รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวกรชนก  จินดานุ โรงเรียนกะทู้วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2 นางสาวจารุวรรณ  กะการดี โรงเรียนกะทู้วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
3 นางสาวจุฑาทิพย์  อ่อนโส โรงเรียนกะทู้วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
4 นางสาวโชติกา  หอมแช่ม โรงเรียนกะทู้วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
5 นายตรัยคุณ  ไชยศร โรงเรียนกะทู้วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
6 นางสาวธิดารัตน์  แสงเลิศ โรงเรียนกะทู้วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
7 นายเนติพงศ์  แสงอรุณ โรงเรียนกะทู้วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
8 นางสาวปณิดา  จำนงค์รักษ์ โรงเรียนกะทู้วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
9 นางสาวพิมภาออม  ขนอม โรงเรียนกะทู้วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
10 นางสาวแพรมาศ  สายสุวรรณ์ โรงเรียนกะทู้วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
11 นางสาวภัทรมน  ใจเย็น โรงเรียนกะทู้วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
12 นางสาวลัศมี  อัสวานี โรงเรียนกะทู้วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
13 นายศรัณย์พงษ์  ศรีสะอาด โรงเรียนกะทู้วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
14 นางสาวศิวิมล  ลาดบาศรี โรงเรียนกะทู้วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
15 นางสาวสุทธิกานต์  สุธรรม โรงเรียนกะทู้วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
16 นางสาวสุวิมล  เกื้อหนุน โรงเรียนกะทู้วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นางสาวอภิญญา  ก้อนชัยภูมิ โรงเรียนกะทู้วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นายอัครพนธ์  หงอประดิษฐ์ โรงเรียนกะทู้วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
19 นางสาวจิรภัทร  ดวงทอง โรงเรียนกะปงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
20 นางสาวช่อผกา  มาศพิทักษ์ โรงเรียนกะปงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
21 นางสาวณัฐสุดา  โรหิตรัตนะ โรงเรียนกะปงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
22 นางสาวนันธิชา  ศรียาภัย โรงเรียนกะปงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
23 นางสาวนุชนาฏ  ณ นรินทร์ โรงเรียนกะปงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นางสาวเนตรดาว  หิตาโร โรงเรียนกะปงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
25 นางสาวระพีพรรณ  อินศรีนวล โรงเรียนกะปงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
26 นางสาวสรธร  แซ่เอียบ โรงเรียนกะปงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
27 นางสาวอารีรัตน์  นวลแก้ว โรงเรียนกะปงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงกชกร  หนักแน่น โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
29 นายกชกานต์  ทองเพชร โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงกชพร  บุญมี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงกนกกาญจน์  กวดกิจการ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงกนกพร  คู่ประเสริฐ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงกนกพิชญ์  เกตุกำเนิด โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
34 นางสาวกนกลักษณ์  บุญมี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงกนกอร  อินแก้ว โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงกนธิชา  คำสี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงกมลวรรณ  ทองวล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงกรวรรณ  วรรณงาม โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายกฤตนันท์  บ้านนบ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
40 นายกฤตานนท์  ดิษโร โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายกฤศกร  จาระกิจ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายกษิดิ์เดช  ชูนุ่น โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายก้องภพ  ก้อนทรัพย์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายก้องภพ  เทพณรงค์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงกัญชลา  ทองตัน โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
46 นางสาวกัญญภัส  จีนเอียด โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงกัญญลักษณ์  สุเภากิจ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงกัญญาภัทร  นาคฤทธิ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายกัณตพัฒส์  อนันต์ธนวงศ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงกัณภัส  เดินหน โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายกันตพัฒน์  ผลแก้ว โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงกันติชา  ผลแก้ว โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงกานต์พิชชา  มากแก้ว โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงกิตติมา  พลประดิษฐ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงกิตติวรรณ  บุญรื่น โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงกุลกันยา  ชูแก้ว โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
57 นายเกียรติศักดิ์  เริงการ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
58 นายคณาธิป  เจอะสุข โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายคุณากร  พานทอง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  อินทรักษ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงจอมขวัญ  ณ นคร โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงจิณห์วรา  จินดาพล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงจิณัฐตา  ธรรมเพชร โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
64 นางสาวจิดาภา  ธนาวุฑฒ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายจิรชัย  สุขลิ่ม โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงจิรประภา  เพียสุระ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายจิรพัฒน์  ทองภูธรณ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายจิรภัทร  เรืองศรี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายจิรวัฒน์  บำเรอ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายจิรวัฒน์  พิกุลทอง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงจิรัชญา  ผลทวี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงจิรัฐิวรรณ  ศรีอันยู้ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
73 นางสาวจุฑาทิพย์  ประสมกิจ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
74 นางสาวจุฑารัตน์  เมืองรมย์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงจุฬารักษ์  ชาติทอง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงเจนติตา  เสมอภาค โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
77 นางสาวเจิมพระพร  อุยสุย โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายฉัฏฐ์ปิยะ  กลิ่นเกษร โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงชนัญชิดา  ครุตประการ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงชนาภา  จตุราบัณฑิต โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
81 นางสาวชนิกานต์  หลีทอง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงชนิดาภา  กอบัว โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงชนินาถ  กรอบแก้ว โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงชนิสร  ขลิกคำ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
85 นางสาวชมพูนุท  ณ นคร โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงชรินรัตน์  นุ่มนิ่ม โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงชลธิชา  ส่องสุริยะ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
88 นางสาวชลลดา  รักบุญ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงชลิตา  มาสังข์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
90 นายชวกิจ  กองแก้ว โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายชวิชญ์  ตัณฑวณิช โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงชัญญา  บุญช่วย โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายชัยณภัทร  ไพยศาสตร์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายชิตวรรณ  อาสานอก โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายชิตวัน  ไอยรา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายชินภัทร  เรืองศรี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
97 นายชิษณุพงศ์  ศรีเนียม โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงชุติกาญจน์  หัชชะวณิช โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
99 นางสาวชุติมณฑน์  ยุทธกาศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายชุมพล  ไชยมา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายโชติพงศ์  แสนคำ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงญดาพร  เกตุแก้ว โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงญาณิน  แซ่อ๋อ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
104 นางสาวญาณิศา  ชัยวิเศษ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงญาณิศา  ทองขจร โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงญาติกา  แก้วคง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงฐานนันท์  เรืองนวล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงฐานิดา  อุ่นมานิช โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
109 นางสาวฐาปนรัชฏ์  แย้มยิ่ง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงฐิติกานต์  หวังหอมกลาง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงณณัฐ  ชนะกิจ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายณพิชพงศ์  จันนุสิทธิ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายณภัทร  ศิริประภา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงณภัทรชา  ศิริผล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงณัชชกมล  สิทธิการ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พุทธจิตร์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เมืองภักดี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงณัฐกานต์  ลุมดี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงณัฐจารวี  วงษ์ไกรวิทย์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายณัฐชนนท์  บุนนาค โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงณัฐชา  คณะบูรณ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ปรียวัลย์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงณัฐณัญ  จุลพันธ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำเอียด โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงณัฐณิชา  โกลิบุตร โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
126 นายณัฐดนัย  ชูวงศ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
127 นางสาวณัฐนรี  เกิดกอบ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
128 นางสาวณัฐนิชา  จันทรเทพ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายณัฐพงศ์  เหินหาว โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายณัฐพล  กัปตัน โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายณัฐภัทร  ช่วยเจริญ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
132 นายณัฐวุฒิ  พุ่มทับทิม โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงณัฐสินี  ช่วยชู โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงณัฐิดา  ไชยเดช โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงณิชากานต์  เกลือนสิน โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงณิชาบูล  แท่นหิรัญ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
137 นางสาวดาราวรรณ  แสงมณี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายตันติกร  ทองสกุล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายตันติกร  สุจำนงค์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายตันติเกียรติ  ทองสกุล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายเตชินท์  เวชจันทร์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงถิรพร  คงสม โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงทักษพร  ระรื่นกลิ่น โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงทิพธัญญา  ช่วยชู โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงทิพยรัตน์  สุจำนงค์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
146 นายธงชัย  มณีวงศ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายธนกร  เงาะผล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงธนพร  จันทร์ทอง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
149 นายธนพล  ธรรมนุการ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงธนภรณ์  รุ่งเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงธนัญชกร  จาระกิจ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงธนัญชนก  สายน้ำ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายธนิต  สิทธิบุตร โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงธนิสร  ทองเจิม โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายธรรมรัตน์  จันหุณี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายธราเทพ  วรุดมสุธี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
157 นางสาวธัญณิศฌาย์  เนื้ออ่อน โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงธัญพัฒน์  ธันธรา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงธัญพิชชา  โกยกิ้ม โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงธัญพิมล  ต้ายไธสง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
161 นางสาวธัญภัค  วารีรักษ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
162 นางสาวธัญวรรณ  บูรณะกิจ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงธันยพร  เจี่ยสกุล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงธันยรัตน์  ขวัญยืน โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงธารัณดา  บุนนาค โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
166 นายธีรเดช  แวรอนชักตี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายธีรภัทร  ทิศเมือง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายนนธวัช  สำลี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงนภัทรศรา  สุเพ็ญภาค โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงนภัสสร  ปรีดาผล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
171 นางสาวนภิศพร  เบญจเลิศยานนท์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
172 นางสาวนวพรรณ  ชูดวง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายนวพล  เพ็ชทูล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงนันท์นภัส  ณ นคร โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงนันท์นภัส  อินแก้ว โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
176 นายนันทวัฒน์  คงเพ็ชร์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงนัสนีน  ปาทาน โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายนิติพล  เนียมนวล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายนิธิกร  พันธุ์พิทย์แพทย์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงนิรชา  แซ่ขอ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงนิสริน  โบบทอง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงเนตรสวรรค์  สงศรี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายบรรณวิทย์  ชลธาร โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายบริวัฒน์  มาสน์สุวรรณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
185 นางสาวบัณฑิตา  รัตนจุฑามณี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
186 นางสาวบุณยานุช  เจริญชนม์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
187 นางสาวบุษน้ำเพชร  ศรีเชย โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงเบญจวรรณ  เจอะสุข โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายปกป้อง  หนูมิตร โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
190 นายปกรณ์  อนุรักษ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงปฐมาวดี  ก้อนทรัพย์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงปติมา  จินดาพล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายปภังกร  พรหมช้าง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
194 นางสาวปภาวรินทร์  เอกชัย โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงปภาวี  ขุทสมบูรณ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงประภาศิริ  ปาณิญา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายปรัตถกร  โปชะดา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงปราณปริยา  จิตตะพันธ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
199 นางสาวปริญญา  ทองเนื้อแข็ง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายปริญญ์  นาคฤทธิ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายปริวัฒน์  หวานสนิท โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงปัณฑิตา  ปานโรจนวาณิชย์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายปัณณทัต  อติวัฒนานนท์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
204 นายปัณณวัฒน์  ปานโรจนวาณิชย์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
205 นายปัน แพททริค  คีช โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายปาณัสมุ์  ไกรเทพ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงปาณิศา  โกยกุล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงปาณิสรา  ตันคลี่ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงปาณิสรา  สวัสดี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
210 นางสาวปานดาว  โมรากุล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายปาราเมศ  บุญเกื้อ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงปาริฉัตร  สกุลสอน โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงปาลิกา  จันทะฟอง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงปิ่นมุข  บุญยัษเฐียร โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายปิยะพงษ์  แต่ประเสริฐ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  มาทลุง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงปุญญาพร  แซ่ลิ่ม โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงปุณยนุช  จินดาพล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงปุณยนุช  ทองจุน โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายพรเทพพนม  พึ่งกิจ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงพรนภัส  ทองด้วง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงพรลภัส  ดำฉาย โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
223 นางสาวพริมา  น้อยนาดี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงพลอยขวัญ  ใจเย็น โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงพลอยพิชชา  ภัทรพงศ์เพชร โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงพัฑฒิดา  อ้นเพ็ชร์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
227 นางสาวพัณณ์ชิตา  อ้นเพ็ชร์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงพัสชา  ปานมณี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงพิชชาภา  บุญสิงห์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงพิชชาภา  เทียนแพ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงพิชญธิดา  เฟื่องสมบูรณ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
232 นายพิชญางกูร  ณ ตะกั่วทุ่ง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงพิชญาภา  ดาราวงศ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  กิไพโรจน์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงพิมพ์บุญ  จินดาพล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงพิมพ์พจี  สังข์วงค์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทองเสน่ห์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายพีรวัส  สุวรรณมณี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายพีระภัทร  ทองกวม โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงพุทธรักษา  เมืองเสน โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงเพชรลดา  ณ ตะกั่วทุ่ง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คงมา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายภวพล  ธรรมลังกา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายภัทรชัย  ศรีพุฒ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงภัทรนันท์  เอกธรรมเสถียร โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงภัทรนิดา  ผลสมบูรณ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงภัทรพร  เกื้อผล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สันโลหะ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
249 นายภาคภูมิ  ชื่นศรีวิโรจน์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงภิญญาดา  ประกอบศิลป์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เลิศธนโยธากุล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
252 นายภูธเนศ  บวรจิโรภาส โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายภูริณัฐ  สกุลวงค์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายภูริพัทร  สายคุ้ม โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายภูวิศ  ทองด้วง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายภูวิศ  ทองเจิม โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงมญชุ์พิชา  หุตะจูฑะ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงมนทิพย์  รักวิทย์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
259 นางสาวมนัสนันท์  จันทร์นวล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงมนิชนัญญ์  อันติมานนท์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงโยษิตา  แสงทอง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
262 นางสาวรตนกร  จินดาพล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
263 นายรติกร  เทียนงาม โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงรมิตา  ประกับสิน โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายระพีพงศ์  ทองพัฒน์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
266 นางสาวระพีพร  คชรักษ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงรังสิยา  ร่วมใจ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายรัชพล  ธูปทอง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายรัชพล  บรรจงอักษร โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายริสกีร์  มะมิง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายเรวัตร  มีทอง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงลาภิสรา  สันติราชัย โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงวนัชพร  ทรายทอง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายวรภัทร  ทุ่งคาใน โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
275 นางสาววรัญญา  มณีกิจ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายวรินทร  พลเพชร โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
277 นายวริศ  ทัดเทียม โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงวริศรา  บุญแต่ง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายวสุพล  พูนพิสิฐทรัพย์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายวัชรินทร์  หวังดี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงวันทนาพร  จันทรัศมี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
282 นางสาววาสนา  สิงห์ประดิษฐ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงวิชญาดา  ถิ่นพังงา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงวิชญาพร  ถิ่นพังงา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงวิภาดา  บุญสิงข์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
286 นายวิสัยทัศน์  สมหมาย โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายวีรภัทร  เกิดสมนึก โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
288 นายวีรภัทร์  สุวรรณโณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงวีรภัทรา  ภูถนอมสิน โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายเวธน์วศิน  สงวนทรัพย์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายศรายุทธ  หอมหวล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงศศิกาญจน์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงศศิภักดิ์  แสงรัตนากุล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายศักดินนท์  ทิพย์สวัสดิ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงศิรัญญา  ใจกล้า โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงศิริภัสสร  เงาะผล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายศิวกร  เพชรบูรณ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายศุภกร  วรุดมสุธี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายศุภจักร  พิทักษ์แทน โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายศุภสัณห์  โชติกะมาศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายศุภากร  สุรวิศาลกุล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงศุภิสรา  ทองแเดง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
303 นางสาวศุภิสรา  สงวนนาม โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
304 นางสาวศุภิสรา  เจตนานนท์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายเศรษฐพงศ์  สุขช่วง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
306 นางสาวสวิชญา  ผลเกิด โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงสัณฑ์สินี  นิจจำรูญ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายสิรวิชญ์  สุขชุม โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายสิรวิชญ์  ไกรเทพ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงสิรีธร  เล่งเหา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
311 นางสาวสุกฤตา  เพชรวิเชียร โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงสุชาดา  เกื้อกูลปัญญากุล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
313 นางสาวสุชาวดี  ทองคำ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
314 นางสาวสุทธญาณ์  หลิมสกุล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงสุธาสินี  เลื่อนนาวา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
316 นายสุนิติ  ทับเย็น โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงสุพิชชา  ธนูอินทร์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
318 นางสาวสุภาวิดา  กะลาสี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
319 นางสาวสุรภา  หงษ์นวล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายสุริยาวุธ  เสนอินทร์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
321 นางสาวเสาวรส  ชมขวัญ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายแสนตะวัน  สงวนพันธ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายอติคุณ  มลิเครือ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงอตินุช  แท่นทอง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงอธิชา  สิงห์โต โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายอนันดา  จิตตะกาญจน์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายอภิชาติ  กาละสังข์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงอภิญญา  ทองสุริวงศ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
329 นายอภิภู  อัยรักษ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
330 นางสาวอภิสรา  อาจปรุ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงอมิรา  อุมาสะ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายอรรณพ  ทวีรส โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายอลัญจกร  ศรีรักษา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายอังกูร  บุญหนัก โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงอังคณา  พลายชนะ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
336 นางสาวอัจจิมา  มีศิลป์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงอัญชนก  ก่อสุข โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงอัญชลี  สุมาลี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
339 นางสาวอัญชิษฐา  เช้าฉ้อง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงอันนา  อนุรักษ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ปรียวัลย์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
342 นายอิศรเดช  ขนาบแก้ว โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงอุทิมพร  พระสี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายเอกลักษณ์  สุมาลี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
345 นางสาวไอลดา  แสงจันทร์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงกณิศา  สร้อยสังวาลย์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงกมลชนก  เนียมรัตน์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
348 นางสาวกมลพรรณ  รุจานุกูลชัย โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
349 นายกฤตนู  ปั้งวณิช โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายกวีศิลป์  คงสี โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายกษิดิ์เดช  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายกษิดิ์เดช  พิมพ์โคตร์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายกัณภพ  โล่สกุล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายกันตภณ  รักแต่งาน โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงกัลปังหา  ทองเหลือง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงกัลยกร  ก่อผล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงกัลยารัตน์  เลิศรัตนติกรกุล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงกานดา  ตากิ่มนอก โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
359 นางสาวกุลนิภา  ตรีบำรุง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงกุลวดี  ลิ่มอ้อ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงเกศรินทร์  คงเทศ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงขวัญข้าว  รัตนโชนะ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
363 นายคณภัค  ปัญสุวรรณ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายคณาธิป  พงศ์ศรีวัฒน์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายจองชัย  จองกฤษ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
366 นางสาวจิณณพัฒน์  ตัณฑวณิช โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์ทอง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงจิดาภา  จารุพันธ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงจินห์นิภา  จารุพันธ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายจิรพิพรรธ  วิจิตร โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงจิรัฐิพร  พรมสิทธิ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงจิรารักษ์  ทองวล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงจุฑามาศ  คงจุ้ย โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงฉัตรฑริดา  ทองเหลือง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายฉันทวัฒน์  พูลศรี โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงชนัญชิดา  ปานบุตร โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงชนัญชิดา  สูงปานเขา โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายชนาวี  สุทธิเพชร โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงชมพูนุช  เชื้อเอี่ยม โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายชยพล  ชัยณรงค์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายชานนท์  ไพรพฤกษา โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
382 นางสาวชาลิสา  อินทร์เพ็ญ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
383 นายชิษณุชา  ชูมาก โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
384 นางสาวชุติกาญจน์  ทองสกุล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงณพิชญา  เพ็ชรัตน์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงณัฐชยา  บุญแสวง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงณัฐฐา  พรมสมปาน โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงณัฐพร  ตันโชติ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงณัฐรดา  ชูช่วย โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงณัฐริกา  ราชานา โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงณิชภัทร  แซ่เจี่ย โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายดุลยวัต  เจตนาพรสำราญ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายเดชาธร  นพฤทธิ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายทินภัทร  แสงไฟ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายทิวัตถ์  เหนือคลอง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายทิวา  พรหมภัทร โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายธนกร  ปานถาวร โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายธนกร  วิทยธรรมโสภณ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงธนวรรณ  ชวนานันท์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงธนาพิรดา  ชูชีพ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงธนาภรณ์  เพาะพืช โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงธัญชนก  มาศรี โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงธัญชนก  ลิ่มสกุล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
404 นางสาวธัญญาลักษณ์  พรมปุระ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  หนูช่วย โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายธัญภิวัฒน์  ดุลยศรีบัณฑิต โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงธันยพร  รุ่งเรือง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงธันว์ดา  วิไลลักษณ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายธิติวุฒิ  ทองส่งโสม โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงธีมาพร  สิงห์สวัสดิ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายธีร์ธวัช  ปั้นตะกั่ว โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายธีรศักดิ์  พานิชกุล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายธีระรัฐ  ตั๋นสกุล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  บำรุงมิตร โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงนิชาภา  พลอยขาว โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงนิรชา  เสรีวงษ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงเนตรดาว  พุฒทอง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงบุณยานุช  จตุพิธพรจันทร์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายบุริศร์  ไชยชนะ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงบุษราภรณ์  เลพล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงเบญญาภา  ทองสุข โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงปภาวดี  หลินประเสริฐ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายประภัทน์  ลิ่มเหมาะ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงปรัชญาวีร์  พร้อมปฐมวงศ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
425 นายปรัชฐกร  อกนิษฐากร โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงปรัชนิยาภรณ์  ใจหลัก โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงปริญากรณ์  กัญจณกาญจน์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายปวรรัตน์  ศรีรักษ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงปัญญาวีร์  ศรีฟ้า โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงปัญญิกา  อุทน โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายปัณณธร  ทุ่งปรือ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายปัณณธร  นวลขาว โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายปัณณวัชญ์  ธรรมรักษ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายปัณณวิชญ์  ถาวรพล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายปาณัสกร  เชื้อชม โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงปานพิมพ์  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงปาริชาติ  วงศ์สุ่ย โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงปาริชาติ  เรืองไชย โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงปุญชญา  อุดมคุณ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงปุณยนุช  ชูมาก โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายปุณยวีย์  ตีรณอมรวงศ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงเปรมกมล  ตัลยารักษ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายพงศกร  แสงสว่าง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
444 นางสาวพรชนก  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายพรหมมินทร์  รอดแก้ว โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายพลกฤต  แก้วดวง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงพิมนภัส  กลั่นแสงวัชพงษ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงพิมพ์สุรางค์  จักรกรด โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
449 นางสาวพิมพิศา  บุญมี โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายพีรวัส  พรมคุณ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
451 นายภพธร  พราวศรี โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
452 นายภัทรพล  ทองขาวบัว โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายภัทรพล  เพ็งคล้าย โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงภัทรภรณ์  ลิ่มสกุล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายภาณุวิชญ์  นาวาล่อง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
456 นางสาวภาวนา  ไทยน้อย โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายภาสกร  จงสุข โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงเภาล่า  ไมเยอร์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงมณีมณฑ์  พัฒน์แก้ว โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงมนสิชา  ทองขาวบัว โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงมุกดารัศมิ์  ศรีพัฒน์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงมุกสิริ  ชูพล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงเมธาภร  นิลเนตรศิริย์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายเมธิกร  หวานดี โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายเมธี  สุทธิการ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงรวิสรา  หนูอักษร โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายรัชภูมิ  จ่าแก้ว โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายรัญชน์  เรืองศรี โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงรัตน์ฐิญา  เคลือบชนิด โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
470 นางสาวรุ่งณภา  บุญทองอุไร โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายลิปปกร  คงเลี่ยม โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายวงศกร  ทองแท้ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายวงศ์สดมภ์  บุรีภักดี โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายวรงค์กรณ์  วงศ์มณี โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายวรพล  เพชรดำ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายวรรณโชค  พลันการ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงวรรณธนา  วงค์ศรีชา โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายวัศกร  ไชยสมบัติ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงเวฬุริยา  มัจพันธุ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงศรสวรรค์  สุวรรณา โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
482 นายศราวุธ  ดาหรา โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงศริมา  เอี่ยมช้างเชื่อ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงศศิธร  มูสิกิ้ม โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงศศิธารา  ไชยเดช โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงศศิโสม  ครองมัจฉา โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายศักย์ศรณ์  ทองคำพูล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
488 นายศารินทร์  ไชยารัตน์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายศาสตรินทร์  แซ่เล่า โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
490 นายศิรสิทธิ์  หลีหวัง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงศิริพร  ตะโกนา โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายศุภโชค  ทองน้อย โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายศุภนันท์  แสงไฟ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายศุภเสกข์  ณ ตะกั่วทุ่ง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
495 นางสาวศุภาพิชญ์  ไล่สกุล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายสนธยา  คงเมือง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายสนุก  พัฒนพิชัย โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงสาฐิณี  เพ็งจันทร์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงสิรินยา  จันทร์แก้ว โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
500 นายสุทธิพจน์  สุวรรณสุทธิ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงสุพิชชา  นิยมเสน โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงสุพิชชา  บุญภา โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
503 นางสาวสุพิชฌาย์  บุญคง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงสุภางค์พิมพ์  จักรกรด โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงสุรพิชญา  พงศ์ไตรภูมิ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงสุวพิชญ์  โสพรรณ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
507 นางสาวหทัยวาจ  อุยสุย โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายหัสฎาวุธ  ศรีวารินทร์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
509 นายหิรัณยวัฒ  เหล่ากอ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงอนันตญา  อัครพิชชุตานันท์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
511 นางสาวอภิชญา  หอมสมบัติ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายอภิชาติ  มะเดื่อนิ่ม โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายอภินัทธ์  ภู่ภัทรวรอนันต์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
514 นายอภิวัฒน์  ประภาวงษ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงอรนภา  เพชรในหิน โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
516 นางสาวอรอมล  ศุภมณี โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
517 นางสาวอรอุมา  พันลา โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงอลิสา  อึ่งสกุล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
519 นายอัครวินท์  จริยะเลอพงษ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
520 นางสาวอัชฌาพร  ศรีนวล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
521 นางสาวอัญธิชา  ต่อระยับ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
522 นายอันดามัน  ทองเหลือง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงอันนา  จตุราบัณฑิต โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายอัมรินทร์  ปัถวี โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงอัลวานีย์  หาญจิตร โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงอาภัสรา  ฤทธี โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายอิสระ  ทวีธนบัตร โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงกชพร  พลสมัคร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงกนกวรรณ  นิติธรรมมานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
530 นายกนธี  เนติวงศานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงกมลพร  บุรีรักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงกฤชกร  ตันโชติกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายกฤฏิ์  เนาวรัตน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
534 นายกฤตนัย  ภิรมย์ฤกษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายกฤตภัค  สุกใส โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายกฤตภาส  ชูประสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
537 นายกฤตภาส  สัตยาชัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายกฤตเมธ  ชูประสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายกฤตเมธ  สมศักดิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายกฤติโชค  ขันทีท้าว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายกฤติน  ชินกาญจนโรจน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายกฤษฎ์  สันติพิทักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายกฤษณรัตน์  คลี่บำรุง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงกวิสรา  หลีสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
545 นายกษณ  บุญญกาศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายกษิดิ์เดช  ณ ตะกั่วทุ่ง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายก้องณพัฒน์  ดำหนู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายกัญจน์ภณ  โสภณเดช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศิลปวิสุทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายกันตพงศ์  บุตรมีชัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายกันตภณ  กีรติวิทยานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายกันตินันท์  ประโยชน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงกานตี  เถาวัลย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายกิตติคุณ  ก๊กศรี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายกิตติเชษฐ์  ภากรพิพัฒน์สกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายกิตติภพ  จิรศานต์ชัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายกีรติ  สอนมี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงกุลปริยา  ยุธิษยานุวัฒน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
559 นางสาวเกตุชนา  มณีศรี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงเกวลิน  โชครุ่งเรืองรัตน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายเขมรัฐ  แสนพิทักษ์​ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายคเชนทร์​ชัย​  ใจกล้า โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายคมกฤษฑ์  บุญปีติชาติ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงคันธารัตน์  หนูเกตุ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายฆณพงษ์  มณีศรี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายจักรกฤต  เจริญเมือง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายจักร์ภรมน์  สีคุ่ย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายจักรภัทร  ธงสะอาด โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายจายุภัทร  วีระสุข โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงจิดาภา  พันธุ์​ศิโรรัตน์​ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ศรีภักดี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
572 นางสาวจินต์ธามนต์  พิภูพัชญ์ชา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
573 นางสาวจินตภา  เฟื่องโกศล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายจิรภัทร  ทัศนกมล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงจิรภิญญา  จินาภิรมย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายจิรสิน  มากบุญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงจิรัชชยา  ทองทิพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายจิรัฏฐ์  เตราชูสงค์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายโจนาธาน  จอห์น เชอริยาฟารามบิล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายฉลองราช  ภริงคาร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงชญาภา  สุริยมณฑล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงชนเนษฎ์  บุญฮก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายชนะสิทธิ์  เปลี่ยนผลัด โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
584 นางสาวชนัญชิดา  ฟ้ารุ่งสาง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงชนัญชิตา  ไทรงาม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายชนาธิป  ชูช่วย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
587 นางสาวชนิกานต์  แรงกล้า โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายชนินทร์  ยินดีมาก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
589 นายชยพัทธิ์  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายชลากร  คงวงศ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายชวนันท์​  พรหมจินดา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายชวัลวิทย์  เชาว์ปัญญา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายชวิศ  สิทธิกรกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
594 นางสาวชัญญานุช  นบนอบ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงชัญญาพิชญ์  สุดสม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
596 นายชัยธัช  ผลิโกมล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายชาร์ดี้  อิลดีอัสตี้ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
598 นายชารีฟ  หมัดอาดัม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
599 นายชิติพัฒน์  โพธิ์เงิน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศฤงคาร์นันต์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงชุติมน  ชิณการณ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงชุติมา​  ​พรม​นิยม​ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงซิซีเลีย  เฮลส์วิค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงซีรีน  ตนคลัง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
606 นางสาวโซไรดา  นันท์คณานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายฐปนวัฒน์  ชาลี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
608 นางสาวฑิราพร  ซ้ายเบี้ยว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
609 นายณฐศร  บุญเกิด โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงณธิดา  ตัณมุขยกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงณปภัช  คงกาญจน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงณภัทร  ประธาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงณภัทร  อึ่งทอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงณฤดี  ตัณมุขยกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงณหทัย  สุขวุฒิกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จินดา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชาญโลหะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
618 นายณัฏฐนันท์  เพ็งพันธ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงณัฐกัญญา  แก้วเอียด โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายณัฐชนน  ตันติสัมมารักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายณัฐชนน  ไพศาลศักดิ์ทวี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงณัฐชา  ภริงคาร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายณัฐชาติ  สิทธิผล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงณัฐณภาส์  แย้มอรุณพัฒนา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายณัฐดนัย  ทองเลี่ยมนาค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายณัฐพงษ์  เจริญงาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
627 นายณัฐพล  หนูอ่อน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
628 นางสาวณัฐพิชชา  เพ็ชรรักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  หลักเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
630 นางสาวณัฐวลัย  จงจิตร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงณิชชา  ชานันโท โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
632 นางสาวณิชชาอร​  กิตติ์ธนกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงณิชนันทน์  แสงคำ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงณิชา  ผสมทรัพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงดารารัตน์​  รัตนานุกูล​ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงดาราวดี  ทองชอ้อน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายดุสิต  บุญโล่ง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายแดนไท  พรหมจินดา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงติชิลา  ศุภพฤกษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
640 นายติณณภพ  ภูววิมล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายเตชินท์  บุญล้น โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายเตวิช  เตชะวิศวกิจ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายใต้หล้า  ทองชะนะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงทรรณรต  มณีสม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงทิพย์วารี  ปัทมปาณีวงศ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงธชาษร  เพ็ชรดำ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายธนกฤติ  ดำหาแก้ว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายธนธรณ์  เกษมพิทักษ์พงศ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายธนภัทร  ชัชเวช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
650 นายธนภัทร  บุตรโสภา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
651 นายธนภัทร  ไชยวงศ์สาย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายธนภัทร์  เหมรา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายธนะพัฒน์  พัฒนาสกุลวงค์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงธนัชญา  ภูมิคง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงธนัฐดา  แต้พานิช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงธนัตถ์ฐา  เครือบุตร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงธนาวดี  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายธนาเสฎฐ์  เลิศวรรัตนกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายธรรมรัตน์  ต้นเตย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายธัชทร  พิทยาณิชกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงธัญชนก  ช่วงศรี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  กู้เขียว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงธัญรดา  ทองสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงธารญา  พิภพวัฒนา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายธีภพ  สกุลแพทย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายธีร์จุฑา  สุวรรณพฤกษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายธีรภัทร  กมลวิทย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายธีรภัทร์  มะลิวัลย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายธีรภัทร์  มุลิกะบุตร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายธีรัชฌ์  ยิ่งเจิญภักดี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงธีราพร  โชติชัยศรีสุริยะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงนจี  ฮาเส็ม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายนนทกาย  ก่อผล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายนภนต์  กอบโกย​ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
675 นายนภสินธุ์  หะรารักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายนราวิชญ์  พิกุลทอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
677 นายนราวิชญ์  เก้าแสง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
678 นายนฤสรณ์  ปราบพล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายนะบีล​  พันธุ์ฉลาด โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงนัชชา  เมรุรัตน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
681 นายนัธทวัฒน์  บุญตันตราภิวัฒน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
682 นายนันทพัทธ์  สง่าพงษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
683 นางสาวนันทภัค  อารัญภาณุ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายนันทสินธุ์  ยืนนาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงนันทินี  ซี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
686 นางสาวนิชาภา  ช่วงชุณห์ส่อง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงนุอ์มา  จวนซ้าย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
688 นางสาวบงกชมาศ  ตันกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
689 นายบริพัตร  ผ่องพันธ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายปกรณ์  เชาวลิต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายปณต  ลักขณาวราภรณ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายปณิธิ  แก่นหิน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
693 นางสาวปพิ​ชญา​  สีม่วง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงปพิชญา  วายุพา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงปพิชญา  ไพรญาฮก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงปภาดา  ลิ่มลือชา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงปภาวลิน  วายุพา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายปราณนต์  กิติศักดิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
699 นางสาวปริชญา  แซ่ขู้ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงปรินทรา  ตันติปาลีพันธ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงปริยากร  มาทูกามาเก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
702 นางสาวปรียาวรรณ  เงินหนู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงปวิชานัน  เชื้อไทย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายปัณณทัต  จิตธรรมมาภิรมย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายปัณณทัต  เวียรชัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
706 นายปัณณธร  คำเเหง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายปัณณวัฒน์  เฉลิมขวัญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงปุญญิศา  แซ่อึ้ง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายปุญยวีร์  กิติศักดิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงปุณยภา  คันธานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงปูชิตา  ถิ่นหนองจิก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายเปรมปุณย์  เอกวานิช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายพชร  เพชรเจริญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายพนธกร  วงษ์กำแหง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายพบพฤทธ์  นาวี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงพฤกษา  ธาดากุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงพลอยชมพู  ใจอ่อน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายพศวีร์  เกรวัล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายพัชรพล  มิตรเมือง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงพัชรี  อุดมทรัพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พุฒิสันติกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายพัทธ์  เดชเจริญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
723 นางสาวพาขวัญ  พูลพุฒ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงพิชชาภา  วงศ์​สุวรรณ​ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สมเวที โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายพิชญุตม์  ลีธนศักดิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายพิพัฒน์  วังนาทัน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุขสุวรรณ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงพิมพ์สุภัค  บุญสุทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงพิมพ์อันดา  โสดารักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
731 นายพีรพันธ์  ภูริภัทรพันธุ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายพีรภัทร  ภูริภัทรพันธุ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายพุฒิพงศ์  พรหมณะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงเพชรไพลิน  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงเพชรมณีมาศ  สุขสันติ์เสรี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงฟ้าประทาน  ชุมรักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงภคพร  จารุสิริรังษี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงภควรรณ  ศิกษมัต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
739 นายภรันยู  เชาว์สิทธิชัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายภวัต  ลิลาพันธิสิทธิ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
741 นางสาวภวิกา  รอดแถม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายภวิษย์  บุญเวช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงภัณฑิรา  ปัญญาไวย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
744 นายภัทรดนัย  ชนะกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายภัทรพล  บุญวรรโณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายภัทรพล  รัตนกาย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงภัทรวดี  ยุเหล็ก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงภัสธนมนท์  สมใจ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายภาณุพัฒน์  ชูจิตร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงภิณญาดา  เลียบทอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
751 นายภูเบศ  เสน่ห์ภักดี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กชายภูมิพัฒน์  ชาญรส โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายภูมิพัฒน์  ไทยนาม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายภูมิรพี  ชาญเขตการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กชายภูริต  อัศวธีระ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายภูรินทร์  เจือจันทร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงภูริสา  สฤษดิสุข โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายภูวเดช  ตันติสิทธิพร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายภูวิศ  พนมรักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงมณชนก  จตุรภัทร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงมัญชุ์ธีรา  ลิ่มสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงมีขวัญ  กุลรัตนโชติ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายเมธัสพล  คำกันยา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงเมลานี  พัฒนสิน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กชายยศพัทธ์  เอกวานิช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายรฐนนท์  มกรมณี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายรัชชานนท์  ทองชนะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายรัชชานนท์  ธีระตระกูลชัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงรัชนีภรณ์  ชูจิตร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายรัชพล  ลิ่มโลหะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายรัฐธนินท์  อรรถทรัพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายรัฐภูมิ  จันทมโณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายรัฐภูมิ  สิงห์ท้าย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงรินรดา  ไอยรา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายฤทธ์วัชร  เคแสง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายฤทธิชัย  ฉลองกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กชายวงศ์​รพี​  เกิดสิน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กชายวงศ์วริศ  ศิลปพิพัฒน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
779 นายวรภพ  จิรศานต์ชัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
780 นางสาววรวรรณ  รักเหย้า โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายวรวิช  เทียรพิสุทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีวารินทร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายวรัญญู  ประสบมิตร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงวรัมพร  รอดเนียม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
785 นางสาววรางคณา  วัชรีบริรักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
786 นางสาววลิสรา  วิชชาธร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายวัชรกานต์  จันทรวิบูลกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายวิชญ์ภาส  แก้วเสน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงวิรัญญา  เกียรติชวนะเสวี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงวีร์สุดา  คำศรี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงศกุพรนิชญ์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงศจีรัตน์  แซ่มัก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายศรัณยพงศ์  ดำทอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายศรัณยภัทร  บุญเกื้อ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงศศิญดา  สิทธิไชย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงศศินภา  เเซ่เล้า โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
797 นางสาวศศินิภา  ใจเสงี่ยม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงศศิวิมล  เด็นมาลัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
799 นางสาวศิขรินทรา  คัลลาห์นะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
800 นางสาวศิริลักษณ์  ถาวร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายศุทธนันท์  อินทร์แช่มช้อย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายศุภกร  เพชรจรัส โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายศุภกร  เลิศอิทธิกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
804 นายศุภวิชญ์  ณ ถลาง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงศุภัสรา  พาหุบุตร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ถิ่นถลาง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เลยวานิชย์เจริญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงศุภิสรา  สัตย์ปิยะธรรม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายเศกศรัญย์  ตุรงคราวี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงโศจิรัตน์  แซ่ส้อ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
811 เด็กชายโศภณ  ปานสุวรรณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายสรวิชญ์  อินพยม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
813 เด็กชายสรุจ  ทองสุวรรณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงสโรชินี  จันทร์มุข โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงสลิลา  เพชรขจี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงสัตตบุษย์  ชูเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงสายน้ำ  ทองประเสริฐ​ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงสายน้ำ  แซ่ตัน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงสายษร  ทรงประจักษ์กุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายสิทธิ์ชเดช  หมื่นเดช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กชายสิรวิชญ์  ทองสร้าง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายสิรวิชญ์  ไชยพันธ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงสิริกร  ศิริอนันต์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงสิริธนพร  สุขแก้ว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงสิริน  งามขจรกุลกิจ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงสิรินดา  ราชวงศ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงสิรีธร  พานิชผล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กชายสุคน  ง้อสุรเชษฐ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงสุชญา  วงค์พะเนา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายสุทธิ​ภัทร​  กิ่งรักษ์​ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงสุธิมา  มงคลสถิตย์พร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงสุพิชญา​  ปรีชา​ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงสุรภา  พวงจิตร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายสุวิจักขณ์  ว่องเจริญวัฒา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายเสฏฐ์ธนิน  สังฆ์รักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายหิรัณย์  มัตสยาวณิช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงอตินุช  เพ็ชร์มุข โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
838 เด็กชายอติรุจ  ภิรมย์โชค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กชายอธิราช  วัลยะเพ็ชร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายอธิศ  อุดมศุภมงคล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงอนัญญา  ทรงยศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงอนัญญา  อรรถสุทธิสิน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงอนัญญา  แก้วบำรุง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงอนันตญา  ลิมป์สุทธิพงศ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงอพิชญา  เร็วเรียบ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงอภิชญาน์  สืบสุวรรณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
847 นายอภิชาภัทร  ทองตัน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงอภิญญา  ตันมณีประเสริฐ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายอภิวิชญ์  งานว่อง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงอภิศา  เมฆเจริญวิวัฒนา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงอภิสรา  บุญยกบัณฑิต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงอมลรดา  บัวพันธ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายอมัจจ์  ปะหนัน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายอริธัชย์  ตันสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กชายอัชรอฟ  เอกประเมินทรัพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงอัญชัญ  องค์ศรีตระกูล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ถนัดช่าง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กชายอัฑฒกร  ทองเอียด โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายอัษฎางค์  องค์ศรีตระกูล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายอา​ณา​กร​  จอม​เชื้อ​ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายอินทเศรษฐ์  อุปทินเกตุ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
862 นางสาวไอริณ  วรรณรัตน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงกชกนก  ศรีสุธรรม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงกชพร  ทองสุริวงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงกชพร  พึ่งสุริยะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงกชพร  หมอสุข โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงกชพรรณ  ภู่ไพบูลย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงกนกณัฐ  นาคเผือก โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงกนกรัต  วิเชียรวรรธนะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงกนกรัตน์  ขาวดี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงกนกวรรณ  กริชกำจร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทรงคุณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงกนกวรรณ  โสมณวัฒน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงกนิษฐา  หนูปาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงกมลกานต์  นาวี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงกมลชนก  นิลไชย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงกมลณัชย์  สีสุข โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงกมลนัทธ์  วงมู้ดา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงกมลวรรณ  แซ่แต้ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงกรกช  ก่อเกิดบุญ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงกรจรส  กุลลิมา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงกรรณิการ์  ใจซื่อกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงกรวรรณ  อภิบูลย์สุวรรณ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงกรวรรณ  ฮวดศิริ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงกรองแก้ว  อึ๋งสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
886 เด็กชายกฤตภาส  อินทานนท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายกษิดิศ  สุวรรณพาหุ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงกษิรา  จิรชญาพุฒิธร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงก้องกฤดากร  จันทร์เมือง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงกัญญ์ชิสา  นิจเนตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงกัญญลักษณ์  ปรางค์โอภาศวงษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงกัญญาพัชร  งามวิไล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ศิริสัณฐิติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
894 นางสาวกัญญาวีร์  กันภัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทร์อุ่น โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสงหิรัญ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงกันตยา  บิลอับดุลล่าห์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงกันติชา  ชิตชลธาร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงกันทิมา  เสมอเพื่อน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงกันธิชา  เผือกแก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงกัลญาณี  แจ้งจุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ขุนบรรเทิง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงกัลยรัตน์  บำรุงรักษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงกัลยา  ชูศรีวาส โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงกาญจนธัช  พลประดิษฐ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงกาญจน์สุดา  หนูแก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ตังตกาญจนา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงกานต์สินี  เสียงหย่อง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงกิติกานต์  งานวงศ์พาณิชย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงกุลธิดา  กงทา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงกุลปาลี  ปะจันทบุตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงเกตุวดี  ลีนานนท์* โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงเกศกนก  เกษอาภรณ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงเกศกัญญา  เกตุอำไพ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงเกศชนก  ปางสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงเกศรา  มิตปราณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงเกสรา  รัตนเฉลิมรัตน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงแก้วฤทัย  กลีบแก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงขวัญข้าว  สืบศักดิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงขวัญชนก  ต่างสี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงเขมจิรา  ขจิตต์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงเขมิกา  วังช่วย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงเขมิสา  เจริญศรี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงคิมเบอร์ลี่ย์  เปเยอร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงเคียร่า แมกดาลีน่า  คอช โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายจตุพล  บุญทอย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงจนิสตา  สาลิกา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงจริยา  ชื่นพระแสง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
929 นางสาวจันทร์จ๋า  แซ่ด่าน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
930 นางสาวจัสมิน  หลานหลงส้า โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงจิตตานันท์  ทิพย์ศรี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงจิตติมนต์  สูงเกียรติกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงจินห์รัมภา  ทองทิพย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
934 เด็กชายจิรวัฒน์  เกตุแสง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงจิรัชญา  ครุธทรง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงจิรัญญา  คณะแนม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงจิราพัชร  ถิรวิทยานนท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
938 นางสาวจิราพัชร  เทียบท่าทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงจิราพัชร  โสมสง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงจิราภรณ์  ไชยชำนาญ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงจุฑามณี  พัชนี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงจุฑามาศ  รอดสีเสน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงเจียระไน  เฉลิมทรง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงฉัตรชณา  ปิ่นมณี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงชญากร  หาญศึก โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงชญานิษฐ์  บุญญานุพันธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรีภักดี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงชนัญชิดา  อุ่นวงค์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงชนัญญา  ชัยภิบาล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงชนัดดา  เจริญรัตน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงชนันภรณ์  สุขจีน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงชนันรัตน์  อินทะนะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงชนากานต์  ไกรเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงชนานันท์  ทันเพื่อน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงชนาภัทร  สุมาลี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงชนาภา  อุดมทรัพย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงชนาภา  ไกรเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
958 นางสาวชนารดี  นันตโลหิต โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงชนิสรา  แสนพิทักษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงชลกร  เดชสุข โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงชลธิชา  นวลนิ่ม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงชลธิชา  ศรมณี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงชลธิชา  เพ็ชร์อาวุธ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงชลธิชา  แซ่แต้ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
965 เด็กชายชลพล  กริชกำจร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
966 เด็กชายชลากร  เมธาลักษณ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
967 เด็กชายชโลธร  หลาวหล้าง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงชองคิวแฮ  รอดสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  วารี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงชัญญาภรณ์  เสมอผล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงชัณญานุช  จิระโร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงชัณธิญา  ใจเจริญ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
973 เด็กชายชานน  บุญเปกข์ตระกูล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงชาลิสา  ศรีเทพ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงชาลิสา  เพิ่มพูล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงชิดชนก  ตันติวิท โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายชินาธิป  พงษ์เดชา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงชุติกาญจน์  การเที่ยง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แม้นธนาวงศ์สิน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายชุติพนธ์  เอียดมุสิก โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงโชติรส  แซ่อึ๋ง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงโซจง  ลี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงโซมี  ลี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงญณมา  ไชยราช โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงญาณิกา  วงษ์สุนทร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงญาณิศา  สุขเกื้อ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงญาณิศา  เอมโอช โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายฐิติ  ศรีประจง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงฐิติชญาน์  ชีวาวิศิษฐ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงฐิติมา  กองสาย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงฐิติยา  นฤโสด โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ต่างจิตร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายณภัทร  แก้วอินทร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงณภัทรียา  จันทร์คง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงณรินดา  โบบทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงณัชชา  จันทาเทพ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงณัชชา  จินดา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
998 นางสาวณัชชา  พรมฤทธิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงณัชชา  พิชกรรม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงณัชชา  เตียงน้อย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงณัชวดี  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อภิไชยาวาทย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กชายณัฏฐพล  ทัยคง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงณัฏฐรินทรา  โกยศิริพงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงณัฐกมล  ถิรตันตยาภรณ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงณัฐกมล  สมสุข โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงณัฐกฤตา  คงสุดรู้ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงณัฐกานต์  ณ นคร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กชายณัฐชนนท์  เพิงรัตน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงณัฐชยา  สุขแก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงณัฐชยา  โภคาเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงณัฐชา  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุษบงก์ไพฑูรย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงณัฐณิชา  ภิรมรส โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กชายณัฐดนัย  วรรณบวร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงณัฐธิดา  มุสิกพงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงณัฐธิดา  อินทรัตน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงณัฐธิดา  โลกานิตย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงณัฐนรี  แซ่กิ้น โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงณัฐนิช  หัสนีย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงณัฐนิชา  พฤกษะศรี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงณัฐพร  คำเรือง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงณัฐพร  สังข์นุ่น โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงณัฐพิมล  แก้วกระจก โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงณัฐภัสสร  เต็มนา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงณัฐภัสสร  โลหะพงษ์ถาวร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กชายณัฐภาส  คลายทุกข์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงณัฐมน  พรหมมาศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงณัฐมน  แก้วเกาะสะบ้า โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงณัฐรินีย์  เที่ยงภาษา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ยมนา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กชายณัฐวัชต์  มหันตพันธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายณัฐวีร์  พรหมวงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงณัฐินันท์  ครอบบุญ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงณัศรีณทร์  สุพรรณชนะบุรี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงณิชกมล  ทรงคุณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงณิชกานต์  เกษราช โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงณิชมน  พึ่งแรง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงณิชา  กุลพ่อ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงณิชา  พิพัฒน์เจษฏากุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงณิชากานต์  รักพวก โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงณิชารีย์  สุทินวงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงดาวประกายฟ้า  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงดุจดาว  สมบูรณ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงเดวิดา  อักษรเพียร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงต้องใจ  พงศ์สุวรรณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายต่อตระกูล  พรหมอยู่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายติณณ์  บุญรัศมี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายติณห์  หิรัญพันธุ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงตุศิตา  สวัสดิ์รักษา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กชายไตรวิชญ์  คูณระพีพัฒน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงถาวรีย์  แก้วสามดวง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงทิฆัมพร  ฉั่วเจริญ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงทิฆัมพร  แซ่หลิม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กชายเทพพิทักษ์  รักษาชัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงธนกร  จันทโชติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1057 นางสาวธนภรณ์  วิจิตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงธนภรณ์  แก้วยะรัตน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กชายธนภัทร  หวามา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงธนัญญา  ทานิล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงธนาภรณ์  นามเสน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงธนิฏฐา  โชคเกื้อ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงธนิษฐา  ตันสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงธมนันท  ขำณรงค์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงธมลพรรณ  ภู่สาย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงธมลวรรณ  สงวนสินธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กชายธรณินทร์  อ่อนแก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กชายธัชพล  หนูหมื่น โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงธัชมน  สนิทงาม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงธัญชนก  เดชสอน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงธัญชนก  เอียดมีศรี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงธัญญ่า  พนมธีรเกียรติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงธัญณิชา  ศรีชลธาร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงธัญรัตน์  เพชรดำ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงธัญรัศม์  ตู้จินดา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1076 นางสาวธัญลักษณ์  พุทธา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงธัญลักษณ์  หาบหา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1078 นางสาวธัญวรรณ  วิมล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงธัญวรัตน์  จุลพงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงธัญวรัตม์  มีลาโพ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงธัญสิริ  เสนจันทร์ฒิไชย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงธัญสุดา  เสนจันทร์ฒิไชย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงธันย์นิชา  อินชวนจิ๋ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงธันยพร  ระวิวรรณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงธันยพร  แซ่ล้อ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงธันวาภรณ์  ชูเหล็ก โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงธารวิมล  เพิ่มวิทย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงธารินฎา  ตั่นสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงธิณัฎฐ์ญฎา  รชตะพฤกษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงธิษตยา  ไชยชนะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงธีรนาฏ  ทองวิจิตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงนภัสกร  ภูผา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงนภัสสร  จิรพัฒนโสภณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงนรมน  ถี่ถ้วน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงนรารินี  ดารายนต์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงนฤชยา  ยิ้มสถาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กชายนฤเบศร์  เกตุสุวรรณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงนฤมล  อรรถธรรม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงนลัญกร  อภิจัตวาภรณ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงนลินนิภา  ก้านกนก โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงนัฐริกา  เสริมจิตต์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงนัดดา  แซ่ซุน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุนทรา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงนันทัชพร  คลองดี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงนันทิกา  หงอกภิลัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงนันทิชา  กล้าจิต โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงนันทิชา  พูลทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงนัสนีน  ศรีรัฐ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงนัสหพร  มาตรา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงนาถชิดา  นาบาร์โร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงนานา  จิตรพัฒนากุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงนารีรัตน์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงนาวีย์ดา  บินฮายีอาแว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กชายนิชคุณ  บรรเจิดจินต์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงนิชาฎา  คะหะปะนะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงนิชาภา  นวลจันทร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงนิลวรรณ  เหมือนแก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงนุชวรา  แซ่หลี่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงเนตรชนก  เนตรภักดี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงบวรลักษณ์  นามเสน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศุภผล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงบิลกีส  เตียงน้อย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงบุญญาพร  แซ่ยี่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กหญิงบุญนารี  ขอศิริมงคล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงบุณยพร  เปรมรัตน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงบุณยวีร์  กิ่งมาลา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงบุณิกา  บุญจันทรคง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงบุษบาบัณ  หอมหวาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงปณิดา  เทพกัน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงปทิตญา  ตามสายลม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงปทุมวดี  สำเนาการ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงปนัสยา  รัตนะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1133 นางสาวปภาวรินท์  สวัสดิเวช โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กชายปรมะ  ทั่วไตรภพ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงประภาพร  ประชารักษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงประสิตา  เตชะวรรณโต โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงปรัชมน  ชื่นจันทร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงปรายฟ้า  อภัยรัตน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงปริณยาฎา  ชูวงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงปริ่มเพชร  นิลธนาชนะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงปริยากร  แก้วกระจก โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงปรีชญา  เพียรประเสริฐศิริ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงปลายฟ้า  แดงงาม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงปลิดา  กีรติโชติกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงปวรรณรัตน์  สนามพลี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงปวริศา  ผกามาศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  ผ่องแผ้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงปัญญาพร  ตามชู โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงปัณฑิตา  สังข์อุไร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงปัณณพร  อรภักดี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงปัทมพร  ถิ่นลิพอน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงปาณิศา  บุญขันธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์นวล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงปาณิสรา  อารามรักษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงปานตะวัน  อรัญชัยยะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงปานวาด  จันทร์แจ่มใส โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงปาลิตา  ดิลกมกรพงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงปาลีลักษณ์  อินทรไชโย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กหญิงปิณฑิรา  เกยทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงปิ่นญาดา  สงวนพงศานุกูล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงปิยมาภรณ์  ศรีบุญ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กชายปุญญพัฒน์  ชิดเชี่ยว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงปุญญิศา  ชื่นโชคนำชัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงปุญญิศา  บู่ทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงปุณญิศา  ชูภักดิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงเปรมสินี  ตุลา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงเปี่ยมเพชร  นิลธนาชนะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1168 นางสาวไปรยา  วารีศรี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงผจงกร  สมบูรณ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงพชร  นิลธนาชนะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงพชิรา  พิมาทัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงพนัชกร  พูนพิพัฒน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงพรชนก  หนาวเยี่ยม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงพรชนิตว์  ยีมูดา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงพรชิตา  อุทัชกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงพรนภัส  สุทิน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงพรปวีณ์  พงศ์ยุโสะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงพรผลิตา  มีอรุณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงพรพรรณ  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงพรไพลิน  ตันสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1181 นางสาวพรไพลิน  เครานวล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงพรรณกวี  นพรัตน์โมรา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงพรรณปพร  แสงมณี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงพรรษชล  บุรพชนก โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงพรรษชล  พิศาลวานิช โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงพรรษนันท์  นพภาพันธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงพรฤดี  แย้มยิ่ง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงพลอยชมพู  ณ นคร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงพลอยชมพู  มูสิกธรรม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กชายพศิน  สิริพรรุ่งโรจน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กหญิงพัชรชนก  ล่องทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  จตุรภุชาภรณ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทองประดับ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กหญิงพาขวัญ  สังขเจติย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงพาณิภัค  ศรีพรห์ม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงพิชชาพร  ชูทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงพิชชาอร  ภูมิพงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงพิชชาอร  รัตนะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงพิชญ์สินี  บุญมี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กชายพิชญะ  ส่องแสง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงพิชญา  มิ่งพิจารณ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงพิชญาภัค  ทองพั้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงพิชญาภา  รอดเกลี้ยง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงพิชญาภา  อัตถสุนทรานนท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงพิชญาวี  ช่างเหล็ก โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กชายพิชญุตม์  หาญประสานกิจ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงพิชาภัทร  ถนอมวงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงพิชามญช์  คชทร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ขันชู โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดิฐมหาผล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทรงคุณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภิรมย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เครือแพทย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  จินดาวงค์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงพิมลรัตน์  ไกรเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงเพ็ญฟ้า  แสนสุข โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงเพียบพร้อม  ดาราสูรย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงแพรพลอย  ภาวศุทธิรัตน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1219 นางสาวแพรวา  กะจิบือซา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงแพรวา  เสียมเหล็ก โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงแพรวา  แว่นนาค โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กหญิงภคพร  รัตนสุวรรณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงภรณ์ภิรมย์  ทองจับ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงภรภัทร  กางไธสง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงภัคจิรา  เจริญผล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงภัทธิ์ศิญา  พรหมทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  ขอสกุลไพศาล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงภัทรวิภา  สงยาง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงภัทรศยา  รัตนสังข์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงภัทรศยา  สีระยา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สังสิทธิเสถียร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงภัทรีญา  สุวรรณประเสริฐ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กชายภาคิน  ปุญญาธัญญกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กชายภานุพงศ์  เผ่าชู โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงภารดี  ซุ่นสั้น โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงภาวิตา  จินดาพล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กชายภาวิน  เวชพันธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงภาสินี  แซ่ซือ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงภิญญดา  ปะจันทบุตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กชายภูดิส  เสียงหย่อง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงภูษณิศา  พรหมจันทร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงมณีนุช  แซ่หลิม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงมนฑกานต์  ประสารการ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กชายมนตรพล  สังข์วรรณะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กหญิงมนัญชยา  สิงหสิทธิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงมนัสนันท์  พุฒิสันติกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1247 นางสาวมันทนา  สิงหภาณุพงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงมารีอา  ศรีจันทึก โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงมิโดริ  ซูเซะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงมีนา  นาวิน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงเมธาวี  เมืองคุ้ม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กหญิงเมธาวี  ไชยฤทธิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงเมศสิมา  อินทนน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงรตนพร  ตันติกิจกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงรวิสรา  ชูจันทร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงรวิสรา  ธิติธางกูร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงรวิสุดา  อุตสาหมงคล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงรสิอร  ศรีอนันต์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงรอยฮาน  สามารถ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กชายระพีพัฒน์  นาคปาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กหญิงรัชนียา  ชัยชุติมานนท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กชายรัชพล  บุญประสานกิจ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงรัญชกร  สรรเสริญ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ชิตะวัชร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กหญิงรัตนาวดี  บุตรน้อย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงรันชญา  เทียมสอน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงรีฮาน่า  เจริญจิตต์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  นิเทศนพกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กชายรุ่งเรืองชัย  แซ่จาง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กชายลภัสกร  หนูเสน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กหญิงลภัสรดา  หลิมพัฒนสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กหญิงลลิภัทร  สุรภักดี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กหญิงลักษมณ  บุตะเขียว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงลักษมีกานต์  โมราวรรณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กหญิงวรกมล  แก้วแก่น โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กหญิงวรชนก  สนิทปู่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กหญิงวรณัน  ตันนิมิตรกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กชายวรพล  ปุพเพตะนันท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กชายวรพล  เกิดดี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กหญิงวรยา  ธาดากุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงวรรษพร  ยอดแก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงวรวลัญช์  ศุขนิคม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงวรัทยา  เบ็ญอ้าหมาด โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กหญิงวรางค์ฉัตร  พีรดนย์โกเศส โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กชายวราเทพ  ทวีสิทธิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กหญิงวรินทร์  เชาว์วัฒนาพร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กชายวริศ  เพชรขจี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กหญิงวลัยพรรณ  พุ่มจันทร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงวสุธิดา  บุญหล้า โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กชายวัชรสินธุ์  เทพสุนทร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กหญิงวัชรีวรรณ  สงวนสินธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงวันวิสา  ชูภักดิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงวัลภา  วงศ์บุตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงวารินทิพย์  บุญธรรม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กหญิงวาสนา  วนาวรสุขรักษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงวิกันดา  เสมศักดิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงวิชญาดา  เข็มเพ็ชรโต โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กชายวิทวัส  อักษรวงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กหญิงวิมลนันท์  วุฒิการ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กหญิงวิลาสินี  ภริงคาร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กชายวิวรณ์  แสงเรืองชูสิทธิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กหญิงวิศัลยา  นาคะกิจวิบูลย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กหญิงวิษณุมายา  คาพปารัต โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กหญิงวีรดา  วุ่นแป้น โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กหญิงวีรพรรณ  ช่วยสุข โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กหญิงศดานันท์  นาคพันธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กหญิงศยมล  แซ่ตัน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กหญิงศรุตาพร  เชื้อพุฒ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงศศิกานต์  เต็มสังข์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงศศิธร  ทวนทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงศศินิภา  แซ่ฉิม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงศศิพิมพ์  แซ่เอี๋ยว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กหญิงศศิภา  รอดแก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1314 นางสาวศศิวิมล  คงแก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กชายศิรวิทย์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กหญิงศิรินทร์ดา  บุตรหง้า โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กหญิงศิริวรรณ  โชคไพบูลย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กหญิงศุฑาศิณี  ณัณฑราษฎวงกต โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กหญิงศุภัฐฑิดา  ทรัพย์นภาพร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กหญิงศุภัทรธิดา  สุวิทย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กหญิงศุภานัน  ขันติพงษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กหญิงศุภาภรณ์  ทรงคุณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงศุภิสรา  จันทร์ตรา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กหญิงโศภิษฐา  จินดาพล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กหญิงสกุลพร  กิจเกษ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กหญิงสรวงสุดา  เก่งเที่ยว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กหญิงสรัสวดี  เจริญศรี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงสโรชา  คมสัน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กหญิงสโรชินี  สุริยะโยธิน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กหญิงสาธิกา  รักรอด โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กชายสิทธิกร  วายุเหือด โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กชายสิทธิโชค  รอดไทย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กชายสิรภพ  จันทร์สืบแถว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กหญิงสิรภัทร  ทองกอบ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงสิรภัทร  บุญยืน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กหญิงสิริญญา  แซ่อึ๋ง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1337 นางสาวสิรินภา  ตัณฑอินทร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กหญิงสิริยากร  บุญเดช โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กหญิงสิริรินทิพย์  จรรยา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กชายสุกนต์ธี  เอียดชูทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กหญิงสุกฤตา  สิทธิชยางกูร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กหญิงสุกฤตา  อาวัชนาการกูล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กหญิงสุชาพิชญ์  หอเที่ยงธรรม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  ธิดา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กหญิงสุดารัตน์  พนมธีรเกียรติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กหญิงสุทธาวินี  ก้านกนก โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กหญิงสุธาสิณีย์  ช่วยชู โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กหญิงสุนิชา  ตะปิเก็ต โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กหญิงสุปรียา  เรืองศรี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กหญิงสุพรรษา  ทองลิ่ม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กหญิงสุพรรษา  วงศ์รักษ์งาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ตันเพชรรัตน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เสาร์ชัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กหญิงสุพิชญา  มหันตพันธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กหญิงสุภัคศิริ  มหันตมรรรค โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กหญิงสุภัทรสรณ์  นุ่มพิจิตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กชายสุรเกียรติ  วรกิจ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กหญิงสุรัสวดี  จำวรรณ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กหญิงสุรีพร  เดชอรัญ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กหญิงสุวรรณภา  พงศ์ประยูร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กชายสุวรรณภูมิ  บริเวธานันท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กหญิงสุวรรณา  เดชดำรงค์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กหญิงโสภิตา  เปกรัมย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กชายโสฬส  สังขนันท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กหญิงหงษ์รัตน์  บุญโยดม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กหญิงหทัยรัตน์  รัตนชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กหญิงไหมมุนา  หมัดตะหมีน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กหญิงอชิรญา  เสนปาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ณ ระนอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กหญิงอติกานต์  เหนียวแน่น โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กหญิงอนัญญา  นิธิศักดิ์เสถียร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กหญิงอนัญพร  มณีรัตน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กหญิงอนันตญา  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กหญิงอนุฤดี  ชุมดาวงษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กหญิงอภัสนันท์  มั่นคง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กหญิงอภิชญา  ทองด้วง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กหญิงอภิชญา  พูลทรัพย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กหญิงอภิญญา  มณีนูน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กหญิงอภิรุจี  รักษาราษฎร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กหญิงอภิษฎา  นาคะโร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กหญิงอภิษฎา  เพ็ญจันทร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กหญิงอภิสรา  ลิ่มสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กหญิงอมลวรรณ  สุวรรณ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กหญิงอรณิช  สวนยา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กหญิงอรยา  เรืองผล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กหญิงอรรัมภา  ก๋งเม่ง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กหญิงอรัชพร  มณีศรี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กหญิงอริสา  ตันสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กหญิงอลิสา  สกุลทับ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กหญิงอวิกา  เจษฎ์พัฒนานนท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กหญิงอังคณา  ชาวสมุทร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กหญิงอัญชิสา  บรรพต โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กหญิงอัณศยา  พลล้อม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กหญิงอันดารา  จิตต์รุ่งเรืองชัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กหญิงอันติกา  พงศ์พรหม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กหญิงอันนา  อุตรนาค โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กหญิงอันนา  แก้วบำรุง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กหญิงอัสสรา  สรเตโช โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กหญิงอาฒยา  ขุนทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กหญิงอาภากร  เลขาพันธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กหญิงอาภาศิริ  รัตนาวรุณวงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กหญิงอารดา  ยอดแก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กหญิงอิงกมล  มีแต้ม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กชายเอกวิชญ  วทัญญู โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กหญิงไอริสา  ชำนาญ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กหญิงกมลชนก  ปรัชพันธ์ โรงเรียนเมืองถลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กหญิงจิณห์วรา  บังศรี โรงเรียนเมืองถลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กชายจิตติพัฒน์  เผ่าจำรูญ โรงเรียนเมืองถลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
1409 นางสาวจิรัชญา  เมฆตรง โรงเรียนเมืองถลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กหญิงชลลดา  โกมล โรงเรียนเมืองถลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กหญิงญาณิชศา  วิเศษ โรงเรียนเมืองถลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
1412 นางสาวฐิติมา  บุญยฤทธิ์ โรงเรียนเมืองถลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กชายณฐนนท์  วารี โรงเรียนเมืองถลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กหญิงณัฎฐชา  จิตต์ซื่อ โรงเรียนเมืองถลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กหญิงณัฐธิดา  จำปาศรี โรงเรียนเมืองถลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กชายธงชาติ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองถลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
1417 นายธนากรณ์  นิลพันธ์ โรงเรียนเมืองถลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กหญิงนิภาภรณ์  พรหมภิบาล โรงเรียนเมืองถลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กหญิงปวีร์นุช  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนเมืองถลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กหญิงปาริชาติ  วังทะพันธ์ โรงเรียนเมืองถลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
1421 นางสาวปิญชาน์  เพ็ชรวิเชียร โรงเรียนเมืองถลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กหญิงปิญาภรณ์  ดอนน้อย โรงเรียนเมืองถลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กหญิงปิยธิดา  อินทรัตน์ โรงเรียนเมืองถลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กชายปุญญพัฒน์  บัวดก โรงเรียนเมืองถลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
1425 นายปุรเชษฐ์  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนเมืองถลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
1426 นางสาวเปมิกา  เกาะกลาง โรงเรียนเมืองถลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กหญิงพรทิพา  คงสุทธิ์ โรงเรียนเมืองถลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
1428 นายพัชรพล  โพธิ์กำเนิด โรงเรียนเมืองถลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
1429 นางสาวพัทธิดา  ทองรักษ์ โรงเรียนเมืองถลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กหญิงเมธิกา  ปลายน้ำ โรงเรียนเมืองถลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กหญิงรัตติกา  รัตนมงคล โรงเรียนเมืองถลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กชายฤทธิเดช  เกตุกราย โรงเรียนเมืองถลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กชายวศินภัทร์  แก้วรัศมี โรงเรียนเมืองถลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กหญิงศรุดา  เจริญกิจ โรงเรียนเมืองถลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีหรัญ โรงเรียนเมืองถลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กหญิงศิริลักษณ์  เลื่อนลอย โรงเรียนเมืองถลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กหญิงศุภิสรา  นาคากูล โรงเรียนเมืองถลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
1438 นายสิทธิโชค  เสงี่ยมศักดิ์ศรี โรงเรียนเมืองถลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กชายสุวรรณรักษ์  หงษศิลา โรงเรียนเมืองถลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
1440 นางสาวอติลวดี  วงศ์สุนา โรงเรียนเมืองถลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
1441 นางสาวอนันตชา  เวชสาร โรงเรียนเมืองถลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กชายอภิชัย  ไกรปล้อง โรงเรียนเมืองถลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กชายอภิโชค  สืบหมาด โรงเรียนเมืองถลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กชายอภิวัฒน์  ขาวทอง โรงเรียนเมืองถลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กหญิงกณิศา  กันทะโร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กหญิงกรณิสา  แย้มมยาสุจริต โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กหญิงกรภัทร  โถวสกุล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กหญิงกรวยทอง  แซ่ลิ่ม โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กหญิงกระเช้าทองง์  เทพวารินทร์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กชายกฤตภาส  สังวาลวงษ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กชายกฤตเมธ  กิจอุดมสิน โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กชายกฤติพงศ์  อาลัยกลาง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กหญิงกัญญาภัค  ศรีชูวงศ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กชายกันต์  แสงทอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กหญิงกัลท์ฐิกา  ตลับทอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กหญิงกานติมา  รักกลิ่น โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กชายกิตติโชค  ถิ่นพังไกร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1458 นายกิตติพงศ์  ลาภวงศ์ประเสริฐ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กหญิงกิรติกา  มงคลแท้ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กชายเกรียงศักดิ์  บุญถนอม โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กหญิงเกศราภรณ์  รถแก้ว โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กหญิงขวัญจิรา  ดัชถุยาวัตร์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1463 นางสาวขวัญจิรา  รัตนเทพี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กหญิงคันธารัตน์  ดีศรีนาคโจดโจน โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กหญิงจารุพร  ลือชา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กหญิงจารุรินท์  วรกิจ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กหญิงจิณัฐตา  จินา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1468 นางสาวจิรัชญา  ลักขณาสิริกุล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กหญิงจีรนันท์  น่วมเจริญ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กหญิงชญานิศ  ศรีสังข์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กชายชนนนท์  ชาติทอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กชายชนสิษฎ์  ชุมทองมา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กชายชนัสนันท์  ผ่องผิว โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กหญิงชนาภัทร  พุทธัง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กหญิงชนิดาภา  มณีนิล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กหญิงชมพูนุท  คงชม โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กหญิงชมพูนุท  ล่องลม โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กชายชยธร  พลพิชัย โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กชายชยุตม์  ยิ่งเมือง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กหญิงชลรภัส  ทองทับ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กชายชัยภัทร  สกุลภู่ธนาภูมิ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กหญิงชาลิสา  ทองสกุล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กหญิงชุติมันต์  รู้การนา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  ศรีประทุมวงค์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1485 เด็กชายฏังกบดี  มัคสิงห์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กชายฐปนวัฒน์  ธนาชีวิต โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1487 นางสาวฐิตารีย์  นิยม โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เปลี่ยนศิริ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กหญิงฑิคำพร  แซ่ลิ่ม โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1490 นางสาวฑิฆัมพร  สำอางค์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กหญิงณัชชา  จันทร์เชย โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กหญิงณัฏฐ์ชนินท์  เหลาหเรณู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กหญิงณัฐณิชา  กรองทอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กหญิงณัฐณิชา  พวงทอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุดจันทร์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กหญิงณัฐนพิน  จุลเสนีย์ชร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กหญิงณัฐนรี  นิลวิเชียร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ผยองศักดิ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กหญิงดรัลพร  วัลย์ดาว โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1500 นายเด่นภูมิ  ศรีสังข์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กหญิงถนัดกิจ  โสภณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กหญิงทรรศนีย์  บุญสิน โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กหญิงทวีศักดิ์  แก้วกำเนิด โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กชายทัตพงศ์  พรมมานอก โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กชายทัตพงษ์  จุลเสนีย์ชร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1506 นางสาวธดากรณ์  แก่นกระจ่าง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1507 นายธนนท์อิศม์  อ่องสมหวัง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กชายธนภัทร  ดำศรีสุข โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1509 นายธนภัทร  พิณวานิช โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กชายธนภัทร  ภายหลัง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กหญิงธนัญชนก  เศรษฐพงศ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กชายธนาธิป  มณีศรี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กหญิงธัญชนก  นวมะชิติ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เจริญทรัพย์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1515 เด็กชายธัญวิสิฎฐ์  หีดรักษ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กชายธีรภัทร  ชลิศราพงศ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กชายนนทวัฒน์  กิตติวิวัฒน์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กชายนภัสดล  แพน้อย โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กหญิงนภัสสร  อุดม โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กชายนฤเบศ  จันทร์ศรีกรด โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กหญิงนัทพร  พัฒนพันธุ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กหญิงนิสิตตา  สำอางค์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1523 เด็กชายเนติธร  เพ็ชรบูรณ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ป.6 คณิต ม.ต้น
1524 นางสาวบุลภรณ์  อินทร์เต็ก โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กหญิงปดิวรัดา  ศรีสุนัน โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กชายปวริศทร์  ลัดดาวัลย์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1527 เด็กหญิงปวิชญาดา  เลี้ยวเจี้ยง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กหญิงปาริชาติ  เพชรหอม โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กหญิงปิ่นแก้ว  มากจริง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กหญิงปิริญาภรณ์  อุดหนุน โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กหญิงปุณยวีร์  เหมาะพิชัย โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1532 นายผดุงศักดิ์  คุ้มเจริญ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กชายผดุงศักดิ์  หนูสวัสดิ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กชายพงศพัศ  เอี้ยวตระกูล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กชายพงศภัค  ศรีนวลอินทร์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กหญิงพรรณพัชร  รัตนพันธ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1537 นางสาวพรรณราย  ประสมพงศ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กชายพฤฒ  จิตมั่น โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1539 เด็กชายพัชร์ฐเอก  กิตติวิวัฒน์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กชายพัชรพล  ชลิศราพงศ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กหญิงพัชรมัย  ห่วงทอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กหญิงพัชราภา  ภูริสิริกุล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กหญิงพิชญาภา  อนันตสุข โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สิทธาจารย์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1545 นางสาวพิรดาฐ์  ตลับทอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กหญิงพิริญา  อู่เจริญ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กชายพิสิษฐ์  บูก๋ง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1548 นายพีรณัฐ  ศรีบุรมย์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1549 นายพีรณัฐ  โอวรารินท์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กหญิงพีรภาดา  สุนสนาม โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1551 เด็กหญิงภกุล  เจนวิทยาขจร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ป.6 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กชายภักดิ์ภูมิ  เกียรติไพบูลย์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1553 เด็กชายภัทรชัย  ณ นคร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1554 เด็กหญิงภัทรภร  สงัดศรี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1555 เด็กหญิงภัทรวิจิตรา  ศรีคง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ป.6 คณิต ม.ต้น
1556 นายภาคิน  บัวพันธ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กชายภาสกร  สุขสันติกมล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1558 เด็กชายภูมิพัฒน์  อุดมทรัพย์ศิลา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1559 นายภูมิภฤศ  ขวดแก้ว โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1560 นางสาวภูริชา  เกียรติไพบูลย์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1561 เด็กหญิงภูษณิศา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กหญิงมัชฌิมา  ยอดพรหม โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กหญิงมัชฌิมา  อังษานาม โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1564 เด็กหญิงมุกมินตรา  แซ่นึ่ง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1565 เด็กชายยศภัทร  ทองลิขิต โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1566 เด็กชายรชต  มลิวัลย์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1567 เด็กชายรัชชานนท์  ธาราสุข โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1568 เด็กชายรัชพล  วุฒิกรภัณฑ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1569 เด็กชายฤทธิเดช  อัศวพัชระ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1570 นายวงศธร  รักรัตนไพศาล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1571 เด็กหญิงวรนิษฐา  โสทร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1572 นางสาววรางคณา  เทพประดิษฐ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1573 เด็กหญิงวราสร  วรินทรวนิช โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1574 เด็กหญิงวะละอ์  พลายพล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1575 เด็กชายวิจิตร  คำแพง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1576 นางสาววิรัญชนา  พูลเดช โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1577 เด็กชายวิรากร  ธนบัตร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1578 นายวีรวิชญ์  พิมพ์ลี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1579 เด็กชายศรัณยพงศ์  โพธานุช โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1580 เด็กชายศฤงคาร  แดงสุวรรณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กชายศิริพัฒน์  ศิริบุญยัง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1582 เด็กชายศิวกร  แสงศรี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1583 เด็กหญิงศุภรดา  ธัญสิริพงศ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1584 เด็กหญิงศุภิสรา  ใสประเสริฐ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1585 นายสายัญ  สุวรรณมาศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1586 เด็กหญิงสินี  ศรีสุข โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1587 เด็กชายสิรภัทร  พิณธุรักษ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1588 นางสาวสิริขวัญ  มงคลตั้งศิริกุล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1589 เด็กหญิงสิริรัตน์  คุ้มเพชร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1590 นางสาวสิริวิมล  ยวงทอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1591 เด็กชายสุทธิภัทร  เตี๋ยวบุตร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1592 เด็กหญิงสุนิฌา  เนืองนอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1593 เด็กหญิงสุนิสา  แซ่ตัน โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1594 เด็กหญิงสุพิชชญา  พรหมโยธา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1595 เด็กหญิงสุภาพร  ปิ่นอมร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1596 เด็กชายสุวิจักขณ์  อัครจิตตานนท์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1597 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  จันทร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1598 เด็กหญิงหัทยา  เพชรเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1599 เด็กชายอดิศัย  พันธุโพธิ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1600 เด็กชายอนุภัทร  ฉายากุล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1601 เด็กหญิงอรนิชาภา  สกุลภู่ธนาภูมิ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1602 นางสาวอรรัมภา  เฉลิมพล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1603 เด็กหญิงอัยยาวีร์  วิภาคกิจเจริญ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1604 เด็กชายอิทธิพล  แอตล่า โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1605 เด็กหญิงอินทิรา  เปี้ยสา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1606 นางสาวกมลชนก  อันสีแก้ว โรงเรียนสตรีระนอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1607 นางสาวกมลวรรณ  เนียมสุวรรณ โรงเรียนสตรีระนอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1608 เด็กชายกฤษณชัย  สอสุวรรณ์ โรงเรียนสตรีระนอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1609 เด็กหญิงกิตติกา  รังสิศิิริไพบูลย์ โรงเรียนสตรีระนอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1610 นางสาวเก็จแก้ว  กินแก้ว โรงเรียนสตรีระนอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1611 เด็กหญิงเกตุศินี  มั่นคง โรงเรียนสตรีระนอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1612 เด็กหญิงคีตารัตน์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนสตรีระนอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1613 เด็กหญิงจิรัชญา  ทองใสพร โรงเรียนสตรีระนอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1614 นางสาวจุฑามาศ  ลี้เจริญ โรงเรียนสตรีระนอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1615 นางสาวซาลาซีนี  ยูโซะ โรงเรียนสตรีระนอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1616 เด็กหญิงญาณิศา  ช่วยสว่าง โรงเรียนสตรีระนอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1617 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ทิมเกตุ โรงเรียนสตรีระนอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1618 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เรืองจันทร์ โรงเรียนสตรีระนอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1619 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  วังบุญคง โรงเรียนสตรีระนอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1620 เด็กหญิงณัฐชา  จันทบูรณ์ โรงเรียนสตรีระนอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1621 เด็กหญิงธนัญชนก  สุขสมัย โรงเรียนสตรีระนอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1622 นายธนาชัย  แป้งหอม โรงเรียนสตรีระนอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1623 เด็กชายธีรภัทร  บัวสงค์ โรงเรียนสตรีระนอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1624 นางสาวนฤมล  มุงคุณ โรงเรียนสตรีระนอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1625 นางสาวน้ำทิพย์  ปิยะทัต โรงเรียนสตรีระนอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1626 เด็กหญิงนิลาสลักษณ์  กุลพัตร์ โรงเรียนสตรีระนอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1627 เด็กหญิงบุณยวีย์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนสตรีระนอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1628 นางสาวปภัสสร  กำเหนิดฤทธิ์ โรงเรียนสตรีระนอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1629 เด็กหญิงปรีญารัตน์  อำพันกาญจน์ โรงเรียนสตรีระนอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1630 นางสาวปวริศา  ตรีทรัพย์ โรงเรียนสตรีระนอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1631 เด็กหญิงปาริฉัตร  พวงสุวรรณ โรงเรียนสตรีระนอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1632 เด็กหญิงปิยธิดา  สำเร็จการ โรงเรียนสตรีระนอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1633 นางสาวเปรมกมล  พูลแก้ว โรงเรียนสตรีระนอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1634 เด็กหญิงพรปวีณ์  จันทร์ประวัติ โรงเรียนสตรีระนอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1635 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไชยพังยาง โรงเรียนสตรีระนอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1636 นางสาวพิมพ์มาดา  บุญยรัตน์ โรงเรียนสตรีระนอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1637 เด็กหญิงภคพร  หวายนำ โรงเรียนสตรีระนอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1638 เด็กหญิงภัทรี  จันแดง โรงเรียนสตรีระนอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1639 เด็กชายภาคภูมิ  บรรกร โรงเรียนสตรีระนอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1640 เด็กหญิงภิณญดา  วราบุตร โรงเรียนสตรีระนอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1641 เด็กชายภูดิศ  ตันฑสุกิจวณิช โรงเรียนสตรีระนอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1642 เด็กหญิงยมลภัทร  ชัยปิตินานนท์ โรงเรียนสตรีระนอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1643 เด็กหญิงวรกานต์  เรืองสาท โรงเรียนสตรีระนอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1644 เด็กชายศิณายุคล  วงศ์เหมือน โรงเรียนสตรีระนอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1645 เด็กชายศุภวัฒน์  ชัยศรี โรงเรียนสตรีระนอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1646 เด็กชายศุภวิชญ์  จำปา โรงเรียนสตรีระนอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1647 นางสาวสาวิตรี  หล่อวิทยา โรงเรียนสตรีระนอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1648 เด็กหญิงสุกฤตา  สังข์สี โรงเรียนสตรีระนอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1649 เด็กหญิงสุวีรยา  ประทีฟแก้ว โรงเรียนสตรีระนอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1650 เด็กชายอนุพงศ์  จิตต์อารีย์ โรงเรียนสตรีระนอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1651 เด็กหญิงอรัญญา  โนนพิมาย โรงเรียนสตรีระนอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1652 เด็กชายอลงกรณ์  แซ่อุ่ย โรงเรียนสตรีระนอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1653 เด็กชายอเล็กซ์  ดาห์มันน์ โรงเรียนสตรีระนอง ม.2 คณิต ม.ต้น