รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  หอมกลิ่น โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกนกนภัส  สว่างใจ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายก้องภพ  ทิบอุต โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มิ่งสินธ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกัญญาภัค  บัวเคน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกัญญาภัค  แก้วเครือศรี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกันตา  ไชยสาร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายกาญจน์ภัค  หงษามนุษย์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกาลัญญุตา  มั่นธรณ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
10 นายจักรภัทร  วงศ์ธรรม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายจารุพัจน์  ประภาแก้ว โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงจิรสุดา  กิ่งบุตรโคตร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายจีรพัฒน์  ธนาเจริญชัย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
14 นางสาวฉัตรชนก  อุณาภาค โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงชญาดา  ศิริภัทระกุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงชนรดา  ทองแก้ว โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงชนัญญา  ยอแสง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงชนาภัทร  มาภา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายชยากร  โพธิ์ขำ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงโชติกา  ทะนงค์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงญาณันธร  เลิศสงคราม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
22 นางสาวญาดา  พิริยพงศ์ศักดิ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงญาธิป  ประเสริฐ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายฐิติวัฒน์  ยิ้มน้อย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงณฐิกา  คำพระรัตนตรัย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
26 นายณภัทร  แสงมะณี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
27 นางสาวณัชชา  อินทรักษา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายณัฐพงศ์  กรธนกิจ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายณัฐภาส  ศรีอารักษ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงณัฐมน  มายเจริญชัยกุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงณัฐรัชยา  ไชยสิทธ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายไตรสรณ์  ไขประกาย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายธนกฤต  ไมยะปัน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายธนดล  อย่างสวย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
35 นายธนรัตน์  ประไชโย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
36 นายธนวรรธน์วรดร  โกพลรัตน์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงธัญชนก  ชนินทร์วณิชย์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
38 นางสาวธัญธร  บุญหงษ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงธันยพร  ก้อนสิน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงธันยพร  อินรักษา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายธีรกานต์  ศรีวรขาน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
42 นางสาวธีร์จุฑา  บุญเชิญ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
43 นายธีระดนย์  ดุงศรีแก้ว โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายธุวานันท์  ฉกรรจ์ศิลป์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
45 นายนรพิชญ์  รอดทะพร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงนรินลักษณ์  ข้ามประเทศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายนันทกร  โนนกลาง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
48 นางสาวนันทิภา  ธีระกำจาย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงนิชนันท์  โสระเวช โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงนิชาภา  แสนอุบล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงนิธินันท์  ดาราสว่าง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงนิรชร  มนต์เหลา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายเนติภัทร  อุทากิจ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายบวรทัต  อินธิโส โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงบวรรัตน์  บุญมาวงษา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงเบญญาภา  ธงวิชัย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายปฐวีย์  สิรภัทรธนาลัภย์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายปภังกร  เดชะบุญ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงปภาวสุ  มูลทองสุข โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงปราณปรียา  เรืองวรบูรณ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายปริภัทร  ชนะทอง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายปองภพ  พานเทียนทอง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
63 นางสาวปันดารี  พานิชกิจ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงปาณิศา  ตั้งธำรงธนวัฒน์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายพงศ์รพี  ไพราชสูง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
66 นายพชรดนัย  พิลากุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
67 นางสาวพรปวีณ์  ทัศนไพร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงพฤกษาธาร  สุริยนต์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
69 นายพศุตม์  สัมพัทธ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ราชชูแสน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงพิชชาภา  พรรณะ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายพิชญะ  นึกชม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
73 นางสาวพิชามญฐ์  บรรจง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงพิริษา  โพธิเสนา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
75 นางสาวพุทธชาติ  วงค์ศรีชา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายภควา  วงศ์เดโช โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายภัทรพล  เวียนประพันธ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
78 นางสาวภุมรินรัตน์  นิธิธรรมธร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
79 นายภูผา  ธนบูรณ์วาณิช โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
80 นางสาวภูริชญา  พันธ์ุเวียง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายภูรินทร์  กันยาตี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายภูริวิชญ์  อิ่มเต็ม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
83 นายภูริเวศม์  เมธเมาลี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายภูรีภัทร  ไวแสน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงเมธาวี  พลหาญ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงยมลภัทร  สินไชย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
87 นางสาวยามีรา  ดวงดีแก้ว โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายฤทธิชัย  แพทย์ชัยวงศ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงลักษณารีย์  หมอจีต โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงลักษิกา  วรปัสสุ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายวชิรวิทย์  แก่นจันทร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
92 นางสาววณัชพร  กุลยะ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายวรากร  โสภา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงวลัญช์สิริ  วรราช โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงวลัยวรรณ  บุญก้อน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
96 นางสาววิรดา  ศาลางาม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงวิลาสินี  บุญทน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงวิศัลยา  นนทะสี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายวีรภัทร  พิรุฬห์ธรรม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงศตพร  รามศิริ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายศตวรรษพร  ศรีวรสาร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายศรวัณ  ส่งคุณธรรม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
103 นายศศธร  ล้ำเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงศิรประภา  บัวลาวัณย์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
105 นางสาวศิรภัสสร  ธนากรจักร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายศิวัฒน์  อินาลา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงสิริกร  จงธนโชติ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
108 นายสิริโชค  จงธนโชติ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
109 นางสาวสิริญากรณ์  ขวัญเพชร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
110 นางสาวสิริมา  ถาพร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
111 นายสุทธิราช  หอมกลิ่น โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงสุธิมา  ด่างเกษี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
113 นางสาวสุพรรษา  ประวิทย์สิทธิกุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายสุพศิน  พิรุฬห์ธรรม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงสุภนิดา  สมเทพ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงสุรัชนา  อินทร์คูณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงอติกานต์  ฤทธิ์มหา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
118 นางสาวอภิชญา  แสนสุภา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
119 นางสาวอมรรัตน์  ศรีษะ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
120 นายอัครวัฒน์  ม่วงคำหมื่น โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงอินทิรา  มีชัย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงกนกวรรณ  วงค์บุญยัง โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายกรรชัย  แพงแก้ว โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงกัญญ์วรา  อุบลบาน โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงกัญญาณี  ฮึมพล โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงกัญญาภัค  ละม้าย โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงกัญญาภัค  อ้วนพรมมา โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายการัณยภาส  สารีพร โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายกิตติพล  แสงยวน โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
130 นายกิตติศักดิ์  จังโกฏิ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายกิตติศักดิ์  เสนาสุข โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายเกรียงศักดิ์  สายสมอน โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงขวัญจิรา  พ่อสิงห์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
134 นายคชยุทธ  สีดี โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายคณาธิป  สุธรรม โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
136 นางสาวคีตภัทร  เหลากุล โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายจักรดุลย์  แก้วมะ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายจักรภัทร  หามวงค์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
139 นางสาวจิดาภา  คึมยะราช โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงจิดาภา  ปุราตะโน โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงจิดาภา  วังวร โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายจิรวัฒน์  สังวรดี โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงจิรัชญา  ขันตี โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
144 นางสาวจิราพร  ลอยหา โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงจิราพร  แก่นนา โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงจุฑามาส  ปลดรัมย์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงชนกสุดา  แสนทิพย์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงชนนิกานต์  วิเศษแก้ว โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงชไมพร  กระวานธง โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
150 นายชยพล  สุขดีสิริกุล โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายชยุตฐิตธีร์  ซินสีหา โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงชลทิชา  แสนทวีสุข โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายชลสิทธิ์  มุ่งอ้อมกลาง โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงชัญญาลักษณ์  ศรีสุวะ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายชิษณุพงศ์  พรหมวงศ์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงชุติพร  พรหมจันทร์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงญาตาวี  ดีจันทร์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงฐิติมา  สุโท โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงณภัทรพร  นานาไพร โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  มาบุญ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  เดชป้องหา โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายณัฐชนน  แก้วสินค้า โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
163 นางสาวณัฐชา  คัดจันทร์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงณัฐธิดา  ยาเลิศ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายณัฐพงศ์  วงค์ญาพ่อ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายณัฐภาส  วังทะพันธ์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงณัฐวดี  อุสันสาห์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงณัฐวรดา  ละม้าย โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
169 นายณัฐวัฒน์  จิตมาตย์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายณัฐวัฒน์  ทองถา โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงณัฐวิกา  วินาโล โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงณิชาภัทร์  ดีปาน โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงดวงลดา  อำคำ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงทรรศิกา  วะราหล โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
175 นายทองแท้  จันทร์เสน โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงทักษพร  นามเพราะ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายธนภัทร  นาพันธ์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ธนะดี โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
179 นางสาวธัญญารัตน์  บัวชุม โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุดดีจันทร์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายธีรัตม์  เหล่ากกโพธิ์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายนรินทร์  หนันลี โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงนริศรา  เหมบุรุษ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายนวพล  ช่วงโชติ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายนวพล  นามวงค์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายนัฐพงศ์  พ่อแง่เขา โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงนัทชนก  ศรีมังคละ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงนาตยา  อ้วนสุด โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงนารีรัตน์  วงค์เครือศร โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงน้ำทิพย์  แพงแสน โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงนิภาพร  แซงเกตุ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายปณวัฒน์  ฝาระมี โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
193 นางสาวปนัดดา  เหลาบัว โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงปนัดดา  ไก่สะแก้ว โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงประกายดาว  วงค์สุขะ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
196 นางสาวประภัสรา  พาระบุตร โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
197 นางสาวประภาศิริ  พาระบุตร โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงปรียารัตน์  ภูมิประเสริฐ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงปัญญาทิพย์  แพงคำฮัก โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายปิติกร  จันทร์สว่าง โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงเปรมศิริ  เกิดสุวรรณ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงพรรณภา  เป็กธนู โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงพรลดา  ตรงดี โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงพรสุดา  ละครชัย โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายพัชรพล  นนทะสอน โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงพัชรมัย  วงค์คำจันทร์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายพัชรวัฒน์  ดีหนู โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงพัชริดา  สัมฤทธิ์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงพัชริดา  ใจหวาน โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงพัดชากร  จวงจันทร์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงพาขวัญ  ประกอบธัญ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายพิพัฒน์  คำวัน โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงพีรดา  กำคำ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายพีรเดช  นาชัยดูลย์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายพุทธคุณ  ครโสภา โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงพุทธิตา  คำหารพล โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายพูลอักษิภัทร  คำถา โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงเพชรฎา  เคนดี โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงเพียงอัมพร  คงอยู่ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงฟาริดา  คำวงค์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายภูตะวัน  ปารีพันธ์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายภูเบศน์  สารเสริฐ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายภูมิพิสิฐ  ทำมาน โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงมณฑิตา  สารเสริฐ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงมนัสนันท์  แดงท่าขาม โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงมินญารภัทร  เชื้อพระซอง โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายยศกฤต  โคตรตา โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายรพัพัฒน์  ดิถิกุล โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงรัตนมน  ปวงศรี โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงรุ่งนภา  ไชยงาม โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
231 นางสาวรุจิรา  พันธ์สิงห์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงวชิรญาณ์  โพนทองถิ่น โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
233 นางสาววนัชพร  เอี่ยมสอาด โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
234 นางสาววรกมล  คำถา โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายวรชิต  นานนท์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายวรรณธัช  แก้วระดี โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายวรวิทย์  พ่อศรีชา โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
238 นางสาววิราวรรณ  นนทะสอน โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงวิลาสินี  เพชรโยธา โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงวีรวรรณ  ศรีนา โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงศรัณยา  ราวินิจ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงศศิวิมล  สานอก โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
243 นายศิวัช  พลหาญ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงศุภรัสมิ์  บุญศรี โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีวารินทร์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงศุภาลัย  สุขสมงาม โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงสมฤทัย  อบเชย โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายสิงหนาท  นามเพราะ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
249 นายสิทธิรัตน์  จันทนะ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
250 นายสิปปกร  ราศี โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงสิริมาภรณ์  สมใจ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงสิริลักษณ์  อุสาห์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงสุกาญจนา  คนครอง โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงสุตราภัทร  บุตรดี โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงสุพัชรินทร์  ชาเครือ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
256 นางสาวสุรดา  พิมราช โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายสุรยุทธ  สว่างใจ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
258 นายเสกฐวุฒิ  หงษาหลวง โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงอคัมย์สิริ  ดำรี โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายอดุลวิทย์  คงอยู่ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงอทิตยาภรณ์  เพชราเวช โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงอมิตฐิตา  ใจตรง โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงอรชนก  เคนคม โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงอริสา  แสงมนตรี โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงอัญชิษฐา  คำมี โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงอารยา  จันทร์ศรี โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงอารียา  แสนพรม โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงอินทราณี  หมู่แสนกอ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงกนกภรณ์  มันทะ โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงกนกวรรณ  สร้อยทอง โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายกรณัฏฐ์  ราชวัตร โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายกฤตนัย  นิลผาย โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายกฤษฎา  บุรินทร์กุล โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายก้องภพ  อินธิแสน โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ไชยเพชร โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงกัญญาพัชร  หมายเหนี่ยวกลาง โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายกันตพัฒน์  นรมาศ โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายกันติกร  ยอดแย้ม โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงกันติชา  จิรายุนรากูร โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงกัลยารัตน์  สุถานา โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไผ่โสภา โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงกานติมา  พรหมอารักษ์ โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายกิตติพจน์  พรมอินทร์ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายกิตติภน  พ่อไชยราช โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงกิติชา  ตุลาพัฒน์ โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงกุลพัชร  พรหมอารักษ์ โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายขจรชัย  ด้วงลำพันธ์ โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงขวัญจิรา  ยนสิง โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงขวัญจิรา  สิทธิบุญ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงเข็มมิกา  จันทะนะ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายจักรกฤษณ์  ทองมี โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายจิตติพัทธ์  ปานทอง โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงจิราพร  ไชโย โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายจิราเมธ  สุขวัน โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงจุฑามาศ  ไชยสาร โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  นากรณ์ โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายเจษฎา  อ่อนปาน โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายเจษฎา  เอกจีน โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงชญานิศ  พรมเมตตา โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงชนาภัทร  ไชยต้นเชื้อ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงชนิชา  นุสาจุฬา โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงชนิดาภา  กฤตภัทร์ชูลาภ โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงชมัยพร  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายชลวัฒน์  หนูดี โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงชลิตา  คำมุงคุณ โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงช่อฟ้า  ชอบสูงเนิน โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายชัยพัฒน์  ทิพวัจนา โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายชิษณุพงศ์  แสนกลาง โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองชัย โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ศรีแก้ว โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงชุติมา  อุ่นใจ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงชุติมา  แสนครุฑ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงญาณิสา  ปองชัยภูมิ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงฐิตาพร  ปัญญาดี โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงฐิตาภา  กิ่งสมุทร โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงณปภา  จีนบุตร โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายณพพร  คุณศึกษา โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงณัชชา  สันติพจน์ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงณัฐชยา  เจนวิชา โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงณัฐธิดา  สีกาลัง โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายณัฐภูมิ  สุริยะวงค์ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงเขียว โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายตรีภพ  เสโนฤทธิ์ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายทรงพล  ฉิมพาลี โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงทิพย์นารี  ดีจันทร์ โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายธนวัฒน์  พ่อโพธิ์ โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายธนัชชัย  หิงไธสง โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายธนัตถ์  ตรีพงศ์ธนา โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงธนาภา  จำลองสอง โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายธิติวุฒิ  ดวงมาลัย โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงธิติสุดา  งอยแพง โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
332 นายธีรโชติ  อัปกาญจน์ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายธีระพัทธ์  กุมลา โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายนนทวัช  โรจน์วิรัตน์ โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายนภสินธุ์  เพิ่มจรัส โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายนราธิป  ขันติยะ โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงนลพรรณ  ทวีวงศ์เจิญ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงนวพร  จันทะเพชร โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายนวพล  น่านโพธิ์ศรี โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายนัชรินทร์  ศรีปาน โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงนันท์นภัส  ยิ่งนอก โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายนันทพงศ์  บัวชุม โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงนันทิดา  คำมุก โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงนิชากร  กาลำดวน โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงนิชาดา  ชาวงษ์ โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงนิชาดา  ติธรรม โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงนิชาภัทร  อุ่นชัย โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายนิลพัฒน์  ศรีดา โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงนีรชา  ชะนะเคน โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายนุสิทธิ์  ลอยโนรี โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงบุณยานุช  มาดี โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายปณวัฒน์  สุนา โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายปณิธิ  นันตะภักดิ์ โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงปนัดดา  สิงห์ทอง โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงประภัสษร  คำกำจร โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงปราณปริยา  โสดาลี โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงปราณปรียา  แสงดาว โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงปรียาภัทร  ประกายเพชร โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงปวรณา  กองเมือง โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงปวรวรรณ  งอกภูเขียว โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงปวริศา  พิมพ์มหา โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงปอลิน  วาริยาตร์ โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงปัญจรัตน์  ด้วงวงษ์ โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายปัญญาวีร์  ไชยเพชร โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายปัณณวัฒน์  นาคพงษ์ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงปานชนก  มิทานนท์ โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงปาลิตา  แก้วใส โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงปิญากร  ธรรมนา โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงปิตมณี  เถระวัตร์ โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายพงศกร  หลีประสิทธิ์ โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายพงศ์วิทย์  บาคำ โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงพรณภัทร  พ่อขันชาย โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงพรประภา  วรจักร์ โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงพรพณิดา  ดาสินธ์ โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ศิริธนดล โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สมบัติกำไร โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงพิชญดา  เทพบาล โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงพิชญ์วดี  ภัณฑิลาทิพพ์ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงพิมพ์ไทย  อุดมเลิศปรีชา โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงแพรไหม  ชื่นใจ โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงโพธิวรรณ  ทิศแดง โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงภัทรธิดา  ราชวัตร โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงภัทรนันท์  ชมลา โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายภาณุภัท  สุนันท์ปภากุล โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงมณีเนตร  ผันสำลี โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงมินตรา  แนนไชย โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงเมทิกา  เหล่าวัฒนาถาวร โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายเมธัส  สมิตร โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงรวินท์นิภา  ธานี โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงรัชดาพร  แสนพรหม โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายรัฐพงษ์  แสนเวียน โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงรันร์ทีรา  เสโนฤทธิ์ โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายเรวัตร  เนตรคุณ โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายโรจนพร  มั่งสิน โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงลลิน  คำขันธ์ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงวรัญญา  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงวรินชิรา  หันตุรินทร์ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายศตวรรษ  สาวังไชย โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายศรราม  วงศ์สว่างกิจ โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงศิรดา  พ่อธานี โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายศิรสิทธิ์  สรณ์ไชยสิริ โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงศิรินัดดา  แสนจันทะ โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายศิวเรศ  นากรณ์ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายสยมภู  จันใด โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายสรวิชญ์  โสมแพง โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงสโรชา  จันทนะ โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายสหพล  โคยะทา โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงสิรภัทร  ไชยพร โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงสิริกานดา  สุคม โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงสิริญาดา  ส่งเสริม โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงสิรินาถ  นาคเอี่ยม โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงสิริมา  ทนุพันธ์ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายสิวะ  อินธิแสง โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  อภิไพบูลย์ โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงสุชาดา  เชื้อชัย โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายสุทภิธาร  คำจันทร์ โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงสุนิสา  ใจรัศมี โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงสุนุสสา  เพ็ชรอินทร์ โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงสุภิชญา  สุขโข โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงโสรยา  ยี่สารพัฒน์ โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายอติวิชญ์  หงษ์แก้ว โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงอนัญญา  งิ้วสีดา โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงอภิชณัญญา  สีโย โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงอภิญญา  ถาวร โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายอภิรุจ  อินทสมบัติ โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงอมลมณี  แสงสุวรรณ โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงอรปรียา  สายสินธุ์ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายอัครวินท์  จำปีเรือง โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงอุทพินธุ์  ไกษร โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายโอบนิธิ  ไม้ทองดี โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
431 นายฐานทัต  แสงจันทร์ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
432 นางสาวกฤติยา  นพอาจ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
433 นางสาวกฤติยาภรณ์  โกพล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงกันยรัตน์  เสนคะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงกานต์ธิดา  แสนคำ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายจตุรภัทร  กวานเหียน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงจิณห์นิภาญาดา  บุตรสีผา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงจิดาภา  พ่อบุตรดี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงจิตรานุช  ลำพงษ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายจิรเมธ  เพิ่มไพศาลสกุล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงจิรัชญา  ผลโยน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงจีรนันท์  แสนคำ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  กิมาลี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
444 นางสาวชนญ์นิภา  ปิดตะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
445 นางสาวชนากานต์  รัตนมงคล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
446 นางสาวชนิภาดา  วิเชียร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงชลดา  สุขรี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
448 นางสาวชลิตา  สุภาษร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
449 นายชวัลวิทย์  ธนต้น โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงชัญญานุช  พลเชียงขวาง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงญาณิศา  โพธิยา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงญาดา  โคตะมะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงญาตาวี  สุนะเทพ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
454 นางสาวญาตาวี  ใต้ศรีโคตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงฐิตาภัทร์  กิ่งชัยวงค์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงฐิติมา  ซาซุม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญเลี้ยง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายณธีพัฒน์  ฐิติเจริญภัทร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
459 นายณรงค์ศักดิ์  คณานันท์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
460 นางสาวณัชชา  พิกุลศรี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายณัฐชนนท์  แจ้งจิตต์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
462 นางสาวณัฐณิชา  พรหมอารักษ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงสิทธิื โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
464 นางสาวณัฐธิดา  เตโช โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงณัฐธิยาน์  ปู่บุตรชา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายณัฐนนท์  รามฤทธิ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
467 นางสาวณัฐนรี  แสงผา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายณัฐพล  ยะพลหา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงณัฐวดี  หงษ์ชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายณัฐสิทธิ์  เขจรฤทธิ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงณัทธิดา  กาวน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงณิชมน  ธงยศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงณิชา  หงษ์ชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายตรีธวัฒน์  ชุติภัทร์บัณฑิต โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
475 นายเตชินท์  แสงฉาย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงทักษิณาพร  หงษาวงศ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
477 นายทีปกร  เจริญโลก โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
478 นายธนพนธ์  อรรคสังข์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงธนพร  ใจหาญ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายธนพล  เกษรราช โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายธนภัทร  กุลทะเล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายธนวัติ  บุญก้อน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงธนิยาภรณ์  บุปผาชาติ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายธราธร  โกพลรัตน์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
485 นางสาวธัญชนก  ธนะอุตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงธัญพร  แก้วมณีชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
487 นางสาวธัญวรัตน์  แสนเสร็จ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
488 นางสาวธันย์ชนก  สุวรรณ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงธีรฎา  พนาจันทร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงธีรนาฏ  พนาจันทร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
491 นายธีรเมธ  สายคำ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายธีร์วรา  ใต้ศรีโคตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
493 นายธีวสุ  สุรพินิจ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายนฤเบศร์  บุญชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
495 นางสาวนฤมล  ธงยศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงนันท์ธิดา  มาลาล้ำ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
497 นางสาวนาราภัทร  อรัญอารักษ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงนิศารัตน์  อุตระศรี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายบัวทองคำ  บัวสาย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายปฏิวัติ  ชนะเคน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายปฐวกานต์  คัดทะจันทร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงปนัสยา  โพธิน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
503 นางสาวปภาวรินทร์  อภัยโส โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายปรเมศวร์  จิตประมูล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงประภาศิริ  โง่นสุข โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายปรัชญา  ธนแสงสว่าง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงปริยากร  มนุราช โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงปวรรัตน์  ทองหล่อ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
509 นางสาวปวีณา  โคตรโยธี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายปัณณธร  สุนนท์ชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงปัณณพร  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงปัณณภรณ์  น้อยเมืองโพน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
513 นางสาวปัณณ์ศิกา  แสนเวียน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายปาณัสม์  ฝาวัง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงปานระวี  ศักดิ์หาญพบ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงปิ่นกมล  ขอดเมชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงปิยธิดา  เชาวนปรีชา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
518 นายปิยพงศ์  โพธิสาขา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงปิยมาศ  โพธิ์ชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงปีย์รดา  แสวงสาย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  อัมระปาล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงพรชนัน  ศรีหาเศษ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงพรนัชชา  สุขรี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงพรรณภัทร  ธงยศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงพัชรพร  ดันงา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ทิพย์บุญผล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โกพลรัตน์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงพิมพาภรณ์  เพียรกสิวิทย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงพิยดา  สิมมา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงพิยาพร  ชนะเคน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
531 นางสาวพีรดา  ใจช่วง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
532 นายพีรพัฒน์  ยอดมงคล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงพีรยา  โสที โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงเพ็ญวดี  มะลิดิน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงภคพร  แสงสีทา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายภคภพ  เชื้อเอี่ยมพันธุ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
537 นางสาวภัณฑิรา  ธงยศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายภัทรดนัย  สิทธิสุวรรณ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
539 นางสาวภัทรธิดา  บุญมี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายภัทรพล  ผลโยน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
541 นางสาวภัทราพร  จันทะวงษ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายภาณุพงษ์  หอมกลิ่น โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายภานุศักดิ์  อภัยโส โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายภูดิศ  จิตปัญญา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายภูริต  โสพสิงห์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายภูรินทร์  แก่นท้าว โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายภูวนัย  ทองไทย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงมัณฑิตา  ถารี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายมูรธา  ชื่นตา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
550 นางสาวระพีมาศ  ทองโธิ์กลาง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
551 นางสาวรัตน์ชฏา  สุตนนท์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงรินลมณี  น้อยวัน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงฤทัยชนก  นวลตา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
554 นายวชินันท์  พลหาญ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงวราพร  บุพศิริ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงวราลี  ศรีขว่าง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงวริศรา  ลำเจียก โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
558 นางสาววารุณี  โกพล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงเวธิตา  บาคำ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
560 นายศตายุ  เตโช โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงศวิตา  คำเรือน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงศศิ  พรมนิล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
563 นางสาวศศิกาญจน์  อุโท โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
564 นางสาวศิรประภา  บุญขวาง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
565 นางสาวศิริพร  มีพรหม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงศิริภัสสร  จันภิรมย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
567 นางสาวศิริลักษณ์  เศษสุวรรณ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
568 นายสรยุทธ  แสนมิตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงสโรชา  เพ็ชรทะเล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
570 นายสวพล  เลี้ยงเสรี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงสิริมา  แสนรังค์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงสุธาทินี  แสนลัง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
573 นางสาวสุพรรษา  เกษรราช โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  มนต์คาถา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงสุพิชญา  สิงห์คะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงสุภัสสร  หัตถสาร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
577 นางสาวสุภาศินี  โคตะบิน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงสุวนันท์  บัวสาย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงสุวรรณษา  บัวสาย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายอนิรุต  กุลชาติ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายอภิวิชญ์  สิทธิยา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
582 นางสาวอรณิช  อ้วนอ่อน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงอริศรา  ชัยมาตย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงอรุชา  ยะสะกะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงอัยยาพร  วังทะพันธ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงอัยย์  ทนงหาญ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
587 นางสาวอาทิตยาพร  ถานัน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
588 นางสาวอาทิติญา  ชาชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงุบุศยรินทร์  ธนัตนัคพันธ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
590 นางสาวณัฐธิดา  แสนสุริวงศ์ โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
591 นางสาวณัฐสุดา  แสนสุริวงศ์ โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
592 นางสาวนรรฆพร  ท้วมคร้าม โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายภัทธรินทร์  จิตสุวรรณ โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
594 นางสาวศุภลดา  สูญราช โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายฉัตรมงคล  บุญศาสตร์ โรงเรียนรามราชพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายกฤติ  เกษบัว โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายกฤษกร  คนแรง โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงกัญจน์วราอร  บุญครอง โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญคำภา โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายกัมปนาท  อภัยโส โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงขวัญจิรา  ทองดอนเหมือน โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงขวัญมนัส  อ้วนแก้ว โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงคริมา  เมืองมุงคุณ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงจรรยวรรธน์  นิสยันท์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงจอมขวัญ  อ่อนชาติ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายจักรภัทร  เขียวไธสง โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงจารุวรรณ  จันทรุกขา โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงจิดาภา  อภัยโส โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายจิตติพัฒน์  กุลบุตร โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงเจตสุภา  แสนงาม โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงชญาดา  พรหมจอม โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายชนกชนม์  บุตรดีวงศ์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายชนกันต์  ลิงลม โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงชนัญชิดา  บุพศิริ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายชนาธิป  ไชยมนตรี โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายชยานันต์  ลิงลม โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงชลลดา  พ่อทอง โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายชัยรัตน์  ถินมา โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายชัยรัตน์  แพงมาพรม โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายชานนท์  ศักดิ์มงคลไพศาล โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงญานิศา  อ่วมม้วน โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายฒนันท์ศักดิ์  พันธุ์พุฒ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายณภัทร  แก้วโจ๊ะ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงณัชยา  บุญทอน โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงณัฐธิชา  อภัยโส โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปลัดกอง โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายณัฐพงษ์  ภาโสม โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายณัฐวุฒิ  นิจมานพ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมโยธา โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายณัฐวุฒิ  สีหาบุตร โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงณิชาภัทร  คำธิ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงดวงฤทัย  ศรีรอด โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายตฤณชาติ  พรวิจิตร โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงถาธิยา  เวฬุนาธร โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายทัศดนัย  โรจน์วิภาค โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงทิชากร  พลอาษา โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายธนดล  อภัยโส โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายธนธรณ์  แสงพรหม โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายธนภูมิ  แดนกระโทก โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายธนากร  จู่มา โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายธรรมศักดิ์  ชินเชษฐ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายธรสาร  ก่ำเสริฐ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงธวัลรัตน์  วินิจธนานนท์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงธัญชนก  อภัยโส โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงธัญรัตน์  เชื้อนิล โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายนราธิป  สวัสกุล โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงนัทธมน  บุดดาคำ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายนันธรพิพัฒน์  จ้องสาระ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงนิรชา  อินทร์หา โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงบัณฑิตา  ดีโคตร์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายบารมี  ทีระฆัง โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายบารมี  บัวแสน โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงบุญยพร  สีหาบุตร โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงเบญจภรณ์  จูลจันโท โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงปนิดา  วงษ์หมอก โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เมืองขวา โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงปภาวี  ผาบชมภู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงปรียาพร  ชัยนาม โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงปวีณา  แพงแพง โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงปารวตี  คำลือฤทธิ์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงปิยธิดา  ยอดสวาท โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงปุณยาภา  ทองคำ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายพงศธร  โพธิสาร โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงพนัชกร  ศรีคัทนาม โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงพรภวิษย์  ไข่มุก โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงพรรณธิกา  ติดทอง โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายพศวัต  ชำนาญกิจ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงพิชชาภา  คำพร โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงพิชชาภา  พรมวงษ์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  พิมเสม โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงภัคจิรา  ภาโสม โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงภัคพร  อภัยโส โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงภัควลักษชญ์  เมืองซอง โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายภัทรภูมิ  โคตรเคน โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายภูมิภัทร  กล้าหาญ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายภูรินท์  อ้วนแก้ว โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายภูฤทธิ์  แก้วโจ๊ะ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงมนัสนันท์  เป้งไชยโม โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงมาริษา  รัตนทิพย์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายยุทธพงษ์  ถินมา โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงยุวะธิดา  พรมจันทร์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายรัชภูมิ  ผิวสิงห์ชัย โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายรัฐศาสตร์  นันทะกุล โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงรุ่งรุจี  ภาโสม โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงรุจิรา  ชินดา โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายเรืองชัย  พรมจินดา โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงลลิตา  อ่อนชาติ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงลวัณรัตน์  กุลสุทธิ์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงลีลาวดี  ภูสีเงิน โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ธูปจันทร์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายวรวิทย์  พรหมจอม โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงวรัญญา  ลุนอุบล โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงวรัญญา  อุดมมา โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายวรัญญู  นามเสนา โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงวรัญพร  แพงกัลยา โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายวรินทร  กลมเกลี้ยง โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายวัชรพงศ์  อภัยโส โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงวันวิสา  แสงแก้ว โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงวิลัยพร  ลาพิมล โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงศดานันท์  ราชพึ่ง โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงศรัญญา  วงศ์งาม โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงศิริรัตน์  แพงบุโฉม โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงศิริวรรณ  ก่ำเสริฐ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายศุภวิชย์  ก่ำเสริฐ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายศุภสิน  แก้วคำหล้า โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงสัตตบุษกร  วงวันดี โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายสิรภพ  หลวงราช โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงสิรินดา  ภาวงศ์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงสิริภัทร  จุลละภมร โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงสุชัญญา  เพ็งพราย โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายสุทธิภัทร  ไชยขันธ์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงสุพิชญา  วายโสกา โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงสุภีรัตน์  แพงเนตร โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงหทัยรัตน์  เยาวกรณ์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายอชิตศักดิ์  แสงเนตร โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายอนันตชิน  ยะไวย์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายอเนชาพงศ์  หงส์สุวรรณ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายอภิสิทธิ์  แสวงผล โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงอรวรรณ  อุปเสน โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงอริศรา  อุดมกัน โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายอัมรินทร์  อินทร์แพง โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายอิทธิพล  แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงไอยลดา  ภาสอน โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงกนกรดา  ไชยายงค์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายกฤษดา  สีทหาร โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงกัณญากรณ์  โยธายุทธ โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายกีรดิต  ยืนยง โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงกีรติกา  ตังสกุล โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายชยุต  โอฬารเสถียร โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงฐณิชา  สายบุตร โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายณัฐดนัย  ยืนยง โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  รากวงค์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
733 นางสาวถาวรีย์  อาจหาญ โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายเทพอาทิตย์  จันทร์เผือก โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายนครินทร์  ปาจี โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงนิรมล  พลเยี่ยม โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
737 นายปุณยกร  สืบสิงห์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงปุณยาพร  จันเต็ม โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายพงศธร  สุพร โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงพรรณปพร  พรหมวงค์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงพรรณวภา  ไวว่อง โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงพริมาภา  เขมะปัญญา โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายพสธร  ธีรพงษกร โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงพิชญาวดี  ปราณี โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โชติมุข โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายรัชพล  สุพร โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
747 นางสาววรรณษา  สกุลเดช โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายวิษณุ  ใจตรง โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงอัยย์อัณณ์  เมืองโคตร โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายกฤตณัฐ  กินะรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายกฤตธัชพงศ์  ดอนปรีชา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
752 นางสาวกวินธิดา  ศรีสำอางค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายกันตินันท์  โอฬารเสถียร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายจิรภัทร  ชัยสุนทร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงชญานิศ  บุญเกื้อ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
756 นางสาวชนนิกานต์  บุทธิจักร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุทธิจักร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงญริดา  รัตนวรรณี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายฐปนรรฆ์  เทพสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายฐปนวัฒน์  แก้วมหา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงฐิติภา  สิมตะมะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายณฐพงศ์  สาระบาล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายณภัทร  ไชยสัจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงณัชชา  ยงกิจถาวร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กชายณัฐก์ชนนท์  ศรีสด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายณัฐชัย  แสงโสมไพศาล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
767 นางสาวณัฐธิดา  สุยะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงณัฐนิช  มะโนขันธุ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงณัฐมน  มะโนขันธุ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
770 นายณัฐิวุฒิ  แสงสารพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายธนวิชญ์  จันปุ่ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
772 นางสาวธัญลักษณ์  สิถิระบุตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายธีรเดช  เชื้อบัณฑิต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
774 นางสาวนพรัตน์  เส โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
775 นางสาวนลินนิภา  บุญสอน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงนันท์นภัส  หิรัญอร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
777 นางสาวนันท์พนิตา  ไชยดิลก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงนันทิชา  สัพโส โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
779 นางสาวนิติวดี  ศรีนวล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
780 นางสาวบุญญอร  จันทร์นนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงบุณยาพร  แฝงอาวุธ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงเบญญาภา  พิมพาวัตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณมาโจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สิทธิไกรพงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงปรายฟ้า  บุรีศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงปวริศา  พึ่งจัด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงปวริศา  ไตรยสุทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายปัณณทัต  ใจแข็ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงปิ่นอุมา  พาที โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
790 นางสาวปิยะฉัตร  สิมาพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายปิยะพงษ์  ศุภษร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายปุณวัฒน์  คัชมุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายพงศ์สวัสดิ์  โลหะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงพรลภัส  เอกพันธ์ุ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงพัชฎา  อุ่นลุม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงพัชรดา  สุริยะศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงพัชรมัย  บุตรตะกะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงพัฒน์เนตร์  จริยวรานุกูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงพิชญา  จันปุ่ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
800 นางสาวพิชญาภัทร  ไชยสุระ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายพีรพัฒน์  พรมจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงเพียงพอ  ศรีพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายภัคพล  ภูมี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงภัฏฐริชา  อุดมรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงภัฏฐริภา  อุดมรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายภูเบศ  ลิ้มวัฒนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายภูริต  จิตปัญญา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
808 นายยศสรัล  ไชยภักดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงเรข์ณพัศ  สุวรรณปริสุทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กชายวรพล  วริทุม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
811 นางสาววรัทยา  ปัญญา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
812 นางสาวศรุดา  นะรินยา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
813 เด็กชายศรุติ  จงวัฒนสวัสดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
814 นายศุภกิตติ  เพียรชนะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายสรวิชญ์  จันทร์โชติเสถียร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงสิรินาฏ  อาจธะขันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงสิริสกุล  โชติกเสถียร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายสุกฤษฎิ์  เสาะแสวง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แสงโชกุน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
820 นางสาวอรปรียา  บุพศิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงอรปรียา  สถิตสิริพร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงอารียา  อุทัยแสน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงกชกร  รูปเหลี่ยม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
824 นางสาวกนกวรรณ  อาจวิชัย โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
825 นางสาวกนกวรรณ  อินอ่อน โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงกมลชนก  วังคะฮาต โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงกรกมล  โพธิสาร โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงกรรณิการ์  วังคะฮาต โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
829 นายกฤตณัฐ  เข็มกำเหนิด โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายกฤตภัทร  กลางประพันธ์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายกฤตภาส  แสนขาว โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายก้องเกียรติ  วังคะฮาต โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงกัญจนาพร  พงษ์มา โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงกัญญา  วัชรเนตร โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สาหินกอง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายกิตติกรณ์  นาคแก้ว โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
837 นางสาวเกวลิน  ปัททุม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
838 นางสาวเกสรา  รัตนวงค์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
839 เด็กชายเกียรติคุณ  อนุชาติ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงขวัญข้าว  ปัททุม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายคณธัช  แสงเมฆ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
842 นายคณุตม์  ศรีชัย โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
843 นางสาวจริยาภรณ์  เบ็ญมาศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
844 นางสาวจิรัชญา  วงค์ปราณี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
845 นางสาวจุฑามณี  ปัททุม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงจุฑามาศ  สมสวย โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
847 นางสาวจุรีรัตน์  เสียงเย็น โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงเจนจิรา  โชติวรรณ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงชญานี  อินอ่อน โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงชนันธร  เอกธนกฤตกุล โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงชลดา  อุทัย โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงชลธิชา  เหลื่อมสี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายชลันธร  น้อยทรง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายชัยรัตน์  ดับโศก โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
855 นางสาวชุติกาญจน์  อ่อนแก้ว โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงฑิฆัมพร  เดชศร โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
857 นางสาวณัชชา  มักมะยม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
858 เด็กชายณัฎฐกร  เบ็ญมาศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงณัฐฉัตรา  สุขตน โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายณัฐชพงษ์  คนชื่อ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงณัฐญาดา  คำบุ่ง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
862 นางสาวณัฐฐินันท์  บรรเทิง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงณัฐณิฌา  แสนโสม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
864 นางสาวณัฐธยาน์  นามเหลา โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงณัฐพร  ปัททุม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กชายเดชาชัย  วังวงค์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายต้นไผ่ทอง  แก้วชูฟอง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงตาลตะวัน  ปัททุม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
869 นายทนงศักดิ์  พลศรี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายทิมมี่  มิเชล โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
871 เด็กชายธนกฤต  กิติอาษา โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายธนพล  นครชัย โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายธนวัฒน์  โคสาสุ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
874 นางสาวธนัชญา  น้อยทรง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงธนัชญา  อินอ่อน โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงธนัชพร  คลังทับ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงธิดาทิตย์  ปัญญาพ่อ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
878 นางสาวธีรดา  แสนสุข โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายนวพล  น้อยทรง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
880 นายนิติภูมิ  ผ่องแผ้ว โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงเนตรดารา  มหาอุป โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปัททุม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงปวริศา  ยอดคีรี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงปาลิตา  แสนโคตร โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
885 นางสาวปุญญิศา  แสนโคตร โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงเปมนีย์  แสนโสม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงเปรมวิกา  อิ่มพรมานะ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงพรธิดา  ปัททุม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
889 นางสาวพลอยชมพู  สลางสิงห์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงพลอยชมพู  แสนสุข โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายพิเชียร  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงพิณมุกดา  อินสา โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงพิทยารัตน์  ไชยดี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เชตะวัน โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงภัคจิรา  นามเหลา โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงภัทราพร  แสนสุข โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงภัทราภรณ์  อุคำ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายภากร  บรรจง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายภิรวัฒน์  สุวะศรี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
901 เด็กชายภุชงค์  ไชยคำพา โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
902 เด็กชายภูริภัทร  ใคร่นุ่นนา โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กชายภูริวัฒน์  หิมะคุณ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  คนหาญ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
905 นางสาวมุกดามณี  พุ่มไสว โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงระดาดวง  ทองดี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
907 เด็กชายรัฐวรรณ  ทองดอนจุย โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กชายราชพฤกษ์  วังคะฮาต โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงวรรณธิรา  วังคะฮาต โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงวรัทยา  นามอุทัย โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงวรันธร  ปัททุม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงวริศรา  คลังวิเชียร โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงวาสิทฐี  น้อยทรง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
914 นางสาววิภา  คนหาญ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงวิราณี  กุลสิทธิ์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
916 นางสาวเวธนี  ใคร่นุ่นนา โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
917 เด็กชายเวโรจน์  อุทัย โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
918 นายศิรวิทย์  เหมหาญ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงศิริรัตน์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
920 นายศุภกร  ผ่องโอภาส โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงศุภกานต์  ไตรยวงค์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
922 นายสหรัฐ  หมื่นวงษ์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
923 เด็กชายสันติราษฎร์  จันทร์เต็ม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
924 นางสาวสุประวีณ์  เสียงเย็น โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงสุพัตรา  ปัททุม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงสุภาวิตา  กลางประพันธ์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อุ่นแก้ว โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
928 นางสาวอนันตญา  ชัยปัตถา โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงอภิชญา  คะดีเวียง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
930 นางสาวอมรรัตน์  จันเต็ม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงอัญรัตน์  ทองดี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
932 นางสาวอุสรา  แสนโคตร โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงไอรินดา  กลางประพันธ์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น