รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกกร  เอี่ยมสอาด โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ทองคำชู โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงขนิฐษร  อิ่มสอาด โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงจิรัชญา  โพธิ์รี โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายเฉลิมชัย  เนกขัมมะ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงชนากานต์  ไพรเพียร โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงชนิดาภา  ขะมันจา โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงชัญญา  ฉัตรเฉลิมกิจ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงญาณิศา  จำปาเฟื่อง โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายณภพ  โตสัมฤทธิ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
11 นางสาวณัฎฐณิชา  อ่วมทร โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
12 นางสาวณัฏฐกันต์  เพ็ชรสันทัด โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
13 นางสาวณัฏฐา  อ่อนละออ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายณัฐชนน  ภูศรี โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงณัฐนันท์  วงษ์กาวิน โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงณีรนุช  คามีศักดิ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงทวิกานต์  โรจนอารัมภ์กุล โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงแทนหทัย  สังข์วิเศษ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายธนกฤต  เทียมเศวต โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายธนพล  จันทร์หอม โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงธนภัทร  จั่นนพรัตน์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
22 นางสาวธมนวรรณ  คงสุวรรณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงธัญวรัตน์  กิจรันต์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายธาวิน  สุภาวิมล โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายธีรเทพ  อยู่เกษ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงนันท์นภัส  น้อยสุวรรณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายโบอิ้ง  ยอดเถื่อน โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายปฏิพัทธ์  แก้วกระจาย โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงปทิตตา  เอี่ยมงาม โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายปัญณวิชญ์  ช้างต่อ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงปาณิสรา  ศิริรังษี โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงปาลิดา  สหประชากิจ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงพกุลกาญจน์  จันทร์เจริญ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายพชร  ยะกุปิติยาเก โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงพรปวีย์  มาลัยศิริรัตน์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงพอตา  ช้างพงษ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงพอเพียง  บุญตา โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
38 นางสาวพัชรมณฑ์  อ่ำสกุล โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นางสาวพิชญาภา  รุ่งเรือง โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงพิชญาภา  โพธิ์รี โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายพิชญุตม์  มีมงคล โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงภัชภิชา  เลิศจรัสพงศ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายภานุเขต  เติมรัมย์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายภูเบศน์  ขาวศิริ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงรดา  นวลใหม่ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงระพีพัฒน์  เรือนเงิน โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงวรรณิดา​  หลอดทอง โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงวรวี  พฤฒิธาดา โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
49 นางสาวสาริศา  เชิดปรุ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงเสาวนีย์  แสงทอง โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงหยาดน้ำฟ้า  สวัสดี โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงอธิชา  ศิริล้วน โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงอภัสริญญา  กิติสุรกุลชัย โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
54 นางสาวอลิชา  มา​นิจ​ธรรม​พงษ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงกชพร  พึ่งทอง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงกนกรัตน์  ลิ้มตรีวรศักดิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงกรรณิการ์  หว้านหอม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงกรรณิการ์  อุตรา โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายกฤตภาส  อ่องมี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายกฤติน  สุขเคหา โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายกวินท์  ชัยบูรณ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายก้องภพ  พรมณี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงกัญญ์วรา  แสงสวย โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์  วิจิตรจรัลรุ่ง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
65 นางสาวกัญญารัตน์  บุญเรือง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
66 นางสาวกัญญาวีร์  นาคนวม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  เถื่อนม่วง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงกันต์ธิชา  เดชกุญชร โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
69 นายกันตพงศ์  สุขทอง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายกัมปนาท  แดงสกุล โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงกัลยกร  แสนพันธ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
72 นายกิตติชนม์  หงษ์ทอง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายกิตติภูมิ  นาคนัตถ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายกุญช์ภัช  ปานบุญ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
75 นายเกศณภัค  วงษ์คำ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงเกศวรินทร์  วงศิลป์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายเกษมสันต์  ภูพงษ์พานิช โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายเกษราพร  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
79 นายเกียรติภูมิ  เพ็ชรประสิทธิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงขวัญข้าว  อยู่เป็นสุข โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายคณิศร  รัตนวราหะ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงคริมา  นาคมณี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายจตุพงศ์  ตระกูลใจดี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายจักรวรรดิ์  ใจเจริญ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงจังคนิภา  ปีมะณี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงจิรัชยา  ปลั่งมะณี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงจิรัชยา  พงษ์ขาว โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงจิรัตน์ธัญญา  สงวนสุข โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงจีรนันท์  ดาบลาอำ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงจีรนันท์  โพธิ์ชะคุ้ม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายฉันทพัฒน์  มีประเสริฐ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงชญานันท์  ขวัญนาค โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายชญานิน  กุลกุศล โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงชญานิศ  ตระกูลธร โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทบูลย์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงชนัญชิดา  จุ้ยเจริญ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
97 นางสาวชนัญชิดา  อินโต โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายชนาธิป  แสงสว่าง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
99 นายชนุดม  สุริยะหิรัญ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายชยพล  ทับบุรี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงชวณัฐ  เชี่ยวชาญ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายชวัลวิทย์  พิบูลย์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายชวินธร  อินทรทิตติ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายชัชวาลย์  นาคประเสริฐ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายชัยนาวี  ดลไพร โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
106 นายชัยวัฒน์  วัฒนาธนไพศาล โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายชินกฤต  โตอ่อน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายชินภัทร  คำคงศักดิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายชิษณุพงศ์  พัดลม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
110 นายชิษณุพงศ์  เสมอพิทักษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายชิษณุพงศ์  แตงอ่อน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายไชยทรัพย์  ช่างหล่อ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงญาณภา  ผ่องสอาด โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
114 นางสาวญาณิศา  จารีย์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
115 นางสาวญาณิศากานต์  โพธิ์พรมศรี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายฐปนวัฒน์  แตงนนท์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายฐานัตถ์  ฉัตรมงคล โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงฐิตาภา  บัวดี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายณฐกร  หมอโอสถ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายณฐพล  ธีรากิจ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงณฐมน  ติยะจามร โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงณฐมน  ทิพยสุวรรณมาลา โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงณปภา  กลีบคำ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
124 นายณพัฒน์  พรสวัสดิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายณรากรณ์  รุ่งโรจน์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  ยาประไพ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  นามหาวงษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ปั้นสุวรรณ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายณัฏฐนันท์  วรรณรัตน์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงณัฐกานต์  อ่อนคำ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
131 นางสาวณัฐทิชา  สารีสาย โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงณัฐนริดา  กันภัย โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
133 นางสาวณัฐนรี  คงงาม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
134 นายณัฐนันท์  สร้อยคำหลา โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายณัฐพงศ์  อินทรวิลัย โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงณัฐภรณ์  สุขประเสิฐ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายณัฐภัทร  ภิรมยา โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงณัฐวรา  เต่าทอง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายณัฐศรัณย์  ธรรมเนียม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
140 นางสาวณิชา  ชื่นกุศล โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงณิชาบูล  กุมภี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงดลพร  ปังวัฒนกุล โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายติณณภพ  นวลนิศาชล โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงตีรณา  เพ็งบุญ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายเตชพัฒน์  บุดดาผา โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายถิรพงศ์  ทองพานิช โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายทรัพย์ธนสิน  อินพรม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายทวีทรัพย์  ชำนาญหมอ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายทวีศักดิ์  คงเขียว โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
150 นางสาวเทียนทิพย์​  พงษ์​ขำ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายธนกร  ธนนชัยกุล โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
152 นายธนกร  ม่วงคำ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายธนกฤต  วาศุกรี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายธนกฤติ  ศรีชัย โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายธนดล  เพ็งถาวร โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายธนทัต  เนียมเย็น โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายธนธรณ์  แม้นพยัคฆ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายธนพนธ์  สนเทศ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายธนภัทร  พั่วงาม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายธนภัทร  วิชัยดิษฐ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงธนมณฑน์  รอดเงิน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายธนยศ  บุญเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงธนิตา  มั่นใจ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายธนิสร  ดิษฐี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงธนิสร  ติยะจามร โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงธมนวรรณ​  ทองอุ่น โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายธรรศกร  ธรรมสุรกาญ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายธฤต  สมเนตร โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงธัญชนก  อุ่นใจชน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทองขาว โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงธิติยา  พึ่งหิรัญ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายธีรเดช  แจ้งสว่าง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายธีรพิชญ์  ตะมาริด โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
174 นายธีรภัทร  หวังสะเเละฮ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายธีรภัทร์  ผลโภชน์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายนพรุจ  รัตนศิริ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงนภัสกร  กลัดงาม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
178 นางสาวนภัสรพี  แจ่มมี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
179 นางสาวนภัสสร  สีหงษ์สอน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายนรภัทร  จันทร์เพ็ง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
181 นางสาวนราทิพย์​  โตลิ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายนราธิป  นุชสละ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายนฤเบศร  นวะศรี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายนฤภพ  นวะศรี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงนลินี  พุทธา โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงนวพร  เชยชม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงนันท์นภัส  ช้างโฉม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงนันท์นภัส  เรืองศรี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงนันท์นภัส  แกมทับทิม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงนาฏลดา  มาลับเจริญ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงนิธยาภรณ์  ผุยใจ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
192 นางสาวนุชสรา  ท้วมพัด โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงเนรัญชลา  ไพรมุ้ย โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายบวรวิชญ์  ใจมั่น โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
195 นางสาวบัณฑิตา  จันทร์ลี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงบัณฑิตา  ยอดย้อย โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงบุญญิตา  บุญมี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงบุญนิสา  เกิดดี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายบุณยกร  เลิศหัสดีรัตน์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายปฐมพร  เพ็ชรดี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงปฑิตตา  ประดู่วงษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงปณวรา  รุจิระเศรษฐ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงปณิตา  อินทร์แสงทอง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงปพิชญา  จันทร์งาม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงปภาวรินทร์  รอดแผ้วพาล โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงปภาวรินทร์  โชคลาภ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงปภาวี  พลอยนัด โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
208 นางสาวปรางค์ฤดี  ชัยวรรณ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายปัฐวีร์  พูลทรัพย์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
210 นายปัณณทัต  เด่นดวง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายปัณณวิชญ์  แก้วผ่อน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายปัณณวิชญ์  แสงเดช โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
213 นายปัณณ์  กุลหกูล โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงปาริชาติ  สุรินทร์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
215 นางสาวปิยกาญจน์  บุญสถิต โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายปุญญพัฒน์  ณัฐวลัญษ์กุล โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงปุญณิสา  ทองโต โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายเปมิกา  พูลรอด โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายพงศกร  ราชประสิทธิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายพงษ์เพชร  ทองศรีนาค โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงพชรมน  ด้วงวงษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายพนต์พิพัฒน์  กันฉาย โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายพนธกร  มาลัย โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงพรธิตา  คุ้มครอง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงพรปวีณ์  กะลำพา โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงพรปวีณ์  รัตนนิติการ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงพรพิชา  ทองชาติ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงพรลภัส  โกมล โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงพฤกษาพรรณ  ทองศรี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
230 นายพฤฒิพงศ์  ธนินชัยภูริวัฒน์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงพลอยชมพู  เลิศวิลัย โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงพัชชาภรณ์  รอดคำ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงพัชรดา  ภูจันหา โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงพัทธนันท์  มีประเสริฐ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงพันธุ์วรินทร์  พัวพานิช โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
236 นายพัสกร  วิไลกิจ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงพิชชารัตน์  พิสิฎฐ์วรากร โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
238 นางสาวพิชญา  แพรวัฒนะสุข โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงพิชญาภา  สุโยธีธนรัตน์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
240 นางสาวพิมพ์ชนก  ศุภนคร โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ใยอ่อน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงพิมพ์ชนากานต์  เสือยอด โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงพิมพ์นารา  เดชาสถิตย์วงค์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  บัวทอง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงพิมพิศา  เก้นโชติ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายพิริยทัศน์  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายพีรพัฒน์  ไตรสุธา โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายพีรภัทร  จันทร์วงษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงเพ็ญพัฒน์  ธีระธนนันท์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายภควัฒน์  ้ด้วงทรัพย์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายภวัต  วรรณศรี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายภัทร  ฑีฆะบุตร โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
253 นางสาวภัทรชนก  โชติกาญจนเรือง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายภัทรดนัย  จันทราสา โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายภัทรธร  พินทอง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
256 นางสาวภัทรธิดา  อ่วมน้อย โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงภัทรวดี  ปราสาทแก้ว โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงภัทราภรณ์  มีศรี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายภาคิน  โพธิ์วิฑูรย์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายภานุพันธ์  ปัญญาดิลก โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายภูดิท  สถิตยนาค โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายภูมิพัฒน์  เสียงแจ่ม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายภูมิรพี  สังข์ทอง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายภูริ  เอี่ยมโอฐ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
265 นายภูวฎล  สายเเปลง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายภูวพงศ์  พาขุนทด โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายภูวรินทร์  ชมภูนุช โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายโภคิน  ผงด้วง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
269 นางสาวมนพิชา  คุณวุฒิ​ฤทธิรณ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงมนัญญา  พุ่มฉัตร โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงมนัสนันท์  ขุนทอง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายมีดี  อางคาสัย โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายเมธัส  สีทำมา โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
274 นายเมธิส  รมมณีย์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายเมธีณัฐ  ตาลเสน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายยศกร  อำพันศิริ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
277 นางสาวยุศริศา  เศรษฐี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงรติมา  ดีพร้อม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงรมนวรรณ์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงรวิพร  อุตะละมาตร์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายระดมพล  นุสไพ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงระพีพรรณ  เพ็ชรนิล โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายรัชตะ  ดนตรีเสนาะ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงรัชนียากร  เลีเยงหล่ำ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงรัชนียากร  เลี้ยงหล่ำ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงรัตตวัลย์  แกมทับทิม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ลักษณะพันธ์พงศ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายราเมศ  หมอโอสถ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงลภัสรดา  สุขดี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายวงศกร  ฤกษ์จันทร์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายวชิรวิทย์  นิลเขียว โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงวณัฐธิตา  นกขุนทอง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
293 นางสาววณิชชา  สาครพันธ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงวนัชพร  แย้มบู่ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงวรกานต์  รักษาสีมันต์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายวรชัย  ไชยเสริฐ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายวรมน  ตุ้มทอง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงวรรณกานต์  ภู่น้อย โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
299 นางสาววรรณภรณ์  นาคดี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงวรรณษา  เสาเอก โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงวริศรา  จูเผื่อน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงวริศรา  บุญผาสุข โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงวริศรา  มีลาภ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงวริษรา  จูเผื่อน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงวริสา  คำแย้ม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายวัชระ  ดีละม้าย โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายวายุภัทร  บุญมาก โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงวิชญาดา  อำลา โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงวิรงรอง  เสนามนตรี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายวิริทธิ์พล  เจริญพรหม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายวีรกุล  อยู่ประเสริฐ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงศรัณย์พร  วงษ์เงิน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
313 นายศรัณย์  ยามี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงศศิกานต์  รอดทอง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
315 นางสาวศศิชา  เจนเชี่ยวชาญ​ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงศศิพิมพ์  พิศรูป โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายศักดิ์รพี  สะมะถะ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงศิรกาญจน์  ภัชจุนโท โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงศิรประภา  สุดสวาท โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายศิรวิทย์  บานเย็นงาม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงศิระกาญจน์  นาคสุข โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงศิรินยา  ทองคำ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีสัตยา โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงศิริวรดา  เกลี้ยงสอาด โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายศิวัช  ปล้องสิงห์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายศุภกฤต  ฟักโสภา โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายศุภณัฐ  คงสัตย์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายศุภณัฐ  รักษาสัตย์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายศุภณัฐ  ศรีวิชัย โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงศุภรัตน์  วงษ์เนตร โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายศุภวิชญ์  เรืองศรี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายศุภสิน  ศรีเจริญ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงศุภะจี  ขุนอ่อน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงศุภาวรรณ  แก้วคง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงศุภาศิณี  ทรัพย์เพิ่มพูล โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายสรวิชญ์  เจริญสุข โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายสรวิชญ์  เดชะเทศ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงสรัลพร  สมบัติบำรุง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายสิทธิกร  คุ้มวิญญาณ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงสิรภัทร  กาญจนานันท์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
341 นางสาวสิรภัทร  จิตรดา โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงสิริกัญญา  อ่อนเขตร์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงสุกฤตา  เรียนทับ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงสุจารี  อ่วมน้อย โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
345 นายสุชาคลีย์  สุขงาม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงสุชาวลี  บุญมี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงสุพิชชา  สิงห์ดี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงสุพิชญา  พูลผล โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงสุภัสสร  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงสุภาภรณ์  จำแนกรส โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงสุรินทร์ทิพย์  เกษรบุปผา โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายสุริยพงศ์  สีมาภาพงษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงสุวิชญา  สินโน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายสุวีร์  บริบูรณ์บัญญัติ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
355 นางสาวอชิรญา  รุดทัง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายอณวัช  ใจทน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายอดิเทพ  สุขสำราญ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายอติกานต์  สุทธิญา โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายอนัตตา  แก้วขุน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงอภัสรา  มั่นอ่วม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงอภิชญา  ชุมวรฐายี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงอภิชญา  นองเนือง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงอภิศรา  สุขสโมสร โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายอริญชย์  อาจเอี่ยม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายอัคธสิทธิ์  บุญประเสริฐ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
366 นายอัครพนธ์  สุขสมกิจ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงอัครสุดา  จันทราสา โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ต้าวเต็บ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงอัจลญา  เนตรสว่าง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงอันนา  อินทร์งาม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงอาทิตยา  รุ่งแสง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงอาทิติยา  จันทร์ทอง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงอิสรีย์  พัดลม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
374 นางสาวเอกปียอร  คล้ายดี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายเอกภพ  คงธนธีระบวร โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงโอฬีน่า  ดีพุดซา โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงกนิษฐา  ศุกระรัศมี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงกมลดา  จ๋วงพานิช โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายกฤตภาส  เวชประสิทธิ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงกฤษณา  ตระกูลตั้งจิตร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายกษิดิศ  ดนตรี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงกัญญณัช  สินธุคุณากร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัวบาง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปั้นจันทร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงกุณฑลี  ศรีเจริญ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงจารวี  คงเจริญ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายจิรพัส  ศรีธูป โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายจิรภัทร  สังข์มี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายชญานนท์  คำเหมือง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงชนัญชิดา  ช่างหล่อ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงชนัญชิดา  แตงขุด โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายชนัยชนม์  สังเพ็ง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงชาลิสา  ช่างทอง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายชินาธิป  ประสงค์ศรี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชลอน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายฐานพัฒน์  ทับโพธิ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงฐิติยารัตน์  ไวสาริกร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายณฐกร  บำรุงอินทร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายณฐกร  สระทองเอก โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายณธรรธร  หร่ายลอย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงณพัชญา  ทองคำรัตน์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงณัฏฐชา  คุณธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ผ่อนตาม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงณัฏฐา  ปาลวัฒน์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงณัฐชา  กิติศรีวรพันธ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงณัฐญา  ชลอปัญจศิลป์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงณัฐญาดา  ขำปาน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงณัฐณิชา  โยธาวงศ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายณัฐดนัย  ทองดอนเนียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงณัฐนิชา  มีโต โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงณัฐนิชา  ม่วงเกลี้ยง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงณัฐิดา  ตันยา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงณิชมน  โพธิ์เพ็ชร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงถิรดา  เฮงกิรัญญวงศ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงทักษภรณ์  แน่นหนา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงทัศศิมล  บัวดี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงธณัฐชพร  มีทอง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงธนกร  ชุ่มจิตร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายธนกฤต  นิลสุวรรณวงษ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายธนโชติ  เทียนถาวร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายธนพรรษ  ใจแสน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายธนภัทร  คล้ายสมาน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายธนภัทร  สันต์สิริตระกูล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงธนัชญา  ถิตย์สถาน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงธนัชนันท์  พลังนันทกุล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงธมลวรรณ  แต่ศิวิลัย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายธัชพล  พักผ่อน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงธัญชนก  หรั่งบุรี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  มิ่งขวัญ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงธารทอง  เต็มสวัสดิ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายธีรภัทร  งามประเสริฐ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายธีรภัทร  ภัทรนิเวศน์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายนราวิชญ์  ภูผล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายนัทธพงศ์  ฤทธิ์มาก โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตันติวัฒน์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายนันทิพัฒน์  รอดเจริญศักดิ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายนิปุณ  พงศ์เมตต์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงนิศารัตน์  แจ้งต่าย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงเนตรนภัส  รอดแก้ว โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงบุญญสิตา  บุญญสิทธิกุล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงบุญยวีร์  น้อยจันทร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงเบญญาภา  สินชัย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงปกฉัตร  ตั้งพิสิฐโยธิน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงปฏิญญา  แสงเย็น โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายปฏิภาณ  วงค์หล้า โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายปฐวี  กีเซล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงปณัฐยาณี  ปาจีนบูรวรรณ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงปพิชชา  อนุวัฒน์วิมล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายปรัตถกร  อินทร์วัน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายปวเรศ  รัตนประชา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงปวันรัตน์  อยู่กลัด โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายปัญญากร  ปัทมสูตร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงปัณฑิตา  พัดสอน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายปัณณวิชญ์  แก้วพิเศษกาญจนา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงปาณัสมา  สงเขียว โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงปีชฎา  พรมหล่อ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายปุญญพัฒน์  ประภาสินทรัพย์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายพงศกร  ครุทพันธ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายพงสกร  เปี่ยมเนตร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายพชร  เลิศวิจิตรจรัส โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายพชร  เลิศสุวรรณสิทธิ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงพชรกร  เพชรจั่น โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงพรชิตา  เมืองใหญ่ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายพรรษพล  ยอดศิรจินดา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงพลอยชมภู  เนตรนิยม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายพสธร  ยอดดำเนิน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงพิชชาภา  พรมทอง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงพิชญ์สินี  จูสี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายพิชญ์  ทองสวน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงพิมพ์ชมภู  ปรีชา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงพิมพรรณ  ทดแทน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  เรืองทัพ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงพิริญาภา  ยอดศิรจินดา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายพีรณัฐ  กิ่งหลักเมือง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายพีระวัฒน์  ภู่นาท โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงพุฒิตา  อ่อนสิงห์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายพุฒิศักดิ์  ศิริเสริมพันธ์ุ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายพุทธ  ชมภูนุตร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงพุทธิมา  วัชรพิบูลย์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงฟ้าลดา  ม่วงสวน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายฟีฟ่า  อาลักษณ์ธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายภราดา  ทองไชย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายภัทรกร  กิตติยานีกุล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายภูริวัจน์  จิรวัชระวงศ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงมณฑกาญจน์  มีทรัพย์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงมณีรัตน์  รุ่งเรือง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงมานิตา  ทองขวัญ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงมาริสา  ศรีโพธิ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงมาลิตา  อ่างแก้ว โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายยศวีร์  ยงยิ่งสกุล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายรชต  ท่าแค โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายรัฐนันท์  ปราบทอง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงรัตติกาล  ชำนาญ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงลลิล  ขจรกิตติประการ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายวงศ์ชยุตม์  หว่านพืช โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายวทัญญู  ปานดำ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงวรพิชชา  เลี้ยงล่ำ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายวรภัทร  พึ่งโพธิ์ทอง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงวรรณรดา  การภักดี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงวรวลัญช์  ภู่สอน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงวรัชยา  บุญกล้า โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงวริณญา  งามพานิช โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายวสุวัตน์  จิรวัชระวงศ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายวาชิ  แซ่ลิ้ม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงวารุณี  เพ็งนิ่ม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายวิชชานุ  ทองเอี่ยม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงวิชญาพร  พวงทรัพย์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงวิชญาพร  พัดสอน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงวิรัลพัชร  นิ่มเอี่ยมอ่อน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงศศิชา  โสดาพงษ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงศศิธร  สุขชื่น โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายศิวกร  นาห้วย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงศิวพัชร  ช้างจันทร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงสภัสสรา  พงษ์พัฒน์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงสโรชา  ตระกูลโชคเสถียร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงสโรชินี  กลิ่นเจ๊ก โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ดีดิษฐ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงสิราวรรณ  บุญชู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายสิริภัท  ธนสุขโสภณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงสิริยากร  เผ่าคง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายสุกิจจ์  พานเที่ยง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงสุธาสินี  ชั่งใจ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงสุพรรษา  ดวงแก้ว โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงสุพิชชา  เกิดพร้อม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงสุภชา  ปล้องมาก โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงสุภชา  สาลี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงสุภัสสร  ทรัพย์มาก โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายสุรพัศ  พุกสุข โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงสุรัชวดี  สุขรักษ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายสุวณัฐ  ภูสะระ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงไหมธาร  เลี้ยงล่ำ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ฉัตรทอง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายอติวิชญ์  สังข์ป้อม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงอนัญญา  เต็มศักดิ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงอภิชญา  พิพัฒจิตตระกูล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงอรจิรา  ทองดง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงอริสรา  ศรีโพธิ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงอัยยา  พุทธโกศัย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงอารยา  อุ๊ดหมอ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายกิตติพงษ์  อุราแก้ว โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงธัญชนก  ชูชื่น โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงเบญญาภา  พิพัฒน์พิริยโยธา โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายปรมัต  สานุกูล โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
544 นายปวริศ  เพ็ญพุ่ม โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายปารมี  สานุกูล โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงภาวิณี  แก้วชัย โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
547 นางสาวรชตพร  ขำฉนวน โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงลลิตา  บุญนาค โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
549 นางสาววรัญญา  จาดน้อย โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
550 นางสาววิชญาพร  เพ่งผล โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
551 นางสาวศิรประภา  ประสพสิน โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
552 นางสาวอดิศา  อยู่กรุง โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายกรวิชญ์  สังฆรัตน์ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายกิตติภูมิ  โชติรัตน์ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายชลภัทร  สลุงอยู่ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายฐิติศักดิ์  ทองพรม โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงกชพร  คุณาพลเทวินท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายกนกพล  ฤทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงกนกอร  กลบสูงเนิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงกรณิการ์  โกศัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายกรเมศ  พงษ์สุด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายกรวิชญ์  จินหิรัญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายกฤตพัฒน์  บัวทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายกฤตภาส  ควรหัตถ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายกฤติพงศ์  อำไพจิตต์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงกวินทรา  ปรีชาญาณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายก้องภพ  จิระวัธน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายกัญจน์ธน  อุดมวิชิตกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงกัญจน์รัชต์  เปี่ยมสุวงษ์ทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงกัญญนัท  สง่าวงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลายนาค โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ขุนพิลึก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงกัณฑิมา  เชื่อมชิต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายกันต์  กาลวิเศษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงกาญจนาณัฐ  แก้วต่าย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายกานตพงศ์  สาระศาลิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงกิตติญาณินท์  อินทร์แก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายกิตติธนนท์  ดีอินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายกิตติธัช  ตัณฑวรา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายกิตติพงศ์  สมสอาด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายกีรติ  กิตติศัพท์ขจร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงกุลจิรา  สัมมาคาม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงกุลชญา  อินปุย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงคุณากร  แสงจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายจตุภัทร  วิภาตะทรรศน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงจรัสพร  สุขทรัพย์ศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายจักรภัทร  ภคะประทีป โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายจักราวุธ  อ่อนพุทธา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงจันทกานต์  ทองโสม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงจิดาภา  เกิดปานทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงจิดาภา  เผ่าพงษ์บุรีพันธุ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงจิตตานันท์  อยู่โต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายจิรนนท์  เสนานุวัตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายจิรภัทร  ฉ่ำเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายจิรภัทร  นาคสีหมอก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายจิรภัทร  ปีตานนท์ชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงจิรัฏพร  เมฆส่าน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงจิราลักษณ์  เฉลิมพรไพศาล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายจีระยุทธ  นาจาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงจุฑาทิพ  ปิ่นทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายเจษฎาพร  คำสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายเจ้าพระยา  ปืนกระโทก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงชญาณิศา  วรปัญญา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงชญาน์นันท์  ปฏิเวธ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงชญานันทน์  มีสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงชญานิศ  คันธมาร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงชนากานต์  เจริญพงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงชนาภา  มานะการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายชยพล  แก้วสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงชลธิดา  เย็นฉ่ำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายชลธี  นอบน้อม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เจริญโดยธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  มีผล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงชัญญา  พรมพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายชัยธรา  วันทนทวี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายชาตินักรบ  คำอ่อนสา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายชานันทร์  มีสินกิจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงชาลิสา  จัดกสิการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงชาลิสา  หมอช้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงชิชญาสุ์  รวยนิรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายชิษณุชา  ราชสมบัติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงโชติกา  นอบสำโรง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายโชติภูมิ  สายศิลป์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงญาณิศา  ทะจิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงญาณิศา  สาสิงห์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงญาณิศา  สุทธิสังข์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงญาณิศา  เทวรักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงญาโณบล  บุญวิเศษรณกร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงญิชกานต์  ตันสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายฐปนวัฒน์  อุดมสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงฐิตานันท์  สายหยุดธนสิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงฐิติพร  ติยะพานิชย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ลิ่วลาภาวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงฐิติสา  จำเนียร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายณชรันต์  จิตตรีธาตุ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายณฐกร  หริ่มรักษาทรัพย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายณปกรณ์  พิกุลทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายณภัทร  ชนะภัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงณภัทร  นิธิปกรณ์กุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  ละออง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงษ์มณฑา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ซื่อตรง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายณัฏฐวุฒิ  ภักดีประเสริฐสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงณัฐนันท์  คงมีเงิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ปานคุ้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงณัฐิดา  คงเจริญพร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงณิชกานต์  ชัยพฤกษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงณิชกานต์  ปุยเงิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงณิชชาพัชร  ชูชาติหาญสันเทียะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงณิชนันทน์  สาธุธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงณิชมน  สังประเสริฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์อนันต์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายเดชาธร  นามไพร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายตุลธร  นาคะนคร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายเตชิต  อยู่คุ้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงทักษพร  ไทยป้อม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายธนกฤต  สถาผล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายธนกฤต  เจริญสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายธนดล  สุขกูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายธนธัส  คชเดช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายธนปวิชญ์  บุญเกิด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายธนพร  ภูมิสัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายธนภัทร  รุ่งวัฒนพัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายธนภัทร  เทพภูธร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายธนภัทร  เลิศเกษม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายธนภูมิ  กุหลาบไกรวัลย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายธนสร  หวังจิตร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงธนิสร  ทับทิม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงธมลวรรณ  พลเจียก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายธราดล  โรจนะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เหมือนเมือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงธัญชนิต  สังข์ทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  จันทร์ประสิทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงธัญนิชา  ทองเกลียว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงธัญพิชชา  เชิดชู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายธาวิน  ชาติเชื้อ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ปฏิเวธ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายเธียรวิชญ์  ทองเทศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายนภพล  ปานคุ้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายนภวุฒิ  ผลลำใย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงนรันฎา  โสขวัญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงนริศรา  เกื้อกูลธรรมกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงนลินรัตน์  ตั๊นสถาพรชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายนัทธพล  มามั่งคั่ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงนันท์นภัส  มงคลพัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายนันทพัฒน์  พงษ์เผือก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายนิติ  สุขญาณกิจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงนิภารัชด์  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงนิรชา  จิอู๋ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงนิรดา  เสมสายัณห์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายบรรจงพณ  โสคะโน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงบัณฑิตา  แหวนทองคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายบูรพา  โพธิวุฒิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงปณัฏฏา  หริ่มสืบ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงปติมา  จันทราภิรมย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงปพิชญา  บูรณะกิจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายปรเมศวร์  โรจน์หล่อสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายปรวิชญ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายปริพัฒน์  พิลาเกิด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงปริยากร  ศรีจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงปอขวัญ  มิสาโท โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายปัญจวิชญ์  ฉิมพสุทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงปัณณภัตต์  แก้วปนทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายปัณณวิชญ์  คูสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายปัณณวิชญ์  ชัยมงคลทรัพย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ยอดรัก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายปาณัทพงษ์  อินประดิษฐ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงปาณิสรา  คูสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงปาณิสรา  วัฒนคาม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงปาณิสรา  เกตุแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายปาราเมศ  แก้วสุติน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงปาลิตา  อ่อนตา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงปิยะธิดา  โพธิ์ศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายปุณณวิช  กานต์นวดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงผริตา  หุ่นกิตติเวชกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายพงศ์ปณต  หอมรส โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายพงศ์ศิริ  บุญศิริเภสัช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายพรกนก  จันทรอัมพร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงพรชนก  ตุลิตะธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงพรธยานิก  ปันสุวรรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงพรนภัส  จันสนิท โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงพรปวีณ์  มีมงคล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายพลสิทธิ์  อยู่วิมานโต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงพลอยไพลิน  สุขขีมนต์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายพศวีร์  ไผ่ประเสริฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายพัฒน์พิทยา  เปลี่ยนดิษฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงพัณณิตา  จำนงค์ฤทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายพัทธดนย์  เกตุทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงพิชชนาฏ  บำรุงไทย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงพิชชา  ซำคง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงพิชชาพร  พาลีพจน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงพิชญธิดา  วราโภ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงพิชญาภา  ราศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายพิชัยรัตน์  ทองคุ้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญอิ่ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วิบูลย์ชัยกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงพิมพ์อร  จันทรคณา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงพิมมาดา  อินสุวรรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายพิรัชย์  เจริญเผ่า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายพีรวิชญ์  ดวงสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงเพชราภรณ์  ปานกล่ำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงฟารีดา  กลิ่นมา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายภคนันท์  ลี้ภากรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงภครมณฑน์  ปกป้อง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงภัคนันท์  แจ้งแสง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงภัณฑิรา  บุญเรือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงภัทรวรรณ  สวัสดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงภัสสร  สุขลาภ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงภัสสร  เกษสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายภาคภูมิ  กองพล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายภาคิน  ปิ่นวิเศษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
752 เด็กชายภานรินทร์  เริงขวัญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงภาพตะวัน  นาคสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายภูดิศ  ชลกุลจนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กชายภูมิภัทร  วงกต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายภูริ  แย้มกลีบ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงภูษณิศา  รุ่งกิจธนารักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงภูษณิศา  สีหราช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายภูสิ  สุคนธพันธุ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงมานิตา  พจน์เจริญกิจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงมาลียา  เบ้ามะโน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงมุกชมพู  นวลชื่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายเมธัส  ไพพร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายรดิศ  มาลัยศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงรวิสรา  คงประสิทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงรวีนิภาธร  สมใจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายระพีภัทร  กรเอี่ยม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงรัญชนา  กลัดตลาด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงรุจาภา  แจ้งแสงทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงลภัสรดา  เดชธรรมรงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายลัทธพล  พระเทพ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อักษร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายวชิรเมษฐ์  สั่งสอนอาจศักดา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงวรณัน  หาสารศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงวรรณพร  พิกุลทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงวรรณวิศา  ทุมดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงวรวลัณช์  สำราญกลาง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
778 เด็กชายวรสิทธิ์  เฉลิมนัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงวรัชญา  ผาสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงวรัชญา  เสือโฮก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงวรางคณา  ใจมา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงวิมลทิพย์  ฉิมงาม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายวิวรรธน์  แพร่งสุวรรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายวีรภัทร  กุฎีรักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายวีรภัทร  โรจนบุรานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงวีรวรรณ  สาสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายวีรากร  ข้าวขาวแขก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงศตพร  อินธาระ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายศรันยภัทร  นิลกำแหง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงศศิวัลย์  ผลแสงสี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายศักเศรษฐ์  ศรีตูมแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงศิรพันธ์  ประพฤติธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายศิระ  เครือวาท โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงศิริรักษ์  แสงทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายศิลา  ศิริมาศเกษม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายศิวกร  ศรีหมุน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายศิวกร  ศิริปูน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายศุภณัฐ  พุ่มพึ่งศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงศุภิสรา  เกษมสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงสรณ์สิริ  ทางดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงสรัสวดี  ปกป้อง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายสหรัตน์  ธีรเนรมิต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายสัญจกร  สารีภาค โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายสัณห์ปองคุณ  จันทรนิยม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายสารัช  จีระออน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายสาละวิน  เทพสุภรณ์กุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายสิรภพ  สงวนสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายสิรวิชญ์  เขียวหวาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายสิรวิชญ์  แสงพรหม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงสิริกัญญา  เจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงสุชาวดี  ยอดสุทธิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายสุธี  วิริยะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงสุพัชชา  เนาวรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงสุพิชญา  ตราชู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงสุพิชญา  เปียมาลย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงสุภัคพร  ศรีสมโภค โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงสุภัสสรา  สายบุญณะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงสุภาพร  ลี้เทียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงสุมลฑา  โอสถประสิทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สังเวียนกสิกิจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  อุบลพืช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงเสาวภาคย์  สุภารส โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงโสฐิตา  จิโสะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายหิรัญภัทร  หามนตรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กชายอดิศร  ประเสริฐกิจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงอตินุช  จิรวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงอธิชา  หอมอินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
828 เด็กชายอธิษฐ์นลัน  โตประเสริฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
829 เด็กชายอนรรฆ  นารอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงอนัญญา  คัตพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงอนัตตา  นันทไตรทิพย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงอภิรดา  กองทิพย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายอภิวัฒน์  สร้อยม่วง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงอรวรรณ  ธงวิลัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงอรอมล  สุวรรณกนิษฐ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงอริสา  พงษ์สนิทกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงอริสา  พุทธไทย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงอัณณ์ญาดา  ศิริณัฐทองโชติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงอินทพร  แจ้งใจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายอิศราณุวัฒน์  สุทธิวงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงอุบลวรรณ  เมฆส่าน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายเอื้ออังกูร  เยี่ยมชัยภูมิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงชลดา  กอบขุนทด โรงเรียนลำสนธิวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
844 เด็กชายธนวัตร  เสือไธสง โรงเรียนลำสนธิวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
845 นายพลาธิป  เทียนพิมาย โรงเรียนลำสนธิวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงพัชฌา  วงจันทึก โรงเรียนลำสนธิวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วอร่าม โรงเรียนลำสนธิวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายสุรศักดิ์  แก้วตัน โรงเรียนลำสนธิวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น