รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกาญจ์  วรรณาพรม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกชพร    หงษาภูธร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกชพร    หันจรัส โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกนกพร  ใหทอง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกนกพิชญ์    แก้วรินทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกนกรัตน์    กองลี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกนกรัศมี  มณีแสน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
8 นางสาวกนกวรรณ  หงษ์โสภา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกมลชนก  กุลสอน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกมลพร    สีสุโย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายกมลภัทร  วงษ์คำดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงกมลรัตน์  สุนทร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงกมลวรรณ  สัสดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงกรกมล  ไหลมนู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงกรชนก    สุทธิบริบาล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงกรชฤณ  ดวงแก้ว โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายกรมภัฏ    พิริยะ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงกรรณิกา  มาลาศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงกรวลัย  แข็งขยัน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายกรวิชญ์  พลพุทธา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงกรวิภา  ชูรักษา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงกฤตญาภรณ์    จันทร์ชม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายกฤตภาส  ฐิติธนสุนทร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงกฤติกา  คำสวัสดิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายกฤติเดช  แก้วหินเจริญ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงกฤติยา  นามวิจิตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงกฤติยา  แสงนารี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงกฤติยากร  อมรสุขสวัสดิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายกฤษกร  ตันนารัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายกฤษเพชร  เพ็งคำศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายกวีวัฒน์  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายกอบกฤต  พลสงคราม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายกอบกฤต  เจริญภาณุพงษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงกัญญ์วรา  คำสุนัน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชูหนู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงกัญญาณัฐ    สังวรณ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงกัญญาพัชญ์  หาญศักดิดา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงกัญญาพัชร    คำจันทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พุทธคุณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุพรมวัน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงกัณณรัตน์  ชารีโภค โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงกัณตพร    พร้าก้อน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายกัณภัค  วีไชย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงกันยาพร  โยติภัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงกัลญา  มั่งมีไพศาล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงกัลยาณี  มิสักขะ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงกาญจน์กสิกิต    ศิริอักษร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงกานต์มณี  สุนทร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงกานติมา    สุวรรณรงค์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  โกษาเกศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายกิตติ  ศิริสิมะ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงกิตติกานต์  พรหมโคตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายกิตติโชติ    มนัสทิพารมณ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายกิติกร  อาคม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงกีรติกา  สังข์รูป โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงกุลณพฤกษ์  อาจสม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงกุลนัดดา  สุทธิสวัสดิ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงกุลนาถ  นาคา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายเก่งกล้า  ทวีกิจสามารถ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงเกณิกา  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงเกตน์สิรี  หลักคำ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายเกริกฤทธิ์  พัฒนภูทอง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายเกรียงศักดิ์  จิตตรักษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงเกษราภรณ์    พลศรีลาภ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงเกษราภรณ์  อ่อนพรม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายเกียรติศักดิ์  อ่อนพรม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงแก้วกัลยา  ทุ่งลา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  สวัสดิ์เมือง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
69 นางสาวขวัญจิรา  กูลาสัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงขวัญจิรา  ดาราวรรณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงขวัญจิรา  แก้วไกรแสง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
72 นางสาวขวัญพร  อาจเดช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงขันธรัตน์  จิตจระพันธ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงเขมจิรา  สมิทธิ์ภากร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงเขมนัฏฐ์  อนันตจารุตระกูล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายคฑาวุฒิ    คุณะวัฒนกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายคณพศ  อุณาพรหม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายคณาธิป  วงษ์แสนชัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายคณาธิป  เวชสิทธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายคณาธิป    จูมพิลา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงคณิสสร  สิทธิโชคกิจสกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายครองราชย์  จงเพิ่มกลาง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายคิมหันต์  บุตรโคตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายคุณานนท์  สีสันต์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายจรณินท์  โคติกาวิน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงจรรยพร  แก้วรอด โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงจรรยาวรรณ    อ่วมกลาง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายจักรินทร์  สาศรีรัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงจารุภัทร  ถิ่นนาเวียง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงจิดาภา    ปิ่นกมล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงจิตดาภา  เอี่ยมขันทอง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงจิตรอนงค์  แสงตะวัง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงจินดารัตน์  ปัดคำ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงจิรชยา  ลิ้มมณี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายจิรพนธื    บนศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายจิรภัทร  ศรีภักดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายจิรภัทร  สนิทกลาง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงจิรัชญา    เลืองยวี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงจิรัชยา  ยุนิลา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงจุฑาทิพย์    สืบสำราญ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ขมิ้นเขียว โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แก้วจันดา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงจุฑารัตน์    จันหอม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงจุติพร  ศรีษะ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงเจนจิรา  เที่ยงภักดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายเจษบพิตร    หิมรัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายเจียเชง  ไล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายฉัตรชัย    พรพานิช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายเฉลิมพล  เฉื่อยกลาง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงชฎาภรณ์  ลีเพ็ญ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายชณวัชริ์  กราบไกรแก้ว โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงชณัญญา    บุญบุตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงชนกนันท์  อภิวัน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงชนชน  สบายจิต โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงชนัญชิดา  กานคาน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงชนากาญจน์  ชลเพชร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายชนาธิป    ลำพุทธา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายชนาสิน  ธนกุลธนอมร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงชนิตา  จันทิมา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงชนิภรณ์  สายเนตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงชนิสรา  รัตนติสร้อย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงชมพูนุท    พุ่มพวง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงชมภูนุช  เหมุทัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงชยุดา  ทิพชัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงชรินธิดา    โลหิต โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงชรินรัตน์  พลาปัญญากูล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงชลกาญจน์  พิไลวงศ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงชลกานต์  ราชบุตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงชลดา  ปัตวิชัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงชลทิชา  กุลทะเสน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงชลธิชา    พัดบุผา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงชลธิดา  เจริญ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงชลนิภา  ขานหยู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงชลม์ชนันท์  ช่างเหล็ก โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงชลลดา  วงหาร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงชลิตา  สัสดีจูม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายชวัลวิทย์    พลประเสริฐ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงชัญญานุช  สร้างช้าง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายชัยธนัชญ์    อักษรพิมพ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงชัยรดา  โยธวงษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายชาคริต    รุ่งเรืองงาม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายชาติรุ่ง  แสงจันทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายชินดนัย  พิชาลี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายชินาธิป  สวนศิริ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายชิษณุชา  ศรีบุดดา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายชิษณุพงศ์    จิตมาลย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วรพันธ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงชุติพร    นาดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงชุติมนต์    มาตราช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงชุติมา  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายโชคปริวัฒน์  บุญพรหม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายโชติกร    กั้งจำปา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายโชติชรินทร์    นวลสำลี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงโชษิตา  กล้าหาญ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายไชยวัฒน์  จันทอนุกูล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงญดา    สิทธิบดีกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายฐนกร  ศศิประภาพร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายฐปกร  มลทะศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงฐานิตารักษ์  รุ่งเจริญพร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายฐาปกรณ์  อ่อนดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงฐิตริกาญจน์    รอดประเสริฐ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงฐิตาสิริ    ศรีวิชา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงฐิตินันท์  บุญเกิด โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงฐิติพร  โพธิ์ศรีชัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ธรรมจารีกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงฐิติวรดา  ทิพสุต โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายฐิติศักดิ์  แก้วเชียงหวาง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายฑีฆทรรศน์    สุวรรณสินธุ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายณฐกร  บริบาล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายณฐวัฒณ์  ถาบุตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายณภัทร  คลังเงิน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงณภัทร  เสาวภาคย์ไพบูลย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงณภัทรลดา  สีหาบุตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงณภัทรา  พนาลิกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงณหทัย  กลางรักษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายณัชชพล  อรพิมพ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงณัชชา  กันหมุด โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงณัชชา  ตั้งตระกูล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงณัชชา  สาศิริ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงณัชชา  สิทธิผล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงณัชชา  สุทธิสินธุ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงณัชณิชา    พรมสำลี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  พรหมพิทักษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขำดวง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ผงอ้วน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เหล็กกล้า โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงณัฏฐณิชา    โสภา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  แสงแก้ว โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  อินทะวงค์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายณัฐกมล  ศรีนาค โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายณัฐกรณ์  สงวนบุญ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เอี่ยมขันทอง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงณัฐกาญจน์    พินิจเจริญ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงณัฐชญา  คำผุย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายณัฐชัย  ชัยทองคำ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงณัฐชา  มินะสิงห์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงณัฐชา  รุ่งเรืองนิธิ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงณัฐฏ์ธิดา  ตัณฑกูล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงณัฐฐิตา    สิทธิชูเกียรติ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีพรรณา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิเสน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงณัฐณิชา  โมสืบแสน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงณัฐณิชา    บุตรเสน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงณัฐณิชา    ภูมิวัตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงณัฐธพิมพ์  ตันนารัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงณัฐธิดา    ทักษิโณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงณัฐธิดา    พลสีลา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายณัฐนนท์  ตระการปกรณ์ชัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายณัฐนนท์  โฆษิตธัญญ์นนท์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงณัฐนรี  แก้วนินทร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายณัฐพงศ์  จันทาธิราช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายณัฐพงษ์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายณัฐพนธ์  แดงเจริญ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงณัฐพร    นันทโพธิ์เดช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายณัฐพลษ์  เดือนา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายณัฐพัชร์  สุทธิ์สาวก์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายณัฐภัทร  เผ่าชวด โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายณัฐภูมินทร์  แวงวรรณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงณัฐริดา    พิทักษ์กุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงณัฐวดี  แสงพันธ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายณัฐวรรธน์  พันวงษา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงณัฐวลัย  ลี้สมบัติวัฒนะ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร์เทศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายณัฐวัตร  นันทะศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายณัฐวุฒิ  น้อยเจริญ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายณัฐวุธ  สลักษร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงณิชนันทน์  กัลยาวงษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงณิชากร  สีคำแท้ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงณิชานันท์    ถันชนนาง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงดลนภา    บุผาสน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงดวงกมล  คำชาย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงดวงกมล  ชัยบุตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงดาราภา  ราคภูมิ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายดิลก    อุณารัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงดิษฐ์ลดา  ปัดถามัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายเดชพนต์    แสนเชียงเนา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายเดชาธร  ขันฟ้าเลื่อน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายแดนไทย  เชื้อพันธ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายต้นตระกูล  เย็นหน้า โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงตรีญาพร  ราชโยธี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงตรีทิตยพิภา  คำจันทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงตวงภาณัช  อินมี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายเตชทัต  พยอมใหม่ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายเตชัส  ไชยรัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายเตชินท์    น้อยคำดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายไตรตำนาน  โคตรชมภู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายทวีชัย  นามบุรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงทองประภา  พรรณะ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายทักษ์ดนัย  ศรีสุพัฒน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงทักษะอร  อุตระนคร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงทัตพิชา    ผาทอง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงทัศนา  สารแสน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงทิพวรรณ    รัตนวงศ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายทิวเมฆ  สิทธิโชคกิจสกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายทีปภัทร    ลุสีดา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายเทิดศักดิ์  ธัญเกษมพงศ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายแทนคุณ  บุญรวม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายธนกร  คินาพิทย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายธนกร    พงศ์มานะชัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายธนกฤต  ทิพย์ประเสริฐ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายธนกฤต    ช่างเหล็ก โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายธนโชติ  โคตจะรินทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายธนนนธ์  สีสันต์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายธนพนธ์  กล้าหาญ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายธนพนธ์  สีหานนท์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายธนพนธ์  เวชเดช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงธนพร    หมั่นพลศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายธนพล    วงศ์จันทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายธนภัทร  ทิพยสุทธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายธนภัทร  สุนทรชัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายธนภัทร    หินกาล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายธนภัทร์  ศรีวารี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายธนภูมิ  วงศ์เจริญ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายธนภูมิ  ไตรยะวงศ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายธนรัตน์  พงศ์พีรทัต โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายธนวัฒน์  วุฒิยา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายธนวัฒน์  แซ่จัง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายธนศักดิ์  ศรีพาพันธุ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงธนัชญา    บุตรศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงธนัชพร  โคตะนนท์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงธนัญญา  ตลับคำ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงธนาพร  เปลศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงธนาภรณ์​  สิมหลวง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงธนาภรณ์  วงศ์แก้ว โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงธนารีย์    วันคาม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงธมลวรรณ  วงษ์ดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงธมลวรรณ  โพธิจินดา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงธัญชนก  ชัยจันทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายธัญชนน  คล้ายกระโทก โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ลิมพานิชย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงธัญญะรัตน์  ลาบุตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงธัญญานันท์    ประเสริฐทวีพร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงธัญญารัตน์    อัคราช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงธัญพร    เถื่อนโยธา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงธัญพิชชา  หาริกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงธัญพิชชา  แสงจันทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงธัญรดา  กินณะเสน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงธัญเรศ  แสงสุริย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงธัญวรัตน์  รุ่งอนุรักษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงธัญวลัย    สัจธรรมวิสัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงธันณพร    อาษานอก โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงธันย์ชนก  ชัยจันทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงธันย์ชนก  พรมเขจร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงธันยพร  ประแดงสงค์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายธาราทอง    บุนนาค โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายธาวิน  สุนทรชัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงธิดาดาว  สืบสิงห์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงธิติวรดา  จีนกลั่น โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายธีธีช  สิทธิโชคกิจสกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงธีรกานต์  วงค์ภูมี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายธีรกุล  สว่างวันชัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงธีรดา  เณรโต โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายธีรเดช  โพธิ์ศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายธีรนัย  ตันนารัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายธีรพัฒน์  สะอาด โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายธีรภัทธ์  วิพบุตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายธีรภัทร  ทุมเพ็ง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายธีรภัทร  พิทักเขต โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายธีรภัทร  แสงกล้า โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายธีรภัทร์  สุระคาย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายธีรวิชธนิน  ธนิกศุขนิธิพัชร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงธีราพร    แก้วเชียงหวาง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายธีวัฒม์  เขมทัตต์กุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงนงนภัส  มณีหมุด โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายนพรุจ  รัตนาคณหุตานนท์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงนพักต์วลัย  พิมพ์สาร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงนภัสสร    กิตติศรีกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงนภัสสร    ทับจาก โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงนฤมล  เกตุแก้ว โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงนลิญา  ถิตย์ประเสริฐ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงนวินทร์ดา    ดีมาก โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายนะริตะ  วงษ์สมบัติ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงนันทกานต์  เรืองสา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงนันทชพร    สิงหศิริ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงนันท์นภัส  วรุณดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงนันทนัช    ชมภูน้อย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายนันทิพัฒน์    จิตเพียร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายนาวิน  ยิ้มละมัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงนิชานันท์    สงคราม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงนิชาภัทร  เจริญกิตติศักดิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงนิติชญา    กลางคาน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายนิติธร  ทุมรักษา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายนิติรัศมิ์ ศรีคลังไพร  ศรีคลังไพร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงนิศารัตน์    ชมโลก โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงนุษบา  นิลเกตุ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายบุญเลิศ  ดุลสุข โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงบุณยานุช  กามะพร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงเบญญาทิพย์  ทองทวี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายปฎิภาณ  โลหิต โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายปฏิภาณ  มาลาวิทยา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายปฏิภาณ    กิตติราช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายปฏิภาณ    จันทร์ศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
353 นายปฏิวัติ  ไชยจันทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงปณดา  กิจวัตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงปณิชา    แสงอาวุธ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายปณิธิ  บานชน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงปทิตตา    บัวใหญ่รักษา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงปนัดดา  แก่นแก้ว โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายปพนวิตร    จังคศิริ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงปพัสราภรณ์  เดชดอนบม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายปภังกร  บวรศักดิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายปภังกร  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายปภังกร    คันธี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงปภาพร  ประสบบุญ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เป็นพร้อม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงปภาวรินท์  ชมภูนิมิตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงปภาวี  จันเทพา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายปรเมษฐ์    ศรีเกต โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายประดิพัทธ์  คิดชัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงประภัสสร  สินตะนิต โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงประภาสิริ  ดามิลทอง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายปรัชญา  ป้องภักดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายปรัชญา  พรหมเนาว์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายปราชฐากูร  แสงโชติ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงปราณปรียา    เย็นเหลือ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงปรายฟ้า  ศรีกันตยาภรณ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงปรายฟ้า  โพธินันท์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายปริชญ์  อินทอง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายปริพล  พูลเชื้อ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงปริยาภัทร  ลิธรรมมา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงปริยาภัทร  โคตะวัน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงปริยาภัทร    บุญธง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงปรียานันท์    ลิ้มพานิชย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงปวันรัตน์  เปรมเดชา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายปวาฬ  วงศ์อินทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงปวีณา  สรีกุลวงค์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงปัญญดา  พาพิชัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงปัณฑารีย์    พรหมสูตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายปัณณทัต  สีหไตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
390 นางสาวปัณณธร  ศิริกิจ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงปาจารีย์  โคตรชมภู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายปาณัสม์  เคณาอุประ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายปาณัสร์  บุญกอง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงปาณิศา  พิมพ์แก้ว โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงปาณิสรา  นุ่มศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงปาณิสรา    พุทธามาตย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงปานวาด  ขาเมระนิยะ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงปาริฉัตร  วงศ์ศิริยานนท์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงปาริฉัตร    สีหาบุตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงปาลิตา  สุโพธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงปิณฑิรา  ศรีแก้วต่างวงศ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
402 นางสาวปิ่นภาฎา  ไศลบาท โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงปิยนุช  สีสันต์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
404 นางสาวปิยะธิดา  กาหวาย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายปิยะวัฒน์  ปิตะสุทธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงปิยาภัสร์    รัตนะ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงปุญชนิกา    โคตรชมภู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายปุญวัฒน์  เกตุจำนงค์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายปุณกร    โฮมชัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงปุณฑรี  ชัยเวทย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงปุณณดา  บุญมา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงปุณยนุช  วิไลพันธ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงปุณยนุช  โครตรมีชัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงปุณิกา  ชัยทองคำ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงปุณิกา  ฝ้ายขาว โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงปุนยวีร์  ศรีภูธร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายปุริต  กันโสม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงปูริดา  น้อยเจริญ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงเปรมสิณี  แก้วกรต โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงไปรยา  สุทธากรณ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงไปรยา  เย็นเหลือ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายผลิตโชค  อัครพีรยา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายผ่านฟ้า  ศรีจันทะ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายพงศพัค  ชมภูจันทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายพงศ์พิชญนันท์  ตะโสธร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายพงศภัค  รัตนติสร้อย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายพงศ์สิรินทร์  หินคล้าย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายพงษ์ศิริ  คะเนนิล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายพชรพล  จันทร์ดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงพมลพร  สมน้อย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงพรชนก  ใจหาญ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงพรชนก    พ่อบาน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงพรชิตา    หัสสา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงพรทิพย์  พาราศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงพรนภา  ผาตะนนท์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงพรนัชชา  โคหนองบัว โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงพรพิชญา  รัตนมงคล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงพรพิมล  รุ่งแสง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงพรไพลิน  เทพแพงตา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายพรภวิษย์    ขำสมบัติ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายพรภวิษย์  ชาวชายโขง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงพรรณวรินทร์    ผงอ้วน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงพรรัชดา  สุทธิ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงพรลภัส    สนโนนตาด โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงพรสินี    หาริกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงพรอนงค์  พ่อบาน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายพระนาย  สูตรสุคนธ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายพลเชษฐ  น้อยยะ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายพลวรรธน์  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายพลวัฒน์  ขันตีสะพังหลวง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงพลอยจันท์  พฤกษะศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงพลอยชนก  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงพลอยไพลิน  บัวเย็น โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายพศชนก  พันธุ์จินดาวรรณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายพศิน  เพชรฤาชัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายพสิษฐ์  จันทศิริ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายพสิษฐ์  เหลาทอง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงพอเพียง  ไชยเสน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายพัชชณะพล  สุวัตร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงพัชรดา  สีหาพล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงพัชรนันท์  จิรสินรุ่งโรจน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงพัชราพร  พรมมา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายพัฒนศักดิ์  ทิพย์วงค์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงพัณณิตา    จันธิราช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงพัณธิตา  ทิพย์เอม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายพัทธดนย์    ปัดสาแก้ว โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายพัทธดนย์  อุ่นแสง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สาวะรีพล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงพัทรจินดา  ผ่านคำ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายพันฤทธิ  สืบวัฒนา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายพัลลภ  สีกะมุท โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายพัสกรณ์  กองเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายพาทิศ  ชวนชูใจ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายพิชชากร    สมภา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายพิชญ์พงศ์  เรียนไธสง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงพิชญลักษณ์    มุลาลินน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
477 นางสาวพิชญา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงพิชญาภา  ชัยเนตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายพิชญุตม์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ตุงชีพ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายพิทวัส  มาศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ประสงค์เสรีนนท์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วิเศษศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อมุทะสี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้ววิเชียร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  จำเริญใจ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงพิมพ์นารา  แกล้วเกียรติกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ดวงจันทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงพิมลวรรณ  กลางนคร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงพิรสา  น้อยเจริญ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายพิรัชย์  เอาหานัด โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายพิสิษฐ์  น้อยเจริญ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายพิสิษฐ์  อักษรศิริ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายพิสิษฐ์  ไทยทอง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายพีรเดช    แหวนทอง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายพีรพัฒน์    อินทะวงษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายพีรภัทร์  แพรภูเขียว โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายพีรวิชญ์  อภิรัตนวงศ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายพุฒิพงศ์  กลัดณรงค์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายพุทธชาติ  พิมลพร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงพุทธรักษา  พิมพ์พันธ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายพุทธินันทน์  องค์อนุรักษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายพุทธิวัฒน์    จันทะเบ้า โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงพูนทรัพย์    ยนต์กิจ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงเพชรไพลิน  นุชธิสาร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงแพรทองธาร    เมยดง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายฟาฮัท    มัสโอดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงภคพร  แก้วรินทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงภคพร  โฉมกระโทก โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงภคพร    โรจนพานิช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงภทรพร  โพธิ์ทอง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงภัคพร    อินทะวงษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงภัควลัญทศ์  จันทรสาขา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงภัญญาพัชญ์  วันสุพงศ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายภัทร  ดาวสว่าง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายภัทรกร  สุทธจรรยา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายภัทรดนัย  กลัดเพชร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายภัทรดนัย  ศักดิ์ธรรมเจริญ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายภัทรดนัย    รินทรักษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศิลาคม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงภัทรธิดา  เพชรเวียง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงภัทรธิดา    รังษา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายภัทรพงศ์  โคตะนนท์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายภัทรพล    มูลลี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงภัทรภร  จันทวงศ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงภัทรภร แอนจี้    อินทะวงศ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
527 นายภัทรากร  สมดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ธนากิจพงษ์ศิริ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงภัทราพันธ์  สุรักษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงภัทราวดี  แสนเชียงเนา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายภากร  อนันตคำนึง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายภาญุพัฒ  อักษร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายภาณุพงศ์  โสภาเวช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงภานรินทร์    จวงสอน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายภานินท์  ขันตีคำ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายภานุ  อร่าม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายภานุวิชญ์  ผาสุข โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายภาวิช  ประทุมโต โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงภิญญามาศ    ศิลากร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงภิษฐญา    พันธุ์จินดาวรรณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายภีศเดช    วลีพิทักษ์เดช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายภูมิรพี  ปานิเสน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายภูมิรพี    นามบุบผา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายภูริณัฐ  หงษา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายภูรินทร์  จิตติวสุรัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายภูริเบศ  รูปขันธ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงมณฑิตา    ทองสา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงมธุรดา  แก้วอุ่น โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงมนปริยา  เชษฐสุมน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงมนรดา  ดังกิจเจริญ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงมนสิชา  อาสนานิ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงมนัสนันท์    วาทเกียรติกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายมรุเดช  เลิศวรายุทธ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงมาริสา    สรรพสาร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายเมธาสิทธิ์    ป้องคำสิงห์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายยศกร  บุญจวง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายยศกร    วิไลพันธ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายยุทธิชัย    สิงหาชัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงยุวดี  บุญณะสาร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
560 นางสาวเยาวพา  รัตนสุรินทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงรจิรดา  พรหมเทศน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายรณภพ  อ่อนน้อม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายรภัสสิทธิ์  เอี้ยเจริญ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงรมิดา  ประพจน์จีรกูล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงรมิดา  เกษรสมบัติ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายรวิศ  ชุ่มวงศา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงรสลิน  คุนาเนตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงรัจชฎา  รัตนดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายรัชชานนท์  ฮวดตี่ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงรัชฎาพร  ทุมมารัง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายรัชพล  นิคมภักดิ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงรัญชิดา  กนกแก้ว โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายรัฐภูมิ  นามสถิตพงษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายรัฐภูมิ  พิมพ์ภากรณ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายรัตนเดชา  เถกิงผล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
576 นางสาวรัตนาภรณ์  จันเทพา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายราเชนทร์  ทิพยโสต โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงริรัลดา  นภาสกุลคู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงรุจิรา  ราชรองเมือง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงโรส อะหมะดี  พีรซะหีด โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงไรวินท์    อินทร์วิเศษ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงลภัสรดา  สุนทร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงลลิษา    สิทธิประชา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงลักษมี    จุลละสุภา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายลัทธพล  เปรมประสพโชค โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงวชิรญาณ์  พรหมโคตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายวชิรพล  แก้วจันทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายวชิระ  ทองเกลี้ยง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงวรฑา  ทองดอนพุ่ม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงวรดา  พุธทา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงวรนุช    ขาเมระนิยะ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายวรพจณ์  พรหมมาศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายวรภพ  สนทนาวงศ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงวรรณรดา    ซ่อนกลิ่น โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายวรวุฒิ    เสรีไทย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายวรเวช  ตรีรัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงวรัชยา  กองประทุม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงวรัชยา  ผิวสว่าง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงวรัชยา    เบ้านู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงวรัตรา  สารีรัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายวรากร  ท้าวนิน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงวราพร  ห่อไธสง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงวราพร    มีจินดา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงวริยา    สามเเปง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงวริศรา  จันทะผล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงวริศรา  จ่าพันธ์นา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงวริศรา    สุทธจรรยา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงวสุธิดา  สมุชัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงวาทิตยา  หมื่นตูฒ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายวายุพัฒน์    บรรณารักษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายวายุภัทร  รัตนชัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงวาริสา  ศิริแสง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายวิทูร    ศรีตำแย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงวิภาดา  บุญชิ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงวิภาพร  ห่อไธสง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงวิภาวดี  ทองโพธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงวิยะดา  จีรภัทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงวิราสิณี  สว่างโสดา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงวิลาวัณย์    ขนุนอ่อน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงวิไลพร    พัฒนาศูร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
621 นายวิศรุต  ศรีภักดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายวีรพงศ์  เอาหานัด โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายวีรภัทร  ชัยจันทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงวีรยา  นามมะณี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงเวียงสะหวัน    หลวงอุดม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายศดานนท์  ภูเงิน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงศดานันท์  ศรีสุระ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงศรัญยา  สีหไตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายศรันญู  ภูมนมาศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงศรันพร  รัตนะคุณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายศรันย์    ปานิเสน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงศรุตา    นาตาล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงศศิจุฑา    สุเพ็งคำภา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงศศิวรรณ  รัตนผล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงศศิวิมล  แสนพันธุ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายศาสตรา  นามมุง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายศาสตรา  สุขวาณิชวิชัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงศิรประภา  สินไชย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงศิรภัสสร  แก้วเทพ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงศิรภัสสร    โหราฤทธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงศิริกัญญา  ชุ่มเสนา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงศิริพร  ทองเพชร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายศิริพล  ยอดไทยสงค์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงศิริพันธ์    เหล่าศิริวิจิตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงศิริภิญญา  คำแพงศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายศิริภูมินทร์  ศิริกาญจน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีชะนะ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงศิริลักขณา    เครือทองศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายศิวกร    วงศ์นุกูล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายศุกลวัฒน์  ปัญสวัสดิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงศุจาฑา  โคตรชมภู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายศุภกร    ดวงแสนพุด โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายศุภกิตติ  ศรีษา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายศุภโชค    ยิ่งยง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายศุภณัฐ  ถันชนนาง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายศุภณัฐ  พัสดูล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายศุภณัฐ    สีกะมุท โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายศุภพล    วงศ์วัลลภ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงศุภรดา    สีกะมุท โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายศุภฤกษ์  เศษรักษา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงศุภลักษณ์    โสภาพิมพ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายศุภวัฒน์  นิจมานพ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายศุภวิชญ์    พระนุรักษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงศุภากร  อธิคุณวงษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงศุภาพิชญ์    ศรีเชียงสา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงศุภิสรา    หอมเหล็ก โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายสมัชญ์  สีทา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายสรชัช  พรมบูรณ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายสรณัฐ    ไกรยราช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายสรวิศ  วิสุทธิ์ศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงสรัญญา  บุดดีคำ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงสวรินทร์  พลสิมมา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงสวิตตา  นามบุรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายสหภาพ  คำพวง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายสิทธิพล    กินเสน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายสิรดนัย  มีวิชา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายสิรภพ  วิศรีปัทม์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงสิริกร  ลูกเหมาะ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงสิริกร    เทียนคำ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงสิริขวัญ  จูมพิมาย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายสิริไชย  เร่งศิริกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายสิริพงษ์  หาญณรงค์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงสิริรัฐ  ลีวงค์ษา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายสิริราช  มีธรรม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายสืบสกุล    ธรรมขันธ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงสุกฤตา    เนตินนท์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายสุกฤษฎิ์  สีกะมุท โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายสุกฤษฎิ์  เดชรัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงสุกัญญารัตน์  ปานเพ็ชร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงสุขฤทัย  สกุลคู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงสุจิตรา  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงสุชัญญา  หงษ์แก้ว โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงสุชาดา    มินะสิงห์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงสุชาดา    โสภา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงสุชานันท์  ผิวเหลือง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงสุชานุช  เชื้อบ้านไร่ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงสุชาวดี  รัตนติสร้อย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงสุดาทิพย์  ด่านระหาร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงสุดาวรรณ    พรหมกูล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงสุทธิดา  รัตนพิมาตร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงสุทธิดา    โพธิสว่าง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงสุธาสินี  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงสุธาสินี  อ้นน้อย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายสุธีระ  ตั้งมั่นดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงสุนิษา  มาตราช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงสุปรียา  หงษี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงสุพรรณี  หงษี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงสุพรรษา  บุญตาฤทธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงสุพิชชา  พนมศิริ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงสุพิชชา  เสียงใส โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงสุพิชฌา    อังคศุภณิชย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วลา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงสุภัณษา  สุวรรณทรัพย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงสุภัสรา    อยังกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงสุภาวิดา  ศรีพล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายสุรวีร์  ราชกิจ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายสุรเสน  กินเสน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงสุรัสวดี  เพ็ชรคำ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงสุลีฉาย  ชมเชี่ยวชาญ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงสุวนันท์  จันก้อน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายสุวรรรภูมิ  ฮงทอง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายสุวิจักษ์  ธีรกุลชัยกิจ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงสุวิดา    เจริญทรง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงสู่ขวัญรฎา  ภูมิภักดิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สีหอำไพ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายเสฏฐวุฒิ    บุญสถาพร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายเสฏฐวุติ  ธนาสุวรรณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายเสฏฐวุติ  สว่างวันชัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงแสนรัก    ยอดไธสง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงหทัยภัทร  ชัยยาขัน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายหัฏฐกร    พาติกบุตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงเหมือนฝัน  โมครัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงฬียากร  วรโภชน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงอณิสร  โคติเวทย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงอติพร  ประสงค์สุข โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายอติวิชญ์  ชัยพิพัฒนมงคล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายอธิวิศน์  ทองดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงอนัญญา    ผาทอง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงอภิชนกน์  สมบูรณ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงอภิชยา    รัตนะนาวา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงอภิชาดา  พลภักดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงอภิญญา  ผาทอง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายอภิวัฒน์    มูลหา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายอภิวิชญ์    สุทธิ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงอรจิรา  ไพวงศา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงอรจิรา    บังจันทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงอรณิช    หัสสา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงอรปรียา  สุวรรณพล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายอรรควรรธน์  ทองทิพย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายอรรถนนท์    เคณาอุประ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายอรรศนัย  คำวันดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงอรวรรยา  ญาติคำ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายอริย์ธัช  คุณวิศรุต โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงอริสา  จุลพิภพ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงอรุณี  โขงโกบ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงอลิตา  สวัสดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงอลิศรา    ฤทธิ์จรูญ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงอัญญาณี     โคตรชมภู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงอัญญารินทร์  แสนสุทธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงอัมพิกา     โพธิราช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงอาทิตยา  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงอาทิตยา  อุดชาชน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงอาทิมา  ไพวงศา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงอานิตยา    บุญพูน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงอาภากร  จันทะเวทย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายอามีนทร์  มหาศิริพันธ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงอารดา  จันเทพา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงอารยา  โคธิเสน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงอารยา    วงษ์ชื่น โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงอารีย์รัตน์  เกตุช่วย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงอำพร  สีอ่อน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายอิทธิมนต์  สมชัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงอินทิรา  พนักศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงอินทิรา  สุวรรณไชยรบ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายอิรวัฒน์  สุดจริง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
776 นายอิศรานุวัฒน์  ปัตทะนนท์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงอุมากร  ชัยไพร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงอุมาพร  โพธิ์ชัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงอุมาภรณ์  บับพิบูลย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงอุรัสยา  มณีศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายเอกเพชร    เอกอุ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
782 เด็กชายเอกมงคล  มีดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายเอกศิษฐ์    จุมพฏสุนทร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงเอมิกา  บุญมี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงเอื้อการย์  เทียบสา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงแองเจลล่า  เดวิส โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงโอลิมปิค  นพรัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงไอรดา  สนองผัน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายกณวรรธน์  วิภักดิ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงกนกพร  ลาสา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงกนกพิชญ์  นนทะเสน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงกนกวรรณ  คำขา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงกนกวรรณ  ด้วงมะลี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงกรรณิการ์  ศิริภูวงษ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายกริชนพคุณ  กองแก้ว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงกริษฐา  แก้วรอด โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายกฤตภพ  อรศรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายกฤษณพงศ์  แก้วกำ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงกฤษณลักษณ์  วรรณมหินทร์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงกฤษณา  แสงสุพงษ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงกวิณา  หล้าภูเขียว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
802 นายกวีวัฒน์  ดรน้อยโม้ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายก้องกวี  วิสาขา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สิมมากุล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงกัลยา  แสนเยีย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงกัลยารัตน์  โชติบ้านขาม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงกาญจน์ณอร  ผสมประโยชน์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายกิตตินันท์  ขันตี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายกิตตินันท์  โทสาลี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
810 นายกิตติภพ  ประดิษฐ์ศิลป์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
811 เด็กชายกิตติศักดิ์  นพเก้า โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงเกจวลี  โพนแพง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงเกวลี  ศรีมณีรัตน์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงเกษมณี  พันโนราช โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงเกสรา  กาสังข์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงแก้วเก้า  เพ็งเก่ง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กชายคงกระพัน  ลือชา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายคุณชาย  ปาทอง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กชายจตุรภัทร  พรมบุพผา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงจัสมิน  ทร็อทมัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงจิรนารถ  แสนอุบล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงจิรภิญญา  ฉาไธสง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงจิรภิญญา  ฟองสาลี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงจิราพัชร  ธุระธรรม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กชายจิรายุ  นะที โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงจีรนันท์  ศรีสร้อย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงจีรวรรณ  กมล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กชายเจริญชัย  รัตนพันธ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กชายฉัตรมงคล  กมุทศรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงชญานิศ  ชื่นใจ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงชญานิษฐ์  สุวรรณรอด โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงชฎิลดา  ภักดีเจริญ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายชนกชนม์  มาลา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายชนัชญ์  น้อยห้างหว้า โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงชนัญญา  ค้าขาย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงชนาพร  หล่มเหลา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงชนิตาภา  รูปขันธ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงชยาภรณ์  โคตุเคน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงชรัญญา  คนล้ำ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงชลธิดา  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  คงศรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
842 นายชิตวัน  ชำนาญมะเริง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
843 เด็กชายชิษณุพงศ์  สีกะแจะ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กชายชิษณุพงศ์  โพนพุธ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เขียวน้อย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสงคำ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงชุติกาณจน์  พลตันทร์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายโชคชัย  ราชภักดี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงโชติกา  มูลสาร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงฐิติชญา  จันทร์ดี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงฑาณุมาศ  พลภูเมือง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ธินาธุวงษ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงณชญาดา  โฉมกระโทก โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงณทนน  แก้วกระจ่าง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงณภัทร  หอมระหัส โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงณัชชา  พลอยสดใส โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กชายณัฏฐนิช  พัดไธสง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงณัฏฐรินีย์  สุพมาตร์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
859 นายณัฐ  แก้วละคร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายณัฐดนัย  ไชยหงษา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
861 นางสาวณัฐธิชา  ฝ้ายขาว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุระขันธ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงณัฐธิพร  สว่างสุข โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงณัฐพร  ตระกูลพริษฐ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงณัฐวรีย์  อ่อนพิมพ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
866 เด็กชายณัฐวัชร  อินทร์กา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงณัฐสิชา  คำสอน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงณิชารีย์  ภูอกิจ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงณิชาวีร์  ม่วงจันทึก โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
870 นางสาวดาวนภา  ภูวงษ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
871 เด็กชายตรีเทพ  ขันตรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายตะวัน  นาคทัศน์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงทัณฑิกา  เจริญธรรม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงทิพย์วรรณ  สนใจ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
875 นางสาวทิพรัตน์  แก้วรอด โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงทีรยา  สุขมา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายธนกฤต  สิทธิพิสัย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายธนบดี  ภูจอมดาว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
879 นายธนพงษ์  สะภูทิพย์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงธนพร  โยธะวงค์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
881 เด็กชายธนพล  ประทุมดวง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
882 เด็กชายธนภัทร  อัคฮาด โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายธนัช  ใจทัศน์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงธนัญชนก  โนนใหม่ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
885 นายธนากร  สนิท โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
886 เด็กชายธเนศ  สุริสา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงธรรมพร  สงวนพฤกษ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงธัญจิรา  แก้วคุณเมือง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงธิดานันท์  ผิวเงิน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงธิดาพร  ศรีสร้างคอม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงธิดารัตน์  บุตรราช โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงธิยาพร  ปักขะพล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายธีรดนย์  ชานุบาล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงธีรนาฎ  รัตนมงคล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กชายนนทพันธ์  พิมพา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
896 นายนภัส  โถแก้วเขียว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงนภัสภรณ์  แสนโคตร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงนริศรา  วุฒิชาติ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงน้องนภัส  รงค์โสภณ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายนัฐชานนท์  โคตรอาษา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงนันทฉัตร  ทองหล่ำ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงนันท์ชญาาน์  อาษานอก โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
903 เด็กชายนันทเดช  วงศ์ไชยา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุ่มมาตย์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงนิสารัตน์  เฉลยพจน์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์ศิริ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงบุณยวีร์  คำมันตรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
908 นายปฏิภาณ  วังคะฮาด โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
909 นางสาวปทิตตา  แฝงวงคำ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงปพิชญา  เคหฐาน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อินกง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายปรวีร์  คุ้มไทย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
913 เด็กชายประภูกฤต  หาญรบ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงปราณปรียา  สมพันธ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงปริชญา  ทระทึก โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงปริชญา  นาศฤงคาร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
917 นายปริญญา  มะละเว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
918 นางสาวปริศนนันท์  ลาภคุณ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  เวียงคำ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
920 นางสาวปัณฑวรรณ  สุวรรณชาติกุล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงปัณณพร  สีสาร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงปาริษา  อนงค์ชัย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงปิยวรรณ  ดวงแก้ว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายปุณยกร  จูมเกต โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  โคตรเมืองยศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายพชรพล  ชัยจันทร์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงพนิดา  งามวงษ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงพรชนก  สิงห์ดี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงพรลภัส  อ่อนโคกสูง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
930 นายพัทธนันท์  พรมแพงดี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงพิชญาภา  คำปัญญา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายพิตินันท์  ศิริกิจ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้ววงค์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
934 เด็กชายพิรัตน์  ศรีอุดร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
935 เด็กชายพิสิฏฐ์พล  วงษ์พุทธา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กชายพีรพัฒน์  ประจันนวล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
937 เด็กชายพีรพัฒน์  อุปกา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
938 เด็กชายพีระพงค์  แสงกล้า โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
939 นายพีระภัทร์  พิรักษา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
940 เด็กชายพุฒิพงค์  หาญเสมอ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงไพรินทร์  พงษ์สมุทร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงภวิษย์พร  ไฝทาคำ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงภักณิภา  แก้วอุดม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงภัณฑิรา  วรรณสาร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงภัทรณิษฐ์  ภามัง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงภัทรพร  ชัยชาติ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
947 นายภาคิน  ดาสา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
948 เด็กชายภาคิไน  มุระดา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  แสงศิลา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
950 เด็กชายภูมิภัทร  เหมืองทอง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายภูรินท์  จันทร์หล่น โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงมนัสชนก  พระชัย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงมนัสญา  บุตรสาระ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
954 เด็กชายมโนธัช  ธรรมเมืองคุณ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงมานัญญา  บุญทัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงมาลาชาติ  แก้วสิมมา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงมาลิษา  ทัศนัส โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
958 เด็กชายเมธัส  ฟองสารี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงยุพารัตน์  จันทร์ศิริ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงยุวธิดา  โคตรธิสาร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายรัฐวิท  มานัส โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายลีเหวิน  บุตรนนท์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายลูอีส  กรีนเวลล์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายวงศธร  ธรรมขันธ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
965 นางสาววรดา  นันทขันธ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงวรินดา  อินชิยา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงวริษา  ยอดนอก โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงวิภาดา  มาศคมุต โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงวิภาวดี  ศรีศิลป์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
970 เด็กชายวีรภัทร  สุขรมณ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
971 เด็กชายวุฒิชัย  แพงโคตร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กชายศรัณยู  เวชสิทธิ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงศศิธร  ศรีสุระ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงศิริรัตน์  แสนบุตร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงศิริลักษณ์  วาลา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
976 เด็กชายศุภกร  หอมทอง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายศุภโชค  ชัยชาติ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
978 เด็กชายศุภโชค  ลือคำหาญ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงศุภรัตน์  รัตนติสร้อย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายศุภวิชญ์  พลสงคราม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
981 เด็กชายศุภวิชญ์  มั่งมี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
982 เด็กชายศุภวิชญ์  ไชยเพ็ชร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงศุภานัน  เบ้ารักษา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
984 เด็กชายสมานมิต  กรรณิกา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
985 เด็กชายสรยุทธ์  พรพิรุณโรจน์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงสลิลทิพย์  วรรณสาร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กชายสิรดนัย  อภัยภักดิ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายสิรภัทร  แสงดี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงสิรินทิพย์  สีหะไตร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงสิริมาพร  สมวงษ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงสิริวิมล  จอมทิพย์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายสิฬายุ  เคหะฐาน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายสุขฑวัฒน์  ลาภไธสง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงสุทัตตา  กองธรรม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงสุนิสา  ธิมาชัย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงสุปรียา  กุลฉะวะ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
997 เด็กชายสุวลักษณ์  ศรีสุภะ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงหทัยทิพย์  เคนาพิมพ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงอจิรวดี  รางศรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 นางสาวอธิตยา  งามประเสริฐ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงอนัญญา  ศรีพุทธา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงอนันตญา  นามดวง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กชายอนุชา  กันธิมา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 นางสาวอภิญญา  สิมสา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงอมรรัตน์  เพชรนอก โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงอรณิชา  มิตรภาพ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงอรนิชา  สูฝน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงอรนุช  ศรีสุขจิตร์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงอรปรียา  โทบุตร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงอรพรรณ  แท่นหิน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กชายอรรถพล  แดงบุดดี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงอริศรา  อนุสรณ์ประเสริฐ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงอริสา  บุญมีประเสริฐ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1014 นายอลงกรณ์  ต้อนโสกรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงออรมัย  โยชัยมงคุณ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงอักษราภัค  นาโพธิ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายอัครพล  นาเจิมทอง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงอัจฉรา  สรรพวิเศษ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กชายอานุภาพ  สุวรรณรอด โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงอาภรณ์  ศรีจักร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กชายเอกสิทธิ์  สุวรรณวงษ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงเอมี่ วิเวียน  นีดแฮม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายเอื้ออังกูร  สุวรรณพันธุ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1024 นางสาวกชกร  บัวชัย โรงเรียนท่าบ่อ ม.3 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วอินตา โรงเรียนท่าบ่อ ม.2 คณิต ม.ต้น
1026 นางสาวกมลวรรณ  คำภูมี โรงเรียนท่าบ่อ ม.3 คณิต ม.ต้น
1027 นางสาวกรรณิการ์  คำพรมมา โรงเรียนท่าบ่อ ม.3 คณิต ม.ต้น
1028 นางสาวกรรณิการ์  จารย์โพธิ์ โรงเรียนท่าบ่อ ม.3 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กชายกรฤทธิ์  เพ็ชรบุรี โรงเรียนท่าบ่อ ม.2 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงกรวรรณ  บุญญานาม โรงเรียนท่าบ่อ ม.2 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กชายกฤชณัท  เจริญสุขสมบูรณ์ โรงเรียนท่าบ่อ ม.2 คณิต ม.ต้น
1032 นายกฤษกร  ยมปัดชา โรงเรียนท่าบ่อ ม.3 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายกลวัชร  อาจวงษา โรงเรียนท่าบ่อ ม.1 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงกัญญาภัค  ปลัดพรม โรงเรียนท่าบ่อ ม.1 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงกัญญาภัค  อุชุภาพ โรงเรียนท่าบ่อ ม.2 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ระเริง โรงเรียนท่าบ่อ ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 นางสาวกาญจน์รวี  ดีทอง โรงเรียนท่าบ่อ ม.3 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงการระเกด  ทาเตโน โรงเรียนท่าบ่อ ม.1 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กชายกิตติศักดิ์  พลตระกรรม โรงเรียนท่าบ่อ ม.1 คณิต ม.ต้น
1040 นางสาวกุลธิดา  หัตถา โรงเรียนท่าบ่อ ม.3 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กชายไกรวิชญ์  สู่สุข โรงเรียนท่าบ่อ ม.1 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงจันทร์​จิ​รา​พร​  พิมพ์​พา​ โรงเรียนท่าบ่อ ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงจิตราภรณ์  รอดสุข โรงเรียนท่าบ่อ ม.1 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงจิราภรณ์  ชนะอรรถ โรงเรียนท่าบ่อ ม.1 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กชายจีรศักดิ์  วงสุวรรณ โรงเรียนท่าบ่อ ม.3 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กชายเจษฎาภรณ์  โคตรชมภู โรงเรียนท่าบ่อ ม.3 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายชนะชน  ปักอินทรีย์ โรงเรียนท่าบ่อ ม.3 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงชนัญธิดา  คำปากดี โรงเรียนท่าบ่อ ม.1 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงชนากานต์  ยอดดำเนิน โรงเรียนท่าบ่อ ม.3 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงฐาเนตร  เเพงอ่อน โรงเรียนท่าบ่อ ม.3 คณิต ม.ต้น
1051 นายฐิติวัฒน์  ขุนใหญ่ โรงเรียนท่าบ่อ ม.3 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงณพิชญา  วาณิช โรงเรียนท่าบ่อ ม.1 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กชายณฤพันธ์  ตันนารัตน์ โรงเรียนท่าบ่อ ม.2 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงณัฎฐพร  เชี่ยววณิชกุล โรงเรียนท่าบ่อ ม.1 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงณัฐตะวัน  ซื่อตรง โรงเรียนท่าบ่อ ม.2 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงณัฐธิชา  พลหาร โรงเรียนท่าบ่อ ม.1 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงณัฐนันท์  หมายบุญ โรงเรียนท่าบ่อ ม.2 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กชายณัฐพล  สุขสำราญ โรงเรียนท่าบ่อ ม.2 คณิต ม.ต้น
1059 นายณัฐวุฒิ​  สีมา โรงเรียนท่าบ่อ ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงณิชนันท์  ธรรมวงศา โรงเรียนท่าบ่อ ม.3 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กชายด.ช.ศุภกร  ชัยสาร โรงเรียนท่าบ่อ ม.1 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงด.ญ.กิตติวรา  กองเข็ม โรงเรียนท่าบ่อ ม.2 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงด.ญ.ประพิณกัญญา  วันทอง โรงเรียนท่าบ่อ ม.2 คณิต ม.ต้น
1064 นายติณห์  รูปสมศรี โรงเรียนท่าบ่อ ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงทรรศิยา  ชำนาญเนียม โรงเรียนท่าบ่อ ม.2 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กชายทักษ์ดนัย  เวทไธสง โรงเรียนท่าบ่อ ม.2 คณิต ม.ต้น
1067 นายทัตชัย  ธรรมวงศ์ โรงเรียนท่าบ่อ ม.3 คณิต ม.ต้น
1068 นายไทธวรรษ  คำภูแก้ว โรงเรียนท่าบ่อ ม.3 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงธนพร  ชัยศรี โรงเรียนท่าบ่อ ม.1 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กชายธนพล  คำพวง โรงเรียนท่าบ่อ ม.2 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงธนภรณ์  ชัยศรี โรงเรียนท่าบ่อ ม.1 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงธนัญญา  ศิริวัฒนกิจกูล โรงเรียนท่าบ่อ ม.1 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กชายธนัท  สุระคาย โรงเรียนท่าบ่อ ม.2 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงธัญญรัตน์  วาระสิทธิ์ โรงเรียนท่าบ่อ ม.2 คณิต ม.ต้น
1075 นางสาวธัญญิตา  ศรีเทศ โรงเรียนท่าบ่อ ม.3 คณิต ม.ต้น
1076 นายธัญเทพ  ภูเงิน โรงเรียนท่าบ่อ ม.3 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กชายธิติวุทธ  สารทรัพย์ โรงเรียนท่าบ่อ ม.2 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงธีรพร  สัสดี โรงเรียนท่าบ่อ ม.1 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงนภาธร  อินทรเสนา โรงเรียนท่าบ่อ ม.1 คณิต ม.ต้น
1080 นางสาวนฤมล  เเก่นท้าว โรงเรียนท่าบ่อ ม.3 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงนันทฉัตร  สวัสดี โรงเรียนท่าบ่อ ม.2 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงนิภา  ดุลแสง โรงเรียนท่าบ่อ ม.1 คณิต ม.ต้น
1083 นางสาวบัญญากร  แก้วภู โรงเรียนท่าบ่อ ม.3 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงปณิตา  หลักปัญญา โรงเรียนท่าบ่อ ม.1 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงประทุมทิพย์  ดวงศรี โรงเรียนท่าบ่อ ม.1 คณิต ม.ต้น
1086 นางสาวปริญาภรณ์  บุญภา โรงเรียนท่าบ่อ ม.3 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงปวิณา  ถิ่นปากมาง โรงเรียนท่าบ่อ ม.1 คณิต ม.ต้น
1088 นางสาวปัณธมนต์  อ่อนเถื่อน โรงเรียนท่าบ่อ ม.3 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กชายปุณณภพ  ผิวคำ โรงเรียนท่าบ่อ ม.1 คณิต ม.ต้น
1090 นางสาวไปรยา  รอดจุ้ย โรงเรียนท่าบ่อ ม.3 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กชายพงศธร  นันทะ โรงเรียนท่าบ่อ ม.2 คณิต ม.ต้น
1092 นายพสิษฐ์  แสงทอง โรงเรียนท่าบ่อ ม.3 คณิต ม.ต้น
1093 นางสาวพัชรพร  สุนทร โรงเรียนท่าบ่อ ม.3 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงพิยดา  ธนกาญจนกุล โรงเรียนท่าบ่อ ม.2 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงแพรชมพู  จันทาคีรี โรงเรียนท่าบ่อ ม.3 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงภัชรา  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนท่าบ่อ ม.1 คณิต ม.ต้น
1097 นางสาวภัทรภร  จันทร์ปัญญา โรงเรียนท่าบ่อ ม.3 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงมลทกานต์  อิสิ โรงเรียนท่าบ่อ ม.2 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กชายยศกร  สุภัคจารุสิทธิ์ โรงเรียนท่าบ่อ ม.2 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กชายยศพนธ์  จงสุขประดิษฐ์ โรงเรียนท่าบ่อ ม.1 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงรดา  พลกระจาย โรงเรียนท่าบ่อ ม.1 คณิต ม.ต้น
1102 นายรพีภัทร  คนพินิจ โรงเรียนท่าบ่อ ม.3 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงรัฐฑิตา  แก้วทรัพย์ โรงเรียนท่าบ่อ ม.2 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงรัตติกา  ใจขาน โรงเรียนท่าบ่อ ม.2 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงวรกานต์  แสงกล้า โรงเรียนท่าบ่อ ม.1 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงวรัญญา  บุญเรืองเศษ โรงเรียนท่าบ่อ ม.1 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงวิจิตราภรณ์  รัตนชัย โรงเรียนท่าบ่อ ม.2 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กชายวิชยา  แพงคำอ้วน โรงเรียนท่าบ่อ ม.1 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงวิภารัตน์  โพธิราช โรงเรียนท่าบ่อ ม.2 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงวิริยาพร  จันทะราช โรงเรียนท่าบ่อ ม.3 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กชายวิศรุต  วานิช โรงเรียนท่าบ่อ ม.2 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กชายวีระภัทธิ์  วันดี โรงเรียนท่าบ่อ ม.2 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กชายศุภกรณ์  เชียงแก้ว โรงเรียนท่าบ่อ ม.3 คณิต ม.ต้น
1114 นางสาวศุภลักษณ์  ยวนยี โรงเรียนท่าบ่อ ม.3 คณิต ม.ต้น
1115 นางสาวศุภสร  ชาวดอน โรงเรียนท่าบ่อ ม.3 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงสรญา  ทุมมาปักษ์ โรงเรียนท่าบ่อ ม.1 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กชายสิรภพ  พิชิตชัย โรงเรียนท่าบ่อ ม.3 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงสิริพรรณ  อนุสรณ์คำนึง โรงเรียนท่าบ่อ ม.2 คณิต ม.ต้น
1119 นางสาวสุทธิดา  มาดี โรงเรียนท่าบ่อ ม.3 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงสุพิชชา  หงษาวงษ์ โรงเรียนท่าบ่อ ม.1 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงสุภาพร  ศรีหนองฮ่าง โรงเรียนท่าบ่อ ม.2 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงอธิติยา  ภูลายยาว โรงเรียนท่าบ่อ ม.3 คณิต ม.ต้น
1123 นายอนันดา  จันธิราช โรงเรียนท่าบ่อ ม.3 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กชายอภิลักษณ์  นวลสม โรงเรียนท่าบ่อ ม.1 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงอริณญา  บุตรเทศ โรงเรียนท่าบ่อ ม.3 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กชายอัฐพล  ปัดทุม โรงเรียนท่าบ่อ ม.1 คณิต ม.ต้น
1127 นายอาทิตย์  ทิพวงกูล โรงเรียนท่าบ่อ ม.3 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กชายอานุภาพ  หล่าเพีย โรงเรียนท่าบ่อ ม.1 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงอาลิฌา  ผาชัยภูมิ โรงเรียนท่าบ่อ ม.2 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงกชกร  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1131 นางสาวกันยา  ถนอมมาก โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงทัตติยา  ครุธเกตุ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงปภัสสร  สาลีสุข โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1134 นายประเมษฐ์  จะเชินรัมย์ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงปาลิตา  บุญคำ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงพิมญาดา  ลับภู โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงศรัญญา  แสงภารา โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1138 นางสาวสุชานันท์  สิริหลวง โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงสุภาวดี  ต่ออำนาจ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงกชกร  จันทะนนตรี โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงกนกพร  บัวถนอม โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงกนกภรณ์  กิ่งคำ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงกนกรัตน์  ยอดใสย์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงกมลพรรณ  คงสุวรรณ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงกฤษณา  ชมภูเขา โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กชายกวิลพล  พิลาอาจ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงกัญญ์วรา  นิลเกตุ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กชายกันตชา  ธรรมดา โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กชายกิตติกวินท์  โสมสิทธ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กชายกิตตินันท์  จันทร์อ้วน โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กชายกิตติพัฒน์  มังก้อน โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1152 นางสาวกุลจิรา  รักษาศรี โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กชายเก่งกาจ  เลิศวิชชุหัตถ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กชายเกียรติก้อง  เลิศวิชชุหัตถ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงขวัญชนก  ทันใจ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงขวัญเเก้ว  ศรีจอมพล โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กชายเขตโสภณ  ศรีโยวงค์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงคกิรา  เศรษฐมวกุล โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กหญิงคุณัชญา  แพงดวง โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กชายจักรภัทร  รุ่งจินดารัตน์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1161 นายจักรภัทร  โทสวัสดิ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงจันทกานต์  ตีทศ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงจันทร์รยา  อุปเสน โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงจิกะพร  ทวีลาภ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงจิตรทิพย์  จันทรเสนา โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กชายจิตริน  บำรุงศรี โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กชายจิรวัฒน์  ทองโสม โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงจิรัชญา  เทพศิริ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1169 นายจิราวัฒน์  อะโคตมี โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงจุฑาดา  ติดมา โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1171 นายเจริญชัย  พลคราม โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กชายฉัตรชัย  ธนชัยกุล โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงชนินาถ  เมืองฮาม โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กชายชยพล  ต่างโอฐ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1175 นายชรัลยวัฒน์  ใจดี โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงชลธิชา  ผิวขำ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงชลธิฌา  สิทธิเวช โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงชัญญานุช  ไชยโภค โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงชิชา  มาปังโม โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จารุจารีต โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงค์พิพัฒน์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1182 นางสาวซาล่าฟิน  อุ่นวิเศษ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กชายญาณพัฒน์  หนูปัดทะยา โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กชายฐากร  ผิวผ่อง โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1185 นางสาวฐิติภรณ์  แก้วสะอาด โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญภา โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กชายณธพล  แสนเทพ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กชายณภัทร  ผดาเวช โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงณรัตมน  องอาจ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กชายณัชชนก  พลชัยยา โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กหญิงณัชชา  พรหมมา โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กชายณัฏฐวัจน์  นาแถมพลอย โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1193 นายณัฐกฤต  ศรีคร่ำ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กชายณัฐกิตต์  ใจหาญ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กชายณัฐชนน  สุวะมาตย์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชาวดอน โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1197 นางสาวณัฐพิชยา  ภูพันนา โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กชายณัฐภพ  อึ้งตระกูล โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กชายณัฐภัทร  ไชยโภค โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กชายณัฐวัฒน์  บ่อสุข โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงณัฐวิภา  ทาชาติ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงณัฐวิภา  ไพรนาทม โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงณิชกานต์  พระสว่าง โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1204 นายเด่นดนัย  แก้วนิล โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กชายตะวัน  วันตา โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1206 นางสาวตะวัน  อ่อนโก้ก โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กชายไตรภพ  สุวรรณธาดา โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงทักษอร  กินรีโดน โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงทิตาธร  กอบุตร โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงทิพากร  เทศประสิทธิ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1211 นายทีปกร  รุ่งจินดารัตน์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1212 นายธนกร  วันตา โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กชายธนกฤต  วงษาไทย โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กชายธนโชติ  ญานุปิติศักดิ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กชายธนดล  วงษ์ปัญญา โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงธนพร  ศรฤทธิ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงธนพร  เคหะนันท์ โรงเรียนบึงกาฬ ป.6 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กชายธนภัทร  แม้นศิริ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กชายธนวัฒน์  อ่อนผึ้ง โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กชายธนัชพร  ทับพรมราช โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงธัญยพร  เชื้อเวียง โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กหญิงธัญวรัตม์  แก่นโสม โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงธันยธรณ์  บุญธะรา โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1224 นางสาวธิดารัตน์  กุลรัตน์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงธิดารัตน์  บรรพต โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงธีร์จุฬา  ขัดเดชา โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กชายธีรดนย์  กวนพา โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กชายธีรเทพ  อุนาสี โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กชายธีรวัฒน์  พลเยี่ยม โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงนลินทิพย์  นามวัย โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กชายนวพล  เดชสายบัว โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กชายน้อมเกล้า  ศรีเหล่า โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กชายนันทภพ  ระหารนอก โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงนันทภัค  ระหารนอก โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงนิภาพร  บุญรอด โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1236 นางสาวนิโลบล  กมลเก่งเรียน โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงบัณฑิตา  มูลโต โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงบุญญิกา  มนตรี โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กชายปฏิภาณ  ปานทะล โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กชายปฐพี  บึงกาญจนา โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงปพิชญา  เขจรยศ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ราชาทุม โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1243 นายปรีชาพร  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงปวริศา  ป้องนาทราย โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กชายปัญญพนต์  สุขรี่ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1246 นางสาวปัญญารัตน์  อภัยโส โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กหญิงปาณิศา  บุตรสาระ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงปาริตา  พรมพิมพ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงปิ่มประภา  สุจันศรี โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงปิยธิดา  พรรษา โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงปิยา  แสวงนอก โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กชายพงศ์เจริญ  นิยมญาติ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กชายพงศภัค  เกตุพันธื โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงพรชนก  วงค์พิพัฒน์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงพรรวษา  สุภาสัย โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงพราวพุธธ์  สิงห์ลี โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงพัชรมัย  นิลวัลย์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงพัฒนาวดี  แสงเงินยอด โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กชายพัทธดนย์  โพธิ์ศรีน้อย โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กชายพัสกร  เสียงใส โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กชายพิชชากร  เรืองทวี โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1262 นางสาวพิชญา  เชียงคำ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กชายพิชญุตม์  อุตะรา โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กชายพินธคุปต์  ต้นหา โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กหญิงพิยดา  ขันอาษา โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงพิรดา  ทักษิณ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงพิรดา  สันติวิวัฒนพงศ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กหญิงพีรดา  สีดาน้อย โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กชายพีรพล  นิกรเทศ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กชายพีรพัฒน์  วิไชย์วงค์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กชายพีรภาส  คำลัยวงค์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กชายพีรวัส  พรมแพง โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กชายพีรวิชญ์  ผิวสว่าง โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1274 นางสาวเพชราภรณ์  ทองมหา โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คำสีลา โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กหญิงภวรัญชน์  ปานิเสน โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กหญิงภักดีรักษ์  ไชยแสง โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กชายภัคพล  ศรีหลง โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงภัทรจิรา  ผลจันทร์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กหญิงภัทราพร  ธรรมดาชัย โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงภาณิศา  สุวะศรี โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1282 นายภาณุพงศ์  อุตรธิยางค์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กชายภานุวัฒน์  กองเงินนอก โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กชายภิษณุพงศ์  จันทวงค์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กชายภูณพัชร  ศรีลาวรรณ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กชายภูวเดช  ภูไชยแสง โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กชายภูสิทธิ์  ชื่นชม โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กหญิงมัญชุพร  ชมภูพาน โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1289 นายรณกร  เบื้องสูง โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กชายรณชัย  โพธิสว่าง โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กชายรติกร  ไทยประยูร โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กชายรวิพล  ธงชัยยศ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงรสธร  ปึวันนา โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กชายรัชชานนท์  บุุปผา โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กหญิงรินทร์ญดา  โมงขุนทด โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กชายฤชะวินทร์  สิงห์ลี โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงวชิราภรณ์  เเสนเทพ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กชายวทัญญู  วงค์คำจันทร์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กชายวรชิต  ทองสด โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กชายวรชิต  ศรีเกษตร โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1301 นายวรวัส  วัลลา โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กหญิงวริศรา  สีไว โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กหญิงวันวิสา  จันทร์ละคร โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กหญิงวันวิสา  ฮาดดา โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กชายวายุกูล  ผาจวง โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กหญิงวาริสา  ดวงภักดี โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1307 นายวิชญะ  ศรีสว่าง โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1308 นางสาววิลาวัลย์  นาทอง โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงศดานันท์  พรหมพันธุ์ใจ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงศรีสุรัตน์ทัศพรณ์  บุติมุลตรี โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงศิรดา  สาที โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงศิริญญาภรณ์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กชายศิริลักษณ์  รุ่งโรจน์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กชายศุภชีพ  โดนโยธา โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กชายศุภเชฏฐ์  รูปเหมาะ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1316 นายศุภณัฐ  หลักชัย โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กชายเศรษฐพงค์  พันพิลา โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กหญิงโศภิตา  เชียงคำ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กหญิงสมิตา  กลิ่นศรีสุข โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กหญิงสลิลทิพย์  นิตยาชิต โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กหญิงสวรรยา  ปานทองสี โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กชายสหภพ  คำชู โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กชายสิรภพ  คำพิลา โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กชายสิรภัทร  สอนบ้านไผ่ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กหญิงสิริกันยา  วงศ์ก่อ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กหญิงสิริยากร  เพชรวิสัย โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กหญิงสุชาวดี  เสาะสมบูรณ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1328 นางสาวสุนิตา  นามวงศ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กหญิงสุมินตรา  บุบผา โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1330 นายสุรนาถ  นาใจคง โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กหญิงโสภิดา  ผูพงษ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงหยาดพิรุณ  ผาสุข โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กชายอชิตพล  ตรีศาสตร์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กชายอติเทพ  ศักดิ์แสงโสภา โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงอธิชา  พระไตรรราช โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กหญิงอนินธิตา  เรียมแสน โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กหญิงอภิชญา  จันทนา โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1338 นายอภิวัฒน์  มีแก้ว โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กหญิงอรณัฐ  สุวรรณประทีป โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1340 นางสาวอริชรา  คมขำ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กชายอริยศาสตร์  สุวรรณไตร โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กชายอัครวินท์  ซินนกุล โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กหญิงอัปศรสราย์  ภูมลี โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กชายอาจอง  วงศ์หาบุศย์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กหญิงอาจารียา  ศรีเทศ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กหญิงอาชิรญาณ์  จันดาแสง โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กชายอิทธิศักดื์  จันทร์อ้วน โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
1348 นางสาวอินทุอร  แย้มยวน โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
1349 นางสาวกนกพร  นาวะศรี โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1350 นางสาวกมลวรรณ  ปรีพลู โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1351 นางสาวกรรณิการ์  วงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1352 นายกฤษฎา  บุญเดช โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1353 นางสาวกฤษฎาภา  แจ่มใส โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  บานชื่น โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กชายกิตติภพ  วิญญาวุฒิกุล โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กชายกิติธัช  เทศกุล โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1357 นางสาวเกตนิกา  ลีแสน โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1358 นายเกรียงศักดิ์  รินทอง โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1359 นายคณาธิป  จันทรเสนา โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1360 นายจตุภัทร  กาลบุตร โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1361 นางสาวจันทร์ทิมา  โสภักดี โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1362 นางสาวจาตรา  โคตรมี โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กหญิงจารวี  สิงห์ชุมไทย โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1364 นางสาวจีรประภา  ละมุงทวาย โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1365 นางสาวจุฑารัตน์  ลือชาพันธ์ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1366 นางสาวเจสซกา  กุดจอร์ดจิ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1367 นางสาวชนกเนตร  ศรีมังคละ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1368 นางสาวชนากานต์  มาติน โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1369 นายชลชาติ  แสงชาติ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กหญิงชลธิชา  กิตติการ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1371 นายชาติชาย  กาสี โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1372 นายชินวัตร  มีสงเปือย โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1373 นางสาวชุติญา  กาสี โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กหญิงชุติมาภรณ์  เข็มเครือ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1375 นายญาณกร  ศรีสะอาด โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1376 นางสาวฐิติพร  จันทะนี โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กหญิงณัชณิชา  นาทันคิด โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สิมลี โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1379 นางสาวทยิดา  สีหาพรม โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1380 นางสาวธัญชนก  หาญสุริย์ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กหญิงธัญญ์ชนก  วิเศษสี โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1382 นายธีรวัฒน์  ภูพันเว่อ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กหญิงนภาพร  เหนือโพธิ์ทอง โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1384 นายนราศักดิ์  บุบไชยา โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1385 นางสาวนิจจารีย์  สาเสน โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  จุลทา โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1387 นางสาวปวีณา  พนอมสาท โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กหญิงปวีณา  วงชารี โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กหญิงปัณฑารีย์  อามาตรสมบัติ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กชายปัณณธร  คตคีรี โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1391 นางสาวปัทมา  เวียงคำ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1392 นางสาวปาณิสรา  เลี้ยงถนอม โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1393 นางสาวปิยมาศ  ชายทวีป โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  เกล็ดงูเหลือม โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1395 นางสาวพรทิพย์  มังศรี โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1396 นางสาวพรนภา  แก้วผาด โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1397 นางสาวพลอยวรินทร์  ภูศรีโสม โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1398 นางสาวพอฤทัย  ปาณะศรี โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1399 นางสาวพัชรดา  เทพวัน โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1400 นายพัชรพล  กองแก้ว โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1401 นางสาวพัชราภรณ์  พรหมพินิจ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กชายพิชาญ  อุ่นเย็น โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1403 นางสาวพิทยาภรณ์  มิเถาวัลย์ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กหญิงพิมชนก  พรมเสน โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กชายพีรดนย์  ยิ่งวิวัฒน์ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กหญิงเพ็ญเพชร  พวงเพชร โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กหญิงภาวินี  สมพงษ์ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1408 นายมงคล  สุวรรณศรี โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1409 นางสาวละอองดาว  ขาวพล โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1410 นายวงศกร  งวงคำนาม โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1411 นางสาววนัดดา  ชนะศรีภูมิ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1412 นางสาวศิรินภา  ปารี โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กหญิงศิริวรรณ  เสียงลำ้ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1414 นายศุภชาติ  ปัสสาสัย โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1415 นายศุภวิทย์  แสงสุข โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1416 นางสาวศุภัชรา  สุขใส โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1417 นางสาวษุภมาส  สุระทัด โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กหญิงสิริวัลญา  รักจันทร์ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1419 นางสาวสุดาภรณ์  อุคำพันธ์ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กหญิงสุนันทา  ศรีอุดม โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1421 นางสาวสุพัตตรา  สุสินแก่น โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1422 นางสาวสุพิชฌา  ดีแก้ว โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1423 นางสาวสุภานัน  ศรีทวีกาศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กหญิงสุรีภรณ์  สังวาล โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1425 นางสาวโสภิดา  สุวรรณศรี โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1426 นางสาวหนึ่งฤทัย  ใจบุญ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1427 นายอชิรวัช  บึงไสย์ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1428 นางสาวอภิญญา  แพงคำรัก โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กชายอภินัน  ระหาน โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1430 นายอภิรักษ์  มีสงเปือย โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1431 นายอภิวัฒน์  โอกะเทศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1432 นางสาวอรประภา  พรมแพง โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กหญิงอรปรียา  หาที โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1434 นางสาวอรวรรณ  แฮต โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1435 นางสาวอรสา  ถนอมใจ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1436 นางสาวอิทธิพร  สิงห์แก้ว โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กหญิงแก้วตา  เกษานุช โรงเรียนฝางพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1438 นายวันชนะ  เกษานุช โรงเรียนฝางพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กชายวิจพัฒน์  เหลี่ยมแฉ่ง โรงเรียนฝางพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กชายศรายุธ  นามวงค์ โรงเรียนฝางพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1441 นางสาวศศิวิมล  กล้าหาญ โรงเรียนฝางพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1442 นายสุรสิทธิ์  ศรีไสย์ โรงเรียนฝางพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1443 นางสาวหฤทัย  ห้าวหาญ โรงเรียนฝางพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กหญิงอติกานต์  ชาธิรัตน์ โรงเรียนฝางพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กหญิงอรนิดา  ส่องใส โรงเรียนฝางพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  ทราบพรมราช โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กหญิงขวัญฤดี  เขตคีรี โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กหญิงขวัญฤทัย  เขตคีรี โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กหญิงจุฑามณี  สมบัติ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กชายเจษฎาพร  ทองธรรมมา โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1451 นางสาวชลิตา  ศรีวงษา โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1452 นางสาวณัฐนิชา  โทสาลี โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กหญิงณัฐพัสสร  สุวิริยะกุล โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กหญิงทิปภา  บุตรวงษ์ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กชายธนาเดช  แสงมณี โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กหญิงธิดาวดี  นานาวัน โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กชายนวมินทร์  ภิญโญยาง โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กหญิงนัชชา  พละมาตร์ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1459 นางสาวปพิชญา  ปราบราบ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กชายปภังกร  ปัดทำยาเต โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กหญิงเปรมชนัน  วงษาเทพ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กชายพบพริษฐ์  ผาสุข โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กหญิงพรพิมล  พุทธบูรณ์ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กชายพัสกร  กรีฑา โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1465 นางสาวพิมพ์นภา  ไสยศาตร์ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กหญิงมัณทนา  สุขแสวง โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กหญิงลลิตา  วรรณวงค์ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กหญิงวณิชา  บูรณะโกศล โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1469 นางสาววัชรินทร  จะนต โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1470 นายวีระพงค์  สิงห์ทิศ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กหญิงศศินา  ศาลางาม โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กชายศิวกร  สุนันทนาม โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กชายศุภสัณห์  ปราบราบ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กหญิงศุลีพร  ศรีอินทร์ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กหญิงอนงค์นาฎ  สีอ่อน โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กหญิงอัจฉริยะดา  โพธิจร โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กหญิงอัฐภิญญา  หงษ์อุดร โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กหญิงกชกนก  นวรัตนากร โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1479 นางสาวกมลชนก  เทพอุดร โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1480 นายกฤษณะ  บัวชาบาล โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กชายกฤษณะ  รัตนะวิชัย โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กหญิงกวิณา  แก้ววิเศษ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กหญิงกัญญามาศ  วงวิราช โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1484 นายกันต์กมน  ศรีพลัง โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1485 นางสาวกัลย์สุดา  คำพิลา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กชายกิตติธัช  คนคล่อง โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กหญิงกุลณัฐ  คำแหล่ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กหญิงแก้วดวงพร  ชัยวงค์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กหญิงขวัญจิรา  อามาตรมนตรี โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กชายจักรพันธ์  ชัยชนะ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กหญิงจารุวรรณ  ทศศะ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กหญิงจีรนันท์  จันศรีชา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1493 นางสาวจุฑารัตน์  แก้วคูณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กหญิงจูเรีย  โรสซี่ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กหญิงเจนจิรา  สมสวัสดิ์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กหญิงชญานันทร์  ข่าบเพชร โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กหญิงชญาภรณ  อินทิรักษ์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กหญิงชฎาธาร  โพธฺ์หล้า โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กหญิงชฎาภรณ์  ปานจันทร์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กหญิงชนนิกานต์  ไสยวรรณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กหญิงชนมณี  ตรีธรรมกุล โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1502 นางสาวชมพูนุท  อัคสี โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กหญิงชวิกานต์  พูลเพิ่ม โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กหญิงชิตาพัณณ์  ภูวรุตประสิทธิ์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กชายชินภัทร  ไฟวงศา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กหญิงฐานิดา  พรมอุทธา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1507 นางสาวฐิติกัลยา  เอกตาแสง โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กหญิงฐิติกานต์  เรืองจันดา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กหญิงฐิติญาภรณ์  อามาตรมนตรี โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กหญิงฑิฆัมพร  แก้วมะ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กหญิงณกัญญา  ศรีเชียงหวาง โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กชายณภคดล  อ้นอินทร์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  มะโนรมย์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  จารุจิต โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1515 เด็กหญิงณัฐกฤตา  กุตเสนา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1516 นางสาวณัฐนิชา  ศิลเขียว โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กชายณัฐพล  เนื่องชมภู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1518 นายณัฐวุฒิ  ภาคภูมิ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กหญิงณิชนันทน์  พรหมดวง โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กชายเดชดนัย  วรรณคำโกฏิ์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1521 นายเดชาวัฒน์  ชัยโพธิ์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กชายเด่นชัย  โสดาเจริญ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1523 นายตนุภัทร  อินทรประเสริฐ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1524 นายไตรภพ  ไชยสวัสดิ์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กหญิงทนัชชา  พลแสน โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กชายทนุธรรม  อภิไชยาวาทย์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1527 เด็กหญิงทัศนภรณ์  ม่วงผุย โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1528 นางสาวทิพย์สุฑา  ตันวิลาด โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  นิกรเทศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กหญิงทิพวรรณ  แสนโคตร โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กชายธนพล  แสงซ้าย โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กหญิงธนวรรณ  สุรภี โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กชายธนวัฒน์  ผือฮีเขวา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กหญิงธนัสญา  เครือทองศรี โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กหญิงธัญชนก  ดงราราษี โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กหญิงธัญชนก  วรขันธ์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บัณฑิต โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1538 นางสาวธัญญสิริ  พินทา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1539 เด็กชายธันวา  ชาภิรมย์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1540 นางสาวธิตาภา  ปะวิเศษ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กชายธีรธร  ยี่เข่ง โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1542 นายธีร์รัชต์  ไชยคำภา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กชายธีรวัฒน์  คงทัน โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1544 นายนพรัตน์  โสดา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กหญิงนพัชนันต์  พงษ์เตชานุวัตร โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กชายนราวิชญ  แก้วคม โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กหญิงนริศรา  ผดุงพันธุ์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1548 เด็กหญิงนริศรา  เอี่ยมสกุล โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กหญิงนวิยา  คนโฮม โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กชายนัฐปกรณ์  คำมูลคร โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1551 เด็กหญิงนันท์นภัส  สาราสี โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กหญิงนิลบล  เสียงเย็น โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1553 เด็กชายบุญญภัฒน  ดีนวล โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1554 เด็กหญิงบุษกร  บุปผา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1555 เด็กหญิงปภาวดี  หูพารักษา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1556 เด็กหญิงปวรา  จันทร์สว่าง โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กหญิงปวริศา  โพธิ์น้ำเที่ยง โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1558 เด็กหญิงปัณฑารีย์  เรืองทวี โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1559 เด็กหญิงปานชนก  ครองยศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กชายปิยะโรจน์  ดอนละคร โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1561 นางสาวเปรมิกา  บุญปก โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กชายแผ่นฟ้า  วงษ์พุทธร โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กชายพงศกร  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1564 เด็กชายพชร  อ่ำนาเบี่ยง โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1565 เด็กชายพชรพล  แสงสุด โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1566 เด็กหญิงพรชรินทร์  ศรีประสงค์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1567 เด็กหญิงพรทิพย์  เว้นบาป โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1568 เด็กหญิงพรสินี  บัวพรมมา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1569 นางสาวพรสุดา  ทองแท้ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1570 เด็กหญิงพัณณิตา  พิสัยกุล โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1571 เด็กหญิงพัณณิตา  มะเดชา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1572 เด็กหญิงพันณ์ชิตา  ญาติสมบูรณ์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1573 เด็กชายพาณาสน์  อุ่นจิต โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1574 เด็กหญิงพิชชาพร  นาคอ่อนโพธิ์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1575 เด็กหญิงพิชญาดา  สุวรรณรอด โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1576 เด็กชายพิพัฒน์ภูมิ  ภูเฮืองแก้ว โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1577 เด็กหญิงพิมพ์กนก  จันทร์โยธา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1578 เด็กหญิงภัทราพร  สีสา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1579 เด็กหญิงภัทราวดี  คงทัน โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1580 เด็กชายเมธาวิน  สุวรรณรอด โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กชายยศพล  ศรีพุทธา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1582 นางสาวยสุตมา  วาระเนตร โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1583 เด็กชายรชต  คงทัน โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1584 เด็กหญิงรมิตา  หลานวงศ์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1585 เด็กหญิงรัตดาวรรณ  บาดาล โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1586 เด็กชายรุ่งรวิน  ดีสีนู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1587 นางสาวรุจี  บุตรนนท์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1588 เด็กหญิงเรณูกา  อินตาจัด โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1589 เด็กหญิงฤทัยชนก  บุญพันธ์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1590 นางสาวลลิตา  พิมพ์พันธ์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1591 เด็กหญิงลักษิกา  คำจันทร์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1592 นางสาววชิรินทรา  ปาระคะ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1593 นางสาววนิดา  จำเนียรผล โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1594 เด็กหญิงวรินทิรา  สุวรรณศักดิ์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1595 นางสาววริศรา  สามินทร์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1596 เด็กหญิงวลัยพร  แก้วลา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1597 เด็กหญิงวิชญาดา  ชัยพัฒน์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1598 นายวิชยุฒม์  บุตรศรีภูมิ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1599 เด็กหญิงวิรัลยา  ไชยรัตน์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1600 นายวีรภัทร  เทพนา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1601 เด็กหญิงศรินณา  เดชบุรัมย์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1602 เด็กหญิงศรินธร  ลิ้มเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1603 เด็กหญิงศรุตา  คำเหลือ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1604 เด็กหญิงศศิกานต์  อัฟอักนิส โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1605 เด็กหญิงศิรภัสสร  อังกาสี โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1606 เด็กชายศิรสิทธิ์  เดชไกร โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1607 เด็กหญิงศิรินภา  ชาเคน โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1608 เด็กหญิงศิริพร  อุตสัย โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1609 เด็กชายศุภกิจ  อามาตรมนตรี โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1610 เด็กชายศุภณัฐ  อนันตภักดิ์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1611 นายสรศักดิ์  คำเหลือ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1612 เด็กหญิงสรัลชนา  วรรณพรามณ์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1613 เด็กหญิงสรัสวดี  แสงนวล โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1614 เด็กหญิงสรุรีรัตน์  นาใจนึก โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1615 นางสาวสโรชา  อามาตรมนตรี โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1616 เด็กชายสิทธิโชค  ปุระพรม โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1617 เด็กหญิงสิริยากร  บุญวัง โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1618 เด็กหญิงสิริวรรณ  ต้นกันยา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1619 เด็กชายสุกฤษ  ไม้แสนดี โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1620 เด็กชายสุกฤษฎ  สรญาณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1621 เด็กหญิงสุธิดา  นาสุขา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1622 เด็กหญิงสุพรรณษา  ทุงจันทร์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1623 นางสาวสุภิชญษ  สาวิสุทธิ์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1624 เด็กชายสุรยุทธ  อุทัยวัฒน์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1625 เด็กหญิงสุรารักษ์  อาละพล โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1626 เด็กหญิงสุวนิดา  ปะมะพุดโต โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1627 เด็กหญิงโสธรา  นาสมผล โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1628 เด็กหญิงหงษ์หยก  ประวิเศษ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1629 นายอนุวัฒน์  มินิล โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1630 เด็กหญิงอภิญญา  นิตย์ใหม่ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1631 เด็กชายอภิญญา  นิยะนุช โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1632 เด็กหญิงอรัญญา  ทวีสุข โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1633 เด็กหญิงอริสรา  กงสีหา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1634 เด็กหญิงอริสรา  วงษ์มณี โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1635 เด็กหญิงอริสา  จันทะดี โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1636 เด็กหญิงอันธิกา  เสียวสุข โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1637 นางสาวอุบลวรรณ  จิตรกุศล โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1638 เด็กหญิงอุษามณี  สำเร็จรัมย์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1639 นางสาว ทานตะวัน  คำมุงคุณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1640 นางสาวกชกร  อุ่นวงค์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1641 เด็กหญิงกนกพร  กันยานัด โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1642 เด็กหญิงกนกพร  ยอดจันทร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1643 นางสาวกนกพิชญ์​  แสนประเสริฐ​ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1644 นางสาวกนกวรรณ  สุนสนาม โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1645 เด็กหญิงกนกสิริ  บุญสิงห์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1646 เด็กหญิงกรกนก  พลสุวรรณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1647 เด็กชายกฤษฎาวุฒิ  ปัญญารัตนรักษ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1648 นางสาวกวินธิดา  จันเจือ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1649 เด็กหญิงกัญญณัฐ  เวสาบรรพต โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1650 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อนันตภักดิ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1651 เด็กหญิงกัญญาวีร์  จำปากุล โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1652 เด็กหญิงกัณธิชา  โคตรสำนวน โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1653 เด็กหญิงกันติชา  สิงห์ทองเศษ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1654 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ไชยเดช โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1655 เด็กหญิงกัลยา  มีศรี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1656 เด็กชายกิตตินันท์  ขัตติยบุตร โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1657 นางสาวกิตติยา  ศรีชัยญา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1658 เด็กชายกิตติศักดิ์  อันเเสน โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1659 นางสาวกุลฑีรา  เฝ้าทรัพย์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1660 เด็กชายไกรสิทธิ์  เคนรักษา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1661 เด็กหญิงขวัญฤดี  พิทักษ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1662 นางสาวคณิตตาน์  การบุญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1663 เด็กหญิงคณิตา  ผิวสุวรรณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1664 เด็กชายคัมภีรภาพ  เคนรักษา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1665 เด็กชายจงรักษ์  สีสร้อย โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1666 เด็กชายจตุรพิธ  จันลา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1667 เด็กชายจรัสพงษ์  จำปาขาว โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1668 เด็กหญิงจิตรกัญญา  ปุราโส โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1669 เด็กหญิงจิตรทิวา  เพชรโคตร โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1670 เด็กหญิงจิรัชญา  กุลบุตร โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1671 เด็กหญิงจีรนันท์  ช่างไม้ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1672 เด็กหญิงเจนจิรา  เฉลิมเสน โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1673 นายเจษฎากร  โพธิ์สุวรรณพร โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1674 เด็กชายชญานนท์  อุปรี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1675 นางสาวชญานันท์  คำวันดี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1676 เด็กหญิงชญานิษฐ์  โพธิ์สุริยะ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1677 นางสาวชธิดา  ราภูมี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1678 เด็กหญิงชนัญธิดา  ติยะบุตร โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1679 เด็กชายชนาธิป  รูปเหลี่ยม โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1680 เด็กหญิงชนารดี  สีสร้อย โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1681 นางสาวชนิดา  เพียรสองชั้น โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1682 นางสาวชนิสรา  วงศ์สุนา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1683 นางสาวชนิสรา  โสภา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1684 นางสาวชไมพร  ประจงจิตร โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1685 เด็กชายชยังกูร  สุพร โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1686 เด็กหญิงชลณิชา  เวียงคำ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1687 เด็กหญิงชลดา  มาตจุฬา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1688 เด็กหญิงชลดา  สารวัน โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1689 เด็กหญิงชลธิชา  สุขวรรณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1690 นายชลวิทย์  กลี่เตียง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1691 นางสาวช่อผกา  ทุมรี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1692 เด็กหญิงชาริณี  เวียงธงสารัตน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1693 นางสาวชาลินี  อินทปัทม์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1694 นางสาวชิดชนก  ภูนาสรณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1695 นายชินดนัย  จอมใจ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1696 เด็กหญิงชุติมา  ชัยรักษ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1697 นางสาวชุติมา  ว่องไว โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1698 นางสาวญาณิศา   วงษ์สะอาด โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1699 เด็กหญิงฐิติรัตน์  พลเสนา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1700 นางสาวณพิชญา  คำภาหลอย โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1701 เด็กหญิงณราธร  ศรีรุ่งเรือง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1702 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ยังวรรณะ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1703 นางสาวณัฏฐณิชา  ทองมหา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1704 เด็กชายณัฏฐนันท์  ประพงษ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1705 เด็กหญิงณัฏฐนิช  ชัยขันธ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1706 เด็กหญิงณัฏฐิกา  บุษบา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1707 เด็กหญิงณัฐชา  พวงบุบผา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1708 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำภูมี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1709 นางสาวณัฐธิญา  วรรณภา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1710 เด็กหญิงณัฐธิดา  วิชาดี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1711 นางสาวณัฐราวดี  พรมคนซื่อ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1712 นางสาวณิชกานต์  แก้วมุงคุณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1713 นางสาวณิชากร  วะลัยรัตน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1714 เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญ​หล้า​ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1715 เด็กชายดรัญณพจน์  ชูแก้ว โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1716 นางสาวทรงพร  หล้าหิบ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1717 เด็กหญิงทอไหม  ชื่นชม โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1718 เด็กชายทัตพงศ์  วิชาผง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1719 นางสาวทานตะวัน  คำมุงคุณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1720 เด็กหญิงทาริกา  แพทย์เมืองจันทร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1721 เด็กหญิงทิพย์นารา  ฝาเฟี้ยม โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1722 นางสาวทิพย์ลาวัลย์  วังคะฮาด โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1723 เด็กชายธนกฤต  นามพิมูล โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1724 นายธนทรัพย์  ภูพานทอง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1725 นางสาวธนพร  ศรีสะอาด โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1726 นางสาวธนพร  สารสอน โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1727 นายธนายุธ  คนเพียร โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1728 เด็กหญิงธมลวรรณ  วงษ์​สะอาด​ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1729 นางสาวธรณ์ธันย์  คําภูมี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1730 เด็กชายธรากร  ขอนแก่น โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1731 นายธราเทพ  ศรีพุทธา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1732 นางสาวธัญญาภรณ์  วิณโรจน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1733 นางสาวธัญสมร  หัดคำหมื่น โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1734 เด็กหญิงธันญรัตน์  เสนคะ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1735 นางสาวธันย์ชนก  พลโยธา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1736 เด็กหญิงธันย์ชนก  มะโฮงชัย โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1737 นางสาวธารทิพย์  อุบลลา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1738 เด็กหญิงธิญดา  ภูผาสิทธิ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1739 เด็กหญิงธิดารัตน์  แสนดวง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1740 เด็กหญิงธิดาสวรรค์  แก้วคำ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1741 เด็กหญิงธีรดา  ตามวงค์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1742 นายธีรพัฒน์  โหตะรัตน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1743 นายธีระพงษ์  โนนทิง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1744 เด็กหญิงนภัส  จันทรสาขา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1745 นางสาวนภัส  ศรีธิราช โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1746 นางสาวนภัสรา  ลุยกระโทก โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1747 เด็กหญิงนภัสรา  เพชรพา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1748 เด็กหญิงนภัสสร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1749 เด็กหญิงนัฐจรี  นุพพล โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1750 นางสาวนิจวิภา  กุมภิโร โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1751 เด็กหญิงนิชนันท์  เหลาพรม โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1752 เด็กหญิงนิภาภร  สมเชียงคง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1753 เด็กหญิงนิสา  แย้มรอย โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1754 เด็กหญิงนีรนุช  เมฆวรรณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1755 เด็กหญิงนีรัมพร  กองกาญจน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1756 เด็กชายบดินทร์  เติมประชุม โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1757 เด็กชายบารมี  ศรีวงค์ษา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1758 นายบุณยกฤต  สี่แสน โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1759 เด็กหญิงบุณยาพร  ทองดี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1760 เด็กชายปภังกร  วงค์กะโซ่ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1761 เด็กชายปภังกร  แสนสวาท โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1762 เด็กหญิงปภาวรินทร์   ทิพย์ไชยแสน โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1763 เด็กชายประสิทธิชัย  จารมีชัย โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1764 เด็กหญิงปรียาฐาร  อุตป้อ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1765 นางสาวปลายฝน  ผงพิลา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1766 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ติยะบุตร โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1767 นางสาวปวีณ์ธิดา  รักษาธรรม โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1768 เด็กหญิงปัทมพร  แวงเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1769 นางสาวปัทมาภรณ์  สัตถาผล โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1770 เด็กหญิงปาณัทพร  ถูระวรณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1771 นางสาวปาณิศา  โปะปะนม โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1772 นางสาวปิยธิดา  บุญพา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1773 เด็กหญิงปิยนุช  คงนาค โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1774 เด็กหญิงปิยภรณ์  นนชมภู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1775 เด็กหญิงปิยะดา  แววศรี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1776 เด็กหญิงปุณณภา  สังข์ขาว โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1777 เด็กหญิงปูชิตา  ทาหาร โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1778 เด็กหญิงพชิรา  วุฒิสาร โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1779 เด็กหญิงพมลพร  คนชาญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1780 เด็กหญิงพรธันวา  กลอกกระโทก โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1781 เด็กหญิงพรธิดา  แก้วคนตรง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1782 นางสาวพรนภัส  ทะเลิงรัมย์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1783 นางสาวพรพิมล  เกตุกระโทก โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1784 นางสาวพรไพลิน  บุตรสา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1785 นางสาวพรวลัย  จันทร์โพธิ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1786 นางสาวพรสุดา  คำสุข โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1787 เด็กชายพลากร  พิมพ์กลม โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1788 เด็กหญิงพัชรา  สุนา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1789 เด็กหญิงพัชราภา  สมบัติ​ดี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1790 เด็กหญิงพัชริดา  ทาสี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1791 นางสาวพิชญา  แสนพันธ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1792 นางสาวพิชญาภา  รอสูงเนิน โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1793 นางสาวพิมพ์ชนก  ทองน้อย โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1794 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โพธิโชติ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1795 เด็กหญิงพิรญาณ์  โคตรปัจจิม โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1796 นางสาวพิรุณรัตน์  ศรีหานนท์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1797 เด็กชายพีรพัฒน์  พัฒนาสูนย์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1798 เด็กชายพุทธภูมิ  ปอนสำโรง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1799 นางสาวพูนสุข  สีสว่าง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1800 เด็กชายเพชรตะวัน  สายบัว โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1801 เด็กหญิงเพ็ญพรรณ  นันทะจักร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1802 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โคตรวงค์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1803 เด็กหญิงไพรพนา  ช่วยกลาง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1804 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  พันดง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1805 เด็กหญิงภทรวรรณ  นังตะลา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1806 นางสาวภัชรี  ภาเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1807 นางสาวภัทรภร  ฝาเฟี้ยม โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1808 เด็กชายภานุวัฒน์  พลเสนา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1809 เด็กชายภานุวัฒน์  เห็มมะลา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1810 นายภูริณัฐ  โต่งจันทร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1811 เด็กชายภูวเนตร  พิมพ์โกธา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1812 เด็กหญิงมธุรดา  คล่องดี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1813 เด็กหญิงมนฑิตา  ภูผาสิทธิ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1814 นางสาวมนัสนันท์  ราชคีรี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1815 นางสาวมัชฌิมา  หลิน โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1816 นางสาวรักนิรันดร์  ผูกพันธ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1817 เด็กหญิงรัชนก  ศิริกาญจน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1818 นางสาวรัชนีวรรณ  จิระพร โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1819 นายรัฐภูมิ  บุญสงค์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1820 นายโรจนศักดิ์  เวียงคำ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1821 เด็กหญิงวณาลักษณ์  พิมพสา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1822 เด็กหญิงวนิดา  มรมิ่ง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1823 นายวรพงษ์  ธงษาราษฎร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1824 เด็กหญิงวรัญญา  พินิจมนตรี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1825 เด็กหญิงวรัญญา  สุภาปุ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1826 นายวรากร  มูลมาตร โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1827 นางสาววริยา  สมภักดี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1828 นางสาววริศรา  จันทินทรางกูล โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1829 นางสาววริษา  คนเพียร โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1830 เด็กหญิงวฤนดา  สีนุรักษ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1831 นางสาววศินี  พระสุราช โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1832 เด็กหญิงวันวิสาข์  ศิริกาญจน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1833 นางสาววารุณี  ใชนา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1834 เด็กหญิงวาสิตา  วิชาดี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1835 เด็กหญิงวิชญาดา  นนทะศรี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1836 นางสาววิชิตา  สุริวงศ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1837 นางสาววิภาดา  พรมโคตร โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1838 เด็กหญิงวิภาวี  ศรีพรหม โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1839 เด็กหญิงวิไรพร  โนนทิง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1840 นางสาววิลาศินี  ศรีสกุล โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1841 เด็กหญิงวิศรุตา  สลางสิงห์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1842 เด็กชายวีระยุทธ  ขันทอง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1843 เด็กหญิงศรัญยา  ธรรมรส โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1844 นางสาวศรุตยา  โสภา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1845 นางสาวศรุตา  โคตรหานาม โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1846 เด็กหญิงศิรภัสสร  ยนยุบล โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1847 เด็กหญิงศิรินภา  แสงพนา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1848 เด็กหญิงศิริวิมล  จำเริญเศษ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1849 นายศิวัฒน์  บุตรดี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1850 นายศุภวิชณ์  หาญมนตรี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1851 เด็กหญิงศุภิสรา  สุโพธิ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1852 เด็กชายเศรษฐพงษ์  คำมะโฮง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1853 เด็กชายสราวุธ  ทองห่อ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1854 เด็กหญิงสริตา  ปิ่นโตนด โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1855 เด็กชายสหรัฐ  หรุ่นศรีเพ็ง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1856 นางสาวสิตานัน  สุกัณท์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1857 เด็กชายสิรภพ  งามฉวี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1858 เด็กหญิงสิริธร  โยควัตร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1859 เด็กหญิงสิรินทรา  เกตุสุวรรณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1860 เด็กหญิงสิริวิภา  ปัญโย โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1861 เด็กชายสุกฤษฏิ์  แก้วกิ่ง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1862 เด็กหญิงสุกัญญา  ทุมโยมา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1863 เด็กหญิงสุกานดา  เหลาไกร โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1864 นางสาวสุชญาดา  ไวแสน โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1865 เด็กหญิงสุฑารัตน์  จันทะแพน โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1866 เด็กหญิงสุดาวรรณ  ศรีภูธร โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1867 เด็กชายสุทธิพงษ์  แต้เตี้ย โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1868 เด็กหญิงสุธิดา  จำปาทอง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1869 เด็กหญิงสุนิสา  พวงเพชร โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1870 เด็กหญิงสุพิชชา  ศรีวะกุล โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1871 เด็กหญิงสุพิตา  ห้วยทราย โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1872 เด็กหญิงสุภัสสรา  สิงกันยา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1873 นางสาวสุภาวดี  สีพอ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1874 นางสาวสุวิมล  อินไข โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1875 เด็กชายเหมราช  เรืองโพน โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1876 นางสาวอติพร  เขื่อนชนะ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1877 นายอธิชา  รักษาศรี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1878 เด็กชายอธิปศร  สกุลเยี่ยม โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1879 เด็กหญิงอนัญญา  แก้วพินิจ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1880 เด็กหญิงอนุธิดา  เนตรวงค์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1881 เด็กหญิงอภัสรา  ลุนอุบล โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1882 นางสาวอภิญญา  นุดดอนไพร โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1883 เด็กหญิงอภิญญา  ฟองลม โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1884 นายอภิวัฒน์  ยศม้าว โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1885 เด็กหญิงอภิษฎา  ขามชู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1886 นางสาวอมรัรตน์  วงศ์อามาตย์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1887 เด็กหญิงอมราพร  ถูกคะเนย์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1888 เด็กหญิงอมินทร์ตญา  ขุนอินทร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1889 นางสาวอรณี  อาจทวีกุล โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1890 นายอรรณพ  นุ่มนาก โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1891 นางสาวอรวี  ลุนอุบล โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1892 นางสาวอรสมา  อาดี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1893 เด็กหญิงอรัญญา  มูลวงค์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1894 เด็กหญิงอัญชลีพร  บุญทศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1895 เด็กหญิงอัญชิสา  บุญจันที โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1896 เด็กหญิงอัญชิสา  ยาสาสัน โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1897 เด็กหญิงอัลิปรียา  เครือสุคนธ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1898 เด็กหญิงอาทิตยา  พันธ์หลง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1899 เด็กหญิงอาทิตยา  หอมใส โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1900 เด็กหญิงอาภัสรา  ไกรเเสน โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1901 เด็กหญิงอาภัสสรา  แก้วกาโสก โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1902 นางสาวอารียา  หาญกุล โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1903 เด็กหญิงอินทิรา  เภ้านู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1904 เด็กหญิงอุบลวรรณ  คำภูษา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1905 เด็กหญิง๊ัณัฐจิรา  โสวัน โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น