รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกัณฑ์เอนก  คมพัฒนสมบัติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
2 นายกันตกร  นวลสำลี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
3 นางสาวกานต์ธิดา  เพี้ยนภักตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงจันทกานต์  เจนอุดมทรัพย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายชิษณุชา  กริ่มใจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
6 นายชีวธันย์  รังสีพรหม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เหลืองดำรงกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงณภัทร  สิงหลักษณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายณภัทร  แก้วอำไพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
10 นางสาวณัฎฐธิดา  เจือบุญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายณัฏฐ์  พงศ์สุวรรณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
12 นางสาวณัฐชยา  เมฆประยูร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงณัฐภัทร  ตันธนาภินันท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายธนกฤต  เชาว์ชนพันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายปฐมฤกษ์  ส่องแสงเจริญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายพงศกร  เนื้อไม้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายพรมนัส  พึ่งคำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายพรหมจักร์  อรหัตมานัส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงภคพร  สุจิระพร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงวรัญญา  โลศิริ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
21 นายวีรวัฒน์  ธันญะกวี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายวุฒิเมศร์  พรกิตติยาวัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
23 นายศิวัช  ศุภวรรธนะวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงสุชญา  เจริญนพกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
25 นายสุรวิชญ์  ศรีสุระคุปต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงอติวรรณ  กลางมณี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงอนัญญา  แก้วนุกูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายกมลวิช  ปลายเนิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายกฤตภาส  มลัปปธิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายกฤตยชญ์  ทิมสุเรส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายกฤติภัทร  เลิศติรสิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายกวี  ตั้งประจักษ์ภักดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายการัณยภาส  ยะขำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายจาโรว์  ชิว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงจินต์จุฑา  จิรอุไรพงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายชนพัฒน์  ประจักษ์วิทย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายชโนทัย  ตรีชัยชญาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายชยพล  เอี่ยมแจง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายชลิต  ตันคงจำรัสกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงชัญญานุช  บุญฑริกพรพันธุ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายชิษณุพงศ์  ชินศิริโชคชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงโชติกา  พูลผล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายฐนนท์พร  วิวัฒน์นิมิตดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายฐิประภัทธ์  เลิศประเสริฐภากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงณกัญดา  กุลสงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงณชมน  กุลสงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายณัฐกิตติ์  วรรณภิญโญชีพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญปัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายณัฐนันท์  ตันเฉลิมชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายณัฐภัทร  พงศ์สุธนะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงทอปัด  เจิมเจริญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายทัตติ  ธนดาทีปพัต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายทัพพ์  ศิริวัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายธนกร  บุญพงษ์มณี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายธนกฤต  แจ็นด์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
56 นายธนกฤติ  ตั้งใจกรุณา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
57 นายธนพล  วงศ์สิทธินนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายธนภูมิ  นิรุตติเมธี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงธนัญชนก  คำห้อง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงธัญญ์กมน  อธิรัฐนันทโชติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายธัญเทพ  คีตะนิธินันท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  บวรธรรมทัศน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายธิติณัฏฐ์  กมลศิริพิชัยพร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
64 นายธิติพันธ์  เทพสุทิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายธีรเดช  วารีชื่นสุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายธีร์  พจนากรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงนภเกตน์  จรรยาศักดิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
68 นายนภัทร  วิชัยกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายนัฐชานนท์  ยงค์พีระกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายนัทธพงศ์  สางาม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปัญญาสกุลวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายนิธิศ  วรางค์สุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงปภาดา  เรามานะชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงปภาภัสสร์  บัวหอม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายประเมศฐ์  ศุภภาณุกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายปราชญ์ปรีชา  เปลี่ยนกลิ่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงปริชญ์ศิตา  ดวงใหญ่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายปวรัฐ  จันลาวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงปัณณธร  เกษมสุขภิญโญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงปัณณิชา  วชิรธาวิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงปัทมพร  ลิ่วเฉลิมวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
82 นางสาวปาลิกา  สุขภัทราภิรมย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
83 นายปิยวัฒน์  เดชวิไลศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายปุญญพัฒน์  จิตรนำทรัพย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงพชรกมล  ไชยกิตติวุฒิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงพัชรพีร  เจริญกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายพัทธพล  ม่วงถึก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายพัสกร  ทรงไตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงพิชญธิดา  ตังติสานนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
90 นางสาวพิชามญธุ์  อ่อนแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายพิตติกร  ไตรรัตนานุรักษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงพิมนภา  อนุรักษ์วงศ์ศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายพีรชา  สุขวงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายพีรวิชญ์  วิรัชกุลบดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายภพธร  สมิตสุวรรณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงภัทรนันท์  นาคโคตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายภัทรพล  เทพสุทิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายภัสสพงศ์  แดนสีแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงภิรญา  จิวะธนะพร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงมธุรดา  น้ำใจดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายมนพล  ถวิลสุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
102 นายมนพล  ศิริบูชา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงรติญา  ภูธรธราช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงรมิดา  เปรมฤทธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายรวินพัทธ์  ธนกำธร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงรสริน  ชุนหกรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายวรเมธ  ศรีวงศ์ทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงวรรษมน  สีโยพล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงวริศรา  อ่อนสนิท โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายวิชยุตม์  กาญจนสุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายวิธวินธ์  จิรัฐิติเจริญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  กุลละทำเนียบ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายวีรภัทร  กาญจนสุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายศรัณย์  แก้วลบ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงศศิชา  รัตนานันท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายศักดิ์โชติ  เข็มราช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงศิริภาวรรณ  รอดย้อย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายศุภกร  สิทธิประชากุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายศุภรพงศ์  ศุภรวิจิตรพงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงสัณห์สิรี  ฤทธิภักดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายสารัช  ศานติยานันท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายสุทธศิลป์  คุณมงคลวุฒิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงสุประวีณ์  พร้อมวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงสุประวีณ์  พลเศรษฐเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายสุวิจักขณ์  โอคุมุระ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงอชิรญา  มัคคายัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงอภิษฎา  ตันตยาทร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายอมรกฤศ  จันทร์ภูมิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงอรธิดา  เกิดคุ่ย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงอัญชิสา  แก้วทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายเอกกร  สุดสวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายเอกรวิศ  ร่มจำปา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงกัญญาภัทร  จิวหนองโพธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายกันต์ณภัค  จินดาประเสริญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายคุณานนท์  บำเพ็ญกล้า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงชญานิศ  เมียกขุนทด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงนันท์นภัส  ติยะปัญจนิตย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงพัชภรณ์  แจ่มใส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายภัคพล  แก้วจินดา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายเมธาวิน  มุจนะมลทิล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงวิภาณีย์  ปะมะโนธนาสิทธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายเอื้ออังกูร  สุขกิจประเสริฐ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงกชกร  นนทะสินธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงกนกพร  ลาภกิจถาวร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงกนกอร  ลาภกิจถาวร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงกมลพร  ศรีสกุลเมฆี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
147 นางสาวกมลรัตน์  จิ้วตระกูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงกรชนก  ธิบดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายกรณิศ  นิทรัพย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายกรมิษฐ์  โตวิจักษณ์ชัยกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายกรเอก  สุวรัตนานนท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงกราบบุญ  กิ่งก้ำ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายกฤตณัฐ  สิทธิ์ศิรดิลก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายกฤตธี  จารุศิลาวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายกฤตธี  สุขเสกสรรค์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงกฤตธีรา  เมืองดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายกฤติน  บัวสังข์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงกฤติมาพร  ชัยธีระยานนท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายกฤศ  กรรณิการ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงกฤษกะรัต  แก้วน้อย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายกวิสร์  มาลาวิลาศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายกษิดิศ  ชาวชุมนุม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายกษิติธร  พิทยาภรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายก้องภพ   สุริยะฉัตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายกัญจน์นวิชย์  มั่นศักดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายกัญจน์  กรอบแป้น โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  พรดุษฎีกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
168 นายกันตธีร์  ไทยสม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายกันตภณ  ห้างชัยเจริญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงกันติชา  มาลาสินธุ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายกันตินันท์  เส้นโต๊ะหมีน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายกาณฑ์  กังเสถียร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ประกายวิสุทธิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เกษมทรัพย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายกิตติณพ  เลาหเลิศศักดา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงกุลชญา  อัชชารกูร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงกุลิสรา  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงขวัญนิตา  แก้วศรัทา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายคุณากร  สมวนาพานิช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายจักรทิพย์  ลอยชูศักดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงจารุดา  จารุวิจิตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายจิณณพัตก์  วชิรปรีชาพงษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายจิณณวิชญ์  จันทเบญจม์ภัทร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงจิณห์วรา  จิระตระกูลธรรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงจิณห์วรา  จิวะตระกูลธรรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงจิดาภา  ทับเจริญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงจิตต์ศจี  พรหมมานุวัติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
188 นางสาวจิตา  ตามประวัติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงจินต์จุฑา  เเซ่เอี้ยว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายจิรธนะ  ยศยิ่งธรรมกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายจิรภัทร  นามวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงจิรัชญา  เจนใจวิทย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายจิรัฎฐ์  อังกลมเกลียว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายจิรัฏฐ์  สุนิธิอารีนนท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายจิรันตน์  เมฆสุธีพิทักษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายจิราพงศ์  คลังทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายจิรายุศ  ภักดิ์อนันต์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายเจตนิพัทธ์  บุญนำ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงเจนจิรักษ์  เจนใจวิทย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงชญาดา  รัตนวิภาพงษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงชญานิศ  วิทิศวรการ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงชญาภรณ์  เล้าแสงฟ้า โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
203 นายชนวีร์  ทองมณโฑ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงชนันท์กานต์  เสียงหลาย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายชโนดม  ลิสันเทียะ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายชยพล  ขจรเดชะ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายชยพล  เจียงเจนจัด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายชยุต  บุญญานุกูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายชยุต  สุวรรณวานิชกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงชลิดา  ชีวศรีพฤฒา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงชลิดา  สุขมาตย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายชวนันท์  เอกธัญสกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายชวิศ  ชัชชวลิตสกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงชัญญา  วรรณรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
215 นายชัยณัฏฐ์  ลิ้มชุณหนุกูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายชัยภัท  ทัดเทียมเพชร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายชาญชัย  เตชะบุญอัคโข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายชิน  สังข์วิเศษ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงชุติกาญจน์  รุ่งเรืองบริบูรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงชุติมนต์  ฉางหมอก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายฐนวัฒน์  เลาหสุวัฒน์กุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายฐปนวัธน์  มิทิน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายฐิตพัฒน์  สุนทโร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงฐิติพร  สมบูรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายฐิติภูมิ  ชัยศรีสวัสดิ์สุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายณฐกฤษณ์  มหาวินิจฉัยมนตรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงณฐมน  ศิริคูณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายณฑกร  กิ่งรุ้งเพชร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายณภัทร  จันทรนิภา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายณภัทร  สิงห์ตาก้อง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงณภัทร  โล่สถิตย์มณฑล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงณภัทรชนก  พรรณบัว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงณวิสาร์  จิรสิทธิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
234 นางสาวณัชชา  ปฏิมาประกร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายณัชพล  สวัสดิ์นที โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงณัชวดี  เอี่ยมสิริบูลย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ซื่อวาจา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายณัฏฐพล  จันทราชา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงณัฏฐรี  มาลามาศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงณัฏฐอัชฌา  ธนาตุลพิรพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
241 นางสาวณัฐชรินพร  มั่นพรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายณัฐดนัย  ภู่ทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  วัฒนสกุลพงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายณัฐพล  ธรรมางกูร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงณัฐพัชร์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายณัฐลักษณ์  วิทยาเกษมสันต์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายณัฐวรพล  วงศ์พิวัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ฉัตรเจริญมงคล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงณัฐิดา  จารุดิลกกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงณิชกานต์  พินิจ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงณิชกุล  สุวรรณลิขิต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงณิชชา  วโรภาษ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญมารักษ์พันธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงณิชาภา  กุศลสมบูรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
255 นางสาวณิชาภา  จงสกุลศิริ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงณิชาภา  โอภาพันธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายดานิส  กิตติธรรมรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงดารากาล  ลิมกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายตรรกพล  ตันธวัช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายตฤณศิริ  เผือกตระการ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายเตชสิทธิ์  ศรีนุติทรัพย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายไตรภูมิรัสมิ์  ภุมมาลา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายทยา  เลื่องลือเจริญกิจ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
264 นายธนกร  เป้าทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายธนกฤต  จิระธนชิต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายธนกฤต  ช่วยชุมชาติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายธนชาติ  บวรกิจธำรง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายธนชาติ  หวังเพิ่มบัณฑิต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายธนพัฒน์  สราญฤทธิชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายธนภณ  ชินธนากิตติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายธนภัทร  สุนทรปกาสิต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายธนภัทร  เจริญพงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายธนภัทร  โพธิ์ดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายธนภีม  โชติพันธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายธนวัชร์  เมธาภรณ์พงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
276 นายธนวิชญ์  วงษ์สุนทร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายธนวิน  โรจน์ทิพย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงธนษา  บุญพิทักษ์เขต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายธนัช  อัครอุปพันธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายธนากร  ปิติผลวานิช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายธนิสร  จารุดิลกกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายธรณ์เทพ  กาญจนภูผา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายธรรมชาติ  ตู้ทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายธรรมธร  จำรัสฉาย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายธรรศ  แสงวิภาค โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงธัชชา  จันทร์สาคร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายธัชนนท์  กิตติกุลเมธี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายธัชพงศ์  พิภพโสภณชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงธัญญมัยพร  กิตติสกุลวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงธัญธร  ลีพงษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
291 นางสาวธันย์สิตา  เฉลิมโชควัฒนกูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
292 นายธาวิน  เสรีวิวัฒนวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายธาวินธรณ์  เหง้าพรหมมินทร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายธีรโชติ  คุขนทด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายธีร์วรัต  สีสุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายธีร์  รัศมิรามา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายธีวริศร์  จารุลิมปะพงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงนงนภัส  เรืองรุ่งรัตนกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายนนทพัทธ์  โฆษิตบันเทิง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายนนธนันธ์  ฤทธิภักดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายนพดล  อมรทรัพย์เจริญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงนภสร  โตสุโขวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
303 นายนภันต์นพ  หวังดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงนภัส  ตั้งรัตนผล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงนภัสนันท์  บุญรอด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
306 นายนราวิชญ์  พิเศษพงษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายนเรนทร  เกษมธรรมคุณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายนัทธวัฒน์  จารุรัตน์มงคล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายนัธทวัฒน์  นรเศรษฐธีรกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายนัธทวัฒน์  เหลืองสกุลพานิช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายนันทเดช  ชัยวัฒนพงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงนันท์นภัท  จิรโชติรังสรรค์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
313 นางสาวนันท์นภัส  แซ่ลิ่ม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงนันทภัค  หงษ์พานิช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายนันทิพัฒน์  เพน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงนิจจังกานต์  สิมารัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงนิชนิภา  ถาวรภูสิต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงนิชาภัทร  ทรัพยสาร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายนิพิฐพนธ์  โสอินทร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงนิษา  ติรกิจสุนทร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงนีรชา  เมธเมาลี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงบุณยาภรณ์  อังศรีสุรพร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
323 นายบุลากร  บุญบูรณวรรณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายปฐวี  เตรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายปณิธิ  ตั้งหมั่นกิจ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงปนัสนันท์  เชวงชวลิต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายปพนภัทร  หวังมุทิตากุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงปพิชญา  กุลสาทร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงปพิชญา  ศรีรอด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายปภังกร  โสภณธรรมภาณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงประภาศิริ  พูลศิริวิลัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงปริญยดา  ศรีพิบูลย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายปรินทร  หลิน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายปรีย์ติธร  ใจเเผ้ว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายปวริศ  จันทนทรัพย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายปวเรศ  ศิลาบุตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายปัณณทัต  จันทรศารทูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายปัณณวิชญ์  กิติวงศ์ไพศาล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายปัณณวิชญ์  ยรรยงสวัสดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
340 นายปัณณวิชญ์  หูรัตนภิรมย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงปาณิสรา  ทุริยานนท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายปานธีร์  วิลาศชัยเจริญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงปานรดา  จิตรเจริญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายปิยังกูร  บุญศรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายปุญญวัจน์  งามเนตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงปุณยาพร  โพธิโสโนทัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงปุณิกา  มักเที่ยงตรง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายปุลกิต  อาจเดช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายเป็นหนึ่ง  ศรีทองดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายพงศ์ชณฐ์  อินนาคกูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายพงศ์ปณต  แสนสิงห์ชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
352 นายพงษ์นิธิ  ไพศาลวัฒนา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงพจนกร  สุบรรณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายพชร  คุณประสิทธิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
355 นางสาวพชรกมล  ทิพย์ศิริ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงพชรมน  รื่นรักษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงพชรรัชต์  ติวากุลพิสิทธิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายพทันยา  ปราณีตพลกรัง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงพนัชกร  ผิวทองงาม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงพบพร  ตั้งบุญสุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงพรชนิตว์  อัครลิขิต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายพรนภ  สุดเสงี่ยม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงพรนภัส  สันติภาดา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงพรรวินท์  ฤทธิชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
365 นายพรหมศักดิ์  ทิพย์มาลย์มาศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงพราวพชร  เจริญพันทวีสิน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายพริษฐ์  อายุเจริญกูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงพลอยชนก  อมรกุลเสฏฐ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
369 นางสาวพลอยชม  ตรีคุณประภา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายพลาธิป  สิงห์ชู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายพศิน  ธัญญกสิกล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายพศิน  สังขวาสี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายพสิษฐ์  พนมยงค์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายพสุธร  พร้อมวัฒนาพันธุ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงพัชพิชา  คณะไชย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงพัชรชา  อากาศวิภาต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายพัชรพล  องคะกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงพัชริดา  ไทรสมบูรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายพัทธดนย์  รักร่วม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายพัทธนดนน์  กินตาว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายพัทธพล  ศักดิ์เสริมเกียรติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายพัสกร  เมืองมูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงพิชชภา  พยัคฆาภิบาล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายพิชชานันท์  อนันตพรวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายพิชญะ  รัตนบุณฑริก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงพิชญา  พงษ์สนิท โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงพิชญาภา  นภาวิจิตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงพิชญาภา  วิทยวานิชย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงพิชญาภา  เบ็ญจกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงพิตตินันท์  โสภา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นันทมงคล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  เล่ห์มงคลไชย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงพิมพ์รวี  จันตรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โคธิเสน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
395 นางสาวพิมพาสุข  อัศวราชันย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายพีรดนย์  สุทธมนัสวงษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายพีร์พัทธ์  โพธิ์ถาวร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงพีรยา  อัครปัญญาวิทย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายพีรวิชญ์  องค์น้ำทิพย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงเพชรชมพู  เพียราธิสิทธิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงเพตรา  อุทิศธรรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงเพียงขวัญ  บาลมงคล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงเพียงฟ้า  ปิยวรนนท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงฟ้าใหม่  แก้วพึ่งทรัพย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายภคิน  คลอดเพ็ง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายภวินท์  จงไพศาล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงภัคพร  อุสาหะ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายภัคพล  ลิ่มกังวาฬมงคล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงภัททมน  พบคูทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายภัทรดนัย  เครือตา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายภัทรพล  วรเลิศธนานันท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
412 นายภาณุพงศ์  โฉมฉิน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายภาณุวิชญ์  ทองยาน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายภาสกร  จิตตนุปัสน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายภาสกร  วรเจิตติชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายภาสวัต  โพธิ์ทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายภีรกานต์  สารีนันท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายภูดิท  กังวานไกร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายภูมิ  ปริกนันท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายภูมินันท์  รัตนสุวรรณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายภูมิพัฒน์  แก้วมุงคุณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายภูวดล  งามมธุรส โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงมณีจันทร์  วิเศษบรรจง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงมนธิชา  สิงขรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงมนวรัตน์  โชคดีศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงมนัสนันท์  วระศาสตร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงมาณิสา  เรียนแจ้ง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงมินท์ธิตา  ชูสง่า โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายเมธวัจน์  พิชิตปรีชาพงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายเมธากรณ์  กอรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายยุคลเดช  วิวัฒน์ชัยกิจ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงรรรรดา  เชวงชวลิต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายรวิสุทธิ์  คงวัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
434 นางสาวระพินทรนาถ  เหลืองสัมฤทธิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายรัชชาพงษ์  กองสุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายรัชพล  สุจีรา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายรัชพล  สุทธศิลป์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายรัฐนันท์  แจ้งหิรัญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงรัตน์ธาริณี  จันทเบญจม์ภัทร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงรัตนประภา  เอื้อจิตรเมต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายราชศร  สุวรรณมลิวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายริธา  โรจน์รุจิพงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายฤกษ์ฟ้าคราม  พงศ์เพชรดิถ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงฤทัยกานต์  จันทร์สุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงลภัสร์ปภา  อินภู่ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายวชิระพงศ์  พงศ์วิสสุตรา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายวรกันต์  อดิเรกลาภวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายวรธรรศ  บุญบุตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายวรธันย์  เหรียญวิจิตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงวรภร  ฤทธิ์แสวง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงวรรณวธู  พงษ์พิยเดช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงวรวรรณ  ตรีเวก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงวรวลัญช์  เมตตาวิวัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงวรัทยา  ปุตระเศรณี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงวริศา เคย์ลา  แจ่มไพบูลย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายวศิน  จูภาวัง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายวสวรรฑน์  วิทยประภารัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงวัลย์ณรัตน์  ทินกรรัศมี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงวิปัศยา  เหมือนเกียรติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงวีรนัญดา  ศรีรักษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงวีรนันท์  แสงวราพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายวีรภัทร  การพร้อม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายวีรภัทร  พรหมวงษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายเวทพิสิฐ  รุ่งเจริญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงเวลา  อินทรตั้ง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงศรนัญ  เงาเทพพฤฒาราม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายศรัณย์  เอกธัญสกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
468 นายศรุต  ทองชมภู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงศลิษา  วีรการณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
470 นางสาวศศิษา  ปานพรหมมินทร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายศักดิพัฒน์  วิเทหะโยธิน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงศิรกัญญา  ศุภฤกษ์รัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายศิรวิชญ์  กองธนาศิริกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงศิรินทร์ติยา  พิมพ์ศรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
475 นางสาวศิริรัตนา  ไตรบุญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายศิวกร  อินต๊ะเสน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายศุภณัฏฐ์  ประกิตสุวรรณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายศุภฤกษ์  ห่วงรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
479 นายศุภวิชญ์  สันนิธิลาวัณย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายศุภัช  กวีกิจธวัช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
481 นายสรวิชญ์  สระมูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงสรวีย์  ธงชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงสรัญญา  หลายเจริญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายสหพล  ลยางกูร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายสารัช  ประเสริฐ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายสาริศ  ประเสริฐ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงสาริศา  มุกดาสนิท โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายสิงหา  อุดมอานันท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
489 นายสิปปกร  มานิตราช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายสิรภพ  กำแหงคุมพล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายสิรภพ  พลเสม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายสิรภพ  วงศ์มีศักดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายสิรภพ  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายสิรวิชญ์  นวกิจรังสรรค์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงสิริกร  เรืองดำ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงสิรินทรา  นภาชัยเทพ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงสิริยากร  มัคคภิญโญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายสุกฤษฎิ์  กาญกระสัง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายสุกฤษฎิ์  สุวานิชวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงสุขนันท์สินี  แซ่เฮง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงสุชัญญา  คำเพ็ญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายสุปวีร์  เงินยวง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายสุพศิน  รัตนพันธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงสุริยฉาย  พัสดร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงสุวภัทร  สุวัฒนเมธี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  วุฒิ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายหรรษกร  วิจิตรบรรจงดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงหฤทชนัน  สัมพันธ์ชัยวสุ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายอคิราภ์  ตรีปิยรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงอชิรญา  ถาวรสุขเจริญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงอติกานต์  ผู้มีโชคชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายอธิชาต  เทียมเมือง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงอนัญกาญจน์  มิ่งมิตรโอฬาร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายอนาวิล  ศรีเพ็ชร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงอภิชญา  อนุมานไพศาล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายอภิวิชญ์  คำปัญญา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายอภิวิชญ์  มาสง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงอมราลักษณ์  เอกทรงพลปัญญา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายอัครพงษ์  เกียรติเจริญศิริ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงอัญชสา  ตั้งสกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงอัญชิสา  ไพนุจิตต์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายอัลโทนิโอ คาร์โล  ฮูซาริ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายอาศิร  วงศ์ภู่ดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
524 นางสาวอิงขวัญ  เจริญสุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงอินท์ชลิตา  กุลทนันท์นิธิโชติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงอินทร์นิชา  จันทร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายเอกภัทร  กู่ประภา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายเอกภัทร  ภู่ประภา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายเอกวีร์  ตั้งสายเลิศกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงกชพร  ฤกษ์วัลย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงกมลชนก  เพชรา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายกฤตภาส  โสมวิภาต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายกษิดิศ  กมลมณีวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายก่อกุศล  สันถวชาติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  จันทราภิวัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายกันตินันท์  จันทะเขต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายกัลปพฤกษ์  วิเชียรรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงกัลยาภัสร์  ใจดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายกานต์ชนก  วัชรินทร์กาญจน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายกิจจาณัฏฐ์  จาตุรัตน์วราธร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายกิตติคุณ  เกษมสุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายกิตติธัช  สุขเกษม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายกิตติ์เมธี  ชนมณีชัยวัชร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงกีรติกา  เนียมพุ่มพวง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงกุลนัดดา  สามาอาพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  นิธิโรจนสกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงกุลยา  เเซ่เล้า โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงโกลัญญา  วัฒายุ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายขจรเดช  มาลัยทาน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายขจรเทพ  เทพจร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายขวัญข้าว  สงวนศิลป์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงขวัญรัตน์  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายเขตแดน  ทองถึง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายคชภัค  เฉลิมวรพร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายคณธัช  ธงภักดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายคณธัช  ศิริบรรณากุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายคริฐ  บุญเส็ง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายคุณก้องฟ้า  การสมกล้า โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายจตุรภัทร  อาจอนงค์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงจรรภรัตน์  เถื่อนขวัญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงจิดาภา  วีระสกุลทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายจิตติเจต  เรืองจรูญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงจินตภา  ทวยหาญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายฉันทัช  ฉันทะกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายชนกันต์  สิริลักษณ์พาณิชย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายชนน์ชนกนันท์  จันสถาพร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายชนาสิน  ณ นคร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายชยางกูร  ศรีเรืองศักดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงชัญญาภัค  ธนเชวงสกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พลธรรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายโชติกา  ช่วงสุวนิช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายฐิติพงศ์  ศรีพลัง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงฐิติรัตน์  รุ้งแสงเจริญทิพย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงฐิติวรดา  นิธีกุลวัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายณภคดล  วงโพธิสาร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายณภัทร  วนัชสุนทร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงณรัตน์มนทร์  นิลศรีใส โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงณวรา  ดอกหอม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงณัชชา  ทวีอภิรดีบุญสืบ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงณัชชา  โพธิ์เกต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงณัชชานันท์  ตันศรีวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายณัชพล  โสภณพุทธพร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงณัฎฐกานต์  สุริยะศรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายณัฏฐ์กฤศ  พุฒิวณิชย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายณัฐกิตติ์  โพธิ์ศรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงณัฐชา  ปราศอาพาธ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงณัฐชา  ใยบุรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงณัฐณิชา  กิ้มเส้ง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายณัฐธีร์  เค้าไพบูลย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงณัฐนรี  เอื้อเพิ่มเกียรติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายณัฐพัสกร  สุริยะเจริญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายณัฐภูมิ  จาดเจริญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงณิชนันทน์  ขันทะเสน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงณิชา  จีนอิ่ม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงณิชาภัทร  ขาว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงณิรัศมิ์ชา  ศรีสุวรรณกาฬ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายดาวินท์  พลายแสง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงตรีนัญญา  ปัดถา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายทรงภพ  จิรวัชระวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงทัชชกร  อนันตโสภาจิตร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายทีรปกร  ผลมั่ง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายธนกฤต  ธนพีรทัต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายธนบดี  เกษียร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายธนบดี  เหลืองทองใบ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงธนมน  รุ่งรัศมีพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายธนายุ  ศรีเมือง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายธราธิป  มงคลกิจ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  นิลเอก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงธัญภัค  ชาติยิ้ม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ทองดำ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงธันว์วดี  เอื้อเมธิยางกูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงธาริณี  ทองดำ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายธีธัช  ปันเงิน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายธีรดนย์  บุญทองเล็ก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายธีร์ตภัฏฐ์  มะกรูดอินทร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายธีร์พิพัฒน์  ทิลารักษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายธีรวีร์  สืบสุขสกุลวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงธีราพร  แซ่หวัง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายธีร์  อังคทรัพย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายธีร์  โสมาภา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายเธียร  พิพัฒน์สัจจา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงนวพร  จูงศิริ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงนวพรภัคร์  ภิญโญธนวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงนัชชา  รองเลื่อน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงนิธิกานต์  ไกยราช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงนิธินันท์  นีระมาศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายนิรัชพล  กลิ่นขจร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงบัณฑิตา  แซ่ลี้ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายปฏิปัน  คำจันทร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงปณิชา  แซ่หลี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายปภพ  ปลอดเหตุ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายปภังกร  ภูษิตวิทย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายประฐมพงษ์  เพชรคง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงปราณดา  จิระนคร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายปรินทร  แววงาม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายปัณณทัต  เตชะปัญญานันท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายปัณณพงศ์  สวัสดิ์ศิลป์กนก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงปาณณาษฐ์  โตพิบูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายปุญญพัฒน์  ปริวัฒโนทัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายปุญญพัฒน์  เนรังษี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงปุณณิกา  สุวรรณทัต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงปุณยนุช  พิทักษ์วัฒนานนท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงปุณิกา  ทองวรรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงไปรยา  สุมณีงาม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายพงศ์ปณต  ศรีเบญจลักษณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายพงศพัศ  พุ่มนุ่ม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายพงศ์ศิริ  ทวยเจริญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายพชร  เอื้อพีระพัฒนา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายพรภัทร์  โต๊ะสุวรรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงพลอย  ตังโซ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงพลอยพิชชา  แพงสวัสดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ช่วยชูหนู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงพลอยรัฐยา  ทองนิตย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงพัชรพร  คำภาอินทร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงพัชรีพร  เผ่าจิตรกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงพัทธนันท์  ศรียศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงพัทธนันท์  หนูยอด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงพัสนันท์พร  สังข์นาค โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายพิชยะ  จิวากานนท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงพิชามัย  เถกิงนาม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  พัฒนปิยสุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงพิมพ์นารา  สิริภัทรวงษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ทองนอก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงพิมพ์วลัญ  มีทรัพย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายพิสิฏพล  เดชวรรคณีย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายพีรพัฒน์  เศษสุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายพีรวิชญ์  รพีจรัสเรือง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชุมภูอินทร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงเพียงขวัญ  สุวรรณนิธิกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงเพียรธนัชพร  สังข์นาค โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงภรภัทร  ตั้งเจริญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายภรัณยู  รัตนเอกภาพ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายภัทรบดี  ศรีมณี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายภัทรพล  สมิตทันต์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายภาคิน  คีรีรักษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายภานุวัฒน์  โชติพันธุ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงภิญญาดา  สุขเอี่ยม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายภูมิลภัตม์  ทองจันทร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายภูริ  เปี่ยมมงคล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายภูริพัฒน์  วงค์ปวน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงภูษณดา  จิระนคร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายยศพล  เลิศพาณิชย์อนันต์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงโยษิตา  เธียรญาณี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงรชาดล  ศรีสมิต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงรดามณี  แสงพงษ์พิทยา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงรวิภา  หัสดง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงรวิสรา  เก้าพันธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายรักษ์ชาติ  ศักดิ์ธานี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายรัชฤทธิ์  ปานทน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายวรกร  บัวผัน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายวรัตถ  ปัญญาภาส โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายวริศ  ตันทนิส โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงวลัยพรรณ  พยอมหอม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายวสนานนท์  วงศ์สุรินทร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายวิชุนรวิชญ์  ถาวรทวีกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายวินทกร  มีเนตรขำ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ธิมา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายวีรดนย์  น้อยคำ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายวีรภัทร  ฝอยทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายวุฒิภัทร  สุขขันศรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายศรกวี  โสภณธนกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายศิรเมศร์  ธนาอริยทวีรัฐ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงศิรัญญา  จุมพรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายศิวกร  ผิวนวล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายศุภกร  ผมงาม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายศุภกฤต  ทากิระ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายศุภณัฐ  ชาติดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงศุภนุช  เฉินสิริ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายศุภฤกษ์  โชติศุภมงคล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายศุภวิชช์  อ่อนประชู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายศุภวิชญ์  ปานกลาง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายศุภเศรษฐ์  ติละ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงศุภิสรา  กิติพงศ์ไพโรจน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงศุภิสรา  สัจจานุรักษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายเศรษฐพงศ์  จุมพรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงสรัญญา  ศิริทรัพย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงสาริศา  นิ่มไศละ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายสิรวิชญ์  ตั้งทรงสุวรรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายสิรวิชญ์  ศรชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงสิริกร  ศรีวิรมย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงสิริมล  ธรรมเสรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงสิรีธร  โยมเมือง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงสุจินันท์  นบน้อยเสรีวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงสุดาปภา  เกรียงศรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายสุทธิภัทร  หุ้นเหี้ยง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงสุทธิมนต์  สังฆเศรษฐี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงสุประวีภ์  ปราบ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงสุพิชชา  สิงติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงสุพิชญากานต์  พงษรักษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายสุวิจักขณ์  เกตตะพันธุ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายอชิตพล  ทวีศรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายอดิเทพ  ตันติศิริวัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายอนุพงษ์  แซ่แต้ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายอภิพล  สุวรรณชัยสกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายอภิวิชญ์  ทวีศรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายอภิวิชญ์  หวังรัตนพงษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายอมลณัฐ  เอี่ยมจินดา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงอรกัญญา  ธนะปัทม์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายอรรถพล  แสงโพธิ์วงษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงอรอมล  แก้วสร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงอัญชณา  เหวียดแป้น โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงอัญชิสา  กลั่นเอี่ยม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายอานนท์  มณีแดง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงอิษฎาอร  อินพันธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงไอวีรณัฐ  ชัยวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงกชพรรณ  คงสมบูรณ์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
747 นายกันตณัฐ  โยธามาตย์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายกันตพงษ์  อินทรพงษ์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายกิตติภูมิ  สุทธิเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายคฑาวุธ  ธรรมขันธ์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายคุณานนท์  สอนง่าย โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กชายจักรพงษ์  พรชัย โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงชติกาญจน์  ขจิตสุวรรณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายชัยนันทน์  ชัยวิทยางกุล โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กชายชาญชัย  อุ้ยนอก โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายญาณกวี  วิรุนทร โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กชายญาธิป  โภคากรณ์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายฐาปกรณ์  นาบุญ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายตะวัน  ศุขสายชล โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงธยานี  คะดีเวียง โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายธรรศ  แสงจันทร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สำราญรัมย์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
763 นายนราวิชญ์  แก้วทอง โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายนัทธพงศ์  จันทร์ศรี โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กชายปาฏิหาริย์  มังคละคีรี โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายปิยากร  กาดนอก โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายพัชรพล  อ่อนจันทร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายพัชรภูมิ  เพ็รจำรัส โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายพิทยาธรณ์  เทียบดอกไม้ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายภวดล  พรมบุญมี โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายภัทรภณ  ทองโพธิ์ศรี โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายภูมิพีรธัช  ทัพกูล โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
773 นายวชิรวิทย์  กระแสร์ตานนท์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
774 นายวรวิทย์  เงินยวง โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
775 นายวริศ  วิทิพย์รอด โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายวสุดนัย  อิงแก้ว โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กชายสิรวิชญ์  เพชรรักษา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
778 เด็กชายอินทัช  กระแสร์ตานนท์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงกรรณิศา  เจนใจ โรงเรียนศรีพฤฒา ม.1 คณิต ม.ต้น
780 เด็กชายกฤษฎา  ลอยมณี โรงเรียนศรีพฤฒา ม.3 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงจริยา  พรโชติทวีรัตน์ โรงเรียนศรีพฤฒา ม.3 คณิต ม.ต้น
782 เด็กชายชาณุพิชญ์  ยอง โรงเรียนศรีพฤฒา ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงฑิตยา  อ่อนนิ่ม โรงเรียนศรีพฤฒา ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ภมรมงคล โรงเรียนศรีพฤฒา ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงปิณฑิรา  ตั้งผลสมบูรณ์ โรงเรียนศรีพฤฒา ม.3 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงพรวรินทร์  รุจิวงศ์เจริญ โรงเรียนศรีพฤฒา ม.3 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายภูวเดช  ใจหลัก โรงเรียนศรีพฤฒา ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงเมทินี  สิงสาหัส โรงเรียนศรีพฤฒา ม.1 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงเยาวเรศ  มณีนัย โรงเรียนศรีพฤฒา ม.1 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายศุภสิน  ภมรมงคล โรงเรียนศรีพฤฒา ม.3 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงอัญชิสา  ชูชื่น โรงเรียนศรีพฤฒา ม.1 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงกฤตพร  ปุณณะทิตานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายกันตพงศ์  ไกรสุทธิวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงเขมจิรา  อิโนชิตะ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงชนิดาภา  พรชัยชนะกิจ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงชมพูนิกข์  เช็ง โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงชวิญา  ชัยยะมงคล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายโชติพัฒน์  รัชตวิทิตพงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงณภัชชา  รักวงษ์ไทย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
800 นางสาวณัฐณิชา  เติมงาม โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายณัฐพัชร์  คำใส โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงณิชากานต์  อุทุมทอง โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
803 นายตุลภัทร  ส่งศรีโรจน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายทวิพรรธน์  สิทธิฤทธิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายธนบูรณ์  ไตรต้นวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงธัญชนก  มีวรรณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายเธียรเทพ  ใจสงฆ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายนราวิชญ์  แลสันกลาง โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงนันท์นภัส  แลสันกลาง โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงนันธนันท์  อัจฉริยะวัฒน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงปัญรัฏฐ์  ชูดวง โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายพชร  ชุ่มจิตต์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กชายพริษฐ์  มณีเขียว โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พรเจริญมุสิกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงพิชญาภัค  พรหมมาศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงพิมพ์ปภัสสร  ธรรมานุกูลธร โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงแพรไพลิน  วีรศิริกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
818 นางสาวแพรวภิราศ  รงค์เดชประทีป โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
819 นางสาวภัฑรานิษฐ์  เจนกิจจาไพบูลย์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงภัทธีรา  ประเสริฐ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงภัทรธิดา  สุทธิแสน โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายภัทรเธียร  มงคลสวัสดิกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
823 นายภาณุวัฒน์  รอดตัวดี โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงมนัสนันท์  วรดรเกียรติวรา โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงรดา  มกรพันธ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ภูมิชาติ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายวรปรัชญ์  รุ่งศรีรัตนวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กชายวรพนธ์  อธิสินนันทน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
829 นางสาววรวลัญธ์  งามน้อย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายวิชยุตม์  โปษยะนุกูล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงศรัณย์กร  อนุรักษ์สิทธิกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงสุวรรณมณี  อรุณศรีโสภณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
833 นายโสพัสภูมิ  โรจน์ธรรมรัตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายอิศร  พลางกูร โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
835 นายกฤษกร  พฤกษ์วัฒนวงศ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงกาญธิญา  สุขสมพล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
837 นางสาวจิรชยา  เสมาน้อย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
838 นางสาวจีนิรา  อ่อนละออ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงชลพินทุ์  ศรีนามบุรี โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
840 นายชวกร  พันธ์ชูเชิด โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายชัยพร  ปฐวีศรีสุธา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จำปีเรือง โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
843 นางสาวญาณัจฉรา  อินทรวิเชียร โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
844 นางสาวญาดา  โพนไสว โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
845 นายฐิติกร  แจ่มนิยม โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงฐิรญา  สุขเกษม โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
847 นายณธกร  ด่านสวัสดิ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายณภัทร  ชูวงษ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
849 นายณัฐกิตส์  สุตะคาน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
850 นางสาวณัฐณิชา  สิงห์ชัย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายณัฐภัทร  ญาณสังวร โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
852 นางสาวณัฐสินี  อัครขันติวงศ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงดวงกมล  ตราบดี โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายเดโชพล  เฉียบแหลม โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
855 เด็กชายเตชิต  สุตาสุข โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
856 เด็กชายทักษ์ดนัย  โอภากุล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
857 นางสาวทัศพรรณ  ปลั่งพงษ์พันธ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
858 นายธนเดช  ศิริสมพล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงธมกร  พรหมศิลป์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
860 นายธรรมสรณ์  สุวลาภา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
861 นายธิติ  สิทธิสตพร โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงธิราภา  แพรนิมิตร โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงนันท์นภัส  รุธิรบริสุทธิ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
864 เด็กชายนิธิพัฒน์  ฉัตรโพธิ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
865 นายเนตรวัฒน์  ทรงสกุล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงบงกช  เจริญพรวงศ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
867 นางสาวบุญยนุช  เพียรงาม โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
868 นางสาวพรจิรา  มั่นใจอารีย์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
869 นายพิตตินันท์  เวทยานนท์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงพีรยา  งามสินจำรัส โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
871 นางสาวภิญญาพัชญ์  ยอดชาญ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายภูริต  ยิ้มศรวล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
873 นางสาวมาลิน  ปิ่นสวัสดิ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายวรวิช  โล่ดำรงรัตน์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
875 นายวริทธิ์ธร  ศุภเวที โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
876 นายวัชริศ  มานะชัยชาญ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงวิภาวนี  สงครินทร์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
878 นายศุภกร  ภักดีณรงค์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
879 นายศุภวิชญ์  หลักดี โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงสุชานันท์  รอดภัย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
881 นางสาวสุมนสมร  กสิกรรม โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
882 นายสุรพัศ  โพธิ์ปริสุทธิ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายอติชาติ  พงษ์พิพัฒน์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
884 นายอริยะ  ภัทรพงศ์วัฒนา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
885 นายอัครวิทย์  เรืองศิริ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
886 เด็กชายกรพรรฒ  จักรพันธุ์ ณ อยุธยา โรงเรียนหอวัง ม.3 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายกรินทร์  นนท์เดชกูล โรงเรียนหอวัง ม.1 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงเขมรินทร  พรมณี โรงเรียนหอวัง ม.1 คณิต ม.ต้น
889 นางสาวครองขวัญ  สีหาบุตร โรงเรียนหอวัง ม.3 คณิต ม.ต้น
890 เด็กชายจิรวัฒน์  เชนยพาณิชย์ โรงเรียนหอวัง ม.3 คณิต ม.ต้น
891 นางสาวชนนิกานต์  เสรีสุภัคกุล โรงเรียนหอวัง ม.3 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงชลชญา  วัฒกรธนะเดช โรงเรียนหอวัง ม.1 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายชวิน  อังคณิต โรงเรียนหอวัง ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำหาญพล โรงเรียนหอวัง ม.3 คณิต ม.ต้น
895 นายโชกุน  งามเสถียร โรงเรียนหอวัง ม.3 คณิต ม.ต้น
896 เด็กชายโชติสกุล  ปัญญาชัยรักษา โรงเรียนหอวัง ม.3 คณิต ม.ต้น
897 เด็กชายญาณโชติ  ชาตริยานุโยค โรงเรียนหอวัง ม.1 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงฐณัชญ์พร  วิศวกิจดำรงค์ โรงเรียนหอวัง ม.1 คณิต ม.ต้น
899 นางสาวณัฏฐณิชา  ไกรรส โรงเรียนหอวัง ม.3 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายณัฏฐภัทร  นิลสุวรรณ โรงเรียนหอวัง ม.3 คณิต ม.ต้น
901 นางสาวทราวดี  นิลุบล โรงเรียนหอวัง ม.3 คณิต ม.ต้น
902 เด็กชายธนกฤต  ติยะวัฒน์วิทยา โรงเรียนหอวัง ม.3 คณิต ม.ต้น
903 นายธีทัต  สุขะวัฒนะ โรงเรียนหอวัง ม.3 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายธีภพ  เทพพิทักษ์ โรงเรียนหอวัง ม.1 คณิต ม.ต้น
905 เด็กชายนภสินธุ์  กระเป๋าทอง โรงเรียนหอวัง ม.3 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงนภัสรพี  พลเดช โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงบุญรักษา  ครุธาโรจน์ โรงเรียนหอวัง ม.3 คณิต ม.ต้น
908 เด็กชายปริชญ์  ศิริภูวณิชย์ โรงเรียนหอวัง ม.3 คณิต ม.ต้น
909 นางสาวปัญฑารีย์  ธำรงก่อเกียรติ โรงเรียนหอวัง ม.3 คณิต ม.ต้น
910 นายปัณณวิชญ์  ชากร โรงเรียนหอวัง ม.3 คณิต ม.ต้น
911 เด็กชายปุณณัตถ์  กลมเกลียว โรงเรียนหอวัง ม.1 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงพรปวีณ์  ดวงบุญช่วย โรงเรียนหอวัง ม.3 คณิต ม.ต้น
913 นางสาวพรพรหม  สุดขาว โรงเรียนหอวัง ม.3 คณิต ม.ต้น
914 เด็กชายพฤกษ์  ภูวนารถนฤบาล โรงเรียนหอวัง ม.1 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงพัฒน์นรี  โกศลพัฒนดุรงค์ โรงเรียนหอวัง ม.1 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงพัทรดา  ทัศไนยเธียรกุล โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
917 นางสาวพิชชาภา  ยังวัฒนา โรงเรียนหอวัง ม.3 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงพิชาภรณ์  กุลธีระวิทย์ โรงเรียนหอวัง ม.3 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายเพชรบูรณ์  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนหอวัง ม.1 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงภัณฑิรา  เฉื่อยกระโทก โรงเรียนหอวัง ม.3 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายภาคิน  ภควัตศิตานนท์ โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงภานิชา  ผุสดีโสภณ โรงเรียนหอวัง ม.1 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงมาตา  คีรินทร์นนท์ โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงเมธภัค  รังไสย์ โรงเรียนหอวัง ม.1 คณิต ม.ต้น
925 นางสาวเมสินี  ชื่นอารมณ์ โรงเรียนหอวัง ม.3 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายโยธิน  ศรีนุติทรัพย์ โรงเรียนหอวัง ม.3 คณิต ม.ต้น
927 นายรัชศร  พู่ทองคำ โรงเรียนหอวัง ม.3 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงวรณัน  แพบัว โรงเรียนหอวัง ม.3 คณิต ม.ต้น
929 นายวรเมธ  เผ่าสังข์ โรงเรียนหอวัง ม.3 คณิต ม.ต้น
930 เด็กชายวรวิชญ์  ธัญญาวินิชกุล โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
931 เด็กชายวรัญชิต  วัฒนาธนกุล โรงเรียนหอวัง ม.1 คณิต ม.ต้น
932 นางสาววลัยพรรณ  ไกรจิตต์ โรงเรียนหอวัง ม.3 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงวิชญาพร  แก้วประพาฬ โรงเรียนหอวัง ม.1 คณิต ม.ต้น
934 เด็กชายวิทธพงษ์  ลัดพลี โรงเรียนหอวัง ม.3 คณิต ม.ต้น
935 นายศิวกร  ชื่นไกรลาศ โรงเรียนหอวัง ม.3 คณิต ม.ต้น
936 นายศุภกฤต  สุขกาย โรงเรียนหอวัง ม.3 คณิต ม.ต้น
937 นายศุภสัณห์  รอดภัย โรงเรียนหอวัง ม.3 คณิต ม.ต้น
938 เด็กชายสมัชญ์  สากลปัญญา โรงเรียนหอวัง ม.1 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงสโรชา  สุขเกษม โรงเรียนหอวัง ม.3 คณิต ม.ต้น
940 นางสาวสาริศา  ยูรประถม โรงเรียนหอวัง ม.3 คณิต ม.ต้น
941 นายเสฏฐพงศ์  อันลือชัย โรงเรียนหอวัง ม.3 คณิต ม.ต้น
942 นายหฤษฎ  สังขะระ โรงเรียนหอวัง ม.3 คณิต ม.ต้น
943 เด็กชายอาชว์พิสิฐ  มาพินิจ โรงเรียนหอวัง ม.1 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงอุษณิษา  อุทัยนาง โรงเรียนหอวัง ม.1 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงกฤศินี  โสขุมา โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
946 เด็กชายธีรทัศน์  สุธีพุฒิกานต์ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
947 เด็กชายนันทวัฒน์  ทองปลอดภัย โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงพัชรวลัย  วรรธนะเมธาวงศ์ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงพัฒนันท์  การุญบุญญานันท์ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.1 คณิต ม.ต้น
950 เด็กชายวรวัฒน์  ทองปลอดภัย โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.1 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายสิรวิชญ์  อ่อนศรี โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.1 คณิต ม.ต้น
952 เด็กชายอธิษฐ์  แก้วจินดา โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.1 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงแคทรียา  อรรฐาเมศร์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงจีรัณ  เทพกาญจนา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
955 นางสาวชนัญชิดา  อุพันวัน โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงชนาภา  เหนี่ยงแจ่ม โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  เบญจวงศ์เสถียร โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงโชติกา  หวังเบญจสุขี โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงณภัทร  อรรจนานนท์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงณภัทรชญา  ฤทธิ์เต็ม โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงณัฐพัชร์  วัฒนศรีรังกุล โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงณัทณิชชา  ธรรมรัตนกุล โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
963 นางสาวธมลวรรณ  นกแก้ว โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงธัญรัศม์  พุฒิโชติรัตน์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงนรรัตน์  พลอาจทัน โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงปริม  อุทธา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงปรีชญา  คงสืบชาติ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
968 นางสาวปาณิศนันท์  ไชยโย โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ประชารัตน์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
970 นางสาวพิชญ์สินี  ปลั่งวัชรินทร์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงพิราญาณ์  สันทนานุการ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงภัณฑิรา  นิพันธ์ไพศาล โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
973 นางสาวภาดาอร  สุวดิตถ์ดำรง โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงภิญญ์สินี  ภักดีศิริเกษม โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงภูษณิศา  กาญจนปราณี โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงรฐา  อมรพันธุ์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงรตนพร  ตุงคตระกูล โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงรตนพร  ศรุตเรืองเดช โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงรมย์ธีรา  เนติประมุข โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงวรภรณ์  จุลเจิม โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงอตินุช  แซ่โง้ว โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงอนัญญา  ศรีคำขวัญ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงอนิตตยา  สายทอง โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงอริสรา  ธีระเสถียรโสภณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
985 นางสาวอัยรินทร์  ขวัญศรีสุทธิ์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงสิริภัสญา  สมิทธ์สมบูรณ์ โรงเรียนนานาชาตินีวาอเมริกัน ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กชายกฤตภาส  สายแก้ว โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ม.1 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงกิติกุล  พรหมทอง โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ม.1 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายจิรภาส  กิตติจินดาวงศ์ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ม.1 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายฌิณสภัคต์  ทองมี โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ม.1 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายธัชพล  เสรีวิวัฒนวงศ์ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ม.1 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงธัญชนก  สุวรรณาคิน โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ม.1 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายนักรบ  รัตนเดช โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ม.3 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงไปรยา  ศรีจันทร์วงศ์ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ม.1 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  มีชูโภชน์ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ม.1 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงพลอยพราว  มหาเจริญสิริ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ม.1 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงฟ้าใส  สมพงษ์ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ม.1 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงวริศรา  พึ่งตน โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ม.1 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงศศิณัฏฐ์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ม.1 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงหทัยชนก  อัศวชนานนท์ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ม.1 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงกมลรส  ฤทธิ์เต็ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กชายฐากูร  โชติกาญจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงณิชนันท์  บุญยิ้ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กชายตุลยวัต  หวังเบญจสุขี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กชายธีรพัฒน์  คงสว่าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กชายปาฏิหารย์  พิสสะโสระ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงพลอยธีมา  อภิลภัสวงศา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงพัฒน์นรี  วรสินวัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กชายเศรษฐรัฐ  บุญบูรณวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กชายสร้างสรรค์  ประสิทธิ์นฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงสิริวัลยา  ศรีพระยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงอนงวรรณ  แสงสายฟ้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น