รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  สุริวงค์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกชพร  ชัยพัฒน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกชพร  อริยะวงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกนกพร  ท่าจอหอ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายกนกพล  อภิรัตนวงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกมลชนก  จันทะวงษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกมลทิพย์  คำละมูล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายกรรณชรณกร  พาเบ้า โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกรัณฏรัตน์  อมรเกียรติไพศาล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกฤตพร  ขันทะวงษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
11 นายกฤตยชญ์  กองฉลาด โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายกฤตวัตน์  ศรีพรรณ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงกฤติยา  เพ็งรัตน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  จันทร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายกฤติวิทย์  ลมมูลตรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงกฤษณพงศ์  พลวัน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงกฤษติญา  วิราศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงกวินธิดา  สถานเมือง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายกษิดิศ  พิทักษ์ธรรม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายกสิณะ  ช่างทอง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายก้องภพ  เริ่มรักษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายก้องภูรินทร์  มหิทธิโชติ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายกัญจน์  มณีรอด โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงกัญญวรา  โกษาเสวียง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สิงห์เพียง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงกัญญาพัชร  กากแก้ว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แดงน้อย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วชิรศิริกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงกัณณิกา  สอนถม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายกัณตพงศ์  บึงมุม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายกันตพัฒน์  สร้อยพิมาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงกันตา  สุวรรณปักษี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงกัลป์ณิศา  พันธ์ุทอง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงกัลยกร  รุ่งโรจน์นิมิตชัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายกาจบัณฑิต  นวลพุดชา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงกานต์ธิดา  โพธิดอกไม้ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายกานต์  สดศิริ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายกิตติ  อุดมศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายกิตติภพ  ศรีเชียงสา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายกิตติภพ  สมศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงกิติญาดา  เหลาเกลี้ยงดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงกิติวรรณ  อ่อนแก้ว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงกุลปริยา  ชีวาจร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงกุลยา  วงษ์ภักดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงกุลสตรี  สีสด โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงเกวลีย์  พละสุ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายเกียรติสุรนันท์  ศรีพลไกร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายขจรยศ  ไชยฤทธิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงขจีวรรณ  วงศ์จะมาศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงขวัญข้าว  รุ่งเรือง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงขวัญข้าว  โคตรพัฒน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงขวัญศิริ  ตอสี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงเขมจิรา  หนูตอ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงเขมมิกา  อภิสกุลชาติ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายคณิศร  เลิศร่วมพัฒนา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายคมธนิช  นิลจันทร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายคามิน  พลปัถพี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงคุณัญญา  ดาทุมมา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายเควิส ยุทธวิชัย  อุ่นประชา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงจณิสตรา  ดงทอง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงจอมขวัญ  งามยิ่ง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายจักรพรรดิ์นิยม  ขันตี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายจักรภัทร  หาปู่ทน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงจารุชา  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงจารุรินทร์  จันทร์สม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงจิดาภา  จริยมานะ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงจิดาภา  อาภรรัตน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงจิดาภา  เหล่าวีระโยธิน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายจิตติพัทธ์  จันทร์เรือง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายจิตรทิวัส  ตรีศุภกานต์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายจิตรภณ  ทองพั้ว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงจิรภัทร  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายจิรภัทร  เหล่าวีระโยธิน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงจิรภิญญา  วงษ์ปัญญา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายจิรวิชญ์  สุขสงวน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงจิรัชยา  นักร้อง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงจิรัชยา  สระทองสอน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายจิราวรรตน์  กองสี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายเจษฎากร  กองทรายมูล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงฉัตรทิพย์  หัตถนิรันดร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงฉันทนา  ปณิทานะโต โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายเฉลิมวิทย์  สีดาเคน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายชงฆวัฒน์  พนันชัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงชญาทิศา  ปุ้ยธนาวัฒน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายชญานิน  อินทะเรืองศร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายชญานินท์  จรทะผา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงชญาภา  อินสมเชื้อ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายชนนน  มณีนารถ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงชนากานต์  นุชประยูร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงชนากานต์  รู้จัก โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายชนาธิป  ศรีพลไกล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายชนาธิป  สร้อยพิมาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายชนายุส  สวัสดินา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงชนิดาภา  แสงฤทธิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายชนินทร์ภูมิ  ไชยสาส์น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงชนิสรา  ศิริโชติ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายชยางกูร  เหล่าเราวิโรจน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงชยาภัสร์  ปุณโยทัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงชยาภา  แสงกระจาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายชลณภัทร์  แพงศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงชลลดา  เปจะโป๊ะ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายชวนากร  ลาคำ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายชวัลกฤต  หุมสิน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายชัยรวัฒน์  เกียรติฟูเฟื่อง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายชัยวรรธน์  ติยวรนันท์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงชาลิสา  ชนาเทพาพร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงชิดชนก  สลิดกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เต่านวน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงชุตินันต์  ภู่ประเสริฐวงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงญาณภัทร  ลุนบง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงญาณินท์  บุตรมา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงญาณิศา  สุวรรณศิลป์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงฐปนรรต  อินทสุราช โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงฐาปวีย์  ศรีจันทอง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงฐิตายุ  สาริกะภูติ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายฐิติภัทร  ธงยศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงฐิติมา  พงษ์ประภัสร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงฐิติรัตน์  พิศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายณฐพงศ์  บุญพิทักษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายณฐมงคล  วิรักษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายณฐวัฒน์  การุณรักษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงณธัญญา  เบ้าเฮือง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายณพงศ์  หลานวงษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงณภัค  โชคจิรวิชญา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายณภัทร  นิลผาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายณภัทร์  แสงคำ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายณรงค์กร  แก้วจุลศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงณวรรณ  ภักดีไทย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายณวัฒน์  แสงคำ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงณัชชา  จันสุข โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงณัชชา  พฤกษะศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงณัชชา  สฤษฎีชัยกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายณัชภพ  ดุรงค์ดำรงชัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงณัฎฐากุญช์  มาเมตตา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงณัฏฐณิช  โมรีย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีชัยชนะ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
137 นายณัฏฐ์ธเนศ  ตันติสุวิชวงษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  หงษ์วิศิษฐกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงณัฏฐนิฌา  แก้วบุญเรือง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงณัฏฐนิดา  แก้วบุญเรือง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงณัฏฐ์สินี  แพงแสง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายณัฏฐากานต์  ชาเคน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายณัฐกร  ประจวบมอญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงณัฐกัญญา  สีอ่อน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงณัฐกานต์  โล่ลา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายณัฐชนน  ไม้ดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงณัฐชยา  สอนชา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงณัฐชา  ดำหนูไทย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฉัตรถี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายณัฐดนัย  ใบเกตุ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงณัฐนรี  ชัยยะ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงณัฐนันท์  ลพพันธ์ทอง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงณัฐพร  จิรกุลสมโชค โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายณัฐพัชร์  คณาดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงณัฐวดี  ศิริโชคชัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายณัฐวัฒน์  รัตนศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายณัฐสิทธิ์  แก้วดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงณิชกมล  เสียงไพรพันธ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงณิชา  ศรีประทาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงณิชาภัทร  ถีอาสนา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงตฏิตา  แนบสนิท โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายตติพล  พลพาณิชย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายตฤณกร  หมั่นกิจ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายต่อตระกูล  พิทักษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายตุลชาติ  โมลีวิศิลา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายเตชสิทธิ์  เรนชนะ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายทรัพโยดม  ทวีชีพ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายทฤษฏี  ศรีจันทร์ดำ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายเทพรักษ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายเทพรัตน์  สุระศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายธนกร  ปทุมนากุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายธนกฤต  มงคลศิลป์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายธนโชติ  ดีราษฎร์วิเศษ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายธนดล  วัฒนกิติกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายธนพงษ์  ไทธานี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงธนพร  ภาระพงษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายธนพล  ศิลาอำ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงธนภรณ์  แดนแก้ว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายธนสร  สุจริตประกอบค้า โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงธนัญชนก  ขุนน้อย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงธนัญชนก  วรรธนะศักดิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายธนากร  จิรวิชฎา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายธนาบัตร  บวรธรรมมา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงธนาภา  สิงห์ประสาทพร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงธนารีย์  หลานวงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายธนิสร  สิริสุขสง่าพงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายธมนธ์รัตน์  สว่างอารมณ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงธรรมพร  วงศ์ชัยศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายธรานนท์  ลักษณ์ชยปกรณ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายธฤษณุ  ไสยกิจ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงธัญญรัตน์  แพ่งศรีสาร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ชังคะนารถ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงธัญญารัตน์  อรุโณศรีสกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงธัญพร  จินดาจำนง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงธัญพิชชา  จันทร์สุข โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงธัญรดี  รุ่งอยู่ศิริ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุญเชิด โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงธันยพัฒน์  ศงสนันทน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงธันวรัตน์  ญาณสิทธิเวทย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายธาราเทพ  อรัญนารถ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงธิดาเทพ  พลบำรุง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงธิดารัตน์  อ่อนดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงธิตาพร  ขามธาตุ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงธิติยา  เลยวานิชย์เจริญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงธิติยา  เสนเคน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายธิษณาบดินทร์  ดอนสกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายธีมากร  หลักคำ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงธีมานันท์  แก่นศักดิ์ศิริ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายธีร์กวิน  ชัยบุตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงธีรนาฎ  เรืองนิธิเศรษฐ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายธีรภัทร  ตรงเมธีรัตน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายธีรภัทร  หล่มช่างคำ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายธีรภัทร  อัดโดดดร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายธีรสุทธิ์  ไชยวุฒิ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายธีระ  มากทิพย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายธีระเทพ  พรมดวง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายนพเก้า  ปัดสี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายนพรุจฎต์  เมฆประภา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายนภดล  พหลภิญโญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายนรเสษฏฐ์  สุวรรณปักษี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงนริศรา  บัวเลิง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายนฤบดิณฐ์  แสงปานดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงนันท์นภัส  เตากล่ำ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายนันทพงศ์  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงนันทิยา  ปังประเสริฐ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงนาถตยา  มาจรูญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายนำชัย  บุญจันทร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงนิชาภา  พริ้วไธสง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงนิณาดา  ราชภัณฑ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายนิติพล  นิติพจน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายนิธิกร  แสงสุข โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายนิปุณ  สิงธพ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงนิรัชพร  บูรรุ่งโรจน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงนิลยา  แสงโสภาพรรณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายบรรณวิชญ์  สังหาวิทย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายบุญธวัต  เชงสันติสุข โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงบุณยวีร์  หวานเนื้อ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายบุริศร์  นครเรียบ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงเบญญาภา  ปั้นพินิจ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายปฏิพล  มีพูล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงปณาลี  สุดจริง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงปณิชา  อ้วนพรมมา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงปนัดดา  โคตรพจน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงปนิตา  มูลเหล็ก โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายปภังกร  กิตติศิริวัฒนกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายปภังกร  หิรัญภิญโญวงษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงปภาดา  เกิดนาค โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงปภาวรินท์  อาจชมภู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายปภาวิน  ดวงมาลา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงปภาสิตา  ภูผาลัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายประกาศิต  ดรพลก้อม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายประณต  อุปถัมภ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงประภาศิริ  สุภาพเพชร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงปวริศา  ขันธะหัตถ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายปวเรศ  วังหนองลาด โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงปวาริตา  อภิแสงปัญญา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงปวิตรา  ชมภูโคตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายปวีณ  ปวีณาภรณ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงปัญญณัฐ  จอมแปง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายปัญญากร  สีชมภู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายปัญญากร  แก้วอนันต์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายปัญญาวิชญ์  แพงจันทร์ศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงปัณฑิกา  โยธาภักดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงปัณฑิตา  ใจครุฑ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายปัณณทัต  สมตา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายปัณณทัต  อุ่นศิวิไลย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงปัณณพร  ปานสวัสดิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงปาณิศา  ศรีภูวงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงปาณิศา  สวัสดิ์ไชย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีน้อย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงปานิตา  ศรีอรุณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายปาร์นัท  สิงธพ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงปิยกมล  สินเพ็ง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงปิยธิดา  ฟ้าร่มขาว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงปิยพร  สิงห์ขรณ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายปิยภัทร  พอจิต โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายปิยภัทร  อึ้งวณิชยพันธ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายปิยะนัฐกาญ  ข้อยุ่น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายปิยะวัฒน์  แสนโคตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายปิยังกูร  ตรุณทิพากร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายปิยากร  ศรีโยวงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายปีติกานต์  คมขำ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายปุญญพัฒน์  เกตดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายปุญญพัฒน์  เศรษฐโศภิษฐ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงปุญญิสา  โพธิสาวัง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายปุณณทัศน์  ไชยชนะ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายปุณณปัตต์  ดลภักดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายปุณณภพ  ชื่อดำรงรักษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงปุณณภา  ลิ้มธนาคม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงปุณยนุช  ผาภูมิ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายปุรัสกร  อ้วนพรมมา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายพงศกร  ตั้งคณาทรัพย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายพงศกร  แก้วผล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายพงศธร  พรทวีคูณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายพงศภร  แสงชารี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายพชร  วงษ์วิจารณ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายพชรกร  สวัสดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงพชรพร  ฤทธิ์เดช โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงพชรอร  ชัยประเสริฐ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายพบธรรม  ทนกล้า โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงพรไพลิน  สุวรรณโสฬส โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงพรรวินท์  มาซา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงพรรวินท์  แก่นศักดิ์ศิริ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายพรรษวุฒิ  แถนสีแสง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงพรลภัส  พันธ์ราช โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงพรหมรักษา  ขาวจุ้ย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงพลอย  พรตระกูลพิพัฒน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงพลอยลักษญ์  เพ็งวิชัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงพลอยวรินทร์  เสียงใส โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายพศิน  เหล่าชุมพล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายพสธร  ศุภมาตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายพสิษฐ์  ดอกรัก โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงพักตร์พิมล  เทพศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายพัชรพล  คำพิชิต โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายพัชรพล  พลหาญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงพัฑฒิดา  สมานุหัตถ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงพัฒน์นรี  พิลาดิษฐ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงพัฒนาภรณ์  ลาดเหลา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงพัทธนันท์  ทวยคม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงพิชชาภา  ประไพวรรณ์กุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงพิชชาภา  เรืองแสน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงพิชญนาถ  พุทธิพรโอภาส โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงพิชญ์ปิยา  บุษราคัม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงพิชญ์สินี  คนซื่อ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงพิชญาภา  ไพคำนาม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศิริวงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงพิมพ์นฎา  ชาติรัมย์ฐิติกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงพิมพ์นารา  กิตติโพวานนท์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  เอสุขจินต์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  จันลา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  คำมา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อินยิ้ม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงพิยดา  นามจูม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงพิรญาณ์  รัตนเรืองศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายพีรดนย์  นูเร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายพีรพล  จิตตภานันท์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายพีรพัฒน์  โตวัฒน์นิมิต โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายพีรภัทร  อัศจรรย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายพีรภาส  ไพศาล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายพีรัช  สุรพล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงพุทธธิดา  อรัญชิต โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงฟ้าใส  นิยมทอง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายภคชัย  หงส์วิลัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงภรภัทร  หงส์กาญจนกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายภวิชา  ตระกูลไพศาล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงภัควลัญจน์  แสงดาว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายภัทนันทน์  วัฒนชีวโกศล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายภัทรชัย  ตาดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงภัทรธิดา  ระดาพัฒน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายภัทรพล  พอจิต โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงภัทรศยา  ขันทะชา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงภัทราพร  กันทะใจ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงภัสสร  ภัทรวดีลักษณ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายภาคภูมิ  ่คงแตง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายภาณุวัตน์  ชัยบุตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายภานุพงศ์  ชื่นคำ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายภานุพงศ์  สาแหรกทอง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  โปธีรพันธ์กุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายภีรภัทร  ด่านภูมิพัฒนา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายภูมิปัญญา  นารีไผ่ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายภูมิพัฒน์  พลเขตต์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายภูริปัญญ์  จันทรมงคล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายภูวิศ  คำแสน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงมัชฌิมาย์  เคนชมภู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงมุนินท์  ธรรมวงษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
366 นายเมธาวี  บัวขวา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายยศวรัิศ  สีวันดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายยินดี  ชมภูพาน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายรณกร  นามสีลี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายรพีพงศ์  คำอ้น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงรสิตา  ทรัพย์สงวนชัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายรัชภูมิ  จำปามูล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายรัญชน์  พัชรากิตติ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงรัฐนันท์  แสงแก้ว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงรินรดา  ทับน้อย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงรุ่งนิชารัตน์  พลงาม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายฤชุภัทร  ฤชุวรารักษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  สถิรวงศ์วรรณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
379 นายเลออน  เซ็ค โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายวงศธร  สายธารพรม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายวชิรภูมิ  ไม่เศร้า โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายวชิรวิชญ์  เอี่ยมไกรอมร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายวชิรวิชย์  เจษฎาพงศ์ภักดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายวชิระ  บุตรโคตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงวณัชญากาน  ข้อยุ่น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายวณิชชา  ตั้งใจ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงวณิชยา  เฉลิมชาติ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงวรกัญญา  เลขวรรณวิเศษ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายวรภพ  อ่อนภูเวียง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงวรรณรดา  ปัสสา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายวรากร  ลดาวัลย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงวริชญาณ์  โตวัฒน์นิมิต โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายวริทธินันท์  ดรหมั่น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายวรินทร  อรรคฮาด โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายวริศ  คำสุข โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงวริศรา  คนซื่อ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงวลัยพรรณ  สร้อยแก้ว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายวศิน  ตีระสุชัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงวันวิสา  วงค์แสงจันทร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายวิชชากร  ครองกิจศิริ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายวิชญ  จรทะผา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายวิชญะ  ทองศรีพงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงวิชญาดา  นิ่มนาง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงวิภาวี  อธิกะ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายวิโรจน์  ชาญชัยพิชิต โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายศตายุ  ปรีดา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงศศิมาภรณ์  อินเคน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงศศิร์กร  ทาร่อน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงศิกานต์  สุพรรณชาติ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงศิรดา  วรศักดิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายศิรายุ  สุริยวนากุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงศิรินิพา  แพนไธสง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงศิริภา  ทาศรีภู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงศิริภารดา  ขุมรัตน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายศิลปกร  แก้วดวง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงศิวรรจน์  อักษรกาญจน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายศิวศักย์  อาจศึก โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายศีละสี  เบ็นพ์เลอร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงศุทธิ์สิริ  แสงกระจาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายศุภกร  สีหาจ่อง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายศุภวิชญ์  จันทร์งาม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายศุภวิชญ์  ลีศิริกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายศุภวิชญ์  วงษ์สิน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายศุภวิชญ์  วรรณการ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายศุภเศรษฐ์  พุทธา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงศุภิสรา  โพธิ์ศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงสมกุลยา  อุดมพร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายสรวิชญ์  สามารถ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงสรัลชนา  ปรินทอง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงสโรชา  ถนอมกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายสิทธิพล  กล่ำมาก โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงสิปโปทัย  บุตรลา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายสิรภพ  ลาคำ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงสิรภัทร  โพธิ์หล้า โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
435 นายสิรวิชญ์  พีรพัฒนา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงสิริลดา  จินดา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงสิริวรรษา  จันทร์ดา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายสุทธิภัทร  เชาวรัตน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายสุทักษ์  เรืองไชยวุฒิ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงสุทัตตา  จันทะนุกูล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงสุธาสินี  อุทัยกัน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงสุธีรา  สำราญพัฒน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงสุพรรณิชา  รักษ์มณี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงสุพิชชา  ลิขิตวงศ์ขจร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงสุพิชชา  เอี่ยมสุวรรณ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศรีทน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงสุพิชญา  ฤกษ์จารี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงสุภัทริญาดา  กองกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงสุภัสสรา  กัลยาบาล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงสุภานัน  น้อยผาง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายสุรวิทย์  บุญลือ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายสุวพิชญ์  ศุภมาตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายสุวิจักขณ์  สิงห์โตหิน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงสุวิชาด  โคสาด โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายหาญวิสิฐ  เลืองยวี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงอชิรญา  เรืองศิริปิยะกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายอชิรวิทย์  ขุนทอง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายอชิรวิทย์  แผงตัน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายอติวิชญ์  นิราราช โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงอธิชา  พรพิรุณโรจน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงอธิชา  ใจชื่น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายอธิน  ศิวบวรวัฒนา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายอธิบดี  อินทะนาลัม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงอภิณห์จันท์  ธนัตพรภิญโญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายอภิวิชญ์  ปาลสาร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายอภิวิชญ์  เหมันต์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงอภิสรา  ทิพยนนท์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายอมรฤทธิ์  ศิริคำ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงอมรัตน์  สุขเพสน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงอรกัญญา  คมปรัชญา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงอรชัญญา  สะดู่ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายอริย์ธัช  หลวงพล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงอริสรา  ประไพวรรณ์กุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายอเล็กซันเดะริ  เลห์โตเน็น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงอัจฉริยากร  เป็นสุข โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงอัญชลิกา  แทบมาลัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายอัยยภัทร  อัครบุตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงอัยยา  กัญจนานภานิช โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงอาทิตยา  ดวงคำน้อย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายอิทธิกร  วรฉันท์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงอุมาพร  ชาติสุวรรณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงเอมปวีร์  ภัทรกัมพลพัฒน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงเอมวิตา  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงกชกร  เกิดขวัญ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงกฐินนพร  รุ่งเรือง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงกนกพัชร  บุดดี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงกนกวรรณ  พันขาม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงกนกวรรณ  แทนสมบัติ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงกรกมล  มีศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงกฤตพร  โพธิหล้า โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายกฤษณพงศ์  ทองโคตร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงกวิตา  มณีโชติสกุล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงกวิสรา  ผาบุดลา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำภู โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คูณชัยภูมิ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เหล่าวงโคตร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงกัญญานุช  กองจันทร์ดี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงกัญนิภาฏี  พันแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงกันตนิษฐ์  นพพระโสก โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงกัลญาญ์รัชต์  เหมะธุรินทร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงกัลยกร  ไสวงาม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงกัลยรัตน์  คำมา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงกัลยานี  พระชัย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงกาญจนธัช  ศรัทธาสุวรรณ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายกานต์ชนิท  เกศคำขวา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายกิตติธัช  แสนเทพ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงกิตติมา  สารสอน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายกิตติศักดิ์  มะลาศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงกุลภัสส์  บัวคำทุม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงเกศกนก  คชภักดี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงเกษสุนีย์  ปัญญาสาร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายแก่นตะวัน  เพ็ชรแก่น โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงขวัญแก้ว  ดอนอ่อนเบ้า โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงขวัญข้าว  ถมคำ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงขวัญจิรา  จันทรนิล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงขวัญชนก  มุมสำ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงคณัสภรณ์  อัดโดดดร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายจักรพงศ์  เพ็งบก โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงจันทร์ธิดา  สะตะ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงจันทวรรณ  ยุบลพันธ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงจามรี  จอมคำสิงห์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงจารุมน  มาตโสภา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงจิตลดา  สุวรรณภักดี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงจิรภัทร  ชาทุม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายจิรภัทร  บุญกลิ่นขจร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงจิรภาภรณ์  สุขศาลา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายจิรศักดิ์  พรมน้อย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงจิรสุดา  ศรีลามา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงจิรัชญา  งามพร้อม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงจิราภา  ไชยบุญเรือง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงจีรนันท์  แก้วบับภา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงจีรภัทร  พันธ์เดช โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงจีรวรรณ  จันทะอุทัย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงเจลวรี  แขนอก โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายเจษฏา  ชูตระกูลกิจ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงชญานิศ  สุธรรม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายชนมันท์  โสไข โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงชนัญชิตา  จันทบุตร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงชนากาญจน์  มุลติเก โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงชลลดา  สุทธิ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงชลิตา  อุ่นทองดี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายชวกร  ทองอินทร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายชวโรจน์  ชาติเฉลิมวัฒน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายชัชพิสิฐ  อัตภูมิ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงชัญญานุช  กันหาเล่ห์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายชัยบดินทร์  พลเขตต์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายชาญวิทย์  ตุ้มคง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงชาลิสา  โคตรศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงชิตาภา  บำรุง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงชินณิชา  ยะมามัง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทจร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายโชคมงคล  ทองนาคะ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงโชษิตา  โชติจิตร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายไชยพงศ์  ไชยสงค์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงฌอกะเฌอ  แย้มเกษร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายฐากูร  มูลวิชา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงฐาณิตา  ชื่นชมบุญ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงฐานวรรณ  นาถวิล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงฐาปกรณ์  สอนสุภาพ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงฐิติการัตน์  เข็ดคม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงฐิติมา  เหล่าภักดี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงฐิติวรดา  วงเทพา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายฐิติวัส  ภูผาบาง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ซองทอง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายณรงค์พร  บุตรธัญรุจสุทธิ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงณัชชา  จันทร์สนาม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายณัฎฐกิตติ์  ปัสสี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  โพธิ์ศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงณัฏฐา  พหลทัพ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายณัฐกันต์  อดิศักดิ์สดใส โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงณัฐกานต์  หลวงราชา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงณัฐชยา  หมอแพทย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุข  ทองสา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงณัฐณิชา  ถนอมสุข โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงณัฐณิชา  สนธิสัญญา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงณัฐณิชา  เจตนา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงณัฐณิฌา  ลายทอง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงณัฐธิดา  วรสิษฐ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงณัฐพร  เสียงล้ำ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายณัฐภัทร  พงศ์เศรษฐสันต์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงณัฐมน  อ่างลี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงณัฐริณี  คำสีทา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายณัฐวุฒิ  วรรณสืบ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงณัฐศญาพร  พงศ์นภารักษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายณัฐสิทธิ์  คงเพชรศักดิ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงณิชา  มหาโอฬารกุล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงณิชา  มีชิน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงณิชา  ศรีเชียง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงดวงกมล  สัตยมุข โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงดวงฤทัย  สัตยมุข โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงตวิษา  ทำมะโฮง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายตะวัน  ศรีวิชา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงทริกา  บุญวิเศษ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงทิพย์ธิญา  บุญช่วย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงเทียนวรรณ  จันทะอุทัย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายธนกฤต  สมานทอง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายธนณัฐ  สุวอ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายธนพนธ์  บรรเทา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายธนภัทร  จันทะชาลี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายธนภัทร  อินทะรังษี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายธนภัทร  เพ็ชรศรีกุล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายธนวรรธน์  กรมเมือง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงธนัชชา  บุตรสิมมา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงธนัชพร  โสวรรณี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงธนัญญา  วิสิลา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายธนัท  โลหะมาศ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงธนิตา  พรมเมือง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงธัญชนก  ลุนจันทา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงธัญญาเรศ  วะสาร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงธัญพร  สุวรรณธาร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงธันยกานต์  แป้นหมื่นไวย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงธิดาพร  เรืองพลวัฒน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงธิมาพร  ไกรฤาชา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายธีรภัทร  แสงท่านั่ง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงธีรภัทร์  เพสาลี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายธีรเมธ  สมสะอาด โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายธีรศักดิ์  สมประสงค์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายนที  อินอุ่นโชติ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงนภัสรา  ไกยวินิจ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงนภัสสร  จุลลาบุดดี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงนภิสา  เปาะทองคำ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงนวนันท์  โกกอุ่น โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายนวพล  บุญศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงนวรัตน์  สาริกา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงนันท์ฉัตร  รัตนพลวชิรวดี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงนิชาภา  พลับนิล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงนิรินธนา  มั่นคง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงนิศรา  โพธิ์หล้า โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงนิศากร  บรรจง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงเนตรนภา  วาปีโส โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงบชกร  จำพร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงบุญนภา  สีหวัง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายบุรัสกร  แข็งแรง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายบุริศร์  ป้อมอ่อน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงบุษบาวรรณ  การสมบัติ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงบุษราภรณ์  โชติกวี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงเบญจมาพร  แสงชาลี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายเบญจรินทร์  ถิ่นทัพไทย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงเบญญาภา  คัดทะสิงห์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงเบญญาภา  จันทะชาลี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงเบญญาภา  โม้กุดแอก โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายปฏิพล  บุตรวงษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  หาญคำ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงปณัสญา  จันทมุลตรี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงปณิตา  นาชัย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงปนัดดา  พลตรี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงปพิชญา  ศรีนนท์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงประภัสสร  ไชยทุมมา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายปราการ  จารย์โพธิ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงปรีดาวรรณ  ประกอบดี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงปรียาพร  สีหนองเม็ก โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงปวีณา  ชาติดร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายปัณณวัฒน์  มีสีบู โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงปานตะวัน  บุตรศิริ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายปาราเมศ  นามบุบผา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงปิยณัฐ  โสมา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงปิยธิดา  ภูพวก โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงปิยะพร  วงศ์มณี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายปิยะพล  ภูทองเทพ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงปุณณภา  มุ่งจอมกลาง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายปุณณรัตน์  ชัยรูป โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงปุณยาพร  สิทธิโคตร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงเปมิกา  บุตรดีกุล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายเปรมโชติ  ช่างศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายเปรมบดินทร์  เถาเบา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายพงษธร  อุ่นรัตน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายพงษ์พล  พิมพ์พาจันทร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงพรรณธร  สิงห์เพียง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงพริบพันดาว  โสตธิมัย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายพลภูมิ  ปรีชา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงพลอยชมพู  วงศ์ภักดี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงพลอยทราย  จันทร์เรือง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงพอฤทัย  คงสมมาตร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงพัชรพร  เลิศแหละ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงพัชราภรณ์  แก้วมาลีพันธุ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงพัชราภา  ทิพย์กรรณ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงพัชรินทร์  แก้วกับคำ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงพิชญาภา  อินบุญญา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงพิชญาศิณี  พุทธโพธิ์ศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายพิเชษฐ  ศรีมาน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงพิมชนก  พหลทัพ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงพิมชนก  แสนคำ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ช่างเกวียน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  เนื่องแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชนะโยธา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  กองศิริ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงพิรดา  จันทรหาญ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงพีรดา  ลาภบุญเรือง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายพุฑฒิภัทร  พรมภักดี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายพุฒิพงศ์  บุญคง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงพุทธธิดา  วิชาธรรม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงพุทธิดา  ชนะโยธา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงพุ่มไพลิน  โพธิ์ศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  นามแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หมื่นวงษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงภควรรณ  คงทน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  รุ้งรามา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงภริตาภรณ์  ละคำมา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงภัณฑิรา  วิริยะวานิชศิริกุล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงภัทรธิดา  พุทธศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงภัทรธิดา  อินทะนิน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายภัทรพล  ป้อมอาษา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายภัทรพล  เหล่าวงษา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงภัทรภร  หินเธาร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงภัทรวดี  สิวิเส็ง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงภัทรศิริ  วงค์ศรียา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงภัทราพร  จันทมาตย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงภัทราพร  ปรเมศวร์โยธิน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงภัทราพร  เชื้อสาวะถี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายภาคภูมิ  ทองอุบล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายภาคภูมิ  อภินาคพงษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายภาณุพงศ์  มาตสมบัติ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายภูมินทร์  นวลกองแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายภูมิภัทร  เตโช โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายภูริคุณ  ภาวัลย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายภูริภัทร  สนธิพร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายภูวกร  มูลเหลา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงภูฬิชญา  สุนีย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงมนปริยา  ศรีฉันทะมิตร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงมาร์ริท  โพธิสุวรรณ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงมีนา  หินอ่อน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงมุทิตา  นะวะพิษ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายเมธา  ศรีกุญจร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงเมธาวี  นามบ้านผือ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงเมย์วรักษ์  วังคะราช โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงรวิปรียากร  ชูจอม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงรสา  โภคา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายรัชตะ  ชุมเชื้อ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายรัฐศาสตร์  มีเงินราช โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงรุ่งตะวัน  เอี่ยมเวียง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  เผื่อแผ่ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงรุ่งนภา  วรรณภาส โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงรุ่งประกาย  เหล่าสุวรรณ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงรุจิรดา  ศรีมารัตน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายรุจิรางค์  เจียมบรรจง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงลลิตภัทร  ธรรมโรเวช โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงลัดดาวงษ์  โมธรรม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงลินซี่ นภสร  รีด โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายวชร  พูลสุวรรณ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงวชิราพร  ภูจำเริญ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายวทัญญู  ฤทธิ์ทรงเมือง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงวรกร  ศรีฉันทะมิตร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายวรโชติ  โชครุ่ง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงวรณัน  วิศุภกาญจน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงวรดา  สุพิทักษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงวรนุช  ไชยวงษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายวรยศ  คำภัยวงศ์พิทักษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงวรรณษา  สีดากูด โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงวรัญญา  พลทะจักร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายวรากร  ทิพย์มณฑา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงวราพร  หาจันทร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงวราภรณ์  ปาฐวงศ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายวรินทร  อุปถัมภ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงวริศรา  สุวรรณางกูร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงวสิพร  สิทธิวุฒิ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายวสิษฐ์พล  สีวันดี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กชายวัจน์กร  เลิศฤทธิ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายวิชญ์ภาส  ชนานาฏ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงวิชญาพร  พัดขุนทด โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  จัตุชัย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายวิทยา  เชื้อสวน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงวิทยาภรณ์  นนทะบูรณ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงวิภาวดี  แสงมีคุณ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงวิลาสินี  แสงมีคุณ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
765 เด็กชายวิศรุต  สร้อยคำ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายเวชพิสิฐ  ศิรวตานนท์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงเวธกา  ผุยชา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงศตพร  บุญรอด โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายศตวรรษ  สอนนอก โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงศศิธร  สุระภา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงศศิวิมล  กาพย์มณี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงศศิวิมล  จันทรบุตร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงศศิวิมล  มานะสุจริตกุล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายศักดิ์ดา  พิมพ์พันธ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายศักรชาติ  สารแสน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายศาตนันทน์  วรรณพราหมณ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงศิรประภา  นาหนองตูม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงศิรภัสสร  คำสอนทา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงศิรภัสสร  นิโครธางกูร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงศิราวรรณ์  ไทยลาว โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงศิริกานดา  ทับเกตุแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงศิริขวัญ  บุตราศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงศิริธิดา  ชาสอน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงศิรินญา  นวลปิด โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงศิริพรรณ  เทกอง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงศิริวิมล  ไกรฤาชา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงศิล์ปรยา  หิรัญเขว้า โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายศิวพล  ภูมิบุญ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงศุภนุช  น้ำจันทร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายศุภวัฒน์  ไสยกุล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงศุภัทษร  ไชยสมบูรณ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงศุภาพิชญ์นาถ  ยะนา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แร่ทอง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงศุภามน  กึกก้อง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงสตรีรัตน์  น้อยจิ๋ว โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงสใบทิพย์  สาลี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายสมชาย  แซ่หวาง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายสรวิศ  มูลชะนาม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงสรุดา  สมอฝาก โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงสวรรยา  พลหมอ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงสายสุณีย์  ภูชมศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงสาริศา  ทองหล่อ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงสาริศา  วัฒนเจริญพร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงสาริสา  ม่วงนิล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงสิกิตติ์ตรี  ศรีโนนชัย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายสิทธานนท์  มีศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายสิทธิกร  เมืองสุข โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายสินชัย  สินธุ์มาลัย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายสิปปกร  มั่นเหมาะ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กชายสิรภพ  ภู่ประดับ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กชายสิรวิชญ์  สุดบรรจง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายสิริชัย  เหล่ามะลอ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงสิริยากร  พุทธคำ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงสิริรดา  หงษ์แสงไทย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงสิริวรรณดี  บรรเทา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงสุธารินี  ธีรพงศ์สุชาติ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงสุธีรา  ใสโยธา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงสุนิษา  อุดมสุข โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงสุประวีณ์  ศิลปษา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แสงกระจาย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แอบอิง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงสุพิชญา  สมอาจ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายสุภชัย  ร่มโพธิ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงสุภวรรณ  มะสาลี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงสุภัคศิริ  บุญเชิด โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงสุภาวดี  ตรีเดช โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายสุรนันท์  สาทา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงสุวรรณา  สมศรีคาน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงสุวิชญา  จิตระบอบ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงสุวิพร  เครือมา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงหทยา  พิลาพันธ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงหทัยพร  แก้วคงคา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงหทัยรัตน์  สิทธิจันทเสน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงหทัยรัตน์  เอี๋ยววัฒนะ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงหยกผกา  บัวไข โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงหยกสมุทร  อรุณรัตน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายอติพัฒน์  ขันทะชา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงอติมา  ศรีภักดิ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงอธิติยา  แต่งชัยภูมิ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงอนัญญา  บุญจวง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายอนุชิต  แพงสี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงอภิชญา  ประชาโรจน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงอภิญญา  นุชพุ่ม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงอภิญญา  แสงสุวรรณ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงอภิสรา  โคตรนั่วะ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงอรนลิน  ดีมานพ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงอรอมล  มาปะโท โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงอริสา  รัตนขันแสง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงอัญมณี  เกื้อกูล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ทองโคตร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงอาทิตยา  อัตถาภูมิ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงอาทิติยา  สุครีพ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายอิทธิพัทธ์  อิงเอนุ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงไอยรา  บัวแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงกชพรรณ  วรวงค์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงกฎชกร  ชื่นชม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
857 นางสาวกนกพรรณ  ป้องสุวรรณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
858 นางสาวกนกพิชญ์  โยทองยศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงกนกวรรณ  สีฮาด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงกมลชนก  คำมณีจันทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงกรกนก  แก้วสมจันทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงกรชกร  ม่วงน้อย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายกริน  นิลคูหา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
864 นายกฤตพล  กลางฮวด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
865 เด็กชายกฤตภัค  สร้อยแก้ว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กชายกฤตยชญ์  ศรีประมวล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงกฤติกา  ดงทอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
868 นางสาวกฤติยา  ชาติดวงผจญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายกวินภัทร  พลค้อ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายก้องภพ  หินวิเศษ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงกัญญาณ์ริญ  รุ่งเเสง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พริ้วไธสง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
873 นางสาวกัญญารักษ์  ดาทุมมา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไทรบุรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายกันตธี  เสรีมานะกิจ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายกันต์พงษ์  ถิรเจริญศักดิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงกันติชา  สุเมโท โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายกาณฑ์  อ่อนหวาน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
879 นางสาวกานต์ธิดา  ชมภูแสน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงกานติ์นภัสส์  ทาบุญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
881 เด็กชายกิตติคุณ  สังฆะวรรณา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
882 เด็กชายกิตติพันธุ์  ผาสุข โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายกิตติภพ  จันมะโฮง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงกิตติยา  แก้วโพธิ์ทอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
885 เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทะนันต์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงกุลธิดา  บุตตาสี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
887 นายเกียรติศักดิ์  บุตริมา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
888 นางสาวขนิษฐา  กล้าณรงค์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
889 นางสาวขนิษฐา  สุทธิวรรณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
890 นางสาวขวัญกมล  กายจะโป๊ะ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงขวัญชนก  คำแสนเดช โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงขวัญทณัฐดา  ปลาทอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงเขมาพร  โพธิพฤกษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กชายคชาธาร  ชำกรม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงคณิศร  ยอดเพ็ชร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงคเณพร  วรรณรัตน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงคนัสนันท์  ศิลากุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
898 เด็กชายคามิน  ภักดีสุวรรณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายคำแท้  เชื้อคำเพ็ง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
900 นางสาวคิรากร  ดีอันกอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
901 นายฆฤณ  ลิ้มสมบูรณ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงจริยะวรินทร์  กิจเธาว์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
903 เด็กชายจักรภัทร  เพ็งดวงใหญ่ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงจิดาภา  ชัยญวน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีศักดิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงจิตตนาถ  คารมปราชญ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงจิตรลดา  มาป้อม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
908 เด็กชายจิรพนธ์  ศรีวิบูลย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
909 เด็กชายจิรภัทร  สีหานาม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายจิรภาส  วศะกุลพฤทธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงจิรัชยา  จินดาศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงจิรัชยา  เจียมเรืองจรัส โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงจุฑามาศ  มุกภักดี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงจูเลียนนา มูริค  พูกอย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
915 เด็กชายเจตพิพัตน์  พงษ์สีมา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
916 นางสาวชญานิศ  จันทะเริง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ใสจูง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงชนกานต์  นาชัยฤทธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงชนัญชิดา  กรีทอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงชนัญญา  สาบุตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงชไมชนิษฐา  วิชัยพล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
922 เด็กชายชยกฤต  ศรีมาลา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
923 เด็กชายชยากร  ร่มจันทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ศิริภาคนุกูล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
925 นางสาวชลธาร  โคตรนรินทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
926 นายชวดล  ลาราษฎ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
927 นางสาวชัญญานุช  บัวหา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
928 เด็กชายชัยชนะ  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
929 นายชัยสิทธิ์  ไทยอ่อน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
930 นางสาวชานิสา  วรจิตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
931 นายชิตษณุพงศ์  ศิริวิชัย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายชินพัฒน์  เฮงพระธานี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กชายชินวัตร  สุขีเกตุ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
934 เด็กชายชินาธิป  บุญจวง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
935 เด็กชายชิโรดล  พิชนะชน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แซ่ลี้ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
937 เด็กชายโชคสิทธินนท์  พลสามารถ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
938 เด็กชายไชยวัฒน์  ทองเลิศวงษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงญาณิศา  ดาวเรือง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
940 นางสาวญาตาวี  ปิยะนันท์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงฐปนกุล  ชายเกลี้ยง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงฐาปนี  ต้นทอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงฐิติภา  ประจันตเสน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงฐิติมา  คำมูล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
945 เด็กชายณวัฒน์  โคตรจันทา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
946 นางสาวณัชชา  ทองดอนบม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงณัฏฐ์ณวีร์  มาตย์ภูธร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงณัฐชยา  ขุ่ยราญหญ้า โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
949 นางสาวณัฐชามณณ์  ศรีคัฐมาน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
950 เด็กชายณัฐดนย์  ภิญญสนธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายณัฐดนัย  จิวเมือง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
952 นางสาวณัฐธิดา  กุสลจีรัง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงณัฐธิดา  อำไพ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
954 เด็กชายณัฐพล  หอมหวล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
955 เด็กชายณัฐภัทร  เชยตระกูล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
956 เด็กชายณัฐวัฒน์  สัณฐิติกุลภัทร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงณัฐวิภา  ไชยธรรมมา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงณิชาณันนณ์  วุตติวิโรจน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงดวงฤดี  ไชยวรรณา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายตรัยภัทร  สำราญกิจ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
961 นายตฤณกร  สีขุนฮาต โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงตฤณญพร  เหิมทะยาน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  ทองเงิน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายทีฆายุ  พลศรีเมือง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กชายธนกฤต  พิมพสุต โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงธนพร  นิลสุวรรณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงธนพร  บุญหรอ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
968 นางสาวธนัชชา  นาทองห่อ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงธนัชญา  สีเป้ด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
970 เด็กชายธนาธรณ์  ปลัดคำ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
971 เด็กชายธนาภูมิ  โตกลาง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงธนิดา  ศิริมาก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
973 นางสาวธนิษฐา  ทองแพทย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
974 เด็กชายธเนศพล  ทิสี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
975 นางสาวธมกร  วรวงค์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงธัญชนก  ปริวัตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงธัญญชล  คำจำปา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  พฤทธิพันธุ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
979 นายธัญธร  บุญญฤทธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายธันยบูรณ์  สินเธาว์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
981 เด็กชายธันยพัฒน์  ทวีจิตติเกษม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
982 นางสาวธันยาพร  อุดพ้วย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงธีรดา  ประจันตเสน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงธีรตา  สอนศีลพงศ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
985 เด็กชายธีรภัทร  เขียนศรีอ่อน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
986 เด็กชายนนฤทธิ์  ภูบ้านหม้อ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงนพรดา  ไชยคำ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงนภัทสภร  เคนจันทึก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
989 นางสาวนภัสกร  พละสาร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงนภัสนันท์  ทองดี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายนภัสรพี  คำปลิว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายนราธิป  มีสวรรค์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
993 นางสาวนรินทร  นามพิลา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงนัทธมน  แสนกูล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงนิชาภา  ศรีมูลผา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
996 เด็กชายนิติธร  วงศ์คำ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงนิติพันธ์  สายโยธา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายนิปุณ  เดชธนาเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงนิภาธร  ทัพธานี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กชายเนตรทรดล  ผุยชา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงบัณฑิตา  เพ็ญโคกสูง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กชายบุญฤทธิ์  คงกล้า โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงบุณฑริกา  งามนิรัตน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กชายบุณยกร  ขันทอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงเบญญาภา  มณีวรรณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กชายปกป้อง  สาที โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1007 นางสาวปภาวรินท์  สุราสา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กชายปรมินทร์  สินทร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กชายประกฤษฏิ์ณรงค์  พวงไทยสงค์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กชายประกฤษณ  ริมไธสง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงประณุดา  ชุตาพรพงศ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กชายปริพัฒน์  หวังปัญญา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงปริยา  นวลอินทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงปรียนิตย์  เพลินจิตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงปวริศา  อนุชน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายปองคุณ  ผิวขาว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายปัญญากร  สืบสำราญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กชายปัญญากร  อินทะสมบัติ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงปัทมาพร  สีระพันธ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงปาลิตา  ผางสุวรรณ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1021 นางสาวปิยฉัตร  บุญทิพย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงไปรยา  โป๊ะประนม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายพงศธร  คำภีระมี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กชายพงศ์ภูวนาถ  ไก่แก้ว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กชายพงษ์พิทักษ์  อโนวัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กชายพชรพล  งั่นบุญศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กชายพชรพล  แก้วเซ่ง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1028 นางสาวพนิตพร  อึ้งปิติมานะ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กชายพบธรรม  โมรีย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงพรชีรา  ทองครไทย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงพรธิดา  อุ่นผาง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงพรปวีณ์  เเข้นา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1033 นางสาวพรพิมล  ศรีพลเงิน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงพรรณกาญจน์  แก่นนาคำ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กชายพรหมธรรม  พรหมทา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กชายพรหมพัฒน  ศิริภัคกุลวัฒน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงพราวปภัส  หงอกภิลัย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงพฤษภา  ลีปาน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1039 นายพลวรรธน์  สิริภาคย์โสภณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงพลอยธิดา  ทินทา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงพลอยนิตา  เเก้วไพรฑูรย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงพัชรดา  ประทุมพล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงพัชรฤดี  คำพรมมี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1044 นางสาวพัชราภา  ศรีทรัพย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงพัณณิตา  กิจเธาว์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงพัณณิตา  คำมณีจันทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงพัทร์ธีรา  พรรณโส โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงพิชญาภา  ทองเเพง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงพิทยารัตน์  ไชยสุข โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ถิ่นสุข โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อักฌราศิวะโรจน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อักฌราศิวะโรจน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1053 นายพิริยะ  จาระศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงพีรนากร  บุตรทหาร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กชายพีรภัทร  เทศน้อย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กชายพีระยุทธ  พรมขรยาง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กชายพุเตย  แสงรอด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กชายพุทธิพงศ์  อนุภาพ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1059 นางสาวเพชรทับทิม  ฤทธิ์รักษา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงภคพร  แก้วโบราณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กชายภวัต  เเพงโสม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กชายภัควัฒน์  แซ่อือ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1063 นายภัทร์นินธร  สุพรธนินวงษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กชายภัทรพล  บัวโพธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงภัทราพร  ศรีโยธา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงภัทราวิชญ์ตรี  สิมลี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กชายภาคิน  สร้อยสมุทร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1068 นายภาณุรัตน์  โยชน์รัมย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กชายภานุกูล  พลนิกร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1070 นางสาวภาวินี  อุ่นใจชน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กชายภาสกร  ขมวดทรัพย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พลคำมาก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  วงศ์คำอินทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงภิญญามาศ  จาดเสม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กชายภีมวัจน์  ภูมี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กชายภูดิศ  โทอินทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1077 นายภูธิป  แช่มพุดซา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กชายภูมิพัฒน์  เหลาภา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กชายภูมิภัทร  ด่านซ้าย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงภูริชญา  ยุพิน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงภูริชญา  สมบัติกำไร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กชายมหัศจรรย์  แสงเชื้อพ่อ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงมาติกา  ธงสวัสดิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงมาลินี  แก่นนาคำ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1085 นางสาวมิ่งกมล  วิจารณ์ไพบูลย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  มุขพิมาย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กชายเมธาสิทธิ์  บุรานนท์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  แก้วสาร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงรชตวรรณ  โรมจันทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กชายรังสิมันต์  ฉายมงคล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กชายรัชชานนท์  พันธินา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1092 นายรัชพล  ดวงคำน้อย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1093 นายรัชพล  ภัทรกูลนิยม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กชายรัฐพล  ศรีบุญเรือง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กชายรัฐภูมิ  พลเยี่ยม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กชายรัฐภูมิ  พันเทศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงรัตนาวรินทร์  ภูกาบ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กชายราชพฤกษ์  หงษ์ทอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงลภัสรดา  หงส์กาญจนกุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กชายวงศพัทธ์  ภูชูธรรม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ยิ่งสิริสุข โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กชายวชิรวิทย์  ขาวพราย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงวชิราภรณ์  วงษ์ชาญศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงวรรณรดา  วิรักษา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กชายวรฤทธิ์  มากึ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงวรัชยา  ขันตรีกรม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงวรันธร  นามเข็ม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1108 นางสาววริยา  บุตรแดงน้อย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงวริศรา  คัณทักษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงวริษา  ชาญพิพัฒนชัย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กชายวสวัตติ์  โชติวัฒน์กิตติกุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงวิภาวินี  โคตะมะ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กชายวิภูษิต  อัตถโกวิทย์วงศ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กชายวีรวิชญ์  สร้อยคำ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงเวธกา  ดาหาญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1116 นางสาวศศิประภา  ทัพศิลา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงศิริญากร  กองหาโคตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงศิริวิมล  อันทะคำภู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กชายศิวกร  ศรีรักษา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กชายศุภกร  แก้วมณี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กชายศุภณัฏฐ์  วิเศษศักดิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กชายศุภณัฐ  อุตรวิเชียร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กชายศุภณัฐ  แสงลา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กหญิงศุภธิดา  อินทรเเพทย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงศุภพิชญ์  ชินวงษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กชายศุภเสฏฐ์  ปรินทร์ทอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1127 นางสาวศุภาวรรณ  พรมจรูญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงศุรัตติกานต์  ทิพย์สันเทียะ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กชายเศรษฐพิชญ์  ศรีพุทธา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1130 นายษรเดช  ชัชวาลย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1131 นายสหรัตน์  พงษ์เสนา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงสาธิตา  หินขุนทด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงสิตานันท์  เรืองกลิ่น โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1134 นายสิทธินนท์  ชารี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กชายสิรภพ  ราชบุตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กชายสิรวิชญ์  อรุณาเจริญทรัพย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงสิริกัญญา  ชลพันธ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงสิรินญฉัตร  สาฆ้อง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงสิริยากร  สุวรรณโสภา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กชายสุขเกษม  วิหกเหิน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กชายสุขพัสวิช  ย่านกลาง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1142 นางสาวสุชานันท์  สงสม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงสุตาภัทร  นะตะ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงสุทัตตา  แสนเหลา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงสุธีมนต์  กองดิน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงสุปรีญา  ทองโคตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงสุภัสสรา  ศรีธิราช โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  งอสอน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงโสภิตนภา  พลอาสา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงอชิรญาณ์  โคตรนรินทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กชายอชิระ  ร่มพฤกษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กชายอนพัช  สูงนารถ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงอนัญญา  หีบแก้ว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1154 นายอนันตชัย  แก้วจวง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กชายอนิวรรตน์  วิเชนสวัสดิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กชายอภิมุข  เพียสักขา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กชายอภิวิชญ์  สังข์อยุทธ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงอมราพร  พัสลัง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กหญิงอรณิชชา  โลหะศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงอักษราภัค  พระเมือง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงอัญชลี  เเดงน้อย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงอารยา  สารวิถี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กชายอินทนนท์  ผุยทา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงไอยริษา  สริมา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงเเพรวา  สมบัติพูนศิริ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงกมลชนก  กำหนัด โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงกรุณา  ศิริบุรี โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงกฤติยาพรณ์  มั่นคง โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กชายกฤษฎากรณ์  พรมน้อย โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงกัณนรีภัทน์  วิไลปาน โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1171 นายกิตติพงศ์  สุวรรณราช โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงจิรภิญญา  ปัดภัย โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1173 นายจิรสิน  สีหาบง โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงชนกวนันท์  มั่นคง โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงชนากานต์  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงชนิดาภา  ศรีบุญรอด โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงชลลดา  ศรีแสง โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงชาลิสา  สุภา โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กชายชุติพงษ์  ขำชู โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงชุติมา  กล่ำเกลี้ยง โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กชายฐปนยศ  พ่อลา โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1182 นางสาวฐิติพร  ก้อนกลิ่น โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1183 นายณรงค์ฤทธิ์  เสมอใจ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงณัฐฏ์ชานันท์  พันภักดี โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงดวงกลม  โคตมะ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1186 นางสาวต้นเทียน  โปร่งพรมมา โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1187 นายธนธรณ์  บุษราคัม โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กชายธราธร  น้ำทอง โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงธัญพิชชา  มะโฮงคำ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กชายธัญยธรณ์  ราชเสนา โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กชายธีรภัทร  โมคะรัตน์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1192 นางสาวนพวรรณ  ศรีอภัย โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงนวพร  ฤาชา โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กชายนัทธพงศ์  บุตนุ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงนันทวิกา  ชาญประเสริฐ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงนันทัชพร  นุ่มนวล โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงนันธวรรณ  บุดตาภักดี โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงนิลมล  พหลทัพ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กชายบริรักษ์  อ่วมสุวรรณ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กชายบุญญนันท์  ขันลุย โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงประภาสิริ  โฮ้หนู โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงปรียารัฐ  พลแสง โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กชายปัณณวัฒน์  แสงกล้า โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กชายปิติภัทร  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงพรรณภา  กิติเสนา โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1206 นางสาวพัชญ์ธีมา  ช่องวารินทร์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงพัชรพร  อินทชัย โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงพาขวัญศรัทธา  สุขเปี่ยม โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มาตย์เทพ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงพิมพ์พิกา  อ่อมแก้ว โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1211 นางสาวภรณ์ภัสสรณ์  สงวนความดี โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงภัทรธิดา  ประสุนิงค์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กชายยศปกรณ์  อัมพล โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงรักษิณา  หาญนอก โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กชายรัตนากร  แสงโทโพธิ์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กชายวชิราวุธ  คงนวล โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงวรรณกานต์  พยัคย์มะเริง โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กชายวัชรพงศ์  ขันอาษา โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงวัชราภรณ์  โสภาราษฎร์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงวิภาวี  สีใคร โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1221 นางสาววิมลตรา  บุตรช่วง โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1222 นายวีรพัตร  ชมสีดา โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กชายวีรภัทร  สีดากูด โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงศิริญากรณ์  วงค์ทอง โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงศิโรรัตน์  คงมาลา โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กชายศุกลภัทร  โพนแพงพา โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กชายศุภกร  จิตกลาง โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กชายศุภณัฐ  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กชายศุภวิชญ์  พรสุวรรณ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กชายศุภากร  นามชนะ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศรีเงิน โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงสุพิชญา  วรรณวรรค โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงสุรัตน์สวดี  สุระคาย โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงหทัยชนก  ศรีรองเมือง โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงหยาดฟ้า  โกธา โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงอธิชา  เหมาะราศรี โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงอภิญญา  จันบ้านคลอง โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กชายอัจฉริยะ  ธรรมมีบุญ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงอัญชิสา  คะเณย์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงอาภัสสรา  คลังกลาง โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงอารีรัตน์  คำโมง โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กชายอิทธิพล  สอดโคกสูง โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1243 นางสาวอุษมา  กาจู๊ด โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงเอวิตรา  คำหลอด โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1245 นายคุณานนท์  พาที โรงเรียนหนองเรือวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กชายธนกร  หินทอง โรงเรียนหนองเรือวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1247 นางสาวรัตนาพร  นอขุนทด โรงเรียนหนองเรือวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงกนกภรณ์  ภู่มา โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงกนกวรรณ  สธนศักดิ์ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงกฤตพร  โล่ห์เส็ง โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1251 นายกีรติ  ชาวงษ์ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กหญิงเกตุกาญจน์  แสงเดือน โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงเกวลิน  วิบูลปัญญาวัฒน์ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงขวัญจิรา  สุวิทยะศิริ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงจารุพร  คุ้มชัย โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงจิดาภา  ทมโยธา โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงจิดาภา  เท่าธุรี โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงจิรัชญา  นาส้มกบ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญรอด โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงชัญญานุช  รากโสม โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กหญิงชุติมา  นุภา โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กหญิงไซรนา  พันธุ์พฤกษ์ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงญาณิศา  ดงกระโทก โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1264 นางสาวณัชชา  ขุนพิทักษ์ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กหญิงทอหทัย  โครตเทียม โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงทัตตะวัน  เจริญรัตนไพฑูรย์ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กชายเทพประทาน  กระแจะจันทร์ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กชายธนกร  เจริญรุ่งเรือง โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1269 นายธนพล  แสนสีคำม้วน โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กชายธนากร  นนธิบุตร โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กหญิงธนารีย์  พลนิกาย โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กหญิงธัญญลักษ์  จันทร์แท้ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กหญิงนริศรา  นามสว่าง โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงนัฐชา  จำรัสภูมิ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กหญิงนัทธมน  วาชัยยุง โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีอรุณเอี่ยม โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กหญิงนิรชา  โพธิ์หล้า โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ศรีพัก โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงปัณณพร  สมบูรณ์ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กหญิงปิยนันท์  สีหานาค โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กชายเปรมศักดิ์  สอนจ้อย โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงพรทิภา  พลเยี่ยม โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงพรรณปพร  จันทรสูรย์ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  มะณีจันทร์ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กหญิงพิชชาพร  รัตนรุ่งโรจน์ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กหญิงพิชญาพร  จิตมาตย์ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  นาชัยเพ็ชร โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1288 นางสาวภาสินี  คำขวา โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กชายภูธเนศ  จันทนาม โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กหญิงภูวรินธร  เนาวราช โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กหญิงรดา  พร้อมสุข โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงรรดา  ถนอมผล โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1293 นางสาววนิสา  ไวจำปา โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กชายวรินทร  แก่นภูเขียว โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กหญิงวริศรา  พันธุมะเกียรติ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กชายวัชรวิทย์  แก่นภูเขียว โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงวิมวิภา  ภูมิคอนสาร โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กหญิงวีรดา  มิเคล่า​ มอริสเซ่ย์ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กหญิงศกุนตลา  เทียนไทย โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กชายศิวกร  พักจะรุง โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กหญิงศิศประภาพร  ตลับเพชร โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1302 นายศุภวิชญ์  ภาควุฒิ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กหญิงสิรีธร  กมณีย์ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กหญิงสุนิสา  คำมีอ่อน โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กหญิงสุพรรษา  อุปถัมภ์ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กหญิงสุภัชญา  จูมศรี โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กหญิงสุวพิชญ์  คำโสภา โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กหญิงอชิฌา  อองจำปา โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กชายอชิรวิทย์  ฤทธิ์วิเศษ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงอนันตญา  ภิมลนอก โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1311 นางสาวอรปรียา  แก้วมืด โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กชายเอกโชติ  เพชรแสน โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กหญิงกนกกร  ศรีบุญขาม โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กหญิงกนกพร  หล้าเครือ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กชายกนกพล  คำหาญสุนทร โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กหญิงกนกอร  ทองที โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กชายกฤษฎา  ตันเจียง โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กหญิงกัลยา  บริสัย โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทรงศรี โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กชายกิตตพัฒน์  วงษ์ทรงยศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กหญิงเกวลิน  เหลาศรี โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กชายคมสันต์  จำนงรค์พิพัฒน์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงจันทร์ธิดา  มาจพันนา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กหญิงจิรประภา  สีหานารถ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กหญิงจิราพัชร  โพธิญาณ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กหญิงจุฬาทิพย์  สมใจ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กหญิงฉัตรติยาวดี  ทิพอาด โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงชฎาภรณ์  ดอนเสนา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กหญิงชลิตา  สีทองเขียว โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กหญิงชัญญานุช  มีนอก โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กชายชานน  นาสมโภชน์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงญาณิศา  มากเพ็ง โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กหญิงญาสุดาภรณ์  เขียนจูม โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กหญิงฐิติรัตน์  พลสัสดี โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กชายณัชนพ  ธนศักดิพัฒ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  พลนอก โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมน้อย โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กหญิงณัฐนิชา  ลีราช โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กหญิงณัฐวรา  รักสกุล โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กหญิงณิชกานต์  สุขบิดา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กหญิงทธภรณ์  กิ่งแก้ว โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กหญิงทักษพร  ลิพลทา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กหญิงธนภรณ์  ป้องบ้านเรือ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กหญิงธนัญชนก  แก้วโภคา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  วิเศษดี โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กหญิงธารินี  จันทัง โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กหญิงธิญาดา  นาสำแดง โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1348 นายนันทิพัฒน์  คำภาหล้า โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กชายเนติโช  ภูมิพัฒน์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กชายปรภัทร  ศรีวิไล โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กหญิงปริญญาภรณ์  ดุมชัยภูมิ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กหญิงปวีณ์นุช  ภาวะบุตร โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กหญิงปัญญาพร  สิงห์เพ็ง โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กหญิงปัณฑิตา  สวนสุวรรณ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กหญิงปาลิตา  สาผุยทำ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กหญิงพัชรธิดา  แดนสีแก้ว โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กหญิงพิชชากร  ศรียศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กหญิงพิชญาภา  เดชสิมมา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กหญิงแพรทิพย์  ก้อนกลิ่น โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กหญิงแพรว  ภาโนชิต โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กหญิงแพรวา  บาอุ้ย โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กหญิงภคพร  น้อยคำมูล โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กหญิงภัคจิรา  มณีพงพงษ์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กหญิงภัทรธิดา  เลิศปรีชา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กหญิงภูฟ้า  พิณพงษ์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กหญิงรพีพรรณ  เรืองศรี โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กชายรพีภัทร  แก้วคูณ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กหญิงวรรณวิษา  สิทธิเลาะ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กหญิงวริศรา  โพธิ์จันทร์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กหญิงวริสา  ชัยศรี โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กหญิงวลัยวรรณ  เที่ยงปัด โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กหญิงวาณิติญา  หลินโนนแดง โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กชายศักรินทร์  พิทักษ์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กหญิงศิวปรียา  วงค์แสนคำ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กชายสงวนวงศ์  พวงเวียง โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กชายสอง  โพธิ์ศรีเรือง โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  พลาศรี โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กหญิงสิรวรรณ  คำดอนหัน โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1379 นางสาวสุกานดา  คุณธรรม โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กหญิงสุนิสา  เห็มกอง โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กหญิงสุพิชญา  ปุยชัยภูมิ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กหญิงอลิษา  โคตรเพชร โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กชายอานนท์  สร้อยแก้ว โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กชายเอกสิทธิ์  นิลกิจ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กหญิงณภัทรา  สุภัคชูกุล โรงเรียนบ้านเรียน ภ.ดี ม.3 คณิต ม.ต้น