รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวกรวดี  มูลโพธิ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายกฤตภาส  ผลไสว โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
3 นางสาวกฤติมา  สิริจิตวานิช โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกฤติเมธ  กิจรังสิกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายกฤษณะพงษ์  คงตระกูลพิทักษ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายก้องกิดากร  พนมเริงไชย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
7 นายก้องฟ้า  สุทธิประภา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
8 นางสาวกอบกาญจน์  เหล่าศรีชัย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกัญจิรา  ราชเจริญ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกัญญาพัชร  กิตติพัฒน์วงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
11 นางสาวกัญญาพัชร  ร่วมรัตนตรัย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
12 นางสาวกัญญาภัค  ร่วมรัตนตรัย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายกันตธี  โฮซิน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงกันต์พิชชา  นารอง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
15 นางสาวกัลยรัตน์  สถิตโพธิ์ศรี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายกิตติ์ธเนศ  สมมีทวีสมบัติ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายกิตติภูมิ  บุญพาสิริสกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายกีรติธรณ์  โฮซิน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงกุลจิรา  โอนากุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงขอขวัญ  ฐิติปุญญา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายคมชาญ  โคตรธนวดี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายคุณาวุฒิ  บุญยืน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงจรรยมนฑน์  แสงไกร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงจรัสภรณ์  ศิลาคม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายจารุเดช  เชิดโกทา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงจิดาภา  นันทะสาร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงจิตภินันท์  โพธิ์อ่อนจรูญ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงจิรภัทร  ร่มโพธิ์ทอง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
29 นางสาวจิรสุตา  ศรีโบราณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
30 นางสาวจิรัชยา  เป้าป่าเถื่อน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายจิรายุ  สมศรีมี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายจีรวัฒน์  ชื่นคำ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายจุฑานนท์  ศรีเสมอ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายเจมส์ พานิวง  องคนุสสณ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงชญณัฐ  ภูวศรีวัฒนานนท์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงชญาดา  วิสุทธิรัตนมณี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงชนวรินทร์  ลีทุม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
38 นางสาวชนาภัทร  วิทยาบำรุง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายชโนดม  เมฆวัน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงชรินรัตน์  แก้วอุดม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายชวิศร  อึ้งมณีประเสริฐ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงชวิศา  รัตนไตรวิรัตน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายชาคริต  ตระการกูล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงชินาณา  แสงชาติ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงโชติกา  ตุลยานันต์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
46 นางสาวโชติกา  สิริจิตวานิช โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายญาณกร  แสงสว่าง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงฐิตารีย์  พินิจการวัฒน์กุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงณฐมน  วังธนากร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายณพงศ์ภพ  เอ็งอุทัยวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงณภัทร  ควรดำรงธรรม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายณภัทรสรวง  แสงสว่าง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
53 นางสาวณัชชา  หอบรรลือกิจ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงณัฏฐ์วรัชญ์  เวชชนินนาท โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงณัฐธยาน์  แป้นหยูรัตน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงณัฐธิดา  รียะวงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายณัฐพงษ์  เตียวศิริชัยสกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
58 นางสาวณัฐวรรณ  ฮอดจันทร์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายณัฐวัฒน์  กิจจงเจริญยิ่ง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายณัฐเศรษฐ  ทวีรัตนพาณิชย์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงณิชาพัฒน์  อึ้งอารี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายดลภัทร  วรรณพันธ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงทรรศิกา  สกุลดวงดี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายแทนไท  ธาตุทำเล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงธนพร  บุญพาสิริสกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายธนภูมิ  ธนพิทักษ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงธนรักษ์  จันโทศรี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงธนัชชา  ธนพิทักษ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงธนัชชา  เต่าแก้ว โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายธนันกร  นามอุทัย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงธมนวรรณ  ศรีประทุมวงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายธราเทพ  สูงสุมาลย์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงธัญพิชชา  นนพิภักดิ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
74 นางสาวธัญลักษณ์  วงษ์ศิริ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายธีร์ธวัช  อาวพิทักษ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงธีรพร  คำทิพย์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงนงนภัส  เอ็งอุทัยวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
78 นางสาวนภัสพร  มะเสนา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงนมิตา  จีระไพบูรณ์กิจ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายนรภัทร  รัฐสมุทร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายนรวิชญ์  บัญญัตินพรัตน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงนัฐฐา  ดุลบดี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงนันท์นภัส  กลางโยธีจรัส โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงนันท์นภัส  มูลมณี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงนันท์นลิน  ชัยจันทร์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงนันทภัค  อิธถาฤทธิ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงนิรัชพร  วรรณะ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายบวรเทพ  เต็งรังสรรค์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงบุณฑริกา  ประคองขวัญ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงบุณยวีร์  ธาดาเดช โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
91 นางสาวบุณยานุช  ธาดาเดช โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงบุลภรณ์  รัตนะเจริญธรรม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายปฏิภาณ  เอกธนบดี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายปธานิน  ตปนียโชติ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายปภนสรรค์  วังศานุวัตร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงปภารินท์  อึงสกาว โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายประจักษ์  ชาญนอก โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงปริชญา  กองมณี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายปวรปรัชญ์  นิยมเหลา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายปัณณทัต  มาสันติสุข โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายปัณปารัช  มาสันติสุข โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงปาณิสรา  แก่นชูวงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงปารีณา  สถิตธรรมนิตย์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
104 นางสาวปารียา  นรานันทน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงปิยดา  สมรฤทธิ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงปิยพัชร์  เรืองนรพัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงปุณยาภา  นันทะสาร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายเปรมปะวีร์  บุญญาพิพรรธน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายพงศ์ณภัทร  ยุบลวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายพงศ์ธวัช  สวรรยาวิสุทธิ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายพชร  สุทธาโรจน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายพชรวัฒน์  อึ้งเจริญไพศาล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงพรนภัส  สิริธนสุข โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
114 นางสาวพรพิรุณ  ศรีสรณ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
115 นางสาวพรหมพร  พรหมปู่ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงพริมา  นันทะสาร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายพัฒน์  พัฒนขจร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
118 นางสาวพิชชานันท์  แช่มชื่น โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงพิชชาภา  พิลาไชย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงพิชชาภา  โมคา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงพิชญา  อโนชาเดช โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
122 นางสาวพิชญานันท์  แสงแก้ว โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงพิริยา  ดำรงพนาวัลย์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายพีรดนย์  สุขธนะ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายพีรรัฐ  โถบำรุง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายพีระกานต์  สุวรรณประสิทธิ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงพุฒิพร  เจริญวิมลรักษ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงพุทธิชา  สิงห์ชา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงแพรไหม  อรุณแสงศิลป์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายโพธิพงศ์  บุญรอด โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงไพลิน  ตั้งสุนทรวิวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงภทรพรรณ  พิมพ์บรรณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  ฤาสายไตรภพ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงภัคธีมา  ธุระพันธ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงภัทรชยา  สระคูพันธ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายภัทรภณ  ธนพิทักษ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงภัทรวดี  จุลปาน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงภัทราวรรณ  ภาสอน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงภิญญดา  บุญโสม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายภูเบศวร์  ช่อผกา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายภูมิชนก  ดงบังสถาน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายภูมินรินทร์  เสวะโก โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายภูริภัทร  เพ็งสา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงยูริ  ชิเยโมเนะ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงรดา  ทองสา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายรพีพงศ์  อภิรัตน์วรากุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงรมณ  เหลือวงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
148 นายรมย์รวินท์  ดำรงสัจจ์ศิริ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงรวิภาสรณ์  เจนถาวรกุลศักดิ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงรัชญาณ์  คำแก้ว โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงรัฏฐอร  ศรีแสง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
152 นางสาววชิรญาณ์  พรหมโสภา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายวรธิษณ์  แสงศิลา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงวรรณภา  สุรชนม์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงวรรณวณิช  เศษสมบูรณ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงวรัญญา  เกษตรเอียม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายวรัญญู  ปานมงคล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงวรันธร  ศักดิ์สง่าวงษ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายวริทธิ์นันท์  ศรีสร้างทอง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
160 นางสาววริศรา  ตั้งสุนทรวิวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงวิภาดา  ดารารัตน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงวิภาพร  จาตุรงค์กร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายวิโรจน์  ทองลี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายศรวัสย์  เนตรกิตติพงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงศรุตตา  สาขาคำ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงศศิพิมพ์  เหมุทัย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงศิรฎา  ศรีดาวเรือง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงศิรภัสสร  ใจเที่ยง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงศิริณัฐ  พนมพิพัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายศุภกร  แสนโสดา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงศุภญาณี  จึงวัฒนตระกูล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายเศรษฐวิชญ์  ชัยจักร์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายสรวิชญ์  ศรีสร้างทอง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายสรวิศ  บุญรัตน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงสรีมล  ภักดีขจิตพันธ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายสิทธิพร  สิงห์นลินธร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายสิรภพ  วังธนากร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายสิรวิชญ์  ชาวดร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงสิริวัฒนา  ดวงบุปผา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงสีวลี  แซ่จึง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงสุชานรี  เหล่าสงคราม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายสุปรีชา  เล้าประดิษฐ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงสุพิชชา  เสวะโก โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายสุภรัชวุฒิ  พงศ์สุวรรณพร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายสุรพัศ  กล่ำแสง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายอชิรวิชญ์  ศิริวรโชติ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายอติคุณ  มีจันที โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงอนันตญา  นนท์กระโทก โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงอภิศรารักษ์  จันโทศรี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงอภิสุตา  อัคเนตร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงอรจิรา  ประทุมชัย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงอัจฉริยา  สาระปัญญา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายอัศวิน  วรเดชมงคล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายอินทัส  ศิริวรโชติ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงฮินะ  เมืองแวง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงกนกพร  ยอดสง่า โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงกมลพร  บวรรัชธรรม โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ชาญนรา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงกีรัตยา  แสงจันดา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงกุลชา  ศิริวรโชติ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงจารวี  ภัทรเกริกชัย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงจิณณพัต  พันธุ์โอภาส โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  เสตะรมยะ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงจุฑามณี  นารินทร์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงชนันรัตน์  พุทธา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  วงษ์เพ็ชร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงชลธิชา  เที่ยงธรรม โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงชวิศา  เยี่ยงแก้ว โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีโบราณ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เจริญสุข โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงญานิศา  แฝงศรีพล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงณฐิกา  พิมพ์ภาค โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ไชยสัตย์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงณัฐธิดา  นาโพธิ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงณัฐพร  กกฝ้าย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงธนพร  สุวรรณโคตร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงธนัญญา  สุทธิแพทย์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงธิดารัตน์  พุกคำแปลก โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงนงค์ณภัทร  สาฆ้อง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ทองสวย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงนันท์นิชา  ไพศาลรุ่งเจริญ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงบุษกร  บุญหนุน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงเบญจพร  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงปนัสยา  ผาบุญมี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงปพิชญา  ศรีศกุน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงปรีณาพรรณ  วรรณดี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงปวริศา  พรหมคุณ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงปวิชญา  นามีผล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงปวีณาพร  ประจงสาร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงปสุตา  บุญเวิน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงพรชิตา  โชติศิริ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงพัชราภา  สุระเทวี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงพาทินธิดา  ธานะราช โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงพิชญธิดา  ขัตติยะ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงพิชญาพัชร  จันทรมาตร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงพิญาดา  ฝ่ายชาวนา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงพิมภิกา  ไชมาสุก โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงเพียงออ  พงษ์วงษ์ไพศาล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงภัคจิรา  สุวรรณคร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงภาวินี  ปลัดกอง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงร่มเกศ  คำวิจิตต์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงรักษิณา  เสียงใสย์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงลดาวัลย์  บุญสุข โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงศศิภัทชา  เจียรเจริญกิจ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงศิรินภา  เทพสิริ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงศุภลักษณ์  ศรีหะ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงสรัญญา  เกิดมงคล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงสโรชา  บัวผัน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงสิริยากร  กุลศรี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงสุทัตตา  จันทะแจ่ม โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงสุพิชญนันท์  พรมสอน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงสุพิชญา  เพชรแสงใส โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงสุวพิชญ์  จันทร์เรืองโสภา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงอภิชญา  คำมี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงอภิญญา  ฉ่ำศิริ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงอภิญญา  ภูวเดชากุล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงอังควิภา  พัฒนขจร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงอารดา  นิตทยา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงแันทิศา  ถนอมภักดี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
260 นางสาวกนกวรรณ  บุญเกิด โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงกมลฉัตร  มุกดาม่วง โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงกฤติมา  พากุล โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
263 นางสาวกฤติยา  พากุล โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
264 นายกฤษณพงศ์  คนดี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
265 นางสาวกวินทิพย์  พลสิมมา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงกาญจนา  จันทรไพดร โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
267 นายกิตติกร  บุญรักษา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายกิตติชัย  บุญนาโพธิ์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
269 นายกิตติพงศ์  ยางชุม โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
270 นายกิตติพศ  โกกิ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายกิตติพันธ์  พุทธเสน โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
272 นางสาวกุลปริยา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงกุศลิน  ชำนาญพรหม โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
274 นายเกริกชัย  วิเศษชู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
275 นางสาวเกษดาพร  ดูวิเศษ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงเขมสิริ  เบ้าหล่อเพชร โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
277 นางสาวคณนาถ  ฝอดสูงเนิน โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
278 นายคทาวุธ  ไมสุพันธ์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายคมกฤช  องอาจ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายจักรพงษ์  แดนหงษี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
281 นางสาวจิรนันท์  คำดีบุญ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
282 นางสาวจิรัฐติกาล  จำปี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงจิรารัตน์  พิมพาที โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงจุฑามาศ  ชุมแวงวาปี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายฉัตรดนัย  ขันขจร โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
286 นางสาวชนากานต์  พากล้า โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
287 นายชนาธิป  ไชยหาญ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงชนินาถ  ช่างสากล โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงชลณิชา  ภูโคกสูง โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
290 นางสาวชลดา  จันโสดา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงชลธิชา  นามอาษา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงชวพร  มั่งมูล โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงชวิตา  ศิริมาลา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายชินดนัย  มาลา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
295 นางสาวชีวรา  ไชยแก้ว โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงชุติมา  ภาระพงษ์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ปัญจาคะ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
298 นายฑิตินัย  ไกยะแก่น โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
299 นางสาวณฐิตา  มนิสสา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  พ้นภัย โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
301 นายณัฏฐ์พงษ์  บัวศรี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงณัฐกฤตา  คำภิระ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงณัฐจีรา  จอมคำศรี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
304 นายณัฐชนน  นามวงษ์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
305 นางสาวณัฐชนันท์  ภูวันนา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีมีวอ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายณัฐปกรณ์  ไตรสูงเนิน โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
308 นายณัฐภัทร  วงศ์ธรรม โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายณัฐภูมิ  อาจหาญ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงณัฐวิภา  โยธาฤทธิ์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายทยากร  ศุภกมลสิทธิ์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
312 นายทัตเทพ  นวตกุลไกร โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
313 นายธนกร  ริยะสุ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายธนกฤต  สาวงศ์นาม โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
315 นายธนภัทร  โพธิ์สิงห์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
316 นายธนวัฒน์  โคบาล โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงธนัชชา  ศิริวงศ์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายธนา  เกษมสารคุณ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายธนาวุฒิ  เตศิริ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงธิญาดา  เชื้อศรีนนตรี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
321 นางสาวธีมาพร  โยทุม โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
322 นายธีรพงษ์  โพธิ์สุวรรณพร โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายธีรภัทร  ทองบุญมี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
324 นายธีระพล  มุสิกบุญเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
325 นายนครินทร์  ปาปะกัง โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายนนทภัทร  นามอาษา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายนนทวี  สุขแก้ว โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายนพเกล้า  ปานดี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายนพวิทย์  ศรีวรรณะ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงนภัสวรรณ  นามวงษ์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
331 นางสาวนริศรา  รักภักดี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงนัฏฐฎาพร  วิเศษทอง โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
333 นางสาวนันทิชา  พาสุข โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงน้ำเพชร  น้อยสีเหลือง โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
335 นางสาวนิชา  ณ สุนทร โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายนิติศาสตร์  ฟูมบุญ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
337 นายนิธิกร  จินตนา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
338 นางสาวนีรชา  นามอาษา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
339 นางสาวบังอร  เสียงเย็น โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
340 นางสาวบุณยธิดา  จันทา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงบุณยานุช  ทับสมบัติ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
342 นางสาวบุษรินทร์  บุษษะ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายปณิธาน  เบ้าทองหล่อ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงปนัดดา  เหล่าศรีชัย โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายปภพ  สุทธิรัตนโศภพ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงปภาดา  ศาลาคำ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงประวีณา  วงสุริยา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
348 นางสาวปราณี  เสียงเย็น โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
349 นางสาวปรารถนา  สีดาผัน โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายปองพล  ชนะกาลี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายปาฏิโมกข์  มูลอามาตย์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
352 นางสาวปิยะดา  ธงชัย โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงปิยะธิดา  โมกโฉม โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
354 นางสาวปุริญา  ปุริเส โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายผดุงวัฒน์  พันหล่อมโส โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายพชร  แสงศรี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายพชรพล  ทุนประเทือง โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงพรนภา  สีอ่อนแสง โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงพรรณนภา  ละดาดาษ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงพรวิตรี  บุญรักษา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงพลอยมณี  ราชศรี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
362 นายพัชร  พรมสิงห์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายพัชรพล  สารมานิตย์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงพัชราภา  สัตตะพันธ์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงพัชริดา  เหมือนจันทร์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
366 นางสาวพัณณิตา  ผดุงลม โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
367 นางสาวพิมพ์ชนก  วรชัย โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ป้องศรี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงพิมแพรวา  บุญมาลี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
370 นางสาวพิมลดา  อินทร์กง โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงพิรญา  เมืองจวง โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงพิรดา  แก้ววันนา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
373 นายพีรวิชญ์  จำปี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายพีระพัฒน์  พิกุลรัตน์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายพุฒิพงษ์  แสวงวงษ์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
376 นายภัคพล  มุสิกบุญเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
377 นายภัทรกร  ม่วงภูเขียว โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
378 นางสาวภัทรธิดา  มุขกัง โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
379 นางสาวภัทรวดี  เย็นสำราญ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ขันธวิชัย โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
381 นายภาณุวิชญ์  บุตรชารี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงภารดี  สีอ่อนแสง โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงภาสินี  ซื่องาม โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
384 นางสาวมนตร์นภา  ลีวงษา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
385 นายมารุจ  หลงเจ๊ะ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  บัวระภา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
387 นางสาวมินทิรา  บริสุทธิ์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
388 นายรนาถฐากูร  โพธิ์อำพล โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงรสิตา  ผ่านคำ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายรสินทร์  แก้วเกิดมี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
391 นายรัชพล  ฉายยิ่งเชี่ยว โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
392 นายราม  อินทะวงษ์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
393 นายรุ่งโรจน์  ศรีบุญนาค โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
394 นางสาวรุจิรา  ขันธวิชัย โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
395 นางสาวลัดดาวัลย์  มหาวงศ์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
396 นางสาวลิกุลรัตน์  คงแสนคำ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงวนิศา  จันทร์วิชัย โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
398 นางสาววรรณิภา  ชาดี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงวรัญญา  ชนะชัย โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงวรัทยา  คนานิตย์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงวราพร  ขันทองคำ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
402 นางสาววราภรณ์  ร่วมรักษ์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
403 นางสาววริญญา  นามโว โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงวริศรา  เลี้ยวสกุลนำชัย โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงวรีรัตน์  ศรีสุราษฎร์ธนา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
406 นายวัชชิระ  ฟองคำ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
407 นางสาววันวิสา  เสียงเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
408 นายวิทยา  ช่วยค้ำชู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
409 นางสาววิยดา  แยงคำ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
410 นายวิศกร  กุญชร โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
411 นายวิศวะ  จันทรเสนา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
412 นางสาวศศิธร  ลีพฤติ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายศักดิธัช  บุญปก โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
414 นางสาวศิริกัญญา  กุศลยัง โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
415 นางสาวศิริรัตน์  หาสอดส่อง โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
416 นายศิวะพงษ์  มลาเภา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายศุภกร  นามอุตวงษ์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
418 นายสมฤาชัย  กูลพรม โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายสรดิษฐ์  ขันสีนวล โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงสริญญา  วิยะรัตน์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงสายสวรรค์  สวัสศรี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
422 นางสาวสาวิตรี  วิเศษแก้ว โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
423 นางสาวสิรินทรา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
424 นางสาวสุฐิตา  สายเสมา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
425 นายสุเมฆาพงศ์  จุ้ยไธสงค์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
426 นายสุริยะ  ลักษณะ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
427 นางสาวสุวนันท์  พลสิม โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
428 นางสาวอคิราภ์  อุดรเขต โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
429 นายอภิสิทธิ์  เวียงพล โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
430 นางสาวอรจิรา  พินทา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงอรไท  อาจหาญ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงอัจฉริยาพร  จอมทิพย์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
433 นางสาวอาทิตยาพร  กองลุน โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายชาญเศรษฐ์  สถิตโพธิ์ศรี โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
435 นายธนพล  ท้าวนอ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
436 นายเนมิราช  พานเงิน โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายปวริศ  โกฏิรักษ์ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
438 นางสาวศิริลักษณ์  จันทร์โสม โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายอาทิตย์  กันทิสา โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
440 นางสาวอารีญา  แก้วกล้า โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
441 นางสาวศิรินทิพย์  ศรีหาโคตร โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม ม.3 คณิต ม.ต้น
442 นางสาวสุรีรัตน์  น้อยสุวรรณ์ โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม ม.3 คณิต ม.ต้น
443 นางสาวชุติมา  ชาญฉลาด โรงเรียนกู่แก้ววิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
444 นางสาวปัทมา  เชื้อคำ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
445 นางสาวพิริสา  แก้วจอหอ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายภาราดร  บุญช่วย โรงเรียนกู่แก้ววิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  โพธิหล้า โรงเรียนกู่แก้ววิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
448 นางสาวอรปรียา  ศิริภักดิ์ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงกนกพรรณ  โสภิณ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงกานต์สินี  รากะเสน โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น