รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  มานุพันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกชพรรณ  กาญจนวงศ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกชพรรณ  สิงห์โห โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกตัญญู  ยึดวงศ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกนกพร  ตัณฑชน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
6 นางสาวกนกพร  ทีมะทิพย์สกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายกนต์ธีร์  กองไพบูลย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกมลพรรณ  เพ็ชรอิน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกรกนก  บุญสนิท โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกรกริณ  เจตินัย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
11 นายกฤตภาส  แก้วไทรเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
12 นายกฤตเมธ  รุ่งเรือง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายกฤตานน  คงแสนคำ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายกฤษณ์  สุรพัฒน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายกล้ากวี  กองพล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายกวิน  วงศ์เพชรชารัต โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงกษมาภรณ์  สุตะภักดิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นายกษิดิ์เดช  ส่วนบุญ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายก้องภพ  ทัพธมาตร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อู่ทรัพย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายกันต์กนิษฐ์  ชูกร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงกันตพร  เขื่อนสีอ่อน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงกันตา  แก้วสุขอยู่เจริญ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงกันติชา  แก้วอร่าม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงกัลยภรณ์  สันตะพันธุ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
26 นางสาวกัลยาภัสร์  ไชยสัตย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายกายชิสส์  สุวรรณเนตร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายกิตติ  ชุมภูแสน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายกิตติธร  ขันทะวัตร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายกิตตินันท์  สายเคน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายกิตติพิชญ์  จารัตน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายกิตติภพ  พรมกสิกร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงกุลฉัตร  โควสุรัตน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงกุลปรียา  รุ่งแสง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายเกียรติภูมิ  ตรีผลพันธุ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายเกียรติอนันต์  พวงพลอย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงขวัญรัตน์  บุญอุดม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ป.6 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายคณฒน์  เทนโสภา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายคณนาถ  ยาวะโนภาสน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายคณาธิป  บุตรชัย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายคณินนัทธ์  ผาสุข โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงคนัญญา  พรมนอก โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายจตุรวิทย์  นาคประสิทธิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงจรรยพร  สุขเรือง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงจิตติมา  นาสวน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงจิรชยา  ไหลหลั่ง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายจิรโชค  อักโข โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
48 นายจิรทีปต์  แซ่จึง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายจิรพนธ์  อำนาจบุดดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายจิรภัทร  ศิริแก้ว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
51 นายจิรเมธ  สาระบูรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงจิรัชยา  แสนทวีสุข โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
53 นางสาวจิรายุ  ธรรมรักษ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงจุฑาทิป  ศรีจันทร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
55 นางสาวเจณิสตา  ประพาศพงษ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
56 นางสาวเจณิสสา  มาลาหอม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
57 นางสาวเจนจิรา  บุญมั่น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายเจษรินทร์  จิตวรวิสุทธิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
59 นางสาวฉัฏฐ  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายฉัตรชัย  บุญกาญจน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายชญาณวรุตม์  สุดสี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงชญานิส  รุ่งเรือง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายชนพัฒน์  ชุติพงษ์ไพโรจน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายชนะศักดิ์  สมบุตร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงชนิกานต์  ผุยพรม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายชยณัฐ  เทพสาง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายชยธร  กมลภากรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายชยุต  ธีรลีกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงชลิดา  ทับทิมไสย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
70 นายชัยวลัญช์  ตันสุ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายชาคริต  ใจชื่น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงชาคริมา  นครพันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายชานน  แก้วกันยา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงชิตาภา  บุรมย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายชิโนรส  เรืองโรจน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายชิษณุพงศ์  ภานุมนต์วาที โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายชิษณุพงศ์  อินญาพงษ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงชุติสรา  เทียรอุดม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายเชษฐ  สมสวย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายญาณพล  อนุอัน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายญาณากร  ดารากร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงญาณิศา  ทองเจริญ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงญาดา  โทจันทร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
84 นางสาวญาราภรณ์  สรรพศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายฐิติพงศ์  แก้มหาวงศ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายฐิติภัทร  ปิ่นโต โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
87 นางสาวฐิติรัตน์  ปัญจเวทีกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงณฐณิชา  สุนทรา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงณฐนนท์  พลอำนวย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงณลฎา  แก้วลี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงณัชชา  ดาวเรือง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงณัชชา  บรรณมาส โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
93 นายณัฎฐกฤต  คูณค้ำ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายณัฏฐพัชร์  รื่นนุสาน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงณัฏฐ์รดา  กองไพบูลย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
96 นายณัฐกมล  เรืองศักดิ์เดชา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายณัฐกิตติ์  เคลือศิริ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายณัฐชนน  สิตธิผล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
99 นายณัฐชนนท์  ศรีธเนษฐ์กุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงณัฐชา  สืบพรหม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายณัฐฏชัย  จูโรจนวานิช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พงษ์เกษ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงณัฐธยาน์  แจ้งไธสง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงณัฐปวีณ์  กาฬภักดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงณัฐพร  บุตตะวงศ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายณัฐพล  ตระกาลจันทร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายณัฐพัชร์  ภูวพันธ์กุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายณัฐภัทร  ฉายผาด โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงณัฐวรา  มหาผล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงณิชา  อมรชัยเลิศรัตน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงณิชา  อมรไชย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงณิชาดา  เสาหิน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงณิชาภา  ป้องโสม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงตติยาพร  ยิ่งยืน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายไตรสิทธิ์  ศรีธเนษฐ์กุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
116 นางสาวทอฝัน  พรสุวรรณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงทักษอร  ชุวานนท์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงทัชชกร  ไกรวิเศษ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายทัพพ์  ชัยราช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายทัศน์ภูมิ  บุญมั่น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  สุกใส โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายทีปกร  ธีรลีกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายเทวเทพ  บุญประกอบ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงธณัฐลิตา  วาสโสหา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายธนกฤต  ดวงศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
126 นายธนกฤต  รุ่งแสง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายธนกฤต  สังโส โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายธนดล  ชิราวุฒิ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
129 นางสาวธนพร  วีระกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงธนภรณ์  จรรยาเพศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายธนภัทร  ทองคำ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายธนภัทร  ธนาภากร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายธนวัฒน์  ปิยภิญโญภาพ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงธนัชญา  นุ่มนวล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายธนัฐศนัย  เป็งตะพันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายธนากฤต  นุ่มนวล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายธนาธิป  หมายมั่น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญคูณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายธรารักษ์  สีลาชาติ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายธัชชัย  คำแพง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงธัญชนก  ทองไทย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงธัญชนก  ยิ้มเกิด โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงธัญชนก  ระจินดา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงธัญชนก  เห็มเคน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงธัญชนก  แซ่ลี้ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงธัญญทรัพย์  อินยาศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงธัญญรัตน์  วรพิมพ์รัตน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงธัญญรัตน์  หอมสิน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงธัญพัฒน์  โหมขุนทด โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ด่านจอมฟอน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  มุขขันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  มุขันต์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงธัญยาธรณ์  วีระกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงธันยพร  พลศักดิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงธีรดาธนันท์  รฐาโชคหิรัญผล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายธีรภัทร  ปริปุรณะ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายธีรเมธ  เรืองน้อย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
159 นายนนทพรรษ  คลังทรัพย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายนนทวัชร์  มากดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงนภพรรณ  ทองมั่น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงนภสร  ดัดงาม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงนริศรา  มงคลเสริม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงนลินนิภา  พุฒพวง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายนวพรรษณ์  กริชจนรัช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายนวัติกร  เติมใจ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงนวินดา  โชติธนประสิทธิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชัยฑวังกูล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงนีรชา  สุดดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงเนตรศิริ  อมรโรจน์วรวุฒิ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงบุญชรัสมิ์  พิสิษธนวัฒน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายบุญญาธรณ์  สุขาวห โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงบุญญาพร  บุญแข็ง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายบุริศร์  วังอนานนท์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงเบญจพร  สิทธิโชติ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
176 นายเบ็ญจมินทร์  โคตรชาติ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
177 นางสาวเบญชญา  วิชัยวงศ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงเบญญาภา  โลแก้ว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายปฏิพล  ด้ามทอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายปฏิภาณ  สรพิมพ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงปนัสยา  หอมกลิ่น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงปภาวรินทร์  มุทิตาสกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  รุ่งโรจน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายปราชญ์  โจทกราช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
185 นางสาวปรินดา  ลอดคูบอน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงปริยาภัทร  บุญปก โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงปริยาภัทร  ศรีโลห้อ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงปวริศา  โหตระไวศยะ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงปวีณ์ทิพ  แพทย์เพียร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  นิมิตรนิวัฒน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงปองกานต์  ปรุโปร่ง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายปัณณวิชญ์  ชิตทรงสวัสดิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
193 นางสาวปัณณิกา  คณะพัฒน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงปัทมนันท์  มายสกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายปาณัสม์  ปัญญาสาย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงปาณิสรา  ขันติวารี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทะวัน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงปาณิสรา  ตั้งกิจศิริโรจน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงปาณิสรา  สุระชาติ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงปานธิดา  หาสุข โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงปานระพีร์  สุขเลิม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงปิยธิดา  ซาวเนื้อดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงปิยธิดา  พวงศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
204 นายปิยพัทธ์  ทองโส โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายปิยสิทธ  เตียตระกูล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายปิยะพัทธ์  แก่นพุฒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายปิยะอังกูร  บุตราช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
208 นางสาวปุณญภรณ์  เทพมุสิก โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงปุณณภา  เตชพัฒน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงปุณยนุช  สุระชัย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงปุณิกา  ยุตะกิจ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายเปรมชนัน  คำมี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงฝณแก้ว  แก้วหล่อ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายพชร  พันธุ์กว้าง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงพรธีรา  โคตะสิน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงพรรณปพร  สายสมบัติ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงพรรณลดา  สังข์สกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงพรรษชล  วิสุตกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายพรรษพฤกษ์  จูโรจนวานิช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
220 นางสาวพรลภัส  วราหรัตน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
221 นางสาวพรลภัส  อราหรัตน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายพร้อม  ประดิษฐกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงพลอยนภัส  ธรรมชอบ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงพลอยพรรษา  บุญศักดิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายพศวัต  สายสมยา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
226 นายพสิษฐ์  กลิ่นหอม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงพอเพียง  สาระเสน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงพัชมณ  บุตรราช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงพัชรนันท์  พงศ์เดชธนันชัย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายพัฒนศิลป์  รัตนโสภา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงพัณณภัทร  สุขเสริม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  งามชื่น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงพัทธนันท์  ธัญญาโภชน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงพันธ์วิรา  กุมพันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายพันธะ  คณะพัฒน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงพาทินธิดา  ผุยพรม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงพิชชา  ดาราสิชฌน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงพิชชาพร  เชื่อประทุม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงพิชญาภัค  ผลสุข โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายพิชัยภูษิต  ชูไทย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กะชา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มูลภา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ผดุงเวียง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงพิมพ์พิสชา  แซ่เตียว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงพิมพ์มดา  สมสะอาด โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  หมั่นอุตส่าห์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงพิมลพรรณ  ทองสี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงพิยดา  สมมาตย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงพิสุทธิ์สินีย์  ท้าวด่อน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายพุทธคุณ  พิทักษา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
251 นายพุทธินันท์  วันชม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
252 นายพุทธิพงษ์  อุดมธนะธีระ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายเพ็ชร  คำภักดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงแพรชมพู  พจน์ธีรมนตรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงแพรวพิชญา  หลายวิวัฒน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงภครมณ  สุขสำราญ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงภนิดาพร  อยู่สุข โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงภริตพร  ปทุมมาศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายภักดี  พุทธเสน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงภัทรกร  เอื้อวงษ์ประเสริฐ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายภัทรพงศ์  กงใจ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงภัทรภร  สุระชัย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงภัทรภร  โพธิ์โม้ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงภัทรวิภา  ทาทอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายภาราดร  แก้วอนันต์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  มั่งมีธนพันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงภิรญา  นาคช่วย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายภีมเดชา  หมื่นสา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายภูดิศ  ฮงทอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายภูมิ  ทองประเสริฐ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายภูมิเดชา  นาสิงห์คาน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายภูมินันท์  จรสาย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายภูริณัฐ  เจริญรัตน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายภูริภัทร  เรืองสา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงภูษณิศา  ศิริรังสรรค์กุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายมนวรรธน์  บุญครอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงมินท์มันตา  พิมพ์พรหมมา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายเมธิชัย  ตั้งเกษมุกดา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงเมลดา  สังขฤกษ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายยศพัทธ์  งานสัมพันธฤทธิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงยุวรินทร์  เรืองฐานุศักดิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
282 นางสาวรตนชนก  ตังคโณบล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงรมณ  แซ่อึ้ง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงรวิภาพร  สุดถนอม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงรวิอารยา  สุระพันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงรักรดา  อุทัยศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายรัชพล  บุญราศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงรัชวลัญช์  อุณเวทย์วานิช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายรัญชน์  มากมาย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายรัฐธนินท์  สนธิเจริญฤทธิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายรัฐศิลป์  ศรีศรานนท์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงริญญารัตน์  พิมพ์พรหมมา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงลภัสรดา  บุญณพัฒน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายวงศพัทธ์  เม่นสุวรรณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงวชิรญา  ยงกุลวณิช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายวณัฐ  จินตนะกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงวทันยา  ดอนชัย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายวรชัย  ปานขาว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายวรมน  สุรพัฒน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
301 นางสาววรรณวิษา  หิรัญนวกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงวรวลัญช์  บุญยิ่ง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงวรัญญา  ยืนยาว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงวริษา  บุตรราช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายวลัญช์วุฒิ  สนองราษฎร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายวายุภักดิ์  วงศ์เสน่ห์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายวิชชา  เจตบุตร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายวิชชากร  อังกูรพิทักษ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงวิปัสสนา  ผลานันต์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงวิภาดา  คุณลุน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายวิรัลพัชร  บุตตะ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายวิริทธิ์พล  ศิริรัตโนบล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายวีรภัทร  ชัยฑวังกูล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายวีรวิชญ์  ไสยสมบัติ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายศรัณยพงศ์  เชาว์ศรีกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงศศิพิมพ์  โกมลศาสตร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
317 นางสาวศิโรธร  มีผล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายศิวนาท  ทนงจิตร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายศุภกร  ผิวงาม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายศุภณัฐ  เลิศศักดิ์ไพบูลย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายศุภณัฐ  เหลืองรุ่งโรจน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายศุภณัฐกรณ์  คำยอด โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงศุภลักษ์  ธรรมนุวงศ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงศุภากาญจน์  จามรโชติ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ตีระสิทธิพล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายเศรษฐกาณฑ์  ศุภศร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงสมิตานัน  บุ้งทอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายสรวิชญ์  คันธจันทร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายสรวิชญ์  นาคะวงศ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายสรวิศ  สาวิไสย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงสวิตตา  กำแก้ว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายสหัสภพ  พรหมวงศ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงสายสวรรค์  ทัศราช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงสาริศา  ไตรรงค์จิตเหมาะ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงสิตา  ตั้งมานะกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงสิทธิสินี  เทียวประสงค์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงสินีนภัสร  ศรีอุดร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายสิรดนัย  รัตนสิน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายสิรภพ  ขันแก้ว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงสิรัชชา  บุญศักดิ์ดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงสิริญาดา  หมื่นจันทร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงสิริพร  สำราญเริญ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงสิริรัฐ  อมรไชย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงสิริวัลย์  พิริยะกิจไพบูลย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงสุจรรย์จิรา  คุ้มครอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายสุทธิพจน์  โพธาราม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายสุทธิลักษณ์  ศรีสุภาพ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงสุธีรา  คำเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงสุธีวรางค์  โคตรมงคล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงสุนันทา  แสงดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงสุปรียานันท์  ตั้งนิพนธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงสุปวีร์  มากดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงสุพิชชา  อยู่แล้ว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงสุภชัญญา  ตรีจันทร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงสุภัคญดาพร  กงแก้ว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงสุภาพันธ์  นวจองพันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงสุภารวี  แสงสุขวาว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายสุรเกียรติ  แว่นรัมย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายสุวิจักขณ์  บุพตา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายสุวิจักขณ์  โชติรสนิรมิต โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ผลดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
362 นางสาวแสนรัก  ฝ่ามสิริกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงหทัยภัทร  พัฒนะวงศ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายหริชาญชัย  ปัญญาดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายอชิตพล  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงอชิรญา  ศิริชัย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ภูมิภาค โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายอนพัทย์  บัวงาม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงอนัญญา  เชื้อชม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงอนุธิดา  กาลจักร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์ส่อง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงอภิญญา  ตั้งสืบพงษ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงอภิรดา  พลระรัตน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
374 นางสาวอภิลาภา  พูลศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงอรทิชา  ราชวงศ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงอริญชยา  บรรเทิงสุข โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงอังสุมาลี  เดชคุณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงอัจริยา  แสนร่มเย็น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงอาภัสรา  สังขฤกษ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงอาภาสิริ  เลิศแล้ว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงอารียา  คุณโคตร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงอิงธาร  น้อยพลี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงอิงมาดา  พงษ์เกษ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
384 นายอิทธิพล  พงษ์ทอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงอุบลมณี  วนมหากุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงอุฬาริกา  แย้มโคกสูง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงเอมวลี  เกษมศิริ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงไอฝน  บรรสุทธี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงิทิพยการณ์  สันพนวัฒน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงิอักษราภัค  ทองคำบุตร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงกชมน  แสนรัง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงกนิษฐา  ศิริรัตนานนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงกมลพิชญ์  ทะรุณรัมย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงกมลวรรณ  สิมณี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายกวินทรา  ช่อแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงกัญญาณัช  การะเกต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายกันตพงษ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงกัลยารัตน์  โภคสวัสดิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงกานติมา  แก้วฉลาด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
400 นายกิตตินันท์  หกพันนา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายกิตติพงศ์  พานเงิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายกิตติภัทธ์  สายรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายกิตติศักดิ์  สิงห์สองคอน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
404 นางสาวโกมล  ผิวทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงข้าวหอม  ไชยชนะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงเขมจิรา  พานชัยพิบูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงจริญญาภรณ์  เสมอหัส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงจอมสุดา  เทียมทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายจักรพรรดิ์  อนุอัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงจันทกานต์  เสาทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงจิดาภา  บุญประกอบ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงจิดาภา  สุขคุ้ม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงจิตรานุช  พุ่มจันทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงจิรภัทร์  พวงแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
415 นางสาวจิราพร  พิมพกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
416 นางสาวจิราภรณ์  บุญโสม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มหิศยา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
418 นางสาวจุฑามณี  คุณวุฒิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายเจตนิพัทธ์  พุ่มจันทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงฉัฐทิมา  ไชยพันโท โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงฉัตรลดา  เกื้อทาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงชญาพร  กันยวิมล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงชนกนาฎ  บัวงาม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายชนวีร์  บุญมานัด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายชนะศึก  เหล่ากสิการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงชนัญชิตา  ดีพลงาม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงชยาภา  กรอบทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายชวัลวิทย์  ไวยุกรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายชัยชนะ  อ่อนรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายชัยธัช  อึ้งอุดรภักดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายชัยวัฒน์  ผลสุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายชาญณรงค์  ไอครรัมย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงชุติกาญจน์  โสภาพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงชุติปภา  วรรณสถิตย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงโชติกา  เพิ่มพูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงโชติกา  โกศัลวิตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงญาดาวดี  นาหัวนิล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายฐปนนท์  ศรีสำอางค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายณฐนนท์  ศรีล้วน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายณภัทร  เจริญทัศน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายณภัทรสพล  เหล่าสาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  แก่นการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สินทร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  คำภู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงณัฏฐิกา  บัวงาม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงณัฐกฤตา  อินสุวรรณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายณัฐดนัย  คำสุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงณัฐนฬาลักษณ์  แผนภิรมย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายณัฐภัทร  ครองยุติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายณัฐยศ  อรรคบุตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงณัฐวดี  หลักคำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายณัฐศุกิตติ์  เกษกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงดาราวรรณ  วงษ์จันทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายเดชาวัต  ปัญญาเฉียบ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายติณณภพ  มีลาภสม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงถิรนันท์  ผิวอ่อน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายทรัพยธรณี  ศรีตะเขต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายธนกฤต  ศรีละคร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายธนกฤต  สายแวว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายธนกฤต  โง้นแดง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายธนธรณ์  มาลัยสันต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายธนธัส  โชติวัฒทวีชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายธนบดี  มาลัยสันต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายธนภัทร  ฉลองกลาง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
465 นางสาวธนัญญา  สาเกตุ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายธนากร  นามประสพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
467 นายธนากร  สุขศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายธนาธร  นามโครต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายธราธิป  ศรีไสล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุขหล้า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงธัญญา  ถีระโคตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงธัญภา  ไชยบุญเรือง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงธัญวรัตม์  พรมโสภา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงธันยพร  ครองยุติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงธันยพร  ถาวรเสถียร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
476 นางสาวธันยา  อ้นดำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงธิดาพร  กิ่งแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
478 นางสาวธิดารัตน์  งอกศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงธิดารัตน์  ธรรมสัตย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายธีรนันท์  หนูสิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
481 นายธีร์ปพน  เทศาราช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
482 นายนนทิวรรธน์  สุขเต็มดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายนรภัทร  คุ้มครอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงนลินธรณ์  คงเดช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายนวพล  สิทธิโชค โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงนัฐชานันท์  พื้นทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  พรหมน้อย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายนันทิพัฒน์  สรสนิธ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงนิชมน  สนร้อย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายนิติพงษ์  พิมศร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายนิธิกร  เชิดชู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงเนตรดาว  แสงเนตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงบาจรีย์  ดอกดวง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงบุญมณี  ทรงทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทองเรือง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงเบญญดา  สุคนธจร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
497 นางสาวเบญญา  บุญแจ่ม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายปกรณ์  เสือสา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายปฏิภาน  วิลาวรรณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงปณิตา  การกล้า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
501 นางสาวปณิตา  สุขไผ่ตา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงปนัดดา  ชาตะเคน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงปภัสสร  ตาบุดดา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายปรมินทร์  จันทป โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายปรเมฆ  นามบุรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายปราโมทย์  สุดเต้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงปริญญาภรณ์  เสมอหัส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายปวันรัตน์  ซินโซ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
509 นายปวีณ์กร  สุนทรสถาพร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สุนทรสถาพร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
511 นางสาวปองธารธรรม  ทองสาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายปัญญวรรธน์  ธานี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายปัญญา  หอมกลิ่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงปุณฑริกา  ตอพล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงเปมิกา  แซ่เตีย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายพงศธร  ภูสิงห์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงพรนภา  แนวจำปา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงพรปวีณ์  ลินลิโก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงพรรคสพร  แก้วมณี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงพัชรา  คุณมาศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรีสมุทร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  นนท์ตา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงพัศชนันท์  คล้ายสุพรรณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงพานรินทร์  รัตนบำรุง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายพิชชาณัฐ  เพ็ชร์ภา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงพิชญาภา  ทองวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงพิชามญชุ  ฉลวยศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงพิณศิริ  แจ้งจิตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  เนืองเฉลิม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
530 นางสาวพิมพ์ชนก  ศรีคำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงพิมพ์ณารา  ตั๊งถาวรการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  สินทร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายพิสิษฐ์  หน่อคำผุย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายพุฒิศักดิ์  แก้วกลึงกลม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงพุทธิชา  ใจผ่อง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
536 นางสาวเพชรชริญา  สุขเฉลิม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ประเสริฐ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงภรณ์ชนก  เวฬุวรรณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายภรภัทร  สอนอาจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายภัทรพงศ์  เกษกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงภัทรพร  อัมพันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงภาณิชา  พลอำนวย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงภาพิมล  ประคองพันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงภาสินี  เซ็นทองหลาง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายภูธร  เพ็งพี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายภูมิทรัพย์  บุญล้อม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายภูวดล  สมศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
548 นางสาวยลธิดา  ริปันโน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายยุทธศาสตร์  กุลวงษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
550 นางสาวยุพิน  สีม่วง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงรมิตา  วัฒนศิลป์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงลักขณาวดี  เกษมวัฒนา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายวงศพัทธ์  แก้วกลม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายวชิรวิทย์  ถาวรเสถียร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงวรรณวรี  พันธ์กว้าง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายวรรธนะ  เป็นสุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงวรัชยา  สีปานแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงวริศรา  ครองยุติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงวาริสา  แสนทวีสุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงวิภารัตน์  ยุบล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายวีรภัทร  ประยูรประสพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงวีริยาพร  แสนสวาท โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายเวสารัช  อนุรักษ์ราษฎร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงศศิประภา  กอบเกื้อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงศิรภัสสร  เจือสุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายศุภกฤษ  วีรีรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายศุภโชค  สาขี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายศุภณัฏฐ์  ผลดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงศุภานัน  พรมทา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
570 นางสาวศุภิสรา  ต้นเกษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงสโรชินี  ศรีสุนทร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงสวรินทร์  วงษ์ภิญโญวัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายสหรัตน์  อ่อนพันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงสาธิตา  สอนอาจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายสิรภพ  ส่องแสง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายสิริโชติ  คำพุ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงสิริวลี  มุ่งหมาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงสุณัฐชา  แก้วลา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงสุดารัตน์  วงศ์อุดม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
580 นางสาวสุทธิญาณ์  สูงสุมาลย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงสุพัตรา  มักครินท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
582 นางสาวสุภัสสร  ไหว้พรหม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงสุรัตน์พร  ดุจดา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงสุรัมภา  คณะพันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงสู่ขวัญ  สิมมาเคน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
586 นางสาวโสภิดา  หนองขุ่นสาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายหณุมาศ  บรรจงศิริกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงหรง  หวัง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงอชิรญา  บุญพร้อม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ประสพคุณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายอดามี่ พิมพลา  มาลัค โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายอธิสิทธิ์  ศรีรังกูร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงอนันตยา  พันธ์ศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายอนุวัตน์  แก่นกอ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายอภิเดช  กิ่งวรรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงอรณิชา  สร้อยสนธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงอรวี  กองกาญจน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงอิสริยา  มาตย์เมือง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายอุดมพร  ธรรมสัตย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
600 นายอุมาพร  ธุระโส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงอุมาพร  โชคสุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายเอกพจน์  กองสุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายไอสิวัส  ขันธ์แก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงกมลวรรณ  เหง้าเกษ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ควรการ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
606 นางสาวเจติยา  โนนทิง โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
607 นายชนะชัย  นิยมการ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายชยานันท์  วรรณโน โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
609 นางสาวชลิตา  บุญโสดากรณ์ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงณัฐฐาปนีย์  มั่นคูณ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
611 นางสาวณัฐวรา  ลีลาศ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
612 นางสาวธนพร  คงสมพจน์ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
613 นางสาวธนภรณ์  สายโสภา โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
614 นางสาวธิติญา  เกษมบุตร โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
615 นางสาวปิ่นมณี  คงนาน โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายผาสุก  ศิระพรหม โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
617 นางสาวพิชชาพร  สิงห์ชาลี โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญเชิญ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงเพชรลดา  สวยงาม โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
620 นางสาวแพงพลอย  คชลักษณ์ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงฟ้าประทาน  สุตะคาน โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงภัทรธิดา  โคตรภัทร โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
623 นายภูผา  โชครวย โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงมนปริยา  ผาเหลา โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงมุทิตา  สายทิพย์ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
626 นางสาวรุ่งรัตน์  ทองหล่อ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
627 นางสาววรฤทัย  อามัสสา โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
628 นางสาวสายเพชร  นวลผ่อง โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงสิรัชยา  ภูแสนกล้า โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงสุธินันท์  แสงแสน โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หลักทอง โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
632 นายอนุชิต  สมหลักชัย โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงอุมากร  นามแสน โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงกชกร  พิมพา โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงกชนันท์  ธิติพิมลกุล โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงกชพรรณ  ปาวิน โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงกนกพร  สายแวว โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
638 นางสาวกนกวรรณ  คำคง โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงกนกวรรณ  ใจใหญ่ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงกมลชนก  ป้องโล่ห์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงกมลชนก  พลหาญ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงกมลชนก  ศรีดามาตร โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงกมลศัตร  เทียมสุวรรณ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงกรกนก  กองไชย โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงกรกนก  นะที โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงกรณ์ภัสสรณ์  เขตอนันต์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงกรณิศ  จันทะสาต โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงกรวรรณ  วงศ์เครือสอน โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงกฤตพร  พิเคราะห์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
650 นายกฤติธี  วิโรจน์อุไรเรือง โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายกฤษกร  คำคง โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายกฤษกวีปกรณ์  จันสอน โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายกฤษดาณุวัฒน์  สกุลจาป โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงกวินธิดา  แก้วกล้า โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายก้องภพ  วิบูลย์เวชวาณิชย์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงกัญญพัชร  กันทะสา โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงกัญญพัชร  อมรชัยเลิศรัตน์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงกัญญาเนตร  พงษ์บริบูรณ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายกันตพัฒน์  เกษางาม โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงกันติชา  พาดไทยสงค์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายกันติทัต  ภิสสาสุนทร โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงกัลยกร  กาสา โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงกัลยกร  บุญทะวงค์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงกัลย์สุดา  เรืออาจ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงกานกีรติ  ธานี โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงกานต์พิชชา  จันทร์พันธ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงกานต์มณี  นรดี โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงกานติมา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายกิตติ  ศุภอรรถกร โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายกิตติพงษ์  ทิณเสวก โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายกิตติพศ  สาระพันธ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายกิตติพันธ์  นิลแสง โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายกิตติภูมิ  ภูสิงห์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงกุลชญา  ถนอมเชื้อ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายกุลิสร์  สินธุบุญ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงกุศลาภรณ์  กองทอง โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายเกรียงไกร  บุญยัง โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายเกียรติภูมิ  สมภพ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายเกียรติศิริภูมิ  ดอกอินทร์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงขวัญกมล  ขันทอง โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงขวัญจิรา  ดวงคำ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงขวัญชนก  นาโท โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงเขมจิรา  วันสี โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายคณภัทร  วงศ์ชาลี โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายคณิสร  สุขเจริญ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายคมน์พิสิฐ  บัวทอง โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายคุณแสน  คุณแสนใส โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงเคทเลน สแมนต้า  เลย์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายฆฤต  สาธุจรัญ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายจตุภัทร  โพธิสาราช โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายจักรพงศ์  สกุลจาป โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายจักริน  สุภะนามัย โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายจาตุรนต์  พวงภาคีศิริ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายจิณภัทร  ประสานสืบ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงจินต์จุฑา  จินาพร โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงจิรณิชชา  ดวงแก้ว โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงจิรพรรณ  ชนะบูรณ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงจิรภัสสร  เวียงแก้ว โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงจิรภิญญา  นวลงาม โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงจิรัชญา  สุขโรจน์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงจิรันตน์วิชญ์  จำนงใจ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายจิรายุ  มาร์ติน โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงจีวานันท์  ศุภเสถียร โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  ฮึงวัฒนา โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
705 นางสาวจุฑามาศ  บุญผุย โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายเจตน์  อนุพันธ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงเจตสุดา  กุลบุตร โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิง้เจนจิรา  บุญเศรษฐ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายเจนวิทย์  แม่นทอง โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายเจษฎา  เฟื่องงาม โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงชญาดา  ภวโภคาภินันท์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
712 นางสาวชญานันท์  เอี่ยมศรี โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายชนภัทร  ทองล้วน โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
714 นางสาวชนาทิพย์  ภักดีร่มเย็น โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงชนาภา  สุทธิขันธ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงชนิกานต์  ไชยมงคล โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงชนิภรณ์  แสวงวงศ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายชยุต  จันทโกสิน โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงชลธิชา  สบายใจ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงชลิดา  ทิตศานติกุล โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงชวิศา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายชัชพิมุข   จำปาทอง โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายชัชวิน  ชัยธนโสภณ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายชาคริต  วงศ์ละคร โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายชาคริต  ศรีพลาย โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายชาตบุศย์  นิลนาม โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงชาริตา  เผ่ากัณหา โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงชาลินี  อุดมแก้ว โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงชาลิสา  ก้อนทอง โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายชำนาญ  สมพานนอก โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายชิติพัทธ์  สำราญสุข โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บัวหอม โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายชุติเทพ  อุปถัมภ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายโชติวัฒน์  พูลเสน โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงโชษิตา  พรมสอน โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายไชยวัฒน์  ทองอ่อน โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายไชยวัฒน์  เผ่าเพ็ง โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงเฌอมาฬย์  สินธุ์งาม โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงญดา  พิณศรี โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงญาณพัฒน์  พลอยวิเศษเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายญาณวุฒิ  ไสว โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงญาณิศา  บุญสุภา โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงญาณิศา  เกษแก้ว โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงญาราภรณ์  สีหล้า โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายฐิติฐานันดร์  ภาณุมาศภิญโญ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงฐิตินันท์  จันทโกสิน โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายฐิติพล  บุเงิน โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงฐิติรัตน์  วงศ์ปัสสา โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เยื่อใย โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายฑาลธีร์  สิงห์ยอง โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
751 นายณฐกร  สมิธ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงณฐมนต์  เป็นวัน โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายณภัทร  ชัยสอง โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงณภัทร  ธนาคุณ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กชายณภัทร  ไชยราช โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  หลักคำ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กชายณรงค์วิทย์  สัตนันท์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายณวีร์  อุทธสิงห์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงณัชชา  พลเขตต์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงณัชนันท์  ประพรม โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายณัชพล  จันทร์อ่อน โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ฤทธิ์ลือเดช โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงณัฐชญา  เนืองขันตี โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงณัฐชยา  ลาภรัตน์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุนทร โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  บุญถูก โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงณัฐธยาน์  บุญรมย์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงณัฐธยาน์  มุงคุณ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญทวี โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงณัฐธิดา  ลีทอง โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงณัฐธิดา  หินทราย โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงณัฐธินันท์  วังทะพันธ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงณัฐนรี  พิลุน โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงณัฐนิดา  เพิ่มพูล โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายณัฐภัทร  ขนันเนือง โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงณัฐภัสสร  โพธิพรม โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงณัฐภูมินทร์  ภูวพันธ์กุล โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงณัฐมล  ทวีสิทธิ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงณัฐวรา  สมลักษณ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายณัฐวีร์  สารกอง โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กชายณัฐวุฒิ  ธงไชย โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายณัฐสุต  ชมบาล โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงณิชกานต์  เมืองซอง โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงณิชากร  ร่วมรักษ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงณิชาภัทร  จำปาทอง โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงณิชาภัทร  ลิมปิจักร์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงณิชารีย์  คำดี โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายดลธรรม  นามคำ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายดลภพ  พงษ์เกษม โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
791 นางสาวดานิตา  ชุติเดชานุกูล โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงดารินทร์  คำมะทา โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายเดชดนัย  เจียรกุล โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายตรัยคุณ  จิตกุศล โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายตะวันฉาย   สดชื่น โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายติณศรา  บัวละออ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายทยากร  จิตรมาตร โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงทรัพย์สิรี  คำนิยม โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายทัตเทพ  กองพร โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงทิญาดา  โพธะจันทร์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงทิพชนก  หมื่นพัน โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงทิพธัญญา  สายแวว โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายธนกร  สร้อยสุวรรณ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายธนกฤต  ถนอมวงศ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายธนกฤต  มิ่งบุญ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายธนกฤต  เอกภิญโญสกุล โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายธนเดช  เจริญวงค์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายธนทร  พรมด้าว โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายธนบดี  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
810 เด็กชายธนบดี  เดชคำภู โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงธนพร  ถูกธรรม โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงธนพร  ทองพิมพ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงธนพร  สุโพธิ์คำ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กชายธนพัฒน์  จังอินทร์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงธนภรณ์  ทองชุม โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงธนภรณ์  ศิริขาว โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กชายธนภัทร  ศรีสุข โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายธนวรรธก์  หาญชัย โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
819 เด็กชายธนวินท์  แสนทวีสุข โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายธนัช  จันทสาร โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
821 เด็กชายธนัชศกรณ์  มุธุวงศ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงธนัญชนก  บุญส่ง โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงธนัญญา  สว่างงาม โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายธนัสถ์  หน่อแก้ว โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงธนิตดา  พันธ์โสภา โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายธนิสร  พงศ์ญาติ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงธมนวรรณ  ภูทอง โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงธรรมรดี  พสุวิทยกุล โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
829 เด็กชายธรรมรัตน์ นันตา  นันตา โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงธัญจิรา  ซึ่งบางยาง โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงธัญจิรา  พิเคราะห์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายธัญพิสิษฐ์พงษ์  สดชื่น โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายธัญฤทธิ์  เหมะ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองพิมพ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงธันญ์รพี  นิษฐ์ธีรวัต โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงธันยชนก  คำสุข โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงธิญาดา  บรรเทิงสุข โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงธิตยา  พละบุตร โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงธิติกานต์  วงศ์นามเถาว์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงธิติมา  หมั่นจิตต์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายธีธัช  บัวพันธ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายธีร์กวิน  ยาคำ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
843 เด็กชายธีรชัย  เรืองชัย โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
844 เด็กชายธีรโชติ  ตุ่นกลาง โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
845 เด็กชายธีรดล  บุญสุข โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายธีร์ธวัช  คำภาบุตร โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
847 เด็กชายธีรภัทร  สงวนพงษ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายธีรภัทร  สมรักษ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายธีรัช  สมบูรณ์ศรี โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงธีราภรณ์  ภาสตโรจน์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายเธียรธรรม  อสุรา โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงนงนภัส  บัวจันทร์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงนงนภัส  เชื้อโชติ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายนนภัทร  นวลศิริ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กชายนพกฤต  เสนจันทร์ฒิไชย โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงนพิดา  ฤทธิ์น้ำคำ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงนภสร  มูลสาร โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
858 เด็กชายนภสิทธุ์  พูลเพิ่ม โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงนรมน  วงศ์บุญชา โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายนราวิชญ์  สำราญสุข โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายนราวิชญ์  อนุสนธิ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงนรีรัตน์  ปราณีวงศ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายนฤเบศวร์  แววศรี โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงนฤมล  บุษดี โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงนลินนิภา  โพธิ์ธานี โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงนวพร  คำสิงห์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงนวรัตน์  ชนีวงศ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
868 เด็กชายนัทธพงศ์  บุญคง โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายนันทชัย  บุญชาติ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงนันท์นิชา  อารีพงษ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กชายนันทยศ  ผลาผล โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายนันทวุฒิ  บุญถูก โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงนันทิชา  นาคำ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
874 นายนันธวัฒน์  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงนาตาลี เจนนี่  จงจรูญเกียรติ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
876 นางสาวนารีรัตน์  มาหามแห โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงนิจจารีย์  ทองคำใส โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงนิติพร  สำเภานนท์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงนิธิดา  เจตน์เจริญสฤษฏ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
880 นางสาวนิยตา  พบลาภ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
881 เด็กชายนิรวิทย์  สุขนา โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงนิรินธนา  อึ้งอุดรภักดี โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงเนตรชนก  รักสนิท โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงบวรรัตน์  สายแวว โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงบัษบัน  บุษบงค์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงบุญญาพร  มาลาดาษ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายบุญปลื้ม  แก้วประเสริฐ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงเบญจพร  ยิ้มสระ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงเบญญาภา  ขุมทอง โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงเบญญาภา  ธรรมนิยา โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงปฏิมา  พรมวงศ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายปฐพี  บุญศักดิ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายปฐวีย์  ธนันโชติอนันต์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
894 เด็กชายปณต  ศุภลักษณ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงปพิชญา  ผลาพรม โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สิทธิขวา โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กชายปภาวิน  สิงห์สุทธิ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
898 เด็กชายปภินวิทย์  โสตแก้ว โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงปรภาว์  สุขบรรณ์เทิง โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายปรเมศ  อภิเนตร โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
901 เด็กชายปรัตถกร  เสน่หา โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงปริชญา  ทองเทือก โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กชายปริญญา  มัธยม โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายปรินทร ก้อนแก้ว  ก้อนแก้ว โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงปรินทร์นภา  สิริยะเดชพงษ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
906 นางสาวปรียาภรณ์  ทับภูมี โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทิณพัฒน์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงปวรรัตน์  ฉัตรทอง โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
909 เด็กชายปวริศร์  ทองพิทักษ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เสวยสุข โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
911 เด็กชายปองพล บุญจรัส  บุญจรัส โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงปัญจวนิส  เนตรสง่า โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงปัณฑารีย์  วรนาม โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
914 เด็กชายปัณณธร  ภูทางนา โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
915 เด็กชายปัณณธร  วริรเมธิน โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายปัณณวัฒน์  บุญเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
917 เด็กชายปัณณวัฒน์  พึ่งนา โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายปัณณวัฒน์  สายสุพรรณ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายปัณณ์วิชช์  บังศรี โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
920 นางสาวปัทมพร  ประทาน โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงปางฆเณศวร์  ฉ่ำเพชร โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงปาลิดา  จำลองพันธ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงปิยปาณ  โชติบุตร โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายปิยะ  ปิยะปกสกุล โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายปิยะ  โสภา โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงปิยะพรอรทิพา  ศรัทธาพันธ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายปิลันทน์  ผลพันธ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
928 เด็กชายปุญญพัฒน์  คำจันทร์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงปุญยนุช  สมบูรณ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
930 เด็กชายปุณกานต์  บุญเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงปุณยณุช  สู่บุญ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงปุณยนุช  สง่าจิตร โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงปุณยวีร์  ทองเสริม โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงปุณยาพร  อุทธามาตย์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงปุณิกา  อินทนกามินทร์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงเปมิกา  ปานเจริญ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
937 เด็กชายเปรม  ม่วงอ่อน โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
938 เด็กชายเปรมปรีดิ์ดี  วงศ์เจริญ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
939 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  หอมหวล โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
940 เด็กชายพชรนนท์  แสงงาม โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงพชรพร  คำผง โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงพชรมนต์  แก้วศรี โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงพรกนก  สายโกสีย์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
944 เด็กชายพรดนัย  ทองชุม โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงพรธันวา  ไหลสุข โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงพรธิชา  วงศ์ขันธ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงพรธิดา  มุงคุณดา โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงพรปวีณ์  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
949 นางสาวพลอยลดา  วสุทิพย์เจริญ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงพอขวัญ  แสงเดช โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายพอเพียง  ดำละเอียด โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
952 เด็กชายพัชรากร  ยอดกันหา โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงพัชสุวี  เฉียวฉกรรจ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
954 เด็กชายพัทธดนย์  ภูน้ำต้น โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
955 เด็กชายพัทธนันท์  วิชาเทพ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงพิชชา คริสติน  ฮอลล์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงพิชชาพร  พรหมปาน โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงพิชชาพร  สรรพานิช โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงพิชชาพร  แสงคำ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงพิชชาภา  วงศ์สุนา โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงพิชญา  ผ่องแผ้ว โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงพิชญา  พยัคฆ์กุล โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงพิชญาภา  นามศิริ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงพิชามณชุ์  ทิวะพล โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงพิตตินันท์  โสมรักษ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กชายพิทยาพล  พูนผล โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  จันทร์ทรง โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญฤทธิเดช โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สงวนประเสริญ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อรรคพันธ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  พงษ์อนันต์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
972 นางสาวพิมพ์มาดา  ดำละเอียด โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
973 นางสาวพิมพ์มาดา  ธนารักษ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  โลกภิบาล โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงพิมพิศา  สุภักดี โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงพิยดา  ผาสุข โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงพิรดา  ฟุ้งสุข โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
978 เด็กชายพิริยกร  ผลารักษ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
979 เด็กชายพิสิษฐ์  วีระวัธนชัย โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายพุฒินาท  พงษ์บริบูรณ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
981 เด็กชายพุฒิพร  ไชยวงศ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
982 เด็กชายพุทธพล  บุ้งทอง โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงพุทธิดา  จึงประเสริฐ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงพุทธิตา  เย็นศิริ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ภูภักดี โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เบิกบาน โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงแพรวา  บุรัสการ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  คำกุณา โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงฟ้าใส  ศรีเกษ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงภัฎชธิดา  อุ่นอินทร์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายภัทร  เรืองศรี โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายภัทรกร  แคนเภาว์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กชายภัทรพล  มงคลดิษฐ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายภัทรพล  แสงโชติ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงภัทรภร  นามแสน โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีพราย โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงภัทรานี  คุณา โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กชายภาคิณ  เจือทอง โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กชายภานุพงศ์  สุพล โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงภิชชากร  พูลงาม โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เถาว์โท โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กชายภิตินันท์  ฐิติวัฒนพงศ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กชายภูข้าวจ้าว  ทีรวม โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กชายภูผา  ดำมา โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กชายภูฟ้า  โชคพิชิต โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 นายภูมิใจ  ชนะกิจวัฒนา โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1008 นายภูมิบัณฑิต  วงศ์พุฒ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กชายภูมิพิทักษ์  แก่นโส โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กชายภูมิพิริยะ  ประมนต์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กชายภูริณัฐ  ทานให้ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กชายภูรินทร์  บุญโสภา โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กชายภูวเนตร  วันสิงสู่ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงมนัสนันท์  หรุ่นนุพันธ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงมัญชุพร  น่วมปฐม โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงมุทิตา  มาเฉลิม โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายเมธัส  ผดุงพงษ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงเมธาพร  วงศ์เครือสอน โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงเมธาวี  ต่วนมีบุญ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กชายยศกร  จันทะศรี โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กชายยศพัทธ์  สุขเกษม โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กชายยศภัทร  ปราสาทศรี โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายยศสรัล  ถิระบุตร โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงยอดทรัพย์  สุทธิคุณ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงเยาวภา  อิสาร โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กชายรชต  หาระชัย โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กชายรณเดช  ศรีโกศล โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงรดา  ภูขมัง โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงรดา  อรอินทร์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงรตนกร  บุญเนตร โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงรมิดา  วงศ์ดี โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กชายรัชชานนท์  สาระชาติ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงรัชนีกร  อรัมสัจจากูล โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กชายรัชพล  ลาภยิ่ง โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงรัตนภรณ์  จันทร์เติม โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กชายรามิลเทพ  บุญถูก โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงรินทร์สิชา  พาวงษ์เจริญโชติ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กชายเรวัตร  พานิชเจริญ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงลดามณี  ระวาดชิด โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงลภัสรดา  แสงสุข โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงลลิตา  แผ่นแก้ว โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงลักษมน  อินเต็ม โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงลีลาวดี  ผันก้อน โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กชายวงศธร  บัวขจร โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงวชรวรวรรณ  บุญชิต โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กชายวชิรพล  พูลเพิ่ม โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายวชิรวิชญ์  กอแก้ว โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายวชิรวิทย์  ชายทวีป โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายวชิระญาณ  อินทร์โทน โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงวชิราภรณ์  อ่อนละมุล โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงวทันญา  กายสิทธิ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายวรัญชัย  สายแวว โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กชายวรินทร์ธร  จันทร์ทรง โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงวริยา สุขเลิศ  สุขเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงวริศรา  คะเณศรี โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงวริศรา  โพนะทา โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กชายวสุพล  สุขวิลัย โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงวสุมา  วงศ์วิเชียร โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กชายวัทธิกร  พิมพะกรรณ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงวันวิสา  จิตตระการ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงวันวิสาข์  เหล็กเพชร โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กชายวารี  คำศรีสุข โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงวาสิณี  จันทพัฒน์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงวิชญาดา  บุญมี โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กชายวิธวินท์  พรมสอน โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงวิรัลยุพา  หาญชนะ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงวิรากานต์  สุยะรา โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กชายวิรุฬธร  ยิ่งยง โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กชายวิศรุต  ภานุมนต์วาที โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กชายวิสิทธิ์  อรอินทร์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กชายวีรพล  ไชยเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กชายวุฒิชัย  เย็นใจ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงไวริญญ์  พิมพ์พันธุ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กชายศตนันทน์  กากแก้ว โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงศตพร  บุญช่วย โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงศนิสา  ธนินจิราธร โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงศรัณภรณ์  บึงจันทร์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กชายศรัณย์ภัทร  ศิริโชคมงคลชัย โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงศศิตะวัน  ศรไชย โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงศศิมณี  ราชิวงศ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงศศิมา  วันหลัง โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กชายศักดิ์เลิศล้ำ  คำเคน โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงศิรประภา  โชติบุตร โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กชายศิรภัทร  ผาสุข โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงศิรินทิพย์  กุหลาบ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1086 นายศิริมงคล  สายเนตร โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชูยศ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กชายศิริศักดิ์   นักพรรษา โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงศิโรรัตน์  สิทธิจันทร์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กชายศิโรโรจน์  มั่งคั่ง โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงศิลารัตน์  ก้อนศิลา โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กชายศิวกร  ประพันธา โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กชายศิวกร  พรหมสุวรรณ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กชายศิวกร  ภาสตโรจน์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงศุจีภรณ์  นนนารถ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กชายศุภกร  อัมพันธ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1097 นางสาวศุภฐาปนี  บุญลับ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กชายศุภณัฐ  จันทร์สิงห์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กชายศุภณัฐ  ชนะศรีรัตนกุล โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1100 นางสาวศุภลักษณ์  คร้ามสมอ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  กลิ่่นแก้ว โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงศุภิสรา  กินามณีย์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีพานิช โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงสกลสุภา  คงคารัตน์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงสถลัชนันท์  เรืองบุตร โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กชายสพลดนัย  คงคารัตน์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงสมัญสิตา  สีทา โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กชายสรวีย์  ภานุสิทธิ์ตรีภูมิ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กชายสรัณกร  หอมอ่อน โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงสรัลรัตน์  ดิษฐอั๊ง โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กชายสฤทษฏ์พงษ์  อาธิเวช โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงสวรินทิรา  จันทร์เขียว โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กชายสหภาพ  เงาวรรณ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กชายสหรัฐ  งามเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กชายสหรัถ  นวมครุฑ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กชายสหัสทัช  สูนานนท์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กชายสิทธินนท์  มังคละพลัง โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กชายสิทธิศักดิ์  คำนวน โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงสิมิลัน  หงษ์ภักดี โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงสิรากานต์  กุลชโร โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงสิริญาพร  นาวงษ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กชายสิริเทพ  ทองจันทร์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงสิริพรรณนิภา  สีดามาทา โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กหญิงสิริยากร  นิลคำ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงสิริยาพร  แพงสินธ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงสุกฤตยา  อ่อนละออ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงสุกัญญา  ชลายน โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงสุกัญญา  สุขสวาท โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วใส โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงสุจิตรา  วิชาชัย โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงสุชาดา  สุมงคล โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงสุชานันท์  สาธรพันธ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1133 นางสาวสุทธาอร  วรโพธิ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กชายสุทธิกานต์  แจ้งจรัส โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงสุธิษา  กาลาม โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงสุพิชชา  จันทร์งาม โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงสุพิชชา  สำเภาทิพย์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุขจรัสวงศ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงสุพิชญา  ดีรอด โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงสุพิชญา อุตทาพงษ์  อุตทาพงษ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงสุภนิดา  มณีวงศ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงสุภัสสรา  ปัตถาทุม โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงสุภัสสรา  ศรีพันธ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงสุภัสสรา  หลินหะตระกูล โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ไทยรัตน์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงสุมนารี  คำศรีสุข โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กชายสุรศักดิ์  คำรัง โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงสุริวิภา  ถิ่นขาม โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1149 นายสุวชัช  บุญหาญ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงสุวพร  กองสา โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กชายสุวรรณภูมิ  สุนะ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กชายสุวิจักขณ์  พิริยะกิจไพบูลย์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงสู่ขวัญ  สาวงค์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  วงศ์อนุชิต โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สุตาวงษ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงอชิรญา  พื้นทอง โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงอชิรญาณ์  มานุช โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงอชิรญาณ์  อาษา โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กหญิงอณัญญา  ยงดา โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงอธิชา  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กชายอนนธร  พานพิพัฒเกศกุล โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1162 นางสาวอนัญญา  เกษเจริญคุณ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงอนัญญา  เอื้อพัฒนาพาณิชย์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงอนัญญา  แสงไชย โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงอนัญภรณ์  สมสุพรรณ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กชายอนาคิน  ศรีมา โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงอนิสราภรณ์  สาระขันธ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กชายอนุกูล  แก่นการ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงอภิชญา  จันทะรี โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กชายอมร  รัตโน โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงอมราวดี  โกธัญญะ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กชายอรรณพ  ลายสันเทียะ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงอริศรา  คำป้อง โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กชายอัคคพล  ศรีพันธุ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงอัจฉริยา  เครือสิงห์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงอัญชลิตา  กินรีโดน โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงอัญณนา  หน่อแก้ว โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงอัญมณี  หวังชื่นชม โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กชายอัตฐกร  บุญบำรุง โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงอันนา  เขื่อนคำ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงอาจริยาวรรณ  ผ่องมณี โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงอาชิรญาณ์  บุญประสม โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กชายอาทิตย์  เกาะสมบัติ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กชายอานันท์กร  ทาโพนทัน โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงอารยา  สายนะรา โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงอารีย์รัตน์  จริยวรานุกูล โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กชายอิทธิกร  วันชัย โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กชายอิทธิกร  ศรีทอง โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กชายอิทธิกร  สุวรรณ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงอิษฏ์อาณิก  พันธุ์พยัคฆ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กชายเอกดนัย  ทุมมากรณ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กชายเอกสุวรรณชาติ  ดาราษฎร์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงเอมมิลี่  ศรีวะรมย์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กหญิงเอมิกา  ชุ่มวิจารณ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงเอมีเลีย นิตา  แม็ทคอฟ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงไอลดา  เบ้าหนองบัว โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กชายเฮ ซอง  ฮอร์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงกมลพรรณ  ภาเรือง โรงเรียนปทุมพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 นายจักรินทร์  พิมพะกรรณ์ โรงเรียนปทุมพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงธิณีรัตน์  นามอาจ โรงเรียนปทุมพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญมั่น โรงเรียนปทุมพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงน้ำฝน  มะลิวัลย์ โรงเรียนปทุมพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงเบญญทิพย์  วงษ์ละคร โรงเรียนปทุมพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงปริชมน  บัวแก้ว โรงเรียนปทุมพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงเพ็ญนภา  วาจาสัตย์ โรงเรียนปทุมพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงแพรพรรณ  แสนทวีสุข โรงเรียนปทุมพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงภัทรธิดา  หมทอง โรงเรียนปทุมพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1208 นายภูวเดช  สนุกพันธ์ โรงเรียนปทุมพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1209 นายมนัสวี  มาคำ โรงเรียนปทุมพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กชายวีรภัทร  สอนยามน โรงเรียนปทุมพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงศุภานัน  บุญมั่น โรงเรียนปทุมพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีสุวรรณ โรงเรียนปทุมพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1213 นายอภิสิทธิ์  มหาไชย โรงเรียนปทุมพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงกชกร  อยู่เย็น โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กชายกนต์ธร  มณีโชติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงกมลชนก  ม่วงคู โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงกมลพร  บุญหล้า โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กชายกรภัทร์  ภิบาลวงษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กชายกรวิทย์  ทารักษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กชายกรวิวัฒน์  ก่อชัย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กชายกฤชณัท  พันธ์วงค์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กชายกฤตพจน์  กิตติพรรณนภา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กชายกฤตภาส  ศรีสุวรรณภูมิ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กชายกฤตภาส  อุณาศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กชายกฤตมุข  ศรีโพธิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กชายกฤตเมธ  สุโพภาค โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงกฤติญา  ปราชญาสิริกุล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กชายกฤติธี  โชติญาณทัศน์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กชายกฤษฎา  วงค์ไชยยา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กชายกฤษดา  ศรีมาบุตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กชายกฤษดา  โพธิ์ศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงกวิสรา  สิทธิวรเดช โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงก้องกิดาภัท  หาสอดส่อง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงกัญญาภัค  สมสอางค์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แถมกิ่ง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กชายกัณตาวัฒน์  โชปัญญา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงกัณทรวิชา  จูมสีมา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงกันต์กมล  แสนทวีสุข โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กชายกันตพงศ์  มณีโชติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กชายกันตภณ  ชนะนิล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงกัลยา  พิลาทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กชายกิตติ  รัตนีย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กชายกิตติชัย  คำแสงดี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงกิตติญา  จันทป โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กชายกิตติพงศ์  วงมาเกษ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กชายกิตติศักดิ์  มูลสมบัติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กชายกีรติ  หมื่นวิเศษ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงกุลนันท์  นุชประเสริฐ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กชายโกสิน  ทันวัน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงขวัญข้าว  บุคะจำปา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงขวัญทิตถิยา  จันทรจิตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กหญิงไข่มุก  นุชพิเลน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กชายคณาพงษ์  ชาวนา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กชายคามิน  มาสมจิตต์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กชายคุณานนท์  ไชยสัตย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กชายจรณะ  บุญเรือง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงจรรยาพร  ธรรมษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กชายจักรพรรดิ์  ล้อธนวิจิตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กชายจักรภัทร  โคพะทา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กชายจักริน  สีดากรกิติกุล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กหญิงจันทร์จิรา  สีลาที โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กหญิงจิดาภา  โพธิจักร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กชายจิตจิพัฒน์  ใจภักดี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กชายจิตรเทพ  จิตปัญญา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กหญิงจิรัชฌา  ธีรจางคพิชัย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงจิรัชญา  เสาร์คำ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงจิรัฐพร  บุญมั่น โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กชายจิราภัทร  เกตศักดิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กชายจิรายุ  สำพล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กหญิงจีรณา  อนุพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  หิตะรักษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กชายเจษฎา  เทศนา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กชายฉลองราช  บุตรทองทิม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงชญานิศ  ศิริกมลเสถียร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กชายชนะพล  มะรีจันทร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กชายชนาภัทร  ประเสริฐศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กหญิงชนิดาภา  อัปการณ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กชายชนินทร์  ชาญชิตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กชายชโนทัย  ใจบุญสวัสดิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กชายชลชาติ  คำโฮม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงชวณีย์  ศรีสง่า โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กชายชวินบุตร  ธรรมจักร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กชายชัยพร  เพื่อสุข โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กชายชาคริต  จำปาเทศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กชายชาญเดชา  วงษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กหญิงชาธิกา  แก่นกระโทก โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงชิตาภา  สีดาโคตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กชายชินกรณ์  พันธ์มา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กชายชินดนัย  อุ่นสอน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กชายชินวัฒน์  บุญบุตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กชายชิษณุชา  จารุวงศ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คณาพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงโชฏิญา  เพลพกุล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กชายญาณวัฒน์  จันทบุตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กหญิงญาณิศา  การภักดี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงญาณิศา  จันทิมา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงญาณิศา  จำปารัตน์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กหญิงญาณิศา  สุวรรณกูฏ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กหญิงญาดาสินี  สีคราม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กหญิงญาสุมินท์  บำรุง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กหญิงฐานิดา  พื้นทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กชายฐิติกร  อุตรา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ทองศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กหญิงฐิติพร  รัตนวงศ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กหญิงณฐมน  ต้นงาม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กชายณภัทร  จตุรภุชเกื้อกูล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กชายณภัทร  ปะถะมา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  อุทาพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กชายณราธร  เหมือนเหลา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงณัฏฐชา  อ่อนคำ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วกลึงกลม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แก้วกลึงกลม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  วงศ์จันทร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงณัฏฐาพิชญา  ทองสิงหา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กหญิงณัฏฐิมา  ชัยพงษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วงค์สลับ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กชายณัฐกิตติ์  ปาคำทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กหญิงณัฐจิตรา  สายลุน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กชายณัฐชนน  จันทร์ผอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กชายณัฐชนน  บุญเพาะ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กชายณัฐชนน  แก้วมุกดา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงณัฐชยา  สุวรรณวัฒน์สมบูรณ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กหญิงณัฐณิชา  หนูสิน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กชายณัฐดนัย  ชนะกุล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กชายณัฐเดช  ทุมมากรณ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทาลา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงณัฐธิดา  พุฒตาลดง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กหญิงณัฐธิดา  อู่อ่อน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กชายณัฐนันท์  ครองยุติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กชายณัฐนิช  มางิ้ว โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กชายณัฐพงศ์  สุภโกศล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กชายณัฐภัทร  สมจันทร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กชายณัฐภาส  รุ่งเรือง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงณัฐยมล  มนัส โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กหญิงณัฐรดา  กตะศิลา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีมาคำ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กชายณัฐวัตร  สมวงศ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชนะกุล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมมากอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กชายณัฐวุฒิ  หงษ์มณี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กชายณัฐวุฒิ  เกื้อทาน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กหญิงณิชกานต์  ทองเรือง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กหญิงณิชา  สังข์เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กหญิงณิชานาฏ  บุญใช้ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กหญิงณิชารัตน์  สารีที โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กชายดรันภพ  ศรีภักดี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กหญิงดารารัตน์  จันดีปุน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กชายดุลยพัฒน์  ทางทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กชายเด่นภูมิ  มาลาสาย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กชายตะวัน  ดวงแก้ว โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กชายตั้งศิริ  วันโมลา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กชายติณณภพ  สาสุทธิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กชายตุลยวัต  ผาลิพัฒน์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กชายเตโชดม  ศรีพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กชายเตวิชย์  บุดดีวงษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กชายทวีศักดิ์  นันทบุตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กชายทศพร  นิยมสุข โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กชายทศพล  ช่างพิมพ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กชายทัตพงษ์  อู่อ่อน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กชายทัศน์พล  สาลีพงศ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กชายทินกร  พลสุข โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กชายทีปกร  ศรีทาบ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กหญิงธงสิรี  ปาทาน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กชายธนกร  โพธิ์วงศ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กชายธนกฤต  ทางทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กชายธนชาติ  ปัจจะมูล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กชายธนโชติ  บุดดีเสาร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กชายธนโชติ  ศรีเสมอ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กชายธนดล  บุญเรือง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กชายธนดล  แก่นอาสา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กชายธนบดี  ไชยคำภา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กชายธนพนธ์  สามารถ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กหญิงธนพร  มงคุณคง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กชายธนพล  ภูมิประเสริฐ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กชายธนภัทร  ดวงงาม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กชายธนวัฒน์  วงษาเคณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีโพธิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กชายธนัท  พระศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กชายธนากร  กุจะพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กชายธนากร  สารีคำ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กชายธนากร  หนูมี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กชายธนาคาร  แสนหล้า โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กชายธเนศพล  ช้างสอน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กหญิงธมลวรรณ  วายทุกข์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กชายธราเทพ  ขันทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กชายธราเทพ  โยธาทรณ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กหญิงธัญจิรา  ศรีบัวลา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กหญิงธัญญาพร  ขันชลี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กหญิงธัญรัตน์  นามศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กชายธันยพงศ์  เชื้อพงษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กชายธันวา  ภาคี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กหญิงธารีรัตน์  วันประจิต โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กชายธีร์ปกรณ์  สอนคำเสนดำรง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กหญิงธีรภรณ์  คำอาจ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กชายธีรภัทร  ทิพย์อักษร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กชายธีรภัทร  พ่วงพัชรกุล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กชายนธวัช  ชานวล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กหญิงนภสร  สุทธิวรกุลพงษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กชายนภัสรพี  มานพ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กชายนรวีร์  พัตรา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กหญิงนรีนันท์  โพธิ์ศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กชายนวมงคล  มงคลแก้ว โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กหญิงนัชชา  ประมูลทรัพย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กหญิงนัฏฐณิชา  สินสิมหา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  จัยสิน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กชายนันทกิตติ์  แสงกล้า โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กหญิงนันท์ณภัทร  โอนวัง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กหญิงนันท์ณรัตน์  ญาณะรมย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กหญิงนารีรัตน์  ดอกดวง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กชายนิติพล  เงินมั่น โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กชายนิติภูมิ  พิมพ์กิจ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กหญิงนิรชา  ผิวชัย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กชายนิรวิทธ์  การินทร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กหญิงนุชนารถ  วงศ์อารีย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กหญิงเนตรนภา  ภาระสันต์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กชายบรรณวิชญ์  แสนมาตย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กชายบวร  อุตรา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กหญิงบุญญปัญญ์  ภาคะ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณราช โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กชายปฏิภาณ  วิระบรรณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กชายปธานินท์  อินทะมาต โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กหญิงปพิชญา  ทองคำพิมพ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กหญิงปพิชญา  บุญใช้ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กชายปภังกร  ริมทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กหญิงปภาวารินท์  วงศ์พินิจ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กหญิงปรชญา  บุบุ่น โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กชายปรัชญา  ศรีทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กหญิงปรัษนี  พรหมประดิษฐ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กหญิงปรางศ์ฑิพย์  มณี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กหญิงปริชญา  พลโสภา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กชายปริญ  ชัยมงคล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กหญิงปริญาพรรณ  นะพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กหญิงปริธัชสรณ์  ธุลี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กหญิงปริสรา  สายราช โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กหญิงปรีดารา  คำไพรินทร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กชายปรีดิยาธร  จำปาทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กหญิงปรียาดา  พรมนิล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กหญิงปรียาภัทร  ผลทวี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กชายปองพล  ไชยพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กหญิงปัชฌาย์พร  แข็งแรง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กชายปัญญากร  ดวงศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กชายปัณณวัฒน์  จันเพ็ญ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กชายปัณณวัฒน์  นางาม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กหญิงปัทมาญาณัฐ  ทัดสา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กหญิงปานไพลิน  วิริยะกุล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กชายปาลิน  งามกิตติวงศ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กหญิงปุณิกา  ลำภาษี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กชายปุริมพัฒน์  คณิชวนกุล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กหญิงเปรียบศศิธร  จันทิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กชายผดุงเกียรติ  มุ่งดี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กชายผไท  สาสาย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กชายพงศกร  สกุลพงศ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กชายพงศธร  ตันสุเทพ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กชายพงศ์ภรณ์  ก้อนคำมา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กชายพงศ์วิศิษฎ์  ชนะกุล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กหญิงพรชนก  กัญญาบัตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กหญิงพรชนก  สายศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กหญิงพรไพลิน  บวรสกุลเจริญ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กหญิงพรรณนิภา  พยัคฆ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กชายพฤกษ์  แสงใย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กชายพลอธิป  ยูปานนท์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กหญิงพัชรินทร์  โคตรทารินทร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กหญิงพัชรีพร  ขาววงษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กหญิงพัฒน์รวี  แก้ววงศา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  แก่นอาสา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กหญิงพัณณิตา  พรหมเกษ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กชายพิชชากร  ทองกัน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กหญิงพิชชาพร  แก้วอ่อน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กหญิงพิชชาภา  สุยอย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  มงคลเสริม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กชายพิทักษ์  กาทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กชายพิพัฒน์  คำวงค์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กชายพิพัฒน์  สินโคกสูง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เอกพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โสสว่าง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กหญิงพิมพ์ผกา  เอี่ยมวิจารย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กหญิงพิมพ์พัทธ์  สุรินทร์ประทีป โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ชาติเจริญเกียรติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กหญิงพิยดา  อุทาพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กชายพิสิษฐ์  ชาติเจริญเกียรติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กชายพีรพัฒน์  โอชา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กชายพีรวิชญ์  กอแก้ว โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กชายพีระภัสร์  จุลมุนตรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1485 เด็กชายพีรัชชัย  อุไรวงค์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กชายพุฒิพงศ์  บุ่งศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จุลพล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  กรีเมฆ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กหญิงเฟื่องลดา  ผลาเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กหญิงภคพร  พจนรักษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กหญิงภคพร  ศรีจำปา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กชายภควัต  สุริยะศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กหญิงภทรภรณ์  พิมพ์กิจ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กหญิงภวิกา  ไตรนทีพิทักษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กชายภัทรพล  อุระจันทร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กหญิงภัทราพร  หอมบุญมา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กหญิงภัทรียาภร  เภสัชชา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กชายภาคิน  ทวีทรัพย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กชายภาคิน  วิลามาศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กชายภานรินทร์  เชษฐา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กหญิงภาวิณี  คำงาม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กชายภูธเนศวร์  ภูวภาคิน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กชายภูธรัตน์  พรหมพล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กชายภูมรินทร์  หายะคุณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กชายภูมิพัฒน์  สงสุข โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กชายภูริพัฒน์  ลบบำรุง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กหญิงมนันชญา  คำพรสวรรค์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กหญิงมนัสชา  หงษ์มณี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กหญิงมัลลิกา  บุบผาวงค์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กหญิงมุทิตา  ศุภผลา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กหญิงเมธาวี  ถนอมใจ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กหญิงเมษยา  สว่างวงศ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กชายยงศิลป์  ทาระบุตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กหญิงรวิภา  เจริญทรัพย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1515 เด็กหญิงรัชกร  นามราช โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กชายรัชชานนท์  สารกอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กชายรัชชานนท์  โสดาภักดิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กหญิงรัชฎากร  กิ่งแก้ว โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กชายรัชตะ  จันทร์หนอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กชายรัชนาท  คำแน่น โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กชายรัฐพงษ์  กุลบุญญา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กหญิงรัตติกาล  แสนทวีสุข โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1523 เด็กหญิงรัตนาวลี  ไชยชนะ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1524 เด็กชายราชพฤกษ์  โพธารินทร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศิลาพล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กชายวชิรวิชญ์  ก้อนทองดี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1527 เด็กชายวชิรวิทย์  ชูรัตน์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กชายวชิรวิทย์  บุญรินทร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กชายวรโชติ  คำหลอม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กหญิงวรดา  เจริญพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กชายวรปรัชญ์  แสงประสาร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กชายวรวิทย์  ศรีบุญ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กชายวรวุฒิ  สุขบุญส่ง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กชายวรากร  แก้วมาคูณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กหญิงวราภรณ์  กุคำผาย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กหญิงวราภรณ์  ดาทะวี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กชายวริทธิ  สิทธิสาตร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กหญิงวริยา  พามา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1539 เด็กหญิงวริศรา  เทศนา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กหญิงวไรภรณ์  ชนะชัย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กชายวัชรรัฐต์  หอมจันทร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กหญิงวัชราภา  ผึ่งมา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กชายวัฒนชัย  แก่นคำ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กหญิงวัณฑิกา  กุจะพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กหญิงวาสนา  อารีย์เอื้อ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กชายวิชชากร  สร้อยสิงห์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กชายวิชญภัทร  หุนสวัสดิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1548 เด็กหญิงวิชญาดา  ทรัพย์สิน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กหญิงวิชิตา  ชาชุมพร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กหญิงวิธิดา  จันทะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1551 เด็กหญิงวิภวานี  พุทธวัน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กหญิงวิลาสินี  พระศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1553 เด็กชายวีรภัทร  มังคละพลัง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1554 เด็กชายวุฒิศักดิ์  พันธ์เพียร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1555 เด็กชายวุฒิศักดิ์  อุ่นวงค์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1556 เด็กชายศรัณย์ภัทร  มัฐผา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กหญิงศลิษา  สาลีพงค์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1558 เด็กหญิงศศิธร  ลาธุลี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1559 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ชั่งปั้น โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กหญิงศิรประภา  เจริญทัศน์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1561 เด็กหญิงศิริญะกรณ์  บุญสารี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กหญิงศิรินาฏ  แย้มยิ้ม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กหญิงศิริวรรณ  แวดระเว โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1564 เด็กชายศุภกร  แสนเสาร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1565 เด็กชายศุภเชฏฐ์  เชื้อชัย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1566 เด็กชายศุภโชค  สืบเชื้อ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1567 เด็กหญิงศุภธิตา  สุขเหล็ก โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1568 เด็กชายศุภวงศ์  สายประเสริฐ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1569 เด็กชายศุภวิชญ์  เสร็จกิจ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1570 เด็กชายสรชัช  เครือหิรัญ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1571 เด็กหญิงสรนยา  รักกุศล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1572 เด็กชายสหภาพ  อนันต์เรือง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1573 เด็กชายสัญญพงศ์  พัชรทวีพันธุ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1574 เด็กชายสิทธิโชค  แก้วกลึงกลม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1575 เด็กชายสิรภัทร  พจมานเมธี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1576 เด็กชายสิรภัทร  พฤกษามาตย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1577 เด็กหญิงสิริญาพร  คูณป้อง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1578 เด็กหญิงสิรินทิพย์  สุมาลี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1579 เด็กหญิงสิลิล  คำแน่น โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1580 เด็กหญิงสุณัฎฐา  กาเผือก โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กหญิงสุดาทิพย์  สีบุญเรือง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1582 เด็กหญิงสุธินันท์  วงศ์ลา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1583 เด็กหญิงสุปัญชยา  ฐานุตตมานนท์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1584 เด็กหญิงสุพิชญนันท์  ไปยะพรหม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1585 เด็กหญิงสุภัสสรา  ไหว้พรหม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1586 เด็กหญิงสุภารัตน์  ช่วงชัย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1587 เด็กหญิงสุภาวิตา  มลเทียรอาจ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1588 เด็กหญิงสุภาวีร์  ชอบเสียง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1589 เด็กชายสุรวัศ  ทองธรรมชาติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1590 เด็กหญิงสุวรรณภรณ์  ดำริห์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1591 เด็กชายสุวรรณภูมิ  ภามาเนตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1592 เด็กชายสุวรรณภูมิ  สินโคกสูง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1593 เด็กชายสุุทธิลักษณ์  คำตั้งหน้า โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1594 เด็กชายเสริมพงษ์  อุตทะวง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1595 เด็กหญิงอชิรญา  แก้ววงษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1596 เด็กชายอชิระ  เวชกามา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1597 เด็กหญิงอฐิตยาภรณ์  ผลประดง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1598 เด็กชายอดิศักดิ์  ก้อนภูธร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1599 เด็กหญิงอทิตยา  พูลศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1600 เด็กหญิงอนันตญา  มะลิวัลย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1601 เด็กชายอนันต์  เหลื่อมใส โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1602 เด็กชายอภิโชติ  ิอารีภู โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1603 เด็กหญิงอภิรดา  กิจแสวง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1604 เด็กชายอภิวัฒน์  กิจแสวง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1605 เด็กชายอมรเทพ  สมบัติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1606 เด็กหญิงอรจิรา  ทางทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1607 เด็กชายอรรตภูมิ  รัตนภู โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1608 เด็กชายอรรถพันธ์  ศรีลาทิพย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1609 เด็กหญิงอรรัมภา  เสริมทรัพย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1610 เด็กหญิงอรฤทัย  ด้วงทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1611 เด็กชายอลงกต  พิมพ์บุญมา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1612 เด็กชายออมสิน  ทองทา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1613 เด็กชายออมสิน  วงศ์หาญ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1614 เด็กชายอัครเดช  หาทรัพย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1615 เด็กชายอัครเดชา  นพศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1616 เด็กชายอัครนันท์  วราพุฒ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1617 เด็กหญิงอัญชลี  ศิริชนะ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1618 เด็กหญิงอัญญาณี  สายยืน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1619 เด็กชายอัษฎาพงษ์  อธิลา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1620 เด็กหญิงอาทิตยาพร  ศรีภักดี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1621 เด็กหญิงอาทิติยา  แสนไชย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1622 เด็กหญิงอาภาศิริ  ประทุมแก้ว โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1623 เด็กหญิงอารยา  พรมสูงยาง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1624 เด็กหญิงอารยา  เครือคุณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1625 เด็กชายอิทธิกร  เมธาสิงห์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1626 เด็กชายอิทธิบูรณ์  สุดอุ่น โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1627 เด็กชายอิทธิมนต์  อินทนา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1628 เด็กหญิงอุมาพร  จริตรัมย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1629 เด็กหญิงอุษามณี  ทาราศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1630 เด็กหญิงกชพร  บัวสิงห์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1631 เด็กหญิงกฐิมาพร  ช้อนทอง โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1632 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สาระราษฏ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1633 เด็กหญิงกรกมล  เชื้อพันธ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1634 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  กาญจนสิงห์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1635 เด็กหญิงกฤษณา  ไชยคุณ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1636 เด็กหญิงกัญญานัฐ  บุญสงค์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1637 เด็กชายกิตศักดิ์ดา  หลักหาญ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1638 เด็กชายกิติบดินทร์  โกดทรัพย์เขียวขำ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1639 เด็กหญิงเกวลิน  เสนารินทร์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1640 เด็กหญิงคฑามาศ  คงทน โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1641 เด็กหญิงจันทริกา  ทริชาติ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1642 เด็กหญิงจิตรกัญญา  ชัยหานิตย์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1643 เด็กหญิงจิตราภรณ์  ชัยหานิตย์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1644 นางสาวจิรนันท์  แก้วไพฑูรย์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1645 เด็กชายจิรภัทร  ภักตะภา โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1646 เด็กหญิงจิรัชญา  พงศ์นา โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1647 เด็กชายจิรันทนิน  จันทร์พันธ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1648 นางสาวจิราภัทร  สิงห์ทอง โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1649 เด็กหญิงชนัญชนก  โคตะการ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1650 เด็กหญิงชนัดดา  กาฬจันทร์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1651 เด็กหญิงชนิษฐา  สีนอร์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1652 เด็กชายชัชพิมุข  แสงธิ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1653 เด็กหญิงชาลิสา  แก้วสุข โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1654 เด็กหญิงชุตินันท์  บูรณปรีชา โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1655 เด็กหญิงชุติมา  ลาวรรณ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1656 เด็กชายณัฏฐพงษ์  ปกิรณะ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1657 เด็กหญิงณัฐนิชา  นิลแสง โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1658 เด็กหญิงณัฐพร  ประชุมฉลาด โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1659 เด็กหญิงณัฐวดี  วันดี โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1660 เด็กชายดนัยเทพ  รัตนศรี โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1661 เด็กหญิงดารณี  วรรณคำ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1662 เด็กหญิงทองแพรว  สายสิน โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1663 เด็กหญิงทักษอร  ถูระวรณ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1664 เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ลมูลเกษ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1665 เด็กชายธนกร  สัตยากูล โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1666 เด็กชายธนัชชัย  คูณพล โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1667 เด็กหญิงธวัลย์รัตน์  กาญจนดา โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1668 เด็กหญิงธาราทิพย์  พิมพ์ตรา โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1669 นายนนทิวัชร์  สุภาษร โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1670 เด็กหญิงนันทิญา  ใจรักษา โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1671 เด็กชายบุณยกร  เจริญวงศ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1672 เด็กชายปฏิหาร  กมลรัตน์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1673 เด็กหญิงปพิชญา  สินมาก โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1674 เด็กหญิงปริยากร  ศิริบูรณ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1675 เด็กหญิงปรียานุช  มณีกรรณ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1676 เด็กหญิงปวริศา  พิลาทอง โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1677 เด็กหญิงปวริศา  สาระบัว โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1678 เด็กชายปิติวัฒน์  โสภากัน โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1679 เด็กหญิงพรพรหม  แสงพันธุ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1680 เด็กชายพัสกร  กาลพันธา โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1681 เด็กหญิงพิชญ์หทัย  แมดสถาน โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1682 เด็กหญิงพิมชนก  วันทาพงษ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1683 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หมิ่งทอง โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1684 เด็กชายพีรภาส  เรืองผึ้ง โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1685 เด็กหญิงภัณฑิรา  ประชุมเหล็ก โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1686 เด็กหญิงภัทรจาริน  มุสิกสาร โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1687 เด็กหญิงภัทรวดี  วรรณพัฒน์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1688 นางสาวภัทราพร  สมบัติกำไร โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1689 เด็กชายภูเนตร  มิ่งไชย โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1690 เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญสาหัส โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1691 เด็กชายภูริณัฐ  เกตุกุล โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1692 นายภูสิทธิ์  แก้วมีศรี โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1693 เด็กชายมงคลชนะ  จันทร์อินทร์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1694 นางสาวมาณีณัฎฐา  อัคฮาด โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1695 เด็กหญิงรินรดา  โทบุดดี โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1696 เด็กชายวณัฐนันท์  โพธิ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1697 เด็กหญิงวรัญญา  ไหว้ครู โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1698 เด็กหญิงวริดา  เดชอุดม โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1699 เด็กหญิงวิจิตรตรา  แน่นชารี โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1700 นางสาววิจิตรา  ไชยนา โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1701 นายศตวรรษ  มาศพันธ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1702 เด็กหญิงศิริรัตน์  โนนสูง โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1703 เด็กหญิงศิริลักษณ์  กาญจนสิงห์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1704 เด็กชายศิวรักษ์  สุดชาวงค์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1705 เด็กชายศุภณัฐ  หานาม โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1706 เด็กหญิงโศภิตรา  ศรีทอง โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1707 เด็กหญิงสิมิรัน  ลาภาพันธู์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1708 เด็กหญิงสิรภัทร  ร่มเย็น โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1709 เด็กหญิงสิริภัทร  เพชรเมือง โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1710 เด็กหญิงสุพิชญา  ดำบรรพ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1711 นางสาวสุภัสสร  จันทนัด โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1712 เด็กหญิงสุภิชาณี  อยู่มั่น โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1713 เด็กหญิงสุวพิชญ์  กาณวงศ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1714 เด็กชายอธิป  อรกุล โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1715 นายอนพัทย์  พันเทพ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1716 เด็กหญิงอภัสรา  สาระสิงห์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1717 เด็กหญิงอภิรมน  บุญมาวงศ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1718 เด็กหญิงอรพินท์  สอนสิน โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1719 นางสาวอัจฉรา  วินโย โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1720 เด็กหญิงอัจศฎาพร  ไชปันยา โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1721 เด็กหญิงไอศิกา  เถาว์โมลา โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1722 นายธีรภัทร์  พงษ์สิงห์ โรงเรียนเสนางคนิคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1723 นางสาวปิยะธิดา  อ่อนลา โรงเรียนเสนางคนิคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1724 นางสาวอริสา  หมั่นเรียน โรงเรียนเสนางคนิคม ม.3 คณิต ม.ต้น