รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกูนาดียา  เสะอาลี โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกูอารีซา  เสะอาลี โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงจิรัชยา  สุริยะสุนทร โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงซาซาน่า  ยอดรัก โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงซีรีน  เดอรามันห์ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงณัฏฐาพาสินี  มณีโชติ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงต่วนอิมตินาน  คาเว็ง โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายธนดล  ศรีวิลัย โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงนรินทร์ฎ  เจริญภักดี โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงนะดา  ผอยผ่อง โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงนิจัสมิน  นิเดร์หะ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงบัสมีน  หะแว โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงปาณัสม์  วรรักษ์ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงปุณิกา  ปลอดภัย โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงพรนภัส  ชามทอง โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงภูษณิศา  อุมา โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงภูษิตา  อุมา โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายมูฮัมหมัดอากีรู  ยะโกะ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงรชยา  ชมฉาย โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงรติมา  นีระฮง โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงสานฝัน  สุขเกษม โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายอนัส  แวกาเดร์ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงอัมนี  อาษาสุจริต โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงอารียา  ใบดอเลาะ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงฮาซียะห์  ดอเลาะ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงกนกพร  รัตนประดิษฐ์ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
27 นายจตุริวทย์  พรมสะอาด โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
28 นางสาวจิรัชยา  หาญณรงค์ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายเด็กชายชิษณุพงศ์  แก้วถาวร โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
30 นางสาวนาฟิตรี  เจะหะ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
31 นางสาวนิคอลีเยาะ  เปาะกา โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
32 นางสาวนูรฟัณนี  สูหลง โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงฝาตอนะห์  บูเลาะ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
34 นางสาวรุฮายาตี  เปาะแต โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
35 นางสาวลัยลา  เเยนา โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงอาซูรา  โตะมิง โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
37 นางสาวอามีเนาะ  มะลี โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงกชนุช  มงคลพรากรกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงกชพร  ยี่เส็น โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงกชพร  วัชระสัมพันธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงกมลทิพย์  ลัคนาวิวัฒน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงกมลลักษณ์  พยากรณ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงกรกนก  เทพบุตร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงกรรณ์ติชา  ธุระพันธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายกรวิชญ์  อุเซ็ง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงกฤตพร  ศรีสุข โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายกฤตภาส  ว่องภาณุสกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายกฤติกร  มีสีดี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายกฤติธี  โชติมารัตน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงกฤติมา  พงศ์เกษตร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงกฤติมา  พุ่มทอง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงกฤติยากร  คงคาเนรมิตร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงกฤษณพร  ภัทรวงษ์วิเศษ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายกลวัชร์  ไชยเสวต โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายกษิดิ์เดช  ไชยนรินทร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงกัญจน์ชญา  คงพัน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงกัญจนพร  ทองฉีด โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ส่งสุข โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงกัญญานัฐ  ชัยกุลรุ่งเรือง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงกัญญาวีร์  นนทะเสน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายกัตดาฟี  สะดะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงกันต์ฐิฌา  บุุญสะกันต์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายกันตพิชญ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายกันตพิชญ์  แก้ววิชิต โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงกันติยา  อเปสริยโย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงกัลย์นภัส  ด้วงอินทร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายกิตติ​ธัช  เพ็ชร​เต็ม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายกิตติภพ  สุทธิชาเจริญพงษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายกิตติวินท์  วณิชพัฒนะเศรษฐ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงกุลนันท์  มาศปิยวงศ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายกูฮัสซานัล  ง๊ะกูหลัง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงแก้วสวรรค์  เอียดนุสรณ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงขวัญชนก  เกื้อสกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงขวัญชนก  แซ่อึ้ง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายขวัญเมือง  คงที่ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงเขมินทรา  บุญทอง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงเขมิสรา  ค้ำชู โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงเขมิสรา  จิตรหมั้น โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายคณิน  โปติบุตร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงคีตา  ภาคธีร์ธวัช โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายคุณานนต์  ไชยขวัญ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงจันทกานต์  ขาวอุทัย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงจันทกานต์  ทองประเสริฐสม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายจารุภัทร  อุ้ยดำ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงจิตรทิพย์  ฆังคะรัตน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายจิตรภาณุ  นาคเรือง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงจิตร์สุการ  รัตรวมมาลา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายจิรทีปต์  กูลณรงค์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายจิรภัทร  วรรณทอง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงจิรัชยาศศิพิมพ์  วรรณโร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงจิราพร  พรหมดำ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายจีรวิชญ์  มุนินทร์นพมาศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายจีฮาน  เจะนิ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แจ่มจำรัส โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงจุฑามณี  เซ่งซ้าย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายเจษฎา  จันทรศิริ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  แก้วเนื้ออ่อน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายชญานนท์  นิธิวิสุทธิ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงชณพร  บุญส่งนาค โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายชนกันต์  บุญเชิญ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงชนม์ชนันทร์  เขียวแก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงชนัญชิตา  พีระเมธา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงชนากานต์  ตระกูลพานิชย์กิจ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงชนานันท์  มุสิกสังข์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงชนิตา  แสงสุวัน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายชยธร  ศิริไชย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงชลภัทร  ขจรกิตติยา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงชวิศา  สุระคำแหง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายชาจิภัทร  แก้วเรือง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายชามิล  หวันดอเล๊าะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงชาลิสา  บัวศรี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กั้งเหล้ง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายโชกุน  โยธี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงโชติกา  ลิขิตสาธรสกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายโชติวรา  เลิศพงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงซูเฟียร์  วานิ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงซูลไฮฟา  เจ๊ะมะสอง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงโซเนีย  หะยีวันนิก โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงโซเฟีย  จอหวัง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงญาณัจฉรา  ชุมกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงฏีฮานี  อาลี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงฐิติชญา  อาจอาสา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงฐิติธัญญ์  ทวีลาภธนะวงศ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงฐิติมาวดี  ตำแอ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงฐิติวรดา  มะกูวิง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายฐิติศักดิ์  แซ่แต้ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายณชพล  พงศ์นุรักษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงณดา  เจ๊ะนา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงณปภัทร์  ศรีวะปะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงณภัทรจรี  อาจอาสา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายณภัสสกรณ์  ภูมิวณิชกิจ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายณรพัฐ  จิรภาพงพันธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงณหทัย  อินทองเพ็ชร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พูลผล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แซ่ฟุ้ง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายณัฐกิตติ์  จิตณรงค์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายณัฐชนน  อุทธิยา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงณัฐชา  ถมทอง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงณัฐฌ์ชนิกา  สีแก้วเขียว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงณัฐฑิพา  ทองวิเศษ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงณัฐตินันท์  ศรีละมุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายณัฐพัชร  เพชรมณี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายณัฐพัชร์  ไม้จันทร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายณัฐภัทร  ทองด้วง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายณัฐภัทร  สุวรรณราช โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงณัฐภัสสร  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงณัฐริกา  เพชรโรจน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายณัฐวรรธน์  วรรัตนนุรักษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงณัฐวรา  ช่องชะนิล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายณัฐวัฒน์  ราษเรือง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงณิชากร  กฤษฎาวัตร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงณิชารีย์  ลูกอินทร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายดนัทธ์  แก้วแดง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายดานิส  เจ๊ะตีรอกี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงดารภา  คำศิริ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงดารียา  สะนี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงดุจพร  กว้างสกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายเดชาธร  จิตนาธรรม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงถลัชนันท์  ทองแท้ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายทองทัต  ยานุทัย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงทักษอร  หนูดำ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงทัสมาภรณ์  ทองทราย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงธณัชชา  ใสยผุด โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายธนกฤต  สุขาเขิน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายธนกฤต  ไชยสวัสดิ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายธนธร  แสงสมนึก โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายธนภัทร  เพ็ชรบุญยัง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายธนวัฒน์  ติ้วตระกูล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงธนัชชา  มณีวงศ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายธนัท  มณเฑียรทอง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายธนากร  ทองร่าหมาน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงธมนวรรณ์  หมื่นผ่อง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายธรรมปพน  ทองนาค โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายธรรมปพน  พิมเสนศรี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายธราเทพ  บุญมากช่วย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายธราเทพ  แก่นแก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงธัญชนก  จันทร์กิ่งทอง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงธัญชนก  จินดายล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงธัญชนก  พลสิทธิ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายธัญญสิทธิ์  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงธัญพร  สุขกาย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เตชนัง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงธัญรัตน์  พิทักษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงธัญวลัย  เนาวสินธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงธันย์ชนก  ขาวเอียด โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายธาม  ปรุงเลิศบัวทอง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงธารทิพย์  กางพาพันธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงธิญาดา  แซ่ฮ่อ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงธิรวรรณ  ชุมช่วย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายธีณพัฒน์  แซ่ลิ่ม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงธีนิดา  โชติมารัตน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงธีรภัทร  แดงมณีกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายธีรภัทร์  ชูสง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายธีระเดช  ชุมช่วย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายธีรากร  พรหมโลก โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงนดา  สังสกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายนนน  นิบงคุณวัฒน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายนพคุณ  สุจวิพันธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงนพธีรา  จันทรพิลา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงนภสร  อนุรักษ์กวิน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงนะโม  รัฐพิทักษ์สันติ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงนัจญ์มีย์  เต๊ะกาแซ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายนัจมีย์  อิสรพงศ์พันธุ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงนัศณีนท์  เด็งระกีนา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายนาบิล  มะทา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงนาราภัทร  จินดารัตน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายนิฌามิล  นิแฮ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงนิตย์รดี  วัชระสัมพันธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงนินท์นภัส  ศรีพรมมาศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายนิพนธ์  พวงโมรา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงนิพัทธ์ภา  พิศวง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงนิอัยนาอ์  หะสาเมาะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายนิอานีส  วัฒนศิริวณิชช์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงเนตรนภา  เบญยูนุส โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายบารมี  เงินราษฎร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายบารเมษฐ์  บุญปถัมภ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงบุญญพร  แก้วเขียว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายบุญลือ  ไชยนาพงษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงบุณณดา  อินทนนท์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายบุณยกร  แดงกระจ่าง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายบุรพร  สรรพสิน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายบุรพล  สรรพสิน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายปฏิพล  ปิ่นทองพันธุ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายปฐวี  จงกลพืช โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายปณัยกร  อรัญดร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงปณาลี  จิตร์บรรจง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงปณิชามาส  สุวรรณฤทธิ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงปณิธี  สุวรรณอักษร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงปดิวรัดา  ปริเปรมกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายปรวัฒน์  ปรีชาวุฒิเดช โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายประเมศฐ์  วรโชติหิรัญศิริ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายปรัญชัย  แซ่หยง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงปรารถนา  นวลสำลี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงปริยาภัทร  ลิ่มรัตนะกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงปรีณาภา  วรรณชาลีกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงปัญฑารีย์  กิ้มแก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงปัณฑา  วิเชียรกาญจน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายปัณณธร  หมื่นเดช โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงปัลญานี  อักโขมี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงปาณิสรา  ผูกพันธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายปารย์ปรินทร์  รุธิรโก โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงปาริชาติ  จันทร์ประทีป โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายปิยวัฒน์  อุฬารศิลป์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายปิยะชาติ  นวลหุน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายปุญญพัฒน์  แก้วบพิธ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายปุญญพัตน์  พร้อมสุข โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงปุณยนุช  รัตนวงศ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงปุณยนุช  เก้าเอี้ยน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายปุณยวัจน์  ลิ่มศรีพุทธิ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายปุณยวีร์  พร้อมสุข โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายเป็นเอก  ศิริพงษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงไปรยา  ทัดแก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายพงศพัศ  มุกดาจารย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงพชรดนัย  วัชรวิภากร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายพชรวิชญ์  ทองทา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงพนุวรรณ์  ก๋งหุย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงพรธวัล  แก้วจำรัส โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงพรพิมล  รอดมา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายพรภวิษย์  มากจันทร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงพรรณพัชร  ว่องนาวี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายพระคุณ  หริรักษ์หรรษา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายพลพิทักษ์  รัตน์น้อย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงพลอยชมพู  ก้งหุย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายพลัฏฐ์  วรศักตยานันต์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายพศวัต  สีเพ็ชรสัย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงพัชญวดี  ตะมะเส โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงพัชรพร  อัลภาชน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงพัฒน์นรี  สุวรรณประสาร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายพัสกร  จิรรัตนโสภา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงพิชชานันท์  คุ้มแคว้น โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงพิชชานันท์  วัชรกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงพิชชานันท์  เลิศวิลัย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงพิชชาพร  แก้วขาว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงพิชชาอร  พร้อมญาติ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงพิชญธิดา  ทองวิเชียร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์  เมฆศิขริน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงพิชญา  บุญธรรม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงพิชญาภา  แซ่จื้อ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายพิชาชาญ  แซ่จื้อ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศิระเชาว์เจริญ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดีเลิศไพบูลย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุทัย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แซ่อึ้ง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงพิมพ์ดาหลา  แห้วขุนทด โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงพิมพ์นภัทร  บัวอ่อน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายพิรภพ  ละเอียดจิตต์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงพิรุฬห์ลักษณ์  ศิริมุสิกะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายพิศวัส  บุญสืบ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายพีรพล  แก้วทอง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายพีรวิชญ์  บัวแก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายพีระทอง  หมื่นสา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ขุนศรี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงเพ็ญภัสสร  วงศ์ประสพชัย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงแพรวา  ขันธ์ถาวรรัตน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงแพรวา  เรียบประดิษฐ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายฟัยรูซ  เบ็นอับดุลเลาะห์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายฟาฎิร  ลีม๊ะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงฟาตูน  หิเล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายฟารุกซ์  อารีบุหงา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายฟาอิฟ  เจ๊ะมาด โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายฟิรเดาซ์  ยูโซะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายฟุรกอน  ชูพุ่มพัว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงภวิกา  ประดับเพชรรัตน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายภัค  เทพาสิต โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงภัคจิรา  ตั้งพงศ์ประสิทธิ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงภัทรธิดา  วงศ์กระจ่าง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายภัทรพล  ภูวไพศาลกิจ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายภัทรพล  ได้รูป โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงภัทรลดา  รุ่งเรืองอุดมกิจ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงภัทรินทร์  มณีเชวง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายภาคภูมิ  เอี่ยมศิริ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายภาคภูมิ  ไชยหมาน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายภาณุวิวัตน์  รุจิจินดาวรรณ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงภิรญา  นาคบรรพ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายภีมพิสิษฐ์  ธรรมพิธิ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายภูผา  พิทักษ์พงษ์ไพศาล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายภูมิพัฒน์  ตั้งศิริเสถียร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายภูริช  อุดมพงศ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงภูริชญา  ฉัตรประเสริฐ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายภูริณัฐ  แสงสมนึก โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายภูรินท์  คาระวะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายภูริวัตร  นิยาแม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงมณัสวรรณ  ดำรงฤทธิ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงมธุรดา  รัตนสุวรรณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายมฤคพล  นกเกตุ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงมัยซาน  เจะดีรอกี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงมัศริญาร์  เรืองประดิษฐ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงมิสกะห์  เหมหมัด โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายมุขมนตรี  คงสุวรรณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายมุฮซิน  ซาเฮร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายมูฮัมมัดเพาซี  เซะบากอ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายมูฮำมัดยุสรี  รอเกตุ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงเมธาพัชร์  แซ่เซีย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงเมธิตา  อาแล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายรณชัย  เพิ่มพูนมหาศาล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายร่มไทร  จินตจิตร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงรวิสรา  ปิยะญาติ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายรวีโรจน์  ตนายะพงศ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายรัชพล  เพชรซ้อน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายรัชพล  แซ่ฮ่อน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายรัชอานนท์  เจ๊ะแต โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ทองแก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายราฟิกซ์  อารีบุหงา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงรุสนีตาร์  สือแม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงโรสนา  มามะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงโรสนานีร์  เจ๊ะอะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงไรวินท์  แขวงเมืองปักษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงลลิตา  ทัศศรี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงวชิรญาณ์  คูนิอาจ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงวชิรญาณ์  วรรณวงศ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายวชิรวิชญ์  บุญญรักษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายวชิรวิทย์  จอมงูเหลือม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายวรชิต  แท่นทิพย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายวรดร  สองแก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงวรดา  ธรรมประพัทธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงวรรณวษา  อรุณรัตนวงศ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงวรสรณ์  แซ่หว่อง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงวรัญญา  พงษ์สุวรรณศิริ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงวรัญญา  ยิ่งยงสกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายวรากร  ศรีนวล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงวริศรา  คงชูดวง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงวริศรา  ศรีไชย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงวรุณยุพา  ทองแก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายวัชรพงษ์  คงสวัสดิ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายวาซิม  ถนอมพล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายวาริส  ศรีศรยุทธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงวารีซ  อดุลยศาสน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายวิรัตน์  ยี่สุ่นดนตรี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงวิลดาน่า  เบ็ญอิบราฮิม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายวีรพัส  มหาโชติ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายวีรภัทร  ทองธรรมชาติ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายวุฒิภัทร  หุ้นเอียด โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงแวฮานัน  มะลี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงศรัญรัตน์  แก้วสุวรรณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงศรัณยธรณ์  รัตนโชติ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงศลิษา  สังข์ศรีสุข โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงศวิตา  เบ็ญมะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายศักรินทร์  แตรพันธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงศิดิภา  บุญเกลี้ยง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงศิธานันท์  พรหมวิรัตน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงศิรภัสสร  โชครังสฤษฎ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญแสร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายศิวกร  ทองหลิม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายศุภณัฐ  ภาชโน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายศุภณัฐ  อัตบุตร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายศุภณัฐ  โตเอี่ยม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงศุภรัสมิ์  ศิลาสุวรรณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีจันบาล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อุตทิพย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงศุภิสรา  พูลภิญโญ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายสรวิศ  ไชยอัษฎาพร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายสรัช  เลขาลาวัณย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายสริศ  ธรรมประพัทธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายสฤษฏ์พงศ์  เชื้อทอง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายสหรัช  จันทร์์อินทร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายสหรัฐ  รัตน์น้อย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงสาธิตา  คงย้อย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายสิปปภาส  ศรีปลั่ง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายสิรณัฏฐ์  แพทย์ศรี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายสิรภพ  กิ่งอนุรักษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงสิรภัทร  แซ่ตั้น โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายสิรยุทธ  เจ๊ะแม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายสิรวิชญ์  ชัยชนากานต์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงสิริกร  นลินเบญจพรรณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงสิริกร  นิธิอนันต์สกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงสิรินดา  นิลรัตน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงสิริภา  วรรณกวินโกมุท โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงสิริยาพร  สุวรรณ์รัตน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงสิริรัศมิ์  จันทศรี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายสิริวัฒน์  จันทร์อินทร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายสืบสกุล  แผ่เต็ม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงสุคนธา  แก้วสุกใส โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงสุจิรา  สุวรรณะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงสุชญา  นราธนากร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงสุชัญญา  สุวรรณชาตรี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงสุนิตรา  พูนผล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงสุพิชชา  หอมสมบัตร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุขสรวล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายสุวพิชญ์  เบญจกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายสุวิจักขณ์  ทองเพชร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงโสภาพรรณ  อุ่นแดง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงหทัยชนก  พรหมดำ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงหริณยา  ขุนพิทักษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ปฏิเวช โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายอธิภัทร  จิราภารัญชน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงอนันตพร  สุภัทรชัยวงศ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงอนินทิตา  วรรณชาลีกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงอนุธิดา  ขั้วแก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงอภิริยาภรณ์  คำแก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงอภิสรา  ศิริวรรณดี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงอรชัญญา  เรืองยศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงอรณิชา  ปรีดาศักดิ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงอรดา  พรหมจินดา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงอรรพี  สังข์ศรีสุข โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงอริสรา  แก้วสิโน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงอริสรา  แท่นเอียด โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงอลิน อากาฌา  อามิน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงอลินนา  แอเก็ม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายออมกฤษฏิ์  ธรรมสะโร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงอักษราภัค  ทรฤทธิ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงอัครภา  อิสโร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายอัครัช  ไชยผลอินทร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายอัชชาฟ  อัลฮามาดีย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายอัฟฎอล  เปาะอีแต โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงอัฟนันร์  กรียอ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงอัสวานีย์  เจะหลง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงอาธิติยา  แซ่จื้อ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายอานันต์ดา  นาคนาวา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงอามาล  กือลือแม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายอามิร  หะยีวาเงาะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงอิซดีฮาร  มุขยวัฒน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายอิทธิพัทธ์  นวลนิล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายอิทธิพัทธ์  เทียนจู โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายอินทัช  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายอิรฟาน  เจ๊ะมามะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงฮาซูน่า  สามะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายฮาดี้  กาเซ็ง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายฮานีฟ  มูซอ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายฮาริส  ดือราแม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายฮิบรี่ย์  เซ็นเจริญ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
462 นางสาวซารีนา  ดอเลาะ โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงนาดียา  สามอ โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงนูรนาอีม  มาหามะ โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงปาริตา  เอียดศรีแก้ว โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงฟีรดาว  หะยีสะมะแอ โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายวารุด  เจะอามะ โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงอัสรียา  บาเกาะ โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงอาตีน่า  แลยะลี โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
470 นางสาวอามานี  ยะหริ่ง โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงอารียา  โรหิโตปการ โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายฮานาฟี  เพ็ง โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายกณวรรธน์  ทองคำอยู่ โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงกมลชนก  ไชยรัตน์ โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงกรวรรณ  ทองคำ โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายกฤตยชญ์  กาลวรรณา โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายกฤติธี  วิทยารัฐ โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายกฤติน  อินทสาท โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายกษิดิ์เดช  ธรรมโชติ โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายกอร์ดาฟี่  แวอาแซ โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงกานต์ธิดา  จริศรัณย์พร โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงกิตติญา  แสงตา โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงขวัญชนก  พรหมจรรย์ โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายจารุวิทย์  จันทร์แดง โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงจิณห์วรา  รักบุตร โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงจิตรกานต์  อุศมา โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงชญานิศ  สุวรรเดชา โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงชรินพัชร  ชุมใหม่ โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายชินภัทร  เบลเลอร์ โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีหิรัญ โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงซาวานีย์  มายิ โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงญาดา  เกลี้ยงรส โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงญาตาวี  จินตรา โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงญาศินันท์  แสนโยชน์ โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงฑิตยา  มณีรัตน์ โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายณภัทร  เก้าเอี้ยน โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  โลหะวิจารณ์ โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ชูปาน โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองเต็มแก้ว โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงณัฐภัชศร  เทพบรรจง โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงณิชารีย์  ศรีสมทรง โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงดรุณี  พิชัยรัตน์ โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงดวงกมล  เจริญทรัพย์ โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงตุแวลานี  นิเน โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายไตรวิชญ์  เดชประกัสสร โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายทิชากร  แก้วสุรัตน์ โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายเทพฤทธิ์  พันโท โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายธนกร  จันทรมณี โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงธนภาภรณ์  ไชยมนตรี โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงธนัญชนก  ทับใหญ่ โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงธนาภา  บุญสนอง โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงธัญชนก  จันทรโชติ โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงธัญญาดา  แสงอรุณ โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงนพรัตน์  เพชรศรี โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงนภัสรพี  วัฒนะ โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงนริศรา  บุญเพ็ง โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงนริสรา  เปาะอีแต โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงนวธร  ณ วาโย โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงนิชาดา  ศรีเงินถม โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายนิติธร  สุขแก้ว โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายนิธิฤทธิ์  จันทวาศ โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงเนตรชนก  จันทร์ศรี โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายบารมี  มหาพรหมประเสริฐ โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงเบญญาภา  เมืองสว่าง โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงปภาวรินท์  วิรุฬห์ตั้งตระกูล โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายปวีณ์เทพ  คำแหง โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายปัญจพล  ตันวัฒนะ โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงปัญญดา  ทองแก้ว โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงปาณิสรา  บำรุงชู โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงเปรมฤทัย  เกียรติขจรเดช โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายพงศกร  จุ่นสำราญ โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายพงศกร  สุขสงวน โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงพนิตพิชา  แก้วไฝ โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายพบธรรม  เวชพันธ์ โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายพศิน  ภูริรัตนโภคิน โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงพิชญาภา  ชูเมือง โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายพิรชัช  อินทรัตน์ โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายพุทธพัทธ์  พรหมเกิด โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายเพิ่มยศ  สุจริตธุระการ โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงภัคพสุตม์  สุกใส โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายภัทรนิติ  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงภิญญดา  บุญมากช่วย โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงมาริสา  ดาโต๊ะ โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายมิ่งแมน  จันทร์พิธาร โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงยุวกานต์  มะสง โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายราฟฟี่  ไชยบุญมา โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงลลนา  ไชยหมาน โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงลักษณารีย์  สุยสวัสดิ์ โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงวรรณทิพย์  อิสโร โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงวาริน  หมวกทอง โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายวารีช  อุสมาน โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายวิวรรธน์  เง่ายุธากร โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงวิศรุตา  พรหมทอง โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงศศิวิมล  ไวยากรณ์ โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงศิรประภา  มังสังข์ โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงศิรภัสสร  พรหมสุด โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายศิรสิทธิ์  ช่วยสกุล โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายศิวกร  วรรคย์วทัญญู โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายศุภวิชญ์  อาจณรงค์ โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายสรวิชญ์  จิตซื่อ โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายสรวิชญ์  เลี่ยนจ้าย โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายสรัลกฤษณ์  หมื่นสุข โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงสิริกร  กาญจนเพ็ญ โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงสุกัญญา  คงหิน โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายสุรจักษ์  ทองมา โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงสุวพิชชา  พิณนูกุล โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  พนาวรางกูร โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายหรรศรัณย์  สองแก้ว โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงอโนชา  หน่อแดง โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายอภิกรม์  แก้วลือ โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงอภิชญา  กุฏิภักดี โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายอภิเดช  แก้วลือ โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงอัจฉราวดี  ยอศิลป์ โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงอาทิตยา  ชูเรือง โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายอาริฟ  แวหามะ โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงอิงอร  จันทรกลิ่น โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงอิษฏา  กระจ่างยศ โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงอุรัสยาพร  บำรุงวงศ์ โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงกมลลักษณ์  จิตดวงฤทัย โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงกล้าใหม่  เรือนสากล โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  สมุทราพชร โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายคริสตัล  แซ่เช่น โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ม.1 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงชญานี  สมตน โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงญาณิศา  เชี่ยวชาญศิลป์ โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงญาณิศา  เปล่งงูเหลือม โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงฐิติชญา  อินมณเทียร โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เงาเรือง โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงณัฐฌา  แซ่หลี โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายทักษ์ดนัย  ทองบุตร โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงทิพนาถ  รัตนญาติ โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายธนพนธ์  ท่องไพศาล โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ไชยมั่น โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงธันยากานต์  วัฒนศิริภาวงศ์ โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงนภกุล  ปริเปรมกุล โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงนันทมน  ณุวงษ์ศรี โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงนาตาลี  โต๊ะยง โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงนาราภัทร  จงศิริวรรณชัย โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงนารีพิทักษ์  มุสิกะศิริ โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายบรบท  ถึงดี โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายปภินวิทย์กร  โชตน์ธนานันต์ โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงพิชชา  อัญชัญศรีชาติ โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงพิมลนาฏ  รังสฤษฏ์วีระโชติ โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงภคพร  แจ้งเจษฎา โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายภูชิช์  แสงเพชร โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายภูเบศ  แซ่หลี โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายวรพล  เหล่าวิวัฒน์เกษม โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงวรรณดา  สิริวีระสวัสดิ์ โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ม.1 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงวรรณิดา  สิริวีระสวัสดิ์ โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายวิษณุ  แซ่ชั้น โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงสิริขวัญ  เบญจวัฒนสวัสดิ์ โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงสุวิชญา  ภิระบรรณ์ โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงกชวรรณ  บุญธรรม โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดำอินทร์ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงกรภัทร์  วิชิต โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายกฤตชญา  เชาวะเจริญ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงกฤตพร  พงษ์พานิชย์ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงกฤตพร  พรหมชาติ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายก้องเกียรติ์  ดาววงศกร โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงกัญณิกา  กอมะมาโมง โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงกานติมา  จันทรวิศรุต โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงกิ่งกมล  พึ่งกิ่ง โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงกิตติยา  พานิชธนาคม โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงกิติยา  มีจันทร์ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงกูดานีลา  ประกอบการคดี โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายกูอัฟนาน  กูปูเต๊ะ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงขวัญข้าว  เวสวานิชย์ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายคณพศ  ธรรมา โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงคณัสนันท์  อ่อนจันทร์ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงจันทปภา  ฤทธิวงค์ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงจิรปรียา  เทพจันทร์ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงจิรัชญา  ขวัญนาคม โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงจุฑารัตน์  พรหมชาติ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทองลีอ่อน โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทองสีอ่อน โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายชญานนท์  ดีพาส โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงชนัญชิดา  ถิระผจญ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงชลลดา  เทียนทอง โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงชาริณี  มาหามะ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงซัรฟา  หะยีอาลี โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายซิกริณ  ไชยลาภ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงญัซมีน  มะหะมะ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงญาริญดา  เนื่องนำ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงฎานิส  ตานีเห็ง โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายฐานนท์  โออินทร์ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงฐาปนี  รักราวี โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  มาลีวัด โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงฐิติชญาน์  ตุมมา โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายฐิติพงศ์  ลีลาจิรวัฒน์ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงณัจญดา  บือซา โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไชยทอง โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  หงษ์น้อย โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงณัฐกร  ปานศิริ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายณัฐนนท์  รับไซ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงณัฐพร  น้อยสร้าง โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายณัฐวัฒน์  จงบรรณกิจ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงณิชา  จอมทรักษ์ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงตักวาย์  เจะมามะ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายตาริคคาน  พาเลสคาน โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงถนิมมาศ  พิกุล โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงทองกนก  สุภาพาบ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงธนภัทร  อินทมาศ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงธนเศรษฐีนี  เจริญบุญพาณิชย์ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายธนัท  คงเรือง โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายธนาธิป  หมาดสตูล โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายธฤตวัน  จันทร์ทอง โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงธัญชนก  บัวหอม โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงธัญญาพร  ทวนทอง โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงธัญรดา  มะดาโอะ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงธันยพร  อินทมล โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงธาวัลย์  สีเพ็ชร โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายธีกรณ์  ลียะอนันต์ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายธีรภัทร  ทองดี โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายธีรภัทร์  วิสุทธิ์โช โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงนฎา  เสกหวัง โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายนพดล  ภิรมย์หิรัณย์ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายนราวิชญ์  บุญให้ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงนัฏนันท  สุดรักษ์ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงนัศรินทร์  เทพาคำ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายนากิส  มะแซ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงนาฟา  หะยีหามะ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงนิจุวัยนีย์  อารง โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงนิฟัยรุซ  แนซี โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงนิฟาเดียร์นา  บินอาลี โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงนิอัสมีฮาน  นิเซ็ง โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงนูรฟาฎีฮะฮ์  หะยีสาและ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงนูรฮายาตี  ยามา โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงนูเรีย  ยูโซะ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงบุญญาพร  แสงแก้ว โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายบุณยกร  นิมิตสกุล โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายบูดีมัน  เจ๊ะอารง โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายปรเมศวร์  ศิลประเสริฐ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงประภาศรี  นราอภิวัฒน์ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงปรางค์ศิริ  แซ่ลิ่ม โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายปริชมน  บุญฤทธิ์ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายปัญญา  ศรีลานิธิกุล โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงปานวาส  วงศ์จันทร์ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงปิยธิดา  มณีวงษ์ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงเปรมสุดา  เฟื่องรอด โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ชัชวาลย์ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงพศิกา  เสาร์เพ็ชร โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงพัณณิตา  ทองมาก โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายพัทธนันท์  นนทสิงห์ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงพิชญาภัค  แก้วสุกใส โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงพีรวรรณ  แก้วสุกใส โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงเพชรดาว  ดือราแม โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายฟารุส  สาแมง โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงฟิรฮานา  ยามะแอ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายภัทรพล  ชูรักษ์ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายภัทรพล  หมุดตะเหล็บ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงภัทรวดี  เจ๊ะหะ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายภานุพงศ์  รังเสาร์ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงภิญญดา  หะยะมิน โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายภูมินทร์  บัณฑุโอภาสวงศ์ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงภูริชญา  พูลเทพ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายภูวนนท์  หะยะมิน โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงมธุรดา  มามะ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงมัณฑนา  ศรีสุข โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงมินตะยา  ยอมเต็ม โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงมุนิซ  เจ๊ะกอ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายมูฮำหมัดอามีน  ยีดิง โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงรมิตา  ณ สมาน โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงรวิวรรณ  อุตมางคบวร โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงรสสุคนธ์  จินตรารักษ์ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายระพีพัฒน์  ภูนุช โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงรักตกันท์  แก้วแสงทอง โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายรัฐนันท์  ลาภาพงศ์ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายวรชาติ  พวงทับทิม โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายวรพล  สุขสบาย โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงวรพิชชา  รักราวี โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายวรัญญู  ศิริสุวรรณ์ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายวรินทร  วรธรรม โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายวรินธร  ประเสริฐเตชาโต โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงวารยา  การดา โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายวาริส  แสเมาะ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายวารีส  อิหะโละ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงวาศินี  คงแข็ง โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงวิลดาล  ไทยสนิท โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายศรัณน์กร  เกษมใจประสงค์ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงศรุดา  พรมภักดี โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงศลิษา  พุฒแก้ว โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงศศินิภา  สิทธิโยชา โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงศศินิภา  สิทธิโยธา โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายศิริรัช  สุขแดง โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายศุภณัฐ  นิธิคุณากร โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงศุภานัน  ศรีพจน์ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีทวี โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายสรวิชญ์  ชาญแท้ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายสิรภพ  ขันฑะสีมาเฉลิม โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงสิรา  คงชนม์ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงสิริรัตน์  กิ้มขู่ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงสิริรัตน์  รัตนสมบูรณ์ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กชายสิโรดม  ศรีชัย โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงสุชาดา  ศรีชัย โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงสุพิชชา  เนื้ออ่อน โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงสุภัทรี  พลอยศิลา โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงอดิศา  ศรีษะสังข์ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กชายอธิวัตน์  ทองหนูรุ่ง โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงอภิรดี  ตุนาคุน โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงอมาเรีย  แมละมัย โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงอรณภา  แสงอ่อน โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงอรพิชชา  รักราวี โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายอลันต์  สะนิ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงอลิสรา  จุลเทพ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายอัซรอน  อารมย์ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กชายอันนาอิฟ  ละบายดีมัญ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงอันนิน  ลุโบะกาแม โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายอับดุล ฮาดีย์  กุเรชี่ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายอัฟรูซ  หะยีสาและ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายอัมซาร์  เจะแต โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงอาซูรา  หะยีมะสาและ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายอาติฟ  สาระกาสม โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายอารีฟีน  มาหิเละ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายอาลีฟ  สะแลแม โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายอาสาฬีห์  เปรมปรีดี โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงอาอิษะ  วาหะ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายอิฟฟาน  มะเซ็ง โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กชายฮสัน  เบ็ญฮาฟีส โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงฮัยฟา  มะ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
779 นางสาวฮุซัยนีย์  ธัญญวงศ์ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
780 นางสาวกชกร  จันทร์หอม โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงกชนันท์  บูระพันธ์ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
782 นางสาวกมลพร  บุญแช่มชู โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงกรสิริ  ดำสุวรรณ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงกฤติญา  ตันวัฒนศิริกุล โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงก่อกุศล  ผดุงพันธ์ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กชายกีฬา  วิลามาศ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายคัชชา  แดงปง โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
788 นายโฆษิต  บุญสว่าง โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
789 นายจตุพงศ์  คงเทพ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
790 นางสาวจินต์จุฑา  จินดารัตน์ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงชญานันท์  โรจนะ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงชฎาพร  พรมอินทร์ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงชลธิชา  แก้วท่าแค โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงชัชชญา  จันทร์ฉาย โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
795 นายชิษณุพงศ์  วิโรจน์พันธุ์ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงซากีลา  แวปอ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงซีตีฟาตอนะห์  บือราเฮง โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
798 นางสาวซูใบดะห์  แยนา โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงโซเฟีย  ยะโกะ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายฐปกร  อังศุภาพงศ์ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  จันทร์หอม โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
802 นายณัฐพนธ์  สายแก้ว โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
803 นางสาวดวงกมล  ขุนพรม โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
804 นางสาวต่วนซูฟียะห์  อัลยุพรี โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
805 นางสาวต่วนซูเฟีย  อัลยุพรี โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายเตชินท์  หวังบุญช่วย โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  พรหมพูล โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายธวัชชัย  เกื้อช่วย โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายธีร์ธวัช  บัวสว่าง โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงนาฎา  แสะเซ็ง โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงนาเดียร์  มะ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงนาเดียร์  เจ๊ะมูดอ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงนิดานิช  นิเซ็ง โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงนิฟาติน  นิเซ็ง โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
815 นางสาวนูรฟามี่  มะยิด โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงนูรยีฮัน  สาและ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงนูรอานีตา  ยีดิง โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงนูรฮาซีกีน  สาและ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงปทิตตา  อุดมลักษณาเวทย์ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงปนัดดา  อินทรรัตน์ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงปานประดับ  ปิยธรรมคุณ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงปุณยาพร  รักชน โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงพัชรี  แสงจันทร์ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงพัทธระธิดา  มณีรัตน์ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงพันธิตรา  ทรงประเสริฐ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
826 นางสาวพาณิภัค  ไพบูลย์ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงพาเธีย  ถาวร โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กชายพีรวิชญ์  แสนทวีสุข โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงเพ็ญชนก  รัดไว้ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงภิชญาภรณ์  ไชยชาญ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายมงคล  ถาวรพลศิริ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
832 นางสาวยลดี  แก้วมณี โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงรอฏียา  มามะ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายรังสิมันตุ์  สุขแดง โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายรุจิกร  แก้วสุวรรณ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงลลิดา  มากแก้ว โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงลลิตวดี  ดำละเอียด โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กชายวรัญชิด  เพ็งระวะ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กชายวิชญะ  น้อยสร้าง โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
840 นางสาววีรยา  ซุ้นซิ่ม โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายศิวกร  ธนกิจบำรุงสกุล โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงศุลีพร  เนาวกูล โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
843 นางสาวสราฐิตา  หลานหมาด โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงสุจิรา  บุญโสบ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงสุชาวดี  ทองนวล โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงสุภารัตน์  บุญช่วย โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
847 นางสาวเสาวลักษณ์  เงินประกอบ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงหงสรถ  อินหมวก โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงอชิรญา  นราสมโภชกิจ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงอรนันท์  เพชรสวัสดิ์ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงอรปรียา  ยอดรักษ์ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
852 นางสาวอาตีกะห์  สาเม๊าะ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงอาตีกะห์  สุหลง โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงอาธิชาร์  สะแลแม โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กชายอามาน  บือซา โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
856 นายอิรฟาน  บินยูโซ๊ะ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
857 เด็กชายอูเซร  มานาอาซา โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กชายอามีน  สาแม โรงเรียนเรียงราษฎร์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น