รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  สรรเสริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกนกณัฐ  ตองอ่อน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายกฤตณัฐ  นามสาร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกฤติยากร  สามิภักดิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายกฤษพัชร  วงศ์ขวัญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
6 นายกวีวัฒน์  จันทวาท โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายกอปรกฤษ  สุขแสง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายกันทรากร  ชนินทา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกัลยกร  ยุติวงษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
10 นายกิตติภพ  เจริญพร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
11 นายเขมศักดิ์  บังเกิดกิจ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
12 นายคณิศร  สว่างไสว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายจตุรวิทย์  อรุณรุ่งรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายจักรเพชร  ไชยวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
15 นางสาวจันทรัตน์  กนกรัตนไพศาล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงจารุวรรณ  มีทิพย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายจิณณะ  กิตติธรกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
18 นางสาวจิดาภา  ทองนบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายจิรพฤทธิ์  พงศ์นันทกุลกิจ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายจิรภัทร  ชวนฤทัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายจิรัฏฐ์  สุวรรณททาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงชณาภัช  ชวศิริกุลฑล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
23 นายชนะชล  มรกต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นางสาวชัญญา  ถาวรวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายชาลี  ซั้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยผล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงญาณิศา  ตั๊นงาม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงญาณิศา  สารเกตุ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายฐตวงศ์กร  หนูเย็น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงฐิตารีย์  ปริวัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงณัชชา  ปรียานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงณัฐกมล  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
33 นางสาวณัฐรัตน์  ฉันท์ทัตสกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชีวิโรจน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงณิชนันท์  ชาวไชย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
36 นายดุสิต  เจียมโฆสิต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายตฤณ  อังศุสิงห์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายธนกฤต  อร่ามศิลป์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายธนบดี  ระกำทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงธนิษฐา  กัดมั่น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
41 นายธรรมธร  น้อยสง่า โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงธัญชนก  แทนนิกร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
43 นางสาวธัญชนก  โนนสูง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงธัญญาวรรณ  ทศานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงธัญวลัย  แซ่โก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงธันยรัตน์  เตือนจันทร์ทึก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายธีร์ธวัช  มะเทศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายธีรธัช  วรบำรุงกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงธีริศรา  เลาหุไรกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายนพฤทธิ์  หรูเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
51 นางสาวนวพรรษ  เพชรหลาย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงปณิดา  นิตย์จินต์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงปนัดดา  ชูจิตต์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ยิ่งเจริญลาภดิผล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงปภาวรินท์  วัฒนพฤกษชาติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
56 นางสาวปวันรัตน์  หลีค้า โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
57 นายปัณณวัฒน์  กุญแจกล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายปัณณวิฒน์  กุญแจกล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงปุญยวีร์  บุญช่วย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายปูรณ์  ประภาโส โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงพรธีรา  งามการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายพรรษวุฒิ  นพกูลวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
63 นางสาวพัชรศิริ  ผ่านสำแดง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงพิรญาณ์  สุขะวัฒนสินธุ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
65 นางสาวแพรวลัญช์  จรัลทรัพย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายภวัต  เวชานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายภัทรกร  รักวงษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายภัทรดนัย  อินอ่วม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
69 นางสาวภัทรธิดา  กิติศุภวัฒนา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงภิรษา  กิจกาญจน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายภูผา  มูลผล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายภูมิภัทร  อภัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
73 นายภูวิศ  กูลพฤกษี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงมนัสนันท์  ฉัยยากูล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงมินท์ธิตา  ไทรเมฆ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
76 นายเมธากานต์  บัวหลวง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงรุ่งไพริน  กูรุ่ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงเรืองริน  คูหากาญจน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
79 นายไรวิกรณ์  นิธินันทิวัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
80 นางสาวลัลนา  ภูมิพัฒน์โยธิน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายวราวัฒน์  ปานมีสี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงวรินยุพา  รักษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
83 นางสาววิรัทธา  วิรประพร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
84 นายเวโรจน์  กาญจนเกษตรกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายเวโรจน์  บุญราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายศรรวิศ  ผลพฤกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงศศิร์รัช  คงขวัญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายศุภกร  ถนอมวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงศุภนิช  อินทาภรณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายเศรษฐ์  พรรณมณีลักษณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
91 นายสรวิชญ์  พูลเงิน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงสวรรยา  ทองศรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงสิริพร  ธัญญาหาร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงสุธาสินี  วรมิตร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงสุพิชชา  ประสงค์ธรรม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  คงเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายเหวิน  ฟู่ ล็อค โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงอภิชญา  รักร่วม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงอมาญา  การศรีทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายอัฑฒ์  มงคลสินธุ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงอาคิรา  เลาห์ปิยะรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายอาจอง  แทนนิกร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงกชกมล  บ้านเนิน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
104 นางสาวกชกร  วงศ์สีใส โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงกชพร  บ้านเนิน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงกชพร  สุมิตร โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงกนกวรรณ  คุมพวก โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงกมลทิพย์  นวชิระ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงกมลภัทร  ธรรมเจริญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงกรกช  สีหามายา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงกรณิศ  เพ็ชรคง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงกฤตยา  จันทศิทธิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงกษมาภรณ์  สุวรรณโชติ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงกัญญานัฐ  เชี่ยวนาวิน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงกัญญาพัชร  กุศลศิลป์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงกัณณิภา  เทือกขันตี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงกันตธีร์  แซมหิรัญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงกันธิชา  ศิริเมฆา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงกานต์สิริ  โฉมเฉลา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
120 นางสาวกิตติกาน  เพิ่มพูล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงกิรอร  ค้าวิไล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงเขมจิรา  รัตโนภาส โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงเขมจิรา  อรุณพงษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงคำฟ้า  จันทะรังษี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงจารวี  คำมูลกูล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
126 นางสาวจิณัฐตา  รักษาแก้ว โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงจิดาภา  แย้มงามเหลือ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงจิรชยา  นิลชาติ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงจิรปรียา  ยังเหลือ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
130 นางสาวจิรัชญา  สยามประโคน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงจิราวดี  แววดี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงชญาดา  วุฒิ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงชญานุตม์  ศิริวิสุทธิรัตน์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงชนม์พิชา  คงชุ่ม โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
135 นางสาวชนารดี  บุญตา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงชาลิสา  สุขเจริญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงชุติณัฐฐษมน  สุขิโต โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
138 นางสาวชุติภา  สมารักษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงโชติชนิดา  สุสมวงค์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงญาณสิริ  ถิ่นชีลอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงฎาร์วินทร์  สุขสวาสดิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  คังคะศรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงฐิตารีย์  ศรีจันทร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงฐิติรัตน์  โภชาดม โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงฐิติวรดา  สังฆวัตร โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงณภัทร  พันธ์เมือง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงณภัทร  เจตน์มงคล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงณัชชา  ตาหน่วย โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
149 นางสาวณัชชา  เจริญชาติ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
150 นางสาวณัฏฐณิชา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ปีเจริญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงณัฐชยา  แสงสว่าง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงณัฐฌา  ปริญโญกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เกตุคง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงณัตฐนันท์  เกตรา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงณิชชาอร  ค้าผล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงณิชาพร  โชติยา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีไกรสิทธิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงณิชาภัทร  ศิริพร โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงดนิตา  ประชุมแพทย์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
161 นางสาวดารารัตน์  สมผล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงทักษพร  มาประจักษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงทิตยา  สุขจันทร์ผล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
164 นางสาวทิพย์ธาดา  ยศคำลือ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงเทเรส คริสตา  กอศิริวลานนท์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงธนพร  นุ่มก่วน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงธนพร  ไชยเผือก โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงธนัชญา  พิทักษ์โกศล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงธนัชพร  กูลนา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงธรรศกร  สีเผือก โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สมัย โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงธัญจิรา  วิสุทธาภรณ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงธัญชนก  วัฒนะวิรุณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงธัญญนัท  ชำนาญชล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
175 นางสาวธัญธิชา  อูปปรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงธัณชนก  มณฑา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
177 นางสาวธันยพร  ภิบาลวงษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
178 นางสาวธิติสุดา  สีทอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงนพวัฒน์  สุขโชคกุศล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงนภัสนันท์  มั่นศิลป์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พรรณราย โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงนรมน  รอดปรีชา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
183 นางสาวนลัทพร  บาศรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงนัทธ์วรินทร์  มั่นศิลป์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงนันท์นภัส  แซ่อ๊วน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงนันทิชา  สารเกตุ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
187 นางสาวนิภาภรณ์  ริมสันเทียะ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงนิรมล  อนุสิทธิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
189 นางสาวเบญญาภา  อาลัย โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงปทิตตา  ดำรงกิจอุดม โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงปนิตา  ล้วนเจริญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงปพิชญา  เสงี่ยมงาม โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
193 นางสาวปภัตพิดา  แซ่ตั้ง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงปภัสรา  จอมหงษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงปภาสินี  ประจงการ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงประภัสสร  ทองหล่อ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงประภาวีร์  จันทิบุตร โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงปราณิศา  สว่างไสว โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงปราณิสา  บุญณัทนันท์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  หาญเทศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
201 นางสาวปัญญาดา  วิชัยคำจร โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงปาริชาต  เอกปัจชา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงปิยนันท์  งามกระจ่าง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงปิยากร  เทพภิบาล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงปุญญาพร  ปั่นธรรม โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงปุญญิศา  ตรุกสาก โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงปุณยนุช  วรศรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
208 นางสาวเปมิกา  เจริญพรรค โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงเปรมฤดี  แสนก๋า โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
210 นางสาวฝนทิพย์  อินสอน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงพรปวีณ์  ธรรมจริยา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงพรมณี  กลมเกลี้ยง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงพลอยชมพู  ชินนาหอม โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงพลอยพร  โล่พลอย โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงพลอยเพทาย  พลคิด โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงพอเพียง  พิชพิสุทธิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงพอเพียง  อินทร์ประเสริฐ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
218 นางสาวพัชรากรณ์  บุญคำ้ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงพัชรีรัตน์  กุลวงศ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ประวัติวงค์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงพัทธนันท์  ชูเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
222 นางสาวพัทธ์นันท์  รำพึงพงษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงพาขวัญ  ประสงค์ดี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงพิจิกานต์  คาดพันโน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงพิชชาพลอย  ชัยทวีมงคล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงพิชญ์สราธีร์  จันทนกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงพิชากร  หนูช่วย โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงพิมพ์พิษา  สิงหชาติ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงพิยดา  สาทรกิจ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงเพชรศา  เสียงหาญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงแพรวา  อนันตสุข โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงฟ้าใส  บุญมีธิกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงภรภัทร  บุญช่วยเหลือ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงภวิษย์พร  สุคนธรัตน์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงภัทรกานต์ฎา  คงกระจ่าง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงภัทรภร  พวงบุญชู โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กัณฑิโกวิท โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ทุมทอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ไพบูลย์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงมนชนก  ยุติธรรม โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงมนพร  คงสำราญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงมนสิชา  กอร์ปไพบูลย์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงมลณพรรศ  ญาติปรีชาวงษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงมีวรา  พงษ์คุณาวุฒิ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงรติกร  ศรีสิงหเดช โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงรติมา  เลื่อยแพง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงรมล  ว่องไวชล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงรักษณีย์  ทรัพย์จันทร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงรินรดา  รุ่งอร่ามศิริ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงลลิดา  คล้ายทอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงวรณัน  ปะญาติ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงวรนิษฐา  ปะสิ่งชอบ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงวรรณพร  แก้วละมุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงวรรณวริน  นาแถมนาค โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
255 นางสาววริทธิ์นันท์  โหตรภวานนท์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงวริศรา  สมตระกูล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงวริสรา  บุญคงมาก โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงวลัยพรรณ  ทองม้วน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงวาสิตา  วิทูธีรศานต์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แก้วขาว โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงแววปราชญ์  ไพบูลย์กิจกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงศรุตา  ต้นแผ้ว โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงศิริญญา  รอดอำพันธ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงศิริพร  ทับทิมนาค โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
265 นางสาวศิริลักษณ์  สมบูรณืศักดิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงศิริวรรณ  อาษาพา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
267 นางสาวศุภมาส  กาญจนวิจิตร โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงศุภิสรา  กินทะบุตร โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงสรวีย์  กิจสุวรรณรัตน์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงสรัลดา  บุตรหนัน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงสโรชา  โฉมเฉลา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงสาริศา  อย่างสง่า โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงสิริกร  กล่อมดี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงสิริยากร  ประดับ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงสุดาชนก  ศรัทธรรม โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
276 นางสาวสุนิสา  แย้มล้วน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงสุพัชญา  ฝางมาลา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงสุพิชชา  บุตรหนัน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงสุพิชญา  พิจารย์กุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงสุพิชญา  ยอดมาลี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงสุภชา  พวงบุปผา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงสุเมธินี  เจียรักสุวรรณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
283 นางสาวสุรัฏฐา  แสงมี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงสุวภาพ  เพชรแพ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
285 นางสาวสุวรี  นภาลัย โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
286 นางสาวฬุริยา  ชูวา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงอชิรญา  ชาวนา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงอชิรญา  อุทัยรัศมี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงอติพร  ไตรสุทธิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
290 นางสาวอนันดา  นามวงษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
291 นางสาวอนันตพร  มาสกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงอภิชญา  คุ้มทรัพย์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงอภิศรา  ทัศนพันธ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงอมลวรรณ  โอภาพ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงอรกมล  หลายกนก โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงอรชพร  ทิพย์อุทัย โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงอรนลิน  เรือนดี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงอษิรญา  ขุนนาค โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงอัญชรีย์  ไวสูงเนิน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงอิงครัต  ยอดบริบูรณ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
301 นางสาวอินทุอร  อัญชลิสังกาศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงอิสรัญญา  วิเศษฤทธิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
303 นางสาวอุทุมพร  ฉวนฉิน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงกณวรรธน์  พันธุ์พิริยะ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายกฤษ  เนตรประจักษ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายกวินท์  ปั้นทรัพย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายกันย์เกล้า  บุญญทลัง โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงกัลยา  ศรีสมุทรสุนทร โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายกิตติศักดิ์  สุขรังสิเสรี โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายเกณฑ์กัณม์ไชย  ชุ่มชูจันทร์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายเขตต์กันต์  เศวตศรีสกุล โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงเขมิสรา  ศิริ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายจิรเดช  สิกบุตร โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
314 นายจิระนันท์  ชำปฏิ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปันสา โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายเจริญพิภัช  เจริญผล โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายฉัตรเพชร  กองแก้ว โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
318 นางสาวชญานิศ​  เจริญ​สุข โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายชนนันท์  เสียงเสนาะ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
320 นางสาวชนมน  ทัตภิรมย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงชนมน  สัมมา โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายชิษณุพงศ์  วิรุฬห์วณิชย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงฐิติภัค  วงษ์ธนไพศาล โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายณรัช  ทัศวิล โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายณัชพล  อำภา โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายณัฐกิตติ์  เกาะลอย โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงณุวดา  เนืองนิตย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
328 นายดลวิชญ์  ทวาเรศ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงทิฆัมพร  รวมวงษ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงทิชาภัคร์  ผลสนอง โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายทินภัทร  ศรีคำแหง โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายธนโชติ  เจริญศิลพุทธคุณ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงธนพร  พิมพิสาร โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายธนิสร  กตัญญู โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
335 นายธรรศธรณ์​  โชติจำรัส โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงธัญชนก  ช่างเก็บ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายนพัช  อานามวงษ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงนรรธมณฑ์  สุขสัมพันธ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงนรินทร์รฎา  ธนากิจ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงนฤกันยา  ทองปาน โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
341 นางสาวนฤภร  สุนทร โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
342 นางสาวนันท์นภัส  ไกรทองสุข โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงนิธิมา  สุเนตร โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
344 นายนิธิวุฒิ  แสงแข โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายนิพิฐพนธ์  นิลพัฒน์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงนุจรี  ฉุยฉาย โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงเบญญาภา  มณีนาวา โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
348 นายปฎิพล  มงคลนาค โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายปราการ  คมพุดซา โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายปราชญ์  พร้อมวงศ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายปราบ  ประชุมแพทย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงปวริศา  เดือนฉาย โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงปสุตา  เจริญวงษ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงปัณชญา  สืบชาติ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
355 นางสาวปัณฑ์ชนิต  ประจักษานนท์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายปัณณทัต  กิจเถกิง โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายปัณณวิชญ์  รัตนธรรม โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายปิติภูมิ  บุตรศรีวงษ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
359 นางสาวปิ่นมณี  เข้งนุเคราะห์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายเปมทัต  วงศ์เฉลิมสุข โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงโปรดปราน  เข้งนุเคราะห์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายพณภัฒน์  สุทธิวารี โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงพรพร  ศิริพันธ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงพรรณกร  ถือธรรม โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
365 นางสาวพรรษชล  จิวชะลา โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายพฤฒพงศ์  งาเจือ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายพศวีร์  จินตกานนท์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายพศิน  พรหมสัมฤทธิ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายพัสกร  มิดชิด โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ชีวะสุขะ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ขันนาค โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงพิมพ์ดาว  ดีหลาย โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงพิรญาณ์  แก้วตาด โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายพุทธิพล  วิมุกตานนท์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงเพรียวรินย์  เมธีพันธพงษ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงภัทรมน  รักร่วม โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงภัษราภรณ์  พิกุล โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
378 นายภูริณัฐ  กาบสลับ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายภูวัฒน์  ไกรทองสุข โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงรวีพร  สิทธิถาวร โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายรัฐกานต์  เพชรหีด โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายรัฐนันท์  รักษ์วงคณา โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายราชธรรม  ลุนสะแกวงษ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงลภัสรดา  เอกปิยะกุล โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายวายุพัทธ์  ธนากิจ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายวิฆเนศ  วิสุทธิแพทย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายวิชชกร  เจริญสมบัติ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายวีรภัทร  พลเสน โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายวีรภัทร  เทศสิงห์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงศตนัน  ธนากิจ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงศรัณย์พร  ทวีทรัพย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงศศิประภา  ศิริภูธร โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายศศิภัทร์  สุขะกุล โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
394 นางสาวศิขริน  ธนากิจ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายศุภกร  ถาวะโร โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงศุภนุช  โชคสมุทร์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายสกุลภักดิ์  เสาวยงค์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงสมภัสสร  แสงศรี โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายสรยุทธ  ขำสม โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงสริดา  ศรีวนิช โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายสิร์รัฐ  แสงแก้ว โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายสิริภัทร  ทัศวิล โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงสุธาสินี  จันทร โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายสุธีกานต์  ละมัย โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงสุพัชชา  เวชานนท์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายสุรพัศ  เถาหมอ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายสุรวัฒน์  แซ่โล้ว โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายสุริยะ  วรสิงห์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ชมเชย โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
410 นางสาวหัฐยาพร  แสวงศิลป์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงอภิญญา  หอยสังข์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายอภิภู  ดีเมธา โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
413 นางสาวอภิรดี  เหม็งหยิม โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายอภิวิชญ์  ขำเกื้อ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงอรจิรา  โถปริก โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
416 นางสาวอลิสรา  คำใส โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  ปิดทอง โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายอานันท์  กล้าหาญ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
419 นางสาวกฤษณา  อยู่ถนอม โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
420 นางสาวจริยา  พรมเมืองยอง โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
421 นางสาวจีรนันท์  มีใหม่ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงจุฑารัตน์  อยู่เจียม โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
423 นางสาวชุติมณฑน์  สุขรังสิเสรี โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงญาณภา  สุระมณี โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  จันทร์กลม โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงวรางคณา  นุชเกษม โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงวันวิสา  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
428 นางสาววิศัลย์ศยา  สุทธิวารี โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
429 นางสาวสิริพร  เจริญนาวา โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงอธิชา  ชัยเชียงเอม โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงโชติกา  มงคลเคหา โรงเรียนมะขามสรรเสริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงธนภรณ์  ฆ้องวงค์ โรงเรียนมะขามสรรเสริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงแป้ง  อินทวงศ์ โรงเรียนมะขามสรรเสริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายพรหมชนะ  พุฒซ้อน โรงเรียนมะขามสรรเสริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงมนต์นภา  วันจงคำ โรงเรียนมะขามสรรเสริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงสิริยากร  กิฬาภักดิ์ โรงเรียนมะขามสรรเสริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายธนบดี  อุณหศิริกุล บ้านเรียนนายคิดชาย ม.2 คณิต ม.ต้น