รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นายกนกพงศ์  เอกวงศา โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
2 นางสาวกมลฉัตร  เรืองกระจาย โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกมลภัทร​  หวังเป็น โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
4 นายกฤตธี  เจริญชัยสงค์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
5 นายกษิดิศ  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายก่อบุญ  โล่เสถียรกิจ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสนเพื่อน โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกัญภักดิ์  ช่อพรรณรังสี โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
9 นางสาวกัลยารัตน์  ยิ้มเป็นยวง โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
10 นางสาวกานต์ธีรา  บุญมาโนน โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
11 นายกิตติพศ  แก้วปลั่ง โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายกุลทรรศน์  สว่างสิริทิพย์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงเกวลิน  เตยังรัมย์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงเขมจิรา  สุวรรณฑา โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายคณาธิป  พรหมสหสิทธิ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
16 นายจักรพรรดิ์  ศรีทองสุข โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นางสาวจารุกัญญ์  นิ้วทอง โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายจิณณธรรม  จินดาศรี โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
19 นางสาวจิดาภา  สุบินนาม โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายจิรพิพรรฒ  บุญมาก โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
21 นายจิรเมธ  สยุมพร โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงชนัญชิดา  เลอมานกุล โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายชนัญญู  รัตนศิริเนตร โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
24 นายชยพัทธ์  โปร่งจิต โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายชลสิทธิ์  อภิลาศมงคล โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายชวัลวิทย์  จรัญศิริไพศาล โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงชัญญา  ทวีสาร โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
28 นายชัยวัฒน์  พงษ์วิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
29 นายชาคร  บุญชูงาม โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายชิศณุพงศ์  กิตติวราสิทธิ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายชิษณุพงศ์  เทียมพล โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายชิษณุพงศ์  เสียงเพราะ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองศรี โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายญาณดนัย  แผ่นใหญ่ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงฐิติภัค  วิริยะวิญญู โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
36 นายณภัทร  ชมอินทร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายณภัทร  ศุกรเวทย์ศิริ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
38 นายณภัทร  อินทร์ตา โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายณภัทรพงศ์  ดาทอง โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายณัฏฐริส  บุญแสน โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
41 นางสาวณัฐฐิรา  ทวีจรัสโรจน์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
42 นางสาวณัฐณิชา  สุรินทราบูรณ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงณัฐนรี  บุราคร โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายณัฐนันท์  ทิวคู่ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
45 นายณัฐนันท์  โสแก้ว โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
46 นายณัฐพล  ประเสริฐศรี โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายณัฐพล  เกลี้ยงพร้อม โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงณัฐมน  สุวรรณภูสิทธิ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงณัฐวดี  พิศวง โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงณิชาภัทร  สุตลาวดี โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
51 นางสาวณินรดา  จึงสุวัฒนานนท์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
52 นายเตชินท์  อรไทวรรณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
53 นายทองเรืองรุ่ง  เพ่งเล็งดี โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายธนกฤต  ทองสืบสาย โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
55 นายธนกฤต  เมืองสุข โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
56 นายธนธรณ์  จันทร์กลาง โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
57 นายธนธรณ์  เจาะดี โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายธนธรณ์  เทพสำเริง โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
59 นายธนบดี  เฉิดฉาย โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
60 นายธนพล  เหรียญสมบูรณ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายธนภัทร  วริทธิธรรม โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายธนภัทร  สิงหวรวงศ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
63 นายธนภัทร  สุธรรมภาวดี โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
64 นายธนภัทร  สุบินดี โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงธนิสรา  สาทลาลัย โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
66 นายธเนศวร  บุญสิงห์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายธรรศ  คุณปัญญา โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงธัญญา  เข็มม่วง โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
69 นายธาดา  สุภาวหา โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
70 นายธาม  อะทอยรัมย์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายธีรดนย์  ขอร่ม โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
72 นายนพพล  ทิมธนสาร โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
73 นายนพรัตน์  ก้อนนาค โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงนพวรรณ  สืบวัฒนพงษ์กุล โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
75 นายนภัส  ชินเชษฐ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
76 นายนภัสสรพี  โสรธร โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายนฤชิต  เชิงหอม โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
78 นายนวพล  ขอร่ม โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงนันทกานต์  เสริมศิริ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงนันท์นภัส  ฟังสุวรรณรักษ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายน่านน้ำ  จินดาศรี โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายนิติภัทธ์  เรืองโรจน์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
83 นายนิธิศ  ยุกต์วัฒนพงศ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
84 นางสาวปณิชา  พิชยชาญสิน โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงปพิชญา  กลกิจสุวรรณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายปภังกร  ปุริทาสัง โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายปรเมศ  ศรีเคลือบ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงประภัสสร  จันทร์สุพัฒน์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
89 นายปรินทร์  มหัทธนศักดิ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายปวริศร์  พงษ์ศิริวัฒน์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงปัณฑิตา  ลิ้มสวัสดิ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายปัณณธร  แสงทอง โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
93 นายปัณณภัสร์  เหลือล้นนิธิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายปัณณวิชญ์  ฟังสุวรรณรักษ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายปัณณวิชญ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายปาณัปนน  จรัสกุลางกูร โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงปาริชา  จันทร์ดอก โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
98 นายปิยกุล  หลวงยี โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงปิยธิดา  พ่อค้า โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายปิยภัทร  ดรุณพันธ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายปุญญพัฒน์  บุญสืบสุวรรณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
102 นายปุณณวิทย์  ศรีพรหมทอง โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
103 นายปุริศ  พรมสอน โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
104 นายพงศ์พนธ์  พิเนตรบูรณะ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
105 นางสาวพนิจนาฏ  เสียงเพราะ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายพัชรพล  ผลสมหวัง โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เพชรใส โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
108 นายพิชชานันท์  ทองนำ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
109 นางสาวพิมลวรรณ  วงค์นาค โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายพีรพล  สระแก้ว โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
111 นายภวินท์  จันทร์ไผ่ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
112 นางสาวภัทรฑิราภรณ์  แป้นแก้ว โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายภัทรธนัฐ  ตั้งศักดิ์ประเสริฐ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายภัทรพงศ์  พิษณุวงษ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงภัทรสุดา  หอมพิลา โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายภานุรัศมิ์  ดีนาน โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พรหมแก้ว โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
118 นายภูมิวงศ์  อยู่สบาย โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายภูริภัทร  พรหมแก้ว โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
120 นางสาวมนัสวี  สุขยา โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
121 นางสาวมิ่งกมล  นามมุงคุณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายเมธากร  บุญสาลี โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายเมธาสิทธิ์  โศภิษฐพันธ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายยศกร  คุณนาม โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
125 นายยศพัทธ์  มูลศาสตร์สาทร โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
126 นางสาวยุวดี  หงษ์ทอง โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายรชต  หอมหวล โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายรพีพงศ์  ทำมารุ่งเรือง โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายรัชกร  สุดชาวงศ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
130 นายรัตนธรรม์  บุญจิราพิพัฒน์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงลภัสรดา  สุตลาวดี โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายวชิรวิทย์  นกพรม โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายวรชัย  ศรีโสภา โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายวรเดช  เหนียวคง โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
135 นายวรพงศ์  ธีระวงศ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายวรภาส  สำรวมจิตร โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
137 นางสาววริศรา  หว่างแสง โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงวัลลภา  สมบุตร โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายวุฒิภัทร  ถมปัทม์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายวุฒิภัทร  หวังวัชรกุล โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
141 นายศักดิ์รพี  ศรีแก้ว โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
142 นายศิรวิชญ์  ศรีสุรักษ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายศุภกร  มะดาศรี โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
144 นายศุภกฤต  มุ่งเจริญพร โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
145 นายศุภณัฐ  พิศวงศ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
146 นางสาวศุภสุดา  คำภิรมย์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายเศรษฐวิชญ์  กาบยุบล โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายสรธร  สุขสัมฤทธิ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายสิทธิภาคย์  คำเขียว โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงสิรินทรา  มานะ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
151 นางสาวสุทธิลักษณ์  คงถือมั่น โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ศิริ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
153 นายโสภณวิชญ์  ม่วงทอง โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
154 นายอดิศักดิ์  คงศรี โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
155 นายอนุภาพ  พันธ์ศรี โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
156 นางสาวอภิรดี  ชูกล้า โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
157 นายอภิรเดช  สุพรรณฝ่าย โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายอัครวินท์  นิยมเหมาะ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายอาธิศักดิ์  เตียวเจริญโสภา โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
160 นางสาวอิสริยา  วรรณศิริ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงเอกรดา  ธรรมวิหารคุณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงกชกร  สุกุลกานต์ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงกชพร  รู้จิตร โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงกชมน  สอนสุข โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงกมลชนก  ผจงรุุ่งกิจ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงกมลพร  ธีระกำธร โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงกรกช  ดีประสิทธิ์ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายกรชาล  กิตติภูมิเมธี โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงกรรฏิมาภรณ์  แก้วหอม โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายกฤชกัมพล  จันทร์เกลี้ยง โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายกฤตเมธ  ละม่อม โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงกฤตยา  กะลีพัด โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงกฤตยากร  ราษีทอง โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายกฤติกร  กิตติภูมิเมธี โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายกฤษณะ  สุวัณณุสส์ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงกวินธิดา  ขวัญใจ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงกัญญภัส  สายศรีเเก้ว โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศรีสอน โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงกิตตรามาศ  บุญล้อม โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงกุลฉัตร  พรหมบุตร โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงกุลชา  สกุลทอง โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงกุลธิดา  พึ่งตน โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงเกตสินีย์  ทองสุข โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงเขมจิรา  เทศแก้ว โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายคณาธิป  ชาญศรี โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายคณาธิป  บุญไทย โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงคณิดา  พิทยารักษ์ โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายจักรภัทร  ผมงาม โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงจิรฐา  ชิงชัยฤทธิ์ โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงจิรภัทร์  แซ่ตั้ง โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายจิรสิน  สรรพวานิชกิจ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายจิรสุข  สุวิชา โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงจิรสุดา  พระไวย์ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงจิรัฏฐ์สุภา  สุทธิกุล โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงจิราพัชร  สุจินพรัหม โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายจีรวัสส์  ศิรจตุพัฒน์ โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุทธิสาร โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงจุตินันทร์  เต็งพิพัฒน์ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงเจียระไน  ชะรอยรัมย์ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงฉัตร​ธิดา​  ตั้ง​สกุล​วิโรจน์​ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงฉัตรชมภู  ต่ออภิชาตตระกูล โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงฉัตรศลิษา  พ่อค้า โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายฉัตริน  กอปรกิจงาม โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงฉัตรียา  บูรณ์เจริญ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงฉันชนก  เพชรใส โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงชญาน์นัทช์  บุญญะสิริสิทธิ์ โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงชฎาธาร  ชัยยุทธภูมิ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงชนาภา  ทองพินิจ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงชมพูนุท  มวลทอง โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงชมพูนุท  อำไพพิศ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงชลิตา  วาสุพิน โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายชัชพงศ์  เดชดี โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายชินพชร  เฉลียวฉลาด โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายชิษณุพงศ์  ศิริเมธากูล โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงฌัฐชฎา  ทองสุข โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายฐากูร  ห่อทรัพย์ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงฐานิตา  เสาว์ทอง โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  จนุช โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงฐิตินันท์  ทศแก้ว โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงฐิติอาภา  ขำคม โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงณญาดา  เสนคราม โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงณปภัช  เฟื้องทอง โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงณภัทร  สอโส โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายณรัณ  ภักดีรัตนางกูร โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงณหทัย  วีรผาติวัฒน์ โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงณัชชา  เล้าสุวรรณ โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงณัชชา  เหมือนชาติ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงณัฎธัญญา  เพ็ชรนิล โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  อุตตะโปน โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงณัฏฐ์ธิฌา  เสนาะเสียง โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายณัฏฐพล  อุทะปา โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงณัฐชยา  คินขุนทด โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงณัฐชยา  ปัญญาเดชสกุล โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงณัฐณิชา  จารัตน์ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงณัฐณิชา  วงษ์บ้านหล่อ โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงณิชกานต์  สิงคนิภา โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงณิชา  เพ็ชรใสดี โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงณิชา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงดวงรัตน์  เรียบร้อย โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงดวงหทัย  งามเด่น โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงดารัณ  เนินงาม โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงดุษฎี  สวัสดิ์ทอง โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงตรี​ทิพย​นิภา​  นาม​สวัสดิ์​ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงทิพธัญญพร  ทองเกลี้ยง โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงทิพย์วรา  เรืองโชติเสถียร โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายแทนคุณ  ศรีสว่างอรุณรุ่ง โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงธน​ภรณ์​  สรรพ​วา​นิ​ช​กิจ​ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายธนกร  ลอวีระอมรพันธ์ุ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายธนกฤต  วีรผาติวัฒน์ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงธนภรณ์  แต่งยอนรัมย์ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายธนภัทร  เทียนแก้ว โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายธนวัต  เสาทอง โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงธนัญชนก  บัวศรี โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงธนัตดา  แจ่มใส โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงธมลวรรณ  วงศ์สกุลภักดี โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงธรณ์ธันย์  จันทวงค์ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงธศร  รวิวรรธนะ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงธัญชนก  ชูธนกร โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงธัญชนก  เจริญผล โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  อารยางกูร โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงธัญณิชา  กลิ่นฟุ้ง โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงธิญาดา  จันทร์หอม โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงธิดาภา  ศรีประเสริฐ โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงธีร์จุฑา  เกษตรสิงห์ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงธีรดา  แสงงาม โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายธีรศาสตร์  ภาสำราญ โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงธีรัชญา  น้องดี โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงนภสร  ควรอาจ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงนภสร  ยืนยง โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงนภัสสร  เชิงหอม โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงนรีกานต์  ทัดสุคนธ์ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายนฤทธ์ธรณ์  สุริย์ฉาย โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงนลินทิพย์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายนวพล  ธรรมกฤษดา โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงนันท์นภัส  ถือชาติ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงนันท์นภัส  พันธุ์ศักดานนท์ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงนันท์นภัส  ยืนยง โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงนันท์นภัส  รัตนกูล โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายนันทพงศ์  บุญรอด โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายนันทิพัฒน์  พระงาม โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงนิรัชพร  อรไทวรรณ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงนีรนารา  พิรัมย์ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงเนติรัตน์  อุ่นจิตต์ โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายบรรณวัฒน์  สิรภัทรชัยวงศ์ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายบารมี  บุญสรรค์ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงบุญญฉัตร  สิงห์ธีร์ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงบุญพรรษา​  บุญ​รับ​ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงเบญญาภา  ธนาสูรย์ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงปกากมล  กล้างาม โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงปคุณา  นพพิบูลย์ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงปณิชา  เฟื้องทอง โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงปภาวรินท์  ศิลปสิทธิ์ โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายปวเรศร์  ไหว้พรหม โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงปวันรัตน์  สิริรจน์ โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงปวีณ์ริศา  ภู่กัน โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงปวีณอร  สุขประเสริฐ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงปาณิสรา  ทองสุทธิ์ โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงปารวี  พึ่งชาติ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงปาลวรัญจ์  คำมณี โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงปิติยาพร  แก้วปลั่ง โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงปิ่นพงษ์ศา  ศิลาทิพย์ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงปิยรัตน์  ปาละศิริ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายปิยวัฒน์  ใจกล้า โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงปุณณาสาห์  คงพานิช โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงเปมิกา  จารัตน์ โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงเปี่ยมรัก  มุลาลินน์ โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายพงศ์พล  วีรผาติวัฒน์ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงพนิตพิชชานันท์  เจริญไว โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงพรขวัญ  ที่อุปมา โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงพรชนก  เลิศวิจิตรอนันต์ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงพรปวีณ์  ลำดวนรัตน์ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงพรปวีณ์  สาแก้ว โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายพรภวิษย์  พิพัฒน์พงศานนท์ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงพราว  พงษ์สมบัติ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงพริมรตา  รัตนโคตร โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงพริริสา  บุตรท้าว โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายพฤทธิพงษ์  พินิจอักษร โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงพลอยชนก  สามาลย์ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงพลอยชมภู  กิจบัญญัติอนันต์ โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายพศวัต  อนุสรธนาวัฒน์ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายพสิษฐ์  สันติสุรัตน์ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงพัสวี  บุญบัวมาศ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีโพธิ์ลา โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงพิชญดา  พรหมมา โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายพิชญะ  ทองสุก โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงพิชญา  ขอนศักดิ์ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงพิชญาพร  แสงนวล โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงพิชญาภร  เหลืองศิริวรรณ โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ดวงดี โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  กิจสกุลไพศาล โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงพิมพิศา  ตรองอุดมสกุล โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงพิมสิริ  พวงคำ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงพิรานันท์  รังคกูลนุวัฒน์ โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงแพรวา  บุญมาก โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงแพรวา  แก้วยศ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงภคินี  ประเสริฐยิ่ง โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงภัทรพร  บุตรพราว โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงภัทราภา  แซ่เตียว โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงภูริตา  โมคศิริ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงภูษิตา  แสงนิล โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงมณชกร  แสนรังค์ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงมนัญชยา  ประวาสุข โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงมรกตวงศ์  อิสิเสถียร โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงมลุลี  สายแก้ว โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายมั่นมโน  เหลี่ยมดี โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงมานิตา  มุมทอง โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงมาศปีติ  เถกิงบุณย์ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงยลดา  แสวงสุข โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงเยาวพา  ยงเพชร โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายรพี  สัตย์ฌุชนม์ โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงรสิตา  ศรีโกตะเพชร โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายรัชพล  ศรีนุเคราะห์ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงรัตนาพร  ยอดเสาร์ โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงลดา  ศรีสวย โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงลักษณ์​พร​  แสนกล้า โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงวดี  วิไชยคำมาตย์ โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงวรณัฏฐ์  โกศลพุฒิพงษ์ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงวรภัทร  เจริญพันธ์ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงวรัญญา  เนื้อทอง โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงวราภรณ์  จุดงาม โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงวราภรณ์  มาลัยทอง โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงวรินทร  พันธ์ศรี โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงวัชรียา  พ่อค้า โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงวิชญาดา  พะยังเฆ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงวิชญาดา  ยืนยง โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงวิชญาพร  แก้วสังข์ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงวิภาดา  อ้อวิเศษ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงวิรัลพัชร  วรรณโพธิ์กลาง โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงศรีวลัย  คำสวัสดิ์ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายศักดิ์สิน  พสุธาเมตต์กิติกุล โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายศิขเรศ  ทองวรรณ์ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายศิวโชค  ฟังวัฒนา โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงศุธาเนตร์  รับงาม โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายศุภกฤต  ชาตรูปฏิวิน โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงศุภรดา  อุตตะโปน โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงศุภิสรา  อินทศรี โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงสมิตตา  ไทยตรง โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงสรัลพร  ไกยสวน โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงสโรชา  เสาทอง โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายสิทธินนท์  ธรรมรส โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายสิรภพ  ดอนหมั่น โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายสิรสิชฌ์  เรืองผลวิวัฒน์ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงสิริพรรณา  กลีบแก้ว โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายสิริราช​  พึ่งชาติ โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงสุชัญญา  มัดตุรัด โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงสุธาสินี  สุทธิธรรม โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงสุพิชญา  ศิลปสิทธิ์ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงสุภัสสรา  อรรถเวทิน โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงอนันตญา  ศรีสุ่น โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงอมตบุญ  อมตบุญ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงอรกัญญา  อนุเคราะห์ โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงอลันตา  สมสวย โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงอักษราภัค  ปลื้มสุด โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงอัญวีณ์  อุระวัฒนพันธุ์ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์  สุดใจ โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงอารดา  พิเนตร โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายอินทัช  อินทรีย์ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงอิสรีย์  รักแผน โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงเอื้อการย์  เอื้อการย์ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายฮาริส  วลีประทานพร โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
401 นางสาวกนกวรรณ  อุดมทวี โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
402 นางสาวกรชนก  ไขจันทร์ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
403 นางสาวกัญญาณัฐ  วงษ์ศรี โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
404 นางสาวกัลยาภรณ์  วรรณูปถัมภ์ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงกัลยารัตน์  สำนักนิตย์ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายกิตติพงษ์  จงบริบูรณ์ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
407 นางสาวขนิษฐา  สมานใจ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงจารุพิชญา  บุญเสร็จ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.2 คณิต ม.ต้น
409 นางสาวจุฬาลักษณ์  สุขวิทย์ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงเจริญรักษ์  เผ่าพันธ์ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
411 นางสาวชลณิชา  บุญมี โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
412 นางสาวชวัลลักษณ์  ยิ่งรุ่งเรือง โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงชาลิสา  เจียรนัย โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงชาลิสา  ไหมทอง โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ถาวร โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
416 นางสาวโชติกา  ห่อทอง โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
417 นางสาวโชติมณ๊  เอี่ยมชม โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงญาใจ  สำเร็จดี โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงณฐอร  ยิ่งยงยุทธ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
420 นางสาวณรินฎา  เกษรแก้ว โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงณัชชา  พริ้งพร้อม โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงณัฐฐาพร  เพ็งแก่นแท้ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.2 คณิต ม.ต้น
423 นางสาวณัฐธิดา  นาครินทร์ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
424 นางสาวธนิสร  เฉียบแหลม โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
425 นางสาวธัญญมนต์  พงาตุนัด โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงนปภัช  มุ่งหมาย โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.2 คณิต ม.ต้น
427 นางสาวนันทกานต์  ศรีเดช โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงนันทวดี  ฤกษ์ดี โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.2 คณิต ม.ต้น
429 นางสาวนันทิดา  ทองตาล่วง โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
430 นางสาวบุษกร  สวนงาม โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงเบญญาภา  เบ็ญเจิด โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงปนัดดา  ดำสีนิล โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
433 นางสาวไปรยา  เหมือนนึก โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
434 นายพงศกร  ศิลาลาย โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงพรพิมล  อยู่นาน โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.2 คณิต ม.ต้น
436 นางสาวพัชรินทร์  สนธยามานพ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
437 นางสาวพัตรพิมล  สุริวงศ์ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงพิมพ์ณัฏฐา  ชวนทิศ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงพิมอัปสร  พิชัยพงษ์ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงภนิดา  สำนักนิตย์ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.2 คณิต ม.ต้น
441 นายมงคล  ทำทวี โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
442 นางสาวมลฤดี  เสาตรง โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
443 นางสาวรตนพร  ลับโกษา โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงรวิสรา  เจริญศรี โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.2 คณิต ม.ต้น
445 นางสาวรัตนาวดี  พวงสมบัติ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
446 นางสาวรุจิรา  ทราจารวัฒน์ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
447 นางสาววรวรรณ  กึกไธสง โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
448 นางสาววริศรา  จงมั่งคั่ง โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงวันเพ็ญ  สาแก้ว โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.2 คณิต ม.ต้น
450 นางสาววาสนา  พวกพลดี โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงวิภาวดี  ชัยพร โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
452 นายวีรชัย  หวังจันทร์ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงวีราพร  นามุลทา โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
454 นางสาวศศิราภา  เสียงใส โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
455 นางสาวศิลาพร  จันทะเสน โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
456 นางสาวสรยา  กลุตกำ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงสาธิกา  หล่อแหลม โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
458 นางสาวสิรินดา  เจริญศรี โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
459 นางสาวสุธิดา  นิลพันธ์ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
460 นางสาวสุธิดา  ว่าดี โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
461 นางสาวสุธีรา  สวนงาม โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงสุนันทินี  มั่นยืน โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.2 คณิต ม.ต้น
463 นางสาวสุนิษา  มงคล โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
464 นางสาวสุพรรษา  คิดชอบ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงสุภารัตน์  ชวนทิศ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีระอุดม โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.2 คณิต ม.ต้น
467 นางสาวอัจฉริญา  อสิพงษ์ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงอัญชิสา  ถิ่นจำนงค์ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงอาภัสรา  สมดี โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงอารยา  ยั่งยืน โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงอารีรัตน์  สมัครดี โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงกนกวรรณ  ช่อสกุล โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงชนัญชิตา  บุญจิตร โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงณิชกานต์  อินทะกูล โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงธีรดา  เฉียบเเหลม โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงปิยนุช  แสนรส โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงปิยาพัชร  คำอุต โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงปุญญิศา  ดันนอก โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงเพชรรัตน์  ฉลาดดี โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงภัทรธิดา  โคสนาม โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงวนิศชา  ชัยพัฒน์ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงวันวิสาข์  อัปมะโต โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงสุภาวิตา  เดชชัย โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงอินทิรารัตน์  ศรีเมือง โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายกฤษฏ์  กองสุข โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
486 นางสาวกวินทรา  สังข์สาลี โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
487 นางสาวณัชชา  ปัญญาวงค์ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
488 นายธนวัฒน์  จงใจงาม โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
489 นางสาวอริศรา  ทันแก้ว โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงพรพรรณ  ศรีทอง โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงกัญญาภัทร  อภิชัยบุคคล โรงเรียนรัตนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
492 นายชายแดน  ดำรงสันติสุข โรงเรียนรัตนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายธนศักดิ์  ทวีแสง โรงเรียนรัตนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
494 นายแทนไทย  เชิงหอม โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
495 นายปุญนรินทร์  เชิงหอม โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
496 นางสาวพรรณธิดา  เกษวงศ์ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงวิษารัตน์  สำราญมล โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
498 นางสาวสุนารี  โสภิน โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายบุรวิชญ์  ดอกจันทร์ โรงเรียนตานีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายกรวิชญ์  สุขล้น โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายกฤษดา  โกมล โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงกัญญาพัชร  หลาบเย็น โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงกุลจิรา  ทองยอด โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงเกตน์สิริ  หมื่นสา โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงเกศทิพย์  ปานทอง โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงเกศยศวดี  ศรีมาก โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
507 นางสาวจตุพร  ราชสีห์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงจิดาภา  แสงเมือง โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงจิรพัชร  ตางาม โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
510 นางสาวจิราภา  บุญนอง โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงจีรดา  ชัยเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงจุฬามณี  คงทรัพย์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายชนน  เผยไทยสง โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
514 นายชัชภน  กฤติยาวรรค์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงชัญญานุช  สืบสังข์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงชุดาภา  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
517 นางสาวชุติมันต์  สมเพ็ชร โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
518 นางสาวโชติกา  หิรัญญาณกร โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงญาดา  สุขรอบ โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงณภัทร  นันท์ไสย์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงณัฐณิชา  อักษร โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายณัฐดนัย  คำเสมอ โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงณัฐนรี  จำเริญใหญ่ โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
524 นายณัฐพงษ์  เอี่ยมศรี โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
525 นายณัฐภัทร  ปิ่นทอง โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
526 นางสาวณัฐมล  กันโพธิ์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
527 นางสาวณัฐริกา  พันธ์เกียรติ โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
528 นางสาวณัฐริญา  พรหมบุตร โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
529 นายธนกร  เอ็นดู โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
530 นายธนกฤต  นาคเจือ โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงธนัญญา  ศรีวงษ์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายธนิสร  เฉลียวรัมย์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
533 นายธรรมปพน  ศรีเจริญ โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงธันยนิษฐ์  พันธุ์เสนา โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
535 นายธีรดนย์  พันธ์เกียรติ โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายธีระนันท์  อุตสาหะ โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายเธียรสิริ  สำราญสุข โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายนนทวัฒน์  ปี๊บกลาง โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงนภัสวรรณ  นอกสระ โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
540 นายนันทรัฐ  ดีเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงนิชกานต์  อักษร โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงปณาลี  สิงห์สาด โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงปนัดดา  สำราญสุข โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายปรเมษฐ์  นรัฐกิจ โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
545 นางสาวปรียาภัทร  แรงหาญ โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายปองภพ  อุ่นทะเล โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
547 นางสาวผกากาญจน์  เอกยีรัมย์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายพงศกร  จำนงรักษ์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงพนัชกร  แม่นผล โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงพรนิภา  งามอยู่ โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  ใจชื่น โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายพีรวิชญ์  โพธิ์หิรัญ โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
553 นางสาวเพชรพฤกษา  ใจชื่น โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงเพ็ญนภาพร  นุกานนท์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงแพรวา  วุฒิยา โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงมทุรดา  เผยไธสง โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
557 นางสาวเมษยา  คำลอย โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงรักษิณา  นพพิบูลย์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายรัชชานนท์  มีแสวง โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
560 นายรัฐภูมิ  ตางาม โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงรำไพพักตร์  เอ็นดู โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
562 นางสาวรุจีรัตน์  สุดสวาท โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงลักษิกา  พูนประโคน โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สุระคนธ์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายวรภัทร  ทองศรี โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงวรรณกร  ตวนบุตร โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
567 นางสาววรรณวารี  เมืองงาม โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงวิภาศิริ  เสนาไชย โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายศานตวัน  จาดคำ โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงศิรภัสสร  เหมือนมี โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  คำเสมอ โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงสุภาวิณี  เที่ยงทัศน์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
573 นางสาวหยกผกา  ติละบาล โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงอมิตา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงอรกานต์  ชมทอง โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
576 นางสาวอรพิน  ดวงดี โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงอรวรรณ  อารีวงษ์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงอัจฉริยา  นาคเจือ โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายอัษฎากร  ศรีสังข์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงเอมอร  ไพรนอก โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น