รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกชกร  ภารเจิม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกนกนิภา  ไชยจำนงค์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
3 นางสาวกนกอร  วันจรูญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกมลชนก  กมลนัด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกมลชนก  ผโลปกรณ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
6 นางสาวกมลวรรณ  ชิตบุตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกรพิน  พรมโนนศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกรพินธุ์  อรัญสาร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายกรวีร์  ภูทะระ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายกรวีร์  วงษ์สมบูรณ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายกฤต  กั้วพิจิตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายกฤตนัย  เรียนเจริญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายกฤตภาส  ชูพรมวงษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายกฤตย์ฒิเมธ  ภารสงัด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงกฤษฎาภา  คำควร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายกฤษณพงศ์  สิมลา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
17 นางสาวกฤษณา  ภูชะหาร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นายกฤษดา  สารปัง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงกวิสรา  ภูครองตา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงกัญญรัตน์  ญาณผาด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตรันเจริญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ภูศรีโสม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
23 นางสาวกัญญารัตน์  ดอนโอภาส โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นางสาวกัญญารัตน์  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายกันตทีร์  ช่ำชอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายกันตพัฒน์  ภูภักดี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ภูสีฤทธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงกาญจนา  ยมภา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ธรรมเก่ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายกิตติพงษ์  ใจเมตตา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายกิตติวัฒน์  ปัญญา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงกุลนันท์  รักษาวงค์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงกุลยา  หาระมี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
34 นายเกียรติศักดิ์  นาถมทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ภูสดใสย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงขนิษฐา  ภูศรีโสม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงขวัญมุก  พิมพ์ทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายคณิศร  ศรีวิไสย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายคณิศร  เขียวอ้าย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงคันธนิรา  บุญมา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายคำภีร์ดารา  ภูกิ่งเงิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายจักพรรดิ์  เหมือนนาดอน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายจักรพันธ์  อิ่มพูล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
44 นายจักรภพ  เหมือนนาดอน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายจักรินทร์  ชาภูมี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงจิณห์นิภา  ทิพย์ศิริ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงจิดาภา  ชูศรีวัน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายจิตติพัฒน์  บัวคำภู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
49 นางสาวจิตติมา  ท่อนโพธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงจินดารัตน์  ภูกาเมฆ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
51 นางสาวจินตนา  ปานกลาง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
52 นางสาวจิรนันท์  จุลทะครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงจิรนันท์  มิตราช โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายจิรภัทร  อาสนา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
55 นางสาวจิรสุดา  พลคำมาก โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
56 นางสาวจิรัชญา  พระภูจำนงค์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงจิรัชยา  กานคาน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
58 นายจิราเมศร์  ขจรปัญญา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายจิรายุ  ปันเเก้ว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงจิรารัตน์  นันทบุรม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงจิราวดี  ศรีคำมูล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายจิราวัฒน์  พิมพะนิตย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
63 นายจิฬายุ  หัตถพรหม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงจีรนันท์  จิรกุลพาณิชย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงจีรนาฎ  ถิตย์สมบูรณ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
66 นายเจตินัย  บุตรวัง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
67 นางสาวเจนจิรา  อำนาเมือง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายฉัตรมงคล  ปราบพาล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  สุระพร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายชญานนท์  ดอนบุรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงชญานันท์  ทัพธานี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
72 นางสาวชญานินทร์  อินทรตุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงชญานิศ  การพิศมัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงชญาภา  คล้ายแก้ว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายชนกานต์  พันโกฏิ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงชนกานต์  ไชยงาม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายชนัญญู  วังภูผา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงชนันธร  ดอนชัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายชนาธิป  หลักคำ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงชนิดา  ภูสิมมา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงชนิสรา  ทิพย์อุทัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
82 นายชยภัทร  รัตนธารทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายชยางกรู  กันทำ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงชลธิชา  จินทร์ซ้าย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
85 นางสาวชลธิชา  ดอนวิเศษ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงชลนรี  จำเริญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายชัยวัฒน์  ภูโปร่ง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายชินกฤต  ฤทธิ์รักษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ครองสุข โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงชุติกานต์  ชื่นชม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายโชคนรินทร์  ดวงแจ่ม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงโชติกา  สาแก้ว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงญัฐชนันท์  รัตนะศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงญาดา  ไชยกาล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
95 นางสาวฐิตาภรณ์  ดอนสมจิตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายฐิติพงศ์  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงฐิติพร  พรหมเจดีย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงฐิติพร  โคตบุตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงฐิติมาพร  ทองบุตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงฐิติวรดา  พวงมาลัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงฑิมัมพร  ภูสุดสูง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายณฐกรณ์  สมเพียร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายณรงค์เดช  ล้านพลแสน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายณัชพัฒน์  ชนะศึก โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงณัฎฐนิช  สารผล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายณัฏฐ์ปวินท์  สุนทรภักดี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงณัฏฐา  พลสิงห์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
108 นางสาวณัฐกานต์  ปินตาคำ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายณัฐชนน  วงษ์จรัส โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงณัฐชยา  ภู่ระย้า โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงณัฐชยา  วัฒนวิกย์กิจ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงณัฐชลิดาธร  มาตสะอาด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงณัฐณิชา  พันธุ์ประดับ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงณัฐณิชา  แวงโสธรณ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
115 นายณัฐดนัย  ถิตย์บุญครอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงณัฐติยา  โพธิ์รัตน์โส โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงณัฐนันท์  ตรีกามน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงณัฐนิชา  วัฒโน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายณัฐพงษ์  ไชยอำนาจ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายณัฐภูมินทร์  บุญพิศาล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายณัฐวุฒิ  อิศาสตร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงณิชกานต์  ภูครองทุ่ง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงณิชชา  ภูเวียง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงณิชากร  กั้วกำจัด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงณิชานันท์  งามประเสริฐ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงณิฐชยา  เรืองชัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงณิภัทรศพร  โสภาอินทร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงณิศวรา  นระเสน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายณุชากร  สินธุศิริ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
130 นายดนุพล  ปัญญารัตน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายตราวุทธิ์  เรืองชัยเจริญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายตรีเทพ  ศรีดาว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายตรีสุนทร  ชุมคง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
134 นายเตชิด  บุญหล้า โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายทวีศักดิ์  ศรีพลลา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงทอฝัน  อินทสอน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงทอแสงรัศมี  ดาบไธสง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงทักษพร  พันธ์สอาด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงทัศนี  ภูแข็ง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงทัศนีย์  เผือดผุด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
141 นายธนกร  ดาหนองแห้ว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงธนพร  ภูน้ำเย็น โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายธนพล  ดวงสาพล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
144 นางสาวธนภรณ์  ภูจอมจิตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
145 นายธนภัทร  อดุลโภคาธร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายธนวัฒน์  ปรีบุญครอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายธนะพล  ภูสมมา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายธนัชวิชญ์  ภูยาดาว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายธนาธิป  เจียมเจือจันทร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
150 นายธนินท์รัฐ  ภูยาดาว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายธราเทพ  พิมพิศาล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายธราธิป  สิงหพรหมสาร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายธวัชชัย  ภูกฐิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงธัญชนก  เชี่ยวรุ่งโรจน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วบุญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงธัญญาเรศ  ดอยแก้วขาว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรีโยธี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงธัญวรัตน์  กองคำ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงธารใส  นันถนอม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงธาราทิพย์  รัตนธรรม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงธิญาดา  บุญนาท โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายธิติ  แก้วคำ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงธิติมา  พิมพ์มหา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
164 นายธีธัช  วรรณสิงห์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายธีรเทพ  พันธ์ุผาด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายธีรพงศ์  ภูพาที โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายธีรพัฒน์  อ่อนสำอางค์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายธีรภัทร  ทวีสินธุ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายธีรภัทร  สุภัควนิช โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
170 นายธีรภัทร  แสนศักดิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายนนทกร  ตาลสถิตย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงนภัสสร  สำราญบุญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายนรากร  นนทะมาตย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายนราวิชญ์  ภูคงน้ำ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงนริสรา  พยุพล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงนวลปรางค์  ภูดวงจิตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
177 นายนันทิวัฒน์  จิตต์พิริยะการ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงนาราภัทร  จำปาเงิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงนิชา  กองการ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายนิธิศ  บุ่งอุทุม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายนิพพิชฌน์  ฤทธิ์เลิศวิริยะ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
182 นางสาวเนตรชนก  ขันธบูรณ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายเนตินทร์  ภูอาภรณ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายเนรมิต  บุญแสน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายบัลลังก์เพชร  นิติสุข โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงบุษยากร  แจ่มสุวรรณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  อ่อนสำอางค์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงเบญญาภา  บุษบารัตน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงเบญญาภา  พลอยพันธ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายปฏิพันธิ์  วิสิทธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงปฏิภรณ์  ไชยะมะณี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายปฏิมากรณ์  คำเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
193 นายปณวัชรกิจ  จิตรมุ่ง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
194 นางสาวปนัดดา  อินอุ่นโชติ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายปภวิษญุ์  เวียงสงค์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายประกาศิต  ภูแสงศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายประกาศิต  มังแดะ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายประชามติ  ฆารวิพัฒน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงปราณปรียา  ไชยบุตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงปรียาภรณ์  วงศ์หนองหว้า โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายปวริศ  อุ่นเพ็ญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงปวริศา  ชินนะ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงปวันรัตน์  แก้วประเสริฐ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  จองคำ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
205 นายปัญจพล  รุ่งวิริยะวณิช โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายปัญจวิชญ์  ภูวเศรษฐ์นนท์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
207 นางสาวปัณฑิกา  วรรณจักร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงปานระพี  ภูหัดสวน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงปาริฉัตร  ภูกิ่่งดาว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงปาลิตา  อนามพงษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายปิติภัทร  กั๊วพรม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงปิยธิดา  ฉายถวิล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงปิยะฉัตร  สอนเรียง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงปูชิตา  ภารประดิษฐ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายเปรมสุธี  กองมณี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายพงศกร  รักษาภักดี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายพงศกร  อัยยะรัตน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายพงษ์จิรา  ภูจริต โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  คำพันธ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายพงษ์สิทธิ์  วรสินธุ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายพชรพล  พงษ์ศิริ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงพรชนิต  พรเรืองวงศ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายพรชัย  บุญยบุตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงพรธีรา  จันทรเหลือง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงพรนภา  ถิตย์กุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงพรนภา  ภูขามคม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงพรพรรษา  สีมา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงพรรณธร  ไชยศิริ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
229 นางสาวพรวิมล  สังคำพันธ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายพร้อมนภพล  ผันผ่อน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายพลกฤต  หมั่้นเก็บ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงพลอย  พรพนม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงพลอยตะวัน  ผลถวิล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  มุ่งมาตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงพัชรศิริ  แสงเพชร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงพาขวัญ  อุทัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายพานมังกร  ภูสีเขียว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงพิชญ์กานต์  วีระพันธุ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
239 นางสาวพิชญ์นันต์  นิติพจน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  เถื่อนศร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  จินดา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ผิวพัน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงพิมฤทัย  โคตนนท์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงพิรดา  จราฤทธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงพิรดา  อิ่มรัตนกุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายพิสิษฐ์  ฤทธิ์เลิศวิริยะ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายพีรณัฐ  ศรีจำนงค์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
248 นายพีรธัช  เสนาธรรม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายพีรภัทร  กุญชนะรงค์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายพีรภัทร  ภูอินรมย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายพีรภัทร  แก้วสารภู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงพีรยา  ขุนแพ่งชม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
253 นายพีรวิชญ์  ฤทธิลัน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายพุทธิพันธุ์  ขอดสันเทียะ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงเพ็ญสุดาภา  เบ้าจังหาร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงเพ็ญหทัย  คำหงษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงแพรวแพรวา  ร้อยวง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
258 นายภัทรกัณฑ์  พลดี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงภัทรธิดา  ธารเเม้น โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงภัทรธิดาภา  กลางสวัสดิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงภัทรปภา  คำศรีจันทร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายภัทรพงษ์  ภูบานเช้า โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงภัทีวี  ผลเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงภัสยาพร  กัลยาสนธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายภาคภูมิ  อุดมพันธ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายภาคภูมิ  เอี่ยมจำลอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายภานุพันธ์  ดอนเงิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงภาสิณี  การสวน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายภีศเดช  มโนสิทธิศักดิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
270 นายภุมเรศ  ราปะ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายภูมินทธ์  แน่นอุดร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายภูมินทร์  แน่นอุดร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงภูริตา  ภูปาทา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายภูริพัฒน์  ภูพาที โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงภูษิตา  ชาวกงจักร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงมนัสนันท์  คำทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงมิ่งกลม  ภูภักดี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงเมธาพร  ประจันทร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายยศภัทร  จินดาศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายยุทธพงษ์  ลิ้มภูสินธุ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายรชต  แสงสว่าง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายรพีภัทร  วีระนาคินทร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงรักษุดา  อุดมรัตน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายรัชชานนท์  รัชพล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
285 นายรัชพล  จงเรียน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายรัฐศาสตร์  กาลวัน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
287 นายรัตนกร  อิ่มสง่า โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงรัตนาวดี  ภูยอดเมฆ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงรินรดา  มาย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
290 นางสาวรินลณี  ถมหนวด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงรุจิกานต์  อุดรบูรณ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายเรืองศักดิ์  ภูลมผา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงลมัยพร  ภูยอดพลอย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงลักษมีกานต์  ภารสงัด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงวชิญาณ์  นารูลา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายวชิยากรณ์  ไสวอมร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เลยะกุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
298 นายวชิรวิทย์  นาไชยเงิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายวชิรวิทย์  พนมเริงไชย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายวรชิต  โกศล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายวรภัทร  คงสมมาตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายวรรณชนะ  วงสำแดง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงวรัญญา  เศรษฐรักษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงวรุณยุภา  โคตรบุญครอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
305 นายวัชรพล  ไชยกำบัง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
306 นางสาววิชญาดา  จันทะขึ้น โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงวิชญาดา  บุญอินทร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายวิธวินท์  อุตมะ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
309 นางสาววิภารัตน์  พรมยศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายวีระศักดิ์  บุญริ้ว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายศรัญยพงศ์  อินธุโสภณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงศรัณย์รัตน์  โพธิกมล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายศรัณย์  สุวรรณเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงศรุดา  วรรณทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
315 นายศรุต  นาถมทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงศลิษา  มาตรา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงศศิวิมล  ถิตย์สมบูรณ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  จำเริญรักษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
319 นายศักดิ์  ศรีกัลยา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
320 นางสาวศิรดา  นาสินเพิ่ม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงศิริณภัษ  เรืองเเสง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
322 นางสาวศิรินทรา  พิมสิม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
323 นายศิวกร  แดนนาสาร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายศิวพงศ์  มะละสาร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงศิวพร  ชัยฤทธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายศุภกร  อิ่มสิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
327 นายศุภณัฏฐ์  บุตลา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงศุภพิชญา  เคนไชยวงศ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงศุภรัตน์  ไขศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายศุภวิชญ์  ถิ่นวิลัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายศุภวิชญ์  ภูโอบ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายศุภเวช  พรมจันทึก โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงโศภิษฐา  ชนะมาร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายสรวิศ  บุหงานคร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายสรวิศ  เจริญธรรม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงสรารัตน์  แก้วกาหลง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงสโรชินี  ศรีวิชัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
338 นางสาวสาธนี  ภูนาเมือง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
339 นายสิทธิกร  ฉายจรัส โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายสิทธิชาติ  สีฉัน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงสิรภัสสร  เศรษฐรักษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงสิริยากร  ภูคะฮาด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงสิริรัตน์  ถิ่นเเสนดี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
344 นางสาวสิริรัตน์  มณีไพโรจน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงสิริรัศมิ์  จำป่าแจม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
346 นางสาวสุกัญญา  สุรียพรรณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงสุขุมาลย์  วรรณสิงห์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  พิชัยเชิด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
349 นายสุชัยพร  บุษดี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
350 นางสาวสุชาดา  ชัยภูธร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงสุพิชชา  เสนากิจ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงสุพิชญา  พระเมือง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงสุพิชญา  ภูอุ้ม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงสุภาวิตา  ผลเรือง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายสุรยุทธ  เชยชะนันท์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายสุวิจักขณ์  เย็นใจ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายสุวิชา  ภูโบราณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายเสกสรร  อนุสนธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงแสงดาว  เฉิดพันธ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงโสภิตนภา  ขัดจำปา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายหัตถกิจ  ศรีนอก โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายอดิศร  ภูนาวัง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายอติชาติ  แสนศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายอธิป  สมศิริ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายอนุชา  ภูพันนา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายอพิชัย  อิ่มวงค์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงอภิญญา  การสว่าง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายอภิพัทธ์  ทองคำห่อ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงอมลวรรณ  เมฆขุนทด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงอรกัญญา  ตรันเจริญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงอรวรินทร์  โบราณมูล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายอัครพล  วันเพราพริ้ง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
373 นางสาวอัครภิญญา  พลจร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงอัจฉราพร  บุญภามา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงอัยรินทร์  กองณรงค์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายอัศวิน  มาศภูมี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงอารียา  จูวัฒนาประเสริฐ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายอิทธิมนต์  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงอิษฎาอร  โคตรปัญญา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
380 นางสาวอิสรีย์  ระวาดชู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงเอมิกา  ภารสงวน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงกชพร  วันเพราพริ้ง โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
383 นางสาวกนกกรณ์  ศรีวิพันธุ์ โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงกนกวรรณ  กุดสวรรค์ โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
385 นางสาวกนกวรรณ  เห็มสนาน โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
386 นางสาวกมลชนก  แสนวัง โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
387 นายกรวีร์  คุณพรม โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
388 นายกวีวัฒน์  กกค้างพลู โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงกัญญ์วรา  อนันเอื้อ โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงกันตา  ภูทองหล่อ โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายกิรติกุล  ผิวผัน โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงกุลธิดา  ไชยยะ โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงขวัญข้าว  นาชัยเวียง โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงคณิตตา  กุดวิฬา โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
395 นางสาวจันทกานต์  ไชยโคตร โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
396 นายจิตติคุณ  สิงหราช โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
397 นายจิรกิตต์  อุดมพันธ์ โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงจิราภา  อริยธนิสร โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ประกอบสุข โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
400 นางสาวชฎาพร  ไชยคำมิ่ง โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงชนมณี  มาตยะขันธ์ โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายชวกร  นาทอนจันทร์ โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
403 นายชัชพล  ลครทิพย์ โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงชีวาพร  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายณฐพัชรี  จันทชุม โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงณษมา  อ้อจันทึก โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงณัชทิชา  พันธุขันธ์ โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงณัฐชยาน์  พานาดา โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงณัฐญา  แสงพล โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงดารารัตน์  พละสินธุ์ โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
411 นางสาวทัตพิชา  แก้วประภา โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายธนดล  เวียงปฏิ โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงธนัญชนก  มั่งมา โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงธารินญา  ชัยจักร์ โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
415 นางสาวธิดารัตน์  นาทันริ โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงธิติณัฐดา  นาชัยเวศ โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายธีรธาดา  จันทะเสน โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายธีรภัทร  วงศ์กลาง โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายธีรภัทร  ศรีค้อ โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายธีระโชติ  เพิงธรรม โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงนภัสกร  ปานจันทร์ โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงนันทิชา  นาคอ้น โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงนิธยาภรณ์  ดอนสมจิตร โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงนิธิวดี  คำศิริ โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงบุญญาพร  นนทะวงษ์ โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายปริณ  โจทจันท์ โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงปรียาภัทร  สนองเดช โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงปวีณา  เอนเกษร โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
429 นางสาวปัญญาพร  ดิษเอม โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงปัณพร  บุญญา โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
431 นายปิติชัย  เพ็งธรรม โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
432 นางสาวปิยธิดา  หล้าโคตร โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
433 นางสาวปิยธิดาพร  ไชยกิ่ง โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายปิยวัฒน์  โคตรพัฒน์ โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงปิยะวัลย์  ศรีชมภู โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงพรพรรณ  แฉล้มชาติ โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงพรมมณี  คูนาแก โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายพัฒนศักดิ์  นาสุวรรณ โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายพิชากร  ทองเหลี่ยม โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงพิมชนก  แหยมละ โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไขแสง โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไชยคุณ โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พละสาร โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงพุทธิชา  บุญหมั้น โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงแพรวา  โพนเงิน โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงภวิษย์พร  ขันโอฬาร โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงภัคธีมา  เลิศประยูรวัฒนา โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
448 นางสาวภัชรา  นัดทะยาย โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
449 นางสาวภัชราภา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายภานุพงศ์  บุญสิงห์ โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ปรีดา โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
452 นางสาวระพีพรรณ  กุดสวรรค์ โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
453 นายรัชชานนท์  พรหมโคตร โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายวทัญญู  ดงวิสุทธิ์ โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
455 นางสาววรัชยา  ยุบลเขต โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงวรุณยุพา  พาธาณี โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
457 นายวันชัย  ดอนไพร โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงวิชญาดา  นาดี โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงวีรยาพร  นาชัยฤทธิ์ โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงศิริกัลยาพร  แก้วพิลา โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงศิริกานดา  กองอุดม โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
462 นายศุภชัย  พลยะเรศ โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
463 นายศุภวัฒน์  วรรณจักร โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
464 นายสรวิช  บรรพชาติ โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงสาวิกา  กาพบุดศรี โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
466 นายสิทธิศักดิ์  บำรุงสุข โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงสุจิรา  ส่งเสริม โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีสุมาตย์ โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
469 นายสุรเชษฐ  ปัญญา โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงสุวิมล  ดอนหัวบ่อ โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
471 นายเสกสันต์  ศรีชาติ โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
472 นายเสฎฐพงษ์  ธะนะชัย โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายโสภณวิชญ์  มาศงามเมือง โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงอภิชญา  ไหล่ประเสริฐ โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงอลิสา  สุภาษี โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงอารดา  มาตยาคุณ โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงอิงลดา  เครือวรรณ โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายกฤษณพงศ์  สีอ่อนจันทร์ โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงบุษกร  ภารสำเร็จ โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงสิริยากร  ถารโอราญ โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
481 นางสาวจุฬารัตน์  อำพะวา โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
482 นายณัฐพล  ยิ้มณรงค์ โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  เจริญศรี โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
484 นางสาวรัตนาวดี  ศรีจันทร์ โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงสุพรรษา  พานาวาน โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงสุพัตรา  สิงเสนา โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายสุวรรณภูมิ  กุดนอก โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงอนุศรา  กลางบุญเรือง โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงกชกร  ศิริรักษ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงกชกร  สารชัย โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงกชกร  ใหม่วงค์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
492 นางสาวกชพร  สินธุเสน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงกชพร  อยู่หนูพะเนาว์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงกชมน  คนขยัน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงกชอร  วงศ์กาไสย โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงกนกพร  ธารเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงกนกพร  บุษดี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงกนกพร  บุสดี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
499 นางสาวกนกพร  ภูละมุล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงกนกพรรณ  ภูพันธุ์หงษ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
501 นางสาวกนกพิชญ์นภา  เมืองโคตร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงกนกลักษณ์  พิมพะสอน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
503 นางสาวกนกวรรณ  ณะสาโร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงกนกวรรณ  มโนขันธ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงกนิษฐา  ภูกิ่งเงิน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงกมลชนก  เทศนา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงกมลรัตน์  ดวงจรัส โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงกรกมล  จันประทัด โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายกรกฤษณ์  ลาภบุญเรือง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงกรชนก  สาระดี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงกรชวัล  บุญจันศรี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงกรณ์วิภา  ภารประดับ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายกรดล  แสนยโยธิน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
514 นางสาวกรนภา  แสนวัง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงกรพินธุ์  ตะติยรัตน์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
516 นายกรมิษฐ์  ประทีปทอง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงกรรณิการ์  ภูจักหิน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายกรวิทย์  ภูเฉลียว โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงกรวิภา  อ่อนรัชชา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงกฤตติยาพร  นาเเถมทอง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายกฤตบุญ  เคนวิเศษ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายกฤติเดช  ยุทธนารักษ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายกฤติพศ  ธนุการ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงกฤติมา  สิงห์หลอด โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงกฤติลักษณ์  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายกฤษฎา  ดีสนิท โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายกฤษณพล  เกษนาค โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายกฤษดา  พานิชย์พงษ์มงคล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายกลวัชร  อิ่มสว่าง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงกษมา  ศักดิ์วงค์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุตรโชติ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เวียงวะลัย โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทรัพย์กุล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงกัญญารัตน์  นันสมบัติ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายกันตพัฒน์  ชวนผดุง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายกันตพัฒน์  แลโสภา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงกัลยา  ภูซ้ายศรี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงกานต์ณิชา  ปรีประสาท โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ฆารประเดิม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงกานต์ธีรา  สกุลจำรัส โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายกิตต์ธวัช  รักกะสิวิทย์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงกิตติกา  พาลี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายกิตติพันธ์ชัย  ประครองสุข โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายกิตติพิชญ์  ลีลาวัฒนานนท์กุล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
545 นางสาวกิตติยา  ไชยเสนา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงกุลยา  หาระมี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงเกวลิน  จันทรึก โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงเกศรินทร์  บุญสวาย โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
549 นายเกียรติภูมิ  สันทิตย์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายเกียรติศักดิ์  พาภิรมย์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
551 นางสาวขจารินท์  พันธ์ผ่อง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
552 นางสาวขวัญจิรา  วรจารุ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงขวัญจิรา  แก้วลี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
554 นางสาวขวัญชนก  ศรีประสงค์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงขวัญชนก  เวียงนนท์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
556 นายคณิน  ชูกมล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายคมเดช  สารฤทธิ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
558 นางสาวจตุพร  กลางยาแสน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงจนิสตรา  ฉายผุด โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
560 นายจักรพรรดิ์  ถิตย์บูรณ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายจักรพรรดิ์  เขตสงคราม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายจักรเพชร  ละภักดี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายจักริน  เพชรสุก โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงจันทร์จรี  คำสวัสดิ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
565 นางสาวจารวี  เอื้อประเสริฐวณิช โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายจารุวิทย์  คำชนะ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงจิดาภา  มณีขัติย์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงจิดาภา  สุทธิทรัพย์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายจิรโชติ  ศิริโสม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
570 นางสาวจิรวรินทร์  ภูเสงี่ยม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
571 นางสาวจิรัชญา  สัตราศรี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
572 นางสาวจิรัชญา  สินธุไสย โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  สุทธรัง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงจิราพร  เก้าศักดา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายจิราพัฒน์  หัตถกรรม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงจิราภัค  ภูผานิล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายจิรายุ  ญาณผาด โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
578 นางสาวจิราวรรณ  ชัยวรรณ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
579 นายจิลันธร  ภูเเย้ม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงจุรีพร  อาจเดช โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายเจษฎางค์  ตะจันทร์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
582 นายฉลองราช  เปล่งรัศมี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายฉัตรภูมิ  วรรณอำไพ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
584 นางสาวชญาดา  ภูมิ่งเดือน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงชญาภา  สารปรัง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายชนกันต์  ไชยปัญญา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงชนะใด  ทับทิมไสย์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายชนาธิป  ทรัพย์พงษ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายชนาธิป  อาจบรรจง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงชนารินทร์  ทรงเดชกล้า โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงชนิสรา  วงค์สมศรี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงชมพูนุช  วังภูษิต โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงชมพูลดา  ดอนเงิน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายชยกฤต  อนันตกิจบำรุง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายชยพล  จันที โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงชโรธร  อันทะศรี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงชลธิชา  จินดามาตย์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงชลนิภา  อุ่นสุด โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงชลลดา  ภูแช่มโชติ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงชลลดา  ศรีวิสัย โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายชวนากร  อุตะมะขาน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงชวัลนุช  ลือศรัทธา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เค้าแคน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายชวิศ  ฉัตรศุภกุล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงชาครียา  ภูนิทาน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายชาญยุทธ  หอยมณี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายชามติ  ภวภูตานนท์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงชาลิตา  พิสมเกิด โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงชาลิสา  ภูเสสิทธิ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
610 นางสาวชิโนรส  เลิศการวิจัย โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงชุดากานต์  อามาตย์สมบัติ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
612 นางสาวชุติกาญจน์  อำภะวา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
613 นางสาวชุติมา  ถิ่นเเก้ว โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงชุติมา  วันเนาว์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
615 นางสาวเชิญขวัญ  ยันศรี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายโชคชัย  สุขโพธิ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงโชติกา  ตารัตแสง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงโชติรส  ยันศรี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงญาณาภรณ์  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงญาดา  ภูสีน้ำ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงญาดา  แกล้วกล้า โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงญารินทร์  ภูบุตตะ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
623 นางสาวฐณิชา  ถิตย์รัศมี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายฐากร  จันทรากูลชัย โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงฐิตารีย์  ขันทอง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงฐิติชญา  วงศ์ทอง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงฐิติพร  ทองบุ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงฐิติมา  ภูถาดงา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงฐีติกาญจน์  สงสุรีย์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
630 นางสาวโฑตรีนันท์  ภูวิโคตรธนกุล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงณพัชชนันท์  ศิริวรินทร์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายณภัทร  ชาแสน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายณภัสกร  อ่อนสำอางค์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
634 นายณรงค์ฤทธิ์  ล้านพลแสน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงณลิตา  รัตนวงค์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงณัชชา  บุญละเวก โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงณัชยาภา  สุตาวงษ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อิ่มภักดิ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภูกิ่งเงิน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อิ่มภักดิ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ภูธรรมะ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  เสนาธง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงณัฐกฤตา  นาสมไชย โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุวรรณ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุวรรณ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงณัฐฐาพร  จันทพล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
647 นายณัฐดนัย  คำวิโส โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
648 นางสาวณัฐทิดา  ตันติสิทธิพร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงณัฐนรี  ปรางทอง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงณัฐนันสิริ  พรมพินิจ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงณัฐปรินทร์  ภูโชคชัย โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
652 นายณัฐพงษ์  ตรีพัสดี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายณัฐพงษ์  ปานกล่อม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
654 นายณัฐพงษ์  ภูนนทา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายณัฐภัทร  ครุฑบิน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
656 นายณัฐภัทร  ภูนาเขียว โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงณัฐวรรณ  บุญราศรี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายณัฐวัตร  นันบุญ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
659 นางสาวณัฐวิภา  ลครชัย โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญจงรักษ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายณัฐวุติ  ลิ้มประดิษฐิ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงณัฐสุดา  มานิชย์สาร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงณิชนันท์  ภูโอบ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงณิชานันท์  สุวรรณทอง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงณิชาภัทร  มูลเอก โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายดลนภัส  ดีใจ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายเดชอนันต์  วิชาสาร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายแดเนียล เจย์  โจนส์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายตรรกวิทย์  ไร่วิบูลย์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายเตชินท์  ติยะเฟื่อย โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายเตชินท์  วงษ์สมบูรณ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายทรรศนพล  ภูเบ้าทอง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงทักษพร  ไพรัตน์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงทักษวดี  ปรีผาด โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
675 นางสาวทัตพร  สีหาบัว โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงทิพย์สุเนตร  เขตมรรคา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายเทียนชัย  คำหงษา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายแทนคุณ  จิตราช โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายธนทัต  แสงสารพันธ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายธนบดี  ศรีสมบัติ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงธนพร  จรดล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายธนพล  ธรรมาลัยวิโรจน์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายธนพัฒน์  เจริญศรี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
684 นางสาวธนภรณ์  พรพนม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายธนภัทร  นามวิเศษ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายธนภัทร  พัฒนโพธิ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงธนภัทร  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายธนภัทร  เหลืองลออ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายธนวัฒน์  น้อยสารบัญ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายธนวุฒิ  บุบผาเดช โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงธนัชชา  แก้วมีสี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายธนัทเทพ  บุญศาสตร์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายธนาธร  ลาภบริสุทธิ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงธนิดา  ผลเลขา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงธนิดา  ศรีสมบัติ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
696 นางสาวธนิษฐา  บุญสนาม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
697 นายธริญธร  ภูมิทิวนนท์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงธัชนันท์  ภูฆ้องไชย โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงธัชนันท์  ูภูฆ้องไชย โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงธัชพรรณ  แสนสุด โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงธัญชนก  พิชิตมาร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงธัญชนก  แสไพศาล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงธัญญารัตน์  เที่ยงตรง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงธัญพิชชา  ทันพรม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จันทะโยธา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จันทโยธา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงธัญรดา  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงธัญสุดา  วรรณอำไพ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
709 นางสาวธัณยพร  ภูมาตร์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
710 นายธันญ์ธกรณ์  ภูงามแสง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงธาริการณ์  โพธิสาร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงธิดารัตน์  ภูชนะศรี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงธิดาสวรรค์  ทองโคตร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงธีมาพร  บุญเสนาะ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายธีรทัศน์  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงธีรพร  ดนปัดชา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายธีรพัฒน์  อัคติ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
718 นายธีรภัทร  นาชัยนาค โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงธีร์วรา  ถิตย์พงษ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงธีราพร  มาตรเลี่ยม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายธีริศร์  สุทธิประภา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงนงนภัส  วาระกูล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายนนทกร  จตุพิธพรจันทร์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายนพคุณ  นาอุ่นเรือน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงนพมาศ  ศรีวันนา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
726 นางสาวนภสร  ภูสุข โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงนภัสนันท์  บัวอร่ามวิไล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงนภัสพร  พิมพะสอน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงนภัสสร  ดุลดียิ่ง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงนภาวรรณ  นาสมตรอง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายนรพัชร  น่วมมะโน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายนรวร  น้อยพระยา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายนราธิป  ธรรมวงศา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายนราวิชญ์  ตะติยรัตน์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายนราวิชญ์  แถนสีแสง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงนริศรา  ภูยางดี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
737 นายนฤเบศ  ภูสมปอง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
738 นางสาวนลินรัตน์  ศิริพรรณ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงนัญพร  จำปาหาญ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงนัฐนันท์  อุดมถิ่น โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
741 นางสาวนัฐมล  เลิศการช่าง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงนัทฐิยา  ทับสีแก้ว โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
743 นางสาวนัทธมน  ตั้งปรัชญากูล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์ดอน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
745 นางสาวนันท์นภัส  วงษ์อุ่น โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วอาจ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงนันทรัตน์  ชมเชยรัก โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายนันทวัฒน์  นาทันตึก โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงนันทิชา  ภารไสว โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
750 นางสาวนันทิชา  มาสอน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
751 นางสาวนันทิมา  พะละ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กชายนันธพัฒน์  อนันตภักดิ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงนันธินี  รัตนะ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายนายก  ฆารเจริญ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงนารีรัตน์  นวลเพ็ง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
756 นายนำชัย  ภูยิ่ง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงน้ำทิพย์  บุญศิลป์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ภารวิจิตร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงนิตยา  ปัททุม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายนิติธร  กิจสวน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายนิติธร  ชูศรีทอง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายนิติธร  ชูศรีทอง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ลุสำเร็จ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
764 นางสาวนิราภร  ศรีแพงมล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงเนตรกมล  ภูน้ำโต้น โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงเนรัญชรา  มาตรเลี่ยม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงบัญจลักษณ์  ภูผาดาว โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงบัณฑิตา  ถิ่นอภัย โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงบุญฑิตา  ศรีสุนาครัว โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายบุริศร์  ทิพวงค์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงเบญญาภา  ทองสาร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
772 นางสาวเบญญาภา  สิงหาวาสน์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายปฏิพัทธ์  วัชโสก โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายปณต  เยาวพฤกษ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายปณพล  ภูครองนาค โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
776 นางสาวปนัดดา  ศิริผลา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงปพิชญา  ขนันแข็ง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงปพิชดา  โสภารีย์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กชายปภังกร  สาระขันธ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงปภัสสร  สีหาบุตร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงปภาวรินท์  ภูมาตย์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงปรพร  ศรีกุล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายปรมัต  ศรีธิ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงประดับดาว  ภูสมปอง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายประมณฑ์  แสงความสว่าง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงปรางทิพย์  ศรีประโชติ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงปราณปรียา  เกษี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงปรียณัชญ์  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงปรียณิชษ์  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงปลายฟ้า  พลทองเติม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงปลายฟ้า  สายเมือง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงปวีณ์กร  ราชฤทธิ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงปัญญรัศมิ์  กมลคร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงปัญญารัตน์  รุ่งรังสรรค์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงปัญณภรณ์  วรรณทอง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงปัณณพร  โพธิ์แท่น โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายปัณณพัฒน์  ปรีถวิล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายปัณณวิชญ์  จันทร์น้อย โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายปัณณวิชญ์  วัฒนโรจน์ดำรง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงปาณิสรา  เจริญพันธ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงปานตะวัน  ยุบลพันธุ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
802 นางสาวปิ่นทิพย์  อิ่มเจือ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงปิ่นมนัส  แก้วสิมมา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงปิยกมล  อิ่มเจริญ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
805 นางสาวปิยณัฐ  ยุบลพันธุ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงปิยธิดา  วิชัยโย โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายปิยนนท์  ศรีสุทัศน์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงปิยพร  ฉายรัศมี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายปิยพัทธ์  อนันต์เอื้อ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
810 นางสาวปิยะนุช  ถิตย์ฤทธิ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงปิยะวรรณ  ภูเงินงาม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายปิยะวัฒน์  เวียงเพิ่ม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงเปรมกมล  พลแก้ว โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กชายพงศธร  นามมงคล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายพงศธร  เนื่องสุมาลย์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายพงศ์สุระ  โชคคติวัฒน์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
817 นายพงษ์พิพัฒน์  วงเครือวัลย์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงพรทิพย์  อามาตย์มนตรี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงพรธิดา  พันธ์ศิริ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
820 นางสาวพรพิมล  เที่ยงบุตร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงพรพิมล  แปยอ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงพรรทิตา  แส่กระโทก โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงพรหมพิริยา  ตาลประดิษฐ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงพริม  ลาภบุญเรือง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงพริมา  แซ่เล่า โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงพลอยชมพู  สอนใต้ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงพัชรนันท์  วรรธนะศักดิ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงพัชรากร  คชขันธุ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงพัชริญา  ไชยบัง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงพัชรี  ยุทธพงษ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายพัฒพงค์  ราชพลแสน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงพัณณิตา  แสนเสนาะ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงพันธ์วิรา  ภูกองไชย โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายพิชชาทร  วังเสนา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงพิชชาภา  ปัญญา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงพิชชาภา  ปัดวิชัย โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายพิชญทัศน์  วงษ์ก่อ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงพิชญากร  สังฆะมณี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
839 นางสาวพิชญาภัค  ภูนาโท โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงพิชญาภา  ภูพาที โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายพิชญุตม์  พิมพ์พันธ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
842 นางสาวพิชามญช์  ศรีสว่างวงศ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
843 นายพิชิตชัย  นันทะเพ็ชร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
844 เด็กชายพิทักษ์  ฆารพันธ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กชายพิพัฒน์ชัย  พรมลังกา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุตรวงค์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ไชยรา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงพิมพ์อร  พิมตะวงศ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายพิสิษฐ์สรรพ์  พันธุ์กุล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กชายพีร  นามโคตร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงพีรณัฐ  มงคล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
852 นางสาวพีรดา  ฉายไสว โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายพีรพล  ภูทัดหมาก โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายพีรพัฒน์  พันธุ์กุล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กชายพีระพล  ภูเนตร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กชายพีระวิชญ์  ภูทองเงิน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กชายพุฒิโชติ  ภูหงษ์เพชร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงพุทธรัตน์  แสงนิกุล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายพูนพัฒน์  ศรัทธา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายเพชรธาวิน  จิตราช โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงเพชรนภา  ภูจำเนียร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จักษุธรรม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงแพรวรุ่ง  คุ้มหมู่ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงแพรวา  ศรีสุวอ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงแพรวา  เมฆหมอก โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงไพลิน  ฆารไสย โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงฟ้าเหนือ  ญาณศิริ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงภคพร  มะละมาศ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายภควัชร  จตุพิธพรจันทร์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายภคิน  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กชายภณณัฐ  ธรรมาลัยวิโรจน์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงภัทรธิดา  ภูทรงเพชร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงภัทรธิดา  สุทาธรรม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงภัทรพร  ศรแก้ว โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงภัทรภร  กิจสวน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงภัทรภร  กิจสวน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ภูสอดเงิน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงภัทราพร  ภูผานี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงภัทราพร  วิชาศรี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ภูแง่ผา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงภัทราวดี  ภูจ่าพล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
882 เด็กชายภานุพงษ์  นิจครบุรี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายภานุวัฒน์  ภูดวงจันทร์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงภารดา  หาญพยัคฆ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
885 เด็กชายภาสกร  ภูยางดี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงภิญญดา  ญาณผาด โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงภิญญลักษณ์  นนทภา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
888 เด็กชายภีรวิชญ์  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
889 นายภีศเดช  สันติชัยรัตน์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
890 เด็กชายภูต้นน้ำ  ถิตย์พงษ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
891 เด็กชายภูตะวัน  ยิ้มเจริญ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายภูมิใจ  ฆารไสว โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
893 นายภูมิภัทร  แสงสว่าง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงภูริชญา  เหลื่อมกุมมาร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กชายภูริวัฒน์  เที่ยงผดุง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงภูษณิศา  แจ่มใส โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงมนปริยา  นันทพล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงมนัสนันท์  กาบดี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงมัชฌิมา  ประชุมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงมัณฑิตา  ขามชัย โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
901 เด็กชายยศกร  จันทสา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
902 เด็กชายยศกร  ภูนึกพบ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
903 เด็กชายยศวริช  เเซ่ตั้น โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายโยธกานต์  โยธารินทร์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
905 เด็กชายรติบดี  ศรีมงคล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงรวิพร  ทวีแก้ว โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงรวิภา  ทวีแก้ว โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
908 นางสาวรสิตา  เสนาวัง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
909 นางสาวรัชพร  เเสงมณี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายรัชภูมิ  เลิศหล้า โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
911 เด็กชายรัฐภูมิ  สาระทักษิณ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายรัฐศาสตร์  อุทรักษ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
913 นางสาวรัตนาพร  มูลวิไล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงรินลดา  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
915 นางสาวรินลดา  โต๊ะเครื่อง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
916 นางสาวลภัสรดา  ศรีบุรมย์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงลักษมี  ทินคราม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายวงศกร  วงชารี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงวชิรญา  เนตรแก้ว โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สุโพธิ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
921 นางสาววทันยา  ทองโสภณ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงวนิดา  ยืนยง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
923 นายวรเชษฏฐ์  สุดาเดช โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายวรพงศ์  วัชโสก โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายวรเมธ  ขามรัตน์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงวรรณิดา  ภูบัวบาง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงวรรัตน์  ยมศรีเคน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงวรัญญา  ดลแม้น โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงวรัทยา  โคตรแปร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงวรางคณา  คุณสบัติ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงวรางคณา  คุณสมบัติ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงวริศรา  ทองนาคะ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงวริศรา  ใสจูง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงวันกฤติ  แสนบัว โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงวิพรรณลดา  มณีโนนโพธิ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงวิภารัตน์  ปัดชาติ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงวิมลมณี  นันดิลก โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงวิริยาพร  กมลเมือง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
939 เด็กชายวิวรรธน์  แนขุนทด โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
940 เด็กชายวิวิทธิ์วินท์  บุญสิงห์สอน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายศรัณ  แสนแก้ว โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงศรัณยาพร  จิตอามาต โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงศรันย์รัตช์  พิกุลหอม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงศศิณิภา  โยธาศรี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงศศิธร  ปรีดี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงศศิธร  ภูแย้มไสย์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงศศิรดา  มิตรสีดา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงศิรภัสสร  ชาแสน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
949 นางสาวศิรภัสสร  พันธุ์เหล็ก โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงศิรินดา  ขวัญทับทิม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
951 นางสาวศิรินภา  วงศ์อาษา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
952 เด็กชายศิริพัฒน์  เคนทรภักดิ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
953 เด็กชายศิริภัทร  คำอาจ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงศิริยาภรณ์  อ่อนประสงค์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงศิริลักษณ์  จำเริญเจือ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กชายศิวกร  เหล่าพิลัย โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงศิวาพร  รังหอม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงศิวาพร​  รังหอม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กชายศุภเศรษฐ์  นามโส โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
960 นายศุภากร  มูลคำศรี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศิริ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงษุภากร  เมืองแวง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายสกลวรรธน์  คำแสน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายสรวิชญ์  ตั้งภักดี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กชายสรวิชญ์  พรมประเทศ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
966 เด็กชายสรศักดิ์  ภูพานไร่ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงสริตา  วิมาเณย์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กชายสัณฐิติ  ภูเนตร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงสาธิดา  ศรีวรรณา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
970 เด็กชายสิปปกร  แก้ววังวร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
971 นายสิปปภาส  นางาม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
972 เด็กชายสิปปวิชญ์  จันทร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
973 นางสาวสิยาพร  วงศ์ประกูลทรัพย์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
974 นายสิรดนัย  สกุลเดช โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
975 นายสิรภัทร  พานสถิตย์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
976 เด็กชายสิรวิชญ์  พานสมภพ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายสิรวิชญ์  วาริคิด โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
978 นางสาวสิริกร  บำรุง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
979 เด็กชายสิริพงศ์  ไวสู้ศึก โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
980 นางสาวสิริยากร  ภูครองหิน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงสิริลักษ์  ศิริวงค์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงสิริวิมล  เทวะเส โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายสุกฤษฎิ์ไชย  ภูตะลุน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงสุกัลยา  แก้วมะไพ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงสุจิรา  ภูจีวร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงสุญาณิกา  เวียรชัย โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
987 นางสาวสุดารัตน์  อินชี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงสุทธาสินี  กุระอิ่ม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายสุธากร  ภูผิวฟ้า โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
990 นางสาวสุธาสิณี  ฤทธิ์ชัยภูมิ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ประทุมวัตร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายสุภกร  ปรีการ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงสุภลักษ์  ภูมิแสง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
994 นางสาวสุภัทรา  ภูไชยเเสง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงสุภัทรา  ไร่รัตน์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงสุภัสสร  กฤษณพันธ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงสุภาสิตา  ภูคงน้ำ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงสุรัสวดี  ภูแสนศรี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
999 เด็กชายสุริยา  สารฤทธิ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กชายสุวัฒน์ชัย  บุญสิทธิ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ภูวฤทธิ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ภารพัฒน์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงโสภิดา  ไพละออ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงหยก  บุญไชยยงค์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงหยาดทิพย์  ทวีพจน์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงหยาดทิพย์  เยาวนิจ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงเหมสิริ  แสนตุ้มทอง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 นายเหมือนชัย  แก้วไวยุทธ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1009 นางสาวอชิรญา  คำเเก้ว โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงอชิรญา  วานิชโช โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กชายอชิรวิทย์  ภูสงัด โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กชายอธิชาติ  ศรีมงคล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กชายอธิวัฒน์  ดลปัดชา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงอนนทวรรณ  จันทร์น้อย โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กชายอโนทัย  ชินตู้ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงอภัสนันท์  สามะศิริ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายอภิชาติ  พรรณะ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงอภิญญา  รักคำมี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กชายอมรเทพ  พันธ์เทพ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กชายอมรเทพ  ภูกาสอน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กชายอมรเทพ  สอนโยหา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงอรจิรา  การจะโนศรี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงอรวรรณ  ภูดวงดอก โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงอรวรรณ  ภูดวงดอก โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1025 นางสาวอรอนงค์  สินธุโคตร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงอรอุมา  ผิวเวียง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1027 นางสาวอระยา  แทนจอหอ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงอรัชพร  สระประทุม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงอริศรา  หล้าสวัสดิ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงอลิสา  ชัยอุโคตร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงอังกอร์  ชมภูพวง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงอังคณา  ภูแสนศรี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายอัจฉริยะยศ  ธรรมวงศา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงอัจราพรรณ  สิงหวิชัย โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กชายอัทธ์  อรดี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงอัยวริญ  โยธาศรี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงอาทิตยา  จักษุธรรม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1038 นายอานนท์  โพธิ์ชัยสิงห์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1039 นางสาวอาภัสรา  ชินามน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงอาภาภรณ์  เผือกเอี่ยม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงอาภิยะดา  แก้วอำภา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กชายอารารัต  จิตตรักษ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงอิงฟ้า  ศิริกุล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงอิษรินฏ์  ดอกบัว โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กชายอิสยาห์  จิตตรักษ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงอุทัยวรรณ  คงสมบัติ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงอุ่นเอื้อ  อุ่นทะยา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายเอกมงคล  ผุสดี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายเอกวัฒน์  ภูแสนใบ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1050 นางสาวเอเชีย  ทวีโชติ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1051 นางสาวแอ็งจึล  นัน ฮอลล์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงไอริสา  ไทยเจริญ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1053 นางสาวเเพรวนภา  ทูลมาลา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงกมลชนก  โพธิ์มูล โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กชายกฤษดากร  แพงหอม โรงเรียนบัวขาว ม.1 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชาวสวน โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1057 นางสาวกาญจนาณัฐ  เย็นจุระ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กชายเกียรติกุล  วิวัฒน์เจริญ โรงเรียนบัวขาว ม.1 คณิต ม.ต้น
1059 นางสาวขวัญข้าว  ทองรุ่ง โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงขวัญพิชชา  ภูลายยาว โรงเรียนบัวขาว ม.1 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กชายคเชนเนทช์  ดีครูซ โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงจรีภรณ์  สมพมิตร โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงจันทร์จิรา  วิชัย โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงจิตพิสุทธิ์  จิตจักร โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงจิรัชยา  ฤทธิ์คำหาญ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1066 นางสาวจิรัญญา  เพิ่มขึ้น โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1067 นายฉัตรมงคล  กว้างสวาสดิ์ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงชญาดา  มาตรี โรงเรียนบัวขาว ม.1 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงชญานิศ  ศรีหริ่ง โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1070 นางสาวชฎาทิพ  ไชยยนต์ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กชายชนะกันต์  เทศศรีเมือง โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1072 นางสาวชนิตา  บุญคำ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1073 นางสาวชลธิชา  น้อยทรง โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงชลิตา  อัยวรรณ โรงเรียนบัวขาว ม.1 คณิต ม.ต้น
1075 นางสาวชาลิสา  ศรีพลอย โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงฐิตาพร  ปัญญา โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สิทธิรมย์ โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กชายฐิติศักดิ์  ทักโม้ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1079 นางสาวณภัทร  ปัตตา โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กชายณัฐดนย์  ทองหล่อ โรงเรียนบัวขาว ม.1 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงณัฐนิชา  ชิณโสม โรงเรียนบัวขาว ม.1 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงณัฐรินทร์  แสนณรงค์ โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชาญประโคน โรงเรียนบัวขาว ม.1 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กชายเตชินท์  เจริญกุล โรงเรียนบัวขาว ม.1 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กชายทศพล  โอษะคลัง โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กชายทัดเทพ  ตลับเพชร โรงเรียนบัวขาว ม.1 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กชายทัพราชันย์  เลิศสงคราม โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงธนพร เอมี่  เบนท์ลี่ย์ โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กชายธนวิทย์  ฝูงหอม โรงเรียนบัวขาว ม.1 คณิต ม.ต้น
1090 นายนพรัตน์  พลราชม โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1091 นายนพฤทธิ์  ยันตะบุศย์ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กชายนิติธร  ไร่บูลย์ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงบุญยวีร์  เกตุชาติ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงเบญญาภา  ประธานยศ โรงเรียนบัวขาว ม.1 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กชายปฐมกานต์  ใจทาน โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กชายปภังกร  สุขเทวี โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เพชรล้ำ โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงประภานิช  อุนารักษ์ โรงเรียนบัวขาว ม.1 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กชายปริญญาพัฒน์  ศรีพลอย โรงเรียนบัวขาว ม.1 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงปัณชนิตถ์  อุทัยแสง โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงปัณณิกา  ทับธานี โรงเรียนบัวขาว ม.1 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กชายปิติชาย  พัดดง โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงปุณยภา  พลสะทอน โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กชายพงศ์ปณต  ภูมิสาขา โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ใจศิริ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กชายพชรพล  บุตรพรม โรงเรียนบัวขาว ม.1 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงพิชชาพร  แสงนิกุล โรงเรียนบัวขาว ม.1 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงพิชญาดา  ศิริชัยราวรรณ์ โรงเรียนบัวขาว ม.1 คณิต ม.ต้น
1109 นางสาวพิมพ์ขวัญ  บูรวัตร โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงพิมพ์พจี  อัคนิโรจน์ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงพิริยากร  ไชยพิษ โรงเรียนบัวขาว ม.1 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงเพ็ญสุภัค  รังรส โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1113 นางสาวเพ็ญโสภา  ศัตรูพ่าย โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กชายไพสิฐ  ศิริวัฒนชัยศิลป์ โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงภคพร  เลิศสงคราม โรงเรียนบัวขาว ม.1 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กชายภัทรดล  ศรีขันซ้าย โรงเรียนบัวขาว ม.1 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงภัทรนันท์  ธาตุดี โรงเรียนบัวขาว ม.1 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงภัสนันท์  วรรณทอง โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กชายภาคิน  ผาพรม โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กชายภูมิภัทร  วะสัตย์ โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงมนัสนันท์  สนทะมิโน โรงเรียนบัวขาว ม.1 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงยศวดี  ขันธิวัตร โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1123 นายรัชพล  อ่อนคำ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กชายรัฐทัฬห์  แสนสุข โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1125 นางสาวลลิตา  สำราญออง โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงวชิรญาพร  ไชยขันธ์ โรงเรียนบัวขาว ม.1 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กชายวรชิต  พยุงเกษม โรงเรียนบัวขาว ม.1 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กชายวรวิทย์  ไชยทอง โรงเรียนบัวขาว ม.1 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กชายวรัญญู  เพริศแก้ว โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กชายวรายุทธ์  วิวัฒน์เจริญ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1131 นางสาวศรัญญ่า  บุริมาตร์ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงศิรินทิพย์  กองประชุม โรงเรียนบัวขาว ม.1 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กชายศุภวิชญ์  สวัสดิ์ตระกูล โรงเรียนบัวขาว ม.1 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงศุภิสรา  สำรวย โรงเรียนบัวขาว ม.1 คณิต ม.ต้น
1135 นางสาวสรัสวดี  วังคะฮาด โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กชายสิทธินันท์  อามาตย์ทัศน์ โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ชาติชำนิ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1138 นางสาวสิรภัทร  บุญสมดุลย์ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1139 นางสาวสิริยา  เหมือนงาม โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงสุธาสินี  บุรีรัตน์ โรงเรียนบัวขาว ม.1 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงสุธีร์ธิดา  พงษ์จันทรโอ โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงสุปรียา  ลักษณะสาย โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงสุลักษณา  โพนนาดี โรงเรียนบัวขาว ม.1 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กชายอดิเทพ  ยุบลชู โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1145 นางสาวอภิญญา  ตาลพันธ์ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงอภิสรา  ทศบาย โรงเรียนบัวขาว ม.1 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงอรชุดา  ไชยนาเมือง โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงอรปรียา  สมพิทักษ์ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงอาภัสรา  สุวรรณ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1150 นางสาวอุมากร  ประจักษ์วงศ์ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงเอื้ออังกูร  มั่นคงธนาชัย โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น