รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงฐิติพร  พุ่มจันทร์ โรงเรียนทรายมูลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงนฤตปรียา  วงษ์จันทร์ โรงเรียนทรายมูลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงเนตรนภา  ศรีมันตะ โรงเรียนทรายมูลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
4 นายพิรุฬห์  มูลสาร โรงเรียนทรายมูลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
5 นายศุภกฤต  สารเพ็ชร โรงเรียนทรายมูลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
6 นายสิทธินนท์  คำทอง โรงเรียนทรายมูลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกนกภรณ์  ภูมิศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกรรณิกา  ยืนยง โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายกฤติธี  นาโควงศ์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกัญญพัชร  ห้องแซง โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกัญญาภัค  กองแก้ว โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายกิตติชนม์  ฉางดำ โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงกีรติกาญจน์  บุญกาญจน์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงกุลธิดา  งามศิริ โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายแก้วสรร  แก้วใส โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงขวัญชีวา  ครองบุญ โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงขวัญณภัทร  วุฒิเสลา โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงขวัญฤดี  ศรีรักษ์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายคฑาวุธ  บุญคำ โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายคอลลิน  แบล็ค โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงจิดาภา  ผิวทอง โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงจิตรานุช  นาชัยฤทธิ์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายจิรเดช  ไชยสัจ โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายจิรภัทร  จึงจิรโรจน์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงจีรนันท์  จันทวงศ์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงจุฑาธิป  ทางาม โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงจุฑามาศ  ผงทอง โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงจุฬารัตน์   สุขนา โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายเจ้าสัว  เมืองจันทร์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงฉัตรชนก  ทิพบับหลาบ โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงชญานาถ  กุลเกลี้ยง โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงชฎาพร  ท้าวมิตร โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงชนากานต์  ตาแสงสา โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายชยุตพงศ์  ชนะวงศ์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงชลธิชา  หงส์ไกร โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายชัยวัฒน์  อร่ามเรือง โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงชามา  จารุมาลัย โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงชิตาภา  แสนศรี โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงญาณิศา  ทองแม้น โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงฐาปณี  จันทิบุตร โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงฐิติ​รัตน์​  ก้อนทอง โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สายพฤกษ์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายณกร  บุญแนบ โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงณฐิกา  แก้วจันทร์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายณภัทร  เพ็ญเนตร โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงณัฐชนันท์  จันทขันธ์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายณัฐพล  บุญแท้ โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงณัฐรินีย์  เตชะธนัชพลกุล โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายณัฐวัฒน์  ธูปสูงเนิน โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุตรสาลี โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงณิชาภัทร  กุลวงศ์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายต่อสกุล  ห้องแซง โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายทีปกร  โพธิ์สิทธิ์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายธนดล  พูลทวี โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายธนภัทร  ชมพูภาส โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายธนวัฒน์  อุณาวงศ์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงธนัชพร  เสนาวงศ์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงธนัญญา  แก้วสุข โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงธนิชญา  มณีวงษ์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายธรรมปพน  ทองสวัสดิ์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายธรรมรัตน์  บุญทศ โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงธัญชนก  ดีที่สุด โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายธีรภัทร  ตาทอง โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายนพวิชญ์  ไชยสุริยงค์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายนราภัทร  รุ้งไทสง โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายนวพล  พึ่งเพ็ง โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงนัชชา  สะมี โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงนัทธกมล  สายสุวรรณ โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงนันทิยา  ทีวงศ์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงนิสารัตน์  จาริพันธ์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงเนตรธนา  ธนาคุณ โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงบงกชเพชร  ไชยกุล โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงบุญญารัตน์  บุญกาญจน์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงปทิตา  แวดล้อม โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงประภาพร  สัตย์ศรี โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงประภาวรินทร์  โสธรารังษี โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงประภาสิริ  ค้าข้าว โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายปรัชญา  ทองช่วย โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงปริมรดา  ทองแก้ว โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงปวริศา  บัวทอง โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงปวีญ์ญา  สมาลีย์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายปองภพ  ศรีรักษ์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายปาณวัตร  เกษียร โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงปาลิตา  ศรีพิกุล โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายปิติภัตน์  โมระดา โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงปิ่นแก้ว  บุญบรรลุ โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงโปรดปราน  แสนทวีสุข โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายพงศพัฒน์  พินิจดำ โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงพนิดา  นาคำ โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงพรนภัส  สุนทรา โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงพรรัมภา  กิ่งแก้ว โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงพัชรพร  คำพิลา โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงพัชราภรณ์  มุกธวัตร โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงพัชริญา  จักรสาร โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงพัทธนันทพร  พันธ์เพชร โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงพิชญา  มูลหลวง โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงพิญดา  จันทร์สราญ โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงพิญาดา  เนาวนิตย์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงพิมพกานต์  วงศ์สมัคร โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายพีรวัฒน์  นาคสุข โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายพีรัชชัย  เจริญตา โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงภัณฑิรา  ภาเรือง โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงภัทรชญา  โสพรมมา โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายภัทรพล  สารไชย โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายภาพตะวัน  นัยจิตร โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายภูมิพีรวิชญ์  กำลังหาญ โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงภูสุดา  พุฒจันทร์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงมานิตา  อินทร์สอน โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงรพีพัชร  ถ้ำสูงเนิน โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงรักษ์สกุล  บุญลักษณ์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงรัฐนันท์  ดีล้วน โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายราเมนทร์  มะยุโรวาศ โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายราเมศวร์  อัสดาธร โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายลักษณวศิน  จิณาวรณ์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงวนิดา  ผลจันทร์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายวรกร  ทุ่มจันทร์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงวรัทยา  บุดดาบุตร โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงวรัทยา  บุตรสาร โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงวรินทรา  เชื้อโชติ โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงวริศรา  ภูติยา โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายวฤทธิ์  สีลา โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายวัฒนา  สมาจักร์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายวิทวัส  รัตนโสภา โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายศักรินทร์  บุญชัยมาตย์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงศิรดา  แก้วสุข โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายศุภกรณ์  สายชารี โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายศุภวัฒน์  ศิริวาลย์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายสรวิชญ์  วงษางาม โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายสหภาพ  พลมาตย์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายสหัสริน  ชัยนคร โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงสาริศา  มูลหลวง โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงสิทธินี  เจริญผล โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายสิร​ภพ​  ทานคำ โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายสุขสวัสดิ์  แสวงหา โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงสุธิมาพร  เสมามิ่ง โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงสุพิชญา  ยาคำ โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงสุภานัน  บัวนิล โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายสุรธัช  อักษรพิมพ์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายสุรสิทธิ์  หลาบคำ โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงหทัยชนก  จันทร์ช่างทอง โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงอนัตตยา  สิโนรักษ์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงอนุตตรีย์  เติมตัวรัมย์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายอภินันท์  ทุมพร โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายอภิวัณ  ภาณุมนต์วาที โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายอภิวิชญ์  ภาเรือง โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายอภิวิชญ์  แสงเพชร โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงอรรถพร  อรรถวณิช โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงอริสรา  ทาระขจัด โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายอัศม์เดช  วิเวก โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงอาทิตรา  เวียงคำ โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงแอนบอลิน  แบล็ค โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงกนกกาญจน์  บุญปัญญา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงกมลพรรณ  ธุระพันธ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงกมลลักษณ์  บัวนิล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายกฤตกันต์  ไหวพริบ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายกฤตภาส  หลาวทอง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายกฤติธี  ศรีไสย์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายกฤษฎิ์ดำรง  ไชยก้ง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายกฤษฎ์  หอมชาติ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายกวีวัธน์  เที่ยงธรรมรุจน์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายกษิดิ์เดช  สุวรรณดี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายกษิดิศ  ศรีวัง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายก้องกิดากร  นพแสง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายกอปรบุญ  วิษโณภาส โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชิณวงษ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงกัญญาภัค  มณีอำพันธุ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงกัญญาภัค  อินสุวรรณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายกันตภณ  สมทอง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงกาญจน์ธีรา  พรหมคูณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงกำไลทิพย์  ปัญญาโส โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายกิตติพิชญ์  พิมณุวงศ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายกีรติกร  สุนทรธีรกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงกุลธิดา  ชัยศรี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงกุลนัดดา  แก้วดี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงเกษชญา  บัวใหญ่ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายขวัญแก้ว  ถันทอง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงขวัญจิรา  โชติกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายขุนเขา  มั่งมี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงเขมณัฎฐ์  วีสันเทียะ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายคมกริช  จิตเกตุ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายคุณาสิน  นิตยวัน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงจิดาภา  ทนทาน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงจิดาภา  พันจรรยา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงจิรชยา  อินทรวงษ์โชติ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายจีรเดช  อินทรวงษ์โชติ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงจุฑาชฏาเพชร  ประจิม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสวงจิตร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายเจตภัค  พิมณุวงศ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายเจษฎา  เอนสันเทียะ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงฉันทิศา  ทองปัญญา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงชญากาญจน์  แพอุดมสมบูรณ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงชญานันท์  กองแก้ว โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงชญานันท์  ผิวผา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงชนกนันท์  ภูกาบิน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายชนะภัย  น้อยพรหม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงชนัญภรณ์  คำนึง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายชวกร  ติรไพรวงศ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายชวนนท์  มีพร้อม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงชัญญานุช  ยอดจักร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงชัญญารัตน์  เงาศรี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายชัยพงศ์  วรรณทวี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายชัยวัฒน์  พาเจริญ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายชัยวัฒน์  วรรณทวี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงชาคริยา  วุฒิยาสาร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายชิตณุพงศ์  โพธิ์งาม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายชินวัตร  สมประสงค์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายชิษณุพงศ์  ขาววิเศษ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายชิษณุพงศ์  พงศ์ธารินสิริ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายชิษณุพงศ์  วอทอง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายชิษณุพงษ์  ขาววิเศษ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายโชคชัย  มกรนันท์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงโชติกา  อรุณโรจน์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงญาณภัทร์  วรรณทอง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงญาณิกา  ศิริมานพ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงญาณิศา  กฤษฎาการภิญโญ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงญาณิศา  ดวงชมภู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีไส โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงฐิติชญาน์  แถวนาชุม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงฐิติพร  แก้วมงคล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายณริฐศิลป์  โสภา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงณัชชารีย์  อารยะสิทธินนท์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายณัชพงษ์  พลพวก โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายณัชพล  เพียรพยุห์เขตต์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายณัฏชนน  ไชยเกตุ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  สมัครสมาน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายณัฐกิตต์  จินาวัลย์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงณัฐชนน  พรมศร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงณัฐชยา  แก้วรักษา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายณัฐดนัย  แสงสา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีดี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงณัฐพร  ลำไย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายณัฐภัทร  พันธ์หนองโพน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงณัฐยาน์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงณัฐษวรรณ  นามวิชา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงณัฐสุกาญจน์  คำเสียง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงณัทกาญจน์  พรหมทา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงณัทภัค  ิอินทฤทธิ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงณิชกานต์  พงษ์เพชร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงณิชชารีย์  อารยะสิทธินนท์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงณิชานาฏ  อามาตย์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วสง่า โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายดนุเดช  มหาลวเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงดาวผ่องเพ็ญ  ออไธสง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายต้นน้ำ  ชัยชาญ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายต้นภพ  แกล้วกล้า โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายเตชินท์  ทามาดาล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายถิรเมธ  แหวนหล่อ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายทวิทัศน์  สายเย็นประเสริฐ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงทักษอร  ศรีชมภู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงทิพมณฑา  ยามไสย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงทิพย์ปภา  บุตราช โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายแทนคุณ  บุญข่าย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายธนกฤต  ไตรภูมิ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายธนพงศ์  พาที โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงธนพร  มธุรส โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงธนภร  พลศักดิ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายธนรัตน์  ตระการจันทร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายธนวัฒน์  จันทสิทธิ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายธนวัฒน์  วงศ์เจริญ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายธนวิชญ์  พวงอก โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายธนัชชนม์  รุญเจริญ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายธฤตวัน  สีหะวงษ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงธฤษวรรณ  ทาสระคู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงธัญชนก  สุขชิต โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ผลจันทร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงธัญยพร  บัวสบาน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงธัญสิริ  กันตรี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายธายุกร  ดั่งเกษี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงธารทิพย์  ชมภู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงธารนำ้  เทนสิทธิ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงธิดาศิริ  ศรีโสดา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายธีทัต  ถนอมทรัพย์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายธีธัช  สำเร็จกิจ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงธีร์ธยาน์  น้อยพรหม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายธีร์ธัชช์  กล่อมปัญญา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงนงนภัส  ลิขิตวรกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงนฎญวงศพร  ใจนวล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายนนทกร  คมประโคน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายนภทีป์  ขาวสะอาด โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายนภพล  ใจเรือง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงนภัสกรณ์  เครื่องทอง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทะสอน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายนรภัทร  มะโนรัตน์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายนรเสฏฐ์  จารุอารยนันท์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงนรินทร์พร  ศรีค้อ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงนวพรพรหม  จรรยาสุทธิวงศ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงนัญชนก  ศิริวาลย์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงนันท์นลิน  อนุพันธ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงนิติตราพร  อสิพงษ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายนิติศาสตร์  ปะสาวะโท โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงบัวชมพู  แสงงาม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายบุญสพัศ  พันธุมาศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายบุณยกร  อินตะนัย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงบุณยานุช  รอดสมบูรณ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายบุษยมาศ  มีบุญ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายปภพชัช  นาควารินทร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงปภาวี  พละวิชัย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายปภินวิช  เลขาวิรัชกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงปรมาภรณ์  บุญเย็น โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงประภาสินี  เดชหาญ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงปริวศา  คำวงค์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายปรีชาวุฒิ  สุขอ้วน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงปรียา  อาจสำอางต์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงปวริศา  สมจันทร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงปวันรัตน์  บุญทา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายปัญญพัฒน์  บุดดาวงษ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงปัญญาวีร์  เชาว์ศิริกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงปาณิสรา  รัศมี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงปาณิสรา  สวัสดี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงปานชีวา  เพ็งชัย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงปานตะวัน  พุดด้วงเงิน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงปานปรียา  เพ็งชัย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงปารมีย์  ขันติวารี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงปาลีนา  ทุมมา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายปิยชญานินท์  โทนะพันธ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงปิยะธิดา  สุภาพ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายปุณณวิทย์  จันทร์ฉายเมธากุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายปุณยวีร์  แทนคำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงปุณิกา  แซ่ฉั่ว โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายพงศกร  กุมชาติ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายพงศธรณ์  ประดับศรี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายพงศ์ปณต  ไชยสิน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายพชร  อุปฮาด โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายพรภวิษย์  วงศ์วชิรนุกูล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงพรรณพิไล  ตังสุข โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงพลอยชมพู  ศรีนาม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงพัชณฐา  สินธู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงพัชรกันย์  จิโรชอารยะธนกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายพัฐนนท์  สมภาวะ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายพัทธนันท์  จันทร์แจ้ง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงพาขวัญ  พวงจำปา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงพาขวัญ  เครือคุณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงพิชญสินี  พันธุ์ดี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงพิชญา  ปราศจาก โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงพิชญาพร  กล้วยนิจ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายพิชัยภูษิต  สอนหอม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายพิพัฒน์  สามสี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สืบเสน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายพิรพัฒน์  รุ่งพัฒนาชัยกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายพีรดนย์  จุลพล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายพุฒิเมธ  พรหมดี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงเพ็ญพิมล  คำลอย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายเพลงไทย  พรมมานนท์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงแพรทอง  วงษ์พินิจ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงโพธิ์ภิรมย์  คงสวัสดิ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายภคบดี  บุญอินทร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงภคพร  บุนนาค โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายภคินธร  บุญมา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายภัฏ  ตั้งจันทรประภาพ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายภัทรกรณ์  นวลสาย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายภัทรกฤต  จิตสัมฤทะิ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายภัทรพล  ทัดเทียม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงภัทรวดี  มณีวงษ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายภัทราวูธ  พรมชาติ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงภิสฌาธรณ์  โสพันธ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายภิสักพัฒน์  วราพฤษ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายภูตะวัน  กันยา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายภูตะวัน  บุญผุย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายภูรินทร์  นะวะสด โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายภูรินทร์  มาลี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายภูริพัฒน์  คำวงษา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายภูวสิษฏ์  พงศ์ธารินสิริ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายเมธัส  ศิลาโชติ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายรชต  โอษะคลัง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายรชพล  หอมฉวี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงรณิชชา  หอมฉวี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายรามิล  สมัญญา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงฤทัยฝัน  สุมณฑา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายวชิรวิทย์  ไกรรักษ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายวรโชติ  บุญมา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายวรปรัชญ์  กณะสุต โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายวรวรรธน์  คล้ายประดิษฐ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงวรัชญาภรณ์  เขตตะ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงวรัญญา  เบ้าเงิน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายวรัญญู  ศรีแสง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงวริศรา  ติดมา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงวริศา  ก้อนแก้ว โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงวรืศรา  พลเสนา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงวิภาดา  สุริยา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงวิรดา  บุญค้ำชู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายวีระพงศ์  ญาญวารี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงวีรัชยาภรณ์  ศรีอินทร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงศภาพิชญ์  ดาวเรืองง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงศริญญาพร  ดาวเรือง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายศุกลวัฒน์  แขมคำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงศุภิสรา  กุแก้ว โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงศุภิสรา  ดอกพอง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่อึ้ง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงสโรชา  รักธง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายสิรดนัย  ลิมปิโชติพงษ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงสิรภัทร  ดอนพลัด โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายสุทธิพงษ์  ปราบวงษา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายสุธินันท์  บัวจันทร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา  อินทุสถิตยกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายสุรยุทธนา  ภาวัน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงสุวภัทร  ขุนพันธ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายสุวิจักร  พวงจันทร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายสุวิศิษฎ์  บุญขวาง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายแสนปิติ  วงค์ละคร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงโสณัฐณิชา  เมธีพิสิษฐ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายหรรษา  อินทร์พิมพ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงเหมือนฝัน  พูลแก้ว โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงอชิรญา  ไชยปัญญา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายอฏวี  พิทยาคุณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายอติวัณณ์  ตั้งจิตวิริยะกูล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายอติวิชญ์  อรัมสัจจากุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงอภิญญา  ด่านลี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายอภิวิชญ์  ริยะบุตร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงอภิสรา  บัวหุ่ง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงอภิสรา  รัตนปิติกรณ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงอรจิรา  พลรัมย์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงอริสาภรณ์  บัวสิริพงษ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายอัครวิทย์  สารคาม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายอัครวินท์  สีหะวงษ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ศรไชย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงอาจารี  สีน้อยขาว โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายอานันท์  ช่างเพชร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงอิสราพร  ชาลากูลพฤติ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายเอกบุรุษ  สีหะวงษ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายเอกภพ  คงทอง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงกชมน  บูชาพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ติระพงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงกมลชนก  ขันชะลี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
424 นางสาวกรพัชรา  พรหมพิลา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
425 นางสาวกรรณิกา  รัตนาวิวัฒน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายกฤตภาส  วงศ์จอม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงกฤติมา  เถกิงสุข โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงกฤติยาณี  ขันเสน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
429 นายกฤษฎิ์ธีธัชชาติ  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายกฤษดินทร์  ดีเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายกล้ากวิน  บุญรินทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายกวิน  ผุยดี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายกอบกฤต  ธรรมนูญ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายกัญจน์อมล  ตาลเยื้อน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุตะพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงกัญญาภัค  ธรรมคุณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงกัญญาภัทร  กมล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงกัญญาภัทร  บุญธรรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
439 นายกัณฐกะ  ณรงค์การดี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปีตะกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญเหลือง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายการต์ติมา  แดงงาม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
443 นายกิตติ์ธเนศ  ผาติสว่างพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายกิตติภณ  พิเชฐโสภณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายกิตติภูมิ  ธรรมธร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงกิตติมา  ศรีอุฬารวัฒน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงกิตติยาวดี  พวงพลอย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายกิตติโรจน์  อักษรณรงค์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายกิตติศักดิ์  จำปาเรือง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
450 นายกิตติศักดิ์  สะเดา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงกุลฑีรา  ทองใบ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงกุลนาถ  ผ่านพินิจ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงเกศกนก  ดวนใหญ่ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงเกศิณี  ไทยเดิม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทองแพรว โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายเกียรติศักดิ์  พลศรีเมือง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงขวัญมาดา  ทีงาม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงขวัญฤทัย  โพธิ์ทิพย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงขวัญอนงค์  สิมะวัฒนะ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายขันติพงษ์  ฉิมภู โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายคมชาญ  เขจรศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงจณิสตา  ทวีธนวาณิชย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายจรรยาวรรธ์  มุตธิกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายจรูญโรจน์  อนุพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงจักษณา  ศรีริสิน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงจารุพิชญา  ดวงสมร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงจารุวรรณ  ทวีเเสง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงจิตติภัทรา  ช่างทำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายจิรัฎฐ์  มหาสุวีระชัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายจิราทิตย์  ดวงแก้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงจิราภรณ์  สันทาลุนัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงจุฑามาศ  สะใบ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงจุฑาศิณี  ประมวล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายจุฬพัฒน์  จันทเสน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงเจนนิสา  ดวงใจ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงฉัฐปภัสร์  อังคสกุลเกียรติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายฉัตรชัย  ทองทับ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
478 นางสาวฉันทพิชญา  ศรีศักดิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงชญานันท์  จันทรศิลปิน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงชนาชน  ย่อชัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงชนาพร  ภูสีดิน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงชนิตา  แสงชัจจ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงชมภูนุช  ศรีหาบุตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ศรีนนท์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายชัยวัฒน์  ตุลาดิลก โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงชาลิสา  สมานรัตน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงชาลิสา  สุตาพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายชิติพัทธ์  ภูคำศักดิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ธรรมสิงห์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงชุติจิราพัชรกาญจน์  กำจร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงชุติมา  ศรีบาง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
492 นายโชติพงษ์  ชูรัตน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายโชติภูริ  ศรีจันทรา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายฌานิก  สินทวีเสถียร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงญาณวรรณ  รัตนวรรณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงญาณิศา  ลันดา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงญาณิศา  วรกิตสิทธิสาธร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายฐณะวัฒน์  ทัพวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงฐาปนี  รจนัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายฑีฆายุ  สายสินธุ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายณกรณ์  หนูน้อย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายณฐภัทร  จำปาเงิน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงณธร  ภัทรทิวานนท์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายณธีนนท์  ป้อมหิน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายณภัทร  จงกฎ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายณัฎฐปภัสร์  อังคสกุลเกียรติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายณัฎฐพัชร์  ภาวศิลป์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงณัฏฐกมล  ศรีสุธรรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ประสาจันทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงณัฐกฤตา  พรศิริวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  รุญเจริญ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงณัฐกานต์  พรหมคุณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงณัฐชยา  ปูตะเลศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงณัฐชา  ปัญญาสิทธิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงณัฐชา  แก้วรักษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงณัฐณิชา  อังคสกุลเกียรติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
517 นายณัฐดนัย  โดดเดี่ยว โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงณัฐตินันท์  ทุมพัฒน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
519 นางสาวณัฐธยาน์  เจริญพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจมั่น โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงณัฐนิชา  คำภักดี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงณัฐพร  ครุฑวิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายณัฐเมศร์  ชัยบรรจงวัฒน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงณัฐวดี  เข็มท้าว โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
525 นายณัฐวัฒน์  ขาวสะอาด โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายณัฐอานนท์  สง่ากิจ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงณิชกานต์  พวงพุ่ม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงณิชา  จวบกระโทรก โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงณิชาภรณ์  หมื่นแพน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงณิชารัตน์  ทองคำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
531 นางสาวณีรนุช  วรรณทวี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงดวงกมล  ทิพย์สมบัติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงดารกา  หมีนอน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงดาวพระศุกร์  แสกระโทก โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงดุลยา  เกษกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงเดือนกุมภา  คำโสภา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงตรีชญาดาญ์  คำหล้า โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายติณณภพ  กระแสโสม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายถกล  เสาเวียง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงทักษพร  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายทินกฤต  แก้วศรชัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายทีปกร  ผิวงาม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงแทนขวัญ  โสวภาค โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายธณาทรัพย์  กาวิน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายธนกร  แสงขาว โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายธนกร  โจ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายธนกานต์  วงษ์ปลั่ง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายธนโชติ  ทองพันชั่ง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงธนพร  เสวะนา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงธนภรณ์  พรมโสภา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายธนภัทร  นวลรอด โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงธนวรรณ  จิริวิภากร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายธนวัฒน์  พบลาภ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสง่า โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายธนวัต  จันทร์ดี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงธนัชพร  สุขประเสริฐ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายธเนศ  โคกสิมมา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายธรกฤต  ฉัตรอมรวุฒิ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายธราเทพ  ติยวรนันท์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายธราเทพ  อังคะสี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายธัชพล  ชนานุวัฒน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายธัญกร  โพธิ์ศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงธัญชนก  ราษี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงธัญญ์นรี  ธนะจิตต์สิน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงธัญธร  ป้องแก้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญมาก โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายธัญวรัตน์  โมคศิริ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงธัญวรัตม์  พวงพั่ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงธัญหทัย  เหมทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงธารารัตน์  โคษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายธาวิน  นนท์ตา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงธิติมา  โกกะพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงธิยากรณ์  ศรีคำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายธีธัช  ผาพิมูล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงธีรดา  นนทะชาติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายธีรภัทร  กะตุดเงิน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายธีรภัทร  ปรัชญาประเสริฐ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายธีรภัทร  สีสัน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
579 นายธีรรัชวิชญ์  บุญมีวิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายธีร์  นามวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายธีวสุ  กงแก้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายนนทวัฒน์  นันทะพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายนพรุจ  ชื่อตรงมั่นคง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงนภกมล  ใจสว่าง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายนภทีป์  พรมคำน้อย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
586 นางสาวนภสิริ  เสนาภูดิทกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ผมพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงนรกมล  เวียงคำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายนรัญจ์  โคตรชมภู โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายนราวิชญ์  สายสุข โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงนริศรางณ์  หินะสุทธิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายนวตพลพงศ์  เกษร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายนวพล  จันทะแสง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
594 นางสาวนันท์นภัส  ญาณัปปสุต โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงนันท์นภัส  อินรัสพงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงนิติกมล  รอดช้าง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายนิติธร  บุญพบ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
598 นายนิติพัฒน์  อุดมผุย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายนิธิพัฒน์  สันตะวงค์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงนิพาดา  สันธนาคร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงบงกชพร  เพ็งแจ่ม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายบุญเปรม  ศรชัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงเบญจมาศ  พันวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงเบญญาภา  พลเหมือน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงเบญญาภา  พิมสมาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงเบญญาภา  ยาวะโนภาสร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงปณิฎฐา  พงษ์พีระ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงปพิชญา  บัวระพา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงปพิชญา  ศรีระษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงปภวริณ  ธนกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
611 นางสาวปภัชญา  ทองลือ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงปภัชญา  สาริโย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายปภาวิน  โกการัตน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงประภาสิริ  สุขศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายประเสริฐศักดิ์  คูณค้ำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายปรัตถกร  สอนศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงปราณิศา  พิลัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
618 นางสาวปราณี  พิมาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงปริชญา  มนตรีโพธิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายปริพรรห์  โรจน์ธีรวนิช โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
621 นางสาวปรีดี  หารบุรุษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงปรียนิตย์  บุญรินทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงปรียาภรณ์  มณีวงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงปวริศา  ภาวิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงปวันรัตน์  ศรีจังอินทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายปวิชา  ดาสันทัด โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายปัญชรัฐ  แสงมาศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงปัญญารัตน์  กองแก้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงปัณณ์  โยธิคาร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงปัทมพร  ยะโส โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงปานวาด  ศรีวิพันธุ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงปาลิดา  นิลจันทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
633 นางสาวปาลิตา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงปิยธิดา  ครองยุติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงปิยพัชร์  บุรัสการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงปิยภรณ์  นนท์พละ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงปิยภัทร  พงศ์ผลาดิสัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงปิยาพัชร  โสพัฒน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายปุญญพร  โค้ววชิระเมธาสกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงปุญญิศา  สุเมธิวิทย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงปุณยนุช  บริบาล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงปุณยพร  เชือกรัมย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงเปี่ยมปีติ  ส่งคุณธรรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายพงศ์ธวัช  ทุมพัฒน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงพนิดา  ศรีทานี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงพรญานี  เกตุมาตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงพรธีรา  พรหมศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงพรนัชชา  บุญส่งดี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงพรไพลิน  พริ้งเพราะ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงพรสินี  ไชยสาร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงพลอยชล  เกษกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายพศวัต  เมืองนาง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงพัชราภา  พงษ์เกษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงพัฒน์นรี  กันแม้น โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายพัฒน์สิริ  รัตนประเสริฐ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงพิชญดา  ชินทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายพิชญะ  หัสดีวิจิตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงพิชญาภา  ปิดพยันต์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงพิชญาภา  ปิ๊บกลาง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายพิชยพล  พรรณา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายพิตตินันทร์  ดาวสุข โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
662 นายพิภู  แฝงเพชร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ใจกล้า โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  จันทร์สามารถ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
665 นางสาวพิมพ์ศิรินันต์  ไข่แก้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงพิมพิกา  ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงพิยะดา  งามทรัพย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายพีรดนย์  สุริยะฉัตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงพีรดา  ธุระพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงพีรติณห์  เทิดกตัญญูพงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายพีรพัฒน์  นันทพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายพีรวิชญ์  วังสำเถา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายเพชรแท้  ป้องกัน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงเพชรลดา  นาคพุก โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เชิงหอม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงแพรวา  โพธิ์ขาว โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงภคภร  สมภาวะ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
678 นางสาวภวินชญาภรณ์  นามวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
679 นายภัทรการุณย์  มีชูทรัพย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงภัทรชนก  ตรีชนะสมุทร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายภัทรบดินทร์  อัครเกศสกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงภัทรลภา  เทพมุสิก โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายภาณุพงศ์  บุญรินทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายภาณุวัฒน  วรธรรมปัญญา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายภาณุวิชญ์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายภาวิชญ์  ไพรบึง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงภิชญาภา  พรหมทา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายภูตะวัน  โพธิ์ขาว โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
689 นายภูมิพัฒน์  ชัยบรรจงวัฒน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายภูมิพัฒน์  มหาลีวีรัศมี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายภูรินท์  รังษี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายภูวณัฐ  สัตยาพันธุ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงมนต์นภา  วงค์นคร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงมนัญชญา  ตันสกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงมนัสนันท์  วรสุทธิพงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงมัณฑนา  แสงจันทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงมาดี  ศรีเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงยศรินทร์  อู่ผลเจริญ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายยศวิชญ์  วัฒนกุญชร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
700 นายรชานนท์  พรรณา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงรฐา  ชัยดิลกฤทธิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงรดา  เครื่องทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายรักษาทรัพย์  ยวงจันทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
704 นายรัชตภัทร  สอนพูด โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายรัชพล  บัวสี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงรัศศิลักษณ์  น้อยพรหม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายฤทธิกร  สุขประเสริฐ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงฤสฎาภรณ์  พละบุตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงลภัสรดา  กันหาพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงลลิล  จริยฐิติพงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงเลิศณพัฒน์  บุญโสม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายวชิรพล  อมรโรจน์วรวุฒิ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายวชิรวิทย์  แช่แบ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงวรกานต์  สืบหล้า โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายวรโชติ  เขาทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายวรพงศ์  หลาวทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงวรัสสิยา  เทพาอภิรักษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงวรางคณา  ศุภกรพาณิชย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงวราภรณ์  วรโคตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงวรินทร  เหลือล้น โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงวริศรา  กุลสุข โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
722 นางสาววริศรา  ติยวรนันท์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงวริศา  ฝากทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงวัชโรบล  สีแก้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงวารีรัตน์  บุตรมี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงวิชญาดา  วังทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงวิรัลพัชร  วิเศษสังข์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายวิศวะโชติค์  จองบุญวัฒนา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงวีณากร  คลองบ่อ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงวีรวดี  จงราช โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงศรรัชญ์  วรรณวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงศรัณย์พร  พิพัฒน์เยาว์กุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายศวรรธน์  อู่ผลเจริญ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
734 นางสาวศศินันท์  วงศ์ประเทศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงศิริณัฐกานต์  สุรวิทย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงศิรินทิพย์  ศรีอ่อนนิ่ม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงศิรินภา  จันทร์เพ็ง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงศิรินภา  ภูทิพย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายศิริราช  พลยางนอก โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายศิริศักดิ์  วันเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายศุภกร  บรรลือทรัพย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายศุภกฤษฏิ์  พรหมทา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงศุภักษร  พงษ์พิลา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงศุภาวีร์  บรรเทิง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงศุภิสรา  ไกลถิ่น โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายสกลเกียรติ  เจือจันทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
747 นางสาวสกุน​ตลา  มณีวงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงสกุนตลา  มณีวงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายสรกฤช  สาลี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายสรวิศ  สราญรมย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
751 นายสรศักดิ์  บัวจันทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กชายสรัลปฐวี  บัวจูม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายสราวุธ  สุราวุธ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงสริตา  โพธิ์งาม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงสาริศา  เข็มละทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายสิปปกร  รัตนวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
757 เด็กชายสิรวิชญา  สำเภา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงสิรินภา  การะเกษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงสิริพรรณ  ธรรมะสิริรัตน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงสิริวิมล  พรหมคุณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงสิรีภัทร  อุบลเหนือ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงสุขฤดี  มากพยับ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงสุธาวัลย์  ชัยทัพ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงสุธาสินี  ประชาราษฎร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงสุธิดา  พูนลาภพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงสุนิสา  สุขเจริญ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงสุพิชชา  พรสกุลชัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงสุพิชชา  อ้อมแก้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงสุพิชญา  ยวงจันทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงสุภัสสรา  โสมา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงสุภา  ธรรมบุตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงสุภาวรรณ  พรมศักดิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายสุรพัศ  มีแสง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงสุรัมภา  วิเศษพงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายสุวรรณภูมิ  สังขาว โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายอชิตะ  วงศ์งาม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงอชิรญา  นาสารีย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กชายอชิระ  โพธิโต โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กชายอธิพงศ์  มงคลเสริม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กชายอนพัทย์  บุญมา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายอนรรฆ  ติยวรนันท์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงอนันญาภรณ์  ทองทั่ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงอนุชญา  บุญหวาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงอภิสรา  บุญเกื้อ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงอรจิรา  ตามบุญ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
787 นางสาวอรปรียา  ปัญญาคม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงอรพลิน  โนนกลาง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
789 นางสาวอรอุมา  อุโมง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงอริสรา  ประพาฬ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงอรุโณทัย  ค้าโค โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงอลิสา  ชาวสวน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงอวศยา  คูณประไพสิทธิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายอสิระวัฒน์  ทองจันทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
795 นางสาวออมทรัพย์  จวงพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายอัครดนัย  สมสุข โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายอัครวัฒน์  เครือสินธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายอัยการย์  อิ่มอ้วน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงอาภาสินี  ใจใส โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงอารยา  มหาชานนท์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  นนทะวงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายเอกราช  บุญปลูก โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงแอนนาเบล  ซาช่าไบรท์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงกมลลักษณ์  เรืองวุฒิโรจน์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงกรองกาญจน์  จันทะบุตร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายกฤติน  ทีงาม โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายกฤษฎา  เปรมปรี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงกวินธิดา  จันทร์พวง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายกษิดิศ  มั่นทน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กชายก่อ  ทองพันธ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
811 นายกันตินันท์  ทินวงษ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงเกศสุดา  ประพงษ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงขวัญพิชชา  ดำริมุ่งกิจ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กชายคณิศร  ชนธนัสม์พงศา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงจิดาภา  สุขโรจนภูวดล โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายจีราวิชช์  ทัพพ์อภิโชติ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
817 นายฉัตรพิชัย  แซ่เตีย โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายฉันทิต  จันทะวงษ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงชนกวนัน  ทองทิพย์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายชนาธิป  ยอดศรี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กชายชยุต  สายสิงห์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายชัชนันท์  ประจันทร์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงชาลิสา  โพธิ์สิงห์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงชีวาพร  ขันทอง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ผลทวี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายซาโลมอน  คันธประทีป โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายฐปนพร  สลักคำ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กชายณฐกร  จารัตน์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
829 นายณภัทร  ฐิติสมบูรณ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงณัชชา  ดาวใสย์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงณัชชารีย์  คูณมี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายณัฏฐกฤตย์  สัญญาถนอมรัช โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายณัฏฐชาต  เครือมา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงณัฏฐ์ภัทร์  ระยับศรี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายณัฐกิตติ์  เสริฐศรี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายณัฐชนน  บึงไกร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทิพย์อามาตย์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงณัฐธิดา  มูลกลาง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศิริจันทร์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายณัฐวรา  คูณแก้ว โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงณัฐวรา  เสาเวียง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงณัฐสินี  พูนทวีวรกิตติ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กชายณัทวัส  จำปารัตน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
844 นางสาวณิชาภัทร  งามแสง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
845 นางสาวดลพร  แก้วปุม โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงทักษพร  จันทร์แสง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กชายธนกร  วงษ์วานเจริญ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายธนกร  เรืองธีรชัย โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายธนวรรธน์  ลาสิงหาญ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กชายธนัทภัทร  คาจะโป๊ะ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงธนิดา  คุพันธ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงธัญญากรณ์  เทียมจิตต์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  มัธยม โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงธิดารัตน์  เรืองเดช โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กชายธีธัญญ์  พลพวก โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงนริสสรา  จันทร์แดง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
857 นางสาวนลิน  โกศล โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงนาถนพิณ  อารีย์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงนิรมล  สนิทวิชนันท์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงบงกช  อินทนิล โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
861 นายบฤงคพ  สอนไชยยาติ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงบุษยชฎา  ปองไป โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงปณิดา  อินทราช โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
864 นางสาวปทิตตา  เรืองสิทธิ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงปรวรรณ  ศรีหาบุตร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
866 นางสาวประภาสินี  นามโคตร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงปริยาภัทร  จอมหงษ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
868 เด็กชายปรุฬห์  สุขสงวน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงปวิชญา  แก้วพิกุล โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายปวีร์  อินตา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
871 นายปัณภพ  มาสู่ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายปารมี  เชื้อแก้ว โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงปาริตา  คืนผล โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงปิ่นมนัส  ตั้งมั่น โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงปิยดา  ชัยมี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงปิยะธิดา  จันทรสนิท โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายปิยังกูร  สุนทรา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายพงศพัศ  บุญมี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายพงศพัศ  สุวรรณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
880 นายพชฏ  มหาแก้ว โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงพชธกร  คำศรี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
882 เด็กชายพชร  พละศักดิ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายพชรมน  กรสุพรรณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงพรนภัส  อนันต์สินชัย โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
885 เด็กชายพรรยชญ์  สาระพันธ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
886 เด็กชายพัทธดลย์  สุนทรพินิจ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงพัทธนันธ์  กุลเกษ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงพัทธวรรณ  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงพิชชานันท์  ทาเสนาะ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงพิชญา  อนันต์สินชัย โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงพิชญาพร  ปราบเสียง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงพิณพฤกษา  เลิศภัทรพาณิชย์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ริตตา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงพิรยากร  ทิพมาตย์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กชายพีรวิชญ์  หนูพัฒน์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
896 เด็กชายไพบูลย์  พละพันธ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงภัทรวดี  รุ่งเรือง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงภัทรศยา  เกตุตากแดด โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายภาณุพล  นามบุญ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายภูริภัทร  ภูโท โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงมณฑ์ณภัค  วงษ์เกษ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงมีสุข  บุญพร้อม โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงเมษณียา  คำเนตร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
904 นายรัชชานนท์  ไชยพร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
905 นายรัชพล  วิทจิตร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงรัตน์นรี  มะโนชาติ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
907 เด็กชายวันชัยวัฒณ์  พิมพ์ทราย โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
908 นายวิชชากร  ชัยปัญญา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงวิชญาดา  พรมบุตร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
910 นางสาววิภาวนี  บุญมา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
911 เด็กชายวีรากร  ฝอยทอง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
912 นางสาวศศิรารัตน์  พรมเกษ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงศิรประภา  รัตนพันธ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงศิรินภาพร  ทาวงษ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
915 เด็กชายศุภวิชญ์  วันศรี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
916 นายสนธิ  นะรุน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
917 นางสาวสุนันทา  อุทธา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายอชรายุ  นนทะศรี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายอนาวิล  รินวงษ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงอพิณญา  คงศิลา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงอภิญญาวรรณ  พงษ์พันธ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
922 นายอภิศักดิ์  ศรีโพนทอง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
923 นางสาวอริชา  วิลามาศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
924 นางสาวอริสา  วิลามาศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงอรุณทิพา  วิวาสุขุ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงอักษราภัค  อาจสำแดง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงอาภัสรา  พูลสุข โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงอุษณีษ์  เลิศวรสิริกุล โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงกรวรรณ  แสนทวีสุข โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
930 เด็กชายกฤตยชญ์  บุญแดนไพร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงกวินธิดา  ภูมิศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงกอขวัญ  โกมลเมธชัย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
933 นางสาวกอหญ้า  ชูรัตน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กัณหาจันทร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงกัญญาพร  สมภักดี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
936 เด็กชายกันตชาติ  ยาวะโนภาส โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
937 เด็กชายกันตินันท์  มาแสวง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงกาญจนภัสฐ์  วงศ์จันทร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ดิษฐ์ภักดี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
940 เด็กชายกานตพงศ์  บุญยู้ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายกิตติกวิน  กุลโพนเมือง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงกิติญา  ศีลโภไคย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงกิติยา  จำปารัตน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงกุญช์ญาณ์  ตั้งปัญญพัฒน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
945 เด็กชายจักรกรี  มณีศรี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงจิตรลดา  ศรีเธาว์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงจินต์จุฑากานฏ์  จุนโนนยาง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงจิรไปรยา  นากอก โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงจิรภิญญา  ศรีใส โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงจิรัชชา  แสงสว่าง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงจิราภรณ์  ปิ่นทะวงศ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงจีรนันท์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
953 นางสาวฉฎาภัทร  แก้วดวงใหญ่ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงโฉมแข  ทางาม โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงชญานิน  เสริฐวาสนา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงชนกนันท์  ยิ้มสงบ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงชนัญเนตร  เนตรหาญ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงชนิกานต์  เอกศรี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงชนิดาภา  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายชยทัต  ราษอาษา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายชยานนท์  พรหมป้อง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายชัชพงศ์  หมื่นแสน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงชัญญา  นามสุโพธิ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงชัญญาณัฏฐ์  กันยะกาญจน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงชัญญานันท์  ครุสันธิ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
966 เด็กชายชัยภัทร  ทองใบ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
967 เด็กชายชินชนะ  เชื้อวณิชย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กชายชิษณุพงศ์  ชุษณะวัคคีย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงญดา  ไกรสรกิตติกุล โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
970 เด็กชายณฐพงศ์  สุภาลี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
971 เด็กชายณภัทร  พิมพ์พรหม โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงณัฎฐาวรนุช  ทองปาน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงณัฐกานต์  พันสาย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงณัฐณิชา  สนิท โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
975 เด็กชายณัฐดนัย  คุณะสิทธิ์ศิริ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงณัฐนรี  โสมาบุตร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายณัฐภัทร  นวลขาว โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
978 นางสาวณัฐวรรณ  วงษ์จันทร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงณิชนันทน์  เครินิล โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายเดชนรินทร์ฺ  โสมณวัตร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
981 เด็กชายตรีภพ  เพียรชนะ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
982 เด็กชายทวีทรัพย์  เทศทอง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงทิพย์ภาภรณ์  โกยรัมย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
984 เด็กชายธนกร  เรืองจันทร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
985 นายธนดล  ถาวรศิริภัทร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
986 เด็กชายธนพงศ์  สุรางค์กุล โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงธนัญญา  กรรณิกา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
988 นางสาวธัญกร  จันทฤทธิ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงธัญณิชา  จินตานนท์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  อินอ่อน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงธันย์ชนก  ภูมิเรือง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงธีรญา  จันทะมาลา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายธีรภัทร  ไพศาล โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กชายธีร์วินทร์  ศิริรัตนพันธ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายธุวานันท์  ยุคันตวรานันท์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
996 เด็กชายนนทภัทร  สุทธิสน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงนภสร  อักษร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายนรวีย์  เข็มเพชร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
999 นายนราธิป  จันทร์โยธา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กชายนัธทวัฒน์  สายสุด โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงนันท์นภัส  ยุพฤทธิ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงนันท์นภัส  เพียรทอง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กชายนันทิวรรช  สอนรุ้ง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงนิศานาถ  บุญมั่น โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กชายบารมี  คลองงาม โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 นางสาวปณิตา  สีดาพีนธุ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1007 นายปภังกง  แก้วกวย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงปภาดา  วัฒนาไชย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงปภาวี  ยุพานิชย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1010 นางสาวประภาวรินทร์  สมใจ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงปราชญ์ญาพร  มูลโต โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงปริณดาพร  วรรณอ่อน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงปริยาภร  ประสารแสง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงปวีณ์กร  ตั้งตระกูลอดุลย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กชายปัญญพัสตร์  มาคำผุย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายเผ่าภาคิน  อาชญาทา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายพงศภัค  ตุดถีนนท์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กชายพงศ์ศิริ  แก้ววรรณา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กชายพชร  จางไววิทย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กชายพชร  บุตรอำภา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กชายพชรพฤกษ์  พิทักษ์ราษฎร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงพรพิสุทธิ์  บุญดี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงพร้อมสุข  ศรีสุวรรณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กชายพัทธพล  วงศ์เรือง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงพิชญธิดา  สุนทรา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงพิชญาพร  นามมั่น โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กชายพิตรพิบูล  ยุพฤทธิ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กชายพิธิวัฒน์  เจริญสุข โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1029 นางสาวพิพรรษพร  เครือสูงเนิน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นามจันดา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงพิมพ์ภิฌา  วงษ์ศรีแก้ว โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เสงี่ยมวิบูล โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1033 นางสาวพิมพ์ลภัส  แก่นกุหลาบ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กชายพิริยพงศ์  อามาตมนตรี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงพิสุทธินี  ปกติ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงพีรญา  ชาลี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงพีรดา  สิบหมู่ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงพุธิตา  สุวพานิชย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงเพชรพัชชา  เคนเหลา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงเพ็ญอักษร  คำหงษา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงเพียงพอ  อมรวงศ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงแพรฟ้า  โคหนองบัว โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงแพรวา  พรมลี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงภัณฑิรา  กาลจักร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงภัททิยาภร  ตุดถีนนท์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1046 นายภูวดล  บุญทศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงมัญชุกร  ขาวเงินยวง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงมาลินี  ศิริโส โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงมีสุข  สว่างแก้ว โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1050 นายยศภัทร  ทองขัน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กชายยุทธชัย  มาตขาว โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายรชต  ตระกูลไพบูลย์กิจ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงรมย์ชลี  ศรีวะรมย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงรวินท์นิดา  ภูพวก โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กชายรัฐนนท์  มิระสิงห์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กชายราชัน  บุตรโพธิ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กชายเลิศนริทธิ์  โฆษิตพาณิชย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กชายวชิรวิชญ์  สุดชาฎา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กชายวรภพ  โชติสุวรรณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1060 นางสาววิลาสินี  ศรีทราไชย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงศรัณย์พร  แถวนาชุม โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กชายศรัณย์วิชญ์  กันยาวรรณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงศศิปรียา  กองเมิน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1064 นายศิรวิชญ์  จันทะไพร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โครตโย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงสาธิตา  ชิตชม โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กชายสินธุ  จอมสวรรค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงสิริยากร  ยงยิ่ง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงสุดารัตน์  ฝ่ายดี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงสุวจี  พรมวงษ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงอภิชญา  บัวโรย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงอลีนา  แซ่เตีย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1073 นางสาวอังควิภา  ผายงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กชายอานาเขต  ศรีวิเศษ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กชายเอกกวี  หลักแก้ว โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กชายเอนกชาติ  กาญจนศิริรัตน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น