รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  องค์ชาญชัย โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกัญญา​พัชร​  บือ​สัน​เ​ที​ยะ​ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายคมศร  สุรกนกรัชต์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงจิดาภา  ดิษฐการ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายจิรภูวดล  พูนสุวรรณ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงเจนจิรา  นาสองสี โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงชญาดา  จิรากุลวัฒน์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายชมนันท์  ธรรมไทย โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายชวัลวิชญ์  วงศ์กีรติจินดา โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายโชติวัฒน์  เพียงโคกกรวด โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายญาณวุฒิ  บุบผามาลา โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงณปภัช  จันทรนิยม โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายณพชร  โมกขมรรคกุล โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงณัฐพร  มนอยู่พะเนาว์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายเทวัญ  สังฆมณี โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายธนวิชญ์  ชำนาญค้า โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงธนาพร  ติรวีรขจร โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายธีเดชรัตน์​  คล้ายคลึง โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายนฤภัทร  บุณยมานพ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงบุญทิมา  อินธิยศ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงปรีญาภัทร  จันทร์ภิรมณ์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงปรียาวรรณ  บุญพินิจ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายปัณณธร  ประมวลทรัพย์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงปัทมา  เตียเปิ้น โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายปิยราช  จงคาดกลาง โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์  ชูรัตน์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายพชรพล  โสภา โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายพศวัต  พหุลรัต โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ไตรผักแว่น โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เกลาเกลี้ยง โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายพีรวิชญ์  คำแก้ว โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงภัทรมาศ  แสงผักแว่น โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายภากร  ปานประเสริฐ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายวรวิช  จ่างโพธิ์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายวรัญญู  อยู่ทะเล โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายวิศรวัส  จันทร์เปรมเจริญ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงศรัณย์รัตน์  ดีดวงแก้ว โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายศิวัช  เทพหัสดิน ณ อยุธยา โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายศุภกร  ศรีอนุชาต โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายศุภฤกษ์  สุรอมรกุล โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงศุภิสรา  กองเกิด โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
42 นายสรวิชญ์  จันทร์ใต้ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายสรวิศิษฏ์  เนื่องกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายสวรินทร์  พลรักษา โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงสิริพัช  เปาะศิริ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายสุทธิพจน์  เพิ่มพิบูลย์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายอดุลย์วิทย์  ธนากลาง โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงอภิชญา  สุกใส โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายอมรเทพ  ณัฐวงศ์​วิวัฒน์​ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายอัจสุชนม์  คร่ำสุข โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายไอศูรย์  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายกตกร  วรรณโชติ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายกนต์ธร  เชื่อมกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายกรัณย์กร  ใจงาม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายกริษฎา  สันติชัยรัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายกฤต  เย็นเหลือ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายกฤตธรรม  อุปการะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายกฤตธัช  เจริญรัฐ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายกฤตพล  ภาณุพรพงษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายกฤตภาส  ปรีดีวงษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
61 นายกฤตภาส  มาดีประเสริฐ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายกฤตรัฐ  ทิพย์สุนทรศักดิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายกฤติธี  ใคร่กระโทก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายกฤติน  ศรีสว่าง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายกฤติน  สมานมิตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายกฤษกร  วรรณวงษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายกฤษชกรณ์  พยัคฆ์เดช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
68 นายกฤษฏิ์  ผาสุขนิตย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายกฤษณโชค  หล้านามวงศ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
70 นายกฤษดา  บูรัมย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายกวีวินท์  หวลกระโทก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายกษิดิ์เดช  คูณแก้ว โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
73 นายกษิดิศ  ตันดี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายกษิดิศ  โสมาบุตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายกษิดิส  เมี้ยนกำเนิด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายกัญจนะ  มอบกระโทก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายกัณฐวีร์  ทิพย์สุนทรศักดิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
78 นายกันต์กวี  ศรีสว่าง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายกันต์ธีภพ  อุ่นพุดซา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายกันตภณ  โพธิ์คำ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายกันติทัต  กุยแก้ว โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายกันตินันท์  ชุณหปัญญาเวช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายกันตินันท์  โทเทอดวิไล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
84 นายการัณยภาส  อึ้งสวัสดิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
85 นายกิตติ  เฝ้าทรัพย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายกิตติพงศ์  ชุดทะเล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายกิตติพัฒน์  จันทะแสน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
88 นายกิตติพัศ  ลาล้ำ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
89 นายกิตติภณ  จรณธรรมกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายกิตติภพ  พ่วงจีน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายกิตติภพ  เขียนสา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
92 นายกิตติมศักดิ์  เขตกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายกิตติศักดิ์  พรมเมตตา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายกีรติ  นินนานนท์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายกีรติศักดิ์  เลี้ยงเจริญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
96 นายเกรียงไกร  ขวางกระโทก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายคชาชาญ  จันทร์ดวง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายคณพศ  ทิวัฑฒานนท์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายคณากร  ผิวนวล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายคณาทิป  แจกกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายคณิศร  พรหมดิเรก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายคทาทอง  ทองมี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
103 นายคุณานนท์  รัตน์สูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายจักรกฤษณ์  แมงกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายจักรพรรดิ์  ศิริโชติ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายจักรภัทร  จันทรานุวงค์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
107 นายจักรภัทร  พันธุ์มณี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายจารุพัฒน์  การงาน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายจารุพิชญ์  สีลา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายจิตติวิมล  เกษมทะเล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายจิรกร  นิลวงค์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายจิรพิพรรธ  พิชะยะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายจิรภัทร  อุทุมทอง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายจิรภัทร  อุปสรรค์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายจิรวัฒน์  โหนกขุนทด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายจิรวิชญ์  บุณยฤทธิชัยกิจ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายจิรสิน  ภูมิสุวรรณ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
118 นายจิรัถกร  ศรีโญยศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
119 นายจิรันธนิน  ราชติกา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายจิรายุ  บุญเรือง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายเจตณพงษ์  พรหมบุตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ญาณประเสริฐกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
123 นายเจตนิพัทธ์  อัครเดชาเกียรติ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายเจษฎา  อังสนันทวิวัฒน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
125 นายเจษฎากร  หาญอาวุธ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายเจษฎาภรณ์  นพสูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายเจ็สซิ คิม  เกรซ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
128 นายฉัตรชัย  ชัยศรี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายฉัตรพิศุทธิ์  ดอนจังหรีด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายฉัตรมงคล  สอจันทึก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายฉัทปนัย  ชาวคอนไชย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายชญตว์  หวลจันทึก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายชณพล  แนใหม่ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายชนกันต์  จิตพีระวัฒน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายชนทิวา  ชนม์ชนกบุญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายชนนน  ปัทมสูตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายชนาธิป  ผาสุตะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
138 นายชยานนท์  ภูสิลิตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายชยุต  จุนถิระพงศ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
140 นายชยุตพงศ์  อันสีละ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายชยุตม์  ถิ่นโพธิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายชลชาติ  ปาละสาร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายชลธิศ  ยิ่งธนานันท์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายชลภัทร  พันธุขันธ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
145 นายชวนากร  บรรจงจิตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
146 นายชวภูมิ  ชาญชัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายชวัลวิทย์  ศรีทัศนากุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายชวินปวีณ์กร  วาสุเทพรักษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายชวิศ  เอกเศรษฐการ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายชัชชัย  กลึงพุดซา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
151 นายชัชพงศ์  อู่ผลเจริญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายชัยสันติ  เจาะนอก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
153 นายชิณณวรรธน์  แท้สูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายชินกฤต  ไชยคำมูล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายชินเขต  กรรณิกานนท์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายชินบวร  ไพบูลย์วงค์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายชินาธิป  กระออมกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายชิษณุพงศ์  คงกระพันธ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายชีพชนกษ์  เพ็งชัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายชีวธันย์  สังวระ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายชีวานนท์  การภาณุวัฒน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
162 นายชุณห์  สุวิชาเชิดชู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายเชาวภัทร  อาศัยสุข โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายโชติพัฒน์  โชคทวีสุขเสถียร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายโชติวัฒน์  บรรจงปรุ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
166 นายญาณกร  กองจันทร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายญาณภัทร  กษิณศรี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายญาณภัทร  สิงหา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายฐายุทธ  รัตนคุณากร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายฐิติภัทร  จรภักดี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายฐิติวัชร์  บุญวิจิตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
172 นายฐิรศิลป์  หวังดี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
173 นายณฐกร  กุลจิรภัทร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายณฐกร  ขุนโพธิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
175 นายณฐนน  ชาประชุม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
176 นายณฐพงศ์  วินัยชาติศักดิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายณฐพงศ์  ศิริช่าง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายณเดช  พิมพ์จักร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายณตฤน  สมบูรณ์ศักดิ์ศรี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
180 นายณธน  เบญจกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
181 นายณภัทร  งานสูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
182 นายณภัทร  จ่ามมาตย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายณภัทร  ยอดเพ็ชร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายณภัทร  เกียรติจตุรงค์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายณภัทร  เสนานิคม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายณรัฐ  ถาวร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายณวัฒน์  สระขุนทด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายณัชชนน  อโณทัยไพบูลย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
189 นายณัฎฐ์วัฒน์  ส้มจะบก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายณัฏฐกฤต  สูนขุนทด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายณัฏฐภัทร  ทวยหาญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายณัฏฐวัฒน์  ตันพิบูลย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
193 นายณัฐกิตติ์  เชี่ยวการ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายณัฐฐินันท์  เที่ยงสูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายณัฐธีร์  ศรุติเจริญวงศ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายณัฐนนท์  รัตนานนท์เสถียร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายณัฐนนท์  ไตรเมธาวี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายณัฐบดินทร์  วุฒิพุทธศาสตร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายณัฐพล  ตะเคียนสก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายณัฐพัชร์  พัฒนพีระเดช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
201 นายณัฐภัทร  ชวนานุกูล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
202 นายณัฐภัทร  พลูสวัสดิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายณัฐภัทร  พินิจ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
204 นายณัฐภัทร  สงวนสิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายณัฐวรรธน์  มั่งสูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายณัฐวัตร  พงษ์เสถียรศักดิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายณัฐสิทธ์  สันติวัฒนานนท์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายดนตรีคีตะกร  พรศิวกุลวงศ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายดลธีร์  บำรุงไทย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายเดชาธร  ชำนาญนาค โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายเดชานนท์  ชมเดชดี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายตรัย  เทพสีหนู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายตฤน  จันทร์อร่าม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายเตชิต  เทียวสูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายเตชินท์  แคพิมาย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายทวีวัฒน์  เกตุสุวรรณวงศ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
217 นายทิฐินันท์  สอบกิ่ง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายทิภากร  เพชรทัต โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายทีฆทัศน์  พานทอง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
220 นายทีปกร  สิทธิพรรณโยธา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
221 นายเทวัญ  รอดจอหอ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายแทนคุณ  ดานขุนทด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายธชต  วงศ์ลิ่มตั้ง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายธนกร  จุลสุทธิ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
225 นายธนกฤต  พลพงษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายธนกฤต  วิเชียรดี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายธนกฤต  ศรีโคกกรวด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายธนกฤต  เสาทองหลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายธนกฤต  แสงพรม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายธนกฤต  โค้วพินิจชัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายธนโชติ  โฉสูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
232 นายธนทัต  เอื้อไพโรจน์ถาวร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายธนธรณ์  อัศววิมลนันท์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
234 นายธนธัส  พุทธพิพัฒน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
235 นายธนบดี  มีหอม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายธนบัญฑิตย์  ประเสริฐ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
237 นายธนบัตร  สิงห์ทิพย์พันธุ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายธนพล  หมอกขุนทด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายธนพล  อนันตนมณี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายธนภัทร  ขัดศรี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
241 นายธนภัทร  จันทธวัช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายธนภัทร  ตันตระกูล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายธนภัทร  นาสวาสดิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายธนภัทร  ปัญญาสงค์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายธนภัทร  พวกจันทึก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายธนภัทร  ราชวงศ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายธนภัทร  เซ็นทองหลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายธนภัทร  ไชยสิงห์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
249 นายธนภูมิ  ฮอหรินทร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายธนภูวดล  ศรศักดิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
251 นายธนวัฒณ์  ยนต์สถิตย์กุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายธนวัฒน์  บุญมีมีไชย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายธนวัฒน์  วงค์คูณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายธนเสฏฐ์  ตันจินดาประทีป โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายธนันท์ชัย  ธนาวุฒิวรสิทธิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายธนากร  กองมูล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายธนาธาร  ยินดี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายธนาธิป  จีนปรีชา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายธนาภัทร  รอดหมื่นไวย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายธนายุส  โภคา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายธนิสร  วิจิตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายธรรณวัฒณ์  ปากดีสี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายธรรมนูญ  นาถมทอง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายธรรมพิสุทธิ์  เปรมสิงห์ชัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายธรากร  นาคสมบูรณ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายธราเทพ  คงทวีเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
267 นายธัญญธร  เชาว์วัฒนาพานิช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายธัญญ์นิธิ  อนุสนธิวงษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
269 นายธาดา  ตระกูลดนัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายธาดา  เกษรบุญนาค โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
271 นายธามกร  วงศ์พิกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายธิติ  ปังศรีวินิจ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
273 นายธิติ  สันติลินนท์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
274 นายธิติวุฒิ  ธิติดิลกรัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
275 นายธีทัต  แสงอยู่ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
276 นายธีรกานต์  ลิ้มสุวรรณ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายธีร์ณภัทร  สุดสงวน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายธีรเดช  บำรุง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายธีรธรรม  ฟอกสันเทียะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายธีรพล  นพรัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
281 นายธีรพัฒน์  เกี้ยวสันเทียะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายธีรภัทร  ธนกิจเสถียรชัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายธีรภัทร  พลวัน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายธีรภัทร  ภูสีฤทธิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายธีรภัทร  ร่างทะเล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายธีรภากรณ์  เฟื่องศิลา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายธีรเมธ  วงศ์ษาราช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายธีระ  เเซ่เฉิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายธีระภัทร  ขินรัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
290 นายธีรัตม์  สันติลินนท์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายธีราธร  บุญทัน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายธีร์  ชื่นธวัช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายธีร์  อิ่มวิเศษ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายธุวานนท์  แฝงกระโทก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายนนท์ตะวัน  จันทรัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
296 นายนนทพัทธ์  พ่วงรอด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายนนทพัทธ์  เปรื่องนนท์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายนพรุจ  จินดาวงศ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายนภนต์  เจตตาวงษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
300 นายนภมณฑล  ธนานุรักษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
301 นายนภสินธุ์  สุบงกช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายนภัทร  ลีลามโนธรรม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายนภัสวัต  บรรเทา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายนรภัทร  นินนานนท์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายนรภัทร  เอียจะบก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
306 นายนราวิชญ์  วรรัตน์โภคา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายนฤเบศ  พุ่มศรีทองคำ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายนวกร  ยศสุนทร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายนวพล  จันคำ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายนวพล  แตมสำราญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายนวรัตน์  อยู่วนิชชานนท์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายนันทพงศ์  กาญจนเกตุ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายนันทวัฒน์  เสมียนรัมย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายนันธิพัฒน์  นวลประเสริฐ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายนิติธร  นูพลกรัง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายนิติธร  วงศ์จักร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายนิตินนท์  อุ่นแดง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายนิพิชฌน์  ริมใหม่ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
319 นายนิรมิต  กาญจนบรรจง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายนุธิตเศรษฐ์  นาดี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายเนติธร  แดขุนทด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายบดินทร์  ธีรานุพัฒนา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายบรรณวัชร  งามประเสริฐ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายบรรณวิชญ์  บรรเทา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
325 นายบุญพัฒน์  พัฒนขจร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายปกป้อง  สัตยกูลย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายปญวรรต  ซ้ายโพธิ์กลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายปฐพี  ปิดตาละเพ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายปณัยกร  ติยะแสงทอง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายปภังกร  ชีจะโป๊ะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
331 นายปภังกร  แก้วใสธัญกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายปภังกร  ใหญ่สูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายปภาวิชญ์  เทพทะเล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายปภาวิน  กุศลานุคุณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายปยุต  เอื้ออาภรณ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
336 นายปรปัณณ์  ไตรภพกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายปรมินทร์  ชูหมื่นไวย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายปรเมศร์  หวังอ้อมกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายประดิพัทธ์  ชายพันธ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายประวีร์  ตั้งรุ่งโรจน์สกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายปรัชญา  บุรมย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายปราชญาวัฒน์  สินธุ์ไพฑูรย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายปรินทร์กวี  แท้สูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายปรินทร์  เปลี่ยนกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
345 นายปริพรรษ์  จันทร์คุณาภาส โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายปริพัฒน์ชัย  แดงบุญเรือง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายปวริศ  ถมจอหอ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายปวิช  ประพฤทธิพงษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายปองภพ  แสงสว่าง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายปองภาดา  อุ่นพรมมี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายปัญญวัตร  ชวนนอก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายปัญญากร  มณีเนตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายปัณชาณัฏฐ์  อัศม์สิริ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายปัณณฑัต  โพชารี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
355 นายปัณณทัต  ลันวงษ์สา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
356 นายปัณณธร  ศรีอินทร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายปัณณธร  เจริญเดช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายปัณณธร  โยสูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายปัณณพงศ์  กีรติอนันต์พร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายปัณณพงศ์  วิสัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายปัณณวัฒน์  สุขสุเดช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายปัณณวิชญ์  กีรติอนันต์พร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายปัณณวิชญ์  กุลวงศ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายปัณณวิชญ์  พิมพิค่อ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายปัณณ์  ตันติวงษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายปัณศรณ์  กาธิกาล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายปารเมศ  กาโฮง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายปารเมศ  สิงห์สนั่น โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
369 นายปิฎก  เจริญผล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายปิฏิเชษฐ์  ชวนะนรเศรษฐ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
371 นายปิติวัฒน์  มีแสง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายปิยพนธ์  สถิตธวิสุทธิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
373 นายปิยพัทธ์  เย็นรักษา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายปิยะภูมิ  โตตลิ่งชัน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายปิยังกูร  แก่นกุหลาบ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายปุญญพัฒน์  กุศลรัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
377 นายปุญญพัฒน์  คำรณฤทธิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายปุญญพัฒน์  ตองอ่อน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายปุญญพัฒน์  บุตรโคตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
380 นายปุญสาร  ชอบอิสระ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายปุณณวิชญ์  ประเสริฐ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
382 นายปุณมนัส  จีบกระโทก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายปุณยวีร์  ตั้งอดุลย์รัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายเปรม  บุณยฤทธิ์รักษา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายเปรมพิพัฒน์  ธิสันเทียะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
386 นายเปรื่องปราชญ์  ศรีพลัง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายไปศล  อาสพลุนด์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายเผ่าภูมิ  ภูมิภู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายพงศกร  ขำหินตั้ง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายพงศกร  บุญวิไลวงศ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายพงศกานต์  ศรอารา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
392 นายพงศ์ณภัทร  เงินสูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายพงศ์ปณต  กิติสากล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายพงศ์ปณต  เลิศไธสง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายพงศ์พล  ศลาประโคน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายพงศ์พล  แซ่คู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายพงศ์สวัสดิ์  ศิลา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายพงษ์ตะวัน  คล้ายสุบรรณ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
399 นายพชพล  ภิริยารมย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายพชร  ทองนุ่น โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายพชร  ศรีกำปัง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายพชรกร  คำฤาเดช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
403 นายพชรพล  จิตรโคกกรวด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายพรชัย  พรจินดาโชติ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายพรศิวะ  พูนศรี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายพรหมพิริยะ  ปลายชัยภูมิ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
407 นายพฤกษชาติ  สุวรรณปะเถาว์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายพฤกษ์  คงจิตรค้า โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายพลกฤต  กรณ์ใหม่ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายพลกฤต  จันหลอด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายพลกฤต  เดชกุญชร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
412 นายพลพล  ศรีบุญเพ็ง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายพลากร  เหมทานนท์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายพลาธิป  พลสุข โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายพลาธิป  สวัสดิ์สิงห์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายพศวีร์  เวียงวีระชาติ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
417 นายพศุตม์  จิตต์เป็นธรรม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายพสุเทพ  สิงขโรทัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายพสุธร  ติณห์อ่อนวงษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายพสุธา  รวดเร็ว โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายพัชรดนัย  พักตร์จินดา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
422 นายพัชรดนัย  รุจิฉาย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายพัชรวัฒน์  เอื้อกูลวราวัตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
424 นายพัฒนพงศ์  ขวัญมา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายพัฒน์ภากร  สังกัดกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายพัทธดนย์  ไทยมานิตย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายพันธุ์พิพัฒน์  จิตรประเสริฐ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
428 นายพัสกร  อู่กาญจนกิตติ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายพัสกร  โคตรสวัสดิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายพาคินทร์  นายโท โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายพิชเยศ  ผลพอตน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายพิทยุตม์  ผลพอตน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
433 นายพิทวัส  วงศ์ธนสุข โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายพิสิษฐ์คุณ  สุรเนตรธีร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายพิสิษฐ์  การสูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายพิสิษฐ์  อิทธิวิศวกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายพีรณัฐ  ศรีประทุม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายพีรธัช  หวังชิดกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายพีรวิชญ์  ใหญ่สมพงษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายพุฒิพงศ์  รัตนพงษ์วณิช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายพุฒิพงศ์  สุรเวทวงศ์ภาส โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายพุฒิเศรษฐ์  อนุสนธิวงษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายเพชรายุทธ  ห้อยไธสง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายภคนันท์  ชูศิริพงศ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายภพธรรม  สุนทรศารทูล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
446 นายภัควัฒ  อินต๊ะขัน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายภัควัฒน์  พันธุ์ตัน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายภัทรชัย  ธีรชาญไชย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
449 นายภัทรพล  บุญเครือบ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายภัทรพล  เจิมสุวรรณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายภัธรดณล์  โชติพรม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายภาคภูมิ  สรณาคมน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายภาคภูมิ  สอนกระโทก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายภาณุพงศ์  สืบปรุ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรีบาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายภานุพงศ์  นองวัตร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายภาวริสฏ์  ญาณิกกูล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายภาวัต  พรวนพิทักษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
459 นายภีมวัศ  อเบอร์โครมบี้ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
460 นายภูดิท  รวมใหม่ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายภูตะวัน  ภัทรดลย์พิทักษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายภูธเนศ  งาจันทึก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายภูเบศก์  สงเคราะห์ธรรม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายภูผา  ภูมิภู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
465 นายภูมิพัฒน์  ใหม่สูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
466 นายภูมิพิรัชย  พันพินิจ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายภูมิภัทร  หวังช่วยกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายภูมิรพี  จันทร์เวียง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
469 นายภูมิรพี  เชาว์วันกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายภูมิรพี  โค้วถาวร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายภูริช  มวมขุนทด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายภูริช  ลามศรีจันทร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายภูริทัต  เทียนชัยแสง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายภูรินทร์  วริศรางกูล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายภูริวัฒน์  เลอเลิศวณิชย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
476 นายภูวรินทร์  ไตรจักรปราณี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายภูวสิษฎ์  มังกะโรทัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
478 นายภูวิศ  แก้วกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายมณฑล  จิตรโคกกรวด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
480 นายมโนรัฐ  หอมจะบก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายมหาสมุทร  โถทองคำ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายเมธพนธ์  เอมพันธ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายเมธาสิทธิ์  มุกดาสนิท โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายยศกร  สุนทรพันธุ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายยศพนธ์  มั่งมี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
486 นายยอดภู  วิบูลเจริญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
487 นายเยี่ยมภพ  ใบโพธิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายรชต  การพิมาย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายรชต  ภักดีศิริ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายรชต  วงษ์มา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายรณกร  โพธิ์ทอง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายรณกฤต  สิทธิกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
493 นายรพีพล  ไตรวัลลภ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายรพีภัทร  วรรณศรี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายรวีโรจน์  เสงี่ยมทรัพย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
496 นายรังสี  เทียนจอหอ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
497 นายรัชชานนท์  งามอาการ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายรัชพล  รัตนผดุงกิจ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายรัชพล  สิมนาม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
500 นายรัฐธนินท์  อติวัฒน์อังกูร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
501 นายรัตนพงษ์  คงสุดี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายราชวัฏ  เพือกขุนทด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายรุ่งรดิศ  แดงทะเล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายรุจดนัย  พลอยจะบก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายฤทธิไกร  ฤทธิญาณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายลัญฉกร  พุทธานุ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายวงศ์นิกูลรันดร์  พางาม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
508 นายวชิรพงศ์  สิงหาทอง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
509 นายวชิรวิทย์  สังขกุลมาลา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
510 นายวชิรวิทย์  สืบกระแสร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายวรนัย  รัตนาลัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
512 นายวรเมธ  สมนา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายวรรณกร  พลจันทึก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายวรรษตะวัน  ปราณีตสกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายวสุท  เล็กสันติกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายวสุพล  ไชยอาษา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายวัชรพงศ์  พามา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายวิชญ์ภาส  ธนพงศ์ภากรณ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายวิชญะ  น้ำจันทร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายวิชานันท์  ชานันโท โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายวิษณุพงษ์  เจียมทอง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายวีรชน  ใหม่นาเพียง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายวีรภัทร  ฉัตรไกรเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายวีรภัทร  วัฒนานนท์เสถียร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายวีรภัทร  ศรีนัครินทร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายวีรภัทร  เพชรนอก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายวีรวิชญ์  จิตรชิรานันท์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายวุฒิชัย  ชื่นราม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายวุฒิพงศ์  เทพนอก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
530 นายศตานนท์  คำกอง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
531 นายศรัทธา  สุทธิปัญญา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายศศิวงศ์  หมั่นการ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
533 นายศักดินาถ  อายุวงษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
534 นายศาศวัต  ทีจันทึก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายศิรพงศ์  พับเกาะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายศิรพรรดิ์  ประดิษฐ์วงค์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
537 นายศิรพัศ  โพธิชาญประเสริฐ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายศิรภัส  วงศ์สัจจะกตัญญู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายศิรวิชญ์  เต็งกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายศิรวิชญ์  โพธิ์ทองงาม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายศิรสิทธิ์  อุปสาร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายศิริศักดิ์  นิธิโชติไชยรัช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
543 นายศิวกร  หาปัญนะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายศิวกร  เกียวจันทึก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายศิวา  โพธิ์มีศิริ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายศุทธิพันธ์  เหล่าอุดม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายศุภกร  เอกศาสตร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายศุภกร  ใจยะสิทธิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายศุภกฤต  ศิริรักษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
550 นายศุภกฤต  สำรวลสุวรรณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายศุภณัฏฐ์  วัฒนสุนทรสกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายศุภณัฐ  สีรัง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายศุภรากร  ขันโคกกรวด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายศุภรากร  คำหอม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
555 นายสถาพร  บุญรอด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายสรยุทธ  แนมพลกรัง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายสรวิชญ์  สุ่มมาตย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายสรวิชญ์  แกลงกระโทก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
559 นายสรวิศ  ก่อกิจกุศล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายสรวิศ  อุปชา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายสรวิศ  เสรฎฐพงศ์ไพศาล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายสหรัฐ  หมู่สะแก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
563 นายสหรัถ  เดชสุข โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
564 นายสองเอก  สักบุตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายสัญปกรณ์  พร้อมสันเทียะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายสิปปกร  เอกรุณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายสิรภพ  พงศ์ประยูร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
568 นายสิรภพ  ศาสตร์กลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายสิรวิชญ์  คิดการ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
570 นายสิรวิชญ์  สีห์ชัยพัฒน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายสิรวิชญ์  สุบงกช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายสิรวิชญ์  สุพรรณ์กลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายสิริภูมิ  คมขำ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายสิริราช  ธีรภัทรางกูร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายสิริวิชญ์  วัฒนะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายสืบตระกูล  เกื้อทาน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
577 นายสืบสาน  วิเศษรินทอง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายสุกฤษฎิ์  สระทองอุ่น โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายสุทธิพจน์  ลีลามโนธรรม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายสุทธิพันธ์  จรสระน้อย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายสุทพาพงษ์  พานิชยิ่ง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
582 นายสุธางค์  สุขเรืองกูล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายสุรขวัญชัย  จุลเกาะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
584 นายสุรพงษ์  บรรเจิดเวหา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
585 นายสุรวัฒน์  ม่วมกระโทก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายสุวรรณภูมิ  กิจจาชาญชัยกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายสุวิจักขณ์  เกตุแก้ว โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายสุวิจักขณ์  เต็งศิริกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายสุวิจักขณ์  โภคชัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
590 นายเสฏฐวุฒิ  ส้องสะโดม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
591 นายโสภณวิชญ์  อุดมพรวัฒนะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายอชิรวัชร์  ธรรมธาราณา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายอชิรวิชญ์  วัฒนานุสิทธิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
594 นายอณันดา  ถือพุทธ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายอติเทพ  แต้สุวรรณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
596 นายอธิป  สมิธ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายอธิภัทร  นรทศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายอธิยุต  วณิชาชีวะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
599 นายอนันตชิน  เดชขุนทด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายอนันต์สิทธิ์  แมวมั่งมี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายอเนชา  คำสิงห์นอก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายอภิเจตน์  เชื้อเดช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายอภิชาติ  วิโรจน์ศิริ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายอภิวิชญ์  ดวงดารา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายอภิวิชญ์  สิงหานนท์ตระกูล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายอภิสิทธิ์  ภู่กันแก้ว โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายอรรถพร  ปรีชาชาญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
608 นายอรรถพล  พุ่มพวงเลิศสกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายอัคคเดช  ก้อนคำ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายอัครวินท์  รัตนตระกูลเดชา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายอัชนาวี  หัดสาหมัด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายอัมรินทร์  จิมสูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายอัยการ  ลาดหนองขุ่น โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายอัศวิณ  ชัยชินพันธุ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายอาณกร  หัสดี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายอานนท์  บรรเจิดเวหา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายอานนท์  วงศ์เชวงทรัพย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายอินทรทัต  ทรัพย์บุญมี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายเอกวิทย์  ผึ้งทอง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายเอื้ออังกูร  น้อมเมืองปัก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
621 นายฮีโร่  ยิ้มเป็นสุข โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงกรวรรณ  ศิริ​ศรี​มังกร​ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงกรวีร์  เอียตระกูลไพบูลย์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงกัญชพร  สมบูรณ์มนัสชัย โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงกัญญา​ภัทร​  เรียงแหลม โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงกาญจนาศิริ  โชควัฒนาเศรษฐ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงเกศร  อุณวงศ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงขวัญข้าว  ฉิมพาลี โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
629 นางสาวจิณัฐตา  บุญศรี โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
630 นางสาวชญานิน  เชื้อสุพรรณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงชญานิษฐ์  เกียรติโชคสกุล โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงชมพูนุท  รอบคอบ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงชลิตา  ศิริโสภา โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
634 นางสาวชวิศา  ธนากูลพงษ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
635 นางสาวชุตินันต์  สุขพงศ์จิรากุล โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงฐิติภัทรา  ไหว​พริบ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงณภัทร  โรจนชีวาคม โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
638 นางสาวณรฎา  จะชาลี โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปัดครบุรี โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงณัฏฐวรณัน  สุวัฒนะพงศ์เชฏ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  วาสุเทพรักษ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เตชะพรอนันต์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงณัฐปรียา  ดุมใหม่ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงณัฐรินทร์  จอมงูเหลือม โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงณัฐวรา  กาญจนนพวงศ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงณัฐวรา  แย้มประเสริฐ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงณัฐวลัญข์  พจน์พิพัฒน์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงณัฐวิภา  วีระกุล โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
649 นางสาวทองนพคุณ  พัฒนชัยวงษ์คูณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงธนัญชนก  ทีฆรัตนมงคล โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงธมกร  นิรมิตสีมา โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงธัญดา  ธนาธรศิริกุล โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงธัญรดี  วงษ์พิทักษ์โรจน์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
654 นางสาวธันยพร  เลาหะภควัต โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงนวพร  จันทรวราภร โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
656 นางสาวนัชชา  กรเกริกเกียรติ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงนันท์นภัส  มโนวงค์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงนิชนันท์  วรรัตน์โภคา โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
659 นางสาวนิชาภา  สุวรรณชาติ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
660 นางสาวปริณาห์  เลิศชัยยุทธพงษ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
661 นางสาวปริยากร  ตั้งวิไลเสถียร โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงปรีย์วรา  วัฒนสุนทรสกุล โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
663 นางสาวปวริศา  งามโรจน์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงปอณรัตน์  อินทะไชย โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงปัญญวีร์  พื้นชมภู โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงปัณชญา  ชัยธนะกาญจน์กุล โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงปุญญิศา  ศรี​แก้ว​ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงปุณญดา  รักษา​พล โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงพชพร  ขจรภพ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงพรหมภัสสร  ฐิติผกายแก้ว โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงพัทธนันท์  ตั้งไพโรจน์วงค์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงพิชชาพร  ชะนะภักดิ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงภัทริยา  บุญญารักษ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เพียงขุนทด โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงภิตินันท์  วงศ์ฐานเจริญ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงภูรีรักษ์  ร่วมกระโทก โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงมนัสขวัญ​  สวัสดิ์​หว่าง​ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงมิน  สรณาคมน์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงมิยูกิ  ซาโต้ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงมีน  โชติณภาลัย โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงรดา  สิริจินดา โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงรตินันท์ศิริ  ว่องนิยมเกษตร​ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงรยาพร  ปานปรีชา โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงลักษยา  ยันต์สำโรง โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงวรนิษฐา  อ่อมกิ่ง โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
686 นางสาววรนิษฐาพร  เกตุแก้ว โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงวรภัญญา  กิตติศิริประพันธ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
688 นางสาววรวลัญช์  กิตติศิริประพันธ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงวาราดา  จงจิระวงศา โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงวิจิตรา  สิงหวรางกูร โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
691 นางสาววิสุดา  สายพวรรณ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงวีรินทร์  สมงอน โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงศุภรา  ก่อสกุล โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พรมตะพาน โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงศุภิสรา  ยาวะโนภาส โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงสกุลทิพย์  พวงศรี โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงสรัญรัตน์​  สวัสดิรักษ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงสโรชา  พัฒนากุล โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงสิดารัศมิ์  สุบงกช โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงสุกฤตา  ตันตมณีรัตน์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงสุพิชชา  เหมวรานนท์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงสุพิชฌา  ม่วงประเสริฐ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
703 นางสาวโสพิศนภา  แก้วชมเชย โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงโสภิษฐ์รักษ์  ภักดีดำรงเดช โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงอชิรญา  วชิรมโนวาทย์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงอภิปรียา  ปวบุญสิริวงศ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
707 นางสาวอรจิรา  นิลศรี โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
708 นางสาวอสมาภรณ์  น้อมเมืองปัก โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
709 นางสาวอัจฉริยา  งาบวงศ์รณชัย โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงอิษยา  ทรง​สังข์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงกมลชนก  ชาติสง่าไพศาล โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงกมลชนก  ทองศรี โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงกมลวรรณ  ต่อชีพ โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงกรรนญพรรธ  ยาคำ โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายกรัณรัฎฐ์  พานิชสรรพ์ โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงกัญวศา  พิพัฒนสกุลวงศ์ โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายกัณฑ์พจน์  คะเนสุข โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายกานต์ธีรา  คินขุนทด โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายกิตตินันท์  กลางสอน โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายกิตติภูมิ  เอนกธนะสุวรรณ โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงขวัญกมล  ทองทา โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายจักริน  ขยายวงค์ โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงจิรวดี  วินิยม โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายจิรวิญญ์  ศิลป์ประเสริฐ โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
725 นางสาวชญาดา  เชาว์มานะเดช โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายชนพล  ลิ้มเทียมกุล โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
727 นางสาวชนัฐชิดา  ศรีสิริ โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายชยพัทธ์  บุญมี โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายชยุต  อันทานนท์ โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายชวิศ  ขาวชู โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายชานนท์  ศรีคำเวียง โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงญดา  เดชศรีมงคลกุล โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงญาณิศา  เทืองสันเทียะ โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงญาณีธัจจ์  จำรัสประเสริฐ โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงฐิติชญาน์  อ่ำรอด โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงฐิตินันท์  ดีแสน โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายณฐพร  มัสแมน โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายณภัทร  สหสิทธิวัฒน์ โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
739 นางสาวณัชมาศ  กันทรสุรพล โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
740 นางสาวณัฏฐ์ดารินทร์  อ้นมี โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายณัฏฐพล  ยอดจะบก โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
742 นางสาวณัฐธยาญ์  สังข์ทอง โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายณัฐพล  ชมทะเล โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงณัฐภัทร  วิจิตรขะจี โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายณัฐรัช  พรหมศร โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายดิศานุวัฒน์  ไกยสิทธิ์ โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายธนเดช  อาจยุทธณรงค์ โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
748 นางสาวธนภรณ์  อุดมเดช โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายธนวิชญ์  จิรวัฒิภาส โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายธนัชย์ธรณ์  กันทรสุรพล โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงธนัญชนก  ศักดิ์เจริญเกียรติ โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
752 เด็กชายธนากร  ศักดิ์เจริญเกียรติ โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายธนาธิป  กริชพัฒนา โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงธัญจิรา  วุฒิเจริญภูรี โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
755 นางสาวนพวรรณ  ตรีวิมลโอภาส โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงนวพร  กิจสำราญ โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงนันท์นภัส  อนันต์บัณฑิตกุล โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายปณิธาน  มาตย์วิเศษ โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
759 นางสาวประพิชญา  บุญเป็ง โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงปริยากร  เชยสูงเนิน โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายปวีร์  กิตติธัญกุล โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงปาณิสรา  เต็งศุภกุล โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงปาลิตา  เลาหวณิช โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายปิยังกูร  พรหมมา โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กชายปุณณวิช  มังคะจา โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
766 นายปุณณัตถ์  มังคะจา โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
767 นายพชธกร  ไพพร โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงพรปรียาดา  การะเนตร์ โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายพรภวิษย์  พอนรอด โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงพลอยชมพู  วิสุธิธารากร โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงพลอยชมพู  ไพจิตร โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงพลอยน้ำเงิน  น้ำทิพย์ โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มณีโชติ โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายพีร์บดินทร์  กันทรสุรพล โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายภานุพงษ์  ประสพหมู่ โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงภูริฎา  วิริยะวงษ์ โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงมนัญชญา  เนินกลาง โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงมิ่งกมล  เล้าเจริญ โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
779 นายรพีพัฒน์  สาทอง โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
780 นายรัชชานนท์  เนรเพ็ชร โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงรัญชิดา  อนิวัตกูลชัย โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
782 นายรัฐวิชญ์  ขำนเรศ โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
783 นายรัตนตรัย  สีทอง โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
784 นายเล็กซิงตัน ไชยศักดา  กาลาน โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายวชิรวิทย์  เกิดลำเจียก โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กชายวรปรัชญ์  สุวรรณพงษ์ โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงวรภรณ์  วงค์พิลา โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงวรัญญา  ใจลักษณ์ โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
789 นางสาววรัญณิฎา  บุญเพลิง โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
790 นายวศิน  นวลโพธิ์ โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
791 นายวีรภัทร  เลขานุกิจ โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงศตพร  งานพีรพงศ์ โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายศิรวิทย์  คานจันทึก โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงศิริขวัญ  บางประสิทธิ์ โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายศุภกร  อนิวัตกูลชัย โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายศุภกิจ  ดอนหงษ์ไพร โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายสลิลทิพย์  ทองนวล โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายสาธิก  งานพีรพงศ์ โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายสิทธิการณ์  สุวรรณพันธุ์ โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายสิปปภาส  เมฆแสงอรุณรุ่ง โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
801 นางสาวสุพนิดา  ทองพูน โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงสุภัชญา  ตางาม โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายอธิษฐ์  นาทอง โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายอนุชา  ฉ่ำกลิ่น โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายอภิธารทอง  ภักดีนอก โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายอริยภัทร  ชุ่มกระจ่าง โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงอินทิรา  มุกเมธีเสถียร โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงไอริสา  โกศิยะกุล โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงศิริกำภู  จุดจันทึก การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ม.2 คณิต ม.ต้น