รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  สรรเสริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกนกณัฐ  ตองอ่อน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายกฤตณัฐ  นามสาร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกฤติยากร  สามิภักดิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายกฤษพัชร  วงศ์ขวัญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายกอปรกฤษ  สุขแสง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายกันทรากร  ชนินทา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกัลยกร  ยุติวงษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
9 นายกิตติภพ  เจริญพร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
10 นายคณิศร  สว่างไสว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายจตุรวิทย์  อรุณรุ่งรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายจักรเพชร  ไชยวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงจารุวรรณ  มีทิพย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายจิณณะ  กิตติธรกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายจิรพฤทธิ์  พงศ์นันทกุลกิจ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายจิรภัทร  ชวนฤทัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายจิรัฏฐ์  สุวรรณททาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงชณาภัช  ชวศิริกุลฑล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
19 นายชนะชล  มรกต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายชาลี  ซั้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยผล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงญาณิศา  ตั๊นงาม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงญาณิศา  สารเกตุ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายฐตวงศ์กร  หนูเย็น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงฐิตารีย์  ปริวัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงณัชชา  ปรียานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงณัฐกมล  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
28 นางสาวณัฐรัตน์  ฉันท์ทัตสกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชีวิโรจน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงณิชนันท์  ชาวไชย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
31 นายดุสิต  เจียมโฆสิต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายธนกฤต  อร่ามศิลป์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายธนบดี  ระกำทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงธนิษฐา  กัดมั่น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
35 นายธรรมธร  น้อยสง่า โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงธัญชนก  แทนนิกร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงธัญญาวรรณ  ทศานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงธัญวลัย  แซ่โก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงธันยรัตน์  เตือนจันทร์ทึก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายธีร์ธวัช  มะเทศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายธีรธัช  วรบำรุงกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงธีริศรา  เลาหุไรกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายนพฤทธิ์  หรูเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงปณิดา  นิตย์จินต์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ยิ่งเจริญลาภดิผล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงปภาวรินท์  วัฒนพฤกษชาติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
47 นายปัณณวัฒน์  กุญแจกล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายปัณณวิฒน์  กุญแจกล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงปุญยวีร์  บุญช่วย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายปูรณ์  ประภาโส โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงพรธีรา  งามการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายพรรษวุฒิ  นพกูลวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
53 นางสาวพัชรศิริ  ผ่านสำแดง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายภวัต  เวชานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายภัทรกร  รักวงษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายภูผา  มูลผล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายภูมิภัทร  อภัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงมนัสนันท์  ฉัยยากูล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงมินท์ธิตา  ไทรเมฆ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงรุ่งไพริน  กูรุ่ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงเรืองริน  คูหากาญจน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
62 นางสาวลัลนา  ภูมิพัฒน์โยธิน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายวราวัฒน์  ปานมีสี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงวรินยุพา  รักษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
65 นายเวโรจน์  กาญจนเกษตรกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายเวโรจน์  บุญราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายศรรวิศ  ผลพฤกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงศศิร์รัช  คงขวัญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงศุภนิช  อินทาภรณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายเศรษฐ์  พรรณมณีลักษณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงสวรรยา  ทองศรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงสิริพร  ธัญญาหาร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงสุธาสินี  วรมิตร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงสุพิชชา  ประสงค์ธรรม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  คงเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายเหวิน  ฟู่ ล็อค โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงอภิชญา  รักร่วม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายอัฑฒ์  มงคลสินธุ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายอาจอง  แทนนิกร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงกชพร  สุมิตร โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงกนกวรรณ  คุมพวก โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงกมลทิพย์  นวชิระ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงกรกช  สีหามายา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงกรณิศ  เพ็ชรคง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงกษมาภรณ์  สุวรรณโชติ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงกัญญาพัชร  กุศลศิลป์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงกันธิชา  ศิริเมฆา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงเขมจิรา  รัตโนภาส โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงคำฟ้า  จันทะรังษี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงจารวี  คำมูลกูล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงจิรชยา  นิลชาติ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงจิรปรียา  ยังเหลือ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงจิราวดี  แววดี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงชญาดา  วุฒิ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงชญานุตม์  ศิริวิสุทธิรัตน์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงชนม์พิชา  คงชุ่ม โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงชาลิสา  สุขเจริญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงชุติณัฐฐษมน  สุขิโต โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงโชติชนิดา  สุสมวงค์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  คังคะศรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงฐิตารีย์  ศรีจันทร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงฐิติรัตน์  โภชาดม โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงณภัทร  เจตน์มงคล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงณัชชา  ตาหน่วย โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
105 นางสาวณัชชา  เจริญชาติ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
106 นางสาวณัฏฐณิชา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงณัฐชยา  แสงสว่าง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงณัฐฌา  ปริญโญกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงณัตฐนันท์  เกตรา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงณิชาพร  โชติยา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงทักษพร  มาประจักษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงทิตยา  สุขจันทร์ผล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงเทเรส คริสตา  กอศิริวลานนท์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงธนัชญา  พิทักษ์โกศล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงธนัชพร  กูลนา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สมัย โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงธัญชนก  วัฒนะวิรุณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงธัญญนัท  ชำนาญชล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
119 นางสาวธิติสุดา  สีทอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงนภัสนันท์  มั่นศิลป์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงนันท์นภัส  แซ่อ๊วน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงนิรมล  อนุสิทธิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงปทิตตา  ดำรงกิจอุดม โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงปภาสินี  ประจงการ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงปาริชาต  เอกปัจชา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงปิยากร  เทพภิบาล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงปุญญิศา  ตรุกสาก โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงปุณยนุช  วรศรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
129 นางสาวเปมิกา  เจริญพรรค โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงพรปวีณ์  ธรรมจริยา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงพรมณี  กลมเกลี้ยง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงพลอยพร  โล่พลอย โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ประวัติวงค์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงพาขวัญ  ประสงค์ดี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงพิจิกานต์  คาดพันโน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงพิชากร  หนูช่วย โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงแพรวา  อนันตสุข โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงฟ้าใส  บุญมีธิกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงภรภัทร  บุญช่วยเหลือ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงภัทรกานต์ฎา  คงกระจ่าง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ไพบูลย์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงมนพร  คงสำราญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงมนสิชา  กอร์ปไพบูลย์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงมลณพรรศ  ญาติปรีชาวงษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงรติกร  ศรีสิงหเดช โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงรินรดา  รุ่งอร่ามศิริ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงลลิดา  คล้ายทอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงวรณัน  ปะญาติ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงวรนิษฐา  ปะสิ่งชอบ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงวรรณพร  แก้วละมุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงวรรณวริน  นาแถมนาค โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงวริสรา  บุญคงมาก โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงวลัยพรรณ  ทองม้วน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงแววปราชญ์  ไพบูลย์กิจกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงศรุตา  ต้นแผ้ว โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงศิริญญา  รอดอำพันธ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
157 นางสาวศิริลักษณ์  สมบูรณืศักดิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงศิริวรรณ  อาษาพา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงศุภิสรา  กินทะบุตร โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงสรวีย์  กิจสุวรรณรัตน์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงสรัลดา  บุตรหนัน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงสิริกร  กล่อมดี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงสิริยากร  ประดับ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงสุดาชนก  ศรัทธรรม โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงสุพัชญา  ฝางมาลา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงสุพิชญา  พิจารย์กุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงอชิรญา  ชาวนา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงอติพร  ไตรสุทธิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
169 นางสาวอนันตพร  มาสกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงอภิชญา  คุ้มทรัพย์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงอรกมล  หลายกนก โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงอรชพร  ทิพย์อุทัย โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงอรนลิน  เรือนดี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงอิงครัต  ยอดบริบูรณ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
175 นางสาวอินทุอร  อัญชลิสังกาศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงกณวรรธน์  พันธุ์พิริยะ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายกฤษ  เนตรประจักษ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายกันย์เกล้า  บุญญทลัง โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงกัลยา  ศรีสมุทรสุนทร โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายกิตติศักดิ์  สุขรังสิเสรี โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายเกณฑ์กัณม์ไชย  ชุ่มชูจันทร์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายเขตต์กันต์  เศวตศรีสกุล โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงเขมิสรา  ศิริ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายจิรเดช  สิกบุตร โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปันสา โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายเจริญพิภัช  เจริญผล โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายฉัตรเพชร  กองแก้ว โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายชนนันท์  เสียงเสนาะ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงชนมน  สัมมา โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายชิษณุพงศ์  วิรุฬห์วณิชย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงฐิติภัค  วงษ์ธนไพศาล โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายณรัช  ทัศวิล โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายณัฐกิตติ์  เกาะลอย โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงณุวดา  เนืองนิตย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงทิฆัมพร  รวมวงษ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงทิชาภัคร์  ผลสนอง โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายธนโชติ  เจริญศิลพุทธคุณ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงธนพร  พิมพิสาร โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายธนิสร  กตัญญู โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
200 นายธรรศธรณ์​  โชติจำรัส โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงธัญชนก  ช่างเก็บ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายนพัช  อานามวงษ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงนรรธมณฑ์  สุขสัมพันธ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงนรินทร์รฎา  ธนากิจ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงนฤกันยา  ทองปาน โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
206 นางสาวนฤภร  สุนทร โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงนิธิมา  สุเนตร โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายนิพิฐพนธ์  นิลพัฒน์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
209 นายปฎิพล  มงคลนาค โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายปราการ  คมพุดซา โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายปราชญ์  พร้อมวงศ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายปราบ  ประชุมแพทย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงปวริศา  เดือนฉาย โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงปสุตา  เจริญวงษ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงปัณชญา  สืบชาติ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายปัณณทัต  กิจเถกิง โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายปัณณวิชญ์  รัตนธรรม โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายปิติภูมิ  บุตรศรีวงษ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายเปมทัต  วงศ์เฉลิมสุข โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงโปรดปราน  เข้งนุเคราะห์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายพณภัฒน์  สุทธิวารี โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงพรพร  ศิริพันธ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงพรรณกร  ถือธรรม โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายพศวีร์  จินตกานนท์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ขันนาค โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงพิมพ์ดาว  ดีหลาย โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงพิรญาณ์  แก้วตาด โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงภัษราภรณ์  พิกุล โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายภูวัฒน์  ไกรทองสุข โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงรวีพร  สิทธิถาวร โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายรัฐกานต์  เพชรหีด โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายรัฐนันท์  รักษ์วงคณา โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายราชธรรม  ลุนสะแกวงษ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงลภัสรดา  เอกปิยะกุล โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายวายุพัทธ์  ธนากิจ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายวิฆเนศ  วิสุทธิแพทย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายวิชชกร  เจริญสมบัติ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายวีรภัทร  พลเสน โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงศตนัน  ธนากิจ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงศรัณย์พร  ทวีทรัพย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงศศิประภา  ศิริภูธร โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายศศิภัทร์  สุขะกุล โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายสกุลภักดิ์  เสาวยงค์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงสมภัสสร  สรวมชีพ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายสรยุทธ  ขำสม โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงสริดา  ศรีวนิช โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงสุธาสินี  จันทร โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายสุธีกานต์  ละมัย โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงสุพัชชา  เวชานนท์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายสุรวัฒน์  แซ่โล้ว โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายสุริยะ  วรสิงห์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ชมเชย โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงอภิญญา  หอยสังข์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายอภิภู  ดีเมธา โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายอภิวิชญ์  ขำเกื้อ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงอรจิรา  โถปริก โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  ปิดทอง โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
258 นางสาวจีรนันท์  มีใหม่ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงจุฑารัตน์  อยู่เจียม โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
260 นางสาวชุติมณฑน์  สุขรังสิเสรี โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  จันทร์กลม โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงวรางคณา  นุชเกษม โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
263 นางสาววิศัลย์ศยา  สุทธิวารี โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
264 นางสาวสิริพร  เจริญนาวา โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายธนบดี  อุณหศิริกุล บ้านเรียนนายคิดชาย อุณหศิริกุล ม.2 คณิต ม.ต้น