รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกพร  วงษา โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกมลลักษณ์  เอกวุธ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
3 นางสาวกฤติยา  เหลืองสุวาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกวิสรา  วินธิสา โรงเรียนสตรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกัญญาภัค  คำภักดี โรงเรียนสตรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
6 นางสาวกัญญารัตน์  เดชพละ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
7 นายกันตพัท  ศรีศาลา โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
8 นางสาวจิราพัชร  วรชินา โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
9 นางสาวจิราพัฒน์  วารสิทธิ์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงจิราภรณ์  คุรินทร์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงจิราวรรณ  แสนลุน โรงเรียนสตรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
12 นายเจทสฤษดิ์  วิสรัตน์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
13 นางสาวชนกานต์  เกิดสุข โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
14 นางสาวชนิสรา  ธิมาชัย โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงชมพูนุท  นิ้มเจริญ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
16 นางสาวชลธร  บุตรทุมพันธ์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นางสาวชวัลลักษณ์  บัวพันธ์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นางสาวชุติกาญจน์  บุญคูบอน โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
19 นางสาวญาณิศา  ผดุงกิจ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงญาณิศา  แก้วขาว โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงณัชชา  อันทะไชย์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงณัชชา  ไชยกุมาร โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
23 นางสาวณัชชาภัท  ไสยศาสตร์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นางสาวณัฎฐริการ์  สาระโภค โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  พรรณลา โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงณัฐติยา  สุขพนัด โรงเรียนสตรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงณัฐธิดา  วงษาเวียง โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
28 นางสาวณัฐนันท์  แก้วประสาน โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงณัฐนิชา  ชินทับ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
30 นางสาวณัฐพร  นิลวัฒนชัย โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงณัฐพร  ลาดสุวรรณ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
32 นางสาวณัฐพร  หามทอง โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
33 นางสาวณัฐสินี  ยานู โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
34 นางสาวณิชกานต์  ชินภักดิ์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงณิชกานต์  อุ่นเจริญ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
36 นางสาวณิชาพัชร์  จิตไพศาล โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
37 นางสาวทิฆัมพร  เวียงนนท์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
38 นางสาวทิตติยา  แก้วบุญ​เรือง​ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นายทินเทวา  สุทธิบาก โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงทิพย์ปกรณ์  พันธ์ดี โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงธชมน​วรรณ​  ศรีสุข​กาญจน์​ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงธนภรณ์  หงษ์ศรี โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
43 นางสาวธนาพร  ถือนูศร โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
44 นางสาวธัญญลักษณ์  ทุมรินทร์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงธัญพร  โคตะยันต์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงธัญวลัย  วิเศษวิสัย โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงนงณภัทร  ปิตะฝ่าย โรงเรียนสตรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
48 นางสาวนนทิญา  ชอุ่มผล โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงนัทธมน  ร้อยมาลี โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงนันทนัช  ตริพงษา โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงนันทิดา  พรมมา โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงนิชากร  ฤทธิ์มนตรี โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
53 นางสาวปติมาภร  โสระทิวา โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
54 นางสาวปนัดดา​  บุญ​กา​พิมพ์​ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
55 นางสาวปรนันท์  บุสดีวงค์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
56 นางสาวปราณขวัญ  เอกวงษา โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
57 นางสาวปรายฝน  ฉ่ำมณี โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายปวิตร  มุมกลาง โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงปัณฑิตา  แสงสุระ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
60 นางสาวปัณณพร  ศิวิแว่น โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงปัทมาพร  บุตรสีใส โรงเรียนสตรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงปารัชญ์  จันทะคาม โรงเรียนสตรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายเปรมพิพัฒน์  ตั้งภักดี โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงไปรยาภรณ์  ยาวศิริ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
65 นางสาวพชราพร  ไชยนิจ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
66 นางสาวพรปวี​ณ์​  หาญ​อาสา​ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
67 นางสาวพรพิมล  ศิริจักรหงษ์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงพรรณวดี  สง่าเนตร โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงพรรพษา  บุสพันธ์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงพรลภัส  พันวอ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงพัณณิตา  มาตายะสี โรงเรียนสตรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงพิจิตรา  กุลสุวรรณ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงพิชญาวดี  ไวนิยมพงศ์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงพิมนัทฐา  นามไพร โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงพุทธรักษา  บุญกาพิมพ์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงภัทร​สุดา​  จันสุ​ธรรม​ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงภัทราวดี  แสงท้าว โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
78 นายภาคภูมิ  อ่อนเฉวียง โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายภาณุศร  จึงสวัสดิ์มีชัย โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงมณีรัตน์  ภารจรัส โรงเรียนสตรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงมธุรดา  วงศ์สายเชื้อ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
82 นางสาวมนต์สรวง  บุญวิเศษ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงมัญฑิตา  ไชยวงศ์คต โรงเรียนสตรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงมัลลิกา  สังฆะบาลี โรงเรียนสตรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
85 นางสาวเมธาวดี  ลักษณะงาม โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงยุพารัตน์  เพชรไพร โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงรัตนากร  ศิริเวช โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายโรจนัสถ์  สินธุนันท์สกุล โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงละอองดาว  เทพขาม โรงเรียนสตรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
90 นางสาววนันตญา  มูลมะณี โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงวรรธนันท์  นิลแก้วบวรวิชญ์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงวริศรา  รักไท้ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงวริสา  คลังสำโรง โรงเรียนสตรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
94 นางสาววันวิสา  ทิพย์มะณี โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
95 นายวิชญะ  ชะพินใจ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
96 นางสาววิชญาดา  อินทวงค์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงศิวรัตน์  สิริพงศ์ชาตรี โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงศุจีภรณ์  เพริดพราว โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงศุภกานต์  บังใบ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
100 นางสาวศุภิสรา  จิตจักร โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงสิริกานต์  เสมอ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
102 นางสาวสิริมนต์  ดุจพายัพ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงสุดารัตน์  บัวจันทร์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงสุทัตตา  จำปาชุม โรงเรียนสตรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงสุธารัตน์  ชื่นตา โรงเรียนสตรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
106 นางสาวสุพิชญา  ศาลางาม โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงอธิชาพร  ธุระกิจ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
108 นางสาวอภิชยา  บัวนิล โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
109 นางสาวอภิญญา  เพชรวิสัย โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงอรยา  สงคราม โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายอาชัญ  อดทน โรงเรียนสตรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
112 นางสาวอารญา  แสงปลาด โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงอุมากร  แกสูงเนิน โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
114 นางสาวแองจี้  ดินู โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงกรัชช์อร  ชิตทรงสวัสดิ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
116 นายก้องกีรติ  ก้องอัจฉริยะกุล โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายก้องภพ  ไกวิทางกูร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงกัญญาสิริ  ลิมเรืองรอง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงกัลยารัตน์  แสนอุ่น โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายกิตติธัช  กอธวัช โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงกุลปรียา  พันทะชุม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายขจรยศ  มหาสาโร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายคณพศ  เล่งเวหาสถิตย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
124 นายคม  วานิชกิตติกูล โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายครองธรรม  ศรีสุนารถ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงจิดาภา  สิทธิศรีจันทร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายจิรภัทร  เหล่าวงศ์ษา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายจิรวัฒน์  โพธิโชติ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
129 นายจิรายุทธ  ศิริโยธา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายเจ้าใจ  เหล่าลุมพุก โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
131 นางสาวชญานิน  สุวรรณศรี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
132 นางสาวชลลดา  จตุเทน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงชวัลรัตน์  แก้วมะไฟ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายชัชชวิน  จูทะรักษ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงญาณิศากานต์  วรภูมิ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายฐิติเนตร  โจณะสิทธิ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายณภัทร  มิตรภานนท์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
138 นางสาวณัฐนิชา  ตรีวงษ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงณัฐพร  แก้วพริ้ง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงณิชาภา  สุขประเสริฐ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายเดชพสิษฐ์  ดมพิพัฒน์พงศ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายไท  ไชยรักษ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายธนกฤต  พงศ์ธนวรรณกร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายธนน  สมทรัพย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายธนภัทร  อาษาธง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายธนัช  ศรีโคตา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงธมลวรรณ  ราตรีสุข โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุริยะวงศ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
149 นางสาวธัญชน์ลภัส  สัจจวาณิชย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงธีริศรา  วงค์อินตา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงนัชชา  ประกอบแสง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายนิติธร  โอวรากร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงนิรัชญาพร  บุตรตะกาศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายบรรดาศักดิ์  พิทักษา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงบุณรดา  ครองศรัทธา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายปฏิภาณ  วรรณพงศ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
157 นายปฏิวัติ  มูลสระคู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
158 นางสาวปนัสยา  ปุ๊กหมื่นไวย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงปภาวรินท์  มาศเกษม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายปริญญา  ศรีส่อง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายปวเรศ  ไชยงาม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
162 นายปารมี  ไชยงาม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
163 นางสาวปาริชาต  วิเศษการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
164 นางสาวปิยธิดา  พิสุทธิเมธา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายปุระชัย  นัดที โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายพงศธร  ทองยศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายพศวีร์  พงศ์ธนวรรณกร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายพัทธนันท์  ชิตทรงสวัสดิ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงพิมพ์ริศา  จิตประเสริฐวงศ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แต่งประกอบ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  พิมพ์ชัยศรี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีวิจารย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายภัทรภูมิ  สุกใส โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
174 นายภาสกร  อิฐรัตน์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายภูริณัฐ  วีระพันธ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงมีคณา  สิมลา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงยมลภัทร  จีนภักดี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงรชยา  ครองศรัทธา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายรพีพงศ์  แหล่งสนาม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงรักชนก  พรรณขาม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
181 นายรัศมิ์ธวัชร  ศรีใส โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
182 นายวชิรวิทย์  ไชยสุข โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงวนัชพร  สุทธิพิริยะหทัย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายวรันธร  ธนะแพสย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงวริศรา  หอมละออ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
186 นางสาววสุธิดา  วรภูมิ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายวัชราวุธ  กุลเวชกิจ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายศรชนม์  ศรีชูนิ่ม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงศวรรยา  ทิพยโสต โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
190 นายศิวกร  ทวีพัฒน์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายศุภกร  เล่งเวหาสถิตย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
192 นายสิรวิชญ์  ชิณโย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงสิริยากร  วิชัยศร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงสุธาสินี  พฤกษชาติ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
195 นายสุภวัฒก  รัตนเมกุล โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
196 นางสาวอชิรญา  พานิชการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายอชิรวัตติ์  พานิชการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงอนันตญา  ศรีผ่องงาม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีมีเทียน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายอภิวัฒน์  ตั้งบูชาเกียรติ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายอภิวิชญ์  ไทยเจริญ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงอรชพร  ธนะแพสย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายอัครวัฒน์  พินยะพงศ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายอัจฉริยะวัฒน์  สิมมา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายกฤษณพัฒน์  ศิลาทะ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายกันต์อเนก  สุทธิ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายกันยกฤต  จำปาทอง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายกิตติกร  สุดชาลี โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายไกรวิน  โตะเส็น โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายจิรโชด  สีนาดนาวา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญกันยา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงชนาพร  ธรรมเสนา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  สายเชื้อ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายณัฐพัฒน์  สายเชื้อ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงธนัชชา  แก้วเสนา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายธีรภัทร  พนรเขต โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายธีรภัทร  อุตะมะ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงนภาพร  ทองดา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายนฤภร  หลังชล โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงปราณปรียา  เชิงหอม โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงพฤกษ์ลดา  แสนเวียง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงพิชญา  สีดาแก้ว โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงพิมชนก  จำปาไชย โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายพีรภัทร  ชื่นเฉลา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงศิรประภา  นามสิมมา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายศิริโชค  แสงงาม โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายศุภกิตติ์  ยางงาม โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงสุภัทรา  ลูกอินทร์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายอนันดา  มัติศิลปิน โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายอรรถพันธ์  บุญกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงอรัญญา  คำผง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงกันยาดา  ยุบล โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายแก้วขวัญ  ปลื้มใจ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายชวลิต  ทัพธานี โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงธัญชนก  พาที โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงนริศรา  เสาสูงยาง โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงปราณปริยา  คมจิตร โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
238 นางสาวปริทัศน์  ป้องขันธ์ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงพรรษา  ภูมิประหมัน โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงพิชญา  ชนะพันธ์ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายสันติภาพ  ไชยเสนา โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีภูงา โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงอรญา  อ่อนมิ่ง โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น