รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกณัฐ  มงคล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายกนลธร  มาเอียด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายกรศุทธิ์  สุขการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกฤติน  วุฒิเดชารัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกฤติยา  มิสเกตุ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายกฤษณพงษ์  กอบกิจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายกวินฤทธิ์  พันฤทธิ์ดำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายก้องภพ  พรหมมี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายก้องภพ  สุภาพ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกัญจนพร  บริโท โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เจือประจบ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงกัญธรส  แอสบิลลี่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงกัณฑีรานุช  คำหนู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายกันต์ธร  เต็งรัง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายกันต์ศักดิ์  ตัณฑศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงกันตาภา  ศุภศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายกันตินันท์  เศรษฐธราวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงกัลยกร  ชัยกรรักดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ชัยเพชร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายกาจพล  สุภาพ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายกิตติ  ตุลยนิษกะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายกิตินัทธ์  แก้วรักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงกุลธาดา  จริงจิตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงกุลปริยาภรณ์  สมมาตย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงกุลภัสสร์  อ่อนแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงขวัญทอง  เกียรติขัยประสพ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายคณพศ  สุขคุ้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
28 นางสาวคณัสนันท์  อัครภาณิชย์กร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายคทาธร  สุขเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายคุณัชญ์  อินทสะโร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายคุปดี  เสรีรักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงจิณณพัต  สงช่วย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายจิรกร  นวลศิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายจิรเมธ  ทองรอด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายจิรัฐิติ  จริงบำรุง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายฉัตรดนัย  ตกจีนต้อง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงชญาดา  สวัสดิปาณี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงชญานิศ  สองทิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงชนกนันท์  จิตบุญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงชนัญธิดา  ช่วยธานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงชนากานต์  ขาวเชื้อ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายชัชพิมุข  ฉิมพาลี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายชัชวาล  ศรีไทย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
44 นางสาวชานิสา  อาลิแอ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายชาบดี  แก้วน้อย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายชินกฤต  คงนคร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
47 นายชินพัฒน์  ต่อฑีฆะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายชุติวัต  เกิดล่อง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายเชษฐคามิน  รักษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงโชติรส  ไพรพยอม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงญาณศา  พิสิทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงญาดา  นิลละออ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงญาตาวีดา  บัวแดง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายฐากูร  ชิตจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงฐานิดา  คุ้มภัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายฐิติ  พรมสมปาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงณฐภัทร  สังข์หิรัญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงณฐมน  ใจตรง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายณพวุฒิ  คำแก่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายณภัทกรษ์  ณรงค์ทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงณัฎกมล  เครือฮ่อง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายณัฏฐนนท์  ดีอ้อม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายณัฐกิตติ์  สันติประเสริฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงณัฐธินี  แสงแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงณัฐนรี  ชูอ่อน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายณัฐนันท์  ตรังพาณิชย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ชูเชิด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงณิชาภัทร  จิรศักยกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงณิศศา  ธำรงค์เทพพิทักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงดาวาริกา  สุพิทักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายต้นกล้า  ลีวัฒนาพงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายตฤณนนท์  จั่นสิว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงตุลยดา  แย้มยิ่ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงทักษอร  ฤกขะวุฒิกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงทัณฑิกา  พลฤทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายทาวิชญ์  สุรสินธุ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายแทนคุณ  สิมณี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายแทนไท  สิมณี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายแทนธรรม  โออินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายธนกฤต  นุ่นตา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงธนนันท์  วรรณบวรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายธนัช  หวังอุดม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงธมลวรรณ  นาโควงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เกตุพงษ์พันธุ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงธัญยธรณ์  หลงขาว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงธัญวรัตม์  เจนวิชชุเมธ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงธัญสินี  บุญชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายธีรกานต์  อยู่เย็น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายธีรพล  ปะดุกา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายธีรพล  แซ่น่ำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายธีรภัทร  เรืองศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายธีรวัต  แซ่น่ำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายนนทพัทธ์  โอทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงนภัสนันท์  เรืองมาก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงนภัสสร  ทวีพงศ์ศักดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงนภัสสร  นนทแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
97 นายนวพล  อู่ไพบูลย์สิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงนะดา  ขนาดผล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงนัทธมน  สุขเกษม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
100 นางสาวนันท์นภัส  ปานดำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงนันท์นภัส  ภูมิทักษิณากุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายนิธิโชติ  หิรัญรุ่งรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงนีรชากร  รักห่วง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงเนตรลดา  สนิท โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงบุญญาพร  ไล่กสิกรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงบุรพร  จันทร์สีดำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  กวยสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
108 นายปกรณ์วิทย์  รักสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงปณาฬี  พงษ์พานิช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
110 นางสาวปภาวี  ถิ่นพฤกษ์งาม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงประภาวรินทร์  โคตรวงทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงปริยากร  กาเยาว์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงปริรัชญ  ปานวุ่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
114 นางสาวปวริศา  บัวแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายปวรุตม์  ดำชุม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงปวันรัตน์  เฟื่องฟุ้ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายปัญญากร  ฉันทรางกูร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายปัณณทัต  คิ้วฮก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายปัณณวิทชญ์  สีละวัฒน์วัฒนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายปัณณ์  เกี่ยวพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงปาณิสรา  บัวแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายปุณณวิช  รัตนบุรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงไปรยา  เหล็กไหล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายพงศกร  กานต์นภัทร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายพงศ์ชยุตม์  ศรีชูวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายพงศภัค  ปานสมทรง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
127 นายพชร  ดำเนียม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายพชร  แก้วกล่ำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายพชรพล  พงษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงพรรณภัทร  คงแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงพราวพรรษ  กลั่นสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายพฤศ  ลิ่มโอภาสมณี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงพลอยนภัส  คงแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายพศวีร์  ชูแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายพศิน  เขมวุฒิพงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายพสุชา  เหมินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงพัทธนันท์  เสรีกิจเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงพิชญ์สินี  มะลิวัลย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เพทายประเสริฐกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงพิมพ์ฉาย  สันติสกุลวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายพีรวิชญ์  ชูแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คล้ายแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงฟารีดา  สังวระ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  นาวี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงภชารัตน์  โตรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายภัครพงศ์  ท่าห้อง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงภัครพร  จริงจิตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายภาคภูมิ  พันธ์เมธาฤทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายภาสวุฒิ  ไม้แก่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายภูผา  จันทรชิต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายภูมิเทพ  จรัสจินดา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายภูมิรพี  ทองเกิด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงภูริชญา  พรพาณิชพันธุ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงภูริชญา  สุขเลื้อง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
155 นางสาวมณิสรา  ตั้งทวีพูนทรัพย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายยุติวิชญ์  จำปา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงรดาณัฐ  สืบสิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงรมย์ธีรา  ทองถิ่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงรยาพร  ทองฉวี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงรวิษฎา  เชียงสอน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายรัชชานนท์  สงวนเกียรติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายรัฐนันท์  ข้องสาย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
163 นางสาวรุ่งนภา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายเลิศพิสิษฐ  สุขพิบูลย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายวรภัทร  วิทยา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงวรรณวนัช  รัตนโชติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงวรันธร  เครือจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายวราภิเชษฐ์  จันทร์ชูวณิชกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงวรินทร  วิริยะสาคร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายวริษฐ์  ชัยทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงวิรดา  ปะดุกา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายศรัณวัชร  วงศ์สุวัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายศักรินทร์  คชถิ่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงศิรภัสสร  ธิรักษพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายศิระ  หะจิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายศิระ  อามาตย์เสนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงศิรินากรณ์  รุณแสง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายศิวกร  พงศ์วงประเสริฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงศิวัชญา  ขุนนุ้ย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายศุภกฤต  ทับทิมเมือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายสรวิชญ์  เปรมปรัชชา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงสายวรรณศิลป  เสียงหลาย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายสิรวิชญ์  ถิ่นชาญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงสิริณญา  อรรนพ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายสิริวัฒน์  เหลือแดง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงสุชานันท์  โอนิกะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงสุทธภา  ปิยะพงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงสุพรรณี  เกตุแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงสุพิมพ์กาญจน์  ลิ่วรุ่งเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายสุรยุทธ  คงจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายสุริยะ  ปั้นทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงหฤทชญา  จิตราวุธ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงอชิรญา  นุ้ยสี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายอติชาติ  รัตน์ป่าโมกข์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายอติพล  เลื่อนแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายอธิป  สุจริตกุลธร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายอธิศ  สุขริยัญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงอภิชญา  วาสิการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงอภิญญา  ทองเหลือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายอภิรักษ์  ชูสังข์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงอมลปัญญา  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงอมลวรรณ  รักคู่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงอรชา  สังข์พราหมณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายอรรถพล  บำรุงศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายอานนท์ณัฏฐ์  เจียมดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงอินทิพร  สู่คง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
207 นางสาวI หทัยชนก  ศรีสมบัติ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงกชกร  ชูแก้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงกชรัตน์  พลประสิทธิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงกนกนิภา  สุดเมือง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สุดเมือง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชันวิจิตร โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงกนกวรรณ  สงแสง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
214 นางสาวกนกวรรณ  อุยสุย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายกรดล  รักษ์ไทย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
216 นางสาวกรภัทร์  เกลาแก้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
217 นางสาวกรรณนุศา  ระเบียบโอษฐ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายกรวิชญ์  มะหมัดเบ็ญแสละ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
219 นายกรวิชญ์  รอดทุกข์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงกรวิรินทร์  สัจบุตร โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
221 นายกฤติน  ธนันทรโภคิน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายกฤติพงศ์  แก้วละเอียด โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงกฤติมา  นาคพล โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายกฤษกรณ์  ปราบภัย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายกวิน  รมทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายกษิด์เดช  สุขอนันต์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
227 นายกษิดิ์เดช  จันทร์เกตุ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายกษิดิศ  ยิ้มเที่ยง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงกัญญ์วรา  กาญจนพรหม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
230 นางสาวกัญญาณัฐ  พลเเสง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หนูนวล โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
232 นางสาวกัญญานัฐ  หนูคง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงกัน​ติ​ชา​  เกลี้ยง​แก้ว​ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายกันตวิทย์  ศรีเกตุ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงกันติชา  ย๋องชา โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
236 นางสาวกันติยา  จิตรบุญ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงกันยารัตน์  โรจนรัตน์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงกัลยรัตน์  อินเรือง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงกัลยาณี  คงอินทร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงกัลยาณี  เพ็ชรย้อย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
241 นางสาวกาญจนาภรณ์  รักสม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุทิน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
243 นายการิน  รำนา โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายกิตติคุณ  แพทย์ไชยวงษ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายกิตติธัช  แก้วละเอียด โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายกิตติพัฒน์  ศรีเกตุ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
247 นายกิตติพัทธ์  ศรีสุด โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายกิตติภัฏ  นิลปัทม์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงกิตติยา  พัดลม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
250 นางสาวกุลธิดา  กิมเอ๊ะ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงกุลวินันท์  กุลชัยพัฒนานนท์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
252 นางสาวเกวลิน  ชูอ่อน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงเกศกนก  รักราวี โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงเขมจิรา  พูลภิรมย์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
255 นางสาวเขมณภัสร์  ฤทธิเดช โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงเขมิสรา  บวรพิรมย์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายคฑาวุธ  ชูช่วย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
258 นายคฑาวุธ  รุ่งสง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงคณัสนันท์  ยั่งยืน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายคมสัน  มณีโชติ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
261 นายคามิน  จิตรบุญ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
262 นายคีตศิลป์  ทองเอม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงคีรยา  ขาวสุด โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
264 นางสาวจงรักษ์  จันทวงศ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงจตุพร  อิ่มจิตร โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงจริยพร  พลสังข์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
267 นายจักรพรรดิ  ชัยเพ็ชร โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงจันทรรัตน์  พรมมา โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงจันทิมา  นิรัญกุล โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
270 นางสาวจารุวรรณ  ชัยเกิด โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
271 นางสาวจารุวรรณ  ดิษฐรักษ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงจิตราพร  จันทร์เกตุ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
273 นางสาวจิรดา  สังข์ทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายจิรภัทร  วัฒนกิจ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายจิระพงศ์  รอดคืน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
276 นางสาวจิราณี  จันทร์เพ็ชร โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายจิรายุส  ทองดี โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คงเพ็ชร โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  หนูผัน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงจุฑามาศ  หนูเนื่อง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายใจเพ็ชร  นวลนาค โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงชญาน์นันท์  หนูคง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงชญานิต  ชำนิธุระการ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงชญานิศ  ขวัญนิมิตร โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ชูเชิด โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายชนกันต์  จิตเที่ยง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงชนัณชิดา  จันทร์หนู โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงชนันธิดา  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
289 นางสาวชนันสิณี  ฝันเสียน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงชนาภา  กังแฮ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงชนิดาภา  ชูเพ็ง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงชลธิชา  คนขยัน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายชวัลวิทย์  เยาดํา โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงชัญญา  สุจริตธุระการ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
295 นายชัยบัญชา  สุวรรณ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
296 นายชัยวุฒิ  ลีสุรวณิช โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
297 นางสาวชาครียา  คำทิพย์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงชาลิสา  สังข์ทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายชินาธิป  ฤทธิ์หมุน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายชิษณุพงศ์  ลิ่มพานิช โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีรัตนะ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงชุติกาญจน์  หูเขียว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายโชคนิพัฐห์  สินสุภางค์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
304 นายโชติภณ  รี้พล โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายโชติเมธ  จันทร์ฝาก โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
306 นางสาวโชติรส​  สงวนศรี โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายไชยวุฒิ  ชูทวี โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
308 นางสาวซอลิหะฮ์  หยังหลัง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงญาณิศา  คงเมือง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงญาณิศา  ราชพลี โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
311 นางสาวฐิตยา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
312 นางสาวฐิตาพร  จีนเดิม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงฐิตาพร  สิงห์อินทร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  หยงสตาร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงฐิติกานต์  เบญจกุล โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
316 นางสาวฐิติกานต์  เย็นทั่ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
317 นางสาวฐิติยา  ศรีช่วย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงณญาดา  เอียดตรง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
319 นายณฐกร  ชอบแต่ง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายณฐกร  ไกรเทพ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
321 นายณฐชนน  ยังเจิมจันทร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายณฐชัย  ยิ้มเที่ยง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายณัชพล  จันทร์​โ​สะ​ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
324 นางสาวณัฎฐา  เพชรเล็ก โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์โต โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วละเอียด​ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงณัฏฐศิยา  พรอำไพ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงณัฏฐาภรณ์  จิตรหลัง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงณัฏฐิกา  แก่นจันทร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายณัฏสุกฤษฎิ์  ชำนาญเหนาะ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงณัฐกมล  ชัยศิริ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงณัฐกฤตา  จิตบุญ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สุดศรีสะอาด โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงณัฐชเนตร  สินทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงณัฐฑิยา  ชัยเพ็ชร โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
336 นางสาวณัฐณิชา  พลประสิทธิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงณัฐณิชา  รอดคืน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วสม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
339 นางสาวณัฐธิดา  นนทบุษร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีไตรรัตน์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงณัฐนิชา  เพชรทิพย์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงณัฐนิชา   ไทรงาม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงณัฐพร  กิ้มเฉี้ยง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายณัฐพล  รัตนชู โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายณัฐภัทร  กาญจาโน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงแก้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายณัฐเศรษฐ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
348 นางสาวณิชนันท์  นวลพงษ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงณิชา  ชัยเพชร โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์เกตุ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
351 นางสาวณิชารีย์  พิชัยรัตน์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงณีรนุช  ฉิมเรือง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายด.ช.อธิภัตย์  ศรีช่วย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงด.ญ.ศศินิภา  ศรีเทพ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายดช.สิทธิเดช  เช้าฉ้อง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายดนาย  สุนทรนนท์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงดลพร  เอียดชะตา โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายดุลยวัต  ทองเอียบ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงตติยา  แซ่เขา โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงตรีวิภา  เทพพิพิธ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
361 นางสาวทรงพร  จันทร์ฝาก โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
362 นายทรงรัตน์  จันทร์ฝาก โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายทรรศนธรรม  ลอย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงทักษพร  กฤดิเกรียงไกร โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงทักษวดี  เมตตาจิตร โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
366 นางสาวทิฆัมพร  บุญเดช โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
367 นางสาวทิฆัมพร  รอดทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายทินกฤต  เหมขาว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายทินภัทร  ล่องฉ้วน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายทินภัทร  เหมขาว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
371 นางสาวทิพา​ภรณ์​  เอียดนุช โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายทิพาภรณ์  เอียดนุช โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
373 นายธนกฤต  กำแหงกิจ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายธนกฤต  ปรียธาดา โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายธนกฤต  รอดคงที่ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายธนกฤต  โกเอี้ยน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงธนกานต์  เลื่อนแก้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายธนโชติ  เดชทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
379 นายธนบูลย์  จันเซ่ง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายธนพงศ์  ศรีคง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงธนพร  สุวรรณ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายธนพัฒน์  รักเพ็ชร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายธนภัทร  ดีเป็นแก้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงธนสร  ตะบูนพงศ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายธนากร  พหลุรัตน์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
386 นางสาวธนารีย์  แก้วยอด โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงธนิสรา  จำปา โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงธราญา  รัตนกานตะดิลก โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
389 นายธราธาร  รักเเก้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายธราธิป  ศักน้อย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายธวัชชัย  แซ่โค้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
392 นางสาวธัญชนก  วงศ์พอพรรชน์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
393 นางสาวธัญชนก  วงศ์พิพรรชน์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
394 นางสาวธัญชนก  วงศ์พิพอรรชน์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงธัญญ์ชนัฐ  เก้าเอี้ยน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สุนทรเต็ม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงธัญญารัตน์  หนูทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงธัญพิชญา  สีสุข โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
399 นายธัญพิสิษฐ์  จันทร์เมือง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงธัญรดา  ทองสง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงธัญรัตน์  จันทร์ลอย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงธันยกานต์  เขียดเดช โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงธันยภรณ์  พลสังข์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายธันยากร  จันแก้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงธารารัตน์​  ศิริสม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงธารารัตน์  ชัยชนะ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงธิติมา  บุณโยดม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
408 นายธิระพัฒน์  เรืองคลิ้ง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
409 นายธีร์ธวัช  เพ็งรัศมี โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงธีรศักดิ์  หวังจิ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายธุวชิต  อมรลักษณ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายนกุล  เพชรประเสริฐ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายนนทพัทธ์  สุวรรณมณี โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายนนธวัช  นุ่นปาน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงนภัค  จันทวงศ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงนภัสกร  ช่วยเรือง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายนภัสธร  ช่วยเรือง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงนภาพร  เที่ยงธรรม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงนรมน  ทองรอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายนรวิชญ์  เศษคง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายนรวีร์  ไกรเทพ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายนราวิชญ์  ซ่อนขำ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงนริศษา  ควนวิไล โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายนฤเบศ  นุ่นแก้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงนลินพร  วัชโรทัย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
426 นางสาวนวพร  ทองรอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายนวัตกรณ์  ฉิมเรือง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
428 นางสาวนวินดา  ช่วยรอด โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงนันท์ชญาน์  สุนทรกิจจาภรณ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงนันท์นภัส  ซ้อนสุข โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงนันท์นลิน  วันเเรก โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายนันทภพ  แสงจันทร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงนันทภัค  ร่วมสุข โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายนันทิพัฒน์  ฉิมเรือง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายนัศรุล  โกสิทธิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
436 นางสาวนาราภัทร์  รักราวี โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงนารีรัตน์  ณ พัทลุง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงน้ำทิพย์  รองเดช โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
439 นางสาวน้ำทิพย์  เหล็มหรีม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงนิชา  ดำรงศักดิ์วิรุฬห์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงนิชาภา  วิภูษิตวรกุล โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงนิรมล  กังแฮ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
443 นางสาวนิศาชล  จันทร์นวล โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงนิศาชล  วรรณบวร โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงนุชรินทร์  เลือดทหาร โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงนุชไลลา  เจ๊ะอุเซ็ง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงเนตรอัปสร  ยิ่งขจร โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงบุญญาภรณ์  รักษศรี โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
449 นางสาวบุณฑริกา  รักเพ็ชร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงบุณยวรีย์  จรูญศักดิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงบุณยาพร  ธรรมสุทธิไพศาล โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงบุลิน  เส็นฤทธ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงบุษกร  เพชรขาวช่วย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
454 นางสาวบุษยมาส  อำนาจทิพย์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงเบญญทิพย์  หนูพินิจ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงเบญญาภา  เรืองกุล โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
457 นายเบิกฤกษ์  ศรีเพชร โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
458 นายปกรณ์กิตติ์  ธนะพิเชษฐ์กุล โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายปฏิณ​ภัทร​  เกตุ​บุญ​นาค​ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
460 นางสาวปฐมาพร  ทองฤทธิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
461 นางสาวปณัฏฎา  ชายภักตร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงปนัดดา  ชายภักตร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
463 นางสาวปนัสยา  กันธาทิพย์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายปภังกร  จิตรขวัญ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
465 นางสาวปภาวรินทร์  เสาวรีย์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายปรัญชัย  สุโขวัฒนกิจ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายปรินทร  อุ้ยกิ้ม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
468 นายปริพรรห์  สมแสง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
469 นางสาวปริศรา  เอียดตุ้น โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงปรีชญา  แก้วเพ็ง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
471 นางสาวปวิชญา  สังข์แก้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงปอขวัญ  ชูเพ็ง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายปองคุณ  เอียดเอก โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายปัญญภัทท์  ชัยรักษ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
475 นางสาวปัณฑาวีย์  ลิ่วสกุลวงศ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
476 นางสาวปัณฑิตา  ขวัญเพ็ชร โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงปัณฑิตา  จันทนา โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายปัณณทัต  สมแสง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายปัณณทัต  สีดำ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายปัณณธร  คงเอียด โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายปัณณภัทร  เกตุบุญนาค โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายปัณณวิชญ์  พันธุเล่ง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงปัถย์  เพ็งเล็ง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงปันฑาวีย์  ลิ่วสกุลวงศ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงปาณิสรา  รักษ์ขาว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงปานไพลิน  กิจปกรณ์สันติ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงปาริณา  ฉิมเรือง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงปาริศา  ศรีรักษ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงปาลิตา  เวลาดี โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
490 นายปิติภัทร์  ศรีไตรรัตน์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงปิ่นมนัส  มิ่งเมือง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงปิ่นอนงค์  นิลวรรณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงปิย​วรรณ​  ฉิม​เพชร​ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
494 นางสาวปิยมน  สมาธิ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงปิยวรรณ  แก้วศรี โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงปุญญิศา  คงสะอาด โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงปุณยาพร  ไพพงศ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงปุณิดา  โรหิตรัตนะ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงผัลย์ศุภา  แก้วหนูนา โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายพงศกร  แก้วกำเหนิด โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  มีแก้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
502 นายพนาสินธุ์  หยงสตาร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงพรทิพา  ชนะภัย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงพรนภัส  อริเดช โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
505 นางสาวพรนภา  สมฝ้าย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
506 นางสาวพรรณทิพา  นิลรัตน์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงพรรณธิภา  ยิ่งขจร โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
508 นางสาวพรรณมัย  จันทร์มุข โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
509 นางสาวพรสินี  ขุนอินทร โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายพรหมลิขิต  ควนวิไล โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงพร้อมศิริ  ตะหมัง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงพลอยลินดา  เอี่ยมสารี โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายพศิน  วุฒิพงศ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายพสิษฐ์  แสนสุข โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
515 นางสาวพัชญา  มนตรีพิศุทธิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงพัชดา  ขวัญดำ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงพัชรพร  หมื่นบาล โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
518 นางสาวพัชรพร  หยงสตาร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงพัชรพร  เกี่ยวม่าน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงพัชรภรณ์  นาทุ่งนุ้ย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงพัชรวรรณ  เหล่าลิ้ม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงพัชฤนาถ  ชัยมี โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงพัณณิตา  ชัยอารยะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายพัทธดนย์  ล้อมคง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงพัสตราภรณ์  โคกเขา โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงพาฝัน  ทองเหมือน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงพิชชาภา  พลศรี โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงพิชชาภา  เหล่าอารีย์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงพิชชาอร  เกตทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
530 นางสาวพิชญ์นรี  มีสิน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงพิชญา  งามขำ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
532 นางสาวพิชญา  สองทิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
533 นางสาวพิชานันท์​  ศกุนตะ​ฤทธิ์​ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงพิชามญช์ภรณ์  ขาวดี โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ชัยศิริ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายพิทวัส  สุนทรนนท์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
537 นางสาวพิมพ์พลอย  ทองโอ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
538 นางสาวพิมพ์มาดา  เพ็ชรมา โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ดีนุ้ย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
540 นายพุฒิเมธ  รอดคืน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายพุทธคุณ  นาคนคร โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงพุทธรักษ์  เเก้วเพ็ง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงพุธิตา  ยิ่งขจร โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงเพชรชนก  ฤทธิเดช โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
545 นางสาวเพียงนภา  เเซ่โง้ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงฟ้าใส  คงแก้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
547 นางสาวภคพร  พลวัฒน์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงภธิดา  เรืองขำ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงภวิกา  หนูหมื่น โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายภวินท์  ศุภกรพงศ์สิริ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
551 นางสาวภัคจิรา  เสนขาว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายภัคพล  สุทธินนท์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงภัณฑิราพร  สิทธิชัย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงภัททิยา  เกียงเอีย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
555 นางสาวภัทธิรา  ทองฤทธิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงภัทรพร  แท่นดี โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
557 นางสาวภัทรพิชญ์  ไทยนกเทศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายภาณุพงศ์  ละเอียดกาล โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายภานุรุจ  อนุสุนัย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงภารุจีร์  โทเดช โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายภาสวร  แกล้งชิต โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงภาสินีย์  รอดสุด โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายภิเษก  อู่ทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายภูตะวัน  ดำทับ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายภูธิป  ไชยยะ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงภูริชญา  บุญเจริญ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายภูริณัฐ  กังแฮ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายภูริภัทร  หมวดหรี่ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
569 นายภูวเดช  หวานสนิท โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
570 นายภูวนัย  รองเดช โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายภูษิต  แซ่โค้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงมนัญญา  ชุมสกุล โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
573 นางสาวมนัสนันท์  ฉายนิ่ม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
574 นางสาวมนัสนันท์  หนูรอด โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
575 นายมลวิศญ์  ดกโบราณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายมาตุภูมิ  สันติสกุลวงศ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงมินท์ธิตา  กาญจนขันธวัฒน์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายยศกร  สายัณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงยุศวดี  เทศนอก โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายรษฎา  ทองเส็ม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
581 นายรัชชานนท์  สังข์ขาว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงรัญชิดา  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายรัฐภูมิ  สุขกาว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงรัตนาพร  เพชรทิพย์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายราชเดช  จันทร์ช่วย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
586 นางสาวรุ่งทิวา  รองเดช โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายฤทธากร  พลรักษ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงฤทัยชนก  เดชอารัญ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงลมิดา  เดชนุ้ย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงลลนา  บุญดำ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
591 นายลัทธพล  อึ่งทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
592 นางสาวเลื่อมภัสสร เต็มสังข์  ไอเก้ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายวชิรวิทย์  ขวัญนิมิตร โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
594 นายวชิรวิทย์  หะหมาน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงวณิชชา  จับปรั่ง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงวรกมล  สมศัก โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงวรกาณต์  เมฆเกตุ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงวรกานต์  นุ่นขาว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงวรนุช  ช่วยสงคราม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายวรปรัชญ์  คงศิลป์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายวรภัทร  เพ็ชรฉุย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงวรรณิดา  เขียดเดช โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
603 นายวรรธก  ชูส่งแสง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงวรัชยา  คงแก้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
605 นายวรากร  จิตรหลัง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงวราภา  บำรุง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายวริทธิ์ธร  รักซ้อน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายวริศ  จิรธนีวัฒน์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงวริศรา  ชุมนาคราช โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงวริศษา  บำรุง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงวสิตา  ชูเนตร โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายวัชรพงษ์  ปลื้มสงค์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
613 นางสาววันวัสา  แก้วชู โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงวันวิสา  ท่าจีน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงวัลนภัส  พลศรี โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายวิชญ์พล  รัตนการตะดิลก โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงวิชญาดา  พละพานิชย์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงวิชญาพร  เพียรดี โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
619 นายวิทวัส  ธรรมาเจริญราช โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงวิภาพร  ยอดทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงวิภาวดี  โปหลง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงวิมลยา  ชัยแก้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงวิลดา  ศรีสุข โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงวิวัลย์ยา  จันทร์ทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงวีรวดี  กังแฮ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
626 นายวีรสิทธ์  หอยสังข์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงแววดาว  แท่นมาก โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายศตคุณ  ดับพันธ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายศรศิลป์  พันธุศักดิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงศรัญญา  เลือดทหาร โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงศรัณยา  แข็งแรง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงศราสินี  รัตนนำไชย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงศรีธีรา  อุยสุย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
634 นางสาวศรุตา  ปลอดแก้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงศลิษา  แก้วกำเหนิด โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงศศิกาญจน์  หะหมาน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
637 นางสาวศศิกานต์  อินทรทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงศศินิภา  หวานพูล โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงศศิร์อร  แซ่อึ้ง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงศิรกาญจน์  วายุนิจ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
641 นางสาวศิรินภา  เจริญสิทธิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
642 นางสาวศิริเมขล์  ชายทุ่ย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงศิริรัศมิ์  หลงขาว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
644 นางสาวศิริอักศรณ์  เเซ่เอ้ง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายศิวกร  ตั้งสถิตพร โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายศิวกร  เหนียวย้อย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
647 นางสาวศิวพร  ปลอดแก่นทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงศุทธินี  ธนะภพ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายศุภณัฐ  ทองดำ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงศุภณัฐ  อุ่นนวล โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงศุภนารี  ตาเตะ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงสกุณา  ขาวผ่อง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
653 นางสาวสงกรานต์  มาตย์วรรณา โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงสตรีรีตน์  เทพสุภา โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
655 นางสาวสมใจ  ทองระหมาน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายสรนนท์  พลจรัส โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายสรศักดิ์  ตั้งคำ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงสรัลพร  ทองนอก โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงสโรชา  ชูชะนะ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
660 นางสาวสลิลทิพย์  ชำนาญเหนาะ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายสังกมา  ขันเงิน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
662 นางสาวสันต์สินี  วงศ์ประเสริฐ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายสัมปชัญญ์  สมาธิ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงสาริศา  อิสโม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายสิทธิกร  หนูวุ่น โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายสิทธินันท์  คงเกื้อ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
667 นางสาวสิปาง  หมวดใหม่ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงสิรภัทร  คงชนะ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
669 นางสาวสิราวรรณ  ขันนุ้ย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงสิรินยา  ไพบูรณ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงสิริพรรณ  รมทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงสิริมณี  โสมสง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงสิริวดี  ศรีเกตุ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงสิริวิมล  รักษาทิม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายสิวารักษ์  นวลแก้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงสุชาดา  มัฏฐาพันธ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงสุชาดา  สมจริง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
678 นางสาวสุชานัน  จันทร์ชื่น โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงสุชานันท์  เพ็งผอม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงสุชานันท์  เพ็ชร์สนั่น โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
681 นางสาวสุณิสา  ปราบโรค โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงสุดารัตน์  สิงห์อินทร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
683 นางสาวสุทธิกานต์​  มันทุ่ย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
684 นายสุทธิภัทร  ลัทธิพรหม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงสุธาทิพย์  ใจสมุทร โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงสุธิดา  มัธยันต์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงสุปรียา  อุดมรักษา โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายสุปัญญา  ฟุกล่อย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงสุพรทิพย์  คีรีรัตน์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายสุพลวิชญ์  รอดราวี โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายสุพศิน  ฟุกล่อย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายสุพัฒนพงษ์  ปานคง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงสุพิชญา  โกมาศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
694 นางสาวสุภัสสร  งวดงาม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
695 นางสาวสุภัสสรา  ศรีรักษ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
696 นางสาวสุภัสสรา  เก้าเอี้ยน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
697 นายสุรภพ  ขามธาตุ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงสุรัชนา  แจ่มใส โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงสุวพัชร  ละอองนวล โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงสุวภัทร  จักรัส โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงสุวิชาดา  นวลนาค โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงสุวิษา  คงเเจ้ง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
703 นายเสฏฐวุฒิ  ปรียธาดา โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ควนวิลัย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงโสธิดา  เลื่อนล่อง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
706 นางสาวโสรยา  กังแฮ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  คงจันทร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
708 นางสาวหทัยชนก  ศรีสมบัติ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายอดิชาต  นวนศรี โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายอดิศร  แก้วประดิษฐ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายอดิสร  แก้วประดิษฐ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงอติกานต์  แสงจันทร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงอติยา  เวียนวัตร โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายอธิภัทร  ตาลาว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
715 นางสาวอนัญญา  ขันเงิน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงอนัญญา  วันแรก โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงอนัญพร  เลี่ยนยงค์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงอนันตญา  นวลนาค โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงอนุตตรา  ไกรเทพ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
720 นายอนุวัฒน์  สาราบรรณ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงอภิญญา  สิงห์อินทร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
722 นายอภิรักษ์  บวชชุม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงอภิษชฎา  เอียดเกิด โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงอภิสมา  บุญเตโช โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
725 นางสาวอรทัย  พลประสิทธิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงอรนลิน  สัจจบุตร โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงอรนุช  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงอรปรียา  บุญเศษ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายอรรถพร  สม่าหลี โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงอรวรา  พูนสุวรรณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงอริศรา  คงแก้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
732 นางสาวอริษา  ไชยยะ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
733 นางสาวอรุณมาศ  หยูจีน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
734 นายอรุณศักดิ์  มัธยันต์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงอลิสรา  พลประสิทธิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
736 นางสาวอัจจิมาภรณ์  เบ็ญจกล โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงอัจจิมาภรณ์  เบ็ญจกุล โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
738 นางสาวอัญชลี  ชาตรีวงศ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
739 นางสาวอัญชิษฐา  คุ้มเพชร โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
740 นางสาวอัญชิสา  พงษ์สรรพรักษ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายอาทิตย์  คงช่วย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
742 นางสาวอาทิมา  คงสิน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงอาภัสรา  หนูวงค์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงอาภาศิริ  วงศ์มาก โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
745 นางสาวอารยา  บุญประดิษฐ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงอารยา  พลจันทึก โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงอิงอร  ทองมณี โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายอินทรี  สมาธิ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายอินทัช  พลวัฒน์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงอินทิรา  ช่วยนวน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
751 นายอิศรานุวัฒน์  อุ่นแก้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
752 นางสาวเอกมณี  ชู​แก้ว​ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายเอกราช  บุญยัง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
754 นางสาวไอยลดา  ฤทธิ์หมุน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
755 นางสาวไอศิรา  โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงิธนัชพร  รักษารักษ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงกชมน  เหนือคลอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
758 นางสาวกนกรัตน์  สุระกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงกนกวรรณ  เต็งเฉี้ยน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
760 นายกนต์ทัศน์  หิรัญรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงกมลธยา  คีรีรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงกรกนก  รักษา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายกรวิชญ์  ดีทองอ่อน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายกรวิชญ์  สีแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
765 นางสาวกรองกาญจน์  ดุลยรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายกรินทร์  วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
767 นายกฤตนัย  ชูบัว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
768 นายกฤตนู  ชูบัว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายกฤตพล  เพชรศรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายกฤตเมธ  จันทร์ทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
771 นายกฤตเมธ  สุดสวาสดิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายกฤตยชญ์  ลันดา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายกฤตย์อังกูร  กาวิยะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
774 นายกฤตัชญ์  ชูวุ่น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงกฤตาณัฐ  อินพฤกษา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงกฤติกา  นาคปนทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงกฤติกา  สมพงศ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กชายกฤติพงศ์  เกื้อเดช โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
779 เด็กชายกฤษฎา  จันทร์แก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์  บุญธรรม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายกลวิชญญ์  อนันท์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กชายกวินเทพ  ชอบทำกิจ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายกวินภพ  พัฒนกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงกษมา  จันทร์มา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายกษิดิ์เดช  อนันท์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
786 นายกษิดิศ  คงแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายก้องกิดากร  สุขจีน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายกองสิน  ถาวรรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
789 นายกอบชัย  คงหนู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
790 นางสาวกัญจน์ชวัล  แก่นอินทร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงกัญจน์ภรณ์  เอียดทวน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงกัญญ์วรา  บริพันธ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
793 นางสาวกัญญาณัฐ  ชัยแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ส่งเสริม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงกัญญาดา  เอ้งฉ้วน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
796 นางสาวกัญญาพัชร  บุญลือ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงกัญญาภัค  มงคล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงกัณยารัตน์  บุญฤทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายกันต์ธีร์  ไชยรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายกันตวิชญ์  บุญชากร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
801 นายกันตศักดิ์  อุไร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
802 นางสาวกันติชา  จันทร์ผ่อง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงกัลยกร  ขาวดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
804 นางสาวกัลยา  สุรทรเต็ม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ขาวปลอด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
806 นายกิตติณัฏฐ์  ศรทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงกิตติยาดา  รุ่งแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายกีรติ  ชูเพ็ชร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายกีรติ  สมบัติมาก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงกุลจิรา  จินกระวี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงกุลภรณ์  ชุมนาค โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงกุลยา  มรดกเกษม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงกุลรัตน์  แสงสุทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงกุลริศา  เกื้อบุญส่ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงกุลวดี  จับปรั่ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงกุลิสรา  ฐิตโชติ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงเกวลี  เรืองขาว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงเกศวริณ  กิ้มเฉี้ยง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงเกษศิณี  จิตไพทูล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายไกรวิชญ์  ยุกเหล่น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
821 เด็กชายไกรสิทธิ  เรืองรอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงเขมจิรา  ชนะสุข โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงเขมธณัช  ประทุมชาติ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงคณิตา  ขาวสวัสดิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
825 นางสาวคีตภัทร  สมาธิ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
826 นางสาวจณิสตา  ศิรเศรษฐบุตร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
827 นายจตุภัทร  พรมดาน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
828 เด็กชายจักรภัทร์  เขาแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงจักษณา  ลั่นสุวรรณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
830 นางสาวจันทกานต์  ช่วยสุวรรณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงจันทรวดี  เอียดชะตา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงจารวี  ตี้พั้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายจารวี  พีรัชสากุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายจารุเดช  เครือเตียว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงจารุมน  บัวสม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
836 นางสาวจิติมา  เเสงสีจันทร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงจินต์จุฑา  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
838 เด็กชายจิรกฤษ  เพ็ชรฤทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กชายจิรโชติ  ทองแจ่ม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายจิรพนธ์  แซ่เจียม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายจิรภัทร  พรหมมี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
842 นายจิรภัทร  พรหมเจียม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
843 นายจิรเมธ  สินธุเพ็ชร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงจิรัชญา  คู่วงศ์ไพศาล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงจิราพัชร  พนมวัลย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงจิราภรณ์  วาทีตรง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กชายจิรุตม์  ชนะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงจีระนันท์  ละเอียด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
849 นางสาวจุฑามาศ  ดำเนียม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชมเชยวงศ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงจุรีรัตน์  เมฆประสิทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายจุลเทพ  เกตุแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  หลักศิลา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายเจตนิพัทธ์  บรรลือสิน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงเจนจิรารัตน์  สินไชย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กชายเจสซี  คิง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
857 นายโจนาธาน  ไชยทวีวงศ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงชญานิศ  จิตขาว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงชญานิศ  สังข์สกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ชูแสง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายชนกันต์  สอมระสพ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงชนกานต์  ขุนนุ้ย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
863 นางสาวชนนิกานต์  สีนวล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรีวงค์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงชนัญญา  เพชรทองด้วง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงชนัญธิดา  ทองนอก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงชนากานต์  จันทรเดช โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงชนาธิป  คงแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงชนิดาภา  โฮกเขา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายชนินทร์  สงศรีจันทร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงชนิษฎา  ทองจีน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
872 นางสาวชมพูนุช  อรรถชัยยะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายชยธร  นกแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงชยานันท์  ชนสูงเนิน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงชลธิชา  แซ่อึ้ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายชวนากร  ผดุงทรัพย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงชวิศา  เก้าเอี้ยน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายชัชพิมุข  รองเดช โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
879 นายชัยกร  สามสี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายชัยธวัช  จิโรจน์เศรษฐกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
881 นายชานนท์  สงเสน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงชาลิสา  แซ่ตั้น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงชินานาง  สุขช่วย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
884 เด็กชายชิาณุพงศ์  สมชาติ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงชุฌิฌาร์  วีรประเสริฐสกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
886 นางสาวชุติกาญจน์  บุญเชิด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อั้นทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงชุตินิษฐ์  ดูเรมเดช โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายชุมพล  ตุลยสุข โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
890 เด็กชายเชิดชัย  เพชรเล็ก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงโชตติกาล  หิรัญวงค์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
892 นางสาวโชติกา  พลสิน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายไชยวัฒน์  บุญชิต โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
894 นางสาวญาณันธร  วัชรมุสิก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงญาณินดา  บาหลัง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงญาณิศา  สมศักดิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงญาตาวี  ทองย้อย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กชายฐนันด์  นุ่นเกตุ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงฐิตาพร  เรืองสงค์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  มาแสง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงฐิติรัตน์  โชคสกุลวัฒนา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
902 เด็กชายฐิติวัฒน์  ภักดีโชติ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงฐิรัชฌา  ศิลาลาศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงฑิตฐิตา  อินขัน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
905 เด็กชายณเชิดพันธุ์  รำภา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
906 เด็กชายณฐกร  วงศ์สำราญ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
907 เด็กชายณฐกร  สองรักษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
908 นางสาวณฐพร  อรรถสงเคราะห์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงณฐมน  ศรีขจร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงณฐิตา  เจริญฤทธ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
911 นางสาวณภัทร  นานอน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายณภัทร  นุ้ยเอียด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
913 เด็กชายณภัทร  หนูเอียด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงณมลพรรณ  นวลนก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
915 นายณรรฐพล  นิลสุวรรณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
916 นายณรรฐพล  ไชยภักดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงณัชชา  แสงแวว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
918 นางสาวณัฎฐณิชา  บัวมาก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายณัฎฐากร  แซ่เอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงณัฏฐกฤษตา  เดชอรัย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุดแกล้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
922 นางสาวณัฏฐนรี  อันธิรส โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงณัฐกานดา  ว่องวรานนท์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงณัฐชนก  จรูญศักดิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายณัฐชนน  ค้าของ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
926 นางสาวณัฐณิชา  อุยสุย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายณัฐดนัย  บุญอินทร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
928 เด็กชายณัฐดนัย  เสือย้อย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงณัฐนรี  มากนคร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงณัฐนิช  โชคสกุลวัฒนา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงณัฐนิชา  พิทักษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายณัฐพัชร์  แก้วคำ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
933 เด็กชายณัฐภัทร  ศรีประภา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
934 นางสาวณัฐวรา  บัวผุด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
935 เด็กชายณัฐเศรษฐ์  โออินทร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงณัฐสุภา  ชูเมือง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
937 เด็กชายณับชนน  ไทรจำเนียน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงณิชกานต์  ชูกลิ่น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงณิชมน  ศรีเรือง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
940 นางสาวณิชรัตน์  เนตรนพรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงณิชานันทน์  ส่งส่อง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงณิชารี  คงนคร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงณินทิรา  พัฒนวิทย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงณิศศิพิมพ์  ฉิมเรือง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
945 นางสาวดารารัตน์  อุปกา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
946 เด็กชายตรัณภพ  พรหมดนตรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
947 เด็กชายเตโชดม  เคนซา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
948 เด็กชายทนุธรรม  นรายรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
949 เด็กชายทวีศักดิ์  คงฉาง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
950 เด็กชายทวีศักดิ์  หนูอุดม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงทอขวัญ  ทองรักจันทร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กชายทักษ์ดนัย  ทรัพย์วราพร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงทักษพร  ตรีรัตนประเสริฐ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
954 เด็กชายทัตเทพ  กาหยี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
955 เด็กชายทัตธน  จักรีลา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
956 เด็กชายทัพพ์เทพ  นาศรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
957 เด็กชายทัพพ์  ูรักษ์ภู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
958 นางสาวทิพยรัตน์  ร่างมณี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงทิพย์วิมล  สายนุ้ย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายทิวากร  ทวิสุวรรณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายธนกฤต  เกตุศิริมงคลชัย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายธนดล  ท่าจีน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายธนดล  มีไพบูลย์สกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายธนธร  พูลสิน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กชายธนพจน์  จังปฏิพัทธ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงธนพร  คงประสม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงธนพร  บุญนิตย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
968 นายธนพรรณ  แกล้วเกล้า โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
969 เด็กชายธนพล  คงเมฆ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กชายธนพัฒน์  เพชรย้อย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงธนภรณ์  หนูเหมือน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กชายธนภัทร  ยอดเเก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
973 เด็กชายธนวัฒน์  เสนาคำ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
974 เด็กชายธนสูร  ตุลยกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
975 นายธนะรัตน์  อ่อนคง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงธนัชชา  ทีปกรเศวต โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงธนัชญา  สุรมาตร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
978 เด็กชายธนัท  คำเดิม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
979 เด็กชายธนากร  พลสุทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายธนากร  เกียงเอีย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
981 เด็กชายธนาธารณ์  นิจผล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
982 เด็กชายธนาพิพัฒน์  แซ่ซั่ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงธนารีย์  ใสเกื้อ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
984 นางสาวธนิตา  มุทามาศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
985 เด็กชายธเนศพล  หลินประเสริฐ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงธมลพรรณ  นวลนก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
987 เด็กชายธรรมชาติ  รองเดช โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายธราดล  วงค์ชู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงธริณญา  จ้องโก้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงธริณี  ทองช่วย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายธฤษณัช  บัวแดงดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เหมือนจิตต์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงธวัลรัตน์  แดงเพชร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงธัญกร  บุตรทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงธัญญรัตน์  อั้นเต้ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  นวลศรีทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงธัญญารัตน์  รองวัง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงธัญรดา  เหลือรักษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงธัญสิริ  คมขำ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงธันยพร  ฤทธิมา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงธันวดี  ว่องวัตรพงศ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 นางสาวธิดาทิพย์  แท่นด้วง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กชายธิปัตย์  เจียมจราพันธ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กชายธีธัช  ศุภศรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กชายธีภพ  พิมพ์เดช โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ชาปาน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กชายธีรเทพ  พรพงศ์พิณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กชายธีรไนย  พิทยะชัยวง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กชายธีรภัทร  รัตนรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กชายธีระภัทร  สุวรรณภักดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กชายธีรัตม์  คำศรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงธีริศรา  ภูริมงคล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงธุวพร  จิตรหลัง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงนงนภัส  อ่อนช่วย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กชายนดิศวร์  ดิษฐสระพงศ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงนทีทิพย์  เฉี้ยนเงิน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายนธนนร์  วีรประเสริฐสกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กชายนพณัฐ  ช่องรักษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 นายนพรัตน์  แซ่ลี้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงนพวรรณ  จรรยาฤทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กชายนภสินธุ์  แสงแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงนภัสรนันท์  พิพัฒน์วรากุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงนภัสสร  ทองชัย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงนภัสสร  ลายระเอียด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กชายนรภัทร  รักการงาน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กชายนรภัทร  สุขคุ้ม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1027 นายนรินทร  จันเซ่ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงนริสา  มืดมาก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กชายนฤเทพ  แป้นไทย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กชายนฤสรณ์  นุ่นชูผล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงนลิน  กตัญญู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงนลิน  เวชโช โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1033 นางสาวนวพร  ยอดจิต โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงนัทธมน  ศรีเปารยะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชูชื่น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญทองเสน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีปรางค์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงนันทิชา  ทวนดำ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงนันทิพร  ชูสังข์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงนับดาว  คงจันทร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงนิจวรา  คงทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงนิชาภัทร  ษัฏเสน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1043 นายนิพิฐพนธ์  จริงจิตร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงนิศารัตน์  บ้านนา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงบวรวรรณ  ลีหะสุนนท์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงบัณฑิตา  ฐิติภรณ์พันธ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายบุญยเกียรติ  โอฬาร์รัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงบุณฑริกา  ทองเสน่ห์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายบุณยฤทธิ์  พรหมมี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงบุณยอร  นวลจันทร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงเบญจมาศ  จิตร์ชูชื่น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงเบญญาภา  ทองศักดิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงเบญญาภา  ฤดูดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กชายปกป้อง  ปราบปัญจะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงปณาลี  สุขช่วย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กชายปณิธิ  บริพันธ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงปพิชญา  ช่วยเนื่อง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงปพิชญา  พรพงศธร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กชายปภังกร  ช้างกลาง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กชายปภังกร  ประพันธ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กชายปรวิชญ์  โสทร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงประภาสิริ  ไฝดำ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงปราญชลี  ทองงาม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงปราณปรียา  วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงปริณดา  นุ้ยช่วย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงปริยากร  แก้วประชุม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงปริยาภัทร  หมาดหลู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงปริยาภัทร  เพ็งสุข โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงปริศณา  ศิริรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงปลายฟ้า  เก้าเอี้ยน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงปวรรัตน์  เดชรักษา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงปวริศา  เหล่าเจริญพงษ์แสง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงปวิชญา  ณรินทร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กชายปองเดช  อานันทสฤษฎ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1075 นางสาวปัญจพาณ์  อานุภาพเสถียร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงปัญจมาพร  คำศรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กชายปัญญาเดช  เดิมหลิ่ม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1078 นางสาวปัญญิศา  เพร็ชสว่าง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1079 นางสาวปัญณกัญ  กุลยุทธ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงปัณชญา  เลอเลิศวิเชียร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงปัณฑารีย์  จิตรไมตรีเจริญ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงปัณฑารีย์  จิโรจน์เศรษฐกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงปัณฑารีย์  อ่อนละเอียด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กชายปัณณทัต  หนูทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กชายปัณณวิชญ์  คงเกลื่อน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กชายปัณณวิชญ์  รองวัง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงปัณณิตา  วรรณบวร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงปาณิศา  อดออม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1089 นางสาวปาณิศา  เอียดวาณะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงปาณิสรา  จิระตราชู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กชายปารมิต  พรหมจรรย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงปารวี  เถาธรรมพิทักษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงปาริสา  แก้วมณี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กชายปิติภัทร  จิตรเที่ยง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงปิยธีรา  สายวารี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กชายปิยพัทธ์  จิโสะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1097 นางสาวปิยะมาศ  ช่วยทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กชายปิยังกูร  แดงสมศรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงปุณณภา  วงศ์วิศาลศรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงปุณยวีร์  เตางาม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1101 นางสาวปุณยาพร  วิทยพันธ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กชายเป็นเอก  จำนงค์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงเปมิกา  เอี่ยนเหล็ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงเปรมมิกา  พุฒนวน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงเปี่ยมสุข  แซ่เลี้ยว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1106 นางสาวฝันสิริ  เหมมาชูเกียรติกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1107 นายพงศ์ปณต  เเสงอาทิตย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กชายพงศ์รพี  พรศิริวงศ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  จิตตะปาโณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1110 นายพชร  กลับดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กชายพชร  ล้อมคง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กชายพชรพัฒน์  สังยวน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงพรกช  คงวิทยา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงพรธีรา  ทองเอียบ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1115 นายพรพิพัฒน์  อ้นชุม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงพรพิพัฒน์สิริ  พลรักษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงพรรษชล  ชูมณี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กชายพรหมกรณ์  เพชรเรือนทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1119 นายพฤฒิพงศ์  นุ่นเกิด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กชายพลอธิป  กาหยี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงพลอยปภัส  บุญยะศิลป์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงพวงชมพู  เรืองคริ้ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงพวงเลขา  เลขานุกิจ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กชายพศุตม์  ทองฤทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กชายพสุธร  แสงแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กชายพัชรพล  ช่วยสง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กชายพัชรพล  ศรชัย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กชายพัฒนพงศ์  หะสัง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงพัฒน์ศิรินทร์  อภัยรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1130 นางสาวพัณณิตา  สุวรรณคีรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงพัณณิตา  โคกเขา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1132 นางสาวพัทธ์ธีรา  กังแฮ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  รัตนวิไลย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงพัทธนันท์  จันเพชร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงพัทธนันท์  ปานแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงพัทธนันท์  มุขวัฒน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงพัทธานันท์  ทองแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1138 นายพัรดนย์  เดชภักดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1139 นางสาวพิชชาพร  สินไชย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1140 นางสาวพิชชาภรณ์  พูลเพ็ชร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  สีอ่อน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1142 นางสาวพิชญธิดา  สมสู่ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กชายพิชญพงศ์  สิงหา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงพิชญ์สินี  คงปลอด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1145 นางสาวพิชญ์สินี  ชูดำ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1146 นางสาวพิชญาวี  สิทธิการ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กชายพิชญุตม์  แดงนุ้ย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงพิชามญชุ์  จิ้วตั้น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศรีของ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กชายพิทยุตม์  บัวแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กชายพิพัฒน์  ทองบำรุง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุนนาค โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงพิมพ์ระพี  แร่ทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1154 นางสาวพิมพ์วลัญช์  รักราวี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1155 นางสาวพิมพ์วิภา  ประเสริฐ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1156 นางสาวพิมลสิริ  ตุ้งติก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กชายพิรชัช  จันทร์แจ้ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงพิริยา  บุญเจริญ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กชายพิรุฬห์  คูหาไพบุลย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1160 นายพีรณัฐ  แซ่ตั้น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กชายพีรพัฒน์  พูลสุด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กชายพีรวัส  สัมพันธรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กชายพีรวิชญ์  ตรังค์สุทธิ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กชายพีระพล  โยโพธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงพุฒิฌาณ์การณ์  สิทธิสิทธี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กชายเพชรแท้  อนุทิพย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชุมศรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1168 นางสาวเพ็ญพิชชา  ดำจุติ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ลีแสวงสุข โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  เพชร์ชนะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงเพ็ญยุพา  วุฒินันทวงศ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กชายเพลงเอก  ลายดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1173 นางสาวแพรภัส  พงษ์ศิริกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงแพรไหม  กาญจนพรหม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กชายฟาริส  เพชรหวน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงฟ้าศิริ  พิทักษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กชายภคินธร  สงหนอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กชายภวัต  นวลใย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1179 นางสาวภัคจิรา  สหกิต โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงภัณฑิลา  ดำเดิม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงภัทรชา  จันทร์แย้ม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กชายภัทรดนัย  เลขะพจน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กชายภัทรธร  บุญธรรม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1184 นางสาวภัทรธิดา  ยุทธนาชัยกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงภัทรธิดา  สำเภาทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1186 นายภัทรพงศ์  ใจจ้อง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กชายภัทรพล  ช่วยชนะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงภัทรภร  สิทธิลีลา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1189 นางสาวภัทรมล  เสนีย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงภัทรมาส  ดุลยรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กชายภัทรวิทรย์  อุ่นกำเนิด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1192 นางสาวภัทรานิษฐ์  เสียมไหม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงภัสสรินทร์  เหล่าพิเชฐกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กชายภาคภูมิ  เพชรสุด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กชายภาณุพงศ์  เลี่ยนกัตวา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กชายภานุกร  กาสาวัง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กชายภานุพงศ์  แซ่ลี้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1198 นายภานุวัฒน์  ราชดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กชายภาสกร  สมทิพย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กชายภูธนิก  จำปา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กชายภูบดี  สมอคำ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กชายภูมินันท์  รอดอ่อน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงภูริตา  รัตนบันดาล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กชายภูริทัต  เกื้อบุญส่ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กชายภูริพัฒน์  เดชอรัญ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงภูษณิศา  ผ่องอำไพ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1207 นางสาวมณีรัตน์  หนูเมือง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงมนัสนันท์  เศรษฐพิศาล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงมนัสวี  วรตันติ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กชายมาริดกี  สิโปด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงมาลีญา  สังฆะวัง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1212 นางสาวมุทิตา  บูลการณ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงเมธชนุตม์  ศรีจันทร์ทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กชายยงยุทธ  อภิรัตนกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงยวิษฐา  เพ็งเล็ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กชายยศกร  พัฒนา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กชายยศพันธ์  ช่างสาน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กชายยศวริศ  บุญแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กชายยสุตมาศ  แป้นไทย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1220 นางสาวยุพารัตน์  มากชัย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1221 นางสาวโยษิตา  เพชรหล่อ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กชายรชตะ  กมลสิงห์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงรชธร  จินดาวรรณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กชายรณกฤต  แซ่เฮ้ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงรวินท์นิภา  รัตนฤทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงรวิษฏา  กลิ่นหอม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงรวิสรา  รอดแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงระวีชา  งามรัตนกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กชายรักเกียรติ  พันทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงรังสิมา  ใสแสง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1231 นายรัตตพงศ์  แก้วละเอียด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กชายรัตนชัย  ยศการี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กชายรัตนชัย  ลีสุรวณิช โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กชายรามเทพ  ศรีสมโภชน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงรินรดา  พูลภิรม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1236 นางสาวรินรดา  รองเดช โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กชายรุ่งฤดี  รัญจวน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กชายรุจณโรจณ์  ทองสังข์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงรุธิรา  อยูุ่คง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1240 นางสาวเรวดี  วรรณศรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1241 นางสาวลลิตภัทร  ทองวล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงลักษิกา  ศรมณี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กชายวงศธร  เวชกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงวชิรญาณ์  นะแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีสุข โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กชายวชิรวิทย์  เอ้งฉ้วน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กชายวนันต์ชัย  ทองสม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กชายวรเมธ  งามดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กชายวรรณพัฒน์  สุวรรณพัฒน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กชายวรรณศิลป์  กลิ่นเพชร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กชายวรเวธน์  นางสวย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กหญิงวรัญญา  ยุทธวรวิทย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงวรัญญา  แสนรักเลิศภักดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กชายวรากร  ลูกอ้น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1255 นางสาววรางคณา  บุญเดช โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1256 นางสาววราภรณ์  ดับพันธ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงวรินรำไพ  ปานแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงวริศรา  ว้องกี้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กชายวฤษฎ  นวลแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กชายวัชรวิทย์  เอ้งฉ้วน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1261 นางสาววัตติมา  ปิ่นทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1262 นางสาววันติยา  ลุงกี่ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงวัสสวดี  ท่าจีน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กชายวิชชากร  ทองชุม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กชายวิทวัส  เที่ยงธรรม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงวิภาดา  จันทร์เพ็ชร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1267 นางสาววิภาวี  ศรีจันทร์ทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ตั้งเคียน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กหญิงวิลาสินี  บุญทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กชายวิศิษฏิ์  วิประกษิต โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กชายวีรพล  ซุ้นสั้น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กชายวุฒิการ  โตการค้า โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กหญิงศตพร  ต้นกุลโรจน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงศรุตยา  ปรสันติสุข โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กหญิงศวิตา  ซ่วนยุก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กหญิงศศิณา  ภู่จิรเกษม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กหญิงศศิวรรณรัตน์  กะตะโท โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กหญิงศศิวรัตน์  บุญพา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงศศิวิรินทร์  หนูนาค โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กชายศักดิธัช  รักยิ่ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กชายศิกวิชญ์  คันธมาทน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงศิญารัตน์  วิชัยฉัตรพงษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงศิรดา  นานช้า โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1284 นางสาวศิรดา  สีใส โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กหญิงศิรดา  ส่งแสง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1286 นายศิรนนท์  นะวะกะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงศิรประภา  กอบกิจ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กชายศิรพัฒน์  กาญจนพรหม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงศิรภัสสร  ชัยเพชร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กหญิงศิรภัสสร  นุ่นเกตุ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กชายศิรสิทธิ์  มั่งสูงเนิน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงศิรามล  กุมุดา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1293 นางสาวศิริกานต์  ทองบัว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงศิริประภา  อั้นซ้าย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กหญิงศิริรัตน์  บรรจงคชาธาร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กชายศิลป์ชัย  ลิ่มพิพัฒน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กชายศิวกร  ขาวช่วย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กชายศิวกร  เพ็ชรทิพย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กชายศีรวัฒณ์  ศรีไตรรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กชายศุธนัย  ถิ่นนัยธร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1301 นายศุภกฤต  เพชรอาวุธ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กหญิงศุภกานต์  รักษา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กชายศุภกิตติ  เดิมหลิ่ม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กชายศุภโชติ  เซ็งยอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1305 นายศุภณัฐ  ตั้งเคี้ยน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1306 นายศุภณัฐ  อีนหมัน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กชายศุภวิชญ์  อ้นชุม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กชายศุภวิชญ์  เปนมทวี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เทพแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1310 นางสาวศุภิสรา  ชูจักร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีสุข โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงษมาพร  ยังอุ่น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กชายสธรรดร  ทองประดับ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กหญิงสมัชญา  คงสิน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กชายสรยุทธ  อาตเต้ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กชายสรศักดิ์  อินนุรักษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กชายสวิช  จินดาวรรณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กชายสันติกรณ์  เยาว์ดำ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กหญิงสานขวัญ  ประสานสงฆ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กชายสิทธิกร  คงบัน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1321 นายสิทธิเดช  ชูกระชั้น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กชายสิปปวิชญ์  ไทยกลาง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กชายสิรภพ  ศิริธีรโชติ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กชายสิรวิชญ์  สุขทองแท้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กชายสิรศักดิ์  แก้วละเอียด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กชายสิริภพ  เส้งย่อง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กหญิงสิริมา  แซ่อั๋ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงสิริรัช  รัตตมณี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กหญิงสุกัญญา  รองรัก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กหญิงสุชานาฎ  ศรีนา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กหญิงสุทธิกาญจน์  สมบัติทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงสุทธิดา  สุวรรณวัฒน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กหญิงสุนันทา  ดำราษฏร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กหญิงสุพนิต  สิทธิชัย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1335 นางสาวสุพรรณี  หมื่นชัย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กหญิงสุพิชญา  ยอดทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กหญิงสุพิชญา  วรพงศ์พัฒน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กชายสุภัทรชัย  ชุมนุม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กหญิงสุมณี  ดำนาคแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กหญิงสุรัสวดี  พันธุเสน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1341 นายเสฏฐโชติ  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1342 นางสาวโสรัจจา  สังข์แก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กชายอติวิชญ์  อนันต์เมธากุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1344 นางสาวอธิชา  มุกดารักษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กหญิงอธิชา  วงศ์แข โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กหญิงอธิชา  โชติรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กหญิงอนัตตา  เกตุพงษ์พันธ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กชายอนุชิต  กะเดช โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กชายอนุพงศ์  ไชยทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1350 นางสาวอภิชยา  ศรทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กชายอภิพรรค์  ภัตศรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กหญิงอภิภาวดี  บุญตะหล้า โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1353 นายอภิรักษ์  ทวนดำ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กชายอภิสิทธ์  บุญแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กหญิงอรไพลิน  เนียมบาง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กหญิงอริชญา  คูบูรณ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1357 นางสาวอริสวรรณ  พงศ์สุวรรณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กหญิงอลจพร  ด้วนราม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1359 นางสาวอสมาภรณ์  สุดกิจ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1360 นายอัคคเดช  รักสกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กชายอัครพล  วุ่นศรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กหญิงอัญชลี  กลิ่นพยูร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1363 นางสาวอัญชิตา  เต็มสังข์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1364 นางสาวอัญมณี  จันทรสุวรรณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กหญิงอัญมณี  จาวิสูตร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กหญิงอันธิกาณธ์  บุญขัน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กชายอัศม์เดช  คงแทน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กชายอัศม์เดช  จิตรหลัง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1369 นางสาวอาทิตยา  เทียนศรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กหญิงอาภัคณี  จิตกิจติจำรัส โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กหญิงอาภาภัทร์  แท่นอ่อน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กหญิงอารยา  รัตนมณี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1373 นางสาวอาริษา  คงเพ็ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กหญิงอารียา  กิตติบุญญาทิวากร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กหญิงอารียา  รัตนมณี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กหญิงอารีลักษณ์  เยาดำ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กชายอิงครัช  วรรณบวร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1378 นางสาวอินทุกานต์  เรืองเเสนสกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1379 นางสาวอิสริยาภรณ์  เพิงรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กหญิงอุรัสยาน์  ออมสิน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1381 นางสาวอุษา  ชาญยุทธ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กหญิงไอยรัศมื์  เพ็งใส โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1383 นางสาวฮนาน  มาน๊ะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กหญิงกชพร  ชื่นจิตร โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กชายกฤติกานต์  ห้าฝา โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กหญิงกฤติญาพร  แก้วมรกต โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กชายกฤติธัช  สัณฑะมาศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กชายกฤษฎา  เจ้าสวน โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กหญิงกวิสรา  ช่วยค้ำ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1390 นายก้องภพ  จิววุฒิพงศ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กชายก้องภพ  ลูกตั้น โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กหญิงกัญชลี  ธีระชนาธาร โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกลี้ยงกลม โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1394 นางสาวกัญญารัตน์  ดวงมณี โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กหญิงกันติชา  ซิวยัง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กชายกิตติกวิน  พงค์ทองเมือง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กชายกิตตินันท์  หม่อมปลัด โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กชายกิตติภพ  สุขแก้ว โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กชายกิรติ  ขยันการ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กหญิงกุลธิดา  มุ่งกุ้ง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กหญิงขวัญณภัทร  หนูจรเพชร์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กชายคณิศร  ศรีสุข โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1403 นายจักรภพ  ส่องแก้ว โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กหญิงจันทัปปภา  ณ ถลาง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กหญิงจิณพัต  สินธุเจริญ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1406 นางสาวจิดาภา  ทองเล็ก โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กหญิงจิตราภา  เกียรติวงศา โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กชายจิรภัทร  ศิลป์สวัสดิ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กหญิงจิรภิญญา  คำทอง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1410 นางสาวจิรัชญา  ยะลา โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กชายจิรัฐเดช  บุญถาวร โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กหญิงชญาน์นันท์  ไทยทอง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กหญิงชนนกันต์  ทรงทองคำ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1414 นางสาวชนเนษฏ์  อินทองคำ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1415 นางสาวชนัฎฐา  ทองคำจันทร์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กชายชนาธิป  มุนเนียม โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กหญิงชมพูเนกข์  อ่าวสินธุ์ศิริ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กชายชยางกูร  นาคฤทธิ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กหญิงชวิศา  อินทองคำ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กชายชาญวิทย์  นุ่นน้อย โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กชายชานน  บำเพิง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กหญิงญาณันสิริ  เถากลอย โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กชายณัฏฐพงศ์  เพชรสุก โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1424 นายณัฐกมล  แคล้วรบ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กชายณัฐชนน  เพ็ชร์กุล โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กหญิงณัฐชยา  เพชรคง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กหญิงณัฐญาดา  อังสุมาลี โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กหญิงณัฐณิชา  เอ่งล่อง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กหญิงณัฐนันท์  กำลังดี โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กชายตนุภัทร  พระคุณเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1431 นายตฤณจร  สุรการ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กชายติณน์  เกี่ยวพันธ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กหญิงทยรตรอง  สุดทุ่ม โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1434 นางสาวเทพสุดา  นากดวงตา โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กชายธนกฤต  คงปาน โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กชายธนกฤต  เชื้อสกุลวนิช โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กชายธนกฤต  ไพศาลกุลอารยะ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1438 นางสาวธนยศศมณ  พรหมบุตร โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กชายธนวินท์  มีแก้ว โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กหญิงธนัชญา  หอมประกอบ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กชายธรรมวรรธ  สุขช่วย โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กชายธีธัช  ห้าหวา โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กชายธีรัตน์  กลางวัง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1444 นายนพรุจ  เทพเกลี้ยง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กชายนฤสรณ์  กิตติเรืองระยับ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองเคล้า โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กหญิงนันทวัน  สังเลื่อน โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กหญิงนัสมัยณีย์  สามัญบุตร โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กหญิงบวรริกา  ทีวะเวช โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กหญิงบุณยาพร  สังขวิเชียร โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กหญิงเบญจมาศ  ฤทธิ์วงศ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชนะกุล โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1453 นายปฏิภาณ  ลิกขชัย โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กหญิงปรางแก้ว  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กหญิงปรีดานุช  กุลเถกิง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กชายปองพล  ส่งแสง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กหญิงปุณณภา  ชุมพรพันธุ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กชายเปรมทัต  ขาวแก้ว โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กชายพงศนริศร์  ไชยบุญ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กหญิงพชรพร  ลิ่มวิภาดากุล โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กหญิงพนัชกร  โยธารักษ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กหญิงพรรณภัทร  เจียมจงวัฒนา โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กชายพสวีร์  ดวงภักดี โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กชายพันธ์วริศ  เพ็ชรพิทักษ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1465 นายพาย  กุลภัทรอังกูร โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กหญิงพิชชานันท์  เจริญวัชร์วรกุล โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1467 นางสาวพิชชาลัย  พิลัย โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กชายพิชญ์พงศ์  เพ็งพาจร โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กหญิงพิชญา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กหญิงพิชญา  ส่งแสง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แซ่โค้ว โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กหญิงพิมพ์วราดา  หมวดคงทอง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กชายพุฒิเมธ  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หนูแก้ว โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กหญิงภิญญาดา  อยู่ทองอินทร์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กชายภูธิป  ศรีมุกข์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กชายภูริณัฐ  สีคง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1478 นายภูริสรณ์  หนูชู โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กชายมนัสวี  โสเชื้อ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กชายเมฆา  ขยันจริง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กหญิงรดา  โอภาสพิมลธรรม โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กหญิงรวีวรรณ  นิยมกุลสิทธิ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กชายระพีพันธ์  ทับทิมเมือง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กชายรัชชานนท์  เทียมสานุจิตต์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1485 เด็กหญิงรุ่งธิดา  หนูมี โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กหญิงลักษิกา  คมขำ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กชายวรดร  แซ่ไล่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กชายวิรุฬญ์เทพ  เชื้อพราหมณ์แพร โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กชายวีรภัทร  ปิติ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  เพชรสุก โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กหญิงศิรภัสสร  จรฤทธิ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กชายศิวกร  ดวงจันทร์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กหญิงศุภารัตน์  เหล่าเส็น โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1494 นางสาวสรัลพร  เดชสถิตย์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1495 นายสิรภพ  กิจค้า โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กชายสิรวิชญ์  ช่วยรอด โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กหญิงสุฑารัตน์  นบนอบ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กหญิงสุธีรา  คงน้อย โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กชายสุวพัชร  นันทวิภัทร โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พูลเกิด โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กชายอนาวิล  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กชายอภิสิทธิ์  คุ้มไพสี โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กหญิงอมรรัตน์  คำสุทธิ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กหญิงอรวรา  ชนะกิจ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1505 นายอัครชัย  รัตนปราโมทย์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1506 นางสาวอัญชิสา  คลองรั้ว โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1507 นางสาวอาธารดา  พรหมแทนสุด โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กหญิงอาภัสรา  คงประพันธ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กหญิงอุษาพร  นบนอบ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กหญิงกมลวรรณ  แตงตาด โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1511 นางสาวกรนภา  สรรพจักร โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กชายกิตติธร  แซ่โง้ว โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กหญิงขวัญใจ  เกิดสมบูรณ์ โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กหญิงจันทร์ทรา  ยุโสะ โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1515 นางสาวจันทรัสม์  รงค์รัตน์ โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กหญิงจิดาภา  เกตุรัตน์ โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กหญิงจินดารัตน์  นิ่มมณี โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กชายจิรวัฒน์  จิตรวงศ์ โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กชายจิราภัทร  สาเส็น โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  มักอาน โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กชายชนาเทพ  พราห์มณี โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กชายชนาธิป  ขาวสุข โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1523 เด็กหญิงชนิสรา  จำปา โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1524 เด็กชายชยากร  แซ่กั่ว โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กชายชลณัส  เลี่ยวปัญญา โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กหญิงซาดียา  จิเหลา โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1527 เด็กชายฐปนวัฒน์  สารวัตร์ โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กหญิงณัฐติกานต์  กันทะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กหญิงณัฐฤทัย  เกาะสมัน โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กหญิงทิพยธิดา  มะสุนี โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กหญิงทิพย์สุดา  ทองชู โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กหญิงธาทิพย์  บุตรสง่า โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1533 นายธีรเมธ  นาคพล โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กชายนนทกานต์  มีสุข โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กหญิงนภัสสร  สุวรรณวัฒน์ โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กชายนฤเบศร์  ชอบเสรี โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กชายนวพรรษ  ศรีระพันธ์ โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กหญิงนัสรีน  กาลปาด โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1539 เด็กชายนาธาน  หาดสุด โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กหญิงเนตรนภา  งามปลอด โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กหญิงปัณฑิตา  หาบหมาด โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กหญิงพลอยชมพู  ฤทธิพรัด โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กหญิงพัชรี  แต่งทิพย์ โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กชายพัทธดลย์  สวนมานะ โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กชายพีรพัฒน์  ทองเสน่ห์ โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กชายพีรพัฒน์  เกตุรัตน์ โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1547 นางสาวแพรทองคำ  หาบหา โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1548 เด็กหญิงภคพร  ลิ่มสถาพร โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กหญิงภควดี  วุ่นสังทำ โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กหญิงภฤศมน  ไชยบุญแก้ว โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1551 เด็กชายภัทรพล  วิชัยดิษฐ โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กชายภาณุ  มะสุณี โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1553 เด็กชายภาณุเดช  เซ่งซื่อ โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1554 เด็กชายภูมิพัฒน์  ยี่สิ้น โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1555 เด็กหญิงมัทนา  ท่าห้อง โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1556 เด็กหญิงเมธาวดี  สกุลนิมิตธรรม โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กหญิงรติยา  จิรวิศิษฐาภรณ์ โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1558 เด็กชายวชิรวิชญ์  วานนท์วงศ์ โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1559 เด็กชายวรเมธ  สุเหร็น โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กหญิงวาริน  ศรีปรางก์ โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1561 เด็กหญิงศุภธิดา  ทองศรี โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กหญิงสโรชา  โตะมา โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1563 นางสาวสายสุดา  เพ็ญฤทธิ์ โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1564 เด็กชายสิรวิชญ์  ประสิทธิ์เสริฐ โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1565 เด็กหญิงสิรินภัส  อ่อนแก้ว โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1566 เด็กหญิงสุชาตา  ฤทธิพงษ์ โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1567 เด็กหญิงสุชานันท์  สุวรรณรัต โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1568 นางสาวสุชาวดี  เบ็ญดุสะ โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1569 นางสาวสุธิมนต์  สารวัตร์ โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1570 เด็กหญิงสุพินดา  ดีมะเริง โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1571 เด็กหญิงสุภาวดี  จินตาแก้ว โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1572 เด็กหญิงสุภาวิตา  ทองหนัก โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1573 นางสาวแสงเดือน  ดีจิตร โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1574 เด็กชายอภิรักษ์  ม่วงงาม โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1575 เด็กชายอาศิส  ยูโซ๊ะเปาะยุ โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1576 เด็กชายฮารูน  วันโย โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น