รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวกนกทิพย์  สุธงสา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกนกพร  สีทอนสุด โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
3 นางสาวกนิษฐา  ศรีพล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกมลรัตน์  สอนสุภาพ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
5 นางสาวกมลลักษณ์  อุ่นแก้ว โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญเรือง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายกฤตภาส  สาวิสัย โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกฤตยา  แก้วปัดชา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
9 นายกฤติพงศ์  สุวรรณชัย โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกฤติมา  สาลีสี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกวินธินาฏ  ปาลี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงกวินนาฏ  ศรีราชอินทร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายกวีวัธน์  ชาติโสม โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
14 นายกษิดิ์เดช  แพพ่วง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายก้องกิตติ  วงษ์ศิริ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงกัญจนภรณ์  จันทริมา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
18 นางสาวกัญญาวีร์  ศรีราชอินทร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
19 นายกันตพงศ์  สายโสภา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงกานดาภร  แก้วระเวีย โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงกาลัญญุตา  ปัญจวุฒิวงศ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงกิตติกานต์  โสกัณทัต โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงแก้วกัลยา  ปิ่นเจริญ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  วงษ์ธรรม โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงขวัญข้าว  มั่นสอน โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงขวัญชนก  บุญมา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
27 นางสาวขวัญชนก  ใจวงค์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงขวัญณภัทร  พาภักดี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงขวัญมาดา  บัวทุม โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงขวัญศิริ  วังคีรี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
31 นายจักรภัทร  รัตนวาสนา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
32 นางสาวจันทรนภา  น้อยมิ่ง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงจามรินทร์  ย่นพันธ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงจารุภา  ทองภู โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีดามา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายจิตรภาณุ  สิมสวัสดิ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายจิรกิตต์  นามกอง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายจิรณัฐ  คตธมาตย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายจิรพัฒน์  คตธมาตย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายจิรพัฒน์  อุทะยาภา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
41 นายจิรภัทร  จันทร์นาม โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายจิรัฏฐ์  สุริยวรรณ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายจิรายุ  จันทร์พาณิชย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
44 นางสาวจิฬาวรรณ  บุตรศรี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ผลผดุง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญกล้า โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงฉมามาศ  ทุ่งมล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงชญาดา  ชัยดี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงชญาภา  บางยี่ขัน โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงชญาภา  วงศ์มีฤทธิ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายชนวีร์  คงกล้า โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงชนัญชิดา  วามะลุน โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
53 นางสาวชนัญชิดา  ใหม่วงศ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายชนาธิป  นาทันตอง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายชยณัฐ  ไชยรถ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายชยพล  ทองเวียง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงชลิตา  มีพาสา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงชวิศา  โชติพิชญกานต์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงชัชชฎาพร  สันพันธ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายชัยนรุตม์  แสงสว่าง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
61 นายชาคริต  ภักมี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายช้างเอก  ฉัตรวงศ์ทอง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
63 นายชิษณุชา  แพนไธสง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
64 นายชิษณุพงศ์  ศรีเพ็ง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มาตรแก้ว โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุคนธทรัพย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงชุติกาญจน์  โปร่งมณี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงฌิโนทัย  ไชยยันต์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
69 นางสาวญาณิศา  ชัยจันทร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงญาตาวี  ชาวกระลึม โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงฐิดาพร  ตันมิ่ง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงฐิติชญาน์  พริ้มขจีพงศ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงฐิติวรดา  อะโน โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายณภัทร  แสนเมือง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงณภัทรพัฒน์  พลยุทธ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงณหทัย  ใฝ่ชำนาญ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงณัชชา  ศิลารัตนพันธ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายณัชภัค  อักษรนู โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สถิตชาญวุฒิ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  แก้ววงษา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศุภวงศ์วรรธนะ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายณัฏฐนันท์  แสนประสิทธิ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายณัฏฐพล  แสนหาญ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายณัฏฐ์รพี  ศรีนาราง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงณัฐชยา  ทิพย์อุดม โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
86 นางสาวณัฐชา  คงกล้า โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงณัฐฑริกา  สุขราช โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงณัฐทิชา  เพชรเวียง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงณัฐนันท์  สำราญเจริญพงศ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
90 นางสาวณัฐนิชาช์  ลีทอง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงณัฐนิชาพร  ปินปัด โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายณัฐพงศ์  แท่นแก้ว โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายณัฐพัชร์  กุลบุตร โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงณัฐพิชญาณ์  บุตรทา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายณัฐภัทร  ยึนประโคน โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
96 นายณัฐภัทร  สิงห์สุพรรณ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
97 นายณัฐวัตร  แก้วประกาย โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
98 นางสาวณัฐวิภา  รบไพรินทร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงณิชา  โกมาสถิตย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงณิพิชญา  สุนา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
101 นางสาวดรัลรัตน์  ชัชวาลย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายดลยฤทธิ์  อันทะระ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายดิษฐวัฒน์  ศิริศักดิ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายแดนไท  สุนทองห้าว โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายติณณภพ  กิ่งไพบูลย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
106 นายเตชสิทธิ์  ภูสีดิน โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายถิรวัฒน์  เหลืองสุวรรณ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงทัตพิชา  จันทร์เพ็ง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
109 นายทีปกิติ์  พรหมสัตยพรต โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงธนกร  บัวระภา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายธนกฤต  ทองป้อง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายธนดล  เผ่าพงษ์ศิลป์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงธนพร  แซ่เติ๋น โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายธนพล  จันทร์สวัสดิ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
115 นายธนพล  โสกันทัด โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
116 นางสาวธนพัชร  เสมอเชื้อ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
117 นายธนพัฒน์  บุญเทพ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายธนภัทร  ชลาชัย โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
119 นายธนภัทร  อักษรประเสริฐ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายธนภูมิ  กล้าขยัน โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงธนัชพร  จำปีกาง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายธนาวิน  มณีโชติ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายธรรศธรรม  นพรัตน์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
124 นายธัญกร  อาศัย โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงธัญญารัตน์  พาภักดี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงธัญทิพย์  แก้วสา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงธันวรา  ไชยราช โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงธิดาพร  พิมโคตร โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายธีร  ผิวอ่อนดี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายธีรดนย์  ทันมา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายธีร์ธวัช  คำยิ่ง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายธีร์  ม้าทอง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายนนท์ปวิธ  เชื้อบุญมี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงนนทิชา  หาชม โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายนพรุจ  สุวกุลศิริ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงนพวรรณ  เทียนสว่าง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายนภสินธุ์  แพทย์เพียร โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายนภัสรพี  ปราบไพรี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายนราวิชญ์  ราชแก้ว โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงนัทธมน  สันติวรากร โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงนันท์นภัส  วทัญญูคุณากร โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายนิธิกร  อินทมาตย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงเนตรนภา  เกษทองมา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
144 นางสาวบุษยมาส  นนทจันทร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงปพิชญา  ลาวัณย์ศิริ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายปภังกร  ชัยจันทึก โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงปภาวรินท์  กมลชิต โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงปภาวรินท์  ภูมิชัย โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายปรัตถกร  สุขวรรณ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายปราณ  ดีอุดมจันทร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
151 นายปรินทร  สอนศรียา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
152 นางสาวปรีญาภรณ์  เมธาชัยกรกุล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงปรียาณัฐ  กงเพชร โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงปวริศา  ปานันท์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
155 นางสาวปวิชญาพร  ไชยอุตม์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงปัญจรัตน์  ศรีภิรมย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายปัณณวิชย์  ภูสุวรรณรัตน์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงปาณิสรา  นามเสาร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงปานระพี  ปิตตุลา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงปาร์ย  รามศิริ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงปาลิดา  คำประภา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงปุญญาวี  อยู่ศิริบูรณ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงปุณิกา  จันทรัตน์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายพณภัทร  ไมตรี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
165 นางสาวพรฐิตา  โพธิ์ชัย โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
166 นางสาวพรรพี  ศรไชย โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงพรรษา  เหลืองสุวรรณ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงพอใจ  แสงสว่าง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงพอเพียง  วุฒิอุดมพงศ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงพัชรภรณ์  ตาเป้ง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงพัชรภา  เสือโต โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
172 นายพัฒน์ธวัช  ไกรศรีวรรธนะ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายพัทธดลย์  ศุกรนันทน์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศิขรินวรานนท์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายพันธุ์พิสุทธิ์  ภูเม็ด โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงพาขวัญ  สาวิยะ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงพิชชาภา  ป้องนาลา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงพิชญ์นรี  สินเจริญพงศ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
179 นางสาวพิชญาภรณ์  โคตรชัย โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงพิชญาภัค  มณีกาศ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงพิชญาภา  ขันแข็ง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงพิชญาภา  ธัญญะวัน โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงพิชญาภา  อาจปาสา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายพิชญุตม์  พรหมเทศ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  มณีพงษ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
186 นางสาวพิมพ์มาดา  สวนมาลี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  บุญชิต โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายพิริยะ  รุ่งเรือง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงพีรญา  จันทนา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงพีรยา  ดาวงษา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายพีรวิชญ์  กิตติอัมพรกุล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายพุทธิ  พิมพ์ศรี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงเพชรดา  สุวรรณชัย โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายภคิน  พงษ์จิราทร โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงภรณ์รพี  แก้วผ่าน โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
196 นายภวัต  จันทร์เจริญ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายภวัต  โขเจริญผล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายภัคพล  กาญจนเรืองกิตต์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
199 นางสาวภัณฑิลา  อุทธังชายา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงภัททิยา  หิรัญพรหม โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงภัทรธีรา  สิมสวัสดิ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายภัทรพล  จุ้ยแจ้ง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ฤทธิ์ชัยนาม โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงภัทราพร  นินทรีย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
205 นางสาวภัสสวรรษ  สมศรีนวล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายภาคิน  อุตสาหะชัย โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายภานุกร  เที่ยงธรรม โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงภิริษา  จันทร์พุทธา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายภูเบศ  แก้วธรรมชัย โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายภูริชพัฒน์  รูปสอาด โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายภูริณัฐ  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
212 นายภูริภัทร  บุญอนันธนสาร โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายภูริภัทร  แก้วทอง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายภูวเดช  เป็นสุข โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงมณิภา  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงมนสกร  วงค์โคกสูง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายมาวิน  พรรณรักษ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงโยธยา  วิจิตรปัญญา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงรติมา  อุทานนท์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงรวิสรา  โตพันธ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
221 นางสาวรุริยาพร  แก้วกัณหา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงลลิภัทร  แถลงกัณฑ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงวชิรดา  สุขมารมย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
224 นายวชิรวิชญ์  กองคำ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
225 นายวชิรวิทย์  อุดจันทร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายวรกมล  ทุมสะกะ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายวรดิศ  โพธิ์ชูชัชวาล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงวรรธนัญท์  สิริโพธินันท์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงวรรษชล  เอมอิ่มอนันต์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงวรัญญา  คำมงคุณ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายวริทธิ์  คุรุวาสี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายวริศ  สามิตร โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงวริศรา  ชัยพร โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงวริศรา  ทองเจริญ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงวริสา  สิงห์มณี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
236 นางสาววิชญาดา  บรรพลา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงวิชญาดา  แก้วมหาสุริยวงศ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงวิชยา  แก้วโบราณ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
239 นางสาววิชุดา  ขุนพิทักษ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงวิรัลยุพา  สุภามา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายวุฒิภัทร  ยังพึ่ง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
242 นางสาวเวฬุริยาวดี  ยศสูงเนิน โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายศรัญย์วิชญ์  เรืองโชติวัฒน์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงศรีณัตญา  วาสิคาม โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงศรุดา  พฤกษาหอม โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงศศินันท์  สุพรมอินทร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงศศิรัศมี  ธรรมเป็นจิตต์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายศักดิ์สกุล  เจียระพงษ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงศิริกาญจน์  จันทร์สม โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายศุภพล  ภักมี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายศุภากร  เกษจันทร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
252 นางสาวโศภิสรา  ศาลางาม โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายสมประสงค์  วรรณชัย โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
254 นางสาวสมฤทัย  มาตรกลาง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
255 นางสาวสลิลทิพย์  ศุภวงศ์วรรธนะ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายสหพล  ยศปัญญา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายสหสวรรธน์  หอมตระกูลขจร โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายสิรภพ  พิมคีรี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
259 นายสิรวิชญ์  สถิตชาญวุฒิ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายสิรวิชญ์  สุโนภักดิ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงสิรัชชา  วิไชโย โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงสิริกร  บัวอ่อน โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงสิริกาญจน์  นพจรัสรุจน์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงสิริขวัญ  สารวงษ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
265 นางสาวสิริภัทร  นาพรม โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงสิริวรรณ  สอนสุภาพ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงสุกฤตา  เลขวิสุทธิ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงสุกิตรา  เรืองจิตร โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
269 นางสาวสุจิณณา  วิลาสคัมภีร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงสุปรียา  อำไพกุล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงสุพิชชา  นาราศรี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
272 นางสาวสุพิชฌาย์  ทีนา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงสุพิชญา  ขันทะคีรี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงสุภัสสรา  นาลา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายสุรพัฒน์  บุษบา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงอชิรญา  ภู่นวล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายอภิชัย  ใฝ่ชำนาญ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงอภิษฎา  แสนใจวุฒิ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
279 นางสาวอรปรีญา  จันทร์ชนะ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงอรวี  ศรีหริ่ง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงอรอินทุ์  สิงห์ทองลา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงอังศวีร์  บัวบาน โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
283 นางสาวอัจฉริยา  สง่าทรัพย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายอัสนี  มุลทา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงอาทิตยา  กชวงศกร โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงอารดา  ฟอลเล็ต โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายอิทธิกร  เจริญ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงอุมารินทร์  ศรีภูมิ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
289 นายเอกภวิษย์  นิติกรไกรพจน์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
290 นายเอกรัตน์  สีโสพล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายเอกวัสส์  นิติกรไกรพจน์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายเอื้ออังกูร  โตประเวศ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงไอริณ  อินทร์มณี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงไอลดา  ก้อมมะณี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงกชพร  สิทธิสาร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงกมลชนก  อ่อนตา โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงจิราภรณ์  อุ่นคำ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงจุรีรัตน์  นวลขาว โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีประวัติ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงธนัญชนก  สุกหล้าน โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
301 นางสาวปวีณา  บุญประเสริฐ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงยูริ  ไซโต้ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายรัฐศาสตร์  ขุนทิพย์ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงรัตนมน  โสมาศรี โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ภามีพร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงสิณีย์นาถ  ก้อนพิลา โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงอาทิติยา  ประทำมา โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงกนกลักษณ์  ธนะสูตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงกมลทิพย์  ยอดสนิท โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.2 คณิต ม.ต้น
310 นางสาวกฤตกมล  แดนเขตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงกวินธิดา  ถาวร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.3 คณิต ม.ต้น
312 นางสาวกัญญา  พงศ์กรกัมพล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.3 คณิต ม.ต้น
313 นางสาวกิรณา  หิรัญถาวร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.3 คณิต ม.ต้น
314 นายเขมทัต  คำกำจร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงจิดาภา  มะโนใจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.2 คณิต ม.ต้น
316 นายฌัฐกิตติ์  โถชารี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายฐิติณัฐนนท์  นครสูงเนิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายฐิติพันธ์  เชยกรีวงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.3 คณิต ม.ต้น
319 นางสาวฐิติวรดา  มนดาล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.3 คณิต ม.ต้น
320 นางสาวณัฐชานันท์  วิเชียรแสน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.3 คณิต ม.ต้น
321 นายธนกร  ชมชายผล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายธนเทพ  หมั่นพลศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.3 คณิต ม.ต้น
323 นางสาวธวัลรัตน์  อนุตรอังกูร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.3 คณิต ม.ต้น
324 นางสาวธัญญรัตน์  แซ่โฟ้ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายธีรภัทร  รัตนชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.3 คณิต ม.ต้น
326 นายธีรภัทรชัย  พันธ์มุง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.3 คณิต ม.ต้น
327 นายพลกฤษณ์  เบ้าวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายพสิษฐ์  ทองถวิล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.2 คณิต ม.ต้น
329 นางสาวพัชร์ศศิ  จำเริญสัตย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.3 คณิต ม.ต้น
330 นายพิทักษ์พลไกร  มะเสนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.3 คณิต ม.ต้น
331 นายพิสิษฐ์  ฤทธิชัยกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.3 คณิต ม.ต้น
332 นายวรปราชญ์  อัมรานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงวลัยพรรณ  เพ็ชร์ประภา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.3 คณิต ม.ต้น
334 นายวิชเวช  โพธิ์สาวัง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.3 คณิต ม.ต้น
335 นางสาวศศิณา  ปริญการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.3 คณิต ม.ต้น
336 นางสาวศศิประภา  ทิพย์มนตรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายศุภฤกษ์  ลาสอน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงสุชานันท์  อวิรุทธพงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงอภิชญา  ดีเหมาะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.2 คณิต ม.ต้น
340 นางสาวธิดารัตน์  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงภัสชญา  ลิ้มมีธรรม โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น