รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร


<
ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  ถาวงกาง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
2 นางสาวกชกร  ศรีวิชัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกชกร  เชื้อตาพระ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกชนน  เสมา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกชพร  พลภักดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
6 นางสาวกชพร  สุดทอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกชพร  เจาะจง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
8 นางสาวกชพรรณ  พรมวัง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
9 นางสาวกน​กอร​  ศรีคำแซง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายกนก  รัตนา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกนกพร  มณีปกรณ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
12 นางสาวกนกพิชญ์  โคตรสมบัติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
13 นางสาวกนกวรรณ  ลินโพธิ์ศาล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงกนิษฐนาฏ  มองเพชร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
15 นางสาวกมนนัทธ์  สีทาไข โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงกมลชนก  โยยันติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงกมลพรรณ  ปวีณวิทยโรจน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงกมลรัตน์  เหมชัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
19 นางสาวกมุทพร  ถินวัลย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงกรณิศ  วจนะเรืองไท โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
21 นายกรภัทร  ฤาดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงกรรวี  ผาฤผล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายกรวัฒน์  ฉิมวรรณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายกรวีร์​  รักษามั่น โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายกฤตกร  ไชยคำ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
26 นายกฤตบุญ  เทเสนา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายกฤตพล  สุบิน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายกฤตภาส  เมฆราช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายกฤตภาส​  เจริญ​สุขสบายดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
30 นายกฤตเมธ  โอโน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
31 นางสาวกฤติญา  ธิวะโต โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายกฤติพงษ์  ศรีมาศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายกฤษกร  นานาวัน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายกฤษกรณ์  สุวรรณเทน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
35 นายกฤษฏิ์  ปวีณวิทยโรจน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายกฤษณพงศ์  นามแสน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงกวินธิดา  เพียสา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
38 นางสาวกษมา  อินสวน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นายกษิด์เดช  จุลนีย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายกษิดิ์เดช  แมดมิ่งเหง้า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายก้องภพ  ศักดิ์ปรีชากุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
42 นายก้องภพ  เสนสุข โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายกัญจน์พัฒน์  สามารถ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงกัญจนรัตน์  พบสมัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงกัญญณัฐ  สีทาไข โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงกัญญพชร์  อุปพงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงกัญญภัทร  แสนโสม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
48 นางสาวกัญญา​รัตน์​  พรมจันทร์​ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงกัญญานัฐ  พิพัธนัมพร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
50 นางสาวกัญญาพัชร  อุประ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
51 นางสาวกัญญาภัค  พรมไพสน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อัตตวนิช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายกัณตภณ  ลีลาชัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายกันตพล  จันทวัติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
55 นางสาวกัลยาณัฐ  อาจวิชัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงกาญจน์จิรา  เเก้วอาจ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงกาญจนา  วิเศษศิลป์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงกาญจนาภา  ใยปางแก้ว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงกานต์ธิดา  แสนสุข โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
60 นายก้าวตะวัน  แก้วดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงกิ่งผกา  พรหมพิทักษ์กุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายกิตติกวิน  มาตราช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงกิตติกาญจน์  มีราชคำ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายกิตติเชษฐ์  ฉัตรวิไล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
65 นายกิตติพศ  ศรีพรมติ่ง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายกิตติภพ  คําเมือง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
67 นายกิตติภพ  โสภา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
68 นายกิตติภูมิ  หล้าคำเเก้ว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงกิตติยา  เครือตาแก้ว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
70 นายกิตติศักดิ์  ขำเนตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงกิติยาภรณ์  คตสุข โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงกิรติกา  จันทโกมุท โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายกีรติ​  บุญ​คุ้ม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงกุลญาดา  ยศรักษา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงกุลภัสสร์  ดลรุ่ง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงกุลยา  ทองพิทักษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
77 นางสาวกุลสตรี  สุวรรณศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงเกวลิน  ใยวังหน้า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
79 นางสาวเกวลี  อุบลกาญจน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงเกศญาภรณ์  ภูหนององค์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายเกษมพัฒน์  แวงดีสอน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
82 นางสาวเกษศิรินทร์  อนันติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงเกสรา  ดวงกุลสา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
84 นางสาวเกสรา  เหล่าสีนาท โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
85 นายเกียรติเมธา  ชาสงวน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
86 นายเกียรติศักดิ์  ดาบสีพาย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
87 นางสาวเกี่ยวดาว  อินทรสิทธิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
88 นายโกมินทร์  ธานี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายไกรวิชญ์  สุภาพรม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายขจรยศ  สมศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงขวัญจิรา  ห่อหุ้มดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงขวัญชนก  อุดมเดชาเวทย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงเขมิสรา  ดิษพันลำ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายคเชนท์  พิมพ์สมแดง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงคณัสวรรณ  มะโนชัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงคณาธิป  ภูลวรรณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายคณาธิป  ยนตร์ศักดิ์สกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายคณิณ  นนธิบุตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายคันธารัตน์  รัตณพานิช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายคูณ  คำคุณคำ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
101 นางสาวจรรจิรา  คำคลี่ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงจรรยพร  วัฒนาวารีกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายจักรบัณฑิตย์  เสนาะเสียง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
104 นายจักรพล  เทพศรีหา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายจักรภพ​  จิร​ะ​สวัสดิ์​ตระกูล​ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายจักรรินทร์  โดยดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
107 นางสาวจันทกานต์   โนยราช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายจาตุรนต์​  คำวันดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
109 นายจาตุรนต์  ลีทอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงจารุกัญญ์  ขันธพัฒน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
111 นายจารุกิตติ์  ขันติยู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงจารุพิชชาญ์  สุดหล้า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
113 นายจารุวิทย์  เชื้อกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
114 นางสาวจิณห์นิภา  มั่นดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงจิดาภา  ชามุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงจิดาภา  ประเสริฐการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงจิดาภา  วงศ์คำสา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
118 นางสาวจิดาภา  สุขขัง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
119 นางสาวจิดาภา  อินทนู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายจิตติพิทย์  ราษฎร์เจริญ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงจิรชยา  เส็งมี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายจิรณัฐศ์  เทียบแสง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงจิรตา  คัดทะจันทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายจิรทีปต์  แซ่เตีย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายจิรบูลย์  ศรีมา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
126 นางสาวจิรประภา  พาระเเพง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
127 นายจิรภัทร  จุลคำภา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
128 นายจิรภัทร  วงศ์วิเศษ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายจิรภัทร  วงษ์หมอก โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
130 นางสาวจิรภัทร์  วิเศษวุฒิ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายจิรเมธ  แก้วมะ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายจิรวัฒน์​  อุ​ส่า​รัมย์​ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายจิรวัฒน์  พรหมชาติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงจิรสุดา  ผาเพียว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
135 นางสาวจิรสุดา  สุวรรณเทน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงจิรัชญา  จิตรดาภา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงจิรัชญา  สพานกลาง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงจิรัชญา  ไชยชมพู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงจิรัฐิพร  คำศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงจิราพัชร  คำโคตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายจิราพัชร  แสนสุริวงศ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายจิรายุ  ประสิทธิสาคร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
143 นางสาวจิราวรรณ  พิทักษ์ชัยสกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงจิราวรรณ  วงศ์อนุ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงจีรนันท์  ตงศิริ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงจีรภัทร์  ดีสกุ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงจุฑามาศ  จิตประเสริฐ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
148 นางสาวจุฑามาศ  ชำนาญมาก โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
149 นางสาวจุฑามาศ  สีกุดหล้า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ฮ่มป่า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายเจตนิพิฐ  ใจประสงค์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงเจตปรียา  เเก้วมิ่งดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
153 นางสาวเจติยา  วรามิตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายเจนเจษฎา  คล้ายกิ่ง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
155 นางสาวเจนนิชา  ปาระคะ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
156 นายเจนภพ  เชื้อตาพลอย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงเจนสุดา  คำเพชร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายเจษฎา​  คำตลบ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
159 นายเจษฎากร  โต๊ะ​มี​เลาะ​ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายเจษฎายุทธ  มีภูคำ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงใจทิพย์  วงค์วันดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายฉัตรดนัย  เอื้ออารีย์กุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงชญาดา  พรหมประกาย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงชญาดา  เเสนสามารถ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงชญานิศ  โยธานัก โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงชฎานันท์  โพธิรส โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงชฎาพร  ต่ายเนาว์ดง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายชติพงษ์  กิมเตียว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
169 นางสาวชนกนันท์  แสนโสม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
170 นางสาวชนกานต์  ไชยบุตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงชนท์ฤดี  โยตะศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายชนภิภัฏ  สิงห์รัง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงชนม์ชนก  ดรโชติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงชนม์ชนาถ  พลมาศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงชนมน  เบ้าลี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายชนะเทพ  ธุรนนท์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงชนัญญา  อรุณรัตน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงชนัญภรณ์  อ่อนคำมา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายชนาธิป  งอยกุดจิก โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายชนาธิป  ซ้ายขวา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
181 นายชนาธิป  ทรงตระกูล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
182 นางสาวชนานุช  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงชนาพร  รัตน์​ประเสริฐ​สุข โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
184 นางสาวชนาภา  สุติบุตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีมุกดา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายชนินทร์  กนกอนันต์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
187 นางสาวชนิสรา  ชนะเกียรติไพศาล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
188 นางสาวชนิสรา  ทัศคร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงชมพูนุช  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายชยพล  ชัดเชื้อ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายชยานันต์  อวนป้อง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายชยุตม์  นาสินพร้อม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายชลชาติ​  วิดีสา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงชลิดา  ลอยร่อน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงชลิตา  อนันตะบุตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
196 นายชวกร  พาใบศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
197 นายชวิศ  อภิชนรัตนากร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงชวิศา  คะณานันท์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายชัชชนะ  ชื่นบาน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
200 นางสาวชัชฎา  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
201 นายชัชพงศ์  โพธิวโรทัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายชัชพล  โสภาบุญ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงชัญญา  ทรัพย์ส่ง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงชัญญานุช  กิตติกุลโรจน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายชัยพัฒน์  สุวัฒนเสนีย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายชัยรุ่งเรือง  พละสุข โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
207 นางสาวชาลิสา  จันทรนิมะ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
208 นางสาวชาลิสา  จารุเกษม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงชิดชนก  ราชิวงค์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายชินดนัย  การุญ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
211 นายชีพชนก  บุญศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงชีวาพร  มังศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คงแถลง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ครองกิจศิริ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีภูธร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงชุติปภา  ไตรยราช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงชุติมา  กุยะรา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
218 นายชุติวัต  วิสามารถ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงโชติกา  คุ้มหล้า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงโชติกา  อุ่​ม​ภูธร​ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายโชติบารมี  แซ่ตั้ง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
222 นายโชติพงศ์  เทพิน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
223 นายโชติภณ  จันทะวงศ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
224 นางสาวโชติมณี  โภคธนนันท์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
225 นายโชติวัฒน์  แต้ศิริเวชช์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงซาราห์ วิคทูเรีย  รูธ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
227 นางสาวฌลาวีรนุช  ไพรจันทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงเฌอริญา  พรหม​สาขา​ ณ​ สกลนคร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายญาณธรณ์  ปรางเพ็ชร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายญาณพัฒน์  นามปากดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงญาณาธิป  รัชตะวิไล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงญาณิน  แก้วเสถียร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงญาณิศา  ขันทีท้าว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงญาณิศา  ทุพแหม่ง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
235 นางสาวญาณิศา  พรหมเชษฐา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงญาณิศา  พิทักษ์วงศ์จินดา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงญาณิสา  สระพิน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงญาดา  พิทักษ์ศฤงคาร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงญาดา  ศิริดลธนเกษม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
240 นางสาวญาดา  โคตรธรรม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงญาตาวี  พูนเม็ง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายญาติพล  ศรีสถาน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงญารินทร์  สมิงแก้ว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงฐิตากานต์  แก้วอินธิ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงฐิตาพร  ศรีวงษา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงฐิตาพร  เนื่องอาชา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
247 นางสาวฐิตาภา  พงศ์ผกาทิพย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงฐิตารีย์  บรรณ์ติเจริญโชติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงฐิตาสิริ  แก้วมิ่งดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายฐิติกร  ติรอำนวย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายฐิติทัช  ซองทุมมินทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงฐิติพร  นามขันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
253 นางสาวฐิติพร  วงเวียน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
254 นางสาวฐิติรัตน์  บุญทวีไพศาล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
255 นางสาวฐิติรัตน์  มูลทองสุก โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงฐิติรัตน์  โอฐละออ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายฐิติวัฒน์  หอมพิทักษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
258 นายฐิติศักดิ์  เเก้วมาลา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายณฐกร  ชาตะพรหม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายณฐกร  แก้วเกาะสะบ้า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายณฐกล  แก้วเกาะสะบ้า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายณฐพงศ์  อาจลา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงณพรัตน์  แก้วฝ่าย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
264 นายณพวิทย์  ต้นเชื้อ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงณภัทร  ท้าวฤทธิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงณภัทร  เลิศศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายณภัทร​  โฉมงาม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
268 นางสาวณภัทรา  เพชรเฟื่องฟ้า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
269 นายณภูมิ  สุวรรณศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายณรงค์รัชช์  ยะไวทย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สหัสวาปี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
272 นางสาวณฤดี  ชากิจดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงณัชชา  บุระวัฒน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
274 นางสาวณัชชา  วงศ์สาย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
275 นางสาวณัชชาอร  ฮามวงศ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงณัชวดี  ต้นน้อย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
277 นางสาวณัฎฐณิชา  พลตื้อ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
278 นายณัฏฐกานต์  พิลาชัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โลหะสาร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  อุทัยสา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายณัฏฐพล  ชาตะวราหะ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงณัฏฐมนกานต์  แก้วก่า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายณัฐกรณ์  สาระบิล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงณัฐจิตกานต์  เพชรรัตน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายณัฐชนน  สกุลวิชญาธาดา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงณัฐชนัญ  เมฆกกตาลพีระ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงณัฐชยา  สนทอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำสาว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงณัฐณิชา  จิระสวัสดิ์ตระกูล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชาไชย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงณัฐณิชา  วัฒนะวรานนท์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุดตาภักดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
294 นายณัฐดนัย  ธรรมกุลธีระกิจ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงณัฐทัชพร  อังคุนันท์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
296 นางสาวณัฐธญา  หนูสวัสดิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
297 นางสาวณัฐธิชา  แพงคำดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงณัฐธิดา  คำศรีพล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทวีโชติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงณัฐธิดา  พงศ์สุขเกษม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงณัฐธิดา  พี่งวร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงณัฐธิดา  วัฒนาพินิจสาคร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงณัฐธิดา  แพงคำดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
304 นางสาวณัฐธิดา  ไตรทิพย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงณัฐนรี  กลีบแก้ว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
306 นางสาวณัฐนันทน์  บุษดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
307 นายณัฐนันท์  กุลบุตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงณัฐนันท์  นนทะลุน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
309 นางสาวณัฐนิชา  วัฒนาพินิจสาคร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายณัฐพงศ์  ธีระนานันท์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
311 นางสาวณัฐพร  ตันวาณิชกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
312 นายณัฐพัชร์  แก้วมณีชัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายณัฐพัฒน์  หมั่นกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงณัฐริกา  ราชพิลา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงณัฐรินีย์  แซ่เซียว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายณัฐวรรธน์  เด่นไชยรัตน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงณัฐวลัญชญ์  พิริยสัตยา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
318 นายณัฐวัฒน์  ภูอ่าง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
319 นายณัฐสิทธิ์  ศักดิ์สิทธิการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงณัฐสุดา  ไขไพวัน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงณัสณิชา  จันทรังษี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงณิชกมล  ชวนานุรักษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงณิชชาอร  คุณ​าธรกุลภัค โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงณิชา  บุญเนาว์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงณิชานันท์  วงศ์แสงงาม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงณิชานันท์  หดทะเสน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงณิฌา  คุณปัญญา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงด.ญ.วริศรา  เข็มขาว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายดลวัฒน์  กองตองกาย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงดวงหทัย  แพงดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงดุษฎี  ฤทธิ์ศรีบุญ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายต่อตระกูล  รุ่งกิตติกานต์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายตาวัน  นาชัยเพชร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
334 นายติณณภพ  สายธรรม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
335 นายเตชธรรม  สุวรรณรงค์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายถิรวัสส์  พวงพิทักษ์​ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงทรรศดาภรณ์  ต่อเติม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายทวีโชค  ฮามพันเมือง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายทักษพร  กาญจนสุวรรณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายทัชชกร  จิรัฏฐ์ปภา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงทินสิริ  แก้วเนตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายทีปกร  ปิยวัฒน์รุ่งโรจน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายเทพนคร  กงสะกาง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงแทนขวัญ  ดาบพลอ่อน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายแทนคุณ  พรหมทา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายแทนคุณ  มะลิวรรณ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายธนกร  ตาวงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายธนกร  ธรรมธุระ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายธนกร  เฮียงหล้า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
350 นายธนกร  ไกรพินิจ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
351 นายธนกฤต  นนตระอุดร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายธนฉัตร  ใบเหลือง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายธนโชติ  พิมมะรัตน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายธนเดช  สินสุขเจริญ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
355 นายธนทัต  นวลภักดิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายธนบดี  งิ้วพรหม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
357 นายธนบดี  พรหมพารักษ์ อ่อนตา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายธนบดี  สอนสมนึก โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
359 นายธนพงศ์  โพชะโน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงธนพร  การุญ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงธนพร  สุนทรมหิทธิ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
362 นายธนพล  จันทรัตน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
363 นายธนพล  ต่ายเยาว์ดง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายธนพล  ทองลอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายธนพล  ผลเอี่ยม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงธนภรณ์  ทำนุราศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
367 นายธนภัทร  บรรพสาร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายธนภัทร  ปรนันท์พิริยะ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงธนวรรณ  หาดทวายกาญจน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงธนวรรณณ์  วงศ์จิรัฐิติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายธนวัฒน์​  วงค์กาญจน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
372 นายธนวัฒน์  บุตรสุวรรณ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
373 นายธนวิชญ์  มณีศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายธนเสฏฐ์  ตั้งสมบูรณ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายธนะวัฒน์  นามศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงธนัชชา  พาพิทักษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงธนัญชนก  วงค์ลุน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงธนัญญา  แสนหูม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
379 นางสาวธนัยชนก  ขันเงิน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายธนากร  ประสงค์ดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายธนากร  ไชยวิเศษ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายธนาธิป  ทาเงิน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงธนาภรณ์  บุญกอบ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
384 นางสาวธนาภรณ์  บุญพาเกิด โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
385 นางสาวธนาภา  ฮังโยธา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายธนารัตน์  ระวังศร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายธนาศักดิ์  ขันติยู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
388 นางสาวธมนวรรณ  หาระมี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายธรณ์เทพ  พลราชม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายธราเทพ  อินานันท์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายธราเทพ  เพชรคำ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงธฤษวรรณ  ศรีสอาด โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
393 นางสาวธัชกร  วชิโรดม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายธัชชัย  จันทะรังษี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
395 นางสาวธัญจิตรา  บอนสิทธิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
396 นางสาวธัญชนก  สิงหกรรม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงธัญชนก  หิรณรมย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
398 นางสาวธัญญา  วอนวงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงธัญญา  สังข์ทอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงธัญทิพย์  กุกำจัด โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงธัญพิชชา  เฮียงหล้า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงธัญรดา  จันทะนาม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
403 นางสาวธัญวรัตน์  บรรเทา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
404 นางสาวธัญวรัตน์  บุตรชาติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
405 นางสาวธัญวรัตม์  ประพัศรางค์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงธัญวรัตม์  พิมพะวงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ใจช่วง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงธัญวา  แก้วมะ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงธัญสินี  แสงเมือง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงธัณวรัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงธันยพร  บุตราช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
412 นางสาวธาธารทิพย์  ไชยพะยวน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายธารนรินทร์  เหมะธุรินทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงธารารัตน์  แสนสุข โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงธาริณี  ทัศนพงศ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
416 นางสาวธิดาพร  พรหมบุรมย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงธิราพร  กุลวงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงธีรกานต์  วรรณทอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายธีรเดช  แสนหูม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายธีรภัทร  สุคำภา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายธีรภัทร  สุวรรณนุรักษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายธีรภัทร​  จิตจักร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงธีระพัฒน์  สาโยธา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงธีราพร  บุตรสุวรรณ​์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
425 นางสาวนงนภัส  จิตตวิเชียร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
426 นางสาวนงนภัส  ศรีทิน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงนนณัฐชกร  นูขุนทศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายนนทพัทธ์  เถกิงผล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงนบชฎา  อุปพงศ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
430 นายนพรุจ  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงนพวรรณ  ทัศจันดา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
432 นางสาวนภรัญญา  จักรดา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายนภสินธุ์  จารศรีเพ็ง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงนภัสกานต์  พันทา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงนภัสนันท์  รักษา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงนภัสวรรณ  คำสุข โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงนภัสวรรณ  รักษาแสง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงนภัสวรรณ  สรวิศมงคล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
439 นางสาวนภัสวรรณ  เพชรคำ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงนภัสสร  หนูตอ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
441 นางสาวนภัสสร  อุ่นกรม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
442 นายนราวิชญ์  สุระทัศน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายนรินทร  คงสุขี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงนรินทร์พร  แสนบรรดิษฐ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
445 นางสาวนริสา  กอบเกื้อ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายนรุตม์ชัย  วิชาทัพ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายนฤเบศ  ศรีสวัสดิ์​ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
448 นางสาวนฤภร  แก้วคำแสน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงนฤมล  กุลตังธนานนท์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงนลพรรณ  บู่ทอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
451 นางสาวนวนันท์  กางทอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงนวพร  ศิริเจริญกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายนวพรรษ  คติพจน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงนวรัตน์  กันต์ทิฆัมพร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงนัชชา  เพชรคำ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงนัฐริกา  พรมน้อย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงนัทธนันท์  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงนัทธนันท์  แสนมา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงนัทธมน  นิธิจรัสรักษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายนัธทวัฒน์  นิจจะ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงนันท์กรรณ์กนก  มุทาพัชรพรกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
462 นางสาวนันทชา  เชื้อคนเเข็ง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
463 นางสาวนันท์ธิดา  บุทธิจักร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงนันทิดา  พรมบุรมย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายนาบุญ  ตรีเศียร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
466 นายนายณัฐพัชร์  แก้วมณีชัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายนิโคลัส  ตรอมเบ็ตตี้ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงนิชนันท์  ฤทธิ์ไพบูลย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงนิชลานันท์  เครือบุดดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงนิชาดา  คึมยะราช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายนิธิภัทร  เหมืองห้า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายนิพิฐพนธ์  มงคลแสน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
473 นางสาวนิภาวรรณ  สมบัติพล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายนิรเชตร์  พลสีดา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
475 นางสาวนิรดา  พัดไธสง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงนิรัชพร  คึมยะราช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงนิรัชพร  ประมาชิด โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายบวรทัต  ดาวรุ่งโรจน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงบัณฑิตา  ข่วงทิพย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงบัณฑิตาพร  บุตรเวียงพันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงบุญญาดา  พลแสน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
482 นายบุญญาภพ  พรหมบุรมย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงบุญญามาศ  เครือไชย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
484 นางสาวบุณฑริกา  เเก้วก่า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
485 นางสาวบุณธิชา  จินดาแป้น โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงบุณิกา  จันทรังษี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงบุลภรณ์  ลาดบาศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายบุลวัชร  บุญเฮ้า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงบุษราคัม  กวีพิชชาพัชร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงบูรณิมา  พรพุทธคุณรักษา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
491 นางสาวเบญจพร  คำฤาเดช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ดาศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงเบญจรัตน์  นามจันทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงเบญญาดา  รักดีบุญยืน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงเบญญาภา  นามประกาย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงเบญญาภา  หูชัยภูมิ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงเบญญาภา  เป้งคำภา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงเบญญาภา  เพียรเเก้ว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายเบิกฤทธิ์  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายปกรณ์  ธัญจิรานูกูล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
501 นายปกรณ์  บุญพินิจ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายปฏิญญา  นวลมณี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงปฏิญญา  ริทาสี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายปฏิวัติ  เสรีธรรมะพิทักษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายปฐพี  บุรีแสง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงปณิดา  บุตรเวส โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
507 นางสาวปทิตตา  ศรีมูลมาตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
508 นางสาวปพิชญา  พิชัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงปพิชญา  อุปพงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงปภัสสร  แว่นแก้ว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงปภาดา  ผลาจันทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงปภาดา  หาญมนตรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงปภาดา  เรืองวรบูรณ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงปภาดา  แก้วคำแพง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
515 นางสาวปภาวรินท์  ศรีวิภักดิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายปภาวิชญ์  ทรัพย์ธนพงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายปรเมศวร์  มุลี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงประวีณมัย  จันทะลุน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
519 นายปรัชญา  ชาแสน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
520 นางสาวปราณปรียา  ภูสมปอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงปริฉัตร  พลวงศ์ษา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงปริญาภรณ์  ใหลอุดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายปรินทร์  กัลยาณลาภ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงปริยากร  พลราชม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายปริวัฒน์  ตีเฟื้อย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงปริศนา  กลางเสนา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงปรีญามล  จันทรปรีชายุทธ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงปลายฝน  แก้วจันลา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงปลายฟ้า  พูลเกษม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงปลายฟ้า  วงค์ศรีลา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงปลิดา  จิตตฎ์จักร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
532 นางสาวปวรวรรณ  โพธิ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายปวริศร์  ทุพแหม่ง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
534 นายปวริศร์  เครือลุน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงปวริศา  ปาระบับ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงปวริศา  ยีมิน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
537 นางสาวปวริศา  แว่นเรืองรอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงปวิกาญฎา  มงคล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงปวีณ์ทิพย์  มุสิกะภวัต โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงปวีณา  ตะนันท์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายปองพล  กรีพละ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
542 นายปัญญวัฒน์  ขันแแก้ว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายปัณณทัต  วภักดิ์เพชร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
544 นางสาวปัณณธร  สอนพรหม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงปาจรีย์  สุคนธชาติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายปาณ์นบดี  พานิชกิจ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงปาณิศรา  ชาที โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงปาณิศรา  ชินโณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงปาณิสรา  นะตะ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงปาณิสรา  โยธานัก โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
551 นางสาวปานตะวัน  วรรณรัตน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
552 นางสาวปานฤทัย  ดวงเทียน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงปารมี  ลิ้มเจริญ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงปารมี  เนืองนอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงปาลิตา  ทิพม้อม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงปิญชาน์  ชาเรืองเดช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
557 นายปิติพล  ปิติพงศ์พล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงปิ่นชนก  ขุนยงค์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายปิยทัศน์  นามม่อง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
560 นางสาวปิยธิดา  เจียมไพเราะ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงปิยภัทร  โพธิ์สวัสดิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายปิยวัฒน์​  หอมทอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
563 นายปิยะพงษ์  คำชมภู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงปิยะรัตน์  ฤทธิ์รุ่ง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงปิยาภา  สุขศิริ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงปีย์วรา  ภิญญะพงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายปุญญพัฒน์  จันทรังษี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายปุญญพัฒน์  ตระกูลเจริญ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงปุญญิศา  คลังชำนาญ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงปุญญิสา  คณะเมือง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
571 นายปุณณวิชญ์  พงษ์สวโรจน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงปุณยนุช  สมภักดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
573 นางสาวไปรมา  ตองตาสี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
574 นางสาวไปรยา  ข่วงทิพย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
575 นางสาวผกามาศ  บุญมาก โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
576 นางสาวผกาสินี  ฤทธิ์ศรีบุญ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
577 นายพงค์พัฒน์  นาชัยเงิน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายพงศกร  บาลโคตรคุณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายพงศกร  ศรีวิชา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายพงศทัต  ถิ่นตองโขบ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายพงศธร  คนซื่อ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายพงศพัศ  เปลี่ยนเอก โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายพงษ์​พิพัฒ  จันทรังษี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายพงษกร  คำสอาด โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายพงษภัทร  รุจิโรจน์อำไพ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
586 นายพงษ์ศกรณ์  แก้วมะ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
587 นางสาวพจมาน  เดชภูมี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
588 นายพชร  ธรรมชาดา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
589 นายพชร  เจริญกิจกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงพชรพร  พิทักษ์ชัยโสภณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายพชรสัณห์  สุวรรณรงค์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงพรกนก  เครือเทียน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงพรชนก  พรหมบุรมย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงพรชิตา  พลราชม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงพรชิตา  สิทธิรักษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
596 นางสาวพรชิตา  อิสลามชาติไทย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงพรธีรา  ถานะลุน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงพรพิชญนันท์  วงศ์เข็มมา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงพรพิชญา  ทัศคร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
600 นางสาวพรไพลิล  ศิริต่อตระกูล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงพรรณภัค  ยะภักดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงพรรณวดี  เจียรสุมัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงพรรณอร  จันดาวรรณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงพรรษดา  ศรีทะชิต โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงพรสุดา  ศรีสุข โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายพรหมพิริยะ  พรมนาค โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
607 นางสาวพราวฟ้า  มาประจวบ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
608 นางสาวพริริสา  เผ่าพงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงพริสร  เทบำรุง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายพลภูมิ  สังข์ดวง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายพลวัฒน์  นิทัศน์นราวุฒิ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงพลอยลดา  ยาทองไชย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายพลากร  นรสาร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายพลากร  ลีลาชัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
615 นายพสธร  ปิลอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงพสิกา  ทานะขันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายพหล  ศรีเตียเพ็ชร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
618 นางสาวพัชรพร  ขอรัตน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
619 นายพัชรพล  ไพศาลกิจรุ่งเรือง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายพัชรวัฒน์  ทัศคร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงพัชราภรณ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงพัชราภรณ์  โคตรธรรม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงพัชรินทร์  ยาทองไชย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงพัชรีรัชต์  นนท์มหา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงพัณณิตา  คงคชวรรณ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงพัณณิตา  สิมพันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายพัทธดนย์  แก้วสนิท โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
628 นางสาวพัทธ์ธีรา  จันทร์วงศ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงพัทธนันท์  สีมาคาม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายพัทธ์  ตรีศกประพฤทธิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายพันธวัฒน์  สกนธวัฒน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายพันธวิช  ฮังชัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
633 นางสาวพัสนันท์  ศรีชัยสิทธิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงพาทินธิดา  ครุฑบิน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงพิจิตรา  ชนะเกียรติไพศาล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงพิชชาพร  โนนตูม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงพิชญา  เกษมสานต์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงพิชญาดา  ถิ่นตองโขบ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงพิชญาภัทร  นามประกาย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงพิชญาภา  กาญจนรัชต์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงพิชญาภา  จักรเสน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงพิชญาภา  นามประกาย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายพิชญ์  ทองก้อน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงพิชยา  สิงห์คาม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงพิชานันท์  ลาจันทร๋ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อัคบาล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงพิฐณฏา  พจนชัยศักดิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายพิทยุตม์  บรรเทา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
649 นายพิพัฒณ์สกุล  บันเทิงใจ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายพิพัฒน์  อุระวัฒนพันธุ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หาญมนตรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เมืองแสน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงพิมพ์พจี  ศรีนุกูล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  วังศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
655 นางสาวพิมพ์มาดา  ศรีสมัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เคนทวาย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ช่วยจันทร์ดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
658 นางสาวพิมพ์อักษร  ต่ายเนาว์ดง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงพิมพิกา  อิ่มสมโภช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงพิมมาดา  เเซ่คึง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงพิมมารดา  โรจนชีวานนท์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงพิยดา  ดวงสุภา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงพิรญาณ์  เถื่อนแก้ว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงพิรดา  นึกกระฎานน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายพีรธัช  อามาตย์ทอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายพีรพงศ์  หนูหล้า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายพีรพล  ราชพิลา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
668 นายพีรพัฒน์  บัวพันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายพีรวิชญ์  อัครทวีทอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายพีระนนท์​  บัวพันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายพีระพัฒน์  อ่อนทา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
672 นายพีรัชชัย  ศรีพรหม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายพุฒิพัฒน์  ชุ่มชื่น โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
674 นางสาวพุดพิชญา  กิตติวราฤทธิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงพุทธพิชญา  มูลตองคะ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
676 นายพุทธรักษา  บุญสิน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายพุทธา  ฐิตะฉัตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายเพชรกล้า​  ศรีคราม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงเพชรดา  วิริยะอุดมผล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายเพิ่มพงษ์  ภูละคร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงฟ้าใส  คารมย์กลาง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงภคปภา  คลังทรัพย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายภคิน  โวหารดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงภชริตา  วงศ์หาริมาตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายภนาย  เกษจุโลม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
686 นางสาวภรภัทร  ลาโสภา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
687 นายภัคพล  เสมอพิทักษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  พิริยสัตยา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงภัทร​ินทร์  ป้องวงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงภัทรจาริน  ศรีพรหม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายภัทรดนัย  วงษาเนาว์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงภัทรธิดา  กาญบุตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงภัทรธิดา  โหตไทยสงค์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงภัทรนันทร์  นนท์พละ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงภัทรนันท์  บุญการี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
696 นายภัทรพงษ์  ขันทองคำ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
697 นายภัทรพล  ทีปานนท์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายภัทรพล  บงบุตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายภัทรพล  เทพวงศ์ษา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
700 นางสาวภัทรวดี  พ่อกว้าง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
701 นางสาวภัทรวดี  แก้วคำแสน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
702 นางสาวภัทรศมน  ทิพวงศ์ษา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
703 นางสาวภัทรศยา  ไชยบุญ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
704 นางสาวภัทริกา  เกิดทวี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายภัสพรรษา  วังคำ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายภาคภูมิ  ตรงวัฒนาวุฒิ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายภาณรินทร์  เดชศิริ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงภาณิน  ฟองอ่อน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายภาณุเดช  เพชรเฟื่องฟ้า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายภาณุปรัชญ์  สุวรรณจันทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายภาณุวัฒน์  จีนาวงศ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
712 นายภานุพงศ์  สายสมบัติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงภานุมาศ  คำพรหมมา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายภานุวัฒน์  กระสินเกตุ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายภานุวัตร  วิชนา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงภารดี  วงษ์ใหญ่ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงภาวิตา  อริยชาติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงภาวิตา  แก้วสี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงภาวิตา  แก้วไกรศร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายภีรติวัช  แก้วคำสอน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายภูดิศ  สุภาใจ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
722 นายภูธนพล  แก้วแสนคำ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
723 นายภูธเนศ  เเก้วมิ่งดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายภูเบศ  รุจิโรจน์อำไพ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายภูพาน  อันทระบุตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
726 นายภูมรพี  ชัยราช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายภูมิพลัง  โพธิปรากฏ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายภูริณัฐ  ตรีนารถ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายภูริทัติ  รอดภัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
730 นายภูริพัฒน์  โรจนวรกมล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
731 นายภูริภัทร  บุนนท์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายภูวดล  กุลสุข โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายภูวนัย  เวชกามา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
734 นางสาวมธุรดา  พรหมจันทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
735 นางสาวมธุรดา  ภูผิวโคก โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
736 นางสาวมนัสนันท์  อ่อนศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงมัญชุพร  ทันอินทร์อาจ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงมัลลิกา  บุรีแสง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงมัลลิกา  รวมภักดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
740 นางสาวมาริสา  กองเมือง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงมิ่งกมล  หลินภู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงมิ่งมาดา  มาระมิ่ง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงมินรญา  อุปพงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
744 นางสาวมุทิตา  เเสบงบาล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงมุทุตา  ใยวังหน้า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงเมธชนุตม์  บุญใบ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงเมธภัค  กสิณสันต์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
748 นางสาวเมษญา  ฤทธิร่วม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงยลรดี  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
750 นายยศกร  กรโสภา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายยศกร  สิงไกร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
752 นายยศกฤต  ม่อมพะเนาว์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงยศวดี  คึ้มยะราช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงโยษิตา  นาถนอม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
755 นางสาวร่มฟ้า  รุจิโรจน์อำไพ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงรมย์ธีรา  บุตราช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
757 นางสาวรมิดา  คุณพระเมือง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงรวินันท์  คุณพระเมือง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงรวิภา  ถำวาปี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
760 นางสาวรสิตา  คำหล้า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
761 นางสาวรักษิณา  เพชรไชย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
762 นางสาวรักษิตา  ภูช่างทอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายรัชชานนท์  คำโสมศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายรัชชานนท์  ชาศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
765 นายรัชต  ศิริบำรุง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายรัชต์ภูมิ  โม่หิน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายรัชพล  คนซื่อ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายรัฐ​ภูมิ​  วีระสัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายรัฐกร  แสนโสดา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายราชินทร์  ไพใหล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายราเชนทร์  วรเมธลาภิณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
772 นางสาวรินรดา  จำปาเมือง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงรินรดา  พลศรีลา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
774 นางสาวรินรดา  อุระภา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงริสา  อินธิแสน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
776 นางสาวรุ่งฟ้า  อุ่มอาสา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงเรณุกา  เคนพิทักษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีหนองห้าง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงลลิดา  คำเรืองศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงลักษิกา  แซ่จึง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายลัทธพล  แสนโสม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
782 นางสาวลิลรฎา  เอื้อศิลามงคล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
783 นางสาวลิลลฎา  ผาจันยอ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายวชิรวิชญ์  ฤาชัยสา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงวนัชพร  จิตติโล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
786 นางสาววนัสนันท์  แก้วบัวสา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงวนาลัย  สมยา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงวรกมล  ดาบโสมศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
789 นายวรกร  พรหมภาพ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
790 นางสาววรจิต  เลานวดวัน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
791 นายวรนิพิฐ  มาตราช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายวรปรัชญ์  คุณพิภาค โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
793 นายวรปรัชญ์  สีแสนตอ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
794 นายวรพงษ์  คำผุย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
795 นางสาววรพิชญา  พีระธรรม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายวรภัทร  สอนซ้าย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงวรรณกร  งอยผาลา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงวรรณพร  ไขประภาย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงวรรษมน  อาจวิชัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงวรวลัญช์  วงศ์อามาตย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายวรวุฒิ  สีแสนตอ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงวรัชยา  นาอุดม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
803 นางสาววรัญชลี  ฮ่มป่า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงวรัญญา  พลราชม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีวรกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
806 นางสาววรัญญา  สุดจันทร์ฮาม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายวรากร  ไฝเครือ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายวราทิตย์  เพิ่มทอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงวราริน  วิชาสูง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงวริญญา  สามารถ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงวริดศรา  ปิยะโคตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงวรินทิราภา  พรหมภา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงวรินยุพา  ช่วยจันทร์ดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กชายวริศร์พงศ์  ชาระวงศ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงวริศรา  ออละมาลี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงวริศรา  เข็มขาว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงวริศรา  ไชยพันโท โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
818 นางสาววริษฐา  เขียวคล้าย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงวริสา  พรชนกนาถ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายวศิน  ดาบพลอ่อน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
821 นายวสวัฒน์  พัชรบุษราคัมกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
822 นางสาววัชราภรณ์  วาระวงศ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงวัฒนาลักษณ์  บุตรสุวรรณ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
824 นางสาววันพรรษา  สงวนนาม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
825 นายวาทยากร  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
826 นายวาทิต  ลือรินทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายวายุ  ยาสาไชย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กชายวิชชากร  นักผูก โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
829 นางสาววิชญาพร  พรมประศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
830 นางสาววิชญาพร  ไอยะไกรษร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงวิชญาพร​  คึมยะราช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายวิชัยยุทธ์  ภูมิทอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงวิภาดา  อินทะยศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงวิภาพันธ์  พงสุภา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
835 นางสาววิภาวดี  ฮังโยธา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงวิภาวี  ไชยศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงวิมลภัทร  นาคบุตรศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
838 นางสาววิมลรัตน์  เรืองสุข โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงวิรดา  อ๋องสกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงวิรัมภา  ประจักษ์วงศ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงวิราศิณี  วะชุม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
842 นางสาววิลาวัลย์  พันธุ์ใหญ่ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
843 นายวิศรุต  วงศ์ษาพาน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
844 เด็กชายวิษุวัติ  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
845 นายวีรกานต์  นามประกาย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
846 นายวีรภัทร  พงษ์คุลีการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงวีร์สุดา  ผ่านสุวรรณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงวีรานันท์  ปัญญาประชุม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายวุฒิชัย  สาระคร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงศรัญญา  จันทรศิริ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงศรัณย์ญา  วาดเมือง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงศรัณย์พร  คำสวัสดิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงศรันย์พร  อุดมเดช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงศรินทร์ลักษณ์  อุปพงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงศรุตา  เสรีสุภากร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
856 นางสาวศศิกาญจน์​  สุทธิ​พิทักษ์​ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
857 นางสาวศศิกานต์  แก้วดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงศศิพิมพ์​  คู่ควร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงศศิมา  สุบุญมา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
860 นางสาวศศิมาภรณ์  ขจรเกตุ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงศิรดา  สกลจันทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
862 นายศิรบดี  พลมีเดช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายศิริ​ชัย​  กางทอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
864 เด็กชายศิริชัย  แสนหูม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงศิรินภา  มุ่งลา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงศิริประภา  กุลไพบุตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
867 นางสาวศิริยา  ศิลาจันทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
868 นางสาวศิริลักษณ์  พิมภูคำ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายศิวกร  ปัดไธสง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายศิวนารถ  วงศ์สาพาน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงศิวพร  ผุยลานวงค์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายศิวัช  ชอบพิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายศิวัช  บุญยืน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายศุภกฤต  ทองโคตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายศุภกฤต  ภูลาดยาว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายศุภกฤต  แสงจันทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายศุภกิจ  ทองละไม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายศุภโชค  หอมสมบัติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายศุภณัฐ  บรรเทาทุกข์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายศุภณัฐ  พิมพ์มีลาย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
881 นายศุภณัฐ  ภูน้ำไสย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
882 เด็กชายศุภณัฐ  สล้างสุขสกาว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายศุภณัฐ  เจริญจักร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
884 เด็กชายศุภณัฐ  เอื้อกิ่งเพชร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
885 เด็กชายศุภพิชญ์  นิลาพันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
886 นายศุภฤกษ์  พรสุวรรณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายศุภวิชญ์​  จุงอินทะ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
888 นายศุภวิชญ์  บุญท้าว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายศุภวิชญ์  พูนพิริยะพงศ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
890 เด็กชายศุภวิชญ์  สุขสอาด โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
891 นายศุภสิน  ดวงจันทร์สว่างดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
892 นางสาวศุภาพิชญ์  มีสูงเนิน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงศุภิสรา  แก้วบุตรดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงศุลีพร  ต่างใจเย็น โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กชายเศรษฐชัย  ชมภูราษฎร์​ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
896 นายเศรษฐพงศ์  ปิติพงศ์ไพศาล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงโศภิษฎ์ชล  กิติศรีวรพันธุ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กชายสกล  ศรีอำนวย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
899 นายสกลรัฐ  แซ่เตีย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายสตางค์  โนยราช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงสปัน  บุญเกิดรัมย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
902 เด็กชายสพล  ศรีวรกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
903 เด็กชายสมัชญกัณฑ์  จางวาง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายสมัชญ์พล  อาจทุมมา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
905 นางสาวสมิตานันท์  สำราญวงศ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
906 เด็กชายสรยุทธ  ศรีกัณหา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
907 เด็กชายสรยุทธ  เสนสุข โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
908 นายสรยุทธ​  ศรีนานวล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงสราวลี  พิเชฐภูรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
910 นางสาวสโรชา  สินสุขเจริญ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
911 เด็กชายสวพล  ทัศนบรรลือ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงสวิตตา  เพียรพัง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
913 เด็กชายสหชาติ  โมราราช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กชายสัณหณัฐ  ยั่งยืน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
915 เด็กชายสัณหณัฐ์  มาดีคาน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายสิทธิโชค  อ้วนโนราษฎร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
917 เด็กชายสิทธิโชค  เเก้วกาหลง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายสิทธินนท์  แสนหูม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายสิรณันท์  เรืองสวัสดิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
920 เด็กชายสิรภัทร  พันธ์กุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายสิรวิชญ์  ชาติผา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
922 เด็กชายสิรวิชญ์  ทองสุข โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงสิรามล  ลาดบาศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงสิริขวัญ  ลีทอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
925 นางสาวสิริญญา  สกุลดำรงสิริ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
926 นางสาวสิริยาพร  งามนา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงสิริรัตน์  ดวงผุย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
928 นางสาวสิริวรรณรัตน์  อ่อนสุระทุม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
929 เด็กชายสิวพัฒน์  พรมจันทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
930 นายสิวะกร  พันทอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
931 เด็กชายสิวะพัฒน์  พรมจันทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงสุกานดา  ท่องพิมาย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
933 นางสาวสุชญา  กออำไพ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงสุชญา  บุญจันทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงสุชญา  สุริรมย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงสุชานันท์  หอมกระจาย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
937 นางสาวสุชาวลี  ทองอุทัยศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
938 นางสาวสุฐิตา  ชูเพชร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
939 นางสาวสุดาพร  แสงอรุณ​ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
940 เด็กชายสุทิวัส  ทองอินทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงสุปรียา  พรหมพินิจ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
942 นางสาวสุพิชชญา  ชยะกฤตย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ธีระ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
945 นางสาวสุพิชญา  จันทร์นามวงค์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงสุพิชญา  พิลาจันทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงสุพิชญา  รัตนโกสุม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงสุพิชญา  แง่วอ่อง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงสุพิชญากรณ์  สตางค์รัตน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงสุภัชชา  ปราณีวงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
951 นางสาวสุภัสสรา  ไชยสัตย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงสุภาวดี  เชื้อจารย์ชิน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
953 นายสุรวิช  สิริภัทรภูมิ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงสุลัดดา  บุรีแสง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
955 นางสาวสุวรรณา  แก้วประชา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
956 นายสุวิจักขณ์  พารา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
957 นางสาวสุวิดา  นาสถิตย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
958 นางสาวสุวิดา  นาสถิย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
959 นายเสกสรรค์  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงโสภิดา  คึมยะราช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
961 นางสาวหงษ์หยก  พันธุออน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
962 นางสาวหทัยทิพย์​  ศรีสำอางค์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงอชพรพรรณ  ทุมชะ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายอชิร​ยุทธ​  ศรีสุข โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงอชิรญา  สุขขัง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ธารารมย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กชายอชิรวิชญ์  พบสมัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงอชิราญาณ์  ฉัตรสุวรรณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงอฑิตยา  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
970 นายอธิการ  ก้อนสิลา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
971 เด็กชายอธิป  แสนนาวา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงอนัญจนา  สังหมื่นเหม้า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงอนัญชนา  จันทร์โยธา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงอนันตญา  เจริญยศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงอนามิกา  แก้วคำศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
976 นายอนุทัย  มณีวรรณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงอนุธิดา  นาศฤงคาร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
978 เด็กชายอนุพันธ์  ยาคำ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงอนุรดี  ใหมคำ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
980 นางสาวอภิชญา  ขันตะราช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
981 นางสาวอภิชญา  ลุนจักร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงอภิชญา  สมาฤกษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงอภิชญา  เสถียร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
984 เด็กชายอภิรักษ์  ผาใต้ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
985 เด็กชายอภิรักษ์  หล้าหิบ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
986 เด็กชายอภิลักษณ์  ทรายขาว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กชายอภิษฎา  ฉิมมาลี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงอมิตดา  สิริวชิระกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงอรณิชา  ดวงก้งแสน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
990 นางสาวอรปรียา  ชื่นพิมาย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายอรรครัตน์  อ่อนศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงอรวดี  พุทธกัง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงอรวรรณ  ทิมอรรถ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงอริสรา  ภูวะนะผา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงอรุณีพร  จูจรูญ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
996 นางสาวอักษราภัค  วงค์แต้ม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
997 เด็กชายอัครพนธ์  สุตะโคตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงอัครยา  อัครจันทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
999 นายอัครวุฒิ  ภูวงศ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงอังค์วรา  อุ่นสากล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงอัจฉราพร  ลินโพธิ์ศาล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงอัญชญาจ์  แก้วกำพล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงอัญชลีกร  อุปละ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงอัญรินทร์  พรมเมือง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1005 นางสาวอันนา  ศรีอาจ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กชายอัมรินทร์  บุตะลา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กชายอัษฎายุธ  ปิ่นใจ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กชายอัษฎายุธ  เมษา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 นางสาวอาทิตยา  มูลดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงอาทิตยา  แสนรัตน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์  ธรรมปัทม์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงอาธีนา  เจริญผล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กชายอานิน  เรืองสวัสดิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงอาภา  ยะไชยศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงอายูมิ  อุทัยวัฒน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1016 นางสาวอารญา  มีไกรราช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงอารยา  ผาลี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1018 นางสาวอารียา  ศรีปากดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กชายอิทธิพัทธ์  วงค์ละคร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1020 นายอิทธิฤทธิ์  สกุลซ้ง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1021 นางสาวอินทิรา  อิงเอนุ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงอินทิราภรณ์  วรยศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายอิศรพงศ์  วงคำแก้ว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงอิษฎาอร เรโกะ  วาตานาเบ้ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1025 นายอิสระภาพ  มะลิทอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงอุมากร  อินทร์ม่วงไทย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กชายเอกตระกูล  ต้นภูบาล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1028 นายเอกภพ  เวียงสันเทียะ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กชายเอกรินทร์  ทองนิวัน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กชายเอกวิชญ์  ชูพันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงเอฟา เพชรลดา  โพลมานน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงเอมิกา  พัชรบุษราคัมกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1033 นางสาวแองเจลีน่า  เฮคเตอร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงไอลดา  บุปผาชาติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงกมลทิพย์  ภูเดช โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใสยศาสตร์ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงเกศศิริ  วงค์ศรีดา โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงเกสรา  ไชย์บุตร โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงจารวี  แสงสิทธิ์ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงจิดาภา  นารถชมสา โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงชญาณี  คำโฮง โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงชลธิชา  ซุยเสนา โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงชลนิชา  สรสูญ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงณัฐฑิยา  ถาระสา โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุตรวัง โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงดรุณี  วันดี โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงดารินทร์  หาไชย โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงธิดารัตน์  เบื้องบน โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงธิดารัตน์  แสนพยุห์ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กชายธีระเดช  สุพร โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงนิภาพร  แก้วอาษา โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงบุญกมล  คำยศ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงประภัทษร  ศักดิ์ดา โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงปัญจมา  นารถชมสา โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงพรณิภา  สันทัน โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงพรรณพฤกษ์ษา  ราชนิแพน โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงพรรณพฤษา  หงษ์จุมพล โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงพลอยชมพู  ธรรมสูตร โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กชายพิชาภพ  กุดวงค์แก้ว โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงพิมนภา  ชั้นน้อย โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงแพรวา  ชั้นน้อย โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงฟ้าประกาย  ชุ่มศรี โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กชายภัทรพล  ยาสูญ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงรับขวัญ  ประกิ่ง โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงวรรณภา  งามยะราช โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงวรัญญา  คุณสุทธิ์ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงวารุณี  ศึกษานอก โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กชายวุฒิชัย  สุดภา โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงศศิกานต์  กลีบมะลิ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงศศิธร  เสือเจริญ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กชายสันติสุข  ประบุญเรือง โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กชายสิทธินนท์  นาคชมสา โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กชายสิทธินันท์  คลังใหญ่ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงสุกัญญา  เรืองรัมย์ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงสุภัสสรา  ลีลาศ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กชายอโณทัย  ศิริ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงอรรัมภา  ดีแท้ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงอินทุอร  สุพินิจ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1079 นางสาวกมลชนก  วรรณภักดี โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงกศิกาญจน์  แสนปาก โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1081 นางสาวกัญญาณี  เทพชไชย โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1082 นางสาวกัณฐิกา  พองดวง โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงกัลยกร  นนท์สุข โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1084 นางสาวจิตรทิวา  อุปรี โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงจิราพร  สีสาวัน โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กชายชาญชัย  พาพรมลิก โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงญาณวิภา  อุปรีย์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงณัฐริกา  นาถาบำรุง โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1089 นาย๊ณัฐวุฒิ  คำสุขุม โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1090 นายดิฐษกร  ยอดมหาวรรณ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1091 นายทยากร  ราชัย โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงทิพย์สุดา  อินธิตก โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1093 นายธนากร  ผลให้ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1094 นายธนากร  โวหารลึก โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กชายธนาวัฒ  ซึมเมฆ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงธมลวรรณ  อุดมเดช โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1097 นางสาวธิดาพร  ทาแพงน้อย โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กชายนครินทร์  โยชาลี โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1099 นางสาวนฤทธิ์ศรา  วิชัย โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กชายนวกานต์  ศรีสร้อย โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1101 นางสาวปนัดดา  ราชัย โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงปริญญดา  ช่างยัน โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1103 นางสาวปวีณา  กาดอนป่า โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงปาริตา  น้อยแก้ว โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1105 นายผลิตโชค  ขันคำ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1106 นายพงศ์กร  ปุ่งคำน้อย โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1107 นางสาวพลอยทิพย์  ดวงเคน โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1108 นายพิพัฒน์  โต่งกระโพง โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ขวัญเพชร โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กชายภูวรินทร์  กงแก่นทา โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1111 นายมงคลชัย  ฤทธิปะ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1112 นายมณฑล  ทุมแสง โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กชายมานิต  แร่ถ่าย โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1114 นางสาวเมธาพร  คำพาสอน โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1115 นายยศกร  พลยุทธิ์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1116 นายรัฐนันท์  วรรณพันธ์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กชายรัฐภูมิ  ยงจำเริญ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1118 นางสาวรุ่่งทิพย์  คำพิษงู โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1119 นางสาววรนุช  สมสายผล โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงวรานุช  อินธิตก โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กชายวิทยา  โสมศรีคำ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1122 นางสาวศราศิณี  คุ้มครอง โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงศิริวิมล  เหมือนโค้ว โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1124 นายสุทธิภัทร  พองดวง โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงสุภารัตน์  วงค์เหล่า โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงเสาวรินทร์  มิ่งกุล โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กชายอดิสร  แดนประโคม โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กชายอนันตสิทธิ์  บุตรมนต์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงอภัสสร  มือกุศล โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1130 นางสาวึคณิตรา  ศรีสาวรรณ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงกนกพิชญ์  แก้วมะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงกมลชนก  งอยแพง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงกมลนัทธ์  จุตตะโน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กชายกฤษฎา  ดาวศิริโรจน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุขเมือง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงกุลนัทดา  ป้องทอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงกุลภาธร  นามสอน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงจารุกัญญ์  ส่วนบุญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงจิตรตา  ลาวงศ์เกิด โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กชายเจสัน ฮาว์เวิร์ด  แพททิสัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กชายฉัตรชัย  แสนปัดสี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงชนากานต์  พิมล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงชนิดา  วงศ์อินทร์อยู่ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ไชยบุญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กชายธนโชติ  เต็งจารึกชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กชายธนวัฒน์  เทเสนา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กชายธนากร  พลธิราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1148 นายธาวิน  บัวชุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงนภัสสร  อุปชิต โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงนันทิชา  หนูสกุล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงบัณฑิตา  เพ็งสว่าง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงปรางคณัฐฐาน์  ป้องทอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงปัณทิตา  ปราณี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กชายปิติธรรม  ชูลักษณ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กชายพชรพล  โถบำรุง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กชายพีระพัฒน์  ยาทองไชย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กชายภูผาสุข  ผาสุข โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงยลดา  ใยวังหน้า โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กชายระพีพัฒน์  ทองขันธ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงรัชชานันท์  อ้วนอินทร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กชายลีโอ  อุ่นมะดี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงวชิราภรณ์  สองเมือง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงวิลัยพร  ใครนุ่นสิงห์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กชายวีระพล  กัลยาบาล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กชายวุฒิชัย  ใยพันธ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กชายวุฒิศักดิ์  คุณปัญญา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงศศิกานต์  ซ้ายสุพรรณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงศศิธร  งอยภูธร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงศศิวิมล  คำภูษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงศิริญญา  แสนภูวา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงศิโรรัตน์  เสนาไชย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงศุภนุช  ผาลม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กชายสันติชัย  ชาวเวียง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงสิริธาร  โถชาลี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงสุชานันท์  สุรมุล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงสุชานาฏ  บุตรเวียงพันธ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงสุภัสตรา  พรมไพสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุวรรณเจริญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงโสภิดา  เสนาผล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงอรจิตรตา  พรมพิลาด โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงอรปรีญา  คณธรรมมงคล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงอรินดา  เพียสา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงขนิษฐา  ศรัทธาคลัง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงจิราภา  จันไตรรัตน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงชลธิชา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงณัฐพร  พลธรัตน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงธิติกานต์  บุญประสม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
1188 นางสาวประริชา  จตุพล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงปานตะวัน  ไวจันทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงพจนารถ  เรืองนา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กหญิงพรกมล  ไชยแสง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กชายพิชญุตม์  พิมพ์ภูคำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงพิธิตา  แสนศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กชายรัชนาท  ลีทนทา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงรัศมี  คำพลอย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงวรรณณิรัตน์  ลีคำงาม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงวารินทร์  บุญช่วย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงขวัญสุดา  กาวกระโทก โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงคนัมพร  งอยภูธร โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงชยุดา  สมศรี โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์กาฬสินธ์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กชายโชคพรชัย  ใยวังหน้า โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ทิศกระโทก โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงทรรศิกา  หาเวลี โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กชายธนพล  ภูบึงคำ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงปิยธิดา  ใยพันธ์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงปิยสุดา  สุนารักา์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงพลอยประภัสร์  ฤทธิ์ศรีบุญ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงพิชญา  เชื้อคมตา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงภัทรธิดา  ขันบรรจง โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงรื่นฤดี  งอยจันทร์ศรี โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กชายวาณิช  ปะโมโท โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กชายสิรวิชญ์  อารมย์สวัสดิ์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงสุดารัตน์  ถินวัลย์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงสุวิตา  ผันพลี โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กชายอนุชา  ฮวดคันทะ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงอมรยุพา  งอยภูธร โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงอุไรวรรณ  กลิ่นเลี้ยม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1219 นางสาวกฤติยาภรณ์  สิงห์คำมา โรงเรียนร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1220 นางสาวจินดามณี  แก้ววิหาร โรงเรียนร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1221 นายญาณากร  จารุณะ โรงเรียนร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1222 นางสาวณัฐริชา  ยางธิสาร โรงเรียนร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1223 นางสาวนนนิฌา  ยางธิสาร โรงเรียนร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1224 นางสาวนันธิดา  แสนสุริวงค์ โรงเรียนร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1225 นางสาวพลอยแพรวา  ยางธิสาร โรงเรียนร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1226 นางสาวมณธิชา  สุขกุล โรงเรียนร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1227 นางสาวรจนา  สดใส โรงเรียนร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1228 นางสาวรัชนีภรณ์  เพียสา โรงเรียนร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1229 นางสาววริษา  เบ้าคำ โรงเรียนร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1230 นางสาววสุนธา  ไผ่ตาแก้ว โรงเรียนร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กชายวัชรพล  แสนเมือง โรงเรียนร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1232 นางสาววันฤดี  นิลทะราช โรงเรียนร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1233 นางสาวศศิกาน  ไชยโคตร์ โรงเรียนร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1234 นางสาวศิริพร  อ้มพรม โรงเรียนร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กชายสรวิชญ์  ปรือทอง โรงเรียนร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1236 นางสาวสุกัญญา  บัวหลวง โรงเรียนร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กชายสุทธิพงษ์  วงค์ถามาตร โรงเรียนร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1238 นางสาวสุทินา  กาบบัวคำ โรงเรียนร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1239 นางสาวสุธารัตน์  แสงวงศ์ โรงเรียนร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1240 นางสาวสุพรรษา  ไพลดำ โรงเรียนร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงอนัญญา  วงศ์เครือศร โรงเรียนร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1242 นางสาวอภิญญา  เครือคำ โรงเรียนร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1243 นางสาวอริสา  โยมเงิน โรงเรียนร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงกชกร  เกตุคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1245 นางสาวกนกพร  มิ่งขวัญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงกนกวรรณ  กองโพธิชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กหญิงกนกอร  หาสุข โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงกมลชนก  พูนศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงกมลทิพย์  ภูโปร่ง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1250 นางสาวกมลลักษณ์  บุญครอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ไชยตะมาตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กชายกรกฤต  เรืองแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงกรนันท์  พรหมคำบุตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1254 นางสาวกรพินธ์  ดอกทองดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1255 นางสาวกรรณิกา  เเสนอาจ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กชายกฤตภัค  โพธิ์ชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1257 นายกฤษกร  แสนมนตรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กชายกฤษดา  แสนบรรดิษฐ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงกวินทิพย์  จันทร์มาลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กชายกองปราบ  ทับพิลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1261 นายก้องภพ  ถานโอภาส โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กชายก้องภพ  แสวงผล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงกัญจนพร  ภานุษี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กหญิงกัญจนพร  สิงห์เชื้อ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1265 นางสาวกัญญาณัฐ  ปราบศัตรู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เนื่องอุดม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โครตมิตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กหญิงกัญฐิกา  บุตรโคษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กหญิงกัณฑามาศ  อินโพชน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กหญิงกัลยณัฐ  สังข์แดง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กหญิงกิ​ตติกานต์  อินธิแสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1273 นายกิตติกร  แซ่ฉิน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กชายกิตติพงษ์  ละดาดาษ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กชายกิตติพงษ์  เหยิบไธสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กชายกิตติพัฒน์  ธงศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1277 นายกิตติภณ  ภาโสม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1278 นายกิตติศักดิ์  สัญญา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงกีรติกา  ศิริขันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1280 นางสาวกีรติกา  สินภูมี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงกุลนันท์  สานุทัศน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงเกษศิริน  อินทรีย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1283 นางสาวแก้วมณี  สีนวลแล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กชายขจรเดช  ศศิวัฒนพงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1285 นายขจรยศ  กุลยณีย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1286 นางสาวขจีวรรณ  ทำนาผล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1287 นางสาวขวัญ​หล้า​  องอาจ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กชายขวัญชัย  แสงทวี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1289 นายขวัญฐภัทรยศ  ปาวสง่า โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กหญิงขวัญภิรมพร  แพงดวงแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1291 นางสาวขวัญฤทัย  ศรีอุดม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กชายเขมเทพ  แต่งงาม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กชายคชพล  ทองอันตัง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กชายคฑาวุธ  พรหมมหากุล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กชายจงศิริ  ประจงจิตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงจตุรพร  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กชายจตุรวิทย์  เดชไพรศิลป์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กชายจรณะ  ไชยกว้าง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1299 นางสาวจริยาภรณ์  สมรื่น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กชายจรูญโรจน์  ต้นศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1301 นางสาวจันทกานต์  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กหญิงจันทร์จิรา  คุณปัญญา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ปาทะวงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1304 นายจันทรเดช  สีทาไข โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กชายจาตุรงค์  จันทรโคตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1306 นางสาวจารินทร์  พาขุนทด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กหญิงจารุวรรณ  คำสวัสดิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กชายจารุวิทย์  สินทรัพย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงจิรพรรษา  ปัญญาประชุม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงจิรภัทร  ตันเสนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1311 นางสาวจิรัชยา  งาคม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1312 นางสาวจิรัฐิพร  เสกงาม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กหญิงจิราพร  จรัสแผ้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กหญิงจิราภรณ์  หลอดเงิน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงจิราภา  กันดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กหญิงจิราวรรณ  ศรีขาวผ่อง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1317 นางสาวจีรชาฎา  อนันติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กชายจีรยุท  นำนาผล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1319 นางสาวจุฑามาศ  พาเพียเพ็ง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1320 นางสาวจุฑารัตน์  กองโพธิ์ชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1321 นายจุลจักร  ทิพย์เขียว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1322 นายจุลจักร  แก้วจันลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1323 นายจุลจักร  แสนมา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1324 นายเจษฎา  ขันตะราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1325 นายเจษฎา  สุดไชยา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กชายเจษฎากร  ไชยวาน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1327 นางสาวฉัตรฤดี  ศรีจันทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงฉัตราภรณ์  เวชกามา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1329 นางสาวชญาดา  การุณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1330 นางสาวชญาดา  ถานทองดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กหญิงชญานิษฐ์  แสนภูวา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1332 นางสาวชฎาภรณ์  โสบุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1333 นายชนภพ  คำพรมมา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กหญิงชนม์นิภา  อนุสนธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กชายชนะศักดิ์  นาโควงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1336 นางสาวชนันภรณ์  แก้วดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กหญิงชนิตา  รัตนะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กหญิงชมพูนุช  ไตรทามา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กหญิงชลดา  ชาแสน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กหญิงชลดา  วันสวัสดิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กหญิงชลดา  โยธาไพร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1342 นางสาวชลนิกานต์  คานสี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กชายชลภัทร  ไชยวงษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1344 นางสาวชลลดา  สุเมผา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กหญิงชลิสา  คนคล่อง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กหญิงชโลธร  บุตรแสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กชายชวกร  วภักดิ์เพชร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ดาสุข โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ดาลัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1350 นางสาวชัญญานุช  เกตวงษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1351 นายชัยประสิทธิ์  อินทรักษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1352 นายชัยวัฒน์  ใจพี่ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กชายชาญณรงค์  พันพิพิธ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กาญจนศิริ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1355 นางสาวชุติกาญจน์  มาตราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1356 นายเชาวรินทร์  ชื่นอุรา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กหญิงซีนัท  ยากูบู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กหญิงญาณกร  ศักดิ์วิเศษ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กชายญาณภัทร  สุขวัน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1360 นางสาวญาณภัทรสร  แสงระวี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1361 นางสาวญาติกา  ศรีเทียน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กหญิงญาสุมินทร์  ทองนู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กชายฐณะวัฒน์  ศรีกุลกิจ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1364 นางสาวฐานิกา  อุปละ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กหญิงฐิติพร  พิมพ์พา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กหญิงฐิติมา  นครังสุ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กหญิงฐิติมา  อุ่นจางวาง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1368 นางสาวณภัทยา  นามราษฎร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กชายณภัทร  ทับพิลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กหญิงณภัทร  โคตรวิชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1371 นางสาวณัชชา  ศิริรักษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กชายณัชพนธ์  ชุมอักษร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กชายณัฎฐกรณ์  ธรรมพันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1374 นางสาวณัฏฐณิชา  โยธะคง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1375 นางสาวณัฐกมล  พองดวง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กหญิงณัฐกุล  แก้วกิ่ง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กชายณัฐจักร  พรหมคำบุตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กหญิงณัฐณิชฌา  เพิ่มจัตุรัส โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญลี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กชายณัฐดนัย  ตุ่ยไชย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กหญิงณัฐนันท์  หลงทอน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กชายณัฐพงศ์  ก้านกิ่งอินทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1383 นายณัฐพงษ์  ชุมปัญญา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กชายณัฐพงษ์  อ้วนอินทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กหญิงณัฐริกา  เทพเสนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1386 นางสาวณัฐริยา  การุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กชายณัฐวัตร  พิศสุวรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กชายณัฐวุฒิ  ตะนัน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กชายณัฐวุฒิ  นาไควงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กชายณัฐวุฒิ  หาญยงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กชายณัฐวุฒิ​  วงษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1392 นางสาวณัฐอนงค์  วงศ์สุเพ็ง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กหญิงณัฐิกา  แร่ถ่าย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กหญิงณิศรา  ไชยศรีหา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กชายด.ช. อานัส  โสบุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กชายด.ช.มงคลศักดิ์  ศรีวิชา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กชายดนัย  พนาพรสกุล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กชายดนุเดช  สายสร้อย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กหญิงเด็กชายวิฆเนศณ์  ศิรินาม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1400 นายเดชอดุลย์  นาดประนิล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กชายต้นกล้ส  ภูละคร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กชายต้นตระการ  ประสิทธินาวา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กชายต้นตระกูล  ไชยประเทศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กชายตรีทวุธ  บุญนันท์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กชายเตชิน  ศรีวิชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กชายไตรภพ  ทิลารักษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กชายทยากร  วงษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กชายทัพไท  เพ็ชราชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กชายทัพพสาร  ทิพวงศ์ษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กชายทัศนนัย  ยาทองไชย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กชายทัศนนัย  ยามองไชย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กชายทัศน์พล  พลธิราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กชายทินกฤต  ปลัดวิเศษ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กหญิงทิพภาวดี  รักษาเคน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กหญิงทิพย์เกสร  ซุยหลวง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1416 นางสาวทิพย์สุดา  ภักดิ์ชัยภูมิ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1417 นางสาวทิพวารี  ชารีพร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กชายธ​า​วิน​  ภักดี​สวัสดิ์​ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1419 นายธนกร  พลลาชม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กชายธนกฤต  มะลิหอม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กชายธนกฤต  อุ่นพา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กชายธนดล  วรสาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กชายธนธรณ์  นามีผล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1424 นายธนบูรณ์  วงศ์บาตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กชายธนบูรณ์  อันสุข โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กหญิงธนพร  พรหมพินิจ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กชายธนพัฒน์  แสนโสม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1428 นางสาวธนภรณ์  สินธุกูต โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กชายธนภัทร  ทับทิม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กชายธนภัทร  บุญชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1431 นายธนภัทร์  ไชยตะมาตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กชายธนยุทธ  เกลี้ยงเกลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กชายธนวัฒน์  ขันจำปา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1434 นายธนวัฒน์  สวาทวงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กชายธนวิชณ์  ศรีราลาราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1436 นายธนวินท์  สมพรสิริ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1437 นายธนากร  ใต้สำโรง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กชายธนาศักดิ์  ลาดำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กหญิงธรรมิกา  วงค์สีดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กชายธฤตวัน  โล้วทรัพย์ธนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กชายธวัชชัย  ชะนะแสบง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กชายธัชวรรธน์  วิสิทธิ์ภัทรพล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กหญิงธัญชนก  คงเจริญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1444 นางสาวธัญชนก  พรหมพิทักษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  หล้าพรหม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กชายธัญเทพ  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1447 นางสาวธัญวรัตม์  ชัยสุรสิทธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1448 นางสาวธันยพร  พันธุกาง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1449 นางสาวธันยรัตน์  เพชรชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กหญิงธาราพร  นวลวัน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1451 นางสาวธิดารัตน์  พิมพ์มทา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กหญิงธิดารัตน์  วงศ์นาม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กชายธีธัช  อุดมเดชาเวทย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1454 นายธีรเดช  จันทร์มาลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กชายธีรธร  หาสุข โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กชายธีรพงศ์  ทุ่มขันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กชายธีรภัทร  จามน้อยพรหม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กชายธีรภัทร  เเก้วกัณหา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1459 นายธีรภัทร์  ศรีอำนวย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กชายธีระนันท์  หลินภู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กชายนครินทร์  ภูรัพพา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1462 นางสาวนธีทิพย์  ตระกูลมา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1463 นายนนทวัฒน์  วิภาวิน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1464 นางสาวนภาพร  จำปาพงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1465 นางสาวนภาพร  ทองไชย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กชายนรงฤทธิ์  ไชยศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  คำผาเยือง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กหญิงนริศรา  รักษาเงิน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กหญิงนวพร  ศักดิ์ทรัพย์สิริ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กชายนะโม  โสประดิษฐ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กหญิงนัทยา วภักดิ์เพชร  วภักดิ์เพชร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กชายนันทพนธ์  พรหมสาขาฯ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1473 นางสาวนันทพร  นิลทะราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กหญิงนันทวัณย์  ริทาสี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กหญิงนันทิชา  บุญกองชาติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กหญิงนันทิชา  อินทรีย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กชายนันธกรณ์  ชะนอบรัมย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1478 นายนาย ณเดชน์  วงค์บาตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1479 นางสาวนายก  สุขสม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กหญิงนารีรัตน์  สุริยะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กหญิงน้ำเพชร  โยตะสิงห์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กหญิงนิชาภัทร  สีโอ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กหญิงนิตชนันท์  ภูละคร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กหญิงนิธยาภรณ์  พองดวง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1485 นายนิพล  จันทรเพ็งเพ็ญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1486 นางสาวนิภาพร  ทรหาญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กหญิงนิรมล  อินทะเกต โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กชายบัญชาการ  โกศล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1489 นางสาวบุญญพร  มะโนนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กหญิงบุญญาดาร์  คำเกี้ยง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กหญิงบุญฑาริกา  แสงวงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กหญิงบุณยานุช  กลยนี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กหญิงบุตรธิดา  พรมนาด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กหญิงเบญจาพร  พรมประศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กหญิงเบญญาภา  ฟองอ่อน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1496 นางสาวเบญญาภา  ศรีดามา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1497 นายปฏิภาณ  กองโพธิ์ชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1498 นายปฏิภาณ  ก้านศรีรัตน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1499 นายปฏิภาณ  ทัศจันดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กชายปฏิภาณ  บุษรากรณ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กชายปฏิภาณ  วรรณคีรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1502 นายปฏิภาณ  ศักดิ์สุจริต โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1503 นางสาวปนัดดา  พรมคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1504 นางสาวปนัดดา  ลุนจักร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญเอิบ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กชายปภิณวิช  เพชรไปล่ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กชายปรเมศร์  พันธ์ไชย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1508 นายปรเมษฐ์  มาดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กชายปรวีร์  ศรีชนะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กชายปรเสศ  สุคนธชาติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กหญิงปรารถนา  พีระธรรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1512 นางสาวปริชาติ  รังกลิ่น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กหญิงปริญญา  ลาดำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กหญิงปริตา  เขียดนิน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1515 นางสาวปริสา  ยานิตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ดีมะการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กหญิงปวริศา  ยี่วาศร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กหญิงปัญจรัตน์  กรีสันเทียะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1519 นายปัญญาวุฒิ  วงษาเนาว์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1520 นางสาวปัณฑารีย์  เหลาพรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ถานทองดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กหญิงปาณิตา  แวววงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1523 เด็กหญิงปานชนก  คำใส โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1524 นางสาวปาริฉัตร  ชมมุกดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กหญิงปาริฉัตร  ศิริบุตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1526 นางสาวปาริชาติ  สุขสวน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1527 นางสาวปาริชาติ  สุไผ่โพธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1528 นางสาวปิยะพร  แสงตีสุ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กหญิงปุณยนุช  เชื้อขันตี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กหญิงเปมิกา  แสนเสนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กหญิงเปรมปรีดา  จุ้ยเรือง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กหญิงผกาวรรณ  มนศิลป์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กหญิงผัสสพร  พรหมหากุล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1534 นายพงษ์สกร  แดงอุไร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กหญิงพนิดา  ภูสมตา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1536 นางสาวพรชนก  สุทธิโคตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กหญิงพรชนก  แสนมะฮุง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1538 นางสาวพรชนก  ไชยตะมาตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1539 นางสาวพรชิตา  พรมเมือง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กหญิงพรชิตา  สังขาวิเชียร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กหญิงพรธิตา  เกตุวงษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1542 นางสาวพรภิมล  สุทธิโคตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กหญิงพรรณปพร  ดวนพล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กหญิงพรรณิภา  โพธิ์พนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1545 นางสาวพรวิภา  พรมรัตน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กชายพรหมพิริยะ  มาหินกอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กหญิงพราวรุ้ง  วจีสิงห์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1548 นางสาวพริริสา  ตาริชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กหญิงพลอย  โพธิ์พาด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กหญิงพัชรนันท์  การุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1551 เด็กชายพัชรพงศ์  ก้อนแพง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กหญิงพัชรา  คงวิทยากุล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1553 เด็กหญิงพัชราดา  แก้วเคน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1554 เด็กหญิงพัชราพร  นามมุงคุณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1555 เด็กหญิงพัชราภา  พรมเหมาะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1556 นางสาวพัชราภา  พลเหตุ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กหญิงพัชริดา  อุสาพรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1558 เด็กหญิงพัชรี  ฟองอ่อน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1559 เด็กหญิงพัณณิตา  กวนทาลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1560 นายพันธกานต์  สุริยะคำวงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1561 เด็กชายพัสกร  บุราณเดช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กชายพัสกร  ผ่านสุวรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กหญิงพิชญธิดา  อ้วนอินทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1564 นางสาวพิชริญา  ชีวะสุขะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1565 นางสาวพิณนรี  ศุภเทวีกิจเจริญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1566 นางสาวพิทยาภรณ์  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1567 เด็กหญิงพินทุ์สุดา  จันทร์ปาน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1568 นายพิพัฒน์พงษ์  ทิลารักษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1569 เด็กชายพิพัฒน์  งันลาโสม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1570 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นรสาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1571 เด็กหญิงพิมพ์รพี  ปัญญาประชุม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1572 นางสาวพิมพ์ลภัส  นาภูวงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1573 เด็กหญิงพิมพ์สุข  ทองฟู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1574 เด็กหญิงพิยดา  พานนท์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1575 นางสาวพิระดา  ตันวันดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1576 นางสาวพิริยา  แก้วดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1577 เด็กชายพี​รพัฒน์​  ตาสี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1578 เด็กหญิงพีรนันท์  ขันเพียแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1579 นายพีรัชชัย  นรสาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1580 นางสาวเพชรผกา  อินทรเทพ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กหญิงเพชรลดา  บุตรจันทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1582 นางสาวภัควลัญญ์  ปัญญาไวย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1583 เด็กหญิงภัณฑิรา  น้อยเหลือง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1584 เด็กหญิงภัทธิรา  คำทักเนตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1585 นางสาวภัทร​พร​  อุ่นแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1586 นางสาวภัทรธิดา  พรมสวัสดิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1587 เด็กหญิงภัทรธิดา  อมรอนุรักษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1588 เด็กหญิงภัทรธิดา  แสนมะฮุง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1589 เด็กชายภัทรพล  สุวรรณโส โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1590 เด็กชายภัทรพล  เกตวงค์ษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1591 นางสาวภัทรพิมล  ชมภูจันทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1592 เด็กหญิงภัทรวดี  ไชยสักหาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1593 เด็กชายภัทรวัฒน์  หลาบคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1594 นางสาวภัทรสุดา  ชัยบิล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1595 เด็กหญิงภัทราพรรณ  เขียวสด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1596 นางสาวภัทราภรณ์  วันดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1597 เด็กหญิงภัทราภรณ์  เจริญพืช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1598 เด็กหญิงภัทราวดี  ธงชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1599 เด็กชายภาคย์ภูมิ  คิดค้า โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1600 นายภานุพงษ์  แสนบรรดิษฐ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1601 นายภานุวัฒน์  มันยะรัตน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1602 เด็กชายภานุวัฒน์  อินทรีย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1603 เด็กชายภาวัฒ  วังศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1604 นางสาวภาสินี  สิงห์เทพ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1605 เด็กชายภูตะวัน  ประทุมวงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1606 เด็กชายภูธเนศ  วิถาระพันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1607 นายภูเบศ  หงส์ฟ่องฟ้า โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1608 เด็กชายภูมิธรรม  พุทธิไสย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1609 เด็กชายภูมิพัฒน์  ธะนะใจ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1610 เด็กชายภูมิเพชร  คงนารา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1611 นายภูวนาท  ศรีคราม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1612 เด็กชายโภคิน  โนนมะนำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1613 เด็กหญิงมณัญชยา  ยศจะโคตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1614 เด็กหญิงมนัชญา  วรดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1615 เด็กหญิงมนัญชยา  ผิวดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1616 นางสาวมนัสนันท์  แสนหูม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1617 เด็กหญิงมัณธนา  อุสาพรหม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1618 นางสาวมานิตา  ปุ่งคำน้อย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1619 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  โหนกขุนทด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1620 เด็กหญิงเมธาริน  ขอมีกลาง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1621 นางสาวยลดา  บัวกมล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1622 เด็กชายยศพล  โคตรวิชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1623 นางสาวรมย์ธีรา  คำเกี้ยง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1624 เด็กหญิงรวิสรา  เพชรพรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1625 นางสาวรศิตา  ปานเพชร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1626 เด็กหญิงรสริน  โคตรหาซาว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1627 เด็กหญิงรสสุคนธ์  แสนหูม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1628 เด็กหญิงรสุคนธ์  ดาบสมเด็จ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1629 เด็กหญิงรัชกร  อินทะสร้อย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1630 นายรัชพล  ปาวะรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1631 เด็กชายรัฐภูมิ  ตะสายวา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1632 นายรัฐภูมิ  ยนต์พันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1633 นายรัตตพล  กาแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1634 นางสาวรัตติรส  หอมชาลี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1635 เด็กหญิงรัตน์รดา  ดีนวลพะเนาว์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1636 เด็กหญิงรุ่งนภา  แสนมะฮุง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1637 เด็กหญิงรุจิรา  ศรีวะรมย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1638 นายฤทธิกร  ภูยาทิพย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1639 เด็กหญิงฤทัยพัชร์  สกุลทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1640 เด็กหญิงลลิตา  ถนอมสงวน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1641 เด็กหญิงลลิตา  นันทะวงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1642 นางสาวลักขณา  โน๊ตสุภา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1643 เด็กชายวชิรพงษ์​  จำเริญเศษ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1644 นางสาววฑิตา  จันชะล้ำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1645 เด็กหญิงวณิชยา  สมบัติพล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1646 เด็กหญิงวนิดา  หารยงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1647 เด็กหญิงวรพิชชา  โสบุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1648 เด็กชายวรภัทร  แก้วมหาสุริวงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1649 เด็กชายวรเมธ  เมฆวัน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1650 นางสาววรรณวิมล  วงศ์มีแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1651 เด็กหญิงวรรณิดา  สุวรรณโพธิ์ศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1652 นางสาววรฤทัย  ชุมปัญญา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1653 นางสาววรลัคณ์  มุงคุณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1654 นางสาววรัญญา  ทองเกลี้ยง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1655 เด็กหญิงวรางคณา  บุญเฮ้า โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1656 นางสาววรางคณา  สิงห์แม่ง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1657 เด็กหญิงวราพร​  อันสุข โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1658 เด็กหญิงวราภรณ์  วงษ์มานิตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1659 นางสาววราภา  โพยพา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1660 นายวรายุทธ  ถานทองดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1661 นายวัชรพรรณ์  ดวงจันทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1662 เด็กชายวัชรากร  จันทร์แดง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1663 เด็กชายวัชวัช  รัตนวงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1664 เด็กหญิงวันทนา  ปาสด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1665 นางสาววารุณี  ซีแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1666 เด็กหญิงวาศิณี  เนาว์ศรีสอน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1667 นางสาววาสนา  ด้างถางคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1668 เด็กหญิงวิจิตรา  วงค์อาษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1669 นางสาววิชชญาดา  วิชัยยา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1670 นายวิชญ์พล  พิมเสน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1671 เด็กหญิงวิชญาดา  มาตราข โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1672 นางสาววิชุดา  สะพานกลาง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1673 เด็กหญิงวิภากร  แก้วดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1674 เด็กหญิงวิยะดา  เรียมแสน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1675 เด็กหญิงวิลาลินี  ระดมบุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1676 นางสาววิลาวัณย์  การุณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1677 นางสาววิลาวัลย์  ไชยต้นเทือก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1678 นางสาววิไลรักษ์  ศรีสร้อย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1679 เด็กชายวุฒิกร  หาญมนรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1680 เด็กหญิงศยพรรณ  บินศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1681 เด็กชายศรษฐวุฒิ  ศรีวะรมย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1682 นางสาวศรสวรรค์  แก่นภักดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1683 นางสาวศรัญญา  ช้างหม้อ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1684 นางสาวศรัณรัชต์  แสนบรรดิษฐ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1685 นายศรันยศ  จันทร์มาลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1686 นายศราวุธ  วันสวัสดิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1687 เด็กหญิงศริษา  อุดมพร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1688 เด็กหญิงศลิษา  วงค์เครือสอน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1689 เด็กหญิงศศิธร  แก้วดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1690 นางสาวศศินันท์  โสมงาม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1691 เด็กหญิงศศิประภา  นัยจิตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1692 นายศักรินทร์  เชื้อคำเพ็ง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1693 เด็กหญิงศาวิการ์  มุลิตา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1694 เด็กหญิงศิรประภา  กาชะวงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1695 เด็กชายศิรภูมิ  มหัส โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1696 นางสาวศิราพร  อินทะวงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1697 เด็กหญิงศิริกุล  เงาะสนาม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1698 นางสาวศิริญญา  อัครศักดิ์ศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1699 เด็กหญิงศิริณภา  มณีภาค โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1700 นางสาวศิริธิดา  ชาแสน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1701 เด็กหญิงศิวภา  ถานทองดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1702 เด็กชายศิวะ  ขะที โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1703 นายศุทธศิษฐ์  นาลงพรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1704 เด็กชายศุภชัย  เชื้อคำเพ็ง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1705 เด็กชายศุภชัย  แสงศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1706 เด็กหญิงศุภัทรา  ไวยพิมพ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1707 เด็กชายสกลเกียรติ  จันทร์วงษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1708 เด็กหญิงสมฤทัย  บุญนันท์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1709 นางสาวสราสินีย์  แสนมะฮุง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1710 นางสาวสโรชา  อนันต์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1711 นางสาวสวรรยา  พรมน้อย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1712 นายสันติภาพ  อินทรสิทธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1713 เด็กหญิงสาธิดา  ประยูรเจริญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1714 นางสาวสายธารพร  มูลสาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1715 นางสาวสาวิตรี  ศรีพลพา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1716 นายสิงหราช  นามประเสริฐ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1717 เด็กชายสิทธิชัย  แซ่เฮ้ง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1718 เด็กชายสินวสันต์  มณีวรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1719 เด็กชายสิรธีร์  สอนวงษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1720 นายสิรวิชญ์  คำพิลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1721 นางสาวสิรามล  เทพคำมี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1722 เด็กหญิงสิริจรรยา  เมืองสิทธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1723 เด็กหญิงสิริญา  จันทชิต โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1724 เด็กหญิงสิรินาถ  พันเรืองรอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1725 เด็กชายสิริราช  บุญมาก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1726 นายสิริวัฒน์  รวบรวม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1727 เด็กชายสืบสาน  ข่อนขัน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1728 เด็กหญิงสุกัญญา  กลยนีย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1729 นางสาวสุกัญญา  กัลยาวงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1730 นางสาวสุกัลยาณี  สังขฤกษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1731 นางสาวสุขิตา  สีดารักษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1732 เด็กหญิงสุจิตรา  โสมชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1733 นางสาวสุชาดา  เสนาชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1734 นางสาวสุดารัตน์  โคตรมิตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1735 เด็กชายสุเทพ  ไชยวุฒิ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1736 เด็กหญิงสุธิดา  เติมสุทา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1737 เด็กหญิงสุธินันท์  อินฉ่ำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1738 เด็กชายสุธีรพัฒน์  กุนาง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1739 นางสาวสุนิสา  คำภีร์ท้าว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1740 นางสาวสุนิสา  พรหมสาส์น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1741 เด็กหญิงสุนิสา  แสนภูวา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1742 เด็กหญิงสุพิชญา  พลโลก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1743 นางสาวสุภาพร  พลศักดิ์เดช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1744 เด็กหญิงสุภารัตน์  ไก่ษะแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1745 นางสาวสุภาวดี  เมืองมุงคุณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1746 เด็กหญิงสุภาวิณี  สังกฤษ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1747 เด็กชายสุเมธ  นันศรีทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1748 นางสาวสุรางค์พิมล  โสภา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1749 เด็กชายสุริยะษิณ  แก้วปัดชา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1750 นายสุริยา  วิลาพัง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1751 นางสาวสุรีย์พร  สุทธิพงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1752 นายสุวิวัฒน์  ศูนย์จันทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1753 นางสาวเสาวนิตย์  ทองทา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1754 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  พันธ์เจริญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1755 นางสาวหยกผกา  ผงสินสุ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1756 เด็กหญิงอชิรญา  อินธิแสน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1757 เด็กชายอดิเทพ  จองบุดดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1758 นายอดิรุจ  แสนภูวา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1759 เด็กชายอธิปัตย์  อนุสรณ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1760 เด็กหญิงอนันธิญา  อินต๊ะวิน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1761 นางสาวอนิชา  จันทะนะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1762 นายอนุชา  ชาแสน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1763 เด็กหญิงอภิชญา  การุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1764 นายอภิชัย  วัดแผ่นลำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1765 นายอภิเดช  สนสุผล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1766 เด็กชายอภิเดชรัตน์  จันทริมา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1767 เด็กหญิงอภิปรียา  เจริญไชย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1768 นางสาวอมรรัตน์  ศรีเวียง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1769 นางสาวอรจิรา  ดวงเคน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1770 เด็กหญิงอรณัฐ  ทองหน่อหล้า โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1771 นางสาวอรปรียา  มูลทองสุข โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1772 นางสาวอรปรียา  รอดอุตม์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1773 เด็กหญิงอรภิยา  ยืนยง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1774 นางสาวอรยา  วงษาเนาว์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1775 นางสาวอรยา  แก้วจันดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1776 นายอรรถพล  ปรีชาชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1777 นายอัครเดช  เกตวงษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1778 เด็กชายอัคริน  ทอนฮามแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1779 เด็กหญิงอัจฉรา  วรรณวิโรจน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1780 เด็กหญิงอัจฉราภา  อุปพงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1781 เด็กหญิงอัจริยาวงค์  วงค์ไกรษร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1782 นางสาวอัญชนา  ธิวะโต โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1783 นางสาวอัญชิสา  อ้อยรักษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1784 เด็กหญิงอันดา  เครือหมื่น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1785 นางสาวอาทิตย์ติญา  ประโลม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1786 เด็กหญิงอาริยา  อ่างคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1787 เด็กหญิงอารียา  รักษาเคน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1788 เด็กหญิงอารียา  วุธศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1789 เด็กหญิงอารียา  แก้วสุราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1790 เด็กชายอิทธิกร  ม่อมพะเนาว์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1791 เด็กชายอิสระ  ทรายทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1792 เด็กชายอิสระ  พันธดวว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1793 นางสาวอิสราภา  คำมั่น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1794 นายเอกธวัช  พุทธรรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1795 เด็กชายเอกภพ  ศรีสมัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1796 นายเอกภักดิ์  นาบำรุง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1797 เด็กชายเอกราช  บุตรรักษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1798 เด็กชายเอกสิทธิ์  แก้วบุญตา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1799 นางสาวเอวิตา  บางสำรวจ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1800 เด็กชายเอื้อ​อัง​กูร​  แก้ว​สนิท​ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1801 เด็กหญิงกนกพร  นาคน้ำ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1802 เด็กหญิงกมลชนก  ดวงจินดา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1803 เด็กหญิงกรธิดา  ฤทธิฤาวงศ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1804 เด็กหญิงกัญญาภัค  มังคะตา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1805 เด็กหญิงกาญจนา  ญารังสี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1806 เด็กชายกิตติคุณ  อุปฌาย์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1807 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ปะระทัง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1808 เด็กชายกิตติศักดิ์  มุงวงศ์ษา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1809 เด็กหญิงขวัญข้าว  พลาดอินทร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1810 เด็กหญิงเขมจิรา  ม่วงศรี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1811 เด็กหญิงจันทร์ทินี  แจ่มใส โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1812 เด็กหญิงจิราภรณ์  ระแสนพรหม โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1813 เด็กหญิงจุฑามาศ  เสนาคำ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1814 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วงศ์ตา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1815 เด็กหญิงชนัญญา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1816 เด็กหญิงชนิกา  มังลา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1817 เด็กหญิงชนิดา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1818 เด็กหญิงชไมพร  พรมเรืองเดช โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1819 เด็กหญิงญาณสิริ  สมภาร โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1820 เด็กหญิงฐิตาพร  ทองผลา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1821 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  บุญแพง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1822 เด็กหญิงณัชชา  ฮาดคะดี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1823 เด็กหญิงณัฐกมล  มินสังสา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1824 เด็กหญิงณัฐชา  พันสุข โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1825 เด็กหญิงณัฐธัญญา  ยอดทอง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1826 เด็กชายณัฐนนท์  แก้วสียา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1827 เด็กชายณัฐพันธ์ุ  โพธิ์นะ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1828 เด็กหญิงณัฐวดี  มะอินทร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1829 เด็กชายณัฐวุฒิ  นนทิจันทร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1830 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สร้อยจักร โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1831 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  แข็งแรง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1832 เด็กหญิงทิพามณี  จันดารัตน์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1833 เด็กหญิงทิภาพร  รมจันทร์อินทร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1834 เด็กหญิงธนัชพร  ดวงสิม โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1835 เด็กหญิงธารทิพย์  ขวากุพันธ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1836 นายธีรภัทร  พิมเสน โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1837 เด็กชายธีระ  สอนชัยพล โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1838 เด็กชายธีระพัฒน์  พลาดสุ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1839 เด็กหญิงนรีกานต์  เปล่งทรัพย์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1840 เด็กชายนฤบดินทร์  ธัญญเจริญ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1841 นายนันทภพ  โสสุด โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1842 เด็กหญิงนันธิดา  ขันบรรจง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1843 เด็กหญิงนิชานันท์  กุสุวรรณ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1844 เด็กหญิงนิภาภัทร์  คำหาญ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1845 เด็กชายนิโรจน์  ดวงแก้ว โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1846 เด็กหญิงบัณฑิตา  ผิวตะศาสตร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1847 เด็กหญิงปภัสรา  ยอดสุวรรณ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1848 เด็กหญิงปภาดา  พิมพ์ภาค โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1849 เด็กหญิงประณิตา  ยะวังพล โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1850 เด็กหญิงประภัสสร  ตุแสนแผน โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1851 เด็กหญิงประภัสสร  เหล่าศรี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1852 เด็กหญิงปิ่นดารา  มาลาวัลย์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1853 เด็กหญิงปิยะธิดา  สนโศรก โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1854 เด็กหญิงปีใหม่  ไขไพรวัลย์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1855 เด็กหญิงพนิดา  วงค์ลำพันธ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1856 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไพกรณ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1857 เด็กหญิงพิชญา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1858 เด็กหญิงพิชญาภา  กรวยทอง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1859 เด็กหญิงพุทสรีย์  อินขุนทิพย์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1860 เด็กหญิงภัทรวดี  ใยปางแก้ว โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1861 เด็กหญิงภัทรศยา  ชาแสน โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1862 เด็กหญิงภัทราภรณ์  เจริญศรี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1863 เด็กชายภานุพงศ์  เนืองทอง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1864 เด็กชายภูริ  ปีคุณ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1865 เด็กชายภูวนาด  สาเสน โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1866 เด็กหญิงมณีวรรณ  หอมหวล โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1867 เด็กหญิงมัญฑิตา  ฉายฉันท์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1868 เด็กหญิงมาลัยวดี  ลีเพ็ญ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1869 เด็กหญิงมุทิตา  แสงพรหมชารี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1870 เด็กชายรัตฒภาพ  บุญยะใบ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1871 เด็กหญิงลินตะดารา  โพติยะ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1872 เด็กหญิงวรินทร  ใยปางแก้ว โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1873 เด็กหญิงวริศรา  โคดอาสา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1874 เด็กชายวันชนะ  ฤทธิ์กองโพธิ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1875 เด็กหญิงวิชญาดา  ประสมศรี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1876 เด็กชายศตนันท์  ขุนสุวรรณ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1877 เด็กหญิงศศิศร  สายอุราช โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1878 เด็กหญิงศิรประภา  เชียงไขแก้ว โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1879 เด็กหญิงศิรประภา  ใยปางแก้ว โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1880 เด็กชายศิลปิน  ปัจจิมนอก โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1881 เด็กหญิงศุภนุช  แสงสว่าง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1882 เด็กหญิงศุภศิริ  จารุสาร โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1883 เด็กชายสรรพวัต  ลาดมุณี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1884 เด็กชายสหรัฐ  มอญปาก โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1885 เด็กชายสิทธิชาติ  พลาดอินทร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1886 เด็กชายสิทธิพงศ์  ไชยพิทักษ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1887 เด็กหญิงสิริกัลยา  ดียิ่ง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1888 เด็กหญิงสุชาวดี  พฤกษจันทร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1889 เด็กหญิงสุนิษา  อนุญาหงษ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1890 เด็กชายสุรเชษฐ์  องดุก โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1891 เด็กหญิงสุรีรัตน์  นุบาล โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1892 เด็กหญิงสุวนันท์  มอญปาก โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1893 เด็กหญิงอนิตญา  รันชิตโคตร โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1894 เด็กชายอนุวัฒน์  มนตะราช โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1895 เด็กหญิงอมรรัตน์  จิปอมจา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1896 เด็กหญิงอรุณี  แก้วประสิทธิ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1897 เด็กหญิงอลีนา  ไมอักรี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1898 เด็กหญิงอัจฉรา  มานะโพน โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1899 เด็กหญิงอัชฌา  ไพราชสูง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1900 เด็กหญิงอัยลดา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1901 เด็กชายอิทธิพล  แสนปากดี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1902 นางสาวกชมน  พุทธพงษ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1903 เด็กหญิงกมลชนก  วารีย์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1904 เด็กหญิงกมลชนก  สีหะเดช โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1905 เด็กหญิงกุลณัฐ  กุลธรรโม โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1906 เด็กหญิงกุลธิดา  เนาวะราช โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1907 นายจิรวัฒน์  จันลาวงศ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1908 เด็กหญิงจีรนันท์  แสนหูม โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1909 นางสาวเจนจิรา  ยุวะบุตร โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1910 เด็กหญิงชนิดา  ไชยนา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1911 เด็กชายชัยธัช  จันทะวงศ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1912 เด็กหญิงฐิตาภา  ทุมร โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1913 เด็กหญิงทิพย์นภา  สุนารักษ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1914 เด็กหญิงธนพร  ปาดแม้น โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1915 เด็กชายธีระศักดิ์  สัพโส โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1916 เด็กชายนฤเบศร์  บูรณ์พิภพเพราพันธุ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1917 นางสาวประภัสสร  คนดี โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1918 เด็กหญิงปิยธิดา  แสนวัง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1919 นายพงศธร  คำพิทูล โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1920 เด็กหญิงพัชรพร  โพสา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1921 เด็กหญิงพิชญาภา  วงค์ธรรม โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1922 เด็กหญิงพิมพิกา  พิเนตร โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1923 เด็กหญิงภัทรธิดา  คุณเชื่อง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1924 นายมาวิน  ทิพม่อม โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1925 เด็กหญิงลลิตา  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1926 นายวรทัต  เล้าประเสริฐสุข โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1927 เด็กหญิงวิลาวัณย์  ก้อนแพง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1928 เด็กชายศุภกร  คำมงคุณ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1929 นายศุภโชค  นิกาญจน์กูล โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1930 นายสหชาติ  จดจำ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1931 นางสาวสุนิสา  อยู่ชูฉาย โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1932 เด็กหญิงสุพรรษา  มะโนสุข โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1933 เด็กชายอภิรักษ์  อ่อนสุระทุม โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1934 เด็กหญิงอรณิชา  สิมมาวัน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1935 เด็กหญิงอ้อมตะวัน  ทองธิราช โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1936 เด็กชายอะกิร่า  โอริทานิ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1937 นายอัมรินทร์  โพธิวงค์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1938 นางสาวอาจารียา  มหานิล โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1939 เด็กหญิงกนกสิริ  กิริวงค์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1940 เด็กหญิงกรรณิการ์  สมบัติราช โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1941 นางสาวกฤตนพรัตน์  สุริยวงศ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1942 เด็กชายกฤษฎา  ทานาลาด โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1943 เด็กชายกฤษณ์ปภพพงษ์  เรืองสวัสดิ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1944 เด็กชายกฤษนัย  ม่วงไม้ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1945 เด็กหญิงกษมา  พรหมพินิจ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1946 เด็กหญิงกัญญาภัค  อินธิจันทร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1947 เด็กหญิงกัลยกร  เปี่ยมวิริยวงศ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1948 นางสาวกัลย์สุดา  ศรีดามา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1949 เด็กหญิงกาญจนา  บุพศิริ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1950 นายกิตติกรณ์  ศิริบูรณ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1951 นายกิตติภพ  ปริญญานุกูลวงศ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1952 เด็กชายกิตติวัฒน์  อู่คำ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1953 เด็กชายกิตติศักดิ์  ลีทอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1954 เด็กหญิงกุลนันทน์  ปะจิตตังโข โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1955 เด็กหญิงกุลนาถ  บุตรเพ็ง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1956 นางสาวเกศรา  พานาดี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1957 เด็กชายเกียรติศักดิ์  สารีวรรณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1958 เด็กหญิงขวัญข้าว  เหลาพรม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1959 เด็กหญิงขวัญจิรา  อุ่มภูธร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1960 เด็กหญิงขวัญชนก  กิณเรศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1961 เด็กชายคมกริช  ทองคำ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1962 เด็กชายคีตกานต์  จารนัย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1963 เด็กชายคูณทรัพย์  ทองคำ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1964 เด็กหญิงจันทกานต์  ธิวะโต โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1965 นางสาวจันทนิภา  เกตุโก้ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1966 นางสาวจีรนาฎ  อิ่มดำ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1967 เด็กหญิงจีราภรณ์  ก่อแก้ว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1968 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นรัฐกิจ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1969 เด็กชายเจตน์ดิลก  ดาวงศ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1970 เด็กชายเจษฎา  เกื้อทาน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1971 นายเจษฎากร  สุภาพันธ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1972 เด็กหญิงชญาดา  กุละนาม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1973 เด็กหญิงชญานิษฐ์  เกลื่อนสันเทียะ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1974 นางสาวชนิดาภา  พันธศรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1975 นางสาวชมภูนุช  คำทะเนตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1976 เด็กหญิงชลดา  พุทธชัย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1977 เด็กหญิงชลดา  หนองเป็ด โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1978 เด็กหญิงชลธิชา  กิจวิถี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1979 นางสาวชวัลรัตน์  กาญบุตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1980 เด็กหญิงชัญญานันท์  โคตะมะ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1981 นางสาวชาลิสา  แกมนิรัตน์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1982 เด็กชายชินพัฒน์  ไทยเหนือ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1983 เด็กชายโชคไชย  โชคเกิด โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1984 เด็กหญิงโชติกา  จีระศิริโชติ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1985 เด็กหญิงโชติกา  แก้วคำกอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1986 เด็กชายญาณภัทร  อุ่นทวง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1987 เด็กหญิงฐิตาพร  เจริญไชย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1988 เด็กหญิงฐิติชญา  นามแสน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1989 เด็กชายฐิติภัค  บุญมารัตน์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1990 เด็กหญิงณภัชชา  วารีย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1991 เด็กชายณภัทร  ประจุดทะศรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1992 นายณภัทร์  สวนโคกกรวด โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1993 นางสาวณัชชา  รักษาพล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1994 เด็กหญิงณัชชา  แข็งกล้า โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1995 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ขจรจิต โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1996 นางสาวณัฐกมล  พรหมอารักษ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1997 เด็กหญิงณัฐชา  ประธาน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1998 เด็กหญิงณัฐณิชา  คณะวาปี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1999 เด็กหญิงณัฐณิชา  ละครศรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2000 เด็กหญิงณัฐณิชา  อุปโคตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2001 เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วมุงคุณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2002 เด็กชายณัฐพนธ์  ศรีสร้อย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2003 เด็กหญิงณัฐพร  สัพโส โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2004 เด็กชายณัฐภัทร  อดิศักดิ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2005 เด็กหญิงณันธภรณ์  ลีทอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2006 เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  จันทร์สุข โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2007 เด็กชายเตโชดม  กันดุล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2008 เด็กหญิงถิรัชนันท์  บุตรแสน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2009 เด็กหญิงทิฆัมพร  ศิริบุตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2010 เด็กหญิงทิฆัมพร  เหลาพรม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2011 เด็กหญิงทิพย์สุดา  ไชยยศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2012 เด็กชายธนกร  ละมุล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2013 เด็กชายธนโชติ  แก้วก่า โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2014 เด็กหญิงธนพร  จันทร์หล้า โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2015 เด็กชายธนภัทร  มีเสมอ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2016 เด็กชายธนวัฒน์  หมาดหลู โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2017 เด็กชายธนวัต  บุตรสาระ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2018 นางสาวธนัญวรัตน์  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2019 เด็กชายธนากร  ชะยุมาตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2020 เด็กชายธนากรณ์  ก้อนอินทร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2021 เด็กหญิงธนิษฐา  ลีทอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2022 นางสาวธมลวรรณ  ศรีวรขันธ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2023 เด็กชายธัญทร  สุมามาลย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2024 เด็กหญิงธัญรดา  เสริมศักดิ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2025 เด็กหญิงธัญวลัย  แก้วมุงคุณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2026 เด็กชายธารา  ชาติชำนิ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2027 เด็กชายธิติพงศ์  วงศ์กลุ่ม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2028 เด็กชายนครินทร์  โพธิ์สาราช โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2029 เด็กชายนนทกานต์  แก้วพรม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2030 เด็กชายนนทนันท์  วงค์สารี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2031 นายนรวีร์  พรมพิลา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2032 เด็กชายนวมินทร์  เหมะธุรินทร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2033 เด็กชายนัฐกฤษ  กุละนาม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2034 นางสาวนันทพร  สรสัมฤทธิ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2035 นางสาวนันทัชพร  สัพโส โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2036 เด็กหญิงนันทิชา  ดาสิน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2037 เด็กชายนิธิศชัย  ปรานกฤตธรรม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2038 เด็กหญิงนิลวรรณ  สินลับ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2039 เด็กหญิงนิศารัตน์  ไมยโภคา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2040 เด็กหญิงบุญญานันต์  นิสวงศ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2041 เด็กชายปฏิภัทร  จงใจรักษ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2042 เด็กหญิงปณสรณ์  อ่อนสุระทุม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2043 เด็กหญิงปณิดา  วรรณวาส โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2044 นางสาวปนัดดา  วงษ์ศรีแก้ว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2045 นางสาวปภัสรา  กันยะวงศ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2046 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ถาปันแก้ว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2047 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ธรรมนาม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2048 เด็กหญิงปริญญ์ดา  ทองสอาด โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2049 เด็กหญิงปริญดา  ธิวะโต โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2050 นางสาวปัณฑิตา  สีเมือง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2051 เด็กชายปารามี  ชัยตาแสง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2052 นางสาวปิยรัตน์  พลโทบุญ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2053 เด็กหญิงปุญญิสา  ศรีสร้อย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2054 เด็กชายพงศ์วิพัฒน์  กิ่งพิทักษ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2055 นายพรชนก  บาลตำบล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2056 นางสาวพรทิพย์  ธรรมติกาแดง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2057 นางสาวพรพิมล  โชคลาภ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2058 เด็กหญิงพระจันทร์  จิตธรรม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2059 เด็กหญิงพริมรดา  จามิกร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2060 เด็กชายพลเชษฐ  ฮามวัน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2061 นางสาวพลอยชมพู  นาไชย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2062 เด็กหญิงพัชรกร  โสสุทธิ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2063 เด็กหญิงพัชรนันท์  แถลงศรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2064 เด็กหญิงพัชรพร  คุรุบาสี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2065 เด็กหญิงพัชรา  ทองโคตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2066 เด็กหญิงพัชราภรณ์  โกพล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2067 เด็กชายพัฒนา  สิงห์งาม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2068 นางสาวพัณณิตา  บุญมี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2069 เด็กชายพิชัยยุทธ  อุ่นใจ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2070 เด็กชายพิชาภพ  วงศ์ธรรม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2071 เด็กหญิงพิณภา  บุตรเพ็ง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2072 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ละออเหลา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2073 เด็กหญิงพินทุอร  โพธิ์สาราช โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2074 เด็กชายพีรพงศ์  ลาดนอก โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2075 เด็กชายพุฒิเมธ  หอมสมบัติ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2076 เด็กหญิงพุทธพร  ชาวหะศรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2077 นายภทรดนัย  บุตรเพ็ง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2078 เด็กหญิงภัทรธิดา  สอนสแดง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2079 เด็กหญิงภัทรภร  ธันยาภิรักษ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2080 เด็กชายภาณุพงศ์  ทองวงษา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2081 นายภารดร  ฮามวัน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2082 เด็กหญิงภิรมณ  สว่างวัน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2083 เด็กหญิงมนรดา  พรมเมืองคุก โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2084 เด็กหญิงมนัญญา  พลข้อ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2085 นางสาวยลรดี  หาญธงชัย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2086 เด็กชายยืนยง  คำโพธิ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2087 เด็กชายรัฐภูมิ  หมั้นจิตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2088 นางสาวรัตนาภรณ์  วะทันติ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2089 นางสาวรุ่งนภา  เหล่าบุรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2090 นางสาวรุ่งไพลิน  บุญยืน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2091 เด็กหญิงรุจิรา  พุทธโคตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2092 เด็กหญิงลักขิกา  แก่นท้าว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2093 เด็กหญิงลัดดาวรรณ  นันทะราช โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2094 เด็กหญิงเลอขวัญ  เนืองแก้ว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2095 เด็กชายวรเดช  รัตธิวัน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2096 เด็กหญิงวรัชยา  เหมะธุลิน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2097 เด็กชายวริศธร  สีพันธ์บุญ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2098 เด็กหญิงวริศรา  เอกอุ่น โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2099 เด็กชายวัชรพงษ์  มัททวีวงศ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2100 เด็กหญิงวันวิสา  สุขณา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2101 เด็กหญิงวิชะนุช  อุส่าห์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2102 เด็กชายวิทิต  ชิดโคกสูง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2103 เด็กชายวุฒิชัย  เนืองแก้ว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2104 เด็กหญิงศริณญา  จักรไชย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2105 เด็กหญิงศศินิภา  ยอดทอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2106 นางสาวศิริพัชร์  ศรีชัยนาท โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2107 เด็กหญิงศีลัชญา  นามแสน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2108 เด็กหญิงศุภวดี  เหมะธุลิน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2109 เด็กหญิงสร้อยทอง  สัพโส โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2110 เด็กหญิงสิริรัตน์  ไชยแสง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2111 เด็กหญิงสุชาดา  สาขามุละ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2112 นางสาวสุชารัตน์  จิตรีเมศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2113 เด็กชายสุดสาคร  ศิริคุณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2114 เด็กหญิงสุทธิดา  โพสาลาด โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2115 นางสาวสุพรรษา  ชายศรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2116 เด็กหญิงสุภัชญา  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2117 เด็กหญิงสุภัทตรา  โมคลา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2118 นางสาวสุภัสรา  พิมสาร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2119 เด็กหญิงสุรีรัตน์  จีระศิริโชติ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2120 เด็กชายสุวิจักขณ์  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2121 เด็กหญิงเสาวภา  สุนันธรรม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2122 นายเสียงเชอะ  โหยว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2123 เด็กหญิงอนันตญา  สิงห์ชัย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2124 เด็กชายอนุชัย  ผ่องศรีใสศรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2125 เด็กชายอนุโชติ  พรมพินิจ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2126 เด็กหญิงอภิชญา  กาญบุตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2127 เด็กชายอภิชิต  กวีพัชชาพัชร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2128 เด็กหญิงอภิสรา  ขุนนาม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2129 เด็กชายอรรคเดช  ศรีสร้อย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2130 เด็กชายอรรถพล  พิลาจันทร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2131 นางสาวอริศรา  จันทร์มา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2132 เด็กหญิงอริศรา  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2133 นางสาวอังศุมาลิน  สมนึก โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2134 เด็กหญิงอัจฉริญา  สุภาพ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2135 เด็กหญิงอาทิตยา  ทีอร่าม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2136 นางสาวอาทิตยา  มาตราช โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2137 เด็กหญิงอาธิติยา  วรรณมูล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2138 เด็กหญิงอาภัสรา  ปริยัติไพศาลดิลก โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2139 นางสาวอารียา  จงสวัสดิ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2140 เด็กหญิงอินธิพร  รัตนะ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2141 เด็กชายเอกวิทย์  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2142 เด็กชายธีรศักดิ์  ลาสุด โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2143 เด็กหญิงนุชศรา  เปอะศรี โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2144 เด็กหญิงพรนภา  โชคบัณฑิต โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2145 เด็กหญิงรสริน  นนตระอุดร โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2146 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  น้อยนาง โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2147 เด็กหญิงอุมากร  ไกยะ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2148 เด็กชายเจษฎากร  เกษมสุข โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
2149 นางสาวสรชล  สุราราช โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
2150 เด็กหญิงจิดาพร  อินทสุข โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
2151 เด็กหญิงชนาพร  ฮุงหวน โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
2152 เด็กชายธนภูมิ  ดอกตาลยงค์ โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
2153 เด็กชายภูริทัศน์  โคตรวิชา โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
2154 เด็กชายศิริศักดิ์  พลจางวาง โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
2155 เด็กหญิงอัญชลี  นิกาญจน์กูล โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
2156 เด็กชายอิทธิพล  พลจางวาง โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
2157 นางสาวกชกร  ศรีบุรมย์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2158 เด็กหญิงกรกนก  แสนคำ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2159 เด็กชายกฤษฎา  ฐานะลุน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2160 นางสาวกฤษณา  โททุมพล โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2161 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โถปาคำ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2162 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ลาภานันตกุล โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2163 นางสาวกัลยรัตน์  ปัญญาศรี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2164 นางสาวกาญติมา  ดีด้วยชาติ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2165 เด็กหญิงกานต์สิริ  ศาลาผาย โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2166 นางสาวกุลิสรา  สกุลลิบทอง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2167 เด็กหญิงเกวลิน  ศรีมุกดา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2168 นางสาวเกศสุดา  โถคำนาม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2169 เด็กหญิงขนิษฐา  พองพรหม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2170 เด็กหญิงขวัญจิรา  ไชยมงค์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2171 นางสาวขัตติยา  กุดวงค์แก้ว โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2172 นางสาวเขมรุจิ  ทิพย์คำมี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2173 เด็กชายคุณากรณ์  อินคำน้อย โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2174 นางสาวจณิสตา  กองสินธุ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2175 เด็กชายจักรพงษ์  ศิริบูรณ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2176 นางสาวจันทมาศ  ฟองใหญ่ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2177 เด็กหญิงจาริกา  หมื่นตั้งใจ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2178 เด็กหญิงจิตรตรียา  ชัยยาศีริ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2179 นายจิรพัฒน์  เขียนจอหอ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2180 นายจิรภัทร  ไชยานนท์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2181 นายจีรวัฒน์  จูมศรีสิงห์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2182 นางสาวจีระนา  กุดวงค์แก้ว โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2183 เด็กหญิงชญานิษฐ์  สอนไธสง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2184 เด็กหญิงชนกพรรณ  ด้วงเคน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2185 นางสาวชนาภา  ก้อนดินจี่ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2186 เด็กหญิงชนาภา  ชินะไขย์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2187 เด็กหญิงชนิดา  หาชัย โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2188 เด็กชายชยพล  พลราชม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2189 เด็กชายชยุตม์  เครือกนก โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2190 นางสาวชริดาภรณ์  ริกำแง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2191 เด็กหญิงชลชนก  ปอนศรี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2192 เด็กหญิงชลธิชา  ทิพย์คำมี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2193 นางสาวชลธิชา  บุญเฮ้า โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2194 เด็กหญิงชลธิชา  อวนวัง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2195 เด็กชายชัยศิริ  โสนอก โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2196 นายชินกฤต  ไชยสอน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2197 นายชินวรา  คำศรี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2198 นายชินาธิป  มะโรงศรี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2199 เด็กหญิงชุติกาญจน์  งามสิทธิ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2200 นางสาวชุติกาญจน์  วิสุภี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2201 เด็กชายชุติวัต  ศรีสมรส โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2202 นางสาวญาณัจฉรา  ข่วงทิพย์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2203 นางสาวฑิฆัมพร  ดำโคตร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2204 นายณภัทร  ใบธรรม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2205 นางสาวณัฐชาวดี  การภูมิ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2206 เด็กหญิงณัฐณิชา  สอนศูนย์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2207 นางสาวณัฐนันท์  ทิพย์คำมี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2208 เด็กหญิงณัฐนันท์  เสริฐแสนดี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2209 นายณัฐพงษ์  ผงสุข โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2210 นางสาวณีรนุช  บุญย่อ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2211 เด็กหญิงดวงฤทัย  สีทาไข โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2212 เด็กหญิงดารินทร์  ทิพย์คำมี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2213 เด็กหญิงทักอักษร  แสนสุพันธ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2214 นายธนกร  โถตันคำ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2215 นายธนพล  คำโคตร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2216 เด็กชายธนวัฒน์  ทองวงษา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2217 นายธนาคาร  คำมา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2218 นางสาวธนิษฐา  หงษ์ภู โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2219 นางสาวธัญญารัตน์  วังสอน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2220 เด็กหญิงธันย์ชนก  พองพรหม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2221 เด็กหญิงธิดารัตน์  งามแสง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2222 นางสาวธิดารัตน์  ริกำแง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2223 เด็กหญิงธิตยาธาดา  พองพรหม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2224 นายธีรนัย  อุดเลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2225 นางสาวนงนภัส  โถแก้วเขียว โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2226 นายนนทนัตถ์  แสงลอย โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2227 นางสาวนพจิรา  หวังกองกลาง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2228 เด็กชายนภสินธุิ์  โคตะพะกรณ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2229 นางสาวนริศรา  สะพานหล้า โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2230 นายนัฐวุฒิ  ทิพย์คำมี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2231 เด็กหญิงนันทิญา  ไพคำนาม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2232 เด็กหญิงนิตยา  สาทะโพน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2233 นางสาวนิพาดา  ทาระแก้ว โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2234 เด็กหญิงนุชนาถ  จำวงค์ลา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2235 นางสาวเบญญาภา  โถคำนาม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2236 นายปฏิพัทธ์​  ด้านเนาลา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2237 เด็กชายปฏิภาณ  หม่อมพระเนาว์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2238 นางสาวปทุมพร  เดชธิสา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2239 นางสาวปนัดดา  หันจางสิทธิ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2240 นางสาวปภาวรินทร์  คำดี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2241 นายปรวิทย์  ประกิจรัมย์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2242 นายประพัทธ์ศกร  สุทัน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2243 นางสาวประภาศิริ  คนกล้า โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2244 นายประวิทย์  พิศมร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2245 เด็กหญิงปรานปรียา  อินทรักษา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2246 นางสาวปราวีณา  บุญเกิด โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2247 นางสาวปรียาพัชร  อุดมนา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2248 นางสาวปวีณ์ธิดา  วงศ์ศรีลา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2249 นางสาวปัญญาพร  เชียงไข่แก้ว โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2250 เด็กหญิงปัณฑิตา  ดวงแสนวอ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2251 นางสาวปัณฑิตา  ดาบพิมพ์ศรี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2252 เด็กหญิงปัทมา  มูกขุนทด โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2253 นางสาวปาณิสรา  ประสงค์สุข โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2254 เด็กหญิงปาริฉัตร  ธีด้าม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2255 เด็กหญิงปาริตตา  เพิ่มพูนคุณากร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2256 เด็กหญิงปาริตา  มานาโถ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2257 เด็กชายปิยวัฒน์  แก้วงาม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2258 เด็กชายพงศกร  เฉวียงวาส โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2259 นายพงศกร  เทพิน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2260 เด็กชายพงษ์พันธ์  พองพรหม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2261 นางสาวพรธิดา  กุลเทพ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2262 เด็กหญิงพรพิมล  หงษ์ชูตา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2263 นางสาวพรไพลิน  ทิพย์คำมี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2264 นางสาวพัชรพร  ทาสีไข โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2265 เด็กหญิงพัณณิตา  เกษวัง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2266 นายพัสกร  งามสิทธิ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2267 นางสาวพิชชาภา  ข่วงทิพย์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2268 เด็กชายพิชิต  ละม้ายศรี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2269 เด็กชายพิทักษ์  ภูมิพันธ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2270 เด็กหญิงพิมพิกา  วงค์พันธุ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2271 เด็กชายพุทธิชาติ  ภูนางดาว โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2272 นางสาวภัททิยา  ทิพย์คำมี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2273 เด็กหญิงภัทราพร  ถึงนามลี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2274 นางสาวภัทราพร  อินทร์นอก โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2275 นายภัทราวุธ  เตชะศรี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2276 เด็กชายภาคิน  จำวงค์ลา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2277 เด็กชายภาคิน  มอมุงคุณ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2278 เด็กชายภาคินทร์  พิมพ์เพ็ง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2279 นายภาณุพงศ์  วังทะพันธ์ุ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2280 เด็กชายภาณุภัทร  พรมมาศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2281 นายภานุเดช  งามผาราช โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2282 นายภานุพงศ์  ศรีสุธรรม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2283 นายภาสกร  เสาพงไพ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2284 นายภูบดินทร์  ถึงนามลี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2285 เด็กชายภูวนาจ  ธงงาม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2286 นางสาวมณฑิตา  ขันธพัฒน์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2287 นางสาวมนัญชยา  เจริญรส โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2288 นางสาวมนัสนันท์  บุตรชาติ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2289 นายมินธาดา  แจ้งมุข โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2290 นางสาวยุพารัตน์  ทิพย์คำมี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2291 นางสาวยุพารัตน์  มุศิริ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2292 นางสาวเยาวเรศ  ทองท่อน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2293 เด็กหญิงโยสิตา  สัมปุญญา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2294 นายรติพงศ์  ผาสานคำ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2295 นายระพีพัฒน์  ไพคำนาม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2296 นายรัฐภูมิ  จันทิ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2297 นายรัฐภูมิ  ถาปันแก้ว โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2298 นายรัฐภูมิ  พุศิริ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2299 เด็กหญิงรุ่งนภา  โยธายุทธ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2300 นางสาวรุ่งริยา  หงษ์ภู โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2301 นายเรื่องเกียรติ  ร่องแซง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2302 นางสาวลิลดา  งามสิทธิ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2303 เด็กหญิงวรนุช  ชูคงคา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2304 นายวรพล  อินทรสิทธิ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2305 นางสาววรรณิศา  มุติบรรคา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2306 นายวราวุฒิ  งามแสง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2307 เด็กหญิงวริศรา  ข่วงทิพย์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2308 เด็กหญิงวริศรา  หน่อคำ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2309 นางสาววริษา  คะอังกุ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2310 เด็กหญิงวิมลภัทร  ข่วงทิพย์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2311 เด็กชายวิรยุด  สะภา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2312 เด็กหญิงวิศรุตา  ดาโอภา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2313 เด็กชายวุฒิพงษ์  รินทะไชย โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2314 นางสาวศิตังค์  ไตรราษฎร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2315 นายศิรภัทร  สุพลธวณิชย์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2316 นางสาวศิลาสิณี  พันแทน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2317 เด็กชายศุทธวีร์  ธนโพธิ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2318 เด็กชายศุทธิกร  จำปี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2319 เด็กชายศุภกิจ  ไพรัตน์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2320 นางสาวศุภดา  ศรีมุกดา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2321 เด็กหญิงศุภรัตน์  จันทรมาล โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2322 เด็กหญิงสมิตานัน  คำหด โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2323 เด็กหญิงสรัญญา  สารอ่อน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2324 เด็กหญิงสายธาร  ดลกุล โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2325 นางสาวสิดาพร  ตุพิลา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2326 นางสาวสิริ  หาญสุโพธิ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2327 นางสาวสิริกมล  โททุมพล โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2328 เด็กหญิงสิรีธร  ภูแช่มโชติ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2329 นางสาวสุชาดา  คำสงค์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2330 เด็กหญิงสุดารัตน์  ฐานทนดี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2331 นางสาวสุทัตตา  ริกำแง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2332 เด็กหญิงสุนิตรา  ดาบลาอำ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2333 เด็กหญิงสุนิสา  ศรีมุกดา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2334 เด็กหญิงสุภัสสร  ฐานะสุ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2335 นายสุมานัส  นาสมใจ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2336 เด็กชายสุรยุตย์  พันเงิน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2337 เด็กชายสุรวิช  ทันสี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2338 นางสาวโสพิศณภา  แสงสิทธิ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2339 เด็กชายอโณทัย  เหลาแกว โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2340 เด็กหญิงอนัญญา  ดาโอภา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2341 เด็กหญิงอนุธิดา  แพงดวงแก้ว โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2342 นางสาวอนุธิดา  ไชยแสน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2343 นายอนุวัฒน์  งามแสง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2344 เด็กหญิงอรพิมล  ถึงนามลี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2345 เด็กหญิงอัญชีรา  ศรีมุกดา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2346 นายอานนท์  ประเสริฐ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2347 เด็กหญิงอาภัสรา  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2348 เด็กหญิงอารยา  เครือจันทร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2349 นายอินทัศ  แก้วคนตรง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2350 เด็กชายเอกรินทร์  สร้อยบุตร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2351 เด็กหญิงจตุพร  นามโคตร โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2352 เด็กหญิงณัฐรินทร์  โคตรลาคำ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2353 เด็กหญิงดาวสิฐษ์  พรพรหม โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2354 เด็กหญิงบัณทิตา  สายโชติ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2355 เด็กหญิงไปรยาภัทร  โคตะมา โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2356 เด็กชายภาสวี  ทรงคาศรี โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2357 เด็กหญิงเมธาวี  สุรินทะ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2358 เด็กชายรุ่งตะวัน  ผลาจันทร์ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2359 เด็กชายวายุ  ภูเชิดฉาย โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2360 เด็กหญิงศิรินาถ  พรหมศิริ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2361 เด็กชายสิทธิกร  สุขเสริม โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2362 เด็กชายอติราช  เทพศิลา โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2363 เด็กหญิงอภิญญา  สารีนันท์ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2364