รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกตัญญู  บุญชุ่มใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายกนกพล  วันลา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายกนกพัฒนา  พัฒนทรัพย์ไพศาล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกนกพิชญ์  จริยา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สิทธิมงคล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกมลชนก  วุฒิคุณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกมลนาถ  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกมลลักษณ์  แสงสุธีสถิต โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายกรณ์ริวัฏฐ์  บุญพรประเสริฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายกรณ์อักกพล  งานการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายกรณ์  ธนวิโรจน์กุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงกรปภา  ทรายศิริ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายกรวิชญ์  บุญพรประเสริฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงกรัญญา  สุวาท โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายกฤชรัช  ทองพานเหล็ก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายกฤตนนท์  แสงฉาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายกฤตภัค  ถมยา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายกฤตภาส  สุพรรณกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงกฤตยา  ถาวร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงกฤตยา  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงกฤตยา  อุประวรรณา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายกฤตวัฒน์  เทพนวล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายกฤติน  เสนีวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงกฤติพร  รัศมีเศรษฐี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายกฤษณะ  ขุนจันทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงกวิสรา  สุทธคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงกัญญรัตน์  สินธุชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงกัญญ์วรา  มีสุข โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงค์เมธา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วงศ์ภักดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายกันตณัฐ  วังบรรพต โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายกันตธี  ใจแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายกันตพงศ์  กันโท โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายกันตพัฒน์  บุญสร้าง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายกันต์รพี  ยาท้วม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงกันตา  ขันธะชมภู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายกันตินันท์  คำใส โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงกันย์สินี  ปัญญา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงกัลญาวัฒน์  แสนใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เลิศคอนสาร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศรีมี่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงกานพลู  สุภา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายกาลลิขิต  เภารัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  รัตนพงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายกิตติชัย  ชัยมงคล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายกิตติทัต  ตัดพุดซา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายกิตติพงศ์  มณีวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายกิตติ์โภคิน  ธนบดีพุทธิพัทธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงกิรณา  ทาพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงกีรติกาญจน์  สุวรรณพงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงกุลนันท์  มณีขัติย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายเกื้อกูล  ดำรงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายแก่นฝาง  แก้วสุพรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายไกรวิชญ์  เกตุอินทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายไกรวินทร์  รินทพล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงขวัญจิรา  คันธะวัง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงขวัญชนก  สมทัศน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายเขม  โชติญาณปิติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายคมชาญ  กุลสุวรรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงครองขวัญ  บุญมาปะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงคานาอัน  คำพุทธ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงคาโย้  โอะคุ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
63 นายโคทาโร่  คาวาคามิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงจรัสศรี  หัตถวาศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายจักรพันธ์  ทองเกตุ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายจักรภัทร  พุทธก้อน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายจักรภัทร  อุตโม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายจักริน  เกษเสนา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงจันทกานต์  คุณคง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายจารุพัฒน์  ไชยหล้า โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงจิดาภา  จุฑากรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงจิดาภา  มณีวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงจิดาภา  ใจอินต๊ะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายจิรณัฏฐ์  กองศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายจิรพิภัทร  ชาวลี้แสน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายจิรภัทร  กันทวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงจิรัชญา  ทองแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงจิรัชญา  สุนันทานนท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
79 นายจิรัฎฐ์  จารีวิษฎ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายจิรัฎฐ์  วงค์กาสิทธิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายจิรัฐโชติ  สายทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงจิราพัชร  ศรีเมืองมูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายจิรายุส  ปินใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เพียรพิเศษ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายฉันทกร  โพธิเย็น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายชญานนท์  พรหมชัยยะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงชญาน์นันท์  ตาสัก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงชญานิศ  คงได้ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงชญาพัชร  ใหม่ดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงชฎาภา  ประจำชอบ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงชนกนันท์  แท่นดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงชนมณี  ผาสุก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงชนัญชิดา  ขันพล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงชนัดดา  ทวีผล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงชนิกานต์  ไชโยกาศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงชมพูนิกข์  ขวัญคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายชยพล  ปัญญาธรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายชยลักษณ์  โพธิ์เจริญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงชลลดา  สวัสดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงชลิตา  ใจเป็ง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายชวลิต  แดงขาวเขียว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายชวิศ  มีเอียด โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายชัชพงศ์  สุขอูป โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายชัชพิสิฐ  คำสิงห์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายชัยอนันต์  ชัยวิสิทธิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงชารินีย์  จันทรยุทธ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงชาลิสา  เมฆวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุพรรณรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงโชติกา  โชติชัยพิบูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายฌานวรุตม์  จินะใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงฌาลิตา  เที่ยงแท้ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายญาณเดช  อินต๊ะมา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายญาณวุฒิ  ยาวุฒิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงญาณินท์  เมืองอินทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงญาณิศา  คำลือ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงญาตาวีร์  ใจดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายญาโนภาส  บุญเติม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  บุตรศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  บริรักษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงฐิติณัฏฐ์  กันไชยต๊ะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายฐิติพงศ์  คำนิมิตร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายฐิติวุฒิ  รัตนปรานต์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงณฐกร  ช้อยอนุรักษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายณฐกร  พลหินกอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงณฐพร  วรรณสวน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายณนภาส  ธัญญเพชร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายณภัทร  จีนาราช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงณัชชา  ชัมพูนทะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงณัชชาพัชร์  สุภา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายณัชพล  จารุจารีต โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  โตวิเชียร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ไหคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายณัฏฐชัย  สุระธง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชูรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตาน้อย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายณัฏฐนันธ์  พุฒพนาทรัพย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายณัฏฐาพงศ์  เคียงพงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายณัฐเกียรติ  ป้อมเป็ง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายณัฐชนน  สุริยา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายณัฐชนน  สุวรรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายณัฐชนน  เงินท๊อก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงณัฐญาดา  มาแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงณัฐณาจน์  นามบุตร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำหอม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงณัฐณิชา  มะโนรมย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ศักดิสกุลพงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงณัฐธิชา  ศิริ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงณัฐธิชา  เสารี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงณัฐธีรา  อินต๊ะมูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายณัฐธีรุท  ทรายคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงณัฐนันท์  กฤตธนานันท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงณัฐนันท์  แดงเขียว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายณัฐพงษ์  กาวิชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงณัฐพร  บุญมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายณัฐพัชร์  อุตตม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายณัฐพัฒน  อุนามูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายณัฐพันธ์  รัตนะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายณัฐภูมิ  กูลเรือน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงณัฐรินทร์  อาณัติธนันท์กุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายณัฐวีพงษ์  กิจวิจารณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงณัฐสุดา  สบบง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายณัฐอินทนนท์  คงแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงณิชา  ชัยเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงณิชาภัทร  ปันธิยะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงณิชารีย์  อิ่มใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงเณรี  สุยะใหญ่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงดรุณรัตน์  จันทรตาคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงดลพร  ผ่องพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายต่อตระกูล  คำภีระ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงทอฝัน  ชูวงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงทักษพร  กลิ่นศิริ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายทัตพงษ์  ศรีไว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายทินภัทร  สุนันธไชย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายทินภัทร  แสงรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงทิพย์ประภา  เพชรใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายทีปกร  ไชยชนะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายแทนคุณ  วันอ้น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงธณัชชา  ศิริปัญญา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายธนกร  กันอูบ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายธนกร  ชังปลื้ม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายธนกร  พงษ์ตุ้ย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายธนกฤต  ทาสา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายธนญชัย  แม่นยำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายธนดล  ชัยสุรินทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายธนธรณ์  สุวรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายธนบดินทร์  ธรรมตา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงธนพร  ทาระแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงธนพร  พรมใจดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายธนภัทร  ชมภูปิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายธนภัทร  อิงธนานุวัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายธนภูมิ  ดวงแสง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายธนวรรธน์  สุวรรธิวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายธนวัฒน์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงธนัชพร  ทิพย์ประยูร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงธนัชพร  อุทรา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงธนัญญา  ชัยวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงธนัญพร  ปันธนนันท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงธนัญอร  ชวณิชย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายธนัท  จักรฤทธิพงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายธนัท  สมเขื่อน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายธนาธิป  ศรีถาพรศรีถาพร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายธนินท์รัฐ  ธนินเจริญวงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงธมกร  มูลแขม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงธมลวรรณ  เรือนใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายธรรม์ธร  นุเสน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงธศมนต์  มหากนก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงธัญชนก  โปธาคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงธัญญาศิริ  กันธา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงธัญพร  ทองทิพย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงธัญรัศม์  พงศ์พัฒนมงคล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงธัญสิริ  จินนะแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงธันย์ชนก  ไชยวงค์วรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงธันยมัย  สารินจา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจปัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายธีรฉัตร  สืบสวน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายธีรภัทร  วงค์ใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายธีรภัทร์  พรมศรทัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายธีร์ภาวินท์  บุราณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายธีรยุทธ  เมธา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายธีรวัฒน์  สุรินทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายธีรวุฒิ  สุรินทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายธีระโชติ  ฟูใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงธีราภรณ์  ขันพา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายธีราวินท์  ปิ่นทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายนนทนันท์  หินมาลัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายนนท์ปวิธ  ศรณ์เขื่อนแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายนนทวัฒน์  ไชยลาภ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายนพคุณ  พรมจันทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงนพภัสสร  ปนะกัตฐโกมล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายนพรัตน์  ริสนา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงนพลอย  วงษ์สง่า เบคเกอร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายนพศิลป์  คุ้มโต โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงนภัส  โกสินทรานนท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายนภัสดล  จำปา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายนรภัทร  ณ รังษี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายนราวิชญ์  กันทะสอน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายนราวิชญ์  คำไฝ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายนฤดล  เมืองอุดร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายนวดล  บุญจันทร์ต๊ะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายนวพล  ฟูจันทร์ใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายนวรัตน์  สุกันทา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงนัชชา  กันธะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงนัทธชยา  ทวยหาญรักษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงนันท์ณภัทร  วงค์มหาวัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงนันท์นภัส  อุปนันท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายนันทพัฒน์  รอดรักษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงนันทัชพร  จันทร์วัง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายนาโน  ซาคาโมโต โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงน้ำเพชร  ปันจุติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายบัญญวัต  ฐิติตานนท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายบุญยวีร์  บุญรสศักดิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายบุญรักษา  ข่มอาวุธ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงบุณยาพร  พรมมินทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงเบญญาภา  ชำนาญยา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงเบญญาภา  โพสาราช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายปกรณ์ภัทร  คำตั๋น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายปฏิพัทธ์  แอคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงปทิตตา  อินต๊ะจา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายปภาวิชญ์  จินตนา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงปภิชญา  ลีลานุช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงปรมาพร  มูลสมบัติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงประภัสสร  ริวัฒนา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงประภาสิริ  บุญประดิษฐ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงปราณปริยา  ปะวะภูสะโก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงปริญ  พบประเสริฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงปริยากร  จำปา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงปริยากร  ป๊อกแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงปริยากร  แสงพิชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายปวรปรัชญ์  แสนหลี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงปวริศา  สมหวาน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ค้าข้าว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ดาทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงปสิตา  ลิขิตตระกูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายปัณณวัฒน์  วงษ์แก้วจันทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายปัณณวิชญ์  ธงทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงปัถย์  พบประเสริฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงปาณปวีณ์  สีลาเม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายปารมี  ปันผสม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงปาริชาต  ไพรมีค่า โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายปิตุลักษณ์  ไสยแพทย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงปิยธิดา  กิ่งแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงปิยธิดา  เงินถา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายปิยนัตต์ภูมิ  สุทินโน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายปิยพัชร์  เลียวเลิศวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายปิยวัฒน์  อามกันทา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงปิยะฉัตร  ลินลาจม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงปิยะรัตน์  เจตะวัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายปุณยวัจน์  ลี้สกุลรักษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงเปมิกา  กำแพงทิพย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายไผทพงศ์  เอี่ยมโอษฐ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายพงศกร  สุภาษิต โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายพงศพัศ  ต้นเงิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายพงศภัค  ทองยอด โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายพงษ์มนัส  ปันคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายพชรพล  รักเสมอวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงพรชนก  เชียงพรหม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงพรนัชชา  ศิริสัญลักษณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายพรภวิษย์  ธนกิจรุ่งโรจน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงพรรณปพร  คงชนะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายพรรณพนัช  ไชยสาร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงพลอยจินดาเพชร  เสือมาพะเนา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงพัชร์ชิสา  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงพัชรสิริ  คงเพ็ช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงพัชรีพันธุ์  เพ็งประโคน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ใจแข็ง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงพิชชาภา  ก๋องแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เยาวโยธิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงพิชญานิน  ศรีเทา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงพิชญาภา  ศิริป้อม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายพิชญุตม์  ณ ลำพูน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงพิชยาภรณ์  ทำบุญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงพิมพกานต์  ไชยยาน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  ใจจิตร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สิทธิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงพิมพัชชา  นาละต๊ะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงพิยดา  พงศ์กรกัมพล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงพีรดา  ภูมิพฤกษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายพีรรพี  จันทร์ชัยศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายพีรวิชญ์  วิลัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายพุฒิพงศ์  ชุติพงศ์วาณิชย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงเพชรชมพู  บุญชี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงเพชรดา  หมวกสังข์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงเพชรลัดดา  กันติ๊บ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงเพชราภรณ์  โกเสนตอ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงแพรวา  วันเที่ยง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงฟ้าใส  แสนบุญศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงฟ้าใหม่  คงกฤตยานุกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงภรณ์พันธุ์  ทองอ่ำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายภวิศ  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายภัคพล  สีแดง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงภัควลัญชณ์  กองดวง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงภัควลัญช์  ปัญญา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายภัคศรัณย์  จันทรา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงภัททิยา  อธิวาส โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายภัทรกร  หน่อน้อย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงภัทรนันท์  เวียงแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายภัทรพงค์  คำวงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายภัทรพล  บุญยมหา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงภัทรมล  เรืองภูมิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงภัทรวีร์  ปัญญา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงภัทริกา  ทิศหล้า โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายภาณุพัฒน์  จันทร์แก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงภารุจีร์  พันตา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงภิชชญา  มงคลพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พิพิธนวัตกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายภูดนัย  ปินตาสม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายภูดิศ  พานอ่อนตา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายภูดิส  เฉลาภักตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายภูตะวัน  ตานะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายภูธิต  ไชยวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายภูเบศ  รัตนวรรณี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายภูมิ  เหลี่ยมวานิช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายภูมินทร์  ทาปัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายภูมิพัฒน์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายภูมิพัฒน์  วิเศษคุณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายภูมิเมศ  กันชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายภูมิรพี  จิระอธิกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายภูมิวณิชย์  พิบูลอาลักษณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงภูริชญา  หล้านวล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงภูริชา  กัณฑสิมาธิติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายภูรี  พรหมเสน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายภูวดล  ไชยมูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายภูวเดช  ศรีเที่ยง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายภูวิศ  วงศ์วรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงภูษณิศา  สาธรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงภูษิตา  มณียะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงเภกา  เสลานนท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายโภคิน  บุญเรือง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงมณฑิรา  เมืองมา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงมณสิชา  กมลรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงมนัสสินี  นราธิตระกูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายมัชฌิมา  ขำเนตร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงมัลลิกา  จันทาพูน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงมิ่งกมล  วงศ์เขื่อนแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงมิลิน  เมธา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงมุกอัจจิมา  พละภิญโญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายเมตาธาร  ดอกชิต โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงเมธาวี  วัฒนเชษฐ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายเมย์ภาวินท์  บุราณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงไม้ผิว  แมบจันทึก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงยุวันดา  เครือใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายรักษาพงษ์  ไชยวงษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายรัชกฤช  โมจมสิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายรัชธนนท์  มะโนธรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายรัชพล  วุฒิรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายรัชพล  เถาสุวรรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายราชอาณาจักร  เกิดมีทรัพย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงรินรดา  สิทธิตัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงลภัสรดา  แก้วฟุ่น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงลลิตญา  หล้าปาวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงล้านนา  อินต๊ะยศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายวงศ์วรรธน์  พงค์จินะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เจียมสงวนวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงวนัชพร  ชนะอินทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายวนัสนันท์​  วรรณเขต โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายวรชัย  กันสืบ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายวรธน  วรรธนะวาสิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายวรพล  ทารัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายวรภพ  ภูทองโปร่ง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายวรภิชาติ  มินประพาฬ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายวรรณกร  พาณิชย์ธนกิจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงวรัญญา  นามเทพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงวราภัสร์  วราภัสร์ กุศลงาม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงวรินทร์ทิรา  กันธิยะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงวรินลดา  เกียรติชวัลรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงวริศรา  มั่นคง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงวศิณี  ม้าเจริญตระกูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายวัชรวิชญ์  จินดาวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงวารินทิพย์  บุญมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายวิรุฬห์  โตทรายมูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายวิศววิท  ชาวเชื้อ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงเวณิกา  ซื่อวาจา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงศตพร  รินทะกะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายศราวุฒิ  ธิสกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายศฤงคาร  เชื้อหมอ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงศิรดา  วงค์ษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายศิริชาติ  บุตรดีขันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงศิริวิภา  สมไหว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายศิริศักดิ์  เรือนดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงศิวารยา  นันทะเรือน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายศุภกฤต  สารวัตร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงศุภลักษณ์  เช้าโต โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายศุศรุษย์  ตาคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงสกุณา  ลาสุทธิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายสดาพรรธ  วานิชจรัสกิจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงสมิตานัน  เขียวชะอุ่ม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายสรวัชญ์  อุทัศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงสรัลชนาพร  ศรีเดช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงสสิมา  จันทร์ศิริ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายสหัสวรรษ  ชาญเวช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายสัภยา  ขัติรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงสาลี่  ธรรมรัตนพงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงสาวรักษ์  เลาว้าง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายสิรภพ  ช่องดารากุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายสิรวิชญ์  ปันทะสิทธิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายสิริพัลลภ  สิริผ่องใส โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายสิริราช  ยานะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงสิรีธร  ศิริรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายสุกมนิน  พรมเทพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายสุขพิเชฐ  ธีรวิศาล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงสุธีรา  อินทะชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายสุประวีณ์  อุดมผล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงสุพิชชา  เต็มใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  จองคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วรกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายสุรภพ  ชมนิสัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงสุรภา  ทิพย์อุโมงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายสุรัชชธิเบศร์  ทะลอมคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายสุวิจักขณ์  ขันยา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายสุวิจักขณ์  ธนัยนพรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงสุสิตา  ทิพย์อุโมงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงโสภิตนภา  นาราศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงหทัยชนก  ปัดลี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายเหมรัศมิ์  จุ้ยประเสริฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงอชิรญา  ศรีบุญปวน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงอชิรยา  กิติวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายอชิระ  โนสัก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงอธิชา  สัมภวมาน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงอนุรดี  แสงตัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงอภิชญา  ท่างาม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงอภิชญา  เชื้อหมั่น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายอภินันท์  สุมนวัฒนกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงอภิษฎา  คำใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายอภิสิทธิ์  กิตติชัยยะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงอรณิชา  กิติลังการ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงอรณิชา  ใจแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายอริยะกร  แก้วเหลี่ยม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงอโรชา  อุ่นแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายอลงกรณ์  เจิ้ง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
471 นายอัครวินท์  นามวงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงอัจฉราพร  พุทธิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงอัญชนา  กันธวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงอัมรินทิรา  วังมา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงอาจารีย์  อ่อนฉ่ำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงอารดา  ทิพยาวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงอาวีวา  เกียท โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายอินทนนท์  รักษ์ใหญ่วงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงอุนนดา  กองมงคล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงอุสิชา  พิพัฒน์เจริญวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงเอกนารี  สิทธิมงคล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายเอื้ออังกูร  ลิ่มสุวรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายไอดิน  ศรีสง่า โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายไอศูรย์  ศักดิสกุลพงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงกชพร  เมืองลือ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงกนกพร  จันต๊ะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงกนกภรณ์  โพธิยอง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยมงคล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงกมลชนก  กิติวรานนท์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงกมลชนก  ใสสะอาด โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงกมลเนตร  กาศคำสุข โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงกมลลักษณ์  โพธิการ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงกรานต์กมล  เทศจำปา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายกฤตธัช  ศรีบุระเดช โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายกฤษฎา  กุลฟอง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงกฤษณา  ใจแก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงกวินทิพย์  อภิชาติฐิติวรณ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงกวินธิดา  อภิชาติฐิติวรณ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายกวีรักษ์  แตงโสภา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงกัญจ์หทัย  โยธาวัง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  พึ่งศรี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ปันศิริ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายกันตพงศ์  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงกันติชา  ตาสีเรือน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงกันยกร  กันยา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงกานต์ธิดา  คุณยศยิ่ง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายกิตติ์ดนัย  คำป๊อก โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายกิตติภพ  ไชยเมฆา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายกิตติศักดิ์  ตุนมรรยาท โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายกิตติศักดิ์  แสงสว่าง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายกีรติ  เครื่องคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงกุลปริยา  สมทอง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงกุลปรียา  กิติยา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงกุลภัสสร์  อารีมิตร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายเกรียงภัส  แตงโสภา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงเกวรินทร์  หน่อพุทธ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงเกวลิน  ต๊ะคมแข็ง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงขวัญกมล  พานิชอัตรา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงเขมจิรา  วชิรนคร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายคณาธิป  แก้วบุญเรือง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงคำขิ่น  ทวยหน่อย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงคุณัญญา  สิงคเนตร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงจณิสตา  คำกิติ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงจรรยพร  อินแปง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงจันทร์จรัส  กฤชไพริน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายจารุพร  โพธิ์ชัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงจิดาภา  อุปนันชัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงจิตชยา  โพธิ์ชัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงจิรนันท์  ปาลี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงจีรนันท์  คำจินะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงจีรภิชญา  ทัศแก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายเจษฎา  ดำรงค์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงฉัตตาพัฒน์  พิพัฒนสมทากุล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงฉันท์สินี  อินหลี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายชญานนท์  กิติคุณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงชญาภา  พงษ์เย็น โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงชนกานต์  แก้ววรรณี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงชนภรณ์  ฟองบัว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงชนัญธิดา  บุญใส่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงชนากานต์  จีรวรนันท์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงชนากานต์  สินธุประเสริฐ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายชนาธิป  จันติ๊บ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงชลธิชา  ด้วงสังข์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงชลธิชา  เขิ่งมล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายชวกร  กันทวัง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงช่อพฤกษา  ดี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงชัญญานุช  แก้วสามสี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายชินกริต  คงทวีบุญ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายชุติวัฒน์  โสระสิงห์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายไชยพศ  ชัยมงคล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงญาณิชา  สรรพอุดมชัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงญาณิศา  คำสิงห์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงญาณิศา  เกล็ดจีน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายฐิติวิวัฒน์  ไชยะเสน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายณภัทร  ดวงรัตน์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
556 นายณัฏฐนิชา  เมืองใจ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงณัฏฐพร  กั่วพานิช โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เราเท่า โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงณัฐชยา  บุญตั้ง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงณัฐชา  รัตนพฤกษาสกุล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายณัฐพงศ์  ทองคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายณัฐพงศ์  วงศ์อาณา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายณัฐพล  ศรีมูล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายณัฐพัชร  บุญเกิด โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงณัฐมล  แก้วชัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายณัฐยศ  เรืองวิลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงณัฐริกา  แสงคือ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงณัฑฐิฌา  รุ่งกิจวิรัชกุล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงณิชาภัทร  หลวงตุ้ย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายดนุเดช  แสงศาสตรา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงดรัลพร  อาลัยเขต โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงดลพร  อดดี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงเดือนสาย  ลุงกร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงเตชินี  ศรีลาวัลย์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายทวี  หวังดีมีทรัพย์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงเทียนทิพย์  ตระกุลพิทักษ์กิจ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายธนโชติ  แสงท้าว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายธนบดี  ตาน้อย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายธนพลธ์  ศิริพันธ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงธนภรณ์  ชัยวุฒิ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายธนวัฒน์  อุดชา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายธนวัฒน์  แก้วสกุล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายธนวินท์  สวรรค์เนตร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงธนัชชา  เกษศรี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงธัญจิรา  ปัญญาเฟือน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงธัญชนก  ก่ำแก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงธัญชนก  รุ่งแสงทอง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงธัญชนก  อินทะยัง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงธัญณัฏฐ์  สามเจริญ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงธัญสมร  หินเดช โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงธิดากรณ์  สัสดี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายธีณธร  ยวงแดง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายธีรนัย  ศรีจันทร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายธีรภัทร์  วุฒิสวัสดิ์รักษ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายธีรเมธ  เอ้งฉ้วน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายธีรเมษ  พิทชากูล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายธีระพันธ์  รัตนะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงนภัสกร  แก้วฝั้น โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงนภัสชล  ชาญณรงค์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายนราวิชญ์  กันทะใจ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายนราวิชญ์  คำจ้อย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงนริศรา  ทาสุยะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงนรีรัตน์  ชัยมณี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายนโรดม  มูลละ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงนลินพร  สังข์สำราญ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงนวลหลาว  - โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงนันท์นภัส  คำปวน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงนันทิชา  ตาอินทร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงนันทิชา  แสนสนิท โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงนาตยาณี  ฟูคณะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ลิ่มสกุล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงน้ำทิพย์  สิทธิสอน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงเนตรชนก  กิตวาเกต โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงบงกช  สิงห์มี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายบุญยกร  บุญแต่ง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงบุญยาพร  แก้วพันธ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงบุษกร  คำตะวงศ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงบุษกร  ทาสม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงเบญญาภา  วงศ์ศิริวิวัฒน์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงปฏิภรณ์  ตรีโอษฐ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายปฏิภาณ  แก้วกัลยา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงปภัสร์ศมล  พิชัยภัทรินทร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ผลดี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายปริญญา  ใจวงค์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายปวรปรัชญ์  ริยะตา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงปวัณรัตน์  กุณา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายปวิตร  สุภอิสริยะกุล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงปวิศรา  ถิตย์วิลาศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงปสุดา  เอกชัยอาภรณ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงปัฏษจารีต์  นามเกียรติยศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงปัทมา  ลุงซอ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงปาณิสรา  ใจงาม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงปานตะวัน  แจ่มกระจ่าง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงปาริชาติ  จันทคลักษณ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงปิยธิดา  จาปัญญะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงปิยะพร  คำมา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงปิยาภัทร์  ปิยชาติธิติกุล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงปุญยนุช  มงคล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงปุณยวีร์  เกียรติวัฒน์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงเปรมยุดา  สายใจ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายพงศ์ภรณ์  รสดี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายพงศภัค  อภิชัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงพชรมน  ศรีเมือง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงพรหมพร  ใจหาญ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงพลอยชมพู  กิจชนะไพบูลย์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงพลอยแพรวา  หาญกล้า โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงพลอยไพลิน  โสภณภูมิปัญญา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงพัชรพร  สง่าปิยประเสริฐ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงพัชรากร  บุญเป็ง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงพัชราพร  อยู่ลือ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายพัทธดลย์  ภูธนหิรัญพงศ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงพัทธนันท์  พันจันทร์ดี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงพัทธนันท์  เปนุจา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงพัสวีธิดา  รัตนหมอศาสตร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงพิชญธิดา  ชัยยากูล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงพิชญธิดา  พาแกดำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงพิชญ์สินี  วัฒนชัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงพิชญา  รุ่งเรืองวรนนท์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายพิภพ  ลุงต๊ะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงพิมพกานต์  คงอยู่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รุ่งแสงทอง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงพิมพ์นารา  อื้อกงฮะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ใจอ้าย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ไฝคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงพิมพ์รภัส  ศิริมงคลภัค โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงพิมพิศา  นาคสุข โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายพิรภพ  ปุญญะวัฒน์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายพีรพัฒน์  ดวงมณี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายพีรภัทร  เป็งมูล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายพีรวิชญ์  โยนิจ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงแพรวา  สุจา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงภคพร  จันทร์เที่ยง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายภคพล  ตัณฑนุช โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงภัทรนันท์  อดุลย์ประสาทพร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายภัทรพล  จอมคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายภัทรพล  จันทร์แก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงภัทรศยา  พรหมวาทย์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายภาคิน  มูลวิจิตร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายภาณุดล  อยู่ดี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายภานรินทร์  ไทยใจอุ่น โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงภานุพงศ์  วาณิชประดิษฐ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายภูตะวัน  ปาคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายภูเบศร  บางศิริ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายภูมิภัทร  ออมสิน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายภูริภัทร  ทวีชาติ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงภูษณิสา  เรือนเที่ยง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายโภคิน  กันทะเป็ง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงมณีรัตน์  อภิดิลกกุล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงมนชญา  ชัยยศสมบูรณ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงมัญชุพร  ปราศัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงมัลลิกา  ตาเที่ยง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงเมริษา  มูลใหม่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายโมทนา  เลาหะตั้งสกุล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายยศกร  วิชญสกุล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายยอดศักดิ์  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงยุวธิดา  เขียววรรณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายรณสิทธิ์  คำทราย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายรพีพงศ์  ดวงคำฟู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงรพีพรรณ  ศรีสด โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงรวิศริยา  นามเดช โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงรวิสรา  อินวิน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายรัชชานนท์  ขันแก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงรัชนี  ทรงกิตติกุล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงรัตนา  นายสอ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายรัตนากร  รักมิตร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายรัทธพงศ์  ชะเต โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงรินทร์ลดา  เขื่อนแก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงลลิตภัทธ์  ปัญญาศรี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงลักษมี  ลุงนก โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงวชิรญาณ์  แก้วมา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงวรณัน  ชัยคำมูล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงวรรณพร  ดงเขตต์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงวรรษมน  พรมเมือง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายวรวัฒน์  วงศ์สิบแปดบุตร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงวรัญญา  ซุ้นสุวรรณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงวรัญญา  ลุงพงษ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงวริศรา  ลาพุ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายวิทวัส  ลุงชู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงวิภาวี  ไชคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงวิมังสา  แสงสุริยะยั่งยืน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงวิลาสิณี  ทองแจ่ม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงศนันท์ทร  ศิริมาแสงทักษ์ษิณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายศรัณยพงศ์  ปาละโมงค์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงศรีจิรา  ศรีธีระจิตต์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงศศิวิมล  - โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงศศิวิมล  ณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงศิรประภา  อ่อนดี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงศิรินภา  โปธา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงศิริพร  ปันภักดี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงศิริยาภรณ์  สมานมิตร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงศิริรัตน์  คำจันทร์แก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงศิวาพร  แหลมคม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายศุภกฤต  เขื่อนเพ็ชร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายศุภกฤต  แสนวงศ์คำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงศุภชชา  สุเป็ง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงศุภมาส  กาบทอง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายศุภวิทย์  ศานติวิมลดี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงศุภิสรา  บุญทา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงสรัลพร  เมืองชุม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงสิรินญากรณ์  ปินไชย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงสุจิตรา  เครือรอด โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงสุชัญญา  ทวิชากรสีทอง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงสุชาดา  ทองแจ่ม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายสุพันธ์  วิยา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงสุพิชชา  ใจยา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงสุพิชฌา  บุญคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงสุพิชญา  กำนันตน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงสุภาพรรณ  กิจเกตุ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงสุภาวาดี  รอบคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายสุรชัย  ปันอิน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงสุลลิตา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงเสาวลี  ลุงคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงหทัยกานต์  ยาแดง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายอชิณวิทย์  ศิวเสน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ทรายเขียว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงอภิชญา  ตันศรีนวล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงอภิชญา  แสนนาม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายอภินันท์  สืบสาย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายอภิลักษณ์  โสภณสัมฤทธิ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายอภิวิชญ์  วงษ์วารี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงอมรรัตน์  ละวิโล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงอรจิรา  สิมวิเศษ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงอรไพลิน  คำปิละ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงอรวรรณ  หิรัญชัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงอรวรา  สรรสร้างความดี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงอรษา  จีนอนันต์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงอรอนงค์  ประกัตฐโกมล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายอริยศาสตร์  สำเภาเงิน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายอัคนี  รสดี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายอัญญาฤทธิ์  จ๊ะราจา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงอารดา  จิโน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงอาร์นัสชา  มุกดาสวัสดิ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงอารียา  ตีนนา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงอารียา  มีวรรณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายอุกฤษฎ์  มีทรัพย์อุดมโชค โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายอุดมทรัพย์  หน่อจันทร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
777 เด็กชายเอวิน  ไรไส โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงไอลดา  ข้ามหนึ่ง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงฮัลวา  มีชัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงกชกร  ปองรัก โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงกตัญญุตา  ชมสวรรค์ โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงกฤษติยากร  ทองอนันตรัตน์ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายกันตพัฒน์  แสงแจ่ม โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงกุลนที  บุญฝั้น โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงคำจื่น  ลุงหนันต่า โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กชายคีตะกวี  ทองใบศรี โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงจิณณพัต  จำปาอิ่ม โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงชญาณ์นันท์  งามลอ โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
789 นางสาวชญานิศ  รังษี โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงฌานิดา  ปินไชย โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายณัฐกรณ์  ประอ้าย โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายณัฐภูมิ  ปานนท์ โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงณิชากร  แสงสุด โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายธนภัทร  วันทองสุข โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงนภาพร  ศรียาบ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงนรากุญ  ชัยสาร โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงน้ำทิพย์  แซ่หย่อ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
798 นางสาวบัวชมพู  สุทธะคำ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายบุญยกร  ตาแสงสร้อย โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
800 นางสาวบุษกร  กันชัย โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงปพิชญา  พวงไม้มิ่ง โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงประภาพรรณ  คุณยศยิ่ง โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงปัญจพร  มณีจักร โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายปิติศักดิ์  กันจินะ โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายพงศกร  ใจคำ โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
806 นางสาวพรทิพย์  ลุงสุข โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงพลอยมณี  ชมภู โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
808 นางสาวพัฒน์ชรี  พดุงศักดิ์ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงพิชชาพร  ลับภู โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
810 นายภาณพงศ์  ยะสุรินทร์ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
811 เด็กชายภาณุวิชย์  บุญวาส โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายภานุพงศ์  เมืองมูล โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
813 นายภู  ยอดใจเพ็ชร โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
814 เด็กชายมนัสวัฒน์  จันทวงค์ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายยนต์นคร  จิตธรรม โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายรภัทกร  สุสิคง โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงรมย์รวินท์  จันทร์เขียว โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
818 นางสาวรวิสรา  ทาแก้ว โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงรัชนกพร  วงค์เขียว โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายรัฐติภูมิ  ทาวงศ์มา โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กชายรัฐนันท์  วงเวียน โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายรัฐสิทธิ์  แต๋นะ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงรุ้งรัตน์  รุ่งเรืองเพชร โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงวรนันท์  ทุ่งเขียวขจี โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงวรัญญา  ผาลัย โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงวราลี  พึ่งอารมย์ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายวริศ  ทองสมรักษ์ โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงวริสรา  อินถา โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
829 นางสาววีณา  ลุงอ่อง โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
830 นางสาวศิริรัตน์  สุยะวงค์ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
831 นายศุภกฤต  อาจสร้อย โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายเศรษฐพงศ์  แสนคำแพ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายเศรษฐวัฒน์  แสนคำแพ โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
834 นางสาวสกุลกาญจน์  สุดใจ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
835 นางสาวสวิชญา  จันดา โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงสุชาดา  ด้วงอิน โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงสุพัชญา  ไชยถา โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
838 นางสาวสุภารัตน์  เผือกพันธ์ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงสุวรรณนารี  คำปันตา โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงอนัญญ  ใจด้วง โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
841 นางสาวกชกร  แซ่หยาง โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
842 นางสาวกัญญาณัฐ  เขื่อนคำ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
843 นางสาวกัญญาณัฐ  แดงสุวรรณ์ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
844 นางสาวกานต์มณี  พรมบาง โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
845 นายกิตตินันท์  ปัญญาแปง โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
846 นางสาวจารวี  จันทราภรณ์ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
847 นางสาวชลธิชา  มณีโสภณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
848 นางสาวซาบรินา  ลองหมอดี ทานากะ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงธมลวรรณ  วันทนีย์วรกุล โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
850 นางสาวธัญกมล  ไชยกา โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
851 นางสาวนฤสรณ์  นพคุณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
852 นางสาวนาราทิพย์  วงค์ขัน โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงเบญจมาศ  แสงเรือน โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
854 นายปรัชญา  คำมา โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
855 นางสาวปรัสรา  ศรีวิชัย โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงปาณิศรา  วิสัย โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงพนิตนันท์  สุกันทา โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
858 นางสาวพรนภัส  เตชะอุดมศักดิ์ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
859 นางสาวพรไพลิน  ตุ่มรังษี โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายพัชรพงษ์  อาวรณ์ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
861 นายภาณุวิชญ์  เนอิน โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงวรัทยา  หล้าสม โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
863 นางสาวศิรัญญิการ์  จินะใจ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
864 นางสาวสร้อยฟ้า  ขันจันทร์ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
865 นางสาวสิดาพร  ใจเป็ง โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
866 นายสิปปกร  อินต๊ะรัตน์ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
867 นางสาวอนุธิดา  บุญมา โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงอสมาภรณ์  สุรอังกูร โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
869 นายอังคาริน  คำหนัก โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงกนกลักษณ์  นึกเร็ว โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงกีรติพร  แซ่ห่าน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายเกียรติชัย  สรวยงาม โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายจักรพันธ์  มหาเทพ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงจันทรัช  ตอนคำ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงชนิกานต์  คำแปง โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายฑัณติกร  โลภสูงเนิน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายณัฐเศรษฐ์  จิวหานัง โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงณิชกานต์  จะอื่อ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายตรีวิทย์  จิรวชิราพร โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงธนภรณ์  ปงกันทา โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
881 เด็กชายธวัลวิทย์  สล่าเหน่ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงนารีรัตน์  การะหงษ์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงปพิชญา  ปินไชย โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงปพิชญา  โพธิสัน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงปรีดิ์ยาภรณ์  อินหวัน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงเปมิกา  บุญเรือง โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงพิชญาพร  ใหม่เบี้ยว โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
888 เด็กชายภานุวัฒน์  วงศ์รัตนมัจฉา โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายภีรภัทร  ภักดี โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
890 เด็กชายเมฆินทร์  สายใจดี โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  แก้วคำ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงฤทัยรัตน์  เตโชแจ่ม โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายวงศกร  กุยแก้ว โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงวนิชญาพร  อิ่นใจ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงศุภัชญา  ทินนิน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงสิริณาณา  สุริยะชัยพันธ์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงสุจิตรา  ปิ่นเงิน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กชายอดิศร  ดำรงใจกุศล โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายอัครัช  ธนาธิปธนสาร โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงกัญญาภัค  สุดใจ โรงเรียนสารภีพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
901 นางสาวจันทนีย์  พรมปัญญา โรงเรียนสารภีพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
902 นางสาวธัญญานันท์  ช่วงชัย โรงเรียนสารภีพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงภัคจิรา  เผือกขจี โรงเรียนสารภีพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายภานุพงศ์  สายแก้ว โรงเรียนสารภีพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
905 นางสาววณัฐสนันท์  คำใจ โรงเรียนสารภีพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงอภิสรา  ส่งเสริม โรงเรียนสารภีพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
907 นางสาวอิทธิมนต์  สายเดช โรงเรียนสารภีพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงเขมนันท์  คำภีระ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงจิราพัชร  วงษ์ชุมภู โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงจิราพัชร  สิทธินนท์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงฐิติภา  ตั๋นแก้ว โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงณมณ  มณทนม โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงณัฏฐริชา  อิ่นนวล โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงณัฏฐา  ไชยราษฎร์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงณัฏธิดา  ปินตา โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงณัฐชฎาภรณ์  คำโต๊ะ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงณัฐธิดา  วิไลจันทร์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายธนภัทร  ศรีทอง โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงธัญชนก  มูลแก้ว โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงธัญชนก  สืบเรือง โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เรียบร้อย โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
922 เด็กชายธีรเดช  ตาวะละ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
923 เด็กชายปัณณวิชญ์  หน่อปุ๊ด โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงปิยะวัลย์  กันทา โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงพรภัสสร  พันธ์เพชร โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงภัทรวรรณ  ทาระตั๋น โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงวรรพรรษา  ปัญญาเรือง โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงวรัญญา  เขื่อนแก้ว โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงศิริประภา  พรานมูล โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงสุทธิกานต์  หน้อยบุญตัน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สิทธิ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายสุรสิทธิ์  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงอักษราภัค  สมตา โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงกัญชพร  ปัญญาเหล็ก โรงเรียนจอมทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
935 นายคงสิทธิ์  ลูนละวัน โรงเรียนจอมทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงจีราวรรณ  เสรีพัฒนสุกล โรงเรียนจอมทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงณิชกานต์  ศรีวิชัย โรงเรียนจอมทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
938 นายแดนเหนือ  สารขาว โรงเรียนจอมทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงธัญชนก  อินงาม โรงเรียนจอมทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทิพย์กุลทอง โรงเรียนจอมทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
941 นายธีรภัทร  สุภิมาส โรงเรียนจอมทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
942 เด็กชายนิธิกร  ไลศิริพันธ์ุ โรงเรียนจอมทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงพิชามญช์  พิทาคำ โรงเรียนจอมทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
944 เด็กชายพีรากร  ปุ๊ดยอด โรงเรียนจอมทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงวณิชยา  ขัดใจวงค์ โรงเรียนจอมทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงวิชญาดา  นันต๊ะเสน โรงเรียนจอมทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
947 เด็กชายศตคุณ  ปินใจ โรงเรียนจอมทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงสกุลรัตน์  ตุมะแก้ว โรงเรียนจอมทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
949 นางสาวสหฤทัย  ฝึกฝนธรรม โรงเรียนจอมทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงกชกร  สกุลตราวดี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงกมลพรรณ  เข่งเงิน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงกมลโรจน์  เมืองเมา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
953 เด็กชายกฤตนัย  ชาลี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
954 เด็กชายกฤษณล  พัฒนธันยพงศ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงกัญญา  ปัญญาอุดมพิทักษ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรธิดา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แซ่หลี่ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงกัณสุดา  กล้าประจัน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงกันยารัตน์  วิวัฒนธนมงคล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงกันยารัตน์  อาทรเกตุ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงกานดา  พุทธทายาท โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงกายยาณี  ขจรวณิชศิริ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงกิตติรัตน์  วรารัตน์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายกิตติวรา  อัมพุชสิริ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กชายกิตติศักดิ์  ศิริรัตน์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กชายกิติวงศ์  พนมไพร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงขวัญข้าว  จันทร์โอภาส โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงขวัญจิรา  ชัยศรีธาดา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กชายขวัญชัย  วงค์วรัญญา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงขวัญฤดี  แซ่ห่วง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงเขมจิรา  วงค์จันทร์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงเขมิกา  ศักดิ์บูรณาเพชร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
973 เด็กชายคณิต  แซ่เฮ้อ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
974 เด็กชายคาวี  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงคำหลาว  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
976 เด็กชายคุณากร  ไทยเจริญ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายจตุภัทร  เวียงเหล็ก โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงจรวยพร  เลี้ยงประเสริฐ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
979 เด็กชายจักรพงษ์  น้ำใจงามพร้อม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงจักรภัทร  ภูษิตวิโรจน์กุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
981 เด็กชายจักริน  ศรีบุญมา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
982 เด็กชายจันทร์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงจันทิพย์มา  พิชิตคนพาล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
984 เด็กชายจายอ่อน  ลุงต๊ะ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
985 เด็กชายจารุภัทร  ฤทธิ์บำรุง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
986 เด็กชายจิณณพัต  ปัญญา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงจิตรานุช  ไกรเกริกเกียรติ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงจิตวีร์  สุขโพธิญาณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายจิรกิตต์  โสภาการเวก โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงจิรชภา  วงศ์สุริยะ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายจิรภัทร  คำหมั้น โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงจิราพร  อาภรณ์ชรริน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงจีรนัณย์  พันวรรณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
994 เด็กชายฉัตรเพชร  หลักฐาน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงชญาดา  สืบเจ๊ก โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงชญานิศ  ศักดานิรชร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงชนัญธิดา  ทัตชัย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงชนันท์ชิตา  จีรพาณิชษ์กุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงชนากานต์  หว่างไม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงชนากานต์  ไชยเดช โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงชนานันท์  บุญสูง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงชมพูนุช  บุญเจริญ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงชมพูนุท  ศิริอัครสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงชลดา  พนมไพร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงชัญญา  ไชยราช โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงชัญญานุช  สกุณาสีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงชัญญาสินี  สถิตเจริญกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กชายชิติพัทธ์  ส่าเหล่วา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กชายชิษณุพงษ์  ทะวีวงค์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เขตทองมาก โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กชายโชคชัย  พันธุ์ศักดิ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กชายโชคดี  แซ่หลิ่ง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงญาณิศา  ประสานสุข โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงญาณี  จตุรนนท์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงญาดา  นภาเวชกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงญาวดี  เหล่าดี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงฐานิตา  โลแก้ว โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงฐาปนี  ลักธพรรณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงณชนก  ตายน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงณธิดา  เปี่ยมชลธาร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงณภัทร  ผาติยาวงศ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงณัชชา  พานทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงณัชชา  ศรีสุนันทา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงณัฏฐ์ฏาพร  ไม่โรยรส โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชิกว้าง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงณัฏฐิกา  ถูกดี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วังวิเศษ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กชายณัฐจักร  วรรณธร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงณัฐชญาภัทร  ดารารัตติกาล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กชายณัฐชนน  ณ น่าน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงณัฐชยา  เย็นฤดียิ่ง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงณัฐนันท์  ตั้งบัณฑิต โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายณัฐนันท์  ไชยวงศ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กชายณัฐพล  ฉายาวรรณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กชายณัฐภูมิ  ลืนคำ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงณัฐรินีย์  อิสริยะพันธุ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงณัฐวดี  ตั้งบัณฑิต โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กชายณัฐวัฒน์  รักเรียน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงณิชกานต์  อริยะกษาปณ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงณิชกุล  วงค์มัจฉา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงณิชณกุล  อปินะ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงณิชมน  ปวีกรณ์ภูวนัตถ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงณิชมน  มหาภูมิชัย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงณิชา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กชายทักเทพ  จิตร์คงมั่น โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงทิฆัมพร  ปลื้มแสงจันทรา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายไทยสรรค์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายธนภัทร  การเพียร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายธนวัฒน์  อภิวะ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงธนัชชา  เดชทวีโชค โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงธนัษฎา  นะดำ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายธนากรณ์  จ่อมฟ้า โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กชายธนู  เพียรเจริญวาณิชย์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กชายธมนชาดล  บุญคำมา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กชายธราเทพ  ทองคำ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงธัญชนก  พิชิตคนพาล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงธัญชนก  แฮทู โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  อินต๊ะวัง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงธัญพิชชา  ไพบูลย์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เส็นใจ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงธันยชนก  ฤาชัย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงธันย์ชนก  ส่าโท โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงธันยภรณ์  สง่ากูล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงธันยมัย  ประยูรแสงรัศมี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงธันยา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงธิดาสวรรค์  บุญเพ็ญ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กชายธิติวุฒิ  แหวนวัง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กชายธีรดนัย  ไพรวนาวัลย์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กชายธีรเทพ  รักอิสระภาพ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กชายธีร์ธวัช  เตชะมงคลเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงนพธีรา  ลอก๊ะ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กชายนภทีป์  วัฒนวราห์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงนภัสสร  ปิยชาติธิติกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงนภัสสร  พนาสันติคุณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กชายนรภัทร  วรรณธร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงนรรัตน์  เวชจุลบุตร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงนรีรัตน์  พีระพันธุ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงนันท์นภัส  พรถาวร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กชายนันทนัช  อะริยะ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กชายนันทพงค์  วิรัตนาภรณ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงนันท์พนิตา  ปัญญาวงค์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงนันทพร  ธนินกุลกิติ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงนาตาชา  คำสัตย์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงน้ำฝน  ไชพิมูล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงนิฏฐิตา  วิทยโรจนกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงนิตยา  พิเชษฐสิริปรีชา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงนิตยา  มูลมั่ง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงนิตยา  สุขใจ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กชายนิติพัฒน์  โสภิษฐ์พร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กชายนิติมร  เพ็ชรแก้ว โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กชายนิพพิชฌน์  เป็งมัชยา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงนิภาพร  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงนิรนนท์  หว่างไม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กชายบรรณวิชณ์  จันทร์เขียว โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กชายบารมี  นฤนาทเมธีกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงบุญทิวา  ศักดานิรชร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กชายปฐมพงศ์  เคื่องคำใส โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงปณัฎฎา  มนทนม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงปภาดา  แซ่ลี่ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงประติภา  เหล็กดีเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงปรียานุช  มาเยอะ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงปวีณา  ใจคำลือ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงปวีณ์  สุธรรม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กชายปัณณธร  อัครโรจน์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงปัทมวรรณ  บุญดิษฐ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  พึ่งสุรินทร์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กชายปาฏิหาริย์  ทองพวง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กชายปิยวัฒน์  สุทธิจินดา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงปิยะดา  สิริกุลวงละมาด โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กชายปิยังกูร  มูลชมภู โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงปีใหม่  ทุ่งสีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กชายปุรเชษฐ์  เกษอินทร์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กชายพงศ์พล  สุวิทย์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กชายพงษ์พัฒน์  ตรงสุวรรณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ใฝ่รักสงบ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กชายพจน์  สมปอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กชายพชรพล  ชายสืบสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กชายพร  ก้าวกมล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงพรทิพา  มณีโชติชัย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงพรธีรา  ขัตติกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงพรพรรณ  สง่าบารมี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงพรรษชล  เสนากุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงพรลภัส  ทองคำ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กชายพรศักดิ์  ปร๊ะย่อ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงพอเพียง  วนากมล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงพัชรพร  มณีธร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงพัชรมัย  ก้องพนาไพร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงพัชราพร  ทิมินกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงพัชริญา  เมธาสิริพร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงพัชรี  อรุณวรรณชาติ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กชายพัฒนา  ห้วยสาม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงพัณณิตา  ลัดดาไพร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กชายพัทธดนย์  พนมไพร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงพาณี  เลิศรัตนเกษม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงพิชชา  วรชัยวิบูลย์สิน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงพิชชาพร  วัฒนศิริพรสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงพิชญ์ฌาพัทร์  โสภณเชาว์กุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงพิชญา  เสรีธนพงศ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงพิชดา  ธรรมแดนไพร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  วิฉายสกุลวรรณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ภัทธรกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงพิมพ์ใจ  เลาซาง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ฉายบุญพันธ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทิมินกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มหาหงห์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กชายพิมพ์ชนก  วิศาลวรกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สมบูรณ์ชีวี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงพิมพ์นภา  อุทิศดินแดน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  กันทาแปง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงพิมพิกา  จองหว่าละ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงพิยดา  กาทองทุ่ง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กชายพีรณัฐ  สังเกตใจ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กชายพีรณัฐ  เชาว์พิกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงพีรดา  ฉายากิจเลิศผล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กชายพีรพัฒน์  มณีสกุลชัย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กชายพุฒิพงศ์  ณหไทภากุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงแพรวพราว  เมืองเมา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงภคพร  ภานุวงษ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กหญิงภทรพรรณ  ไตรทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงภัคทรนิดา  พงศ์ปุณยภา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงภัชรณิชา  เชาวลิต โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กชายภัทรดนัย  สุวรรณการ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงภัทรธิดา  มิ่งลักษมี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงภัทรภา  จรรยาโอฬาร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงภัทรศรี  พนมไพร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงภัทรียา  หล่อเกษมสุข โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กชายภาคิน  แก้วแท้ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงภาวิกา  ลือนาม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กชายภูมิ  หน่อแก้ว โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงมณฑนา  ประหยัดทรัพย์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงเมธาพร  พิทักษ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กชายเมธิชัย  ชมภูพันธ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงยลลดา  หีบแก้ว โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กชายยศกร  รักทองแท้ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงยุพาพร  ปุณยาภรณ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงยุพาพร  รอยพนา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กชายรฐนนท์  หมื่นแก้ว โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กชายรณกร  ชมพูวีรกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงรดา  ดิษฐเนตร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงรดา  ประวีณชัยกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงรสนันท์  ปัญญะ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงรสสุคนธ์  ยอดแก้วเรือง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กชายรักษกร  นิลไพบูลย์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กัณฑา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงลภัสรดา  กล้าหาญ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  แซ่หย่าง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงวรกมล  วนากุลพิทักษ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงวรกานต์  รักสงบ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงวรดา  ธิชานนท์สันติกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงวรรณา  จันต๊ะวงค์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กหญิงวรัญชลี  ใจครุ่นคิด โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กหญิงวริยา  แก้วศุภางค์กร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงวริศรา  อนันต์รุ่ง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กชายวัณณุวรรธน์  ศรีสุนันทา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงวันเพ็ญ  ต๊ะจ่อมื่อ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงวาสนา  เลาซาง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงวิชุดา  ศักดิ์ทองคำ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงวิภา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงวิภาวี  กล้าประจัน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงวิมลิน  เมืองเมา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงวิลาศินีย์  สอาดจิตต์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงวิไลวรรณ  ชูณห์พิมาน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กชายวีรยุทธ  หว่างไม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กชายวีรากร  ดวงศรี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กชายศกลวัฒน์  ฉีโย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงศตพร  โสภาวิวัตน์ธนากุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กชายศรณ์จิรา  จีรพาณิชย์กูล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงศรัณย์พร  ผดุงกิจ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  ธันยวิชญ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงศราสินีย์  สถิตเจริญกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงศศิธร  แพงคำ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กชายศศิพงศ์  อุ่นใจ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงศศิภา  นิลอัมพรพรรณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงศิรดา  ศิริพิมุกต์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงศิรินทิรา  ดวงมนตรี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงศิริพร  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงศิริพรรณ  เฉิดอำไพ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กชายศุภกร  เมืองเมา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กชายศุภกฤต  ชวาลจำเนียรวงค์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  วิญญายอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กชายสมชาย  กันทาแปง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กหญิงสมฤทัย  ศรคำ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กชายสยาม  อินทัตน์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กชายสรรพวิชช์  สิงห์แก้วฟู โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงสวภัทร์  อัศวิน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงสายสกุล  ผาติจิรโชติ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงสิดาพร  เดือนแก้ว โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กชายสิทธินนท์  วัชระเศรษวุฒิ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงสิรภัทร  นันทเรืองศรี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงสิรภัทร  วากยะศิลป์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงสิริกร  จันทร์โอภาส โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงสิรินทรา  พนมไพร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กชายสีหราช  จีรธนพัฒน์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงสุกัญญา  นฤมิตธิติ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กชายสุข  มอนแสง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงสุชาดา  มณฑนม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงสุชานันท์  การเพียร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กชายสุทธิชัย  ปุรณะวิทย์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กชายสุประวีณ์  ผ่านภพพนาสันต์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงสุพัชชา  รุ่งวิพัชร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงสุพิชญา  ปันเจริญ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กชายสุภาษิต  ศักดิ์คีรีชัย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงสุมาตรา  จรัสเดชากร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงสุมิตตา  วงค์ซุย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กชายสุรชัช  ศิริบุญมา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงแสงคำวรรรณ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กชายอดุลวิทย์  ศรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงอติพร  นานาวรรณาคาร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงอธิชา  ตะโนรี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงอภิชญา  ชุมภูศรี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงอภิชญา  พรรณสิทธิ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กชายอภิวิชญ์  แสงสิงห์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กชายอมรเทพ  มูลจันทร์ตา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงอรจิรา  อ้นประเสริฐ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงอรปรียา  พินิจพรรณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงอรวรา  พิทักษ์วนาศิริ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงอรอมล  มีสุข โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงอริยา  จอมวงค์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงอริสา  ปรีชญาเมทนีกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงอัชญา  วงค์อรัณย์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กหญิงอาทิตยา  ฤกษ์ชวลิต โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กชายเอกพน  ธิชานนท์สันติกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กชายเอกวิชัย  กัลยาณธำรงกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กหญิงกชกร  เขียวคำปั่น โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กหญิงกนกอร  ห้วยสาม โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงกมลชนก  โตริ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงกมลรัตน์  ปรารถนากานต์รวี โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กชายกรวิชญ์  อัครภูวโชติ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กหญิงกรองกาญจน์  อินตั้ง โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กชายกฤษกร  กอบทรัพยากร โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กชายก้องพิภพ  กำไลทอง โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กหญิงกัณชนันท์  ใจยาว โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กหญิงกันติชา  เครืองาม โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงกันยาพร  แซ่เห่อ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กหญิงกัลยารัตน์  อินต๊ะขัติย์ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กหญิงการณ์พิชชา  สิงขรพิรุฬห์ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กหญิงเกศินี  คำมูล โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กหญิงขวัญฤทัย  เกสรชัยสกุล โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงเขมิกา  วงค์บุตร โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กชายคณาธิป  เพ็ญศิริ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กชายคมสัน  ปัญญานิยมวงศ์ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1282 นางสาวคริสตาภรณ์  พฤกษ์คีรี โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงจันทร์ฟอง  เมืองนาย โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1284 นางสาวจารุวรรณ  อินงาม โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กหญิงจิรัชยา  ปัญญา โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กชายเจริญพงศ์  ไหวดี โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กชายเฉลิมศักดิ์  แซ่เจ๊า โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กหญิงชญานิษฐ์  บรรทัด โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงชนกันต์  บุญผล โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กหญิงชนัตฐา  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กหญิงชนิภา  สิงห์พรหม โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงชยาภรณ์  ชื่นทรวงจิต โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงชลธาร  ศรีมณีทองกุล โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงญานิศา  ธนาสาร โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กหญิงฐิตา  กูน๊ะ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงฐิตินันท์  ชัยยา โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงฐิติพร  สากลไพร โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กชายณฐนนท์  มงคลมณีเนตร โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กชายณัฐพล  มูลแก้ว โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กหญิงณัฐวดี  ยุวกติกานนท์ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กหญิงณิชกานต์  วจีมงคล โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กหญิงดนิตา  กรกัมพล โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กหญิงดารารัตน์  เขียวไสว โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กหญิงดาวนิล  แสงเฮ่อ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กหญิงทักษพร  กระจายทรัพยากร โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กชายแทนวิทย์  จันทุ่ง โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กชายธนภูมิ  วนาเฉลิมเขต โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กชายธนศักดิ์  แซ่เห่อ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กชายธนายุต  ผาติรัตนสิริ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงธัญลักษณ์  กรองมาดี โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงธิยานันท์  วนาวิไลกุล โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กชายนราวิชญ์  นิลภักดี โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กชายนัฐกรณ์  คิดโสดา โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กชายนัทธพงศ์  ชูสูงเนิน โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงนันทกานต์  กระบวนสง่า โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กหญิงนับพระพร  ทรงสุขใจ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กหญิงนิจวรีย์  น้อยประชา โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กหญิงเบญจมาพร  แสงเฮ่อ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กชายปฏิพล  เชาว์เลขา โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กหญิงปรางทิพพ์  ตู้สระกาส โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กหญิงปวิตรา  จิรโชคมงคล โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กชายปัญญากร  ปัญญาเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงปันรัก  เกษตรสันติ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กหญิงเปรมทิพย์  เพชรพัฒนา โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กชายพชร  กิจโดมกุล โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กหญิงพัชรพรรณ  ตุนุ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กหญิงพัชรพรรณ  โนรี โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กชายพัณภิภัทณ์  หงษ์เจ็ด โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กหญิงพาขวัญ  ขจิตกาญจนา โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กหญิงพิชญา  ภีระ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กหญิงพิมพิกา  รัตนจำเริญ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงพิยดา  ลุงแดง โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กหญิงพิสินี  โก่งสายเงิน โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กชายพุฒิพงค์  พนมไพร โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงภัทราพร  บุญชี้นำ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กหญิงภูริชญา  สุขฤดี โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กหญิงมณฑิตา  ปองปิ่นทอง โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กหญิงมธุรดา  ภิรมย์โอฬาร โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กหญิงมาติกา  โพดู โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กชายยศกร  นภาเวธกุล โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กชายยุทธภพ  พนาสูง โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กหญิงยุวดี  - โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กหญิงรัตน์ปณิษา  ทองสามสี โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ไชยองค์การณ์ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กชายเรืองฤทธิ์  แสงเฮ่อ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กหญิงฤทัย  วงศ์เครือจันทร์ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กหญิงลลิตวดี  รู้ดี โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กหญิงลลิตา  ขจรงามแท้ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศรีมูล โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กชายวชิรวิทย์  ปัญญาศรีวิชัย โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กหญิงวรนุช  วิวัฒน์สมบูรณ์ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กหญิงวรรณษา  ก้อนศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กหญิงวรัญญา  บุญนำพาสกุล โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กหญิงวริศรา  ชมกระจ่างดี โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กหญิงวัศยา  งามคีรีไพร โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กหญิงวาเลนไทน์  - โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กหญิงวาสนา  แซ่ว่าง โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กหญิงวีรภัทรา  โสตสดับปกรณ์ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กชายเวไนย  ประดิษฐ์ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กชายศรันย์กรณ์  นิลละออง โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กหญิงศริมน  ยงทองจรัสสกุล โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ผูกพันธนาคุน โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กชายศิภูริน  บางโพ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กหญิงศุภิสรา  โรจนชิวตระกูล โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กหญิงสมัชญา  แม่นดี โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กหญิงสวิชญา  เอกจันทร์ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กหญิงสสารี  โก่งสายเงิน โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กหญิงสาวิกา  หน่อชัชวาล โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กหญิงสิริกร  กันทา โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กหญิงสิรินทรา  ไผ่อนุรักษ์พันธุ์ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กหญิงสิริวิมล  โชติชัยวงษ์ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กหญิงสุนิตา  กิตตินุเคราะห์ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กิตตินุเคราะห์ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กหญิงอภิชญา  แน่นอุดร โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กหญิงอภิญญา  บุญคล้อยตาม โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กชายอภินันท์  นำสุขกายใจ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กชายอภิรัชต์  พันธ์แจ่ม โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กหญิงอภิษษา  สุรินทร์ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กหญิงอรพรรณ  แก้วธรรม โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1380 นางสาวอักษราภัค  บุญชูรักษา โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กหญิงไอศวรรณยา  แจ่มสกุลไพร โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น