รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชนิภา  พานิชย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกชมน  พิทยารัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกมลรัตน์  เอกเกษมสุข โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
4 นายกฤตกร  หอมสุด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายกฤตธนิษฐ์  เชิงทวี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายกฤตยชญ์  ใจศิล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายกฤติน  อารีย์รบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายกฤษฎีกา  ศรีสวาท โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายกล้าภวิชญ์  เซ่งล่าย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกวลินกันตา  ชาญนำสิน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายกวินท์  ขุนนคร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงกษมา  คันศร​ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
13 นางสาวกัญญกรณ์  ศรีนิเวศน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงกัลยกร  บุญยงค์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงกัลยกร  เฮงจิตตระกูล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงกานต์พนิตา  ทองรื่น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายกิตตภาษณ์  อิ่มอาบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายกิตติคม  สุขบัว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงกิตตินภา  สุริโยดร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายกิตติศักดิ์  สุทธิรัตนากร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
21 นางสาวกุลนันท์​  ยางสูง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  วุฒิพงษ์พิศาล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงโกลัญญา  อมรเสาวภาคย์​ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงฆริฏฐา  เอื้ออรุณชัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงจิดาภา  ศุภอักษร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายจิรโชติ  ต่วนเครือ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงจิรดาภา  ไชยวิทย์วิวัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายจิรภัทร  จีนทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
29 นายจิรัฏฐ์  ศรีสงคราม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงจุฑาทิพ  ศรีมงคล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายจุฬา  สมานวงษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงฉัตรพร  ทรัพย์เย็น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายชญาณัฐ  พรมจรรย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายชน​ธัญ​  หงวน​ไธ​สง​ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงชนัฏดา​  ขุนบำรุง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงชนานันท์  ชวดฉิม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงชนิกานต์  ทองศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายชนิตพล  ฤทธิเพชรอัมพร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายชยพล  ชัมพูนทะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายชยพล  ตั้งรุ่งวงษ์ธนา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
41 นายชยางกูร  นิลประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงชลิตา  รุ่งสว่าง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายชาญสุพร  ปฐมพรยิ่งเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายชิษณุพงศ์  ทรัพย์เย็น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เชาว์วัตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายฐานทัพ  เชื้อเชิดพงษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายณธกร  กลิ่นแก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายณธารธรรม  หมื่นนารายณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายณพล  ธีระวัฒนวิศิษฎ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงณภคภร  คณารักสมบัติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายณภัทร  ชาญนำสิน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงณภัทร  เดชวรสิทธิ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงณัฏฐ์พิชา  วงษ์ไทย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
54 นางสาวณัฏฐามาศ  อุดมสันติธรรม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายณัฐกิตติ์  โพธิ์พุทธรักษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงณัฐณิชา  รักจำรูญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
57 นายณัฐนพพงศ์  จงสุขไกล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงณัฐนันท์  พานิช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงณัฐมนธ์  วัฒนบำเพ็ญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
60 นายณัฐวรรธน์  ทองแสงจันทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงณิชนันทน์  กิตติพงศธรชัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงดมิสา  ศรีเทพ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงดวงกมล  สิงคิบุรินทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
65 นางสาวทอฝัน  บุญเซี่ยง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายเทพทัต  ด่วนแสง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายธนกร  ดีบรรเจิด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายธนกฤต  ดีบรรเจิด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงธนภร  จิรพนาธร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายธนภัทร  อมรรัตน์ธำรงค์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงธนวรรณ  น้อยกาญจนะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายธนวรรธน์  มาลัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายธนากร  ร่มเกตุ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายธเนศพล  นาคบำรุง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงธัญญชล  จีนโสภา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
76 นางสาวธัญธนา  แสงวงค์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
77 นางสาวธัญสรณ์  เฉลี่ยสมบูรณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงธันย์ชนก  กาญจนแสนส่ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายธาม  ลีลาเชี่ยวชาญกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายธาวิน  ธนะพรสุขสันต์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายธีรทัต  วีระเศรษฐ์ศิริ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายธีรภัทร  สุวรรณวนิช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายธีรภาพ  ชวนะลิขิกร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายธีรัช  บำรุงเชาว์เกษม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงนนท์ณภัทร  เพชรสะแก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงนพวรรณ  จิตต์สมุทร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงนวภัทร  คล้ายคลึง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายนัคพัฒน  ตะโกอยู่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงนันท์นภัส  พงษ์หาญพาณิชย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงนันท์นภัส  สินสวัสดิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายนันทพัทธ์  กองแดง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
92 นางสาวนัสวรรณ  รุ่งฤทธิเดช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
93 นายนาธาร  ตันประภัสสร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงนิชาภา  เชาว์วัตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายนิธิศ  อ่วมทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงนิรมล  ไมขุนทด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายบรรณพล  จิตรปราณี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
98 นางสาวบุณยวีร์  วิริยวงวานศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงบุศราทิพย์​  โพธิธ​นะ​พงศ์​ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงปทิตตา  อังอติชาติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายปรัชญ์วิรุฬ  เพทัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงปราย  จันทวี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายปลายมีน  สายบุญศรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงปวริศา  ชลศฤงคาร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงปวริศา  สุทธิจิต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
106 นางสาวปวริศา  อรุณคีรีโรจน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายปัญญากร  วงศ์วัฒนากิจ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงปัญฑารีย์  จิตรเดชขจร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
109 นางสาวปัณฑิกา  ผลลาภ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
110 นายปัณณวรรธ  พรสุดารัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  วรรธนะวลัญช์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายปิยภัทร  เจริญไชยนันท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงพรปวีณ์  ขำเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงพรรณวสา  ศรีสังวรณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายพริษฐ์  ปริยกนก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงพฤกษชาติ  พฤกษากร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายพสธร  เถินมงคล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  บุศยพงศ์ชัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงพิชญากร  เตี้ยชั้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงภคพร  ม่วงงาม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงภควลัญช์  พรพัฒนะเจริญชัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
122 นางสาวภรณภัส  กันณะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงภรณ์ภัสสร  หุ่นเครือ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงภัคสณาง  ใยนิรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายภัทรภณ  เกศดี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายภาสกร  ศิษย์ปฐม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายภาสวุฒิ  เจียมจริยา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงภาอุษา  จรรยาเมตตากุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
129 นายภูริณัฐ  เเช่มทองดี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงภูษณิศา  ใจซื่อ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายมุนินทร  มุ่งหมาย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายเมธัส  มณีดำ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายรณกร  การรอบรู้ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงรัญชิดา  บำรุงเชาว์เกษม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายรัฐภูมิ  ทองยิ้ม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงรินรดา  ขำทวี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงลักษิกาน์  บุญเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายวชิรภัทร  อินทรชาติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายวชิรวิทย์  สิริกมลวดี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายวรชาติ  ภู่ห้อย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงวรมาตุ์  เกิดช้าง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงวรรณวริน  จอกลอย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายวริทธิ์ธร  เล็กมณี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายวริษฐ์  พุทธา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
145 นางสาววิชชุมนตร์  เจริญไชยนันท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงวิชญาพร  ชาปู่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงวิชญาพร  วุฒิภาพ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
148 นางสาววิรัลยุพา  สาลีวัฒนผล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงศรัญภรณ์  เตชะภิญญาวัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงศรันยา  ตั้งพรโชติช่วง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงศศิรัฎชา  ศรีสว่าง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงศศิวรรณ  ศิริพัฒนานันท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
153 นางสาวศศิวิมล  บุหล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายศุทธวีร์  ศรีพิมลปาณี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงศุภกานต์  คำฟู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงศุภิสรา  ภูวพานิช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายสรรค์ชากรณ์  กาญจนประดิษฐ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
158 นายสรวิชญ์  ชูสุ่น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
159 นายสรุจ  สุดศรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงสลิลทิพย์  อภินันท์อวยพร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงสิตานัน  วิจิตรบรรณการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงสิริกร  ฉุยฉาย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายสุชิน  เฮงคราวิทย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงสุพิชชา  สุขเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายสุวิจักขณ์  เสี้ยจันทร์บริบูรณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายเสฏฐพงศ์  อภิรักษ์ธนานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
167 นายหาญร์อุดมศึก  ชูสุทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายอชิพล  ไตรมิตรวิทยากุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงอนันตญา  ตั้งบัณฑิต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายอนุศิษฏ์  ศิลา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
171 นางสาวอพัชชา  จันทร์ประทีป โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
172 นางสาวอภิชญา  ตั้งบัณฑิต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงอภิชญา  หวยภูผา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายอภิวิชญ์  เผือกหอม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงอรชพร  กาญจนภูสิต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงอรณิชชา  ดุสรักษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายอริญชย์  คงเมือง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงอัญชลิกา  มะลิทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงอาชิร์ญาณ์  โสนุช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงอิงคสุดา  อุตตะมะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงอุไรอร  ปิ่นศิริ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงเอมยุพา  จันทร์บำรุง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงเอื้อชัชญา  ชาญนำสิน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายกฤตภาส  พงษ์ศักดิ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงกษมา  เกษมโสตร โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายกิตติภูมิ  ภัคพาณิชย์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายกีรดิต  มิตรกระจ่าง โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงเขมจิรา  ประทุมสูตร โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงจิดาภา  พัฒนมงคลเชฐ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงจินต์จุฑา  พีรพุฒิเวทย์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงจิรกานต์  ตันติวัฒนสิทธิ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายจิรัฎฐ์  สุนทรวงศกร โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงชลชนก  ศรีสงคราม โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงชลัสสวดี  ตันเจริญ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายชลากร  ศรีวงษ์ศิริวัฒน์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายชัชพล  สมบูรณ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงฐานิดา  กู้อัจฉริยกุล โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงฐิตินันท์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายณฐพล  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงณฐมน  เรืองพยุงศักดิ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  แก้วบัวเงิน โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายณัฐภูมินทร์  เนียมหอม โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายณัฐสิทธิ์  วันเย็น โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงณิชชา  ปิ่นประชานันท์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายดุลยวัต  วันเย็น โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายเตชินท์  ภักดิ์วิไลเกียรติ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงธัญวรัตม์  สูงกิจบูลย์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงธิตินนท์  ยุวานนท์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงนภสร  พูนขวัญ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงนัทธมน  จิณแพทย์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงนิชาภา  กาญจนการัณย์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงนิชาภา  จงศิริไพโรจน์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
213 นางสาวบุญสิตา  วงษ์ธัญญะ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงปพิชญา  ตั้งไตรธรรม โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงปรมาภรณ์  ภูมิรัตนรักษ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายปัฐยาวัฒ  สามลปาน โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงปัณฑิตา  ทวีระวงษ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายปิยวัฒน์  เกียรติดิลกรัฐ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงปิยะวรรณ  กาเพ็ง โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงพรรณพิมล  ศิลปาภิสันทน์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงพรรษา  วัชรเกษมพันธ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายพลลภัตม์  ณ ป้อมเพ็ชร์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงพิชญุตม์  มลสวัสดิ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงพิมพ์ธดา  พจน์สถิตย์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงพิมพ์พิกา  ล้อเธียรประทาน โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายพีรวิชญ์  ทองพิสิฐสมบัติ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายภรภัทร  เสือดาว โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงภัทรนันท์  รอดคล้ำ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงภัทรภร  มาปิยะพันธ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายภาสกร  อ่อนโพธิ์แก้ว โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายภูมิรพี  เหลี่ยมจงกล โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายรณกร  อุตสาหะ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงวรัชยา  คงเกษม โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงวัชรภรณ์  ประกอบแก้ว โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงวิศรุตา  เทพสวัสดิ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายวีระเดช  สมทบ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายศรัณย์  ฉายะเจริญ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงศิรดา  ไกรโรจน์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
239 นายศุภวิชญ์  บางอ้อ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายสรชัช  อุ่นอร่ามวัฒน์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายสิงหราช  สิงห์แจ่่ม โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงสิตางศุ์  ฟักทอง โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงสิริกร  พฤฑฒิกุล โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงสุพรรษา  แก้วโสภณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงสุรภา  เหลียวตระกูล โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงสุวพัชร  เจตนาธรรมจิต โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายอัครวิทย์  พรหมมา โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายอัครา  นาเวช โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงอุษณา  มั่นคง โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายััรัชพล  ภูมิสถาน โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงชัยรัมภา  เกตูเกษร โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงณัฐรินีย์  ปิดสายะ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงณัฐสินี  ปิดสายะ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงต้นลักษณ์  ชำนาญกุล โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
255 นางสาวศรัญญา  ปัญญาน่าน โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
256 นางสาวสุจิราณัชช์  โรจนธรรมเจริญ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
257 นางสาวไอรดา  ลีธีระ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงกชกร  บุญจับ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรวัตร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายกฤตยชญ์  ตันติศุภชัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ปั่นปี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
262 นายกิตติกร  ม่วงศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงเกตนิภา  วิเศษสิงห์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงโกมลทิพย์  กาญจนสาธิต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงขวัญชนก  อวยหมื่นไวย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงจันทร์จิรา  บ้านใหม่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงจิรทิปต์  เอี่ยมต่างแดน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
268 นางสาวจิราพร  จารนัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงชณาพร  เหล็กไทย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
270 นายชนกันต์  เล้าสกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายชวดล  รัตโนภาพ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายชัยเฉลิมพล  หมอกไชย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายชิษณุพงศ์  ลิ้มศิริสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงญาณิน  พุฒิลือชา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
275 นางสาวฐิติพร  ปัญญาเจริญธรรม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายณฐกร  ชัยทวีทรัพย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงณภัทร  วงษ์ศรีเพ็ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เพชรแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
279 นายณัฐดนัย  ใจบุญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงณัฐธยาน์  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายณัฐพล  ศรีวลีรัตน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงณัฐรินีย์  มีเท โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายณัฐวัฒน์  ตรงประสิทธิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  ไพศาลย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายทศพล  ปรุโปร่ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
286 นายธนกฤต  ยืนยง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายธนดล  โพธิ์ทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายธนธรรศ  ว่องจริงไว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายธนพงษ์  เหลืองสอาด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงธนภรณ์  เข็มทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายธนภัทร  ดาวเจริญพร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงธนวรรณ  เพิ่มพูนเจริญยศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
293 นางสาวธนัญชนก  เจริญงาม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงธนันยภรณ์  เบญพาด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายธราเทพ  เซี่ยงหว็อง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
296 นางสาวธัญญ์พิศา  ภัทรวิกรัยกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เศรษฐ์วัฒนสุข โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงธัญลักษณ์  มังกรทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายธันยพัต  กนกปิยสวัสดิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายนนทพัทธ์  วศินนิติวงศ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงนภพร  แจ่มน้อย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงนวลจุฑา  สนธิศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ตั้งจิตรมณีศักดา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงนันทฉัตร  อรภักดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงนัยน์ภัค  สุวรรณ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงบุณฑรีย์  วงศ์สุทธิรัตน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
307 นายบุรเศรษฐ์  รื่นเกษม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
308 นางสาวปภาวรินทร์  เครือเมฆ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
309 นางสาวปราณปรียา  ทองเรือง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงปลพร  ส่องศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
311 นายปวรวิช  ปัญญาใส โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
312 นายปวริศ  ปัญสิงห์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
313 นายปวเรศ  จันทรสวัสดิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
314 นายปัณณวัชญ์  วงตาแพง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
315 นางสาวปาณิสรา  พฤษภา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงปานรวี  ทองพูล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายปีใหม่  ยามานนท์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายปุญณพัฒน์  จานแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายปุณยวัจน์  ปิยศทิพย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายพชรภูมิ  ภิญโญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงพณณกร  ออมสิน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงพรชนัน  ไชยแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงพรนภา  วัชรามหาพงศ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายพัฒนา  สุขาภิรมย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายพัทธดนย์  คงดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายพิชัยยุทธ  โฉมยา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายพิเชฐพงศ์  สมบัติทวีกุลชัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายพีรฉัตร  จันทร์แจ้ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
329 นางสาวภัทรดา  มูลน้ำอ่าง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงภัทรพร  วรอาภรณ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
331 นางสาวภาศินี  ตั้งไทยขวัญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
332 นายภูมิพัฒน์  ศิวบุรินทมิตร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายภูริวัสธิ์  บุญเพ็ญทิพย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายภูวดล  เอี่ยมทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายภูวเดช  พิมพขันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงมนันญา  น้ำดอกไม้ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายยศวรรธน์  ชื่นจิตรชม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงโยษิตา  แซ่เฮง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงรมยกร  โพธิ์บอน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
340 นายรัชติยพงส์  เรืองเวช โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงวรินทร  กาญจนพิสิฐกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
342 นางสาววัลคุ์วดี  ชูชื่น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายวิศรุต  สังข์สวัสดิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายศรัณยู  บัวขม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงศรุดา  เปรมปรีดิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงศลิษา  อารีย์กิจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงศิรดา  น้ำใจสุข โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงศิริพรรณ  บุญสงวน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายศุภณัฐ  ตรีวงษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายศุภวิชญ์  รวงทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายเศรษฐพงศ์  มูลละออง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงสถิตาภรณ์  กองม่วง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
353 นายสรวิชญ์  วงศ์สุทธิรัตน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงสิมิตา  ใจสิงหล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายสิรดนัย  ล้ออิสระตระกูล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงสิริกาญจน์  หิรัญโกย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
357 นางสาวสิริลักษณ์  จันทรักษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายสิริสกุล  นวชลธารทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายสุรภัสสร์  ทิมซ้อน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงอภิชญา  คูหาอุดมลาภ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายอภิภู  สายอร่าม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
362 นางสาวอังคณา  จุติ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
363 นางสาวอัยยาวีร์  คลังทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น