รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  ทองรักษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
2 นางสาวกชพร  หมื่นราษฎร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
3 นางสาวกชรัตน์  ชัยวรานุรักษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกนกวรรณ  สังขศรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายกฤตกร  เรืองรุก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
6 นายกฤษฎิ์  ปัญจเวสารัช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายกฤษฏ์  เกียรติศิริโรจน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
8 นายก้องกิดากร  ทองมี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงขวัญรวี  บูลภิบาล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายคมชัด  รัตนสุรการย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายคริษฐ์  รุ่งเรือง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงจิดาภา  บัณฑิตมหากุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายจิตติพัฒน์  วรดี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายจิรภัทร  นาคเป้า โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงชญาดา  พลรัฐธนาสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงชนากานต์  แก่นเพชร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
17 นางสาวชนานันท์  ชัยคชบาล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงชนิกานต์  อาจภัยรินทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายชมะนันทน์  บุบผัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงชวิศา  ชูพงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สว่างวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงซัญญา  แจ้งนิลรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายฌานวัฒน์  ชอบทำกิจ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
24 นางสาวฐิตานนท์  เบญจพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายฐิติพงศ์  อรชร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
26 นายณชพงศ์  ชูโชติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
27 นายณฐภัทร  ไชยพานิช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
28 นางสาวณปภัช  เลิศนาคร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายณภัทร  วงศ์รัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงณัชชากร  ฤทธิ์ธนกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายณัฐชนน  บำรุงผล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงณัฐณิชา  กอเจริญรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศิริสุนทร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  สินทบทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายณัฐภัทร  สมัครพงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายณัฐวุฒิ  ไทยถิรโรจน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
37 นางสาวทองณภค  ดุลย์เภรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายธรรมธัช  หนูเอก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นางสาวธัญณิชา  แซ่เตียว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
40 นายธัญพิสิษฐ์  บำรุงผล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
41 นางสาวธัญวีร์  หิรัญกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายธีภพ  เรือนสูง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายธีรพัฒน์  ทองศรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายนนทพัฒน์  วินิจผล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายนรวิชญ์  นิลจันทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุขชล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงนันทนัช  เดชรักษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงนันท์ปภัทร์  บุญโอภาศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
49 นายนันทภัค  กว้านเมธากุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายนิธิศ  นรังศิยา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
51 นางสาวเบญจลักษณ์  ลอยวิรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงปนัณญา  สังข์แก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงปนาลี  แก้วเขียว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายปวรปรัชญ์  ลีลาสุวรรณสิริ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงปวริศา  กลับกลาย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงปวริศา  ไกรสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
57 นางสาวปวิศรา  ฤกษ์ดิกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงปัณฑารัตน์  พวงทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายปัณณทัต  กันตังกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายปัณณ์  ตรีสัตยพันธุ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
61 นายปาณภัทร  อิสระวัฒนา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
62 นายปารวัฒน์  ทิพย์โยธา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายปุณณ์  ตรีสัตยพันธุ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงพมลพร  เปรมอารีย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงพรกนก  ดาวัลย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายพรเทพ  อ่อนแก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
67 นางสาวพรรวษา  นิลสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายพรหมพิริยะ  หอธรรมกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงพัชรนันท์  เกียรติวัฒนากร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงพัชร์พิชา  วิบุลศิลป์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
71 นางสาวพัทธญาดา  ชูกลิ่น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายพัทรฤทธิ์  อินทรพิบูลย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายพัรภาส  ภูรินธนโชติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายพิชญุตม์  เห็นประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุขชล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หาญทองคำ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
77 นางสาวภัณฑิรา  พงศ์สุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายภาธรธฤต  ชิวปรีชา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายภูชิสสุ  ไหมละเอียด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายภูริภัทร  มุสิกธรรม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายภูวณัฐ  ทุมสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงภูวษา  วุฑฒยากร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงรวิสรา  รัตนบุษยาพร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายรัชชานนท์  เพชรส้ม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
85 นายรัชรุจ  พรายหนู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงรินรดา  นาคสุวรรณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงรุจิรา  ขาวเรือง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
88 นางสาววชิรญาณ์  ลีลานิพนธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายวรวรรธน์  โฆษิตรังสิกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายวรินทร์  โฆษิตรังสิกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
91 นายวสุวี  อินอ่อน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายศิโยน  ประยูรธำรงธิติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายศิวกร  แก้วตาทิพย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายศิวัชญา  โอทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายศุภณัฐ  ช่วยชีพ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงศุภิสรา  เดชสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงโศภิษฐา  สมใจนึก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายสกรรจ์  สายสาระ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
99 นายสรรเสริญ  คล้ายทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายสรวิชญ์  พุ่มสีทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
101 นายสุกมล  บางโชคดี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ชัยรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงอชิรญา  เปาะทองคำ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
104 นายอภิสัณห์  จงเพิ่มวัฒนะผล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงอัญชิสา  แสงศรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงอัยลดา  อมรจรรยาพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงอารยา  ทองคีรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงเอริษา  หัสดี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงไอริษา  หัสดี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
110 นางสาวกชพร  เกื้อทอง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
111 นางสาวกนกพรรณ  เหมือนพรรณราย โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายกมล  ชูศรี โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายกฤษฎา  จันทร์เทพ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายก้องภพ  เย็นใส โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
115 นายกันทรากร  ดำนิ่ม โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
116 นางสาวกานต์ชนก  แดงช่วง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
117 นางสาวกานต์รวี  ทั่งศิริ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงกุลปรียา  แขกเพ็ง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงเกณิกา  อินทร์อักษะ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงคีรยา  สว่างรัตน์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงฆฤณี  แสงจันทร์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
122 นางสาวจิรภิญญา  ปราบเภท โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
123 นางสาวจุฑารัตน์  สงสุวรรณ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
124 นางสาวชญาดา  ยุ่งนาค โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
125 นายชนินทว์  เกื้อสุข โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายชวกร  ทองบุญ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายชัยชนะ  จันทร์ทอง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
128 นางสาวชัยรัมภา  บุณยะวันตัง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
129 นายฐปนวัฒน์  ผอมสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
130 นางสาวฐิติรัตน์  มีสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
131 นางสาวณฐรักษ์  สว่างนิพันธ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายณภัทร  ฐานานุกรม โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายณัชพล  ฐานานุกรม โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
134 นายณัฐชนน  ดำช่วย โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
135 นางสาวณัฐณิชา  หนูสุวรรณ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
136 นางสาวณัฐธิดา  จุลพูน โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงณัฐนันท์  ติเสส โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายณัฐพงค์  อินทร์เกตุ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายณัฐพงศ์  หนูอินทร์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
140 นายณัฐพล  จันเอียด โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงณิชาภัทร  สูงสุด โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงดลภคพร  สิงห์สุวรรณ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายเดชาธร  หนูชู โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงตติยา  สุขศักดิ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายเตชะสิทธิ์  อินทร์สังข์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
146 นายธนกร  แก้วดำ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
147 นายธนพัฒน์  รักล้วน โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายธนิสร  พรอภิรัตน์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
149 นายธรทัต  วงศ์กระพันธุ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
150 นายธรรมรักษ์  ธรรมเพชร โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงธัญชนก  มิตสุวรรณ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงธันญ์ขวัญ  ด้วงคง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายธานัท  รักษ์เกลี้ยง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายธีรพัฒน์  เรืองติก โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
155 นายธีระศักดิ์  สมประสงค์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
156 นางสาวนภสร  ชูอินทร์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงนภัสภรณ์  เหลือนุ่นขาบ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงนราพร  สะตะพันธ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
159 นางสาวนริสรา  หมื่นสนิท โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
160 นางสาวนันทนัช  วรรณะ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายนันทสิทธิ์  หมวดอินทอง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงนัยน์ยภัค  ปลอดฟัก โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
163 นางสาวนิชานันท์  เพชรน้อย โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
164 นายบรรณวิชญ์  บุญส่ง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
165 นางสาวประกายดาว  เทพหนู โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายประธาน  สุขรุ่ง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
167 นางสาวปวริศา  สุตตะคาร โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงปัญญาพร  นิลแก้ว โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายปัญญาวุฒิ  ชุมภูทอง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
170 นางสาวปัณฑา  สุขเกษม โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายปัณณธร  กิจวัง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
172 นางสาวปารวีร์  หนูชู โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
173 นางสาวปาริฉัตร  สมมาตร โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
174 นางสาวปาริชาต  ทองเย็น โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายปิติฉาย  ทองคง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
176 นางสาวปุณยาพร  ออดขาว โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
177 นางสาวเปมิกา  โยธารักษ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
178 นายพงศ์สฤษฎิ์  เกตุแก้ว โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
179 นางสาวพัทชล  ปานแจ่ม โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
180 นางสาวพัทธนันท์  ปราบปรี โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงพัทธนันท์  เทพหนู โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
182 นางสาวพิชามญช์ุ  คงผอม โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงพิชามญชุ์  น้ำทับทิม โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงพิญาดา  บัวแก้ว โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
185 นางสาวพิมพ์ลภัส  บุญพรัด โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายพิรพัฒน์  ดำชู โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงภัณฑิรา  ทองมาก โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
188 นางสาวภานุชนาถ  ดำเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
189 นางสาวภูษิตา  อ่อนเกลี้ยง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
190 นางสาวยวิษฐา  ขำยา โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายยศวริศ  วาซู โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
192 นายรัชชานนท์  ชุมทอง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายเรืองเกียรติ  สกลประกายกิจ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
194 นายเลิศศักดิ์  ดำจิ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
195 นายวรพงศ์  ทองขุนดำ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงวรรณรดา  ศรีเกตุ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายวรานนท์  แก้วพูล โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
198 นายวิทยา  มุขตา โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงวิมลรัตน์  หลิบแก้ว โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
200 นางสาวศศิกานต์  อำลอย โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
201 นางสาวศิริรักษ์  หนูแท้ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
202 นายสงกรานต์  แตงประวัติ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายสรวิชญ์  เส้งวั่น โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
204 นางสาวสริตา  เทพฉิน โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายสุทธพงศ์  พิทยากุลพงศ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
206 นางสาวสุภัชชา  ชุมทอง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงหทัยกานต์  ศุกลพัฒนะ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงอติกานต์  ภักดีจิตร โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงอธิฏฐการ  เทพรักษ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
210 นายอเนก  ขุนพล โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายอภิลักษณ์  จินตาคม โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
212 นางสาวอภิษฐา  ตุ้ยนะ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงอรสา  สื่อเสรีธรรม โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
214 นางสาวอัจจิมา  พุมนวล โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
215 นางสาวอัญชิสา  ดวงจันทร์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายอัฐวิกร  กูลศิริศรีตระกูล โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายกฤดิ  ทรงเดชาไกรวุฒิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายกลวัชร  ไพแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงกวิสรา  ภิรมย์ชาติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงกันต์นพัช  บุญช่วย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายกันตพัฒน์  จันทร์ทองอ่อน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายกันตพัฒน์  ไก่แก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายกันตินันท์  สวัสดิ์วงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายกันตินันท์  อาทรสิริรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงกันติศา  สอนดอนไพร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายกิตติธัช  ช่วยหนู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายกิตติภณ  แสวงกาญจน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายกุลธวัช  กำลังเกื้อ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงกุลนาถ  หัตถประดิษฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เพียรแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงกุสุมา  ช่วยศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงเกสรา  รัตนพันธุ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงขวัญข้าว  จันทบุรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ทศเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงขวัญฤทัย  เอารัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายคณินพัทธ์  สัจจวิเศษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงครองขวัญ  บุญหาว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงครองขวัญ  ไชยเพชร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายคุณานนท์  ชูวิจิตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายฆฤเณศ  คงสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงจุฑากร  เข็มตรง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงชฎาพร  จันทิปะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงชนัญชิดา  คำปล้อง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงชนัญชิตา  ญาณสูตร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงชนัดดา  จิตสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายชวนากร  ทิพย์จำนงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายชวินบุตร  พันธ์ครุฑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงชวิศา  ฤทธิไชย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายชัยธวัช  ธานีรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายชิติพัทธ์  กรองแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์เจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงฐิตารีย์  โรจน์พิทยากูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายณฐกร  กังวานธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงณภัทร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายณภัทร  สุนทรกรณีย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงณัฐกฤตา  พัฒนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายณัฐชนน  เศรษฐการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงณัฐญาดา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงณัฐณิชา  เจริญพงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สุดสวาสดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายณัฐนนท์  กูลภักดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงณัฐนันท์  เลขะธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงณิชากมล  แก้วหนูนะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงณิชาภัทร  ยืนชนม์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงณิชาภัทร  เห็นจริง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงณิสรา  ใจรังษี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงดลพร  กนแกม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายติณณภพ  เพชรอนันต์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายไตรทศ  เพ็ชร์ล่อง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายถิรวิทย์  เชาวลิต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายทนุธรรม  แซ่ติ้ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายทิวัตถ์  แย้มแสง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายทีราธร  เจริญพานิช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงแทนฝัน  คงศร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายธนกร  เลี่ยมแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายธนปพน  ยงเกียรติกานต์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายธนาธิป  สังกะหนู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายธนาวิธ  รามแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายธนิก  บุญทรัพย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงธมน  จิรวงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายธรณ์ธันย์  ปรีชาติวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงธรินทร์นัทธ์  สุวรรณไชย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงธิษณามดี  แก้วคุ้มภัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายนภเกตุ  ช่วยสงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงนิทิยา  บุญมาลา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายนิธิวัชร์  พรอนันตโรจน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงบรรณ์ณิศา  แก้วซัง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายบรรณวัชร  มีรุ่งเรือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงบัวบูชา  รัตนบุรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงบุณยาพร  ชูเกียรติชาติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงปภาวรินท์  รัตนพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายปรเรศ  อินนุพัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงปริศนา  พรมณี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายปฤณ  ภูวรกิจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายปวริศร์  พุ่มนุ่ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงปวริศา  ไกรสิทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายปวีณภัทร  กาญจนเนตยานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงปัญรัฏฐ์  จารุสิริรังษี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายปัณณธร  สุขอนันต์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองหยู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงปาริสุท  เนาว์รุ่งโรจน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงปาลิน  สิทธิสาร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายปิยกร  ศรีประทุม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายปุณยวีร์  สุขกลับ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เหวรารักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงพิมพศิริ  รัตติโชติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงพิมลภัส  สิริวรจรรยาดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายพิมาย  คำทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายพีรภัทร  สุทธิศิลป์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายฟาริส  จาริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงฟ้าใส  สงเจิม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายภควัต  โรจน์โมสิก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  จันทร์คล้อย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายภัทรกร  สวัสดิ์พิพัฒสถิต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงภัทรวดี  หนูปลอด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายภูชิชย์  พุทธานุวัติกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายภูริชช์  อุดมทีฆะศิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายภูริพัชร  สุขแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายภูรี  ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายภูวเดช  บัวผุด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายภูสิษฐ์  คำอุปละ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงมนสิชา  สังข์กุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงมนัสนันท์  ปิยะทัต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายเมธัส  สีเผือก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงรวิสรา  มะโนภักดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงรักษณาลี  ไชยวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงรังสิมา  ทรัพยาสาร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายวชิรวิทย์  ทองแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายวริทธิ์นันท์  มาศเมฆ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายวิวิธวินท์  แสงเงิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายศรวิษฐ์  หนูเอี่ยม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงศรัณย์พร  สุขสงวน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายศรัณย์วิชญ์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายศรีภูมิ  ศรีไชย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงศศวรรณ  ใจดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงศศิธร  คงทุง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงศศิร์ธา  อุ่ยสุ่ย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายศิรชัช  วงศ์ทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายศิรวิทย์  ตันติพิสิทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงศุจินทรา  เมืองด้วง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายศุภกร  ยี่มี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงศุภพิชญ์  คำอุปละ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายศุภวิชญ์  มีเพียร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงศุภิสรา  วิชช์วัฒนางกูร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายเศรษฐพงศ์  อรัญดร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายเศารยะ  พงศ์สว่าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงสมิตา  เติมทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงสรีรัตน์  จันดวง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายสัตตบุษย์  ธรรมบริวัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายสันติพงษ์  วิเศษรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายสิปปกร  รอดทุกข์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายสิปปกร  รัตนธน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายสุกฤษฎิ์  มาชาตรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายสุรยุทธ  สุนทรางกูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงหทัยชนก  ไชยศิลา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงอธิชา  แก้วพรรณารา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายอนันต์  สุบรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงอภิษฐา  ศรีหมุดกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงอมรา  ทายุโก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงอรวรินธ์  บุญมา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงอรอินทุ์  คงเพชร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงอรุณกมล  นิตย์วิมล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงอัคริมา  ใจสมุทร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงอัญญากร  จารุพานิช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงอันติกา  การะกรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  สร้อยสุนทร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายเอื้ออังกูร  วรอาจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายกรณ์ศิวิชญ์  สะสมทวีทรัพย์ โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายกฤตนัน  ภักดีวานิช โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายคาร์ชิกเกยะ  โลเกช โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
371 นายฉัตริน  เสนาทิพย์ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายฉันทิต  เมืองไข่ โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายชณรรถกร  ปานทุ่ม โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงชนม์ชนันทร์  ทองทวี โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงชนัญชิดา  หนูทิพย์ โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายชลันธร  นงค์นวล โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงชัญญานุช  บุญส่ง โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงชาลิสา  บุญญาพิทักษ์ โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายณฐนนท์  เกิดณรงค์ โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
380 นายณฐพัฒน์  จงหวัง โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงณรัฐชริญ  รักชุม โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงณัชชานันท์  วรรณจิตร โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายณัฏฐากร  ชูเพชร โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงณัฐกานต์  เส็นฤทธิ์ โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายณัฐชนน  ไพนุจิตร โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงณัฐนรี  บุญญาพิทักษ์ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายณัฐพล  บุญวิสูตร โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
388 นางสาวณัฐยมล  ภัทรธิติพันธุ์ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงณัฐวรา  เมืองสง โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงณิชกานต์  รอดสุด โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายธนกฤต  คงฤทธิ์ โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายธนพงษ์  พิริยสถิต โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายธมณัฏฐ์  แสงแพง โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงธัญสร  ทองสังข์ โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงธิดาวัลย์  รัตนพันธ์ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายธีธัช  เกื้อวงศ์ โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายธีร์ธวัช  มีไข่ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายธีรภพ  รักษ์ชูชื่น โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงนนทพร  แก้วพิจิตร โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
400 นางสาวนภเกตน์  นามศรีอุ่น โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
401 นางสาวนวลนาถ  ทับยัง โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
402 นางสาวนันท์นภัส  บุญช่วย โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงบัณฑิรา  หนูฤกษ์ โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายปฏิพัทธ์  สงจันทร์ โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายปฐวี  ช่วยศรี โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายปภังกร  มาเอื้อย โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงปริยากร  อินทรภักดิ์ โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงปรียนันทน์  ดวงจันทร์ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายปวรุตม์  จีนเมือง โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงปาลิตา  เมธีกุล โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงปิ่นมุก  ทองหนูนุ้ย โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงปุณยนุช  แซ่หลี โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงปูริดา  รักษ์ชูชื่น โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
414 นางสาวไปศลา  จิตตยานนท์ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงพรนิตา  ศรีทวี โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงพลอยชมภูธ์  เขมะวนิช โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายพสุวัชร  รัตนพันธ์ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายพัชรพล  วรพิมพ์รัตน์ โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงพัชรากร  ช่วยนุ้ย โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงพัสตราภรณ์  สังนุ้ย โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เนียมเล็ก โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายพิทย์อรรถ  สุกดำ โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ขุนหมาด โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงพิริศา  ศรีสมโภชน์ โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายพุฒิสรรค์  ทองขุนดำ โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงภควรรณ  จินา โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงภรภัทร  สังข์ทอง โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงภันทิสา  ทองด้วง โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายภานุวัฒ  รักจำรูญ โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายภูธิป  ศรีเหลือง โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายภูมิสิริ  สิริเบญจมาภรณ์ โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงมญชุ์พิชา  โปชะดา โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงมะลิวัลย์  สุดสังข์ โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายมังกร  พรหมจินดา โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงมัณฑนา  คงหนู โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงยุวนาถ  ดวงจันทร์ โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายรัชชานนท์  อนุรักษ์ทรัพย์ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงรัฐชญา  คงสุวรรณ โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงวนัสนันท์  เรืองหิรัญ โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงวนิชพร  อินทรชูติ โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงวรวลัญช์  หิรัญรัตน์ โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงวรัทยา  มากช่วย โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายวรินทร  ฉิมวงค์ โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงวริศรา  มากช่วย โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงวริศรา  เมืองแก้ว โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงวิณิชยา  ชูจันทร์ โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายศรัณย์  อินทร์บุญแก้ว โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงศิรดา  คงอินพาน โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
449 นายศิริวิศว์  คงหนูเกตุ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายศุภกร  ฤทธิศักดิ์ โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายศุภสัณห์  ชูขันธ์ โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บัวเนียม โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงศุภิสรา  เขียวหลี โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายสิทธิโชค  จุลรอด โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงสิริขวัญ  หนูเจริญ โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงสุจิรา  ทองแก้วเกิด โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงสุวพิชญ์  ยอดราช โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายโสภณวิชญ์  ด้วงไข่ โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงโสมพิสุทธิ์  อินใหม่ โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายหรรษกร  เพชรกาฬ โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายอธิภัทร  ข้องจิตร์ โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงอริยะ  คำคง โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายอัครพล  เทศนุ้ย โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายอุชุกร  นวนแก้ว โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
465 นางสาวทัตพิชานิษฐ์  โรจชะยะ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
466 นางสาวบุณฑริกา  หนูไข่ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
467 นางสาวพิชชาพร  ช่วยทอง โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
468 นางสาวพิชญพร  มิตรชู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
469 นางสาวอัญชิษฐา  ชูหนู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายทวีชัย  เพรชขวัญ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายนครพงษ์  แก้วชูช่วย โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายภูรินาท  แก้วลอย โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายฤทธินนท์  หีมโตะเตะ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงศศิกานต์  เซ่งเข็ม โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงศิรประภา  ปิยภาณีกุล โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงศิริพร  สุขแก้ว โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายสิทธิโชค  เศรษฐรักษา โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
478 นายกันตินันท์  เสนอินทร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น
479 นายธนกร  ชูไชยยัง โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น