รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีแก้วหล่อ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2 นางสาวกรรญารัตน์  ศรีโนรินทร์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายกรวิชญ์  นีรเนตร โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกฤตเมธ  วรสาร โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายกฤษกร  เวียงบาล โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกัญชพร  มาบุญธรรม โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พลศิริ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
8 นางสาวกัญญาพัชร  ไวเบิล โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกันยพร  โตหนองหว้า โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกัลยกร  สีเป้ง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกุณช์จิรัญญา  วริศวรรณศิริ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
12 นางสาวขวัญจิรา  บัวนาถ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
13 นางสาวขวัญเรือน  ฉิมพลี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
14 นางสาวจิตฏิยากร  โสภา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายจิรพัชร  รักษาภักดี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
16 นางสาวจุฑามาศ  พรเพ็ง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นางสาวจุฑามาศ  เทพศิริ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นางสาวชณัฐฎา  นามล้ำ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงชนินาถ  ชินบุตร โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
20 นางสาวชลธิญา  พรมศิลป์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายชลพรรธน์  ดิษยจรัสรุจน์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงชลิตา  เรณู โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายชวัลวิทย์  เทเวลา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีฉายแสง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
25 นางสาวชิตพร  สุหา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทมาน โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายชุติเทพ  หน่อสีดา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
28 นางสาวฐานิตา  ลัทธิธรรม โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
29 นางสาวฐิตารีย์  สิงคะจันทร์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงณัชชา  ตั้งบัณฑิต โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
31 นางสาวณัฎฐนิชา  จ้ายหนองบัว โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  พิณนาดิเลย์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
33 นางสาวณัฏฐวี  วงศ์กระบากถาวร โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เตมีย์เจริญถาวร โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
35 นางสาวณัฐกฤตา  โนราช โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงณัฐญา  น้ำใส โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงณัฐฐาพร  ลาศูนย์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
38 นางสาวณัฐณิชา  คงปัญญา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นางสาวณัฐณิชา  พลลาภ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
40 นางสาวณัฐณิชา  สิงห์ปาน โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงณัฐธิดา  อุดมเวช โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
42 นางสาวณัฐริกา  ปริสุนทร โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
43 นางสาวณิชชานันท์  ปัดตาชารี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
44 นางสาวณิชา  แจ่มศิริ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วหานาม โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายดรัณภพ  เรืองสิริภคกุล โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงดลธร  ศรีวงศ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
48 นายตะวันรุ่ง  จันทะจิต โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
49 นายทศพล  กำมหาวงษ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
50 นางสาวแทนคุณ  คำปลิว โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายธนดล  อาจชมภู โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
52 นางสาวธนพร  ลาวงศ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
53 นายธนภัทร  พลศรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงธนัชชา  ถามุลตรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงธนัชพรรณ  ผาระนัด โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
56 นางสาวธนาวดี  จันทะกา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายธเนศพล  แสบงบาลเจริญชัย โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงธฤดี  อุตวัฒน์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
59 นางสาวธวัลพร  วรสาร โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงธันยพร  เหล่าลือชา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงธิดารัตน์  มาตรา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
62 นายธีรภัทร  ขุมเงิน โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายธีรภัทร  ชมกลิ่น โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายธีรภัทร  ไชยตาแสง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
65 นางสาวนนทลัดดา  สุทัศน์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงนพรินทร์  โยธะการี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ปะกิแพ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายนราวิชญ์  พลตรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงนลินทิพย์  ไชยงาม โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายนวพงษ์  วัชรมัย โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงนวพร  เรืองเทพ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
72 นางสาวนันท์ชนก  เทพทวีชัย โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
73 นายบริพัฒร  ช่างทอง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงบุญธิชา  จันทร์โนราช โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงบุณยานุช  แสงไชยา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
76 นางสาวบุษบากร  ราชานุ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงเบญญาภา  ยะเคหัง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
78 นางสาวปกิรณันท์  รัตนประภา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงปฏิมา  ดอกไม้ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สืบเหล่างิ้ว โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงปริตา  กันยะวงหา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
82 นางสาวปวีณาวดี  อู่ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีนาคา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายปาณธาดา  จรุญวงษ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายปิติพัฒน์  พินิจจิตร โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
86 นายปิติภัทร  ไพราม โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
87 นางสาวปิยภา  ปุลาตะโน โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
88 นางสาวพรกนก  อ่อนด้วง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงพรอธิปไตย  วีระการณ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงพักตร์พิมล  เมฆวัน โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
91 นางสาวพัชชา  วงษาวัตร โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
92 นางสาวพัฒนพร  สตาเขต โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
93 นายพัฒนวิชญ์  มหาธนะเศรษฐ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
94 นางสาวพัทธนันท์  เนตรสง่า โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ชุติมันตพงศ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงพิมพ์ณัชชา  สะแกทอง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
97 นายพิสณฑ์  มะชวา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงพีรภาร์  ชมศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายพีระ  ปักสังคะเนย์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงภัทรลดา  รัฐหนองขี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายภาณุวิชญ์  ศรีโยวงค์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงภารดี  ภัคดีสมัย โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
103 นางสาวภิรันตรี  หนูปลอด โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
104 นายภูมิพัฒน์  โพธิ์สูง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายภูวนาถ  ดวงดี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
106 นางสาวมนัสนันท์  ขานด่อน โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
107 นางสาวมาลินี  อั้งยุทธ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงรจนพัฒน์  ศรีแก้ว โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
109 นางสาวรมิดา  โอษฐ์สาคลัง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
110 นางสาวรัชพรรณ  บุตราช โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
111 นายรัฐภูมิ  คำมีแสง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
112 นางสาวรัตนประภา  สุริยะ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงลภัสรดา  ทองรัตน์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายวชิรวิชญ์  สุยะลา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
115 นายวณุชิต  บุญโยทก โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
116 นายวรชัย  พลเดช โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงวรรณศิริ  วงศรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงวรัชยา  พิกุลทอง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงวรัญญา  คุณโน โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงวริยา  เนื่องมัจฉา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงวริศรา  มิทราวงศ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
122 นายวศพล  ทะสุนทร โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
123 นายวัฒณวิศว์  พิมพ์แสนศรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงวิมลณัฐ  มูลอัต โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
125 นายวิริยราช  แก้วเขียว โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงวิลาวัลย์  ศรีแก้ว โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
127 นายวีรลักษ์  ออมสิน โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายวุฒิชาติ  แซ่เอียว โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงศดานันท์  แดนกลางแก้ว โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงศรุดา  ศรีสารคาม โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
131 นางสาวศรุตา  นาคยา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
132 นายศิวกร  เงินทองเนียม โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายศุภกฤษฏิ์  ทะสูง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
134 นายศุภทิน  ศรีเสน โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงศุภธิดา  ศุภเกษ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายสรวิชญ์  ใจนิยม โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงสิตานัน  ดุสิต โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
138 นางสาวสิมาภรณ์  สุหา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายสิริราช  พูลสวาท โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงสุชาดา  เงินคีรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
141 นางสาวอนงค์รัตน์  อุทัยรัตนะชัย โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายอนุกูล  วัดระถม โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายอนุภัทร  ทับศรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
144 นางสาวอรนลิน  จันทะนาม โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
145 นางสาวอรวรรณ  ใจหวาน โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงอริสรา  ศรีแก้ว โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
147 นางสาวอัญญารัตน์  ยาย่อ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงอัถชิราภรณ์  สีสังข์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงอาราดา  เนื่องสิทธิ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงไอลดา  ทิพย์ศรีราช โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงกนกพร  แจ่มใส โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงกนกลักษณ์  โสสีทา โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงกนกวรรณ  เเก้วคง โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายกมลดนัย  ไชยบุดดี โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายกรมงคล  พลขันธ์ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วกาหลง โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงกวิสรา  โนรินทร์ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สายหยุด โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงกัลยารัตน์  มะโนวรรณ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  หวันสู โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงกาญจนา  สอนคราม โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายกิตติภณ  ก้อนวิมล โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายกิตติยะพงษ์  บุญประชม โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายกิตติวิชญ์  จันทร์เจริญ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงเกวลิน  ธารภรศรี โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงขนิษฐา  แซ่หลิ่ม โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงคีตานันท์  ทวดอาจ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายคุณากร  วันสาสืบ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
169 นายคุณากร  แก้วสมบัติ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายจักราวุธ  จันคามิ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงจันทรกานต์  ใหม่คามิ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
172 นางสาวจันทร์เพ็ญ  กินรมย์ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงจิดาพรรณ  เจริญศิริ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงจิรชยา  ผายพิมพ์ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงจิราภรณ์  บุบผาลุน โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายจิรายุ  รัตนเรืองเดช โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายจุฬนภ  วงศ์ศิริคุณากร โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
178 นายเจตก์นิพัฐษ์  ลำดวนหอม โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
179 นางสาวชฎาพร  เหล่าชัย โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายชนกกมล  แสนมีมา โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงชนกนันท์  สุริโย โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงชนม์นิภา  รัตนพันธุ์ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงชนัญธิดาภรณ์  เพชรไพฑูรย์ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงชนิดา  อันพาพรหม โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงชนิตา  โสณโชติ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงชยาภรณ์  คดเกี้ยว โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
187 นางสาวชลทิชา  ตะนะสอน โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
188 นางสาวโชว์ติรัตน์  สุขเกษม โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายญัตติพงษ์  ลาวงศ์ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
190 นางสาวญาณิศา  นาชิต โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงญาณิศา  อินทะรัก โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงฐิตารีย์  ปัญโญ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
193 นางสาวฐิติกาญจน์  สลิดกุล โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงฐิติพรพิพัฒน์  ภู่กิ่งนา โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงณัชชา  จันทร์เปล่ง โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จันทมุลตรี โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  วังคะฮาด โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายณัฏฐนันท์​  บัวนิติสกุล​ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายณัฏฐพงศ์  เมฆาพิมาย โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
200 นางสาวณัฐกมล  ศรีคลัง โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงณัฐชยา  ดวงพายัพย์ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงณิชกานต์  อักษรเสือ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงณิชาพัฒณ์  บุรี โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงณิชาภัทร  เหล่ามูล โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงณีรนุช  พรหมผุย โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงธณิชา  ศรีสารคาม โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายธนกฤต  ปานสันเทียะ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
208 นายธนกฤต  ศรเสนา โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายธนพัฒน์  ทองบัวร่วง โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงธนภรณ์  อุ่มจันสา โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงธนภรณ์  เรืองมณี โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายธนภัทร  ศรีสารคาม โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายธนันธร  สุวรรณธีระกิจ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงธนิตา  ศรีสารคาม โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงธนิสา  กงเพชร โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงธัญชนก  สิทธิจันทร์ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงธันยธรณ์  มุลมิล โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
218 นางสาวธิติวรดา  เนื่องศรี โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงนงค์ลักษณ์  เหลาพร โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงนภาพร  ดวงใจสดชื่น โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงนริศรา  ชาไชย โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงนฤชา  บุญนาดี โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
223 นางสาวนวรัตน์  ชุ่มอภัย โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงนัทริกา  จันทรัตน์ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงนัธอร  ไพรัตน์ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายนันทิ​พัฒน์​  ค​ำ​แสน​พันธ์​ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงนิธิศา  มาตรา โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงนิพิษฐา  ศรีเชียงราช โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายเนธิพงษ์  ป้องสงคราม โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงบุญญิสา  แฝงสีพล โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงเบญจพร  ภูศรี โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงเบ็ญจภรณ์  อมรศรีรัตนชัย โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงป​ภาดา​  การ​ะ​เกตุ​ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงปณิตา  สุวรรณทา โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงปนัดดา  ภูเลียนคู่ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงปัณฑารีย์  อรรคฮาตสี โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงปัทมาพร  ภูพานไร่ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงปาริฉัตร  นามบุดดี โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงปาริตา  กลำเงิน โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงปิ่นฉัตร  รัชโพธิ์ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงปิยฉัตร  คงแสนคำ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายปุรเชษฐ์  ทับสมบัติ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายพงศ์พิพัฒ  แพงวิเศษ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
244 นายพชรกร  ฤาชา โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงพรชนก  ทรงอาจ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
246 นางสาวพรรภษา  โรมเมือง โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายพรรษกร  อ่อนน่วม โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายพลกฤต  จันทรโสภณ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงพัชรพร  เสียงใหญ่ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงพันธิตรา  โชติรัตน์ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายพัสกร  อินทรผล โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงพิชชาภา  หินคำ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงพิชญธิดา  ภูหนององ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงพิชญาภา  วิเศษศรี โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงพิยดา  พรมมายอม โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
256 นางสาวพิรดา  กัณหาสุระ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงพีรดา  สุขเกษม โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายพีรพัฒน์  คำเกตุ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
259 นางสาวเพชรลดา  จำปาแดง โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงภัทรธิดา  กินรมย์ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
261 นายภัทรพล  นามเหลา โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายภัทรพล  สีแสง โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
263 นางสาวภัทราวดี  ภูแดนแก่ง โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายภาคิน  โพธิ์พายุ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงภาษิตา  สุทธิโส โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงมนัสนันท์  เวทไธสง โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงมนัสวรรณ  แทนนรินทร์ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงมาลีน  รสโสดา โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
269 นางสาวยุพารัตน์  พลลาภ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงรดามณี  กรมแสง โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงรักษ์วลี  ทัศน์เจริญ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายรัฐภูมิ  พลเยี่ยม โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
273 นางสาวรัตนา  ปากดี โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงรุจิรดา  ศิริพล โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงเรณุกา  จันทรโสภณ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
276 นางสาววนีลตา  อ่อนลมุล โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายวรพนธ์  อนุอัน โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงวรรณกร  แสงวงค์ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงวรรณวิสา  สุระสังข์ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงวรรนิภา  อนุอัน โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงวรัทยา  นนสีลาด โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายวันดาไล  ไทยอ่อน โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงวิชชุดา  มูลพิมพ์ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงวิลาสินี  จันทโยธา โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
285 นายวีระพงษ์  เหล่าทอง โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงศรัณย์พร  แก้วมณีจันทร์ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
287 นางสาวศรุตา  ลาจ้อย โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
288 นางสาวศศิกานต์  ลครทิพย์ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงศศิวิมล  ธงศรี โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงศิริญาพร  เคนหวด โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงศิรินทิพย์  วันวาน โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายศิริวัฒน์  อำนวยวิทย์ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายศิวะพล  ไตรวิชญ์ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายศุภนิมิต  ภาณวัตร โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายศุภวิชญ์  ศิริทรัพย์ชัยกุล โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงศุภาวรรณ  พลทำ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงสนิตา  เสนาคุณ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงสโรชา  ไชยกองชา โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงสิราณี  ภูแสงสั้น โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
300 นางสาวสิริยาพร  จำปาแดง โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายสุขสรรณ  ทัพวิชัย โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงสุฐิตา  วรรณเวช โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงสุทธิกานต์  แก้วสมจิตร์ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงสุธนี  ราตรีสุข โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงสุนิตา  มะโพธิ์ศรี โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงสุพรรณธิดา  อันสา โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงสุพรรษา  สุนทโรจน์ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
308 นายสุภัทรพงษ์  ชูสีขวัญ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงสุภัทราวดี  วิเชียรเพลิด โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายสุรเชษฐ์  จันทร์โท โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงสุวาริน  รักษาภักดี โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เฉนียง โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงอชิตา  บุบผาลุน โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงอชิรญา  ด่านอินถา โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ใจอดทน โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงอนัญญา  บัวลาด โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงอภัสรา  มารัตน์ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงอภิชญา  สารสมัคร โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายอภิชัจจ์  ภูตาเพลิด โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงอภิญญา  สีกู่กา โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายอภิรักษ์  ศรีรักษา โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
322 นางสาวอรนุช  ป้องเศษ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงอรัญญา  ศิริพรรณ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงอรุณวดี  ภูมาศ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงอโรชา  วงค์ชารี โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
326 นางสาวออมทรัพย์  หารพรม โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายอัคเรศ  วงค์ละ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงอัจฉรา  พิมพิมูล โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงอัญชิษฐา  นิพัฒน์ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงอาทิติยา  อุทัยมาตย์ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงอินทุกานต์  สุขใส โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงอุมากร  แข็งสง่า โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงอุมาพร  ลครพล โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงกมลชนก  กองโส โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
335 นางสาวกมลชนก  แสนธนู โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงกมลทิพย์  วงค์รัตน์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
337 นางสาวกมลวรรณ  ประทุมคำ โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
338 นายกรภัทร์  ปะกิคา โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายกฤชนนท์  ศรสำเร็จ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายกฤฒชัย  แก้วโพธิ์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
341 นายกฤตภาส  สีหาบุนนาค โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  อ่านเขียน โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายกฤษณ์จินต์  ศรีสารคาม โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายกฤษณ์  หิตายะ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
345 นายกษิด์เดช  ยอดสะเทิน โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
346 นางสาวกัญญาณัฐ  ปิดตานะ โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงกัญญาพัชร  โยธาทูล โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ปัตตังโข โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
349 นางสาวกัญวรา  หิตายะ โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
350 นายกันตภูมิ  เดาขุนทด โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายกันย์ภวิษย์  เรืองสมบัติ โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายกัมพล  ครยก โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงกัลญาภรณ์  เกี้ยมแสนเมือง โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงกัลญาลักษณ์  เกี้ยมแสนเมือง โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงกัลยกร  ปัญจะรถสา โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงกิ่งดาว  แพงคำแสน โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
357 นายกิตติศักดิ์  ช่อรักษ์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงกิมิทา  ช่างยา โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
359 นายกีรติ  ทาสีแก้ว โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายเกียรติภูมิ  ภูมิพันธ์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายเกียรติยศ  บุตะโชติ โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
362 นางสาวขนิษฐา  คำสมัย โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงขวัญข้าว  หลงชรา โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงคชมณี  ศรีสังข์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายคุณาธิป  ไปมา โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
366 นายจิตรภณ  ประทุมขำ โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
367 นางสาวจิราวรรณ  ดีนอก โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงเจียระไน  ปะวะเสนัง โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
369 นางสาวชญานิน  ผ่านสะอาด โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงชฎาพร  นนทะนำ โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงชนม์นิภา  จันทร์อุดม โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายชนวัตร  สิทธิสาร โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
373 นายชนะชล  ภูตเขต โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
374 นางสาวชนัญชิดา  รินทะลึก โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
375 นางสาวชนันท์ณัฐ  สัตตรัตนนำพร โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
376 นางสาวชนากานต์  คุ้มเนตร โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายชนาธิป  ทุมจีน โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
378 นายชนาธิป  แคนลา โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงชนิกานต์  ประนัดศรี โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงชลธิชา  คำหงษา โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงชลลดา  นิยมเดชา โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายชลันธร  พิมพ์พันธ์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ตันติอมรรัตน์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงชัญญากร  แก้วจันดา โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงชาลิสา  นินทะลาด โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายชิษณุพงศ์  สะแกทอง โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
387 นางสาวชุติกาญจน์  แสงโพธิ์ดา โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงชุติกาญน์  จิตราพิเนตร โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายไชยวัฒน์  คำอ่อนศรี โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงญฐอร  อินทกรอุดม โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
391 นายฐปนัท  พลกุล โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
392 นางสาวฑิฆัมพร  ท้วมแก้ว โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายณัฏฐชัย  ทองสุทธิ โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงณัฐกานต์  ธรรมสา โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงณัฐชา  ชัยทา โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
396 นางสาวณัฐฌา  โพธิ์แกะ โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปะมา โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงณัฐณิชา  หาษาวงค์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
399 นางสาวณิชกานต์  อิทร์กานอน โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงณิชาภัทร  นิลดวงดี โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญเพ็ชร โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
402 นายเดชาวัต  ศรีสุข โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายตุราการ  สิริโชคเจริญ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายทรงภพ  ปัตตานัง โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงทัชชญา  ทยอมใหม่ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายเทิดเกียรติ  ชาวด่าน โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
407 นายแทนคุณ  เนาวรัตน์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายธนกฤต  มูลทรา โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
409 นายธนกฤษ  แซ่ตั้ง โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายธนภัทร  ภัทราบุญญากุล โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายธนวิทย์  บานเย็น โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายธนะพัฒน์  กิตติธราสัณห์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายธนัยชนก  ศรีสมพงษ์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงธัชพรรณ  สุขนันที โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงธิรดา  ศรีสังข์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายธีราทร  ลิ้มเบญจทรัพย์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงธีริศรา  ปรินธร โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงนภรัตน์  สุ่มทรัพย์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงนภสร  พันธุ์โยศรี โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
420 นางสาวนภาวี  ภัทราบุญญากุล โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายนรภัทร  ปาปะไพ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
422 นางสาวนรรธพร  อามาตย์พล โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายนวมินทร์  โนราช โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
424 นายนวัชพร  คำใบ โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงนันทิดา  ภิบาลจอมมี โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายนิติภูมิ  ปาสารักษ์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงนิรภา  ไปไหน โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
428 นายเนติพงศ์  ฆารสว่าง โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
429 นายปฏิพัทธิ์  คลังดี โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงปภัสฏา  หีบแก้ว โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
431 นางสาวปภาดา  ปะเมนาโพธิ์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงประกายปรียา  จันทรัตน์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายประกายสิทธิ์  จรจันทร์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงประสิทธิพร  พรมแพน โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
435 นางสาวปราณปรียา  แคนสา โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงปริยากร  พรมชัย โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงปัญจสิริ  จันทร์พรม โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
438 นางสาวปัณชญา  อินทรประเสริฐ โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงปาริฉัตร  บุญยัสสะ โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงปาลิตา  ปักการะโต โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงปิยมาวดี  โมสืบแสน โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
442 นายปิยวัฒน์  สุวรรณะ โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงปุณญ์วรีย์  ภูมิชูชิต โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงปุณยาพร  ม่วงทา โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
445 นายพงศกร  นาเมือง โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
446 นายพงศกร  พงษ์สมศักดิ์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
447 นายพงศ์พิสิฏฐ์  ประทุมขำ โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายพงษ์นรินทร์  จรบุรมณ์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายพนธกร  ค้าสุกร โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงพรชนก  ชนะมาร โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงพรชนก  แก้วภา โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
452 นางสาวพรชิตา  พันสี โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงพรธีรา  ไกรวรรณ โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงพอเพียง  จำปาทอง โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงพัชญ์ธิดา  พุทธจันทร์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
457 นางสาวพัชยา  ปะนะภูเต โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายพัฒนพงษ์  หนูแก้ว โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงพันธิตรา  เอ้ตุโพธิ์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
460 นายพัสกร  แซ่เตีย โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงพิชชา  แก้วกุ่ม โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงพิชญธิดา  พุทธลา โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายพิชญะ  พุทธบริวาร โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  นิลดวง โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงพิยดา  ฉัตรศรี โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายพีรพัฒน์  วัชรานุสรณ์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงพุทธพร  นุ่นหลักคำ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
468 นางสาวแพรวา  นามมงคล โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงภชรัชดา  พวงสีเคน โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงภรภัทร  เสื่อมใส โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายภัทรพล  ผาใต้ โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงภัทรภา  คำสีแก้ว โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงภัทรลดา  อินทร์ชู โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงภัสสรา  ทองพา โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
475 นายภาณุพงศ์  ปางวิภาศ โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายภาษิต  ไขสาร โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ปะมา โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายภูพิพัทธิ์  อุทปา โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
479 นายภูมิรพี  สุธีดวงสมร โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงภูริชญา  โบราณบุบผา โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
481 นายภูริณัฐ  วันดี โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
482 นายภูรินทร์  ปวงอูป โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายภูวดล  เพ็งผลา โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายภูวเนศวร์  สาแก้ว โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายมฆวาร  โคตรพัฒน์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงมนฑิตา  ประวะเสนัง โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงมนทิรา  ศรีรัตนพันธ์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงมิ่งกมล  นุสเส โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
489 นางสาวมีนลดา  ประทุมทอง โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงรวิภา  ใหญ่นอก โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงรวิสรา  ตะภา โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายรัชชานนท์  เกตะลาด โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
493 นายรัฐภูมิ  เกิดพระจีน โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงรุจิรดา  ปัตตาเนย์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงลภัสรดา  ภูมิภักดิ์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงลักษิกา  คะเชนทน โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ชุมพล โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายวชิรวิทย์  อัปมะระกัง โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
499 นางสาววนิสา  ปะริเตสัง โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
500 นายวรชิต  ปองไป โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงวรดา  ประพาศพงษ์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายวรภัทร  ชัยธานี โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงวรรษชล  ม่วงแมน โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายวรัญญู  ศิริมนตรี โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
505 นางสาววรางคนาง  พิมพ์พันธุ์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายวัทธิกร  คำมุก โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
507 นายวันจักรี  พะโยโค โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงวันวิสา  สีพิซิ โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงวินิทรา  ปักกาเวสา โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงวิมลณัฐ  ปิดสายะ โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงวิรัญญา  หนูแก้ว โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงศวรรญา  ดาเหล็ก โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงศศิณัฐญา  เที่ยงธรรม โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงศศิประภา  ตะนนท์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายศุกลวิชญ์  ประโคทัง โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายศุทธวีร์  ยืนสุข โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายศุภกร  ขัตฤกษ์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
518 นายศุภกรณ์  จันทร์ศรี โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงสรณ์สิริ  โปรดเมธี โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงสาริศา  ชื่นพิบูลย์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายสินธุชา  ปราเมต โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายสิรภัทร  หนันทุม โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
523 นายสิรวิชญุ์  ศรีมหาพรหม โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงสิริยากร  พิชัตชัยณรงค์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงสีห์สกุล  ชุมสาย ณ อยุธยา โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
526 นายสุกฤษ  อารีป้อม โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
527 นางสาวสุชานรี  นามศรี โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
528 นางสาวสุชาวดี  ฉัตรศรี โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงสุธาสินี  จันทรดี โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงสุธิมา  ปะนะตัง โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
531 นางสาวสุพรรษา  ทีโพธิ์หาด โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
532 นางสาวสุวลี  สุวรรณพันธ์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
533 นายสุวัจน์  ราชบุรี โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
534 นายเสฏฐวุฒิ  มิตะนุ โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงอนัญพร  บุพตา โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงอนัญพร  หวังสุข โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงอรดา  เนื่องโพธิ์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
538 นางสาวอรปรียา  ปะนาโท โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
539 นางสาวอรพนิต  แก้วสังข์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
540 นายอรรคพล  เสี่ยงบุญ โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายอิทธิ  บาริศรี โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงอินทิรา  ชมภูหลง โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงอินธิมา  ทองประสาน โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
544 นายอิสรภาพ  พิลาวุฒิ โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงอุษามณี  มาแก้ว โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
546 นางสาวไอริน  ละสามา โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงกชกร  สมนึก โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายเกียรติภูมิ  โนมายา โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงแก้วกานณ์  หล้าจันดี โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
550 นางสาวเขมิกา  ผูกพันธ์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายคฑากร  เล้ารัตนอารีย์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงชนันรัตน์  แก้วจุมพล โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
553 นางสาวชนิดาภา  บุราณรมย์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงณัฏฐาวรีย์  สุธีดวงสมร โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายทัศไนย  มูลพานิช โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงธนัญญา  นะราวงษ์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงธันชนก  มายเจริญกุล โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงธิติศิริ  เขมะโร โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายนนทพัทธ์  จันทร์แก้ว โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
560 นางสาวนรารัตน์  พลทองมาก โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงนรินทรา  เย็นอารมน์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายนาวิน  มายเจริญกุล โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
563 นายนิติพงษ์  สุวรรณขันธ์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
564 นางสาวนิธินันท์  ศรีสุดา โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงปทักษิณา  ปะสาวะนัง โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงปราณปริยา  ไชยวงษา โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงปริชญา  เสนาคำ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงปานทิพย์  ศิริสุนทร โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
569 นางสาวปาริชาติ  สิงห์คำ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงปุณณดา  มงคลพิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
571 นางสาวเปรมกมล  มณีเนตร โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
572 นางสาวพัชรณิฎา  ปินะถา โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
573 นายภานุวัฒน์  วิเชียรศรี โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงภิญญดา  ปรัชญพฤทธิ์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
575 นางสาวมยุรฉัตร  ชุมจันทร์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายรชฏ  วันภักดี โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงวรินธร  คำบุดดี โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงวริศรา  ยางเครือ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายวีรภัทร  ไชยชมภู โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
580 นายศักดิ์สิทธิ์  แตงจั่น โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
581 นางสาวศิระประภา  อันสีเมือง โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
582 นางสาวศิริกัญญา  พะวัดทะ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
583 นายศิริวัฒน์  โทอินทร์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
584 นางสาวศุทธาอร  มานะศรีสุริยัน โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายศุภโชค  เลยหยุด โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายศุภพล  แพนสมบัติ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายสุทธินันท์  เสนารินทร์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
588 นางสาวอชิรญา  บุ้งทอง โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงอชิรญา  แอมจิหาด โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
590 นางสาวอนัญญา  อันปัญญา โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงอภิศิรกัณญา  วงศรีษา โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
592 นายอรรถพล  เจริญ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายอานนท์  อันทะรินทร์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงอิรวดี  จันดารัตน์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
595 นางสาวเอวิตรา  ชวนจิตร โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น