รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นายกฤติน  เทียมครบุรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกัญญลักษณ์  แฟงคล้ายวรกิตต์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  สีหะวงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ใยแจ่ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
5 นางสาวกันตา  ปาทาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายกิตติ​พิชญ์​  ภัก​ติ​ยา​นุ​ว​รร​ต​น์​ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายกิตติพงศ์  หวังนากลาง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายกุญช์  เหล่าฤทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงเกวลี  นิยุทตรานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายไกรวิทย์  จันทร์แดง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงขวัญข้าว  บุตรดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงจีรนันท์  ตาบุดดา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงโชติกา  พวงเงินสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงญาณิดา  เดิมทำรัมย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงญาณิศา  สมศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
16 นางสาวญานิตา  ธิเดช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงฎุษฎีพร  ควรคง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายฐฐิพงษ์  แซ่อุย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ขันอ่อน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงฑิฆัมพร  รักษาศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
21 นายณฐพงษ์  ธาราไชย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายณภัทร  สามิดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงณัช​ชา​  วีนาตะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงณัชชา  ปาทาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
25 นางสาวณัชชา  ลำภา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงณัชชาภัทร  มียิ่ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายณัชภณ  ภักดิ์จรุง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  เเสงสิงห์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงณัฐชนุตร์  ลานุ้ย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงณัฐธิดา  ยิ่งดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงณัฐนันท์  ลานุ้ย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงณัฐบูลนันท์  ธรรมนิตย์กิจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงณัฐภัทร  สุมาลุย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายธนกฤต  จัตุนวรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายธนัญชัย  ปัญญา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงธนิษฐา  ทางดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
37 นางสาวธมนวรรณ  เขมะชิต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  คลำทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
39 นางสาวธัญทิพ  สะอาดเอี่ยม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงธัญธร  สะอาดเอี่ยม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
41 นางสาวธัญยธรณ์​  มงคลไชยวัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
42 นายธัญยธรณ์  ดุลยปวีณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงธันยพร  สิงห์สาย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
44 นางสาวธัมมิกา  วงศ์อำมาตย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงธิญาดา  งามเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายธิติ  มากมน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายธีรภัทร์  ศรีภักดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงนพธีรา  จันทรคาต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายนิพิจพล  เชี่ยวชัชวาลย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงเบญจอิสรีย์  ขอย้ายกลาง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงเบญญาภา  ดาวเรือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายปวริศ  สรจำนงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายปัณณทัต  ถาวร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายปัณณทัต  เเก้วทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงปาณิสรา  อังศุวัฒนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายปุณณพัฒน์  ชัยทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
57 นางสาวพอใจ  อุปมัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงพัชริดา  คณานิตย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ท้วมพุดซา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงพิชชาพร  บำรุงธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  พิมพาเรือ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงพิมพ์มณี  วิเชียรปัญญา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  โกศล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงเพลงรักเกล้า  รอดคำทุย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงภวรัญชน์  บุญศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงภัทรปภา  ทยอมใหม่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายเมฑาสิทธิ์  อุทก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายโยธิน  มาลีวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงวทัษษร  สงวนวงศ์​วิจิตร​ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายวรวิช  มาทะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงวัทนสิริ  หล้าคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
72 นางสาววาสนา  นาคชลธี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
73 นางสาววิชญารัตน์  มาลีหวล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงสัตตบงกช  รักพรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายสาริศ  บุญเฟรือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายสิรภัทร  นามแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายสิรวิชญ์  ปักกาเวสา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงสิริกัญญา  ปัญญาดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงสิริวรรณ  เกตุแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงสุทธิษา  ศรีชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงสุประวีน์  ขันธเสน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายอชิรวิชญ์  ปวะภูโต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายอมรเทพ  จันทะดวง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงอรไพลิน  เมาหวล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
85 นางสาวอรอินทุ์  ตำปาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงอริสา  บัวนาค โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงออมทอง  พิเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายอาชวิน  ชิณวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายกฤตภาส  ศรีสุข โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายกองธรรม  เวชชศาสตร์ โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายคณิต  ศรีแก้ว โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายฆนฤต  จันทร์ศิริ โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงจรัญญพร  จันทร์แดง โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายจักรี  ชาญศิล โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  ส่งศรี โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
96 นางสาวชญานี  อ่อนสีชัย โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายชัยภูมิ  ชัยเศรษฐสิริ โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีสุข โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
99 นายณัฏฐ์ปวินท์  ง้วนจินดา โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายณัฐดนัย  บุญปลีก โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
101 นายณัฐพงศ์  ชุดจีน โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงณัฐวดี  สุขแสงจันทร์ โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
103 นายทวีโชค  ทัดไทย โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายธนาธิป  วอง โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
105 นางสาวธมลวรรณ  พลแสน โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงธัญยชนก  อุดมบุญ โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายปฐวี  แก้วอำไพ โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงปณัญฆ์ฑิตา  โสกูล โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
109 นายปิติณัฐ  สิงจานุสงค์ โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายปิยวัฒน์  ขันบุญ โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายปุณณภพ  อมรชัยศักดา โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
112 นางสาวพรปวีน  ทรัพย์ทรายทอง โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายพิชญุตม์  พุทธพักตร์ โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายภัทรพล  สุชนพงศ์ โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงรักษิณา  สงกูล โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายรักษิต  รักสัตย์ โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายวรเมธ  ลัดดาอาชชวะ โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
118 นายวรัญชิต  พื้นบาตร โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายวันชนะ  บุญรอด โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงศิรภัสสร  กิจเจริญ โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงศุชานี  วิเศษชัย โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
122 นางสาวศุภานัน  สำราญใจ โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงสุจิรา  จันทศร โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงสุภนิดา  ตรีสง่า โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
125 นายอภิมนตรี  นักเป่า โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงอรปรียา  นามวิชา โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงอรอมล  เทศสวัสดิ์วงศ์ โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
128 นายอริยะ  แก้วลาด โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงอลิอัน  ฉัตรนภารัตน์ โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงอารยา  เพียพยัคฆ์ โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงกตัญญุตา  วงศ์นาชาติ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
132 นายกฤตรัฐ  มูลมณี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายกฤษณภพ  นามสุขี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายกวีพัตธ์  วิมลอนันธรณ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายก้องภพ  โพธิ์เงิน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงกัญจนรัตน์  กิตติ์ธนารุจน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายกันดิศ  เสาร์ทอง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงขวัญจิรา  ขยันชุมนุม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงขวัญรัตน์  เจริญเกรียงสกุล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายคณินณัฐ  ไพรลือชา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายจักรินทร์  เจนถาวร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายจิตตพัฒน์  ลีลัครานนท์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงจินดาพร  นิกรรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงจินต์จุฑา  วีรชาติยานุกูล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายจิรภัทร  พัตนาประทีป โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงจิราวรรณ  อังกุลดี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงฉัตราภา  วิเชียรสินธุ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงชญานิศ  จันทร์หอม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
149 นางสาวชนม์นิภา  เงาะลำดวน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงชนิดาภา  โสดี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายชยพล  บุตรศรีเมือง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายชยพล  วงศ์พิพัฒน์ชัย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงชัญญาณ์ภัช  สังฆฤทธิ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายชิษณุพงศ์  หงษ์คำมี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงโชติกา  ภูงามทอง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงญาณันธรณ์  ศิรินุมาศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงณัชชา  เหล่าบรรเทา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
158 นายณัฐกร  พลบุบผา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เยาว์รัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แสงรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงณัฐณิชา  จรเอ้กา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายณัฐวงศ์  จันทร์ชูวงศ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงณัฐวรา  คำมะณี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายณัฐวุฒิ  อาภรณ์รัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
165 นางสาวณัถธภร  ชิดไธสง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงณิชกานต์  สุขเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงณิชากมล  นาคดี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายตรัยคุณ  อินทรโสภา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายแทนคุณ  เหลืองขวัญ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายธนพัฒน์  นึกรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายธนวัฒน์  นิติไชยโรจน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงธนวันต์  เชิงสะอาด โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงธนสร  เสรีสงแสง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
174 นางสาวธนัชพร  สิงหพีระกุล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายธศรัณย์  กุลพิเชษฐ์วณิช โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
176 นางสาวธัญกรกมล  สถานพงศ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
177 นางสาวธัญชนก  เพชรรัตน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงธัญญรัศม์  ลีลัครานนท์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงธัญญาณัชญ์  กิติวราธนวัฒน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
180 นางสาวธัญทิพย์  ศิริไชยบูลย์วัฒน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศักดิ์ไทยพัฒนา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงธัญวรัตม์  รุ่งอร่ามศิลป์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงธันยาภรณ์  หัตถาธยากูล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายธีทัต  ธรรมารุ่งเรือง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงนปุณดา  พงศ์สุธนะ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงนัทธมน  กาญจนรุจวิวัฒน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงนัยน์ภัค  กรีธาธร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายนิธิศ  สะเทิงรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงนุชนภา  หวานแก้ว โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายบวร  แซ่เตีย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงบุญทิพย์  อุรารัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงปภาดา  แก้วบุญเรือง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายปภินวิทย์  พิมพ์ละมาศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงปริยาภัทร  สุเรณรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
195 นายปิยวัฒน์  พัวอุดมเจริญ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายพสิษฐ์  พิมพ์ภู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
197 นายพสิษฐ์  วรรณโกษิตย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
198 นางสาวพัชรพร  บุญญาธนพัฒน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายพัชรพล  พัชรมนตรี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายพันธกานต์  เทพนคร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงพิชชานันท์  พิชญาสาธิต โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายพิชาภพ  เงยวิจิตร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร์  แต่เชื้อสาย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
204 นางสาวพิรญาณ์  ศรีโคตร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ปัญนะทุภา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายภาณุเมศวร์  ย่ากลาง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายภูริ  ศิลาชัย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
208 นายภูริช  รัตนเมธาโกศล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายภูรินัธ  วิเศษนคร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงมาตาณัฏฐากร  มีธนสิงหกุล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายร๊อบบี้  เรย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายรัชพล  ประจญศานต์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายรัชวุฒิ  ลี้ทวีสุข โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงรินทร์ลภัส  เกียรติวิทยะ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายริวธารา  เกียรติเจริญศิริ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงรุจิภา  แสนศรีเชาว์พันธ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงวรรณวรษา  จันละออ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายวริทธิ์ธร  วัฒนวงศ์สันติ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
219 นางสาววริศรา  เจ็นประโคน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงวิชญาดา  บุญโสม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงวิรัลพัชร  นิติไชยโรจน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
222 นายศรรวริศ  ศิลา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายศรีมาพงษ์  พงศ์ธนารักษ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงศิวนันท์  รัตน์บันรินทร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงศุภสิริ  บุญละม่อม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงสิริกัญญา  กางรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายสุรพัศ  เสริมสุข โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
228 นายเสฏฐวุฒิ  ปูคะภาค โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงอัคนิษฐา  วัชรวรรณเวทย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงอัจฉรียา  จงกล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายกฤติน  ผลมาทำ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายกันตพงศ์  ทรัพย์คณารักษ์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ช่อทับทิม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงจิตรลดา  อานประโคน โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงชิดชนก  ราชประโคน โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงทิพย์ทริณา  หาสุข โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายทิวัถต์  พงษ์เรืองหนู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงธัญชนก  หรีกประโคน โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงนารีรัตน์  เนาว์ประโคน โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายปณัย  ระวันประโคน โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงปพิชญา  ผาดไธสง โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงปัณฑารีย์  อารีรักษ์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงปัณฑิตา  เลิศสงคราม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงปุณณภา  คูณประโคน โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงแพรวา  เอ็มประโคน โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายภาดล  รานประโคน โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายภูวดล  เสนารัตน์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายยศวริศ  คงชูศรี โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงลลิตวดี  นราศรี โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงวณิชชา  เคนหาราช โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงวันวิสา  ปรางวิริยะกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงศุภิสรา  ชาญประโคน โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงสุทธิกานต์  กิมประโคน โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
254 นางสาวกันยา  สมอทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 นางสาวจิรัชยา  โสวาที โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 นางสาวรัตตินา  จันเต โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 นายโรเบิร์ต  ประกิจรัมย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 นางสาวสุภัทรพิธาร  ปานทยัม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 นางสาวอลิษา  จำปาพันธุ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 นางสาวไอยรา  นิ่มน้อย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 ม.3 คณิต ม.ต้น