รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  วิเชียรวงศ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
2 นางสาวกมลนัทธ์  กลับรินทร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
3 นายกรวิชญ์  กรทิพย์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกรวิชญ์  กุมภกาญจน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายกรวิชญ์  สกุลวิโรจน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกฤตมุข  จันทร์เทศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายกฤติธี  นวลขาว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายกฤติน  เพชรบำรุง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายกฤศ  มงคลนิมิตร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายกฤษฎิ์  นวลทอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกษิรา  ลาขุมเหล็ก โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
12 นางสาวกัญญ์สิริ  เนาว์นาน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมคง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายกันตินันท์  เกษตรชีวากรณ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงกุลนัันท์  สังข์เพชร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงกุศลิน  อัครวิทิต โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงเกวลิน  หริณะรักษ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นางสาวเกิดสุข  แก้วไพรำ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงขวัญกมล  ตั้งคำ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงเขมจิรา  อัมพุกานน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายเขมวัฒนื  กุลสถาพร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงจันทร์เจเา  แดงก่อเกื้อ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
23 นางสาวจิดาภา  วีระไวทยะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีใหม่ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายจิรัฎฐ์  ด่านชนะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายจิรัฐวริทธิ์  อินทรธนู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายเจนกิจ  จิระจรัส โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงชนม์ชนก  ชูสุวรรณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
29 นางสาวชนัญชิดา  เลื่องสุนทร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงชนันสิริ  หนูทองแก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายชนัศภณ  ณ สงขลา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงชนาภัทร  เฉลิมพิพัฒน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายชยนันท์  โสรัจจาภินันท์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงชลภทร  ศรีเมือง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายชาญณภัส  ยิ้มมาก โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายชิษณุพงศ์  ฤทธิธรรม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงโชติกา  วงษ์ทอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงญาณิศา  ขวัญใจสกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
39 นางสาวญาณิศา  จิตรักษ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงญาณิศา  ทองปาน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายฐนกร  นพรัตน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายฐปนัท  ชินธเนศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
43 นางสาวณฐกมล  กู้เมือง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายณฐกร  กรายแก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงณพรรษ  ธีรสวัสดิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายณภัทร  ด่านชนะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายณภัทร  ลายประเสริฐ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายณัฏฐกรณ์  ประกอบวณิชกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  เม่นงาม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายณัฏฐนันท์  โกยสมบัติโอฬาร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงณัฏฐา  ชูวารี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีน้อย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แมนมิตร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายณัฐวิชญ์  ฉายศิริกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงณิชกานต์  ฉายศิริกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงณิชารีย์  ศิริอนันตภัทร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
57 นายดิษฐพน  เดชอรุณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายตรัยรัตน์  เป็งวัง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
59 นางสาวตะวัน  นิลพัฒน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
60 นายตะวันฉาย  คุณมารินทร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
61 นายติสรณ์  ณ พัทลุง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
62 นายเตชินท์  แสงเกื้อหนุน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
63 นางสาวทรรณรต  มณีรัตน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
64 นางสาวทัตพิชา  นาคกลัด โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายทีฑทัศน์  วงศ์สืบสันตติ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายธนกร  สุขานนท์สวัสดิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายธนกฤต  หลิมกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายธนกฤต  อุ้ยเอ้ง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
69 นางสาวธนภรณ์  จิตโอวาส โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายธนภัทร  ขันฤทธิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายธนภัทร  ใยฤทธิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายธนวินท์  บุญวัฒน์หิรัญกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงธนิดา  จันทกานษ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงธนิวรรณ  บุญวัฒน์หิรัญกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายธรรศ  ตั้งพิรุฬท์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายธรรศพล  ลิ่วรุ่งโรจน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
77 นายธราเทพ  พัฒน์มาก โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายธัชนันท์  ค้วนแอ่ม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงธัญญ์รภัสร์  โพธิ์เพชร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุรวุฒิสกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงธัญพิชชา  สาระคง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงธัญรดา  น้อยสร้าง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
83 นางสาวธันยวงศ์  บุญแสวง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงธารัณดา  เพชรศรี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
85 นางสาวธิญาดา  เตชะเรืองสุวรรณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายธีทัต  ไพบูลย์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายธีธัช  ประสิทธิ์วิไล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายธีรภัทร  หนูบุญ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายธีร์  วงศ์ปิยะบวร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงนงนภัส  บุญญานุวัตร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายนพรุจ  แซ่หลี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
92 นายนภนต์  เลาหะสราญ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงนภัสนันท์  ตั้งทรงสวัสดิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายนราวิชญ์  ดีแก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
95 นางสาวนลพรรณ  ปิ่นแก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงนันทิตา  พรหมคุ้ม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
97 นางสาวนารีรัตน์  เดชเจริญ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงน้ำเพชร  อัครปฐมกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
99 นางสาวนีลนารา  สมฟู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศุภศิลป์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงบัว  จันทรังสกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
102 นายบุณยกร  สำเภา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
103 นายบุณยวีร์  ดีช่วย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายปฏิพล  สุขขี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายปฐมพงศ์  สร้อยหอม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายปภังกร  ทัพพุน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายปภังกร  พัฒนรังสรรค์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อินทร์แก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงปริญศิริ  ขาวผ่่อง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
110 นางสาวปริยากร  ศรีศักดา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงปวิชญา  เข็มทอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงปสุตา  อุบลสถิตย์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงปัณฑา  มากบุญ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายปัณณทัต  นาคขวัญ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายปัณณทัต  มณี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายปัณณธร  แสงสว่าง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายปัณณ์พัฒน์  ไตรรัตน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
118 นายปัณณวัชร์  วิโนทกะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายปัณณ์  ชัชชัยวรกฤศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายปาณัสม์สรณ์  สินอุดม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงปาณิสรา  นาคสุข โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงปารณีย์  อุบลสถิตย์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงปิยทัศน์  เจริญสิน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงปุญญิศา  สุขประสิทธิพร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงปุญญ์  จันทรังสิกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงปุณยวีร์  ศุภวัฒนพงศ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงปุณยาพร  พรหมมาศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายพงศภัค  หลิมกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายพนธกร  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงพรชนก  วิมลพันธุ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงพรนิชชา  อนุรักษ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
132 นายพลกฤต  พันธุ์เล่ง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายพศวีร์  ประชุมรัตน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายพศิน  อุไรวรรณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายพัทธดนย์  กล่อมสวัสดิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงพัทธนันท์  บุญคง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงพิชชาพร  เพชรพรหม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงพิชฌญา  กำลังเกื้อ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงพิชญาดา  คชเวช โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศุภลักษณ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ศรีพัฒน์พิริยกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงพิมพ์นารา  หวั่งประดิษฐ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายพีชวิชญ์  ป้อมแดง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
144 นางสาวพีรดา  อินทวิเศษ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงพูนสิริ  ฤกษ์ยาม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงเพียงตะวัน  ศรีภักดี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
147 นางสาวภัทรจาริน  สวยล้ำ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายภัทรพงศ์  บุญเกิด โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
149 นายภัทรพล  ใจเย็น โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงภัทรภร  รัตนพันธ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงภารวี  คำรณฤทธิศร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงภิรญา  ใจเปี่ยม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายภูธเนศ  ชวดบัว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายภูมินันท์  สุทธินุ่น โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายภูมิพัฒน์  พลศรีนวล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายภูมิวชร  ภูมิจิตร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงภูริชญา  ภู่สัน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายภูริณัฐน์  ฤทธิยา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงมิ่งโกมุท  เอ้งเหมาะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายยศพนธ์  ลูกรักษ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายรชฏ  เพ็ชรดำ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายรอนติยพัฒน์  แซ่ฮั่น โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายรักษ์ภูมิ  ภูตะมี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
164 นายรัชพล  เกษตรสุนทร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายวชิรวิทย์  ปันฉิม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงวรรณ์ษิรัชฎิ์  สายะนันท์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงวรัญญา  หนูยิ้ม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงวริศรา  รักสวัสดิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายวินธัย  ฐิติฐานานุศักดิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงวีรภัทรา  วุฒิกรวาที โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงศริยา  เพชรเรียง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
172 นางสาวศวิตา  ศรีนิล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายศักดิ์ธัช  เบญจพิทักษ์ดิลก โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีเพชรแก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงศีลินี  นาคทอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายศุภกฤฒ  สุขานนท์สวัสดิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายศุภณัฐ  จันทร์สุข โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายศุภณัฐ  ชีวศุภกร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
179 นางสาวศุภสุตา  ชีวศุภกร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
180 นายเศรษฐ์  ลายประเสริฐ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายสรฉัตร์  สุขศรี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงสุกฤตา  ศรีฟ้า โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงสุทธิดา  รัชชะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายสุวิศิษฏ์  พุ่มอินทร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงหัทยา  เดชมณี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงอติพร  พัฒนรังสรรค์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงอภิชญา  สังหอ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงอภิชญา  โรจนกิจจารักษ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
189 นางสาวอรชพร  คงเพชร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงอรวรา  สาริพัฒน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงอัญมณี  ม่วงมี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงอัยยาวีร์  แน่นแผน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายอาชวิน  สังข์เพชร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
194 นางสาวอารีญา  วงศ์ปิยะบวร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
195 นายกตัญญู  ทองรอด โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายกนต์ธร  โกละกะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงกรรณิกา  หีตอักษร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายกรวิชญ์  แซ่อึ้ง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายก้องภพ  ศิริเรือง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงกัญจนพร  เป้าอินทร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายกันตภณ  เขียวพันธ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงกัลยกร  หนูแก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายกำพลพัฒณ์  วีรดิษฐกิจ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงกุลวดี  ชูทอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงเกวลี  ปานดี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงขวัญอัมพร  ดิษฐสาคร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายคมสัน  หีตอักษร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงคิรภัสสร  เกลื่อนเมือง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายจิรภัทร  สิงหนาท โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงจิรวรรณ  ธิติมากร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เพชรมุณี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงชญามณ  จันทร์ทอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงชนิสรา  จีนคง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายชัยพงษ์  จันทร์สกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงชาลิสา  ธรรมดี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงชาลิสา  แก้วสุขศรี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงชุติมดี  คงชาตรี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงณภัสสร  อิสริยานุพงศ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 นางสาวณัฐณิชา  ศรกรุง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงณัฐณิชา  หนักแก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายณัฐพงศ์  สาสนัส โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงณาฏชา  ส่งแก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงณิชาภัทร  เพ็ชรเสน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงทักษพร  แย้มเนตร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายทินภัทร  สระทองกลัด โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงทิพญา  เพ็ชรคง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงทิพญาดา  โคกลือชา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายธนกฤต  ศรีหาบุตร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายธนกฤต  แก้วแสงสด โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายธนพิพัฒน์  ชูเพชร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายธนวัฒน์  เชาวลิต โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายธนัยนันท์  มากทอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงธมลวรรณ  โยธารักษ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงธัญรุจา  ธิติวรณะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ปิยะกาญจน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เรืองเดช โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ลอดคูบอน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงธิดารัตน์  หรรสกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายธีทัต  ธิติวรณะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงนภัสภรณ์  สุขแท้ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงนฤภัทร์  พัวชนะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายนลปะ  รัตติโชติ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงนันท์นภัส  นวลวัฒน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายนิติ  สาเรศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงนิธิกานต์  ชาญวิชัย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงปณิธิ  ทิมทับ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงปนัฐดา  เพ็ชรวิจิตร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายป้อมเพชร  เดชอุดมวัฒนา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายปัณณทัต  จันทร์พรหมแก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายปัณณธร  หมื่นแก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงไปรยา  นวลนุ้ย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายพงศธร  บุปผาคร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงพรนภา  หวังประโยชน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงพลอยทับทิม  ชมเทศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงพัชรนันท์  ชูมณี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงพิชชาภา  สีทองแก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงพิณิชฎาวรรณ  ฤทธิกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โทสัน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงพิไลวรรณ  บุญศรีนุ้ย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงภคนันท์  คงวัดใหม่ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงภัทรวดี  เดชนวรัตน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายภาณิน  แว่นแก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายภานุพงศ์  รัตนะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายภานุวัฒน์  เสืออินโท โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายภูมิภัทร  รัตน์สุวรรณ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายภูวเนศวร์  หมั่นถนอม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายมนัสวิน  พุ่มบัว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงเมทินี  พิมพา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายเมธาสิทธิ์  สุดทองคง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงรสิตา  ผ่องแผ้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงรัญชิดา  ทองแผน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงรัญชิดา  ไทยเกิด โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงรุ่งนภา  นวลสุทธิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายไรวินท์  แต่งนวล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงลลิตภัทร  บุญเมือง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายวชิรวิทย์  รักสังข์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายวรภัทร  โชคคณาพิทักษ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงวรรณภา  กานดา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงวรัญปภา  สุขประชา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงวรางคณา  แดงเรือง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 นายวิริทธิ์พล  จันทร์ปาน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายศตวรรษ  คารมดี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายศักย์พล  บัวคำ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงศิริญญา  ช่วยคง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงศิวพร  เศรษฐเชื้อ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายศุภราช  รักแสง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงสสิกมล  บุญเชิด โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงสิดาพร  มณีโชติ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงสิริปรียา  วิเชียรรัตน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงสุกัญญา  บุญรักษา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงสุธิษา  แก้วสงค์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงสุรัสสา  แทนกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  แก้วพิชัย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 นายโสภณ  ยังแดง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายอติวิชญ์  อักษรดำ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงอธิชนันท์  ทองมีเพชร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงอมรรัตน์  จอมทรักษ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงอรชพร  นวลวัฒน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงอรินญา  ครุฑคง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงอรุณี  พัฒนสิงห์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายอศิระ  ศรีวิสุทธิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงอสมาภรณ์  คงสงค์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงอาทิติยา  มั่งมี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงอิญทิญา  อินทร์จันทร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงกมลชนก  สุขศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายกฤษณะ  จโนพล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงนุ่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงกุลณัฐ  เพชรสองเมือง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
309 นางสาวจิระดา  พรหมแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงจิราภรณ์  เมฆเสน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงจีระนันท์  แซ่ด่าน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงฉัตรกมล  นวลศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงชนัดดา  ฉิมพิมล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงชลธิชา  เพชรรักษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงญาณิศา  หล้ากันหา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายทัศนุ  เพชรสองเมือง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
317 นางสาวธิชานันท์  รักกะเปา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงน้นท์นภัส  เพชรคุต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศรีเมือง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงปรีชญาภา  ดิษฐ์บุตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายปวิชญา  เซ่งนาค โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงปัณณิกา  ช่วยแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงปาลิตา  เพชรคุต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายปุณณภพ  นุชแป้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
325 นางสาวปุณณภา  ชัยเวียง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงพนิตพิชา  ช่วยพยัคฆ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงเพ็ญนภา  สัมฤทธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงมนัสการ  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงวริศรา  เพชรหนู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายวัชรินทร์  คหะวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายศักรินทร์  คงร่วมจิตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
332 นางสาวศุภมาศ  สอนปลอด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายศุภฤกษ์  ใมหมาด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงสิริวรรณ  อิ่มใจดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายสุธินันท์  รักษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
336 นางสาวสุภาวิณี  รักษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงอภิชญา  แดงนาวา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
338 นางสาวอรนุช  ชัยภูมิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงกชกร  ดำท่าชี โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงกนกนาฎ  บุญอินทร์ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายกฤษณะ  พรหมรัตน์ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงกัญชพร  ชุมชาตรี โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
343 นางสาวกัญญาณัฐ  ปานรอด โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไทรพันธ์แก้ว โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงกัญญาวีร์  มุสิกะรัตน์ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
346 นายกิตติภณ  อุดมทองสกุล โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายกุมพล  โพธิเพชร โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายไกรสิทธิ์  สิงหราช โรงเรียนบ้านนาสาร ม.1 คณิต ม.ต้น
349 นายเขตต์ตะวัน  นัดวิไล โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงจิรนาฏ  ชุติมันต์ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงฉัตราภรณ์  จันท์บูรณ์ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงชญานิศ  ปานุวงค์ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงฐิติมา  ชูชาติ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงณัชฌาวดี  จันท์บูรณ์ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงณัฐกานต์  โพธิ์โพ้น โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงณัฐณิชา  นุ่มนวล โรงเรียนบ้านนาสาร ม.1 คณิต ม.ต้น
357 นางสาวณัฐณิชา  ปานศิริ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
358 นางสาวณัฐพร  แสนพล โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงณัฐรดี  ตรีสงค์ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายเดชาพล  อินทร์ดำ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายเตวิทย์  รุ่งโรจนารักษ์ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายธนธัส  มีครุฑ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงธนพร  ทองนา โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายธนภัทร  เพชรรัตน์ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศรีวิเชียร โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
366 นางสาวธัญวรัตน์  อินทร์เมือง โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
367 นางสาวธารทิพย์  นาคัน โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
368 นางสาวธารมิกา  นาคัน โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงธีรนาฏ  โรยร่วง โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายธีระธาดา  รักนาควน โรงเรียนบ้านนาสาร ม.1 คณิต ม.ต้น
371 นางสาวนพชกร  ทิวเเพ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงนัฏฐธิดา  ผุดแจ่มใส โรงเรียนบ้านนาสาร ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงนันทิดา  สุดี โรงเรียนบ้านนาสาร ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงนันทีนภัส  สรีระพร โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงปริมญาดา  ไม้เลื้อย โรงเรียนบ้านนาสาร ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงปัญจรัตน์  หนูจันทรท์แก้ว โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงฝนทิพย์  มุ่งป้องกลาง โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
378 นางสาวฝ้ายฤดี  มะณี โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
379 นางสาวพรนภา  เกิดเพ็ชร์ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายพรปรีณัน  สระแก้ว โรงเรียนบ้านนาสาร ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงพัณณิตา  รัตนพงศ์ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายพัสกร  พรหมจันทร์ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงพิชญธิดา  เพ็ชระ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงพิชญาภา  โกละกะ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงพิมพิศา  ศรีรื่น โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายพีรพัฒน์  บุญญาวิเชียร โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วกระจก โรงเรียนบ้านนาสาร ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงเมลิช่า  มีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายลัทธพล  สุจีรพันธ์ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
390 นางสาววรนารถ  เรืองขจร โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายศรศิลป์  นารถกลับ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงศรัญรัตน์  พัฒน์ศรีทอง โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
393 นางสาวศศิธร  กรดสุวรรณ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงศศินิภา  กุลรัตน์ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงศิรประภา  บวรสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงศิรลดา  พุทธถนอม โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงศิริธร  ชุมเศียร โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงศิริประภา  สิบแอง โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
399 นายศุภณัฐ  ชูทอง โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายศุภณัฐ  ผอมกลัด โรงเรียนบ้านนาสาร ม.1 คณิต ม.ต้น
401 นายสมบัติ  เพ็ชรไพรวัลย์ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายสรสิช  หรรษพลางกูร โรงเรียนบ้านนาสาร ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงสันต์ฤทัย  วงศ์ท่าเรือ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายสันหณัฐ  ขำเกิด โรงเรียนบ้านนาสาร ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงสิริญญา  ชูจิตร์ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงสุดาชนก  เหลืองกุลกมล โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงสุนทราภา  เกิดกุล โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงสุภาวดี  พิมพ์ลอย โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ไมถึง โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายอติรุทธ์  หนูสิงห์ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายอนุวัตร  ตรีพันธ์ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายอภิภูมิ  เพชรประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงอัจฉราภา  เริ่มแต่ง โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงอารยา  สีสด โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงอินทิรา  เพ็ชร์ประเสริฐ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
416 นายกนกรวี  เทพทุ่งหลวง โรงเรียนเวียงสระ ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงกมลชนก  เพชรสงค์ โรงเรียนเวียงสระ ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงกมลลักษณ์  มรรคาเขต โรงเรียนเวียงสระ ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายกรวิชญ์  กลัดทอง โรงเรียนเวียงสระ ม.1 คณิต ม.ต้น
420 นายกันตพงศ์  สังข์รัตน์ โรงเรียนเวียงสระ ม.3 คณิต ม.ต้น
421 นางสาวกุสุมา  หวานแก้ว โรงเรียนเวียงสระ ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงขวัญข้าว  เพชรคำ โรงเรียนเวียงสระ ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายจตุรชัย  ภูมิไชยา โรงเรียนเวียงสระ ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายจิรเมธ  จันดี โรงเรียนเวียงสระ ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงชัญญานุช  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนเวียงสระ ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายณณัฐ  มะลิวัลย์ โรงเรียนเวียงสระ ม.1 คณิต ม.ต้น
427 นายณัฐพล  ยิ้มน้อย โรงเรียนเวียงสระ ม.3 คณิต ม.ต้น
428 นายณัฐวุฒิ  แช่ม โรงเรียนเวียงสระ ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงณิชาภา  พิทักษ์ โรงเรียนเวียงสระ ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงนภกมล  ชุ่มทองมา โรงเรียนเวียงสระ ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงนิธิวดี  คำปล้อง โรงเรียนเวียงสระ ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงประภาสิริ  บุญนำ โรงเรียนเวียงสระ ม.2 คณิต ม.ต้น
433 นางสาวปิยะวดี  ช่วยแก้ว โรงเรียนเวียงสระ ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงพณิชา  เอี่ยมรักษา โรงเรียนเวียงสระ ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงพลอยไพลิน  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเวียงสระ ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนเวียงสระ ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงพิมพิศา  ลิ่มอรัญ โรงเรียนเวียงสระ ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงพิมลพร  เพิ่มเยาว์ โรงเรียนเวียงสระ ม.2 คณิต ม.ต้น
439 นายภานุมาศ  ประมูล โรงเรียนเวียงสระ ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงลภัสรดา  บุญคง โรงเรียนเวียงสระ ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายวรัชยา  จันทวงษ์ โรงเรียนเวียงสระ ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงวริษฐา  คล้ายโสม โรงเรียนเวียงสระ ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงวลัยพรรณ  นาคคลิ้ง โรงเรียนเวียงสระ ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงวิลาสินี  เทพศักดิ์ โรงเรียนเวียงสระ ม.1 คณิต ม.ต้น
445 นายวิศววิศ  ชุ่มนวล โรงเรียนเวียงสระ ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงศศิโฉม  ศรีภักดี โรงเรียนเวียงสระ ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงสวิตตา  แก้วชัด โรงเรียนเวียงสระ ม.2 คณิต ม.ต้น
448 นางสาวสุเนตตี  สุวรรณขันธ์ โรงเรียนเวียงสระ ม.3 คณิต ม.ต้น
449 นายสุรศักดิ์  เจริญราษฎร์ โรงเรียนเวียงสระ ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายอดิสรณ์  พิมพ์ลอย โรงเรียนเวียงสระ ม.1 คณิต ม.ต้น
451 นางสาวอภิญญาภัตณ์  เทพละเอียด โรงเรียนเวียงสระ ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีทอง โรงเรียนเวียงสระ ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงอัญชิสา  นิลสุวรรณ โรงเรียนเวียงสระ ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงกณัชชา  ลาภนิรันดร์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
455 นางสาวกมลชนก  ธนบัตร โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงกรกนก  เจียรนัย โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงกรนันท์  ช่วยชูหนู โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายกฤตเมธ  นิยมธรรม โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
459 นายกฤษฎา  รัชดาจิรโรจน์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายกวีวัธน์  ทรัพย์อดุลชัย โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายกษิดิ์พัฑฒิ  หงษ์ทอง โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายกัญจน์ภพ  เชื้อทอง โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แพ่งยัง โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
464 นายกัณฑ์กฤช  โกยทอง โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงกัลยกร  กลักดวงจิตต์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงกัลยกร  เกิดเขาทะลุ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงกิ่งกมล  อยู่เย็น โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงกุญช์ชญา  เพชรขุ้ม โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงกุลภรณ์  วัฒนานนท์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงเกตกนก  เตจะฟอง โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงขวัญข้าว  ยังมณี โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงเขมกร  ภู่ขวัญเมือง โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายคณิศร  จันทร์รุ่ง โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายจิณณพัต  จิตภักดี โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงจิณณพัต  เกื้อบุญแก้ว โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงจิดาภา  พ่วงแม่กลอง โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
477 นายจิรพัฒน์  คล้ายอักษร โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายจิราเดช  เจยุภักดิ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
479 นางสาวจิราลักษณ์  อาสาจารย์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุวรรณ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายเจตดิลก  โชติกวนิช โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายเจษฎาภรณ์  วิริยะอุดมกิจ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายฉัตรดนัย  ชูสุริเเสง โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงชญานิษฐ์  อุไรวงศ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายชนาธิป  แหลมเพชร โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
486 นางสาวชนิสรา  สมเขาใหญ่ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงชมพูนุท  บุญทวี โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงชวิศา  เพชรประพันธ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายชัชชพล  ศิลาน้อย โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงชัชฎาพร  ผลรักษา โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายชินภัทร  อรุณโชติ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงชิรญาณ์  สุทธานี โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงชิษณุชา  กำลังใบ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายชีวธันย์  ไชยโย โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพชรแก้ว โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสงขำ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงชุติมา  เชื่อถือ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงโชติกา  จันทร์ตรี โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายญาณวรุตม์  อักโข โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
500 นางสาวญิบพันกานต์  ขาวสะอาด โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงฐาณัชชา  อุมาบล โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายฐิติวัชร์  ฉิมเปีย โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
503 นายณชพล  ศรีบวรประภา โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
504 นางสาวณฐวร  หนูฤทธิ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงณฐินี  เชยสูงเนิน โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายณพลพัทธ์  พระกะยาพันธ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงณัชชา  กังวานธรรม โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
508 นางสาวณัฏฐณิชา  จามจุรี โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายณัฏฐพัฒน์  ศรีวงศ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายณัฏฐพีร์  ศรีสันต์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
511 นายณัฐกันต์  พุ่มทอง โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
512 นางสาวณัฐกานต์  สุขสมนึก โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายณัฐกิตติ์  แก้วดวง โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงณัฐชิสา  ทรัพย์มีสกุล โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายณัฐดนัย  ยังปักษี โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
516 นางสาวณัฐธยาน์  พันธ์เมฆากุล โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายณัฐพัชร์  โอภาธันยพงศ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
518 นายณัฐภูมิ  วงศ์วานิช โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงณัฐมน  อินทโก โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงณัฐวรา  ปวงสุข โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายณัฐวุฒิ  ปานม่วง โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
522 นางสาวณิชานันท์  นุ่มปาน โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงดวงกมล  นาคหกวิค โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงติณณปัทม์  มุณี โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายติณณ์  นิลสดใส โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายติณห์  บุญญกาศ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงเตชินี  ศรีเมือง โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายไตรวิช  นิรัตติสัย โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายทศา  เพชรมณี โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายเทศ  เจนสวัสดิ์ฃัย โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายธนกร  นิลสังข์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
532 นายธนกฤต  รักชุมคง โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายธนทรรศน์  รองมาลี โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
534 นายธนธรณ์  ดิรัญเพชร์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
535 นางสาวธนพร  เปี่ยมศิริ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายธนรรษ  หาญกลับ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงธนัญชนก  นาคเปลี่ยน โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงธนัสถา  ซังทอง โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงธมนวรรณ  โภคากร โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ขวัญกิจสิริคุณ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงธัญชนก  เพชรศรีจันทร์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
542 นางสาวธัญญรัตน์  ขำขาว โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
543 นางสาวธัญญลักษณ์  สะอาด โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายธันย์พัทธ์  กุลมาตย์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายธิติพล  นันทสิงห์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายธิติวุฒิ  ไกรมาก โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงธีรตา  หลวงนา โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายธีรภัทร  ยอดเสน่หา โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
549 นายธีรภัทร  ศรีสนธิ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายนนท์ปวิธ  ไกรเกรอะ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายนพกร  มุกติ้ง โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายนพสิทธิ์  อัศวราชานนท์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายนพอนันต์  จันทนาพล โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงนภสร  ศรีรุ่งเรือง โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงนภิสา  คงบุญแก้ว โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายนัทธิภณ  คนซื่อ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงนันท์นภัส  คุณวุฒิ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงนันท์นภัส  เกษวิริยะการณ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงนันทัชพร  พิมาน โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
560 นายนิติธร  ยิ้มศรี โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายนิติพัฒน์  รัตนพล โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายนิติภูมิ  มะเล็ก โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงนิรชา  ศรีพักตร์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงนุสนา  ศิริทรัพย์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
565 นางสาวบัณฑิตา  กลักดวงจิตต์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายเบญจรงค์  ลือชัย โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายปรัญชัย  มาลารัตน์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายปราชญ์ธรรม  ยอดเจริญ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายปวริศร  ราชบัณฑิต โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
570 นางสาวปวันรัตน์  เจนสมุทร์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงปวีณนุช  พุ่มพวง โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายปัญญาวุธ  คล่องบุญ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงปัญฑิตา  แก้วนาบอน โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายปัณณทัต  มาตฒิวัฒน์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงปาเจรา  เปรียบปราง โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายปิยังกูร  คลี่แก้ว โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงปิยากร  สมพร โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
578 นายปุลวัชร  ทับเคลียว โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงเปรมมิกา  เหมือนมาตร โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงไปรยา  มาตฒิวัฒน์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
581 นายพชรพล  สว่างมณี โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
582 นางสาวพณิชา  กลีบแก้ว โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
583 นางสาวพณิชา  แก้วรักษ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายพลากร  อุชุภาพ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายพสธร  พรรณา โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายพสิษฐ์  แซ่โง้ว โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายพัชรพงษ์  อุไพศิลป์สถาพร โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายพัทธนันท์  สุวรรณจันทร์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงพิชญ์ณิยา  สิทธิฤทธิ์กวิน โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงพิชญ์สินี  วิเศษสุข โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงพิชญาภัค  คล้ายอักษร โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงพิชญาภัค  ศรีจำนอง โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายพิชญุตม์  สุขเทพ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศักดิ์บุญญารัตน์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงพิมพ์บูรพา  ผลสุขการ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
596 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  องค์ไพบูลย์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงพิมพิกา  ลือสกุล โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงพิรุฬห์ลักษณ์  เจริญเดช โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายพิศุษย์  กิจเจริญ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงฟ้าใส  คุโรปกรณ์พงษ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
601 นางสาวภคพร  เดชแสง โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
602 นางสาวภคมนต์  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงภาวิดา  รัตนเย็นใจ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายภูมิพัฒน์  แสวงสิน โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
605 นายภูมิรพี  งั่นบุญศรี โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงมณีจันทร์  พลฤทธิ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงมนัสนันท์  เดี่ยววาณิฃย์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
608 นางสาวเมธิสา  สายทอง โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายยศวิน  จงศรีวัฒนพร โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
610 นายรติภัทร  บัวแก้ว โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
611 นายรพี  ศรีนวล โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงรมิตา  สุขพาสน์เจริญ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงรวิภา  พัฒนาภารดี โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงรวิภา  เพชรประพันธ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
615 นางสาวรักษิตา  จิตรอำพร โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงล้อมดาว  จิระภิญญากุล โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
617 นางสาววนัสวรรณ  ชายภักดิ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงวรกมล  ใส่ใจดี โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายวรฉัตร  ไกรวิลาศ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายวรปรัชญ์  เมืองแดง โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายวรเมธ  ชูสุวรรณ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงวรรณ์อัปสร  แก้วมะหิงษ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงวรวลัญช์  เรืองประสม โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
624 นายวรวัช  การถนัด โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงวรางคณา  ยังอยู่ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงวราภรณ์  สินสมบุญ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายวัชระ  จันทร์เกตุ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายวิชญ์พล  วิชัยดิษฐ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายวิชญะ  ทวีพันธ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงวีรยา  เมืองแดง โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงศศิชา  โชติคุต โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงศสิหงษา  กิ้มเซียะ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายศักดิ์ทวี  ปรากฎ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงศิรภัสสร  สินสัจธรรม โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายศิวกร  กิติพนาศิลป์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายศิวกร  ศีลบุตร โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายสฤษฎ์พล  มณีโสตร์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายสหฉัต  ควรคนอง โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงสายธาร  นาคศรี โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงสิตานัน  เยาวยัง โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายสิปปภาส  สดากร โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงสุพิชญา  เนตรัก โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายสุวพัชร  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายสุวิชชา  ศรีลาวรรณ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายอภิชิต  ปลพัฒน์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายอภิรักษ์  สุนทรรัตนานนท์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงอักศิกา  พัฒชนะ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงอัจจิมา  ทองสวี โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงอาจรีย์  สังเศษ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายอาทิตย์  คงเปี่ยม โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงอาทิติญา  สื่อมโนธรรม โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายอิทธิณัฐ  บุญช่วย โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงอิสสริยา  ศรีบุรุษ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงเอื้อมเดือน  จิระภิญญากุล โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงกชกร  ทองไตรภพ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงกชพรรณ  พ่วงแม่กลอง โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงกนกวรรณ  คลองเงิน โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงกมลชนก  เพ็ชคีรี โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
659 นางสาวกรฎา  เอนกชัยไกรศร โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายกรวิชญ์  คงคล้าย โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
661 นายกฤษดา  สังข์ไชย โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงกวินทรา  กำชัย โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงกวินธิดา  พึ่งแพง โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงกัญจนพัชร  ซังธาดา โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิเชียรรัตน์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หัสดินทร์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายกันตพงศ์  บันติวิวัฒน์กุล โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
668 นายกันตินันท์  แสงเจริญ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงกานต์ธีรา  บุญพา โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงกุลนันท์  เฉลิมวิทยากุล โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงเขมจิรา  ภู่ทอง โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายคณิศร  ศรีชะฎา โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายคมชาญ  นาประจำ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายคุณวุฒิ  พุทธพุ่ม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายจักรพงษ์  หนูทองแก้ว โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงจิรชยา  รักษาแก้ว โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
677 นายจิรวัฒน์  เกรัม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงจีราพร  คงมี โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อ้นกรูด โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงจุฑามาศ  มุกข์น้อย โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายจุมพล  ด้วงสิน โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงฉัตรศลิษา  ชูสังข์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงชนกพร  แสงจันทร์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงชนนิกานต์  หิมวังทอง โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
685 นายชนม์ชนก  พลครุธ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงชนากานต์  ทองสง โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงชนิดา  พวงเพ็ชร โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายชวพล  รัตตะมาน โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงชวิศา  บุญมี โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
690 นางสาวชารีภัค  บรรจงแจ่ม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
691 นางสาวชาลิดา  สมคำ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ยอดยิ่ง โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
693 นางสาวโชษิตา  จันทร์ตรี โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
694 นางสาวญาดา  เกื้อฉิม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงฐิติรัตน์  หนูทอง โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงณกัญญา  จันทร์ทัง โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงณฐภัทร  เพชรหนัก โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายณภัทร  พางดำรงพาณิชย์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
699 นายณภัทร  เพชรจร โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงณัชชา  ชิดไชโย โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงณัฐกมล  คำระหงษ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงสกุล โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
703 นางสาวณัฐณิชา  ทองสุข โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
704 นางสาวณัฐณิชา  สังข์สม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงณัฐณิชา  อินทสุภา โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
706 นางสาวณัฐนิชา  มณีรัตน์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
707 นางสาวณัฐนิชา  แสงสว่าง โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
708 นางสาวณัฐริษา  ทองพานิช โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายณัฐวัตร  เพชรกำเนิด โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สุมงคล โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
711 นางสาวณิชนันฑ์  ธดากรณ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงต้องตา  นุ่นมา โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายทรัพย์ไพศาล  สุวรรณนิ่ม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
714 นายทัชช  เพชรมณี โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายธนดล  กุวลัยรัตน์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
716 นายธนพงษ์  เทพดนตรี โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงธนพร  ใจดี โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงธนภรณ์  ขาวเมืองน้อย โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงธนัญญา  หนูทองแก้ว โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
720 นางสาวธารารัตน์  ชนก โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงธิติยา  ภากพรม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายนฏนนท์​  เจริญสม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงนริศรา  สินทอง โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงนฤมล  นาคเพ่งพิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
725 นายน่านนที  พัฒนบุรี โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงบุญญิสา  สุขห้วยพระ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงเบญญภา  โพธิ์คีรี โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงเบญญาภา  เอื้องเรืองโรจน์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงใบเงิน  วะรังอาจ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
730 นางสาวปกฟ้า  ยอดนิยม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายประพัฒน์พงศ์  แผ้วพยัฆ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงประสิตา  มโนสันติ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายปวริศ  ศรีพัฒน์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงปวริศา  อุดมดี โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายปัญญาวัฒน์  สถิตย์ละมุ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงปัณณิกา  แคล่วคล่อง โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
737 นางสาวปาณิศา  แสนใจธรรม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
738 นางสาวปาริชาต  พนิตนวกิจ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงปาลิกา  ศรีนวล โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงปิยธิดา  ชอบประดิถ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
741 นางสาวปิยาพร  ชื่นเรณู โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงปิยาภรณ์  พ่วงแม่กลอง โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงปุณยวีร์  รุนอร่าม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงปุณยวีร์  เจริญราษฎร์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงพรพิมล  เกตุรัตน์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงพรสินี  แม่นศร โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงพรสุดา  ทวนประชุม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายพระนาย  เทวบุญ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
749 นางสาวพัชชาพร  แก้ววารี โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงพัฐธนัจกร  จันทร์น้อย โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงพิชญ์สินี  กาเหว่าลาย โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  พงษ์น้อย โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงพิชานันท์  ชวลิตานนท์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายพิพัฒน์  เพิ่มพูล โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พันธุ์เมธาฤทธิ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  นวลไทย โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงภัคชราภา  อินทยารัตน์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
758 นายภัทรดนัย  ดิษฐาน โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
759 นายภัทรวินทร์  รุ่งพนารัตน์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
760 นางสาวภัทรานิษฐ์  โคนาหาร โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงภัทราภรณ์  สุทธิเสริม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายภีมเดช  สวัสดิ์พันธ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
763 นายภูวดล  ส่องสี โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายมนต์ชัย  ซกจิตั้น โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงมนัญชยา  พลกำจร โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงมนัสชนก  สุดสวาสดิ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงมนัสนันท์  กิตติปุญญพัตน์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายรณกร  เจริญสุข โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงรวิกันต์  เฉลิมโชคปรีชา โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายรวิชญ์  เรืองสุริยกิจ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงรวิสรา  คงสุวรรณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
772 นายรัชพงศ์  พินสุวรรณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงฤทัยรัตน์  เจริญวุฒิพร โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงลลิสา  น้อยนาเวช โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงวรนิษฐา  พงษ์ลิมานนท์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงวรัญญา  ผาทอง โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงวรัทยา  สินสุภา โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงวริศรา  ขาวเนตร์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงวริศรา  วรรณนิยม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงวริศรา  อัคราจินดากุล โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงวาสนา  อำนวย โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ดีรอด โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงวีรภัทรา  คะโรมิ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงศรัญญา  สอนสุภา โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงศรีรัส  ภูมิคอนสาร โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
786 นางสาวศศิธร  เพชรวงศ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงศศิธร  ไพลดำ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงศศิวรรณ  พุ่มกะเนา โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงศศิวิมล  จิรเศรษฐานนท์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายศักย์ศรณ์  แสงสุวรรณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงศิรภัสสร  คชรินทร์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงศิรินภา  แซ่อุ่ย โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงศุกลภัท  เมฆฉาย โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงศุภกานต์  เกษทองคำ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
795 นายศุภกิตติ์  หนูฤทธิ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายศุภโชค  วรรณสวัสดิ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงศุภัคษร  ซกจิตั้น โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายสรพินญา  เกษแก้ว โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงสลิลทิพย์  แก้วบังตู โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงสาริศา  จันทร โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายสิทธิโชค  จันแนม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายสิรวิชญ์  อัมฤทธิ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงสิริกร  กลับวิหค โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
804 นางสาวสิริวรรณ  นาคสุวรรณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงสิรีธร  ไชยกิจบำรุง โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงสุชานาฎ  ศรีภักดี โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงสุชานาถ  อาจหาญ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงสุชาวดี  ชนาผล โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายสุทธิกร  ช่อชั้น โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงสุธิชา  นิ่มน้อย โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงสุรีย์มาศ  จินาอู โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายสุวิจักขณ์  อักโข โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
813 นางสาวเสาวลักษณ์  จุลสิทธิ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
814 นางสาวอนรรฆวี  นิลยกานนท์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายอนุวัต  อังศุภานิช โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงอภิษฎา  แซ่ติ้ง โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
817 นางสาวอรณิชา  สวัสขิง โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงอริศรา  จันตรา โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
819 เด็กชายอลงกฤต  เหล่างาม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
820 นางสาวอัญชิษฐา  เผือกเนียร โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงอัญดา  บุญสม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายอานนท์  เมืองประสงค์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายกรณ์  ฉายากุล โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงกัญจนพร  แก้วลอดหล้า โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กชายกันตพัฒน์  ใจเปี่ยม โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายคณิศร  เพชรรัตน์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงจิตติมา  ทองย้อย โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงจิรวรรณ  เกตุแก้ว โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงชนัญญา  สุชีพ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูเสือหึง โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงณิชาภัทร  นิลสวัสดิชัยกุล โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายดนุพัศ  สุวรรณมณี โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายธณกฤต  มีจีนา โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายธนกร  ปัญญาโรจน์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายธนวินท์  ธรรมนารักษ์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองย้อย โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงธรรญยพร  นวลศรี โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กชายธรรมากร  โชติมันต์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงธัญชนก  ฉิมจินดา โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงธันยพร  จันทร์สุข โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงธีรดา  วิรัญญแพทย์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายนราวิชญ์  เพชรสุวรรณ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงบุษรา  แซ่ตั้ง โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงปัญญาทิพย์  ปิยะณัตดิ์พูล โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงปานชนก  ภัทรสิทธิรักษ์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงปิ่ณปิณัฐ  ชีพวรรณ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กชายปิยพัฒน์  แก้วมูล โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายพรเทพ  อินทะจักร์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายพลพจน์  แสงเกตุวนาวิจิตร โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แกล้วทนงค์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงพิชชากร  ศิริพรหม โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงพิชญาภา  เสวกฉิม โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงพิมพ์สุดา  โตพุนพิน โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายพิสิษฐ์  สุขศรี โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงพีรดา  จำปาจวบ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กชายพีรภัทร  จาวยนต์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กชายภักดี  เกียรติบุญญาฤทธิ์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
858 เด็กชายภัทรพล  นวลสั้น โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายภูวศิษฏ์  กาญจนสงคราม โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายไมเคิล  เลากุลศานต์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงรวินันท์  ลาภมี โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงวรางคณา  สร้อยชมภู โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายวสวัตติ์  สมพิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงวิมลลักษณ์  เอกธนันต์กุล โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงศศิประภา  อรุณโชติ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
866 เด็กชายศศิวงษ์  กองจันทร์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายศิวกร  จันทร์ศรี โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
868 เด็กชายศุภกิตติ์  สังข์สิงห์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงสิรีรัศมิ์  ครองไกรเวช โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายสุพศิน  สอนสวัสดิ์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงเหมรัชต์  เอกพจน์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายอุกฤษฏ์  หลักปัญญา โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น