รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดิษฐกระจัน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองมูล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกมลวรรณ  นาคพิทักษ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกรชนก  สุวรรณศรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายกรวิรัชย์  จันทา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายกฤชฎา  คำเสียง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายกฤติน  ศรีชมภู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายกฤษณ์ปาณัสม์  พ่อค้า โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกัญญ์พชิรา  เฉลี่ยสมบูรณ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฉิมวัย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีวิเชียร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายกัณษพิชญ์  เพ็งรุ่ง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สิทธิเกรียงไกร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายกันต์กวี  เผ่าพงษ์จันทร์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงกันยกร  จันทีเทศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงกันยารัตน์  จันโท โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงกานต์นรี  อนุศรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายกิตติ  ชูเมือง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายกิตติเดช  เพิ่มวิเศษ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงกุลจิรา  มานะวิน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายเก่งการ  รัตนคำสกุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
22 นายเกื้อกุล  เชานสกุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายคเชนทร์  ชัยศิลป์เจริญ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายคฑาวุฒิ  แก้วสระแสน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายคเณศ  นามรักษ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายคนธ์พงษ์  พลายมีนพเก้า โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายคุณณ์  ผลจรัญ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายจักรกริช  เพียรภักดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายจารุกิตติ์  ธีรนนท์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายจารุกิตติ์  อมรเศรษฐชัย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายจิณณะ  สุธาพจน์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงจิตตวรรณ  จำปาเงิน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายจิรกร  พันธุ์พฤกษ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายจิรภัทร  จิราวาณิชกุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายจิรภัทร  ดีเพ็ง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายจิระเมธ  ทรัพย์วิริยะกุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงจิรัชญา  คงธนสมบูรณ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงจิรัชญา  โพธิ์น้อย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงจิรัชยา  แผนสมบูรณ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายจิรัฎฐ์  จุลบุญญาสิทธิ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายจิรัฏฐ์  อริยอาภากุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายจิรัฏฐ์  เที่ยงธรรม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายจีระวัฒน์  มัลฑากาญจณ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงจุรีรัตน์  จูมศรียา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายเจษฏา  อันฐาเชษ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงชญาดา  วศินนิติวงศ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายชญานิน  คำอุ่น โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงชญานิษฐ์  มณีสุวรรณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายชนเทพ  รุ่งกำจัด โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายชนม์ชนันทร์  สกุลพราหมณ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายชนาธิป  ตังวาพรรณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงชนิกานต์  มีวงษ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงชมมณี  พระศรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงชยานันท์  สุวรรณรักษ์กูล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายชวพล  เชาวนสกุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายชัยวัฒน์  ร่มโพธิ์ชี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงชานิสา  แจ้งประจักษ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายชิษณุพงศ์  ชูพรหม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงชุติมณฑ์  สันติกิจรุ่งเรือง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงญาณิศา  สรหงษ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายฐานพัชร์  รุ่งโรจน์รัฐโชค โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงฐิตารีย์  เทียบสี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  เปียนประโคน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายฐิติพงศ์  น้ำใจดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายณชพงศ์  คำแผง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายณฐกร  มณีวงศ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายณฐกร  เอี่ยมน้อย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงณภัทร  ชินสุวรรณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายณภัทร  ยศศักดิ์ศรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายณภัทร  ศิลป์ไพบูลย์พานิช โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายณรงค์รัชช์  ฝึกความคิด โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายณัชพล  วังวงศ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
73 นางสาวณัฏฐ์ณริน  ผิวเกลี้ยง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงณัฐกานต์  สว่างอารมณ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
75 นายณัฐกิตติ์  ปาลพันธ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีธุระวานิช โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
77 นายณัฐกิตติ์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงณัฐจรีย์  ธูสรานนท์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงณัฐญา  บุญมียงค์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงณัฐณิชา  อึ้งเจริญชัย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงณัฐธิดากร  แสนสิงห์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายณัฐนนท์  เลิศวิลัย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายณัฐพนธ์  ชาวสมุน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายณัฐพล  แสงอรุณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายณัฐพัชร์  แสงอรุณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายณัฐพันธ์  สวนจันทร์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงณัฐริการ์  หงษ์เขียว โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายณัฐวรรธน์  ศีลประเสริฐ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายณัฐศิษฏ์  ฉิมพันธ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองสุข โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงณิชาภัทร  วุฒิชัย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายดลพัฒน์  ลิ้มจันทร์ทอง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายดุสิต  คนทน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงตะวัน  อุ่นเต็มใจ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายติณณ์ภพ  รัตนจรรยา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายเตชภัทร  พัวประเสริฐ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายเตชัส  เตชะวัชราภัยกุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายทศพร  แตงระย้า โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายทศวรรษ  สุดสวาท โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงทิฆัมพร  สุวรรณประทีป โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายทินภัทร  ศรีวิชัย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
102 นายทิวัตต์  วังกรานต์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายธนกร  เกตุคง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายธนกฤต  ศรีถัน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายธนกฤต  โสมภีร์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายธนกฤษ  ไตรสังข์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายธนชัย  จันโท โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายธนดล  พรหมแท่น โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายธนนรินทร์  ตฤณชาจิวณิชย์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
110 นายธนภรณ์  พูนดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายธนยศ  สายมาลา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายธนวัฒน์  สาภักดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายธนวินท์  ใจกล้า โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายธนเสฏฐ์  แสนเสนากุลโชติ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงธนัญชนก  ขวัญอ่อน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายธนันชัย  หงษ์โต โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงธมลวรรณ  แดงประเสริฐชัย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายธรรมรัตน์  จันภาวะ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงธัญจิรา  ปิ่นวิเศษ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงธิชา  แช่มช้อย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายธีรภัทร  สุนทรวิภาค โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายธีรยุทธ  คงสุข โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายนพพร  ธีรนนท์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
124 นายนพอนนต์  ิพินิจพานิชย์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายนภัทร  ศรีอินกิจ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายนราวิชญ์  แก้วปานกัน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงนฤสรณ์  ศรีดา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายนวัตกรณ์  ชูจิต โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงนันทกานต์  รอดหงษ์ทอง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายนาคสิษฐ์  นาคไพรัช โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงนิติพร  แสงภู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายนิธิภัทร  รู้รอบดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายนิธิวิชญ์  คมขำ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายเนติภูมิ  อุรารักษ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายบดินทร์วัตต์  กุลชนะเชาวน์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายบารมี  ร่วมรักบุญ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายบุญญรัตน์  อุบลดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายบุญบารมี  บุญมี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายบุรินทร์  ปีตรังสี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายปฏิพล  แซ่วี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายปฏิวัติ  ลาภใหญ่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงปภัสสร  กล้าหาญ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายปรวัฒน์  อมรเศรษฐชัย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายปริญญา  เจริญศิลป์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงปริตาภา  ศรีดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงปริม  กระแจะเจิม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงปริยากร  ศรีสุริยาพัฒน์กุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายปัญญา  ธรรมสามิสรณ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายปัณณธร  ศรีแจ้ง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
150 นายปัณณสิทธิ์  ถาวรศักดิ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงปิยวรรณ  จำปาดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงปิยะรัตน์  ชลาลัย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายปีใหม่  เจริญสม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายปุณณาพัฒน์  สีชาวนา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายปูรณ์ปริญ  กระแจะเจิม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายพงศพล  พันธุ์พฤกษชาติ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงพรกนก  สุระนันทร์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงพรกมล  กล่ำจตุรงค์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงพรรษา  หมอยาดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายพฤกษ์ตะวัน  ชาวบางงาม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายพฤกษ์  สุขวิลัย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงพิชญาภา  คล้ายมาลา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงพิมพ์คุณา  บดีรัฐ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เพ็งโตวงษ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายพิษณุพงศ์  ทรงปภาทรัพย์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
166 นายพีรพล  สำราญ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
167 นายเพชร  อยู่โพธิ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายภคพัฒน์  ปทุมสูติ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายภัคพงศ์  พันธุ์พฤษชาติ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงภัทรชียา  อุทัศน์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงภัทรภร  ปัชชา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
172 นางสาวภัทรภร  สว่างอารมณ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงภัทรวดี  โพธิ์เตียน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายภาณุพงศ์  ปาลวงษ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายภาณุวิชญ์  ย่อมมี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงภิรัญญา  แดงประเสริฐ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายภีมนัจส์  จันทวาท โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายภูดิท  ศิริวัฒน์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายภูธนดล  หงษ์โต โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายภูมิพัฒน์  ดีทโชค โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายมกรชัย  โค้วอุดมประเสริฐ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงมนัสนันท์  เกตุชะรักษ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงมนัสนันท์  โพธิ์สิงห์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงมัชฌิกา  แบนประเสริฐ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  กันตรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
186 นางสาวยมลภัทร  ลัยวงษ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายยศพนธ์  เกตุแก้ว โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายยศพล  ข้องม่วง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายยศพัฒน์  กิตติวรวัฒน์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายรพีพงศ์  ตั้งธโนปจัย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายรัชชานนท์  ศรีทองกุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงรัตติการ  เรือนแก้ว โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายรัตนโชติ  อ่ำสกุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงลลิตา  น้อยแพงดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายวชิรวิชญ์  จุลบุญญาสิทธิ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
196 นางสาววรภัทร  พลายละหาร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงวรรณธิตา  นูมหันต์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงวรรณพร  พลายระหาร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงวรรณพรรษา  มณีอินทร์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายวรวรรษ  สว่างศรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงวรวลัญช์  สุระตโก โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
202 นางสาววรัทยา  ศรีคำแหง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงวริยาณัฐ  ยศศักดิ์ศรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายวัชร  โตริด โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายวัทธิกร  เอี่ยมสวัสดิ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงวิชญาพร  บุญโต โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
207 นายวิทยา  จอมเศรษฐี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายวีรกร  ประจงการ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายวุฒิชัย  ตั้งไทยขวัญ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
210 นางสาวศรัญญธรณ์  กายทิพยเดช โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายศรัณย์  จิวรรจนะศิริ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงศลิชา  อึ้งเจริญชัย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายศิวกร  หอมระรื่น โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายศุภกร  อินทร์เพ็ญ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายศุภกร  อ่ำเกิดชัยสกุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายศุภกฤต  พินนาพิเชษฐ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายศุภณัฐ  ม่วงน้อย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายศุภวิชญ์  ทวีวงษ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีสุริยาพัฒน์กุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายศุภศิษฏ์  ดีปลอด โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายศุภากร  มลิชัย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงศุภากาญจน์  วรัตถ์สุวรรณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายสกุลกฤติ  ปั้นงาม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายสรภพ  อึ้งเจริญทรัพย์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
225 นายสรวิชญ์  นันทปิยะวรรณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงสรัญญาพร  ใจเด็ด โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายสหวุฒิ  ขำขม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายสัญญา  พิลาดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายสัณหวัช  สืบสาย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายสันติ  ภูเหมือนบุตร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายสิชล  ทองประศรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
232 นายสิทธิภาค  สุนทรวิภาค โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายสิรภพ  พันธ์สน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงสิรินทรา  พิลาชัย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายสิษฐิภาคย์  ประพันธ์พักตร์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงสุทธินันท์  เพชรทอง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงสุพรรณิก์กา  อภิวัฒนะสิริสกุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงสุภพรรณนีย์  ภู่มาลา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงสุมินตรา  แก้วมณี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  โฉมงาม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงโสภณัฐ  ตั้งทีฆกูล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายอคิราห์  เพ็งชะตา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายอธิชา  มั่นคง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
244 นางสาวอภิชญา  บุดดาเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงอภิรดา  คำพงษ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงอภิษฎา  แท้สูงเนิน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงอรปรียา  อากรชี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงอรัญญา  คำนวนศิลป์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงอัจจิมา  มั่งลิ้ม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
250 นายอาชวิน  ลีอารีย์กุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายอิทธิมนต์  ทิพเนตร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายอีศภัทร  เรือนทองดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงกนกกร  ยอดศรี โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงกนกรดา  แหวนทองคำ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงกมลชนก  อัปมะเย โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงกรศิรินทร์  พาเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงกษมา  ครื้นน้ำใจ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงกษมา  คุ้มประดิษฐ์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงกัญจ์นภัส​  ผาสุข โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงกัญญรินทร์  นาคะประเสริฐ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงกัญญวรา  พงษ์พันธุ์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หงวนตัด โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายกันตพัฒน์  ชัยรัตน์เมธี โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงกัลญา  คำศิริ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงกานต์ธิดา  พันธุ์ใย โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายกิรติ  โพธิแดง โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงกีรติกา  ทนุการ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงเกวลิน  หิรัญกิตติกร โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีบรรพต โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
270 นางสาวขวัญชนก  ชาวอบทม โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงครองขวัญ  ล้วนเนตรเงิน โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงจรัณญา  กัลยาณพจน์พร โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงจอมขวัญ  บุญแย้ม โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
274 นางสาวจารุศิริ  กิจจารุวงษ์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงจิรกาญจน์  เทพชำนิ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงจิรชยา  ขุนจันทร์ดี โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงจิรัจฌา  พันธุ์พฤกษ์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายจิรัสย์  แก้วแสง โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงจุฑานมาศก์  ภูมิดิษฐ์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงเจ้านาง  พงศ์ทวีไชย โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงฉันชนก  ปางรัสมี โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงชนานาถ  แวงดงบัง โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงชมตะวัน  ปุ่นนิ่ม โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงชยาภรณ์  นาคยศ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงชลฑร  ไชยชนะ โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงชลดา  อนันต์วัฒนากุล โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงชลันธร  ศรีภุมมา โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงชัชชญา  สะอาดดี โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงชาคริยา  วิไลเนตร โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงชิชฎา  เกษตรเจริญกิจ โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขัณฑ์ประภาพกุล โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงญาณิศา  นาคนิยม โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีวรรณ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงญาณิศา  สกุลเพชรอร่าม โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงฐิติญา  จิตรอารีย์รักษ์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงฐิติวรดา  บุญเกิด โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงณภาภัช  ช้อยเชื้อดี โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงณรัชต์หทัย  เกษมภิญโญสิน โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงณฤชล  จงสมจิตร โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงณัชชา  พิมใจใส โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงณัชชา  อึ๊งพลาชัย โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พงษ์โพธิ์ชัย โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เทียนสว่าง โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  วรรณสุข โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงณัฐกมล  โรจน์บุญถึง โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงณัฐชา  กาฬภักดี โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงณัฐณิชา  จิตพินิจยล โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงจันทร์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงณัฐณิชา  ยิ้มช้อย โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงณัฐณิชา  ใคร่ครวญ โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงณัฐนรี  วังเสาร์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงณัฐนันท์  นุชนา โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงณัฐนิชชา  เชื้อเล็ก โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงณัฐพร  แก้วเจริญ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงณัฐภัทร  อารมณ์สวะ โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงณัฐวรา  พลมั่น โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายณัฐวัฒน์  รอดสะอาด โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงณันฑวรรณ  ศรีคำ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงณิชา  ศิริวัฒนากร โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงณิชาพัชร์  หมื่นสุกแสง โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงณิชาภัทร  รอดพ่วง โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงณิชาภา  แช่มวงษ์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงดุจพราวเดือน  นลวชัย โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงธนพร  ก้อนชัยภูมิ โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงธนภรณ์  ศิลาภักดี โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงธนัชพร  คงเปีย โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
327 นายธรรศสิต  วรรณโชติผาเวช โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงธัญชนก  ครื้นน้ำใจ โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงธัญชนก  มั่นคง โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
330 นางสาวธัญชนก  อุรินคำ โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงธัญญ์ณรี  แย้มอนันต์ชัย โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงธันยณัฐต์  ขลังธรรมเนียม โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
333 นายธีรเจต  ยงพิศาลภพ โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายธีรพันทุ์  ไกรทองอยู่ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายธีริทธิ์  ตันติโรจนาเมธ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงนภมร  อารมณ์สวะ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงนภสร  พันธุ์แตง โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายนวนนท์  จันทร์วาววาม โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ตันพิรุฬห์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงนันทวัน  แก้วกล้า โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
341 นางสาวนานา  กุลจิตติพิริยะ โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงเบญจพร  ฉัตรมงคลพาณิช โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงเบญญาภา  เเซ่อึ้ง โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงปนัสยา  จันทร์เทศ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงปภาดา  สุวรรณบุญฤทธิ์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงปภาวรินทร์  น่วมศรี โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงประภาภรณ์  สุขสุวรรณ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงปริยาภัทร  นาคยศ โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงปวรวรรณ  สุวรรณประทีป โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงปวริศา  ฉิมวงษ์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงปวัณรัตน์  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายปัฐน์  วัฒนพงษ์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงปัณณธร  เลาห์เจริญบัณฑิต โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงปานชนก  ปรีชาวิทย์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงปายหนาว  คุณากรกุล โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงปารมี  อ้วนเจริญ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงปุญญิศา  พลเสน โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงปุญญิศา  รัศมี โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงปุณฑริกา  มณีวงษ์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงปุณยพัฒน์  รูปขำดี โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงเปรมธีรา  ธีระกุลพิศุทธิ์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงเปรมพิศุทธิ์  ธีระกุลพิศุทธิ์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายพงศ์ศิริ  หลงสมบุญ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายพงศ์สิริ  ศรีอนันต์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงพรรณทิภา  พันธ์ชูชาติ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
366 นางสาวพรศิริ  สดบัวงาม โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายพลวรรธน์  อ่อนละออ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงพลอยชรัตณ์  เมฆขาว โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงพลอยพิชชา  เฉลิมเตชวงศา โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงพัชรพร  จะบัง โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายพัชรพล  คุณวโรตม์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงพัชร์อริญ  นาคะประเสริฐ โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงพัทธนันท์  นุชนา โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
374 นางสาวพัทธ์สิริ  ตั้งสะสม โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงพัสวี  ดวงดาว โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงพิชชญา  นาคใหม่ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงพิชญา  ธรรมปราณีสุข โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงพิชญาภา  ดนุไทย โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
379 นางสาวพิชามญชุ์  พรวงค์เลิศ โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงพิมพกานต์  เกตยืนยง โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร์ศิริสกุล โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงพิมพญา  รัตนชาติชัย โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงพิมพ์นภา  ภมรสุพรวิชิต โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงพีรดา  บุญครอบ โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายพีรวีร์  กิจพิทยาฤทธิ์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงพุทธรักษา  เขาแก้ว โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงพุทธิดา  วัฒนาไพศาลตระกูล โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ผลมะไฟ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เรืองทอง โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงภคพร  พุทธโอวาท โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงภควรัญชญ์  ทองบุญเหลือ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงภทรภร  อุทัด โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงภัคพร  เวทยานนท์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายภัทรพล  กลั่นสุภา โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงภัทรวรรณ  อนุสรานนท์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายภูมิพัฒน์  ปัญญาภู โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
397 นางสาวมุกอันดา  เรืองหิรัญ​ว​นิช​ โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
398 นางสาวโยษิตา  โฆษิตเกษม โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงรดิธา  กรุดเพ็ชร โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงรวิสรา  โค้วอุดมประเสริฐ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงรัญชิดา  อสัมภินพงศ์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงรินรดา  จริยารังษีโรจน์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงรินรดา  โพธิ์ศรีทอง โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงรุจิรา​ภา​  อรุโณทัย โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงลลิตภัทร  จัทร์ดัด โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงวรันตรี  ทิมใจทัศน์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
407 นางสาววิสสุตา  โรจน์บุญถึง โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงวีรดา  อ่ำพริ้ง โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงศจี  สุพรรณธนพงษ์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงศวรรยา  ศรีจันทร์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายศักดินนท์  วรรณะ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงศาศวัตรา  ศรีเหรา โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงศิริวรรณ  ทัพเกษตร โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงศุทธินี  อินสว่าง โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงศุภรัชตา  คูหาพัฒนกุล โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
416 นางสาวศุภิกา  ว่องทรัพย์เจริญ โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงศุภิสรา  ฟักอ่อน โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงสจธฬ  เที่ยงธรรม โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
419 นางสาวส้มจีน  แสงสำลี โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงสาริศา  ขันธนิยม โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงสิตาภา  ปิ่นวิเศษ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงสิริกาญจน์  วงษ์ปรีดี โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงสิริเพ็ญ  ดิษฐ์กระจัน โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงสิริภัทร  อินทร์ใจเอื้อ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงสุชัญญา  สถาปนพิทักษ์กิจ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงสุปรารินทร์  จันทรานุตสถิตย์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
427 นางสาวสุปรียา​  คงมั่น โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงสุรีรัตน์  ทับทิมดี โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงอดิพร  จีรติวรา โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงอรนลิน  แป้นทองคำ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงอริสา  แก้วพานทอง โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงอลินสิตา  นิธิศนวพัส โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงอลินสิตา  เพ็งสินพงศา โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงอลิสา  อัศวัฒน์วิไกร โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงอิสราภรณ์  เจนประเสริฐไกร โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงไอย์รดา  จิตรอารีย์รักษ์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
437 นางสาวแเพรวา  ประเสริฐ โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายคณิศร  พัฒนลักษณ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายจตุรภัทร  ธนบูลย์ทวี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
440 นางสาวชาลิสา  แตงทอง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงณิชาภา  บำรุงราษฎร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายทีทัช  พัชรวลิต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายธนกฤต  สุรพานิช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายธนโชติ  ลิ้มชัยสกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา  นิธิกุลธนสิทธิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงธีนิดา  ลีนานุวัฒน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายธีร์ธวัช  เจริญผล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
448 นายธีวสุ  กันชาติ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายปฐวี  สุวรรณคร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายปรัตถกร  จันทร์หอม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายพชรวรรษ  ศรีกัลยา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายพรภวิษย์  ทวีสิงห์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายพศวีร์  ดาบธรรม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายพาทิศ  อิ่มทรัพย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงพิลาศลักษณ์  นิ่มอนุสสรณ์กุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายพีระวัฒน์  มนต์วิเศษ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายภาวิช  ยาสุวรรณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายวัทธิกร  หนองน้ำขาว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงศชล  พัชรชวลิต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
460 นายสรนรินทร์  ทิมชล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงสายธารทอง  แจ้งสว่าง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายสุคทัต  พงศ์อัมพรไท โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายสุรทิน  พงศ์อัมพรไท โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงสุรัมภา  พงศ์อัมพรไท โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรีวงษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงกชมล  ศรีศักดา โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงกนกวรรณ  สระทองเเหง็ด โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายกมล  พันธ์รัตนานนท์ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายกรวิชญ์  อินพันธุคำ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงกัญญา  เนียมหอม โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงกัลญากร  สุนทรวิภาต โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงกาญจนิกา  สลักเพ็ชร โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายกิจรุ่งโรจน์  นันทาธิราช โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายขจรศักดิ์  เมธีวรรณกุล โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงครองขวัญ  แสวงหา โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงคลัชนันท์  เอี่ยมศรี โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงจณิสกานต์  เดชดี โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายจารุวัฒน์  รอดูเพชร โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายจิรพัฒน์  เอี่ยมใจดี โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงจิราภรณ์  แก้วแกมทอง โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงจิราภา  ผิวชะอุ่ม โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีเหรา โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงชญาน์นันท์  หวังทรัพย์ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงชญานิษฐ์  สีนวล โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงชญาพัส  วีระเสนา โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงชนมน  เอกวณิชชาญ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายชยางกูร  กรุดมณี โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายชลธี  วงศ์ศรีสังข์ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายชลสิทธิ์  ออระเอี่ยม โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายชวกร  ทรัพย์สงเคราะห์ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายชวกร  เหมือนแก้ว โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายชัยนันท์  บุญสิงห์ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายชาติวัฒน์  พันธ์ล้อม โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงชุตินันท์  อินสว่าง โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายโชติภัทร์  ศรีบัณฑิต โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายฌาณชยุตม์  ด้วงน้อย โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงญาณิกา  ทองยิ้ม โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงญาณิศา  พรน้ำเงิน โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงญานน  จนารจน์ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงฐิติวรดา  จารุรัชตเมธา โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายฐิติวุฒิ  สุขสม โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงณกัญญา  ปานดอนลาน โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงณญาพล  พงษ์ศิลป์ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายณฐกร  ปทุมสูตร โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายณฐกร  แก้วบัวดี โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายณฐนนท์  แก้วบัวดี โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงณัชชา  แก้วสุขใส โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงณัชชานันท์  โพธิ์ศรีทอง โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงณัชชารีย์  สืบศักดิ์ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงณัชปภา  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พุทธจักรศรี โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  บาลไธสง โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงณัฐฐธิดา  ฉิมวัย โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงณัฐณิชา  รังสรรค์ลิขิต โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงณัฐนันท์  ดาสม โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงณัฐภรณ์  อุ่นใจ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงณัฐภัทร  ช้างเขียว โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายณัฐภัทร  รักอู่ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายณัฐภาส  หล้าพรม โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงณัฐสิรีรดา  เมืองวงษ์ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงณิชา  นักใจธรรม โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงทิพรัตน์  ชมชื่น โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายธนชัย  เหมลี โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายธนเดช  เตียงนิล โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายธนธรณ์  รุ่งเรือง โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายธนธรณ์  แสนชา โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายธนพงษ์  เกรียงไกร โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงธนภรณ์  ทองยินดี โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายธนภัทร  โพธิ์ทอง โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงธนวรรณ  กาญจนะ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายธนวัฒน์  ชายสีอ่อน โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายธนวัฒน์  เปี่ยมสุข โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายธนัท  อรุณศรีพิมาน โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายธนันศักดิ์  เที่ยงธรรม โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายธนาคิม  พรหมชนะ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายธรรมศักดิ์  เหมเวียงจันทร์ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงธัญญรัตน์  พิมพ์อุบล โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงธัญรดา  เกษสง่า โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงธาราเพชร  กรึกกรอง โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงธิดารัตน์  โพธิ์ทอง โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายธิติพันธ์  ศิริอรุณรัตน์ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงธิติมา  รักราษฎร์ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายธีรพัฒน์  อุทัศ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายธีรภัทร  หวังสันติ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายนนทพัทธ์  พานทอง โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงนภัส  รักษาผล โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ดอนหงษ์ไพร โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงนรีกานต์  จรเข้ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงนฤมล  นาคทองอินทร์ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงนฤมล  แจ้งธรรมมา โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงนันท์นภัส  จินดาเกียรติ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายนาวี  กองม่วง โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายนิทัศน์  สุดนาลาว โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายนิธิพัฒน์  มีภาษีมีภาษี โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงเนตรตะวัน  แก้วบัวดี โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงเนตรลดา  ปรีสงค์ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงบวรลักษณ์  รุ่งแจ้งดี โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงบุญยศิริ  มณีกุล โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายปฏิพัทธ์  ศรีเหรา โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงปณิตา  เอี่ยมอิ่มบุญ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงปทุมมาศ  พยาบาล โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงปรายรุ้ง  อรุณแสงศิลป์ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายปริญญา  หอมบานเย็น โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงปรีดารัตน์  ศรีบุญเพ็ง โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายปัณณวิชญ์  ว่องเจริญพร โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงปาริตา  ศรีภุมมา โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงปิยธิดา  คล้ายสินธุ์ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงปิยภรณ์  ศรีเหรา โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงปิยะธิดา  รักอู่ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  เหล่าสกุลสมบัติ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงเปมิกา  คล้ายกระแส โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายพงษ์กรณ์  กาญจนาโกสุม โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายพงษ์ธร  เกตุทอง โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงพรชนัน  จันทะเวช โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงพรประภา  ขันแก้ว โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงพรพรรณ  ก้อนชัยภูมิ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงพรพิมล  อาจคงหาญ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงพรรณราย  ผู้มีทรัพย์ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงพรรณิภา  จันทร์เทียมฟ้า โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงพรรวินท์  จักกภูมิ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงพัชรินทร์  มากระจันทร์ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงพัชรินทร์  วัฒนาพิทักษ์พงศ์ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงพัชรี  กัณพัทธณะ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงพัทธนันท์  แสงสุข โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายพัสตร์ฐกร  พันธ์เพชร โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงพาขวัญ  อมรธรรมวุฒิ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงพาณิภัค  กาญจนากาจ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงพิชชาพร  จ้อยศรีเกตุ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายพิทธาธรรม  คำยวง โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ช้างเขียว โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ศรีพุยเดช โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายพีรณัฐ  ตั้งพัฒนาสมบุญ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงเพชรลดา  หลีพันธุ์ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไฝเพชร โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงภัททา  ระย้าย้อย โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงภัททียา  คงเจริญ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงภัทรนันท์  สร้อยระย้า โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายภากร  หอมไม่หาย โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายภาคิน  สำอางตา โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายภาณุพงศ์  สิงห์ทอง โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายภูมิพัฒน์  ชัยกิจพัฒนากุล โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายภูริณัฐ  บุญศรี โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงมธุรดา  คนสะอาด โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงมนัสนันท์  มาโสมพันธ์ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงมยุรฉัตร  สร้างยืนยง โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายรชต  ศรีลาดี โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายรชต  ศิริวรรณ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายรัชตะ  ศรีโพธิ์ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงรัชนีกร  แซ่ล้อ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายรัชพล  นิธิวานิกูล โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายรัฐภูมิ  ลีสุขสาม โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงรัตนาวรรณ  แผนสมบูรณ์ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงรินรดา  จงไพบูลย์ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงรุ่งธิวา  นาชิน โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายวชิรวิชญ์  ทองขาว โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายวณัฐพงศ์  ศรีบุญเพ็ง โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายวรโชติ  ศิริอรุณรัตน์ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงวรดา  ดอนไพรเพชร โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายวรพล  เด่นชัยประดิษฐ์ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงวรัทยา  กรเกษม โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงวรัทยา  เชื้อโพล้ง โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงวรารักษ์  หาญกลับ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงวริสรา  นาคสินธุ์ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายวสันต์  กิจทวี โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงวัณณรัตน์  ชัยมณีการเกษ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงว่านฤทัย  ขันทอง โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงวาร์ธินีย์  ต่ายสกุล โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงวิจิตรา  เพียรทอง โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงวิชญาดา  ชูวงค์วาลย์ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงวิภาดา  ศรีเหรา โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายวีรภัทร  เหลืองอ่อน โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายวีรวัฒน์  วัฒนา โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงศรัญญา  มีสมบูรณ์ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงศรัณย์พร  เกษมศรีสุขสง่า โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายศรุตปาล  ตาใส่ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงศรุตา  บัวสองสี โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงศศวรรณ  แย้มสำราญ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายศิวกร  แผนสมบูรณ์ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายศุภกร  คำไพเราะ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายศุภกร  เชื้อโพล้ง โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายศุภณัฐ  วงษ์ทองดี โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงศุภรัตน์  คชฤทธิ์ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงศุภิสรา  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงสริตา  แสนชา โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงสิณาภรณ์  เกตุงาม โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายสิรภพ  ศรีเหรา โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงสิริกร  ทองยินดี โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงสิริปรียา  จำปาดี โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงสิริยากร  ก้อนชัยภูมิ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงสุคนธวา  โชคนิธิทรัพย์ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงสุชัญญา  คำตุ้ย โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงสุทธิกานต์  แสงสุข โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงสุทิดา  รุ่งแย้ม โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์  ศรีดา โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงสุธิตา  ด้านเนาลา โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงสุพรรษา  กาญจนะ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงสุภรดา  มาตรวิจิตร โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงสุภัชชา  คำตุ้ย โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงสุภัทร์ธิดา  เปี่ยมสะอาด โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายสุวิทย์  ทองช่วง โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ไชยคีนี โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  แก้วลาวขวัญ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงโสรยา  แซ่ล้อ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  สมบูรณ์ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงอภิชญา  โพธิ์ศรีทอง โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายอมรณัฏฐ์  กอแก้ว โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายอมรเทพ  บุญเลิศ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงอรพรรณ  ออระเอี่ยม โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงอรพินท์  บัวงาน โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงอรัญญา  กวานห้อง โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงอรัญญา  ทะนารี โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงอโรชา  มั่นพุฒ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงอังควิภา  ผิวนวลผิวนวล โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงอัญชิษฐา  มณีอินทร์ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงอาภาพร  นิลพัฒน์ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายอิทธิพล  ขำดวง โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายอิทธิพล  ตุนอยู่เพชร โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
678 นางสาวกันต์ฤทัย  โอภาสสุริยัน โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ม.3 คณิต ม.ต้น
679 นางสาวเกวลิน  แตงทอง โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงฐิติมา  จันทร์เกษม โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงณภัทร  สว่างศรี โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ม.3 คณิต ม.ต้น
682 นายณัฐภัทร  คำอินทร์ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายธรรมวิทย์  เตี้ยเย้ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ม.3 คณิต ม.ต้น
684 นายนัฐพล  สาทอน โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายภานุพงษ์  วิภาพันธ์ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ม.3 คณิต ม.ต้น
686 นางสาวศิริลักษณ์  อานมณี โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ม.3 คณิต ม.ต้น
687 นางสาวโสภิดา  แก้วลอยฟ้า โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงกมลชนก  ประทุมทรัพย์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงกรกช  ตันติจรูญโรจน์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายกฤตย์  ศรีรักษ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
691 นางสาวกวินธิดา  ศรีนิล โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงกัญญาภักดิ์  กรานต์บุณภักดี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายกิตติพัทธ์  เปรมสมบัติ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงขัติยาภรณ์  ทวีสุวรรณไกร โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงเขมินทรา  หอมยามเย็น โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายจักริน  เลิศศักดิ์พณิชย์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงจิดาภา  หงษ์วานิชย์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงจิตติณัฏฐ์  อุทัศน์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงชนกนาถ  ตนะทิพย์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงชนิตา  โชติภัทร์กุล โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงชนิภรณ์  แซ่ตั้ง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงชยาภรณ์  แบบประเสริฐ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงชลธิชา  บุญเรือง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายชานนท์  เปี่ยมสิน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายชิษณุพงศ์  กาฬภักดี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายชิษณุพงษ์  รัตนวราภรณ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  มณีวงษ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงณภัสชญา  ชัยศิริธนจินดา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายณัชพล  ขันวิชัย โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายณัฐกร  ทองไพรวรรณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายณัฐกิตติ์  รัศมีแก้ว โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายณัฐดนัย  แก้วเข้ม โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงณัฐนิชา  นิลรอด โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงณัฐวดี  ชีวเรืองโรจน์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายณัฐวุฒิ  สระทองจันทร์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงณัทณภัค  สุธีกุล โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงดวงพร  ปรึกษา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงดุษฎี  ดวงแก้ว โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
719 นายต้นกล้า  อินทร์สุข โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายธนพล  พลอยสุกใส โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายธนภัทร  บุญภูงา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงธนัชพร  วิชชา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายธรรมนูญ  พรมโสภา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
724 นางสาวธัญรดา  เถื่อนสวัสดิ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงธัญวรัตน์  กาฬภักดี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายธุวพัส  การะเวก โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงนภสร  กุญชรกิตติคุณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายนรภัค  พลพุ่ม โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
729 นางสาวนฤภร  โป๊ะแสง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายนวิน  รุ่งสว่าง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงนันท์นภัส  เจริญทรัพย์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายนันทภพ  ไชยชาติ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงนันทิชา  สายชายเพ็ชร โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงนารีรัตน์  สุวิสุทธิ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายนิทาน  กาฬภักดี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายนิธิศ  เสือแดง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงเบญจวรรณ  เพ็งสวย โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายปกรณ์  นรสิงห์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงปภาวิชญ์  สกุลบดี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายปรวัฒน์  หมู่โยธา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงประภาวรินทร์  โชติกเดชาณรงค์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายปัญญพัฒน์  อินสว่าง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงปานฝัน  จันทรดี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงปิยากร  ปิยคุณากร โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงปุณยวีร์  ทีปะลา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายพงษ์ทวัฒน์  หมื่นสิน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายพชรพงศ์  เวชวิฐาน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายพชรวริศษ์  ธูปแจ้ง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงพรไพลิน  ทองนิล โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายพัสกร  ปริวัตรชกุลแก้ว โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงพีมฑกาญจน์  กาฬภักดี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงเพชรดา  กุญชรกิตติคุณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายภัทรดนัย  จังวิบูลย์ศิลป์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงภัทรวดี  ผุยหนองโพธิ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
755 นางสาวภัทราพร  แก้วสถิตย์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายภาณุพงศ์  ปิ่นทศิริ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
757 นางสาวมนกานต์  คำภารัตน์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ขุมทอง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายยศกร  ขุนณรงค์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายยุทธพล  ไกรเนียม โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ทองไพรวรรณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงลภัสรดา  เสร็จกิจ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายวชิรวิชญ์  สุสะเส็ง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายวชิรวิทย์  ภูผา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงวนัชพร  โฉมเชิด โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงวรวลัญช์  เกษมไพบูลย์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายวัชรกร  ธีรนุชพงศ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายศตพล  เกิดสมนึก โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงศิรินทร์ยา  วงษ์สถิตย์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายศิวัช  สถาปกาญพงศ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายศุภกร  ศิลปพงษ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายศุภกิจ  ศรีเหรา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
773 นางสาวศุภิสรา  วงษ์ศรีเพ็ง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงสมิตานันท์  สุขทวี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายสิทธา  พิณรัตน์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงสิริภา  สร้างความดี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
777 เด็กชายสุทธิรักษ์  แก้วเรือง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงสุธาทิพย์  ลีลาศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงสุประวีณ์  วัดทอง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงสุภานิชา  กุญชรกิตติคุณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงอชิรญา  ดวงแก้ว โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
782 นายอธิป  ชาติพุทธิพงศ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงอรณัส  ปิ่นทศิริ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงอริศรา  หงษ์โต โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายอัศวมินทร์  จีนพัน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีโพธิ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงเองเจล่า  ยาค็อบบิ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงกชพร  ชาญชัยเดชาชัย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายกรดนัย  ชิตสุริยวนิช โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงกรวิภา  ยั่งยืน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายกฤชณัท  จันทร์เมือง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายกฤตภาส  สิทธิกรตระกูล โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
793 นายกันตพล  ลิปิเลขนะ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงกานติมน  ลิ้มศิริวัฒน์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายไกสรธนายศ  อุ่นรั้วทิพย์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงขวัญชนก  ถึงสุข โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงขวัญรัตน์  อนุเอกจิตร โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
798 นางสาวเขมอัปสรณ์  แก้วเกิดกิรกาญติ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
799 นายจักริน  เริ่มตั้งสกุล โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงจารีย์  ต้นศรี โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงจิณห์นิภา  มั่นใจ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
802 นายจิรภัทร  ผิวอ่อน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายจิรวัฒน์  มากบุญงาม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีสวาท โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงจุฑามาศ  ค่าโค โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายเจตน์สฤษฏิ์  แฟนพิมาย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายเจษฎาวุฒิ  ฆายะนานนท์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงชนัญชิตา  บุญรักษา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายชนันตนนท์  บวรโภคิน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
810 นางสาวชัญญานุช  จงประเสริฐ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
811 นายชาญบดินทร์  โชครัศมีศิริ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายณพิรัล  อนุวงศ์นวรัตน์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
813 เด็กชายณัฏฐ์กฤต  กาญจนประดิษฐ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงณัฏฐิภา  แซ่ตั้ง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงณัฐกานต์  ปิยะชัยวุฒิ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายณัฐกิตติ์  รุ่งรัตน์พิศาลชัย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงณัฐจิตรา  กล่ำทรัพย์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงณัฐณิชา  งามดี โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงณัฐธิดา  เสนางาม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายณัฐพัฒน์  มเหศศิริ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงณัฐรดา  เจริญเชื้อ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงณัฐริยา  บำรุงราษฎร์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายณัทณพงศ์  คำฝั้น โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงณิชากร  โพธิ์ประภาพันธ์ุ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กชายไตรรัตน์  นามวงษ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายทินกร  แซ่ลี้ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายธนภัทร  ยอดตะโก โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
828 นายธนาธาน  พลายนุกูล โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
829 เด็กชายธนิสร  ราชญาณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายธาวิน  รวีเดชดำรง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายธีธัช  ชมภูศรี โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายธีร์กวิน  บุญมาก โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
833 นายนนทกร  อมรลักษณ์ปรีชา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงนิญาดา  ปะวะภูชะกัง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงเนตรรัตน์  ขุนทรง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงเบญญาภา  แสนชัยสกุลกิจ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงปณิชาณัฏฐ์  นิยะมะ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กชายปภากร  เอกชัยฤดี โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงปภาภัทร  พัชรอาภา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
840 นางสาวปวีณ์ลิดา  ใจสุทธิ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
841 นายปัณณวิชญ์  จันทพันธ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงปิณิษตา  ศรัทธาสุข โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
843 นายปุณยตว์  ก้อนจันทร์เทศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงปุณยนุช  พินิจกุล โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
845 เด็กชายพงศธร  สีมาน้อย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายพชรพล  ภาคทอง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กชายพชรวัฒน์  เสฐนันท์จินดา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงพรจิดา  ชูศรี โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงพรทิวา  สระทองขาว โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงพรธวัล  พุกยิ้ม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายพฤหัส  เกรียงวัฒนะศักดิ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายพลัฏฐ์  ลุ่มสวย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงพัชรีพร  ทองดี โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
854 นายพันธกร  ชิตพันธ์ุ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
855 นายพันธ์ุธัช  ปราการรัตน์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
856 นายพิชชากร  แท่นทอง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงพิชญธิดา  พิมพา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุขพันธ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายพิชาภพ  ธนวัฒน์วงษ์ศรี โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงพิริย์กร  วงศ์ชัยกิตติโชค โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายพิสิษฐ์  ศักดิ์สุภาพ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
862 นางสาวพีราพร  ทิพย์วงศ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงฟ้าใส  มีดี โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
864 นายภัครภัทร  ภักดีนอก โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
865 เด็กชายภัตรพยนต์  ลิ้มกิตติโชติ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงภัทรลักษณ์  เกตุษา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายภัทรวิทย์  เปียถนอม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
868 นางสาวภาวิณี  ฟองจันทร์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายภิพัฒน์มงคล  อยู่สงค์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายมนกานต์  โกศลวิชญะ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงมินตรา  รัตนะ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายรณกฤษ  วิเศษสิงห์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงรวีกานต์  วรรณากาญจน์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายรัชชภูมิ  ทองนพคุณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
875 นายรัชชานนท์  สีผึ้ง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงรุจิสา  สังข์บุญลือ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายวงศพัทธ์  จันโท โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายวรกฤต  แสไพศาล โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงวรรณภา  เสือขำ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายวรเวช  หอมตะโก โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงวรัชยา  สุริยะจันทร์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงวรันญา  วิทยานุกูล โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงวริศราภัทร  ขำญาติ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กชายวีรภัทร  อนนท์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
885 นางสาวศศิมา  ถวิลวิสาร โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
886 เด็กชายสรธร  กมลพันธ์ทิพย์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
887 นายสรวิชญ์  น่วมปฐม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
888 เด็กชายสรวิชญ์  เจริญชัยสมบัติ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
889 นายสรายุทธ์  นาคทั่ง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
890 เด็กชายสหรัตน์  ทิพย์สอน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
891 เด็กชายสัญชัย  ขวัญแก้ว โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายสิรภพ  พุทธรักษา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายสิรภพ  สวนอินทร์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงสิริกร  ศรีสุวรรณดิษฐ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงสิริมา  แย้มพรชัย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงสิริรัตน์  เสือสีห์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงสุดารัตน์  เฮงสังข์วอน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงสุนิษา  บุญชุม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงสุพิชชา  งามดี โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงสุวดี  คชศิลา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
901 เด็กชายอโณทัย  ฉายะยันต์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
902 นางสาวอภิชญา  ชนะไพรี โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงอภิชภา  เดชะบารมีธรรม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
904 นางสาวอภิสรา  ธีระแสงจันทร์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
905 นางสาวอภิสรา  น้อยอยู่ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงอภิสรา  เขียวพริ้ง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กชายอภิสัณห์  เหลืองวรคุณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กชายอริญชย์  คำเภา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงอักศิกา  วิชัยศรี โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
910 นางสาวอำภา  พนาอุดม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
911 เด็กชายอิทธิพัทธ์  จินดาวัฒนภูมิ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายอิศรวุฒิ  กินนร โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงกชพร  สุขสอาด โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงกณิกา  บุญศาสตร์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงกนกพร  ทองแท่งใหญ่ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงกมลชนก  วงศ์ดียิ่ง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงกมลพร  เต่าทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงกมลลักษณ์  เบี้ยวทุ่งน้อย โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงกรกนก  สุวรรณะ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงกรกมล  ธนาณิชนันท์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เสลานนท์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงกัญญาพัชร  รุ่งเรือง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงกัลยกร  วิเชียรกุล โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงกานต์ยุพิน  ไชยพรม โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงกานต์รวี  อรุณมาศ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงกิตติญา  แม้นจริง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงขวัญข้าว  ปันคำ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงคีตกานท์  โพธิ์สุพรรณ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงจรรยาภรณ์  สังวาลเพ็ชร โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงจันทิมา  สมาวงษ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงจารวี  ลัดดากุล โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงจิตรลดา  เข็มทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงจิราพัชร  ใจอารีย์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงใจดี  ชูสุวรรณ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงฉัตรรัตน์  ทองเนาวรัตน์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงฉัตรสุดา  ทิมหอม โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงชนกพร  อวิคุณประเสร็ฐ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงชนานันท์  ใจหาญ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงชลธิชา  กายเย็น โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงชลธิชา  ปิ่นทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงชลลดา  สงพรมทิพย์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงชัยดา  กันตะเพ็ง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงชิดชนก  ทองสวัสดิ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงญาณัจฉรา  แก้วบุญเพิ่ม โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงญาณิกา  แพงรูป โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงฐิดาภา  มณีมโนรถ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงฐิตานันท์  รังสีถาวรวัฒน์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงฐิติภร  สุวรรณะ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงณ้ฐกมล  คชาทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงณภัชชา  อ้นหนองปรง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงณัชชา  สุวิกรานต์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงณัชชา  อ่อนศิริ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  รามินทร์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงณัฐกมล  ปัญญางาม โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ผันสืบ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงณัฐชา  ชะเอมน้อย โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงณัฐชา  แช่มเชียง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงณัฐพร  ณัฐวุฒิ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงณัฐรดา  เพ็งมา โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงณัฐรินีย์  บัวฉุน โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงณัฐศศิ  พิมพ์ศรีกล่ำ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงณิษา  สีสด โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงดวงกมล  ทำกินรวย โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงดาราวรรณ  ยอดเมือง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงตมิกา  ทองเสือ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงทัตติมา  สุขใบ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงทัศนีย์  มาสุข โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงทิฆัมพร  เล่าอุย โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงธนกฤตตา  สาวสวรรค์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงธนัชญา  ชำนาญหาร โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงธนัชพร  เล่าทรัพย์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงธนิศา  บาระมี โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงธนิษฐา  ตันติวนิช โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงธมลพัชร์  ภูบาล โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงธรณจรส  โชตจิตตะ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงธรรมรัตน์  แหวนวงค์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงธรินทร์นาถ  ทองดอนเตี้ย โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงธัชญา  ตันธีระพลชัย โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงธัญชนก  เต็มหัตถ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงธัญรดา  โพธิ์งาม โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงธิดารัตน์  ธัญญเมธากุล โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงธิดารัตน์  เปี่ยมศิริ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงธีรารัตน์  ปรีชาตระกูล โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงนงนภัส  เจียมโมปกรณ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงนรจิรา  ปัถวี โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงนริญญา  วัฒนเหม โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงนวรัตน์  ส้มเอม โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงนันท์นภัส  อันชูฤทธิ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงนันท์นภัส  เก้าลิ้ม โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงนาถลดา  แก้วนิมิตรชัย โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงน้ำทิพย์  อิ่มวงค์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงนิรชา  เทพเทียน โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงบัญชุสา  จันอิน โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงปณัทกมล  แย้มชุ่ม โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงปทิตตา  เสริมสินธ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงปราณปริยา  แสงเพลิง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงปวริศา  เปรมปรี โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงปารย์เลขา  ทูลยอดพันธฺ์ุ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงปิยะนันท์  คำประไพ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงปุญญิศา  ทองสามสี โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงปุณยนุช  ผิวอ่อน โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงฝนใต้  คงยิ่ง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงพรพุทธา  กิตติธรรมนันท์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงพัชชราณัชช์  ศรียารักษ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงพัชชาภรณ์  ไทยล้วน โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงพิชญาภา  คุณประยูร โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงพิณพระนาง  อ่วมพยัพ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงพินันท์ดา  ปักปิ่น โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  อาจน้อย โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  โชคเกรียงไกร โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  บุญมา โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สายแก้ว โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงพิมลวรรณ  ช่างทุ่งใหญ่ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงพีระศรี  ตะหน่อง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงเพชรรัตณ์  คงเข็ม โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  หอมศรีประเสริฐ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงแพรวา  กิจเอนกวุฒิกร โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงแพรวา  ภารินทร์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  พรมสิทธิ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงภัทราพร  อุนวัฒนะ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงภัทราภาณ์  รวยระทม โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงภาพิมล  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงภาวิดา  ดอนสระ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงมณธิชา  งิ้วทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงมานิตา  เสวกจินดา โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงรติมา  ตาทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงรัญสญา  แก้วสุจริต โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงรัตน์ฐาภัทร  ธนานิรันดร์กุล โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงรินรดา  คลังพิมาย โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงลักษิกา  โลหิตพินทุ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงวนิดา  โชติทรัพย์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงวรวดี  สุทิกรณ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงวรัทญา  เนียมจีน โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงวรินญา  ตาปะสี โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงวริยา  คำยื่งยง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงวิภาวี  ชัยชิตนฤมิตร โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงวิมลวรรณ  แซ่จิว โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงศรัณย์ลดา  ธีระแสงจันทร์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงศานันฐินีย์  เหล็งยินดี โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงศิรัญญา  โหละยะวงศ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงศิรินทรา  บุญมี โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงศุภนิษฐ์  อินทนะ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงศุภวดี  ไทรศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงสิรณัฐ  พูนกาญจนะโรจน์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงสิริกร  คำกองแก้ว โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงสิริกร  เข็มทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงสิริกานดา  ผิวอ่อน โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงสิริญาดา  โชติแสงศรี โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงสิริพรรณ  เตชศุภกุล โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงสิริวรรณ  เลาหวิจิตรจันทร์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงสุชาวดี  ภู่พูลเพียร โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงสุฐิตา  โพธิ์ทองนาค โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงสุธัญญา  นามขันธ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงสุพรรณิกา  ไวยบุรี โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงสุวรรณนี  สุปิตาชุน โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงอชิตา  ชนะสีทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงอติพร  เนียมหมวด โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงอนัญลักษณ์  จิตติวัฒนานุกุล โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงอนันต์ญาณ์  พิศิษฐ์โสภณกุล โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงอภิญญา  ปฐมปฐวี โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงอรทัย  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงอรปรียา  ปรีชาสุข โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงอรวรรณ  ศรีพลอย โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงอรินลดา  นราแก้ว โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงอริสรา  ลือมอญ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงอลิศาพ์  คำจ่า โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงอาทิตยา  สิรินราพรรณ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงอาทิตยา  แสนเขื่อน โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงอิษฎาอร  แต้ภักดีขจรกุล โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงกมลวรรณ  เซี่ยงหลิว โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กชายกฤษณพัฒน์  ปัญญาชัยรักษา โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงกัญญาพัชร  จันอินทร์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 คณิต ม.ต้น
1073 นายกัลยวรรธน์  รัศมีโรจน์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงกิตติมา  สระสมทรัพย์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 คณิต ม.ต้น
1075 นายกิติภูมิ  ศรีหรั่งไพโรจน์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงกิรณา  เสถียรบัวงาม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงข้าวขวัญ  สิรวิกัย โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงจิดาภา  เชื้อหนองปรง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงจิตรลดา  อ่อนสด โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงชญาดา  พินิจค้า โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กชายชาติชาย  ทองหอม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1082 นายชูพงษ์  ท่าฉลาด โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงฐิตาพร  พัดโต โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 คณิต ม.ต้น
1084 นายณัฏฐพล  แสงขำ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงณัฐชยา  เรืองจินดา โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1086 นางสาวณีรนุช  วุฒิวิมล โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กชายธนพล  ยิบรัมย์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1088 นายธีรเทพ  สระทองแก้ว โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กชายปริวัฒน์  เพชรสุนทรสกุล โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงปานระพี  ยี่สมบูรณ์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กชายปุญญพัฒน์  สิงห์ถม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กชายพชรพล  ตั๊นเเจริญ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงพรชนก  แสงเทียน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงพรรณนภา  เดชเฟื่อง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงพรสิรินทร์  เปรมปรีดิ์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 คณิต ม.ต้น
1096 นายพีรพงษ์  สระทองโอน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
1097 นางสาวภรณ์ชนก  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงภิรัญญา  ทรัพย์อุดมมาก โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงมนัสนันท์  ผิวเกลี้ยง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงรพีพร  สมท่า โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงรินลณี  พลมนตรี โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงรุจิรา  หว่างดอนไพร โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงลภัสรดา  ลิโมทัย โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงวรกานต์  คชายุทธ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 คณิต ม.ต้น
1105 นายวรภัทร  จิตติชานนท์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กชายวริษฐ์พัฒน์  สิงห์อุดม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงวิภาวี  อวดเขต โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงศุภากร  ผึ้งเล็ก โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงโศภิตตา  บุญครอง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงสุธาวัลย์  ศรีพลทัศน์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1111 นางสาวแสงอุมา  สระทองหน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
1112 นายอภิรักษ์  จันทา โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
1113 นางสาวอภิษฎา  อยู่สะบาย โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กชายอมรพันธ์  สุวรรณสม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงอรณิชา  โตสวน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 คณิต ม.ต้น
1116 นายอัตรวินท์  วงค์ศิลป โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงเขมภัสสร์  โพธิปัญญาญาณน์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงจารุกัญญ์  สร้อยน้อย โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงณภัทร  ระวังชนม์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กชายณัฐพล  สุดชีแสง โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กชายธนกฤต  อุ่นจิตร โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงธนพร  ปิ่นเจริญ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กชายธนวินท์  คงบวรเกียรติ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กชายธนาธิป  แก้วมณี โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กชายนพสิทธิ์  การกระสัง โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงนิตยา  อ้นเพ็ง โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงเนตรรัศมี  บุญฤทธิ์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กชายพงศ์ศิริ  นราทอง โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงพัชรภา  แซ่อั้ง โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงมนัสวิธา  สีชะนะ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กชายเมธี  พ่วงพงษ์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงระวิพรรณ์  น้อยศรี โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงรัตนา  ดิษาภิรมย์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงอนัญพร  โนนคำพันธ์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงอลิสา  เถายา โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงไอศิกา  วงษ์เอี่ยม โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1137 นางสาวกชพร  ซ้ายหุย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กชายกนกสุภัค  แจ่มสว่าง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สายวิวัฒน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กชายกมลวัฒน์  รัตนโชติดำรง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กชายกรกนก  นุ่มกลิ่น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กชายกรวิชญ์  ดาวงษ์ศรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กชายกฤตภาส  ตรุเจตนารมย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กชายกฤติน  พุทธศรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กชายกฤษกร  วงศ์ที โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1146 นางสาวกษมา  สายทา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กชายกษิดิศ  อธิกะ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เนตรสว่าง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงกัญญานัฐ  เอกวรรณัง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงกัญญาวัชร  นิมิตรชัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กชายกันตภณ  ชัยวัชรผล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1152 นางสาวกันยกร  โสณเศรษฐ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงกานต์ธีรา  อุตมะ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงกานต์พิชชา  แสงจินดา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงการดี  โฉมนคร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงกิ่งฉัตร  บูรณพาสน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงกิ่งพัชชา  กิ่งชา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กชายกิตติ  ดวงภุมเมศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กชายกิตตินันท์  สินธุสอาด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงกีรติกานต์  เจียกกระโทก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กชายกีรเทพ  เก่งสร้างทรัพย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงกุลประภัสสร์  อภิพัฒน์จิรา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงเกณิกา  จารุวาทีเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงเกศโสภา  มีพวงผล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงเกียรติญาตรา  สังวาลย์เพ็ชร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กชายเกียรติศักดิ์  มากมีทรัพย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงแก้วตา  อินทวงศ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กชายขจิตพงศ์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  วัยระตา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงขวัญปวีณ์  สุนทรวัฒน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงเขมณัฎฐ์  เขียวสนั่น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กชายคณัชนาถ  เพิงมา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กชายคุณานนต์  กลิ่นทรัพย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กชายคุณานนต์  อมรชาติ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กชายจักริน  สุคนธวารินทร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงจารุพิชญา  จันทรัศมี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงจิดาภา  จำนงบุตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงจิดาภา  วงษ์เพชร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงจิดาภา  เจนกฤติยา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กชายจิรพงศ์  โพธิ์เอี่ยม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กชายจิรพัส  สรสิทธิรัตน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงจิราลักษณ์  อิ้วสว้สดิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1183 นายจีรัชชัย  อุทยาน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงฉัตติญา  ฟักอ่อน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงฉัตรกุล  ศรีอุดร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงชญานุตม์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงชญาภา  รามวินิจ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงชณิสรา  โพธิ์พันธุ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1189 นางสาวชนกานต์  สระสม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กชายชนนน  สุวิทย์สกุลวงศ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1191 นายชนสรณ์  จิรพงศาธร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1192 นางสาวชนัดดา  ชอบธรรม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กชายชนัธพงศ์  กันกง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กหญิงชนาธินาถ  ป้อมประภา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กชายชนาธิศ  ส่งเสริม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงชนิกานต์  กิตติพิบูลย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กชายชยพล  อนุพนธ์วิทยา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กชายชยพันธ์  คงมี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงชยาอร  โสภณวิมลกิจ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงชริสา  ภู่นคร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงชลรัศมี  สุขอร่าม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กชายชวโรจณ์  เสืองามเอี่ยม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงชวัลนุช  ศักโกระ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กชายชวิศ  นิลชำนาญ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ศรีวัฒนตระกูล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1206 นายชาครีย์  เนียมคง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงชาลิสา  วนาประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กชายชินาธิป  เทพาวัฒนาสุข โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กชายชิษณุพงศ์  แจ่มใส โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงชิสาพัชร  แสงตระกูล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กชายชุติเทพ  พรมจันทร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1212 นางสาวโชติกา  แสงวิภาค โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงเฌอ  พิเชษฐ์วิทย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กชายญาณาธร  ปัญญาวงค์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงฐิตินันท์  โพธิ์อาศัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงฑฌนัญ  ธนะเพิ่มพูล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1217 นายฑิปังกร  ดาวกระจาย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กชายณฐกร  สุวรรณราช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงณฐอร  ลิ้มพานิชภักดี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กชายณตะวัน  วัฒนวงศ์ชัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงณภัทร  ต่ายจันทร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1222 นายณรงค์ฤทธิ์  ภักดีบุญญานุกูล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1223 นางสาวณัฏฐณิชา  ชูคดี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ลิ้มตระกูล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1225 นางสาวณัฏฐา  ลิ้มคุณธรรมโม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เรืองศรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงณัฐชญา  นรัฐกิจ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงณัฐณิชา  กงม้า โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1229 นางสาวณัฐณิชา  นามวงษ์ชัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1230 นางสาวณัฐณิชา  ปิยราช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงณัฐทิตา  ไวยกันมา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กชายณัฐนนท์  จารย์โพธิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กชายณัฐพงศ์  สุธีรไกรลาศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กชายณัฐพัชญ์  คุณาธิปศรีตระกูล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กชายณัฐพัชร์  ปิยกาญจน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กชายณัฐพัทร  อิ่มโอชา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กชายณัฐภณ  โกบแก้ว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงณัฐรัตน์  ปุ๋ยรักษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงณิชนันทน์  ทองเย็น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงณิชาพร  สมบูรณ์บัติ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงดลพร  ติรพรวดี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กชายเดชาวัจน์  หิรัญตีโรจน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กชายต้นน้ำ  สุธีบุตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กชายตรีวิทย์  เนตรกันทา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กหญิงตฤณนภาพร  จารุนงคราญ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กชายติณณ์  ภิรมย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1247 นางสาวตุลยดา  สาธรรม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงทรรศนภรณ์  แสงเพชรใส โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงทอฝัน  สุทธิสาร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงทักษพร  รุ่งวิทยากรผดุง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กชายทัศไนย  แซ่ย่าง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กหญิงทิพย์ผกา  ณ สงขลา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กชายเทิดพงศ์  เมฆจินดา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กชายแทนบุญ  กุญชร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กชายธนกร  ผาผาย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กชายธนกร  เบ็ญจมธารกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กชายธนกฤต  ณัฐญานุกูร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1258 นางสาวธนวดี  วิศิษฎ์ศิลป์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงธนัทอร  คงคล้าย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กชายธนิกชนม์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กชายธนิษฐ์  พิมพิศประภานัน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กชายธรา  หทัยทิพรัตน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงธัญญ์กมน  ชินวรสวัสดิื โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กหญิงธัญญารัตน์  นันทะศรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กหญิงธันยนันท์  เตรียมล้ำเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงธารารัตน์  โหลยา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1267 นางสาวธีรธิดา  แดงช่วย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กชายนนทพัทธ์  ทองศรีจันทร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กหญิงนปภัสสร  สืบสิงห์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กชายนพรุจ  กาศอุดม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กชายนพรุจ  ทรัพย์อภิโชค โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กหญิงนภัทร  อุ่นยวง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1273 นางสาวนราธิป  ฉิมเรือง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงนวเรศ  สมพิกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กชายนักรบ  สัจจาพิทักษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1276 นางสาวนัฐกาญจน์  อังกูรเจริญพร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กชายนันทชัยย์  ประโยชน์เจริญผล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตั้งภาวนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงนันท์นภัส  บูรณาภา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กหญิงนันท์สินี  สินสุวรรณเมธี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงนันทิชา  รจิตพฤกษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงนัยน์ภัค  สุทธิพานิช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงนิติกาญน์  ทองสองแก้ว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กชายนิธิกร  เดชขจร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1285 นางสาวนิวาริน  เจริญผล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กหญิงนิสิตทรา  พันธ์ธุม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงเนตรประภา  เนตรเปรม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กชายเนติธัช  แก้วศรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงบุญทิพา  เลิศวรญาณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กหญิงบุณยวีร์  แก้วโพธิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กหญิงบูญยานุช  ผ่องแผ้ว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1292 นายเบญจคุณ  ศรีพรหมคำ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1293 นายปกรณ์  บัวเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงปทิตตา  เจริญลักษณ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กชายปพน  สุวรรณแกม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงปพิชญา  พัวพินิต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงปภาวรินทร์  โสภา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กหญิงปภาวี  สามิภักดิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กชายปรมัตถ์  กุลกรุต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1300 นางสาวประภัสสร  ศรีอารยันพงษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กชายปราณนต์  ภิรมย์อยู่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กชายปริญญ์  มหาวรศิลป์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1303 นางสาวปรีญาพร  ตรีเพ็ชร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1304 นางสาวปวริศา  อินเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กชายปัญจทรัพย์  กันไพรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กชายปัญจพงศ์  ภูบาลชื่น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กชายปัญญากร  เบญจเตชะ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กหญิงปัญฑิตา  จิระดล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงปัณฑารีย์  สิริสม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กชายปัณณทัต  โสวณากุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กชายปัณณวัฒน์  สัตยวงศ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงปานกมล  วิทยา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1313 นางสาวปานระพี  ตรีเพ็ชร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กชายปารมี  กัณนกิจ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงปาริชาติ  ตระกูลเกษมสิริ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กชายปารินทร์  ปู่หลำ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1317 นางสาวปารีณา  สมศักดิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กชายปิติ  ภู่ภิรมย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กชายปิยบุตร  กังวานกิจวาณิช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กหญิงปุณฑริกา  แสนเพชร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กชายปุณมนัส  วัฒนาอุดมวงศ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กชายปุณยวีร์  อุตทควาปี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1323 นางสาวปุณยาพร  เทียนพัด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กหญิงปุณิกา  พรหมเจริญ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กชายปุรเชษฐ์  บุญสิน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กหญิงปุษยาพร  สุขมี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กชายพงศกร  มหอมตพงษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กชายพงศ์ไกรณ์  หิรัญพันธุ์ทิพย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กชายพชร  รัตนคูณชัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กหญิงพรคณา  เพ็ชรนาวา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญส่งสมนุกูล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงพรรษชล  ศรีสุขเกตุ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กหญิงพรหมพร  โพธิ์กร่าง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กชายพลภัทร  รุจิวงศ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงพลอยปภัส  ประเสริฐนิรันดร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กชายพลาธิป  อบแสงทอง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กหญิงพสชนันทร์  ซุ่นทรัพย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กหญิงพอเพียง  คุ้มทรัพย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กหญิงพอเพียง  ตันธนาธีระกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กหญิงพัชรพร  มีอยู่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ลิ้มธีระบัณฑิต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วงศ์จักรแก้ว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กหญิงพัทธนันท์  เทพบรรดาลผล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กชายพัสชนม์  ปักการะเน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กหญิงพิชชานันท์  เศรษฐกิจงาม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กชายพิชญุตม์  วงศ์ชุติพงศ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กหญิงพิชอร  เดชมี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  สุทธิธรรมวสี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กหญิงพิมพ์จันทร์  รักร่วมหิรัญญ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  วงศ์ปราณีกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กชายพิสิฐพงศ์  สนใหม่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กชายพีรพัฒน์  วิมลพันธ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กชายพีรภาส  ภุมมาลี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กชายพีรวิชญ์  ดีไร่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กชายพีรวิชญ์  วรวิศัลย์กุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กชายพีรวิชญ์  อินทรโม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กชายพีระ  ชาญโลหะ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กหญิงแพรพิไล  เบี้ยวน้อย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กหญิงแพรวา  เดชกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กชายภคชัย  ชาติชวลิตสกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1361 นางสาวภคพร  ภิญโญ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กหญิงภนัชชา  ภัทรโชคภูวดล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กชายภวัต  เดชานนท์วัฒนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กหญิงภัทรธิดา  ธรรมรูปา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1365 นางสาวภัทรวดี  ทองสุทธิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กหญิงภัทรวดี  เกิดโชค โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กหญิงภัทราภรณ์  หวังสิทธิเดช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กหญิงภัทริดา  ขวัญจันทร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กชายภาคิน  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กหญิงภิรมพร  มหาธันโภคา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กชายภูมิไท  หัสดีผง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กชายภูมิภัทร  สุขสาร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กชายภูรินท์  วิชญางกูร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1374 นายภูริภัทร  กรุณี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กชายภูริวัฒน์  จีราคม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กหญิงภูษิดา  พลีดี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กหญิงมนรดา  สนธยานานนทื โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กชายมนัสกร  วิริยะสุนทรวงศ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กหญิงมัชฌมา  วรรณทอง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กหญิงมัญชุพร  ไชยเพชร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1381 นางสาวมาริสา  ผะอบเหล็ก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กหญิงมีนา  จำปาอ่อน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กชายเมธังกร  ทองมี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กหญิงเมธาพร  พุทธศรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กหญิงเมสิยา  วานิชพงษ์พันธุ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กหญิงยศวดี  สัมพันธ์สิริเจริญ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กชายยศวัฒน์  อิ่มใจ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กหญิงยุพากร  โรจน์ณรงค์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กหญิงยูถิกา  น่วมไม้พุ่ม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กหญิงรติมา  ศรนุวัตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กชายรวีวัฒน์  ชาวแพร่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กหญิงรสกร  อรจุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กหญิงรสริน  ผาติสุวัณณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กหญิงรักษนันท  ตันโห โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ป.6 คณิต ม.ต้น
1395 นางสาวรัตติยากร  ศุขเจริญ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กชายราชิต  ภากรธนสาร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กชายลาภวัต  เลาหสูต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กชายวงศรัณย์  ภูแล่นกับ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อุทัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กหญิงวชิราภรณ์  สำเริง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กหญิงวนิดา  อินทะบ้านไร่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กชายวรดร  วระดี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กชายวรพงษ์  ปิ่นเกตุกาญจน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กชายวรพล  จองบุญวัฒนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กชายวรเมธ  กาศอุดม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กชายวรวิทย์  ทองคำ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กหญิงวรัชญา  รัชตพงศ์บวร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กหญิงวรัตน์ภวรรค์  รุ่งเรืองใจ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กชายวรา  จตุรสถาพร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1410 นายวราชัย  มูลต้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กหญิงวรายุภัสร์  กิติสมพรวุฒิ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กหญิงวรินทร  สนธิ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1413 นายวรินทร  โชคอัมพรทรัพย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กหญิงวริศรา  รักสวัสดิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กหญิงวริสา  ธนะชัยศรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กชายวัทธิกร  ศรีประดับทอง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กชายวิทยา  วิจิตรยืนยง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1418 นายวิธวิทย์  ทิพากร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1419 นางสาววิภาษณีย์  จิตร์ดวงวัน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กชายวิภู  สุขกลั่น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กหญิงวิรัฏฐญา  เฉลิมพิชัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กหญิงวีรดา  ประเสริฐสุข โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กชายวีระนันท์  รุ่งเกียรติขจร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กชายไวทิน  จิตติเรืองวิชัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กชายไวภพ  กวีดำรงพัฒนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กชายศรวัสย์  ไวทย์รุ่งโรจน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  จิตตะโสภี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กชายศิร์ณัฏฐ์  จันพนาผล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กหญิงศิรภัสร  สิทธิโชค โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กชายศิรวิชญ์  สีสันต์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กหญิงศิริญากร  โยศรีคุณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กหญิงศิริภัสสร  รักษสุธากาญจน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1433 นายศิวัจน์  พิศาลดำรงสิทธิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กชายศิวัช  มาลาวิโรจน์พันธุ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กชายศุกลวัฒน์  บุตรดีขันธ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กชายศุภกฤต  อัครกุลไชย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1437 นายศุภกิตติ์  สุวรรณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กชายศุภโชติ  มายืนยง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กชายศุภณัฐ  บุญประภาร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กหญิงศุภรัตน์  โพธิ์บุญ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กหญิงสกุลมาศ  วรนุช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กหญิงสมัชญา  พลอยงาม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ป.6 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กชายสรชัช  สลีวงศ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กชายสรวิชญ์  เทพสินธพสกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กชายสรวิชญ์  โสพรมมา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กชายสิงหา  ภู่นวล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กชายสิทธิ์ธา  ปัญญาสาธิตกิจ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1448 นางสาวสินิทธาอร  ก้อนคำ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1449 นางสาวสิริรัตน์  ไชยขาว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กหญิงสิริลักษณ์  ภิรมย์คำ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ป.6 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กหญิงสิรีธร  สรรพสาร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กชายสุทธิภัทร์  กันตรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กหญิงสุธาสินี  มีรอด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กหญิงสุธิดา  บุญนันท์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กชายสุประวีณ์  นุ่มจันทร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กหญิงสุพิชญา  ทับมณี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1457 นายสุภนัย  พานิชย์ชัชวาลย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กชายสุภเวช  สาระพงษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กหญิงสุภัสสรา  ทองประภา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กชายสุรธัช  วงศ์ศิลปกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กชายสุรวัชร์  ชมภูนุช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กชายสุริยะ  เผ่าเมือง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กหญิงสุวนันท์  ทิพย์อารักษ์วงศ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กชายสุวรรณภูมิ  จันทะวงศ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กชายเสฏฐวิชญ์  ชื่นชมกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ป.6 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กชายโสภณวิทย์  อ่วมแจ้ง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กหญิงหทัยชนก  พินิจมนตรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กหญิงไหมรดา  ถิ่นวงศ์อินทร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กหญิงอธิชญา  อมาตยกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กหญิงอภิชญา  พูนทอง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กหญิงอภิญญา  แก้วล้อมวัน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กชายอภิรักษ์  วิวรรธนาภิรักษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1473 นางสาวอรณี  ทองศรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กหญิงอันติกา  ศุภรัชตการ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ป.6 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กหญิงอาณดา  กรพิพัฒน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กชายอารยภัทร  ไหลเวชพิทยา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กชายอาวินน์  อาวอร่ามรัศมิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1478 นางสาวอุมาภรณ์  กิ่งสุพรรณ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กหญิงเอมิกา  แซ่ตั๊น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กหญิงกันญาภัคฐ์  พฤกษ์ธาราธิกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กหญิงปาณิสรา  วานิชาชีวะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1482 นางสาวปุณณภา  คงเกรียงไกร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กชายวิวิศน์  ธเนศมณีกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1484 นายศุภกร  จำปาจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ม.3 คณิต ม.ต้น