รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวกมนธิดา  แสนท้าว โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายกรภัทร์  แก้วหมื่นไวย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายกฤตเมธ  บุญโยธา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกฤตศรัณย์  พุทธแสน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายกฤษฎา  ฝาชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายกฤษฎิ์ชนม์  คุณสุข โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พุทไธวัฒน์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงศ์แก่น โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พงษ์สุภา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายกันณพงศ์  น้อยสุวรรณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกันต์กมล  นาสูงเนิน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายกันต์ดนย์  ประสานพันธ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายกันตินันท์  ดัชญาลักษณ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายกันตินันท์  ศรีพล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายกานต์ธัช  ภักติดยานุวรรตน์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุทธิวงษ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายกิตติ​พิชญ์​  เขต​อริ​ย​กุล​ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายกิตติบัณฑิต  นพคุณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  กาชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงแก้วเจ้าจอม  คงยืน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายขจิต  ศรีนวลจันทร์​ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายคณพศ  แทนสันเทียะ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงคณัสวรรณ  สิมาชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายคุณาณัฏฐ์  เพียภูเขียว โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงจณิสตา  หาชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงจิรัชญา  ประพรม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายจิรัฎฐ์  เผือกทอง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงเจนจิรา  แขขุนทด โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงชญาณิศา  พิสิฐปภา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงชญานิศ  มินทร์เสน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายชนมภูมิ  ถือชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายชนะชัย  เทียมแก้ว โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงชนิดาภา  นามเมือง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายชโยฑิต  เสาโกมุท โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายชิษณุพงศ์  จำปามูล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายชิษณุพงศ์  สร้อยสูงเนิน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายฐภัทร  ศรีสุชาติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงฐานิตา  ทองชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายฐาปกรณ์  โพธิ์สุข โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงฐิตาพร  เทียนใช้ดี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
41 นางสาวณปภา  ธรรมกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายณภดล  แก้วตาทิพย์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายณภัทร  ชื่นชม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายณภัทร  ภูมิพัทธนสุข โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงณหทัย  ธรรมวงศ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายณัชพล  จงจอหอ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายณัชพล  โสพิลา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงณัฏฐ​ณิชา​  โชตินวกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สมศรีแสง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายณัฐ​กุล​  ภาโสดา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายณัฐกฤตา  ภูคงคา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงณัฐชนน  ชนะวงศ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายณัฐนันท์  งอกคำ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทรัพย์สมบัติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายดนุสรณ์  ดารากุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงดุลยาภรณ์  ลาภเกิด โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายเดชศักดิ์ดา  เพียรธรรม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายทักษ์ดนัย  เอ็มโอษฐ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
59 นายทินภัทร  ชาวประทุม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายธณัฐชนนท์  ธรรมจักร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายธนกร  วันเมืองเก่า โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายธนกฤต  ประกายเพชร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายธนภัทร์  พุทธา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
64 นายธนวัฒน์  บุรีมาต โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายธนวิชญ์  เหล่าฤทธิ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงธนัชพร  พองชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงธนันทิกานต์  ทะสุนทร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
68 นายธราเทพ  เอื้อพงศธร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
69 นางสาวธัญญาลักษณ์  ประจงค้า โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงธัญลักษณ์  คนรู้ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงธัญวรัตม์  แสนบัว โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
72 นางสาวธันยมัย  ศิลาดำ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงธิษณามดี  ทรัพย์ประดิษฐ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายธีรภัทร  เกษมธรรมแสวง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายเธียรวิชญ์  จรูญพันธุ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายนครินทร์  เข็มกลัดมุกต์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงนงค์ณภัทร  คลังเงิน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายนนทพัทธ์  สถิตย์ภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายนราธิป  สิงห์กระโจม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายนราวิชญ์​  แคนมี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายนฤภัทร  นาคะพงษ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายนิติธร  ถิ่นหนองแวง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงบวรลักษณ์  ฦาชา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายบุญยกร  ประทุมชาติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงปฏิมาพร  ผายพิมาย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายประธานิน  เติมสมบัติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายประธานิน  เติมสมบัตื โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงประภาวรินทร์  เขียวเลียง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงประวีณา  บุญค่ำ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
90 นายประสิทธิศักดิ์  หิดเมียงสงค์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงปริตรา  จันทชาติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
92 นางสาวปริมมาดา  สุพันดี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายปรีธาร  ประทุมถิ่น โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
94 นางสาวปรียาวีณา  พองชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงปวริศา  นิลโท โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงปวีณ์นุช  บำรุงถิ่น โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงปัณณธร  น้าพานิช โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงปาณิศา  บำรุงสงฆ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
99 นางสาวปาณิสรา  จวงเงิน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายปุณณภพ  เทียนสันเทียะ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายพงศภัค  พรโสภณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงพจธิฌา  สิงห์ลา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงพชรพร  วรพล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงพริมา  สิมาชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายพัทธนันท์  เตมินทร์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงพัทธนันท์  เตียรถ์วัฒนานนท์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงพัทรินทร์  ถิ่นสุวรรณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายพันบุญ  วิเศษศักดิ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงพิชชานันท์  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงพิชญ์ชา  เพลียซ้าย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงพิชญ์ตรีญา  งามประเสริฐ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
112 นางสาวพิชญธิดา  เพชรหึง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงพิชญาภา  หมั่นหาโชค โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายพิชญุตม์  หมั่นหาโชค โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงพิชามญช์  พรหมพา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พิริยะตระกูล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายพิตรพิบูล  อึ้งปรียวัฒย์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงพิมพ์​วลัญช์  ภูหัตถการ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
119 นางสาวพิมพกานต์  กุดชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บำเหน็จพันธ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภูสิลิต โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  ไสยาสน์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายพีรภัทร  วิโรจน์ศิรศักดิ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
124 นางสาวพีระดา  จิตต์สุภาพรรณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทาสิมมา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงแพรวา  อ่อนอ้าย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายภกร  อิทธิวรานุกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายภณวัฒ  ชัยวิรัตนะ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
129 นางสาวภวรัญชน์  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงภวิษย์พร  ธรรมโชติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
131 นายภัคพงศ์  โพทะมาตย์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงภัฏฏินี  สุภบรรเจิด โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
133 นางสาวภัทรพร  ศรีพันธุ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายภัทรพล  แคนเภาว์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงภัทรพิมพ์  คงโพธิ์น้อย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายภัทรภูมิ  จำเริญสุข โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงภัทรมน  ภู่เนาวรัตน์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายภาคภูมิ  พลชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายภาคภูมิ  สุขผัด โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายภาณุเดช  ศรีโสภณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายภูมิภัทร  นวชาติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายภูมิภัทร  วีระพันธ์ุ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายภูรินท์  ศัลย์วิเศษ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงมนัสนันท์  ขันอาษา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงมิลันทิรา  อุ่นเมือง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงมุธิตา  คู่แก้ว โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ศรีวงษ์ชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
148 นายยศวัฒน์  อภิวัฒน์วณิชกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายรังสิพล  คนสมบูรณ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
150 นายรัฐภูมิ  มณีวรรณ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงรัตน์ตะวัน  สงชนะ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงลักษิกา  ถนอมเชื้อ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายวงศธร  ฐานมั่น โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายวชิร​วิทย์​  ทองนาค โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายวชิรญาณ์  กันชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ชมกิจ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงวราภรณ์  หูชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
158 นายวรายุทธ์  ศรีสุภาพ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงวริษฐา  ศรีนวกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงวาณิกา  หาญชนะ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายวิชธนา  แคล่วไพรี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  สารรัตน์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงศตพร  ลบหนองบัว โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายศตวรรษ  เที่ยงธรรม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงศรัญญา  พรมณี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่เล้า โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายศาสตรา  วิลาวรรณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
168 นางสาวศิวาพร  แนวโอโล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายสวัจฉัตว์  เพียงปราชญ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายสาธิต  กระแสบุตร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงสิรภัทร  นูโพนทอง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงสุขกมล  กุลสุวรรณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงสุภดารี  แซ่ตั๋น โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
174 นางสาวสุวรรณลักษณ์  ฤทธิ์สืบกิจ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  บุญเสริม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายอนาวิน  บรรเจิดตระกูล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงอภัสรา  เมืองแสน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงอภิญญา  คลังกลาง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
179 นางสาวอภิรดา  จิรเกษมสุข โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
180 นายอภิวัฒน์  ญาติสมบูรณ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงอมรรัตน์  คล้ายตั้น โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงอรปรียา  อาราษฎร์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงอรวรรยา  อมรชัยกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงอริยา  ขาลีรินทร์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายอัครวิทย์  เกียรติก้องชูชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงอัญมณี  ต่อโชติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงอุรชา  ชุ่ม​พะลัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงกจารินทร์  ดีกันกง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงกชกร  ดวงจินดา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงกชกร  มานะเสถียร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงกชกร  อารมย์ดี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงกชพร  มโนธรรม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงกนกกานต์  โชติราษี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงกนกนุช  สินธุวงศานนศ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงกนกภรณ์  คนบำรุง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงกนกวรรณ  นามตะคุ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงกนกวรรณ  เต่าทอง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงกมลชญา  บุญกอบ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงกมลรัตน์  กองโฮม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายกรกช  สิงหกัมพล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงกรกนก  อินทร์เพชร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงกฤติกา  แสนสุข โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงกฤติยาวดี  เกตุแก้ว โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงกวินธิดา  ค่ายสูงเนิน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงกวิสรา  ภูมิบริรักษ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ตันเบ็ต โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงกัญญาณัฐฐ์  ประเสริฐกุล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงกัญญานัฐ  ชาติชนะ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ดีกุดตุ้ม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  มั่งมี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงกัญญาภัฐ  ไพราม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แหชู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงกัณฐกา  รักถาวร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงกัณธิยากรณ์  คำพิโลชัย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงกันยกร  เคนพรม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงกัลยกร  ปัดสาราช โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงกานต์กมล  บรรเทิงใจ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงกานต์รวี  เกิดสันเทียะ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงกิตติกานดา  สุขจอรพันธ์ุ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ไหชัย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงกีรติกา  ชัยประสิทธ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงกุลนันท์  หิรัญคำ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงเกวลิน  ปรางค์ชัยภูมิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงขวัญข้าว  ข้องนอก โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงเขมจิรา  แท่นมาก โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงเขมจิรา  แสนสมับติ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายคริสเตียน  เพชรมณี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงฆีโรชา  บัวทองจันทร์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงจันจิรา  ตาปราบ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงจัสมิน  ศรีวิลัย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงจารุพิชญา  ธนะสุนทร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงจิตราภา  ชวนะนรเศรษฐ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายจิรชยันต์  ปาปะกัง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงจิรภิญญา  วัฒนยา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงจิรัชญา  ชัยยุทธ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงจิราพรรณ  พรประสิทธิ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงจุฑามาศ  สนิทเชื่อ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงจุฑารัตน์  มานอก โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ภูเมฆ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงเจนจีรา  ดวงแก้ว โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงเจสสิกา  กำเนิดคำ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงเจ้าจิต  คงยืน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงชญาภา  คูสว่างศรี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงชฎาพร  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงชนกนันท์  โชคเฉลิม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงชนม์ชนก  ปริเตนัง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงชนัญธิดา  กองมี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงชนิกานต์  กองมี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงชนิตา  ชมนาวัง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายชยาสิทธิ์  เจนชัย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายชยุตพันธุ์  เสี่ยงบุญ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงชลกร  วากวาที โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงชลณิชา  ลากอก โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงชลธิชา  นิยมชัย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงชลลดา  พงษ์ศรี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงชัญญาดา  หอมเหล็ก โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายชาคร  ไข่สังข์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงชานิสา  อาสายุทธ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงชาลิสา  ภาวรศรี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญกระโทก โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงโชติกาญจน์  ศรีชมชื่น โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงโชติกานต์  โกวิทวัฒนโยธิน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงโชติมณี  ชนาวร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงฐปนัท  ชีวาสุขถาวร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายฐานกูร  ดำรงพันธ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงฐานิกา  กาศสนุก โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงฐิตารีย์  ลภัสชัยสุวรรณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงฐิติกานต์  แคว้นชัยภูมิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงฐิติพงศ์  วงศ์สราญรัตน์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายฑีฆาพัฒณ์  ชัยวิรัตนะ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายณรพล  เจริญผล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงณัชชา  พนพันธ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงณัญธิญาภรณ์  มนต์อินทร์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  โหนสันเทียะ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายณัฏฐพงษ์  เสาจันทึก โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงณัฐกมล  ศรีวิไล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ด่านขุนทด โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงณัฐชา  แสงทับทิม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงณัฐณิชา  โคตรลาคำ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงณัฐนริทร์  สอนสำโรง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงณัฐนิชา  สัญฉิมมา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงณัฐพร  เล็ดมะ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงณัฐริกา  บุญสง่า โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงณัฐวรรณ  เกษมสุข โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงณิชกมล  พึ่งบ้านเกาะ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงณิชกานต์  ทานเจือ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงณิชาดา  โชคศิริ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงณิชานาฏ  ตั่นเล่ง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงณิฌานันท์  วรรณศรี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายติณณภพ  หินชัยภูมิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงทัศนาพร  พลรัตน์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงทัศนีย์  พรมสุคนธ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงธณัทอร  ชัยกิตติภูมิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงธนพร  ชำกรม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงธนพร  มะคะที โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงธนพร  เจริญวัย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงธนัชชา  แย้มเสมอ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงธนัชพรรณ  จำพันธุ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงธัญกร  สมพงษ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงธัญชนก  หลอมทองหล่อ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงธัญพิชชา  ไพศาลพงษ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงธัญวรัตน์  นาคาแก้ว โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงธัญวรัตน์  บัวชม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงธารดาว  บุญยภัทรากุล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงธาวีนี  คงกันกง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงธิติมาวดี  ลองจำนงค์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายธีรภัทร  ทิพมาศนานนท์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงธีรยา  ใบลี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายธีร์รัฐ  อัศววีรพงษ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงธีระสุดา  วิระรังษิยากรณ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงธีริศรา  วอนเก่าน้อย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงนงนภัส  จามิเคน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงนงนภัส  ตั้งหมู่ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงนฐมน  เดชจารุมาศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงนภัสชยกรณื  ทองสุข โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงนภัสชล  ยวงทอง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงนรภัทร  ศรีวิเศษ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงนรรธนิภา  พิมพ์อุบล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายนรายุศต์  แทนรินทร์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงนรินทร์พร  พรรษา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงนรินทร์รัตน์  มีแค โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงนวพร  สีหะวงษ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงนัฐกานต์  นวลกลาง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงนัฐชา  เริงอาจ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงนันท์นภัส  สันติสัมพันธ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงนารีรัตน์  หนาจัตุรัส โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายนิติภูมิ  พูนชัย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงนิภาดา  ดีรักชาติ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงนิภาพร  เถื่อนศรี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงนิศากร  พรหมหงษ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงบุญรักษา  น้อยโพนทอง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงบุพชาต  ภูสถาน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงบุษกร  เอื้อเฟื้อ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงเบญญาภา  มัททวีวงศ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงเบญญาภา  รุ่งรัตนกิจ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงปฐมรุ้ง  เผื่อนพงศ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงปทิตตา  เกรียงเกษม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงปนัฐดา  กุลรักษา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงปนัดดา  ทรงกลด โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงประภาภร  โฉมยงค์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงประภาภรณ์  แซ่อือ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายปรัชญา  ยอดนครจง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงปรัชญาณี  ดิเรกลาภ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงปรารีย์  แควภูเขียว โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงปริญญปัญธิดา  เถาดี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงปรีญสพัฒน์  ชาวบัวขาว โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงปวริศา  เบ้าลี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงปวิชญา  พรโสภณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายปวีร์วิชญ์  ฤทธิ์ขจร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงปัญญารัตน์  นราพล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงปัณฑารัตน์  อาจกล้า โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงปาฏาลี  แน่นสันเทียะ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงปาณิตศา  บุญรุ่ง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงปานชีวา  บำรุงสงฆ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงปาริฉัตร  กำเนิดเขว้า โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงปาริตา  จำชาติ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงปาลิตา  พันธุ์สง่า โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงปิ่นนภา  น่าบัญฑิตย์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงปิยะฉัตร์  ไฝชัยภูมิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงปุญยนุช  อิ่มอารม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงปุณฑริก  ภิรมย์ภักดิ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงปุณณญาพร  โคตรนาวัง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงปุณยวีร์  ภักดีบุญญานุกูล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงเปรมปรีดา  มั่งมี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงพณิฐพิชา  เทพทอง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงพนิดา  อ่วมอิ่ม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงพนิตนันท์  ศรีรักษ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงพรชิตา  มีมาก โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงพรปวีณ์  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงพรรณ์ปพร  เลิศเกษมสุขสกุล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงพร้อมนิสา  สมเสร็จ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงพัชรีรัชต์  สุวรรณเพ็ญ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงพัณณิตา  ตวงวิไล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงพัทธนันท์  ตวงวิไล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงพัทธภรณ์  ทูลพุทธา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงพัลลภา  โพธิจักร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงพิชญา  ญาติสมบูรณ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงพิชญาพร  ขวัญบุญจันทร์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงพิชญาภา  พลบุตร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงพิชญาภา  ศิริรัตน์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  เหิกขุนทด โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงพีรดา  ศรีนาท โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงเพชรรัตน์  แก้วสด โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงเพียงฟ้า  ตั้งเทวนนท์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงแพรวา  ปลื้มชัย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงแพรวา  เนตรไธสง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงฟาริดา  เครือเนียม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงภคพร  แอมนนท์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงภวรัญชน์  บุญเสนา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงภักคภร  ธงภักดิ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงภัคชนัญ  ภักตร์ธนภัทร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงภัคพสุตม์  โล่สุวรรณ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงภัทรวดี  ลีประเสริฐสุนทร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กล้าจริง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงภาศิกา  ิด่านสุนทรวงศ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  มั่งมี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายภูตะวัน  บุญเกิน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายภูมิภัทร  แซ่เตียว โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายภูริภัทร  จินกสิกิจ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายภูริวัจน์  ศุภกิจธนทรัพย์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงภูวเดช  โพธิ์เงิน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงมณฑวรรษ  หนไธสง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงมนัสชนก  กลัดงิ้ว โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงมิตตานารี  ทวีเสริญมีเหง้า โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงมินทร์ชนก  สุขเลิศกิจ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายรฐนนท์  ประทุมวงษ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงรตนพร  ราชโยธา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงรมิตา  กาชัย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงรริดา  สมัตถะ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงรัตนากร  สินธุพันธุ์ประทุม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงลภาภัทร์  เจริญวัฒน์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงลลิตดา  เที่ยงเกตุ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงวนารีภรณ์  เวชทองคำ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงวรกาญจน์  ภูมิกาล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงวรรณชนกนาถ  ชาติชนะ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงวรรณวิสา  เถื่อนธรรมโฮง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงวรันยา  สังเกตุ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงวราทิตย์  เกษมธรรมแสวง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงวราภรณ์  หารโยธี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงวริสรา  เห็มมะชาติ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงวศินี  จูกูล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงวาสนา  กลมเกลี้ยง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงวิจิตรา  ชัยเนตร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงวิชญาดา  ไวประเสริฐ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงวิชุดา  ต่อชีพ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงวิภาพร  ชุมศรี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงวิมลสิริ  เลี่ยมทอง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงวีรานุกูล  ชาติชนะ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงศรัญญา  อ่อนสกุล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงศรัณย์พร  ธรรมมุลตรี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงศรัณย์พร  แวทไธสง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงศศิกาญจน์  บุตรชัยภูมิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงศศิธร  ดารากรณ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงศศิวิมล  จำชาติ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงศศิวิมล  บุญพา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงศศิวิมล  พิลึก โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงศศิวิมล  ภิรมย์ศรี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงศันศนีย์  มีเปี่ยม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงศิระ  เจริญมั่งมีศรีสุข โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงศิริชนก  จันทร์ประทักษ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงศิรินาถ  ชุมนาเสียว โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงศิริประภา  เสพธรรม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงศิริภัสสร  พิกุลขาว โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีรักษ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เหล่าปาสี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงสตรีรตน์  ธงสันเทียะ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงสธิดา  ทันท่าหว้า โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงสมปรารถนา  รักจันอัด โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงสายธาร  เฉลิมกลาง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงสิราวรรณ  วงษ์ชาลี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงสิริกาญดา  เชื้อจำรูญ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงสิริมา  สมมา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงสิริยากร  มิตรชอบ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงสิริวิมล  โชคดี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงสุกัญญา  คำเห็น โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงสุชัญญา  อาจอาสา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงสุชานันท์  บรรเจิดตระกูล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงสุชานาถ  ชัยศัตรา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงสุชานาถ  นามโท โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีษาพุทธ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงสุพัตรา  อังคณาวรรณวิภา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงสุพิชชา  สุดจิตต์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ปลอดภัย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงสุวพิชญ์  ผาละสี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงสุวราภรณ์  ภูมิพรม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงโสภิตา  มุ่งหมาย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงหทัยชนก  ศักดิ์สุวรรณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงเหมย  โคตะแก่นทราย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายอชิรวิทย์  ทองดี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงอธิชานันท์  ฐิตาคม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงอนันตญา  ลมสนุก โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงอนุตรีย์  ต่อโชติ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงอนุธสา  อาสายุทธ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงอนุรดี  เขียวเขว้า โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงอภัชญา  โชคเฉลิม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงอภัสรา  อำมะรา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงอภิชญา  เถียนหนู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงอภิญญา  วนมา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงอภิญญา  สุระมรรคา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงอภิสุตา  ฟักสูงเนิน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงอมราวดี  เติมวุฒ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงอรปรียา  วรจิตร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงอรัญญา  บัวมาศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงอริษา  โอวาทวงษ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงอัยรัตดา  รูปชัยภูมิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงอัศม์เดช  หิรัญเกิด โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงอาภารัศมี  สิงห์จันทร์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงอารียา  สาคร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงอินทรา  มาตรไตร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายอินทัช  ตั้งพร้อมพันธ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงอินทิพร  ศิลาพงค์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงอินทุนิพา  ขมคิ้ม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงเอลิซาเบท อคิณา  กรัวท์ แวน เคสเซล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงไอรัดดา  จันตะเสน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงกชกร  ศรีพุทธา โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงกรรณิการ์  กาญบุตร โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พิมพ์โนนทอง โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฤทธิ์ตา โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงกัณฐิกา  จันทาม่วง โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงกันต์กมล  พาสกุล โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายกิตติชาติ  เทพตาแสง โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายกิตติพงษ์  โสดขุนทด โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงเกียรติกัญญารัตน์  สุขสุวรรณ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงขวัญพิชชา  โสภา โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายคงชนะ  ตุติ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายคณิศร  พันธุ์เกิด โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงจรรยาพร  กำลังเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายจักรี  ปราบคะเชนทร์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงจิตินันท์  สุจันทร์ศรี โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงจีรนันท์  เชิดขุนทด โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงจีรายุ  จูมพลพงษ์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  พิพิธกุล โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงจุฑามาศ  รัตนวงค์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงชนิตา  นัยนภาเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายชลสิทธิ์  โคนกระโทก โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายชาญวิชญ์  แก้วพรม โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายชินดนัย  สีตะลา โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายโชคธนา  เศษฐา โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายไชยพัฒน์  ทวีสัตย์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงญนันทนิยา  สุริยะศรี โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงฐิติพร  แดงธรรมชาติ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงณัชชา  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สีม่วง โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงณัฐชัย  ศรีวงษ์ชัย โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายณัฐดนัย  ควินรัมย์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายณัฐพล  ถนอมสัตย์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายณัฐวัศท์  ธงภักดิ์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมรินทร์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายดรัณภพ  กิ่งพุฒ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงทอไหมทอง  สารทอง โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายธนกร  ศรีรอด โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายธนพงศ์  จิตเดช โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายธนภัทร  ทันสมัย โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายธนภัทร  มุนนท์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายธนาคิม  โคตรภูธร โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงธนาภา  จอกทอง โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายธีรพงษ์  จำเริญลาภ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงธีร์วรา  คลองหินลาด โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายนทีธร  คำอินทร์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายนพนนท์  เมทานัง โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เครือเขื่อนเพชร โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงนภาพร  นาราษฎร์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงนริศรา  จำนงค์บุญ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายนฤเบศ  ศิริมนตรี โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงนันทชพร  พลชัย โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงนันทิกานต์  โพธิ์อุดม โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงน้ำเพขร  นนชนะ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงน้ำอิง  จ่าชัย โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงบัณฑิตา  ชัยยุทธ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงบุญพงษ์พร  ชัยทองมี โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงบุรัสกร  แข็งแรง โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงเบญจกัลยาณี  บุญหนัก โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงเบญจพร  แต่งเมือง โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทุมวงค์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายปณิธาน  โนนทิง โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงปนัดดา  โภชนะ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงปยุดา  หมั่นจิตร โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงปราริฉัตร  ฐานวิเศษ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายปรีชา  พลมณี โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงปรีมา  วรรณสิงห์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงปวริศา  งาคม โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงปวีณา  ไกรฤกษ์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงปาริฉัตร  สีเวียงช้าง โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงปาริชาติ  เพลงดี โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงปิยวรรณ  จ่าชัยภูมิ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายปิยวัฒน์  คำประดำ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายปิยะ  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายผาภูมิ  ศิริรวง โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงพรทิพย์  จุลอักษร โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงพัชรินทร์  กำลังศิลป์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงพิชญภัค  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงพิริษา  ศรีวันพิมพ์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงภควดี  เลิกนอก โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงภัทรพงษ์  ปัดทุม โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายภัทรพล  ปัดทุม โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายภาคภูมิ  ศิริวัฒน์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายภานุวัฒน์  วงศ์คต โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายภูธิเบต  จันทรวงศ์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายภูมิพิธิวัฒน์  อักษรนู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงมนัสนันท์  การนอก โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายมหาสมุทร  ชะนะกุล โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงมาติฌาห์  อินทวงศ์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงมุฑิตา  ทันรังกา โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงยลวัลย์  โนนเทิง โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายรพีพัฒน์  ชื่นนาเสียว โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายรพีภัทร  มีชำนาญ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายระพีภัทร  หิรัญอร โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ทนโนนแดง โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงรัชนีกร  เลยกลาง โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงรัตนาพร  ฐานเจริญ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงรินฤดี  มังสันเทียะ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายลัญฉกร  อึ้งอริยะชาติ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายวรธน  ลาภประโยชน์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงวรรณนิสา  จินดาดวง โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายวรวิทย์  วีระพงษ์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงวันนิสา  เกษนอก โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงวิภาวรรณ  ญาติปลื้ม โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงวิมลทิพย์  เหล่าสุภี โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายวุฒิชัย  สากล โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายศรัณย์  ประจัญฤทธิ์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายศราวุฒิ  มาลาย โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงศศิกานต์  วัดเมือง โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงศศิวิมล  เมืองเกตุ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายศาตพร  แย้มสัมพันธ์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายศิกษกะ  ศิริชาติ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายศิวกร  พาสมบูรณ์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายศิวัฒน์  บำรุงเผ่า โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายศิวัฒน์  รัตนศาลาแสง โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายศุภชัย  ทรงชัย โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายศุภชัย  ปานทอง โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงศุภนิดา  ขำเขว้า โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายสรรค์ศิลป์ชัย  จันมา โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายสิทธิพล  คุ้มหมู่ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงสิริยากร  งอกศิลป์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายสุชาวิน  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายเสน่ห์  ชนะพาล โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อนักทัศน์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายอจลวิชญ์  เพียงตา โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายอชิรวัฒน์  ลีลาธนากุล โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายอดิศร  เจนบ้านผือ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายอนุกุล  วงศ์ศรี โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายอภิรักษ์  ตรงเมธี โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายอภิรักษ์  ผาสุก โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงอรญา  เกิดทอง โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงอรปรียา  เอกาชัย โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายอรรถพร  เหมาะจูม โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงอรุชิดา  ผ่องแผ้ว โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงเอวริน  เมฑขุนทด โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงจิตรลดา  ศรีวิสุทธิ์ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
630 นางสาวจิตรสินี  แสงเพ็ง โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงจิราพร  ศรีมนิลา โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
632 นางสาวเจนจิรา  สีน้ำย้อม โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
633 นางสาวชนกานต์  เศษสุวรรณ์ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
634 นางสาวชลสมิตตา  ดาวดอน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
635 นางสาวชิโณรส  ดวงพรม โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
636 นายธนวัฒน์  ธุระการ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
637 นางสาวธัญพิชชา  อัญชัน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงบาบีญา  งามดี โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.1 คณิต ม.ต้น
639 นางสาวปรารถนา  ชื่นชัยภูมิ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
640 นางสาวพิมพิศา  มูลปัง โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
641 นางสาวศศินารีรัตน์  ดวงพรม โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
642 นางสาวสุพัตรา  หนูวงษ์ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
643 นายอภิษฎา  ใขโพธิ์ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงกนกพร  เลี่ยวไพโรจน์ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงกนกวรรณ  ห่อคนดี โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงกมลชนก  ภูนา โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ผือโย โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายกฤตชัย  มีชัย โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายกฤตเมธ  เกิดมงคล โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายกฤษฎา  สามิภักดิ์ โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงก้องธรณี  ลือลาภ โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงกัญยาณี  โคตรนารินทร์ โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายกันตพล  วรชินา โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทีน้อย โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงกานต์พิชชา  รวิพรรณไพบูลย์ โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายกิตติพศ  วานนท์ โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงกิตติมา  คชสูงเนิน โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงกิตติยาณี  นุชภิเรนทร์ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายกีรติ  ลาภเงิน โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายขวัญจิรา  เฉื่อยกลาง โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายคุณากร  แสงสว่าง โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงจรัฐติกาล  บุตะเขียว โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายจักรกฤษ  ระภักดี โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายจิรพงศ์  ก่อบุญ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงจุฑามณี  พรมเมตตา โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงจุฑามาศ  ดอนเตาเหล็ก โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายชวกร  สอนโกษา โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ลบบำรุง โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายชัยกฤต  ชาลีวรรณ โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายชัยวัฒน์  แนวถาวร โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงชาริสา  สำราญพิศ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายชินกฤต  ชินบุตร โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงษ์จำปา โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงฐิตวันต์  บัวตูม โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงฐิติวรดา  หล้าเพชร โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายฐิติวิวัฒน์  เท้าอิ่ม โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงณหฤทัย  พรมบุ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงณัฏกานต์  ต่อศรี โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ลบบำรุง โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงณัฐชญาพร  ทบวอร์ โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายณัฐพล  จิตร์ไมตรี โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายณัฐพล  ลบบำรุง โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายณัฐพัชร์  มุกดา โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงณัฐวดี  ชาติขยัน โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงดลฤดี  ไทยป้อม โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงดวงรัฐ  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงดาราพร  พลชัย โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายไตรภูมิ  แสนตัน โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายธนนันท์  นันบุญมา โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายธนบูรณ์  ขันลุน โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงธนพร  ตรงประสิทธิ์ โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงธนพร  ต่อชีพ โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายธนวัต  จันทร์เสม โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายธนากร  รวงงาม โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายธีรภัทร  แดงมาก โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงนภัสสร  บุตราช โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงนันท์นภัส  ฐานวิเศษ โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงนันทัชพร  สมท่า โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายนิติพงษ์  เพชรดำ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายนิธิวัฒน์  นามโพธิ์ โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงบุณยานุช  นิ่มพิลา โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงเบญญาภา  จุลนันท์ โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงปณิดา  ไชยศิลา โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงปรีญาภรณ์  กำลังยง โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ศรีบรรพต โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงปัญจพร  กุศลช่วย โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายปัณณวิชญ์  รอดแก้ว โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงปัทมพร  อุระเพ็ญ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงปิ่นมุก  กล้ารบ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายปิยะภัทร  ยงดี โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายปุญญพัฒน์  พูนขุนทด โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายพรพิพัฒน์  สุขเกษม โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงพรรณพิมุข  บุญประภาศรี โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงพลอยภิญโญ  ภิญโญศักดิ์ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงพอใจ  พรพิวัฒน์ โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงพัชรพร  ทองทาย โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงพัชรินทร์  มูลประสิทธิ์ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายพันกร  เขื่อนเเก้ว โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงพันธ์ทิพย์  แควภูเขียว โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงพิชชา  บริสุทธิ์ โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงพิชชาภา  เสนาอาด โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงพิชญาภัค  ไล โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงพิชามญช์  ทองมูล โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงพิมญาดา  เงียวชัยภูมิ โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงพิมพ์ทอง  สร้อยจรุง โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  จินดามาตย์ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายพีรพัฒน์  โคตรเงิน โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายพุฒิพงศ์  คุณประทุม โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงเพชรลดา  ลากุล โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงเพียงพอ  โสมศรี โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงภคพร  ชัยมีเขียว โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายภูบดินทร์  คันธี โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายภูริภัทร  สุขสูงเนิน โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายภูริวัต  แควภูเขียว โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายภูสิต  สายจันทร์ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงมนัชญา  พิมพ์ดีด โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงมนัสนันท์  อุดมบัว โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายระพิภัทร์  พรรคพล โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายรัฐภูมิ  เดชจำเริญ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงลักษมีกานต์  นำเจริญ โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงวรกมล  เสี้ยมเเหลม โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายวสันต์  พลฤทธิ์ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายวายุ  มณีนาค โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงวิมลวรรณ  ป้อมสุวรรณ์ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงวีรอร  สันติเมทนีดล โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายวีระเทพ  อินทรักษ์ โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายเวธน์วริทธิ์  สร้อยเพชร โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายศิรสิทธิ์  ก้อมอ่อ่น โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายศุภกฤต  ตลับนิล โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงศุภัชญา  เลิศขามป้อม โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงศุภิศรา  สิงห์จันทบุตร โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงสมิศรา  พันธ์ผาติสว่าง โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายสิรภัทร  วงศ์กัน โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงสุชญา  ทิพย์มณี โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงสุชาวดี  หมู่โสภณ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายสุรภัสสร์  สนั่นเมือง โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
757 เด็กชายสุรยุทธ์  เหล่าอูด โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปัญญาสิม โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงหฤทัย  น้อยลา โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงอชิรญาณ์  มาลากอง โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงอชิรยา  กล้าศึก โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงอนันตญา  ภูงามดี โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงอนุธิดา  ยศพิทักษ์ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงอภิชญา  มะโนดำ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กชายอมรเทพ  ณ ลำปาง โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงอรปรียา  พิมพ์แก้ว โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ชินวงศ์ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายอินทัช  ยศพิทักษ์ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายเอกพัชญ์  ประวาสุข โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น