รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤติน  ปุณกบุตร โรงเรียนพญาไท ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกุลญา  กุมภาษี โรงเรียนพญาไท ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงขวัญจิรา  คุณะเกษม โรงเรียนพญาไท ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายจิรัฏฐ์  คงกำแพง โรงเรียนพญาไท ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  รอดลอยทุกข์ โรงเรียนพญาไท ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายฐิติวัสส์  กิจวิบูลย์ โรงเรียนพญาไท ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายณกฤศ  ตรุยานนท์ โรงเรียนพญาไท ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายณชพล  อักษรจิตพงศ์ โรงเรียนพญาไท ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายตรัย  เทพยศ โรงเรียนพญาไท ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายธนา  แสงกระจ่าง โรงเรียนพญาไท ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายธฤต  อธิคมรังสฤษฏ์ โรงเรียนพญาไท ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงธัญพิชชา  อัครวิกรัย โรงเรียนพญาไท ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายนรภัทร  วงศ์ปถัมภ์ โรงเรียนพญาไท ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงนันทวัน  วงค์จันทร์ โรงเรียนพญาไท ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงพิมพ์นารา  พรรณมณีลักษณ์ โรงเรียนพญาไท ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายภาณุพงศ์  ทุมพิลา โรงเรียนพญาไท ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายภูผา  พงศ์สุวรรณ โรงเรียนพญาไท ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายภูริชญะ  สุขสว่าง โรงเรียนพญาไท ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงวรณัน  ชาริโท โรงเรียนพญาไท ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายวัฒนา  ทรัพย์บุญ โรงเรียนพญาไท ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงกวินธิดา  รื่นสุข โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายเขมทัต  ปัทมจิตร โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กชายจักรพงศ์  โชคดีลักษมี โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงจิรธิดา  สาครอนันต์ โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงชญานันทน์  มุมอ่อน โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงชนัญชิดา  บุตรพรม โรงเรียนพญาไท ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงณัฐนรี  อนุศาสนนันท์ โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายณัฐพนธ์  นาคผล โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงณิชาภา  เนียมขุนทด โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายติยศักดิ์  ทองแดง โรงเรียนพญาไท ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงทัชชภร  นิ่มว่องไว โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  พลดงนอก โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายธรรมนิตย์  อัครภัทรานนท์ โรงเรียนพญาไท ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กชายธันวา  จันทร์เขียว โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายธีรเพชร  พรมลือ โรงเรียนพญาไท ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กชายนรภัทร์  วิศิษฐชัยชาญ โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงนฤภร  เชาว์ปัญญเวช โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงเบญญาภา  ไตรรัตนวนิช โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงปภพสร  บัวแก้ว โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงปรรณภัทร  ทับทิมแดง โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายปุณญพัฒน์  อัครภัทรานนท์ โรงเรียนพญาไท ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กชายพศวีร์  ปริญานุภาพ โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  นพวาร โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงพิมลสิริ  ภู่ศิริ โรงเรียนพญาไท ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กชายพีรชา  เกตุเลขา โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงภัทรยล  ยงเสมอ โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายภีระภัทร  พันธะนาม โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายภูรีรักษ์  ณัฏฐกุล โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายยศพัฒน์  เถียรหนู โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงรพิชา  วังหอม โรงเรียนพญาไท ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กชายรัชพล  ประพันธ์เทวา โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงลักษิกา  อรรถศิริ โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงวฤณภัส  เพชรกระจ่าง โรงเรียนพญาไท ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงศรณภัทร์  แพ่งเกษร โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงศศิธร  พืมขุนทด โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายศุภวิชญ์  อุรุพงศ์พิศาล โรงเรียนพญาไท ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงสรวมพร  ทองด้วง โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงสุพิชญา  กุลเผือก โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงอรณิชา  ไพฑูรย์ โรงเรียนพญาไท ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงอัฐภิญญา  อนุสิทธิ์ โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายอินทัช  เลอวิวัฒน์ถาวร โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายกษพร  อยู่วัฒนา โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เล็กจุฬา โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายกานต์  ไชยมาเสรีกุล โรงเรียนราชวินิต ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายกิตติคุณ  ปฎิสัมภิทากุล โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายกิตติภพ  ล้ำเลิศสมบัติ โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เวชสุภากุล โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายจอมเกล้า  โสเจยยะ โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายจารุกิตต์  ฤทธิกำจร โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงจิรณิชา  พลเสน โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายจิรพัฒน์  เวทการ โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายจิรวัฒน์  ทองมั่น โรงเรียนราชวินิต ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงจิรัชยา  เพชรดี โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงชญานิศ  เดชมนตรี โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงชนิดาภา  รังษีสุทธิรัตน์ โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายชโนทัย  สายะศิริ โรงเรียนราชวินิต ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายชยกร  เมืองวสุ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายชยภาส  ศักดิ์ศรี โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงชลากร  พุธวัฒนาภรณ์ โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายชวกร  สัมฤทธิ์ผ่อง โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงชวัญญา  รักสวิด โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายชามิล  หวังศุภผล โรงเรียนราชวินิต ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงญาดา  สุนทรภักดี โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายฐิติวัฒน์  เตชะเจริญสุขจีระ โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายฐิติวุฒิ  เตชะเจริญสุขจีระ โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายณฐวัฒน์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนราชวินิต ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายณัฏฐ์  โคตรมงคล โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงณัฐชา  เตลิงกุล โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายณัฐนันท์  ศรีสุขพงษ์ศักดิ์ โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายดนัยวรัญญ์  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายดานิช  หวังศุภผล โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายเตชิต  สองจันทึก โรงเรียนราชวินิต ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายเตชินท์  กันนะเรศ โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายถิระวิท  อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายธน  ธนดีเจริญโชค โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายธนกร  แดงแต้ โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายธนกฤต  บุญส่งธนารักษ์ โรงเรียนราชวินิต ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายธนบดี  เมฆทับ โรงเรียนราชวินิต ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายธนพัฒน์  จันทร์งาม โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงธนภรณ์  พรธาดาวิทย์ โรงเรียนราชวินิต ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายธนวิชญ์  นิลพาย โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายธรรมาธิปัตย์  ตุลยพงศ์รักษ์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงธัญกร  ตรงกิตติคุณ โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายธิติพัทธ์  ภาคภูมิ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายธีรนันท์  ไทรทองคำ โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายธีรภัทร  วงศ์พันธ์งาม โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายนภ  เจริญยศ โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายนภ  โคตรมงคล โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายนฤเบศวร์  หิรัญเพิ่มพูน โรงเรียนราชวินิต ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายบารมี  ปัทมะทิน โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงบุญญาพร  บุณยะยุตกูล โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงบุณยอร  เจริญนากิต โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายปฐวี  บัณฑิตกุล โรงเรียนราชวินิต ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายปฐวี  พลพิทักษ์ โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายปณิธาน  เปรมเจริญ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายปภาวิน  ใจวงค์ โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายปรชัช  ศรีประทุม โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายปองคุณ  สุขอภิญญา โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายปัณณ์ธีร์  แก้วเหมือน โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายปัณณพรรษ์  สิริชัยธรณ์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายปัณณวิชญ์  แก้ววิจิตร โรงเรียนราชวินิต ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงปาณิสรา  เฮงธนารักษ์ โรงเรียนราชวินิต ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายพงศ์รัตน์  เลี่ยมกองแลง โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงพชรธร  หมั่นวิเชียร โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายพสุวัฒน์  จันทร์วิฬฒน์ โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงพิมพ์ดาว  ไชยศรี โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายพีรณัฐ  เกณฑ์ทา โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายพีรภาส  อรุณพิทูร โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงพีรวีร์  สมิตะเศรษฐ์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายภณ  เจริญยศ โรงเรียนราชวินิต ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายภวิทธิ์  พิพัฒน์ธนวงศ์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายภาคิน  วานันท์สุข โรงเรียนราชวินิต ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายภาสกร  รัตนาจารย์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายมงคลธร  เปี่ยมภุมมาลา โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายมหาสมุทร  มหารัตนมาลัย โรงเรียนราชวินิต ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายยศพนธ์  สุวรรณหวะคุปต์ โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายยสสมบูณ์  สัตย์ธรรม โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงรภัสรดา  ติยรัฐกาล โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงรมิดา  จิรภิญญาวงศ์ โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายรัชกรณ์  หวังประดิษฐ์ โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
141 เด็กชายรัชพล  มโนรส โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายรุจิภาส  หมั่นอาษา โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงลภัสรดา  บุญพงษ์ โรงเรียนราชวินิต ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงลลนา  ไชยหิรัญการ โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายวชิรวิชญ์  อภิชาติไตรสรณ์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงวรรณกร  ศรีถาวร โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายวรสรรค์  บุญสร้างสุข โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายวราวิชญ์  สุวรรณสกนธ์ โรงเรียนราชวินิต ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายวรินทร  ไชยตระกูล โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายวสุพล  ศรีวาลัย โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายวีระนันท์  จันทร์เผ่าแสง โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงศรีวรินทร์พร  สุเมธอธิคม โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายศุกลวัฒน์  กุลปิยะวัฒน์ โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายศุภกฤต  ศาสวัตกลูน โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายศุภโชติ  ภูรินทนาวุธ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงโศภิษฐอัฆฒ์  ว่องวรานนท์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายสิรวิชญ์  สิถขาบัณฑิต โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายสิรวิชญ์  หนุนภักดี โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงสิรินดา  นิลพาย โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศรีวรเวียง โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายอนลัส  เศรษฐปราโมทย์ โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายอริยพล  มาลากุล โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงอัญรินทร์  ไกรรุจิภาลักษณ์ โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงอิทธิญาภาวิ์  พรธาดาวิทย์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงอิศวรา  อัครเมตตาวงษ์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงเอมสุปิญญา  พลนันท์หิรัญ โรงเรียนราชวินิต ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงเเพรวพรรณ  สงวนจีน โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายกฤตพล  เพ็ชรศรี โรงเรียนราชวินิต ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายกฤติเดช  พงษ์พุทธมนต์ โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายกวิน  บุณยทรรพ โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายกสานติ์  เพียรชำนาญ โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายกัลปพฤกษ์  ศิริกุลบุญรัตน์ โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงกัลยกร  หุนศิริ โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงกัลยรักษ์  จันทร์ประกายสี โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงกุสินารา  ภาคาผล โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายเกียรติภูมิ  ดำนอก โรงเรียนราชวินิต ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงชนิดาภา  เตมียบุตร โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงชมพูนุท  จันทราศรี โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายชวัลวิทย์  คล่องบุญจิต โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงชิสาพัชร์  จีนสุกแสง โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงณชนก  แคว้นไทสง โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายณภัทร์  รุ่งเรืองศิริโรจน์ โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงณหทัย  สุจิระกุล โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงณัชชา  อุ่มตระกูล โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายณัฏฐนันท์  จันทราศรี โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายณัฏฐพัชร์  อัครวรานันทกูร โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงณัฏฐ์ภัสสร  เมืองวสุ โรงเรียนราชวินิต ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงณัฐณิชา  รุ่มนุ่ม โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ไทรทองคำ โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายณัฐพงศ์  อภิสิทธิวาสท โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงณิชยารัตน์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายดนุวัศ  หิดาวรรณ โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายตรีวิทย์  โอฬารรัตน์มณี โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงตะวันใส  พิริยะบารมี โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายทิณภัทร  น้อยบาง โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายธนวัฒน์  ไกรสโมสร โรงเรียนราชวินิต ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กชายธรณ์ภัทร์  สู่สุข โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายธรรศ  พรมศิริ โรงเรียนราชวินิต ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงธวัลยา  วิบูลย์กิจวรกุล โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงธัญวรัตน์  มั่นสิทธิกุล โรงเรียนราชวินิต ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายธีร์  ยิ่งวิวัฒนพงษ์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายนนนท์  อรชุน โรงเรียนราชวินิต ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กชายนพพล  มั่นคง โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายบุญพิทักษ์  นทีทอง โรงเรียนราชวินิต ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กชายปัญฐ์ปภพ  สีป้อ โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  เลิศฤทธิ์สัมพันธ์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายพบธรรม  ลิ้มอำไพ โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายพลภัทร  เปรมศิลป์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงพัทธนันท์  คุ้มบำรุง โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงพัทรดา  รัตนเขมากร โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงพิชญดา  ทองคำ โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงพิชญาภา  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนราชวินิต ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายพีระพัฒน์  ดวงมณี โรงเรียนราชวินิต ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กชายภคพงศ์  ชมมณี โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายภรัณยู  หนูฤทธิ์ โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายภัทรพล  ขานทะราชา โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายภัทรภูมิ  แสงสิงหนาท โรงเรียนราชวินิต ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงภีรดา  กิจการเจริญสิน โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงมีนา  แก้วมณี โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายรัชพล  ขอค้า โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายราชสีห์  สุขเรือง โรงเรียนราชวินิต ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงรินรดา  สันทัด โรงเรียนราชวินิต ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กชายวริศ  ประสาทแก้ว โรงเรียนราชวินิต ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงวริศราวดี  ศรีเมือง โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงวัณย์ภรณ์  มั่นสิทธิกุล โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายวิชยุตม์  ปรีชาธร โรงเรียนราชวินิต ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงวิษรุตา  ทองศิริ โรงเรียนราชวินิต ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายวีรศรุจต์  บุญกังวาล โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายวุฒิภัทร  เจริญศิริ โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงศุภากานต์  ผดุงรัตนยากร โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงสรัญญพัชร์  ฉัตรพิมลกุล โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายสิรวิทญ์  นราวุฒิพงศ์ โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงสุภัคสรณ์  กิตติวราวุฒิ โรงเรียนราชวินิต ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายอชิตะ  มนัสบุญเพิ่มพูล โรงเรียนราชวินิต ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายอติชา  ปราณีโชติรส โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายอริญชย์  อ้วนดำ โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายพิสิษฐ์  พันธุรัตน์ โรงเรียนวัดเจ้ามูล ป.4 คณิตประถม
238 เด็กชายพุทธิพงศ์  ดอกสูงเนิน โรงเรียนวัดเจ้ามูล ป.4 คณิตประถม
239 เด็กชายฟาร่า  อาเหม็ด โรงเรียนวัดเจ้ามูล ป.4 คณิตประถม
240 เด็กชายสุทธิพงศ์  ดอกสูงเนิน โรงเรียนวัดเจ้ามูล ป.4 คณิตประถม
241 เด็กชายอรรถสิทธิ์  ไชยพันธ์ โรงเรียนวัดเจ้ามูล ป.5 คณิตประถม
242 เด็กหญิงกรพินธุ์  อุทัยโรจนรัตน์ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.4 คณิตประถม
243 เด็กชายก้องฉัตร  ปีดี โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.4 คณิตประถม
244 เด็กชายก่อศักดิ์  บุรพัฒน์ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงกุลวรินทร์  พงศ์ศรีเพียร โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงกุสุมา  ยานุ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงเกตน์สิรี  นักฆ้อง โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงขวัญปภัสร์  ไชยเดช โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงขวัญเรือน  ดอกพัชรี โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.4 คณิตประถม
250 เด็กชายฆนิกร  พงษาเทศ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.4 คณิตประถม
251 เด็กชายฉัตรดนัย  อำมะเหียะ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงชนนิกานต์  ปัททุม โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.4 คณิตประถม
253 เด็กชายชยพล  วงษ์เจริญ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงชรินญากรณ์  น้อยพันธุ์ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.4 คณิตประถม
255 เด็กหญิงชวัลญา  ไทยเจริญ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.5 คณิตประถม
256 เด็กชายชิตพล  แพงทิพย์ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.4 คณิตประถม
257 เด็กชายชิษณุพงศ์  กิจจาสกุล โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.5 คณิตประถม
258 เด็กชายไชยภพ  ปัญญาวงค์ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงญาณิศา  ลีรุ่งเรืองธนกิจ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงฐิติพร  ขันโพธิ์น้อย โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายณัฐกิตติ์  พนาสุวรรณ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.4 คณิตประถม
262 เด็กชายเดชา  อินจันทร์ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.4 คณิตประถม
263 เด็กหญิงติชิลา  เชิดกลิ่น โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.4 คณิตประถม
264 เด็กหญิงทักษพร  พรหมกร โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.4 คณิตประถม
265 เด็กชายธนภัทร  จงวัฒนาเกษม โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.5 คณิตประถม
266 เด็กชายธนวัฒน์  เดชทวี โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.5 คณิตประถม
267 เด็กชายธนวัฒน์  แซ่แต้ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.4 คณิตประถม
268 เด็กชายธนศักดิ์  ขุมนาค โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.4 คณิตประถม
269 เด็กหญิงธนัชพร  แสวงนาม โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายธนิษฐ์  สุขวารี โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.4 คณิตประถม
271 เด็กชายธรรมเชรฐ์  เชาว์วิศวชัย โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.6 คณิตประถม
272 เด็กหญิงธัญชนก  ถาวร โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายธันวา  โคกเกษม โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.4 คณิตประถม
274 เด็กชายธีวสุ  สิริสังกาส โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.4 คณิตประถม
275 เด็กชายนนทภัทร  แซ่จึง โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.4 คณิตประถม
276 เด็กหญิงนลินพรรณ  คุณขำ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.4 คณิตประถม
277 เด็กหญิงนาถณภัทร  ไทยเก่า โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงนิชาภา  อุดมศักดิ์ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.4 คณิตประถม
279 เด็กหญิงนิรัชพร  ศรีวรพันธุ์ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.5 คณิตประถม
280 เด็กชายประจิต  พลูจวง โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.4 คณิตประถม
281 เด็กหญิงปริยากร  อิงคบารมี โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.4 คณิตประถม
282 เด็กชายปิติภัทร  สิวะวิโรจน์กุล โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงปืยากร  วิศวางกูล โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.4 คณิตประถม
284 เด็กชายเปรมอนันท์  เอี่ยมทองคำ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.4 คณิตประถม
285 เด็กชายพงศ์ฐกรณ์  แก้วมีศรี โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.4 คณิตประถม
286 เด็กชายพชร  เพียงการดี โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงพริสรวี  เรืองสมานวงศ์ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.4 คณิตประถม
288 เด็กหญิงพอฟ้า  แซ่ตั้ง โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.4 คณิตประถม
289 เด็กชายพิชเยศ  สะอาดแก้ว โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงพิมชญา  ศรีขาว โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.4 คณิตประถม
291 เด็กหญิงพีรดา  พงศ์ยุโส โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.6 คณิตประถม
292 เด็กชายพีรภัทร  กวมทรัพท์ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.5 คณิตประถม
293 เด็กชายพุทธิพงศ์  ปังดำรงค์ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายไพรัช  เจริญวุฒิวัฒน์ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.4 คณิตประถม
295 เด็กชายฟีโนว์  พงศ์วราพิศาล โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงภริตพร  เศรษฐ์ธนานนท์ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงภัฆ  พลภักดี โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.4 คณิตประถม
298 เด็กชายภัทรพงศ์  ดวงมาตย์พล โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.4 คณิตประถม
299 เด็กหญิงภัทราวดี  นามโคตร โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.5 คณิตประถม
300 เด็กชายภูเบศก์  ไชยศรี โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.5 คณิตประถม
301 เด็กหญิงมธุรดา  กำจร โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.4 คณิตประถม
302 เด็กหญิงมินลตา  สงัดภู่ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.4 คณิตประถม
303 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ผาคำ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.4 คณิตประถม
304 เด็กชายวัชระ  แก้วขาว โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายวีรยุทธ  โทบุตร โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.4 คณิตประถม
306 เด็กชายวุฒิชัย  แตงต้นเถา โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.4 คณิตประถม
307 เด็กหญิงศรัณพร  เจริญขำ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.6 คณิตประถม
308 เด็กชายศศิศ  บุญสุระ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.4 คณิตประถม
309 เด็กชายศิวกร  ยิ้มขลิบ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.4 คณิตประถม
310 เด็กชายศุภกร  โนนกอง โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.5 คณิตประถม
311 เด็กชายสถาปนิก  จินดา โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.5 คณิตประถม
312 เด็กหญิงสาริศา  เศรษฐ์ธนานนท์ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงสุชญาดา  แซ่จิว โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ม่วงอ่อน โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ป.4 คณิตประถม
315 เด็กชายกฤษฎา  สุระเรืองชัย โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ป.4 คณิตประถม
316 เด็กหญิงกัษมา  หาญวุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ป.4 คณิตประถม
317 เด็กชายชยนน  เลิศมรรคา โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ป.4 คณิตประถม
318 เด็กชายณตะวัน  หมื่นกล้า โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายณัฏฐ์  บุญอนันตบุตร โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ป.4 คณิตประถม
320 เด็กชายธณวรรธณ์  ทับมาโนช โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ป.4 คณิตประถม
321 เด็กหญิงนัทธมน  ปานเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ป.6 คณิตประถม
322 เด็กหญิงพัฒน์นรี  คุณวัฒนาพร โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงพิชชาภร  พันธุ์คุ้ง โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงภควรรณ  จิตกรียาน โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ป.4 คณิตประถม
325 เด็กชายภูมินทร์  พุ่มกร โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงวชิรญา  พจนากำธร โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ป.4 คณิตประถม
327 เด็กหญิงวรกานต์  แก้วดอนรี โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ป.4 คณิตประถม
328 เด็กหญิงอินทร์ธิรา  จาตุรแสงไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ป.6 คณิตประถม
329 เด็กชายกิตตินันท์  แก้วเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงขวัญข้าว  เหมือนนึก โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายจีรวิทย์  วัณณะวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กชายชนกันต์  ฉายพันธมาลี โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กชายชยพล  แก้วหิรัญ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายชุติพนธ์  ด่านจงถาวร โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงณภัทร  สิงหเทพ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงนฤภร  สามทอง โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายบุรินทร์  ขาวสะอาด โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายปุญญพัตน์  อินบำรุง โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงเป็นธกรานต์  ตรุษสาท โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายโปษิณ  พวงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กชายโยธิน  สุพรรณภพ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงศิศิรา  เกีรติพิเชษฐชื่น โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงสิรินเนตร  วงค์คำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงสุพิตา  สุทธิ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงรัตนากร  วนาสินชัย โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงกมลชนก  โพธิทรัพย์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 คณิตประถม
347 เด็กชายกิจนที  ธนารัชพิชิต โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 คณิตประถม
348 เด็กชายจักริน  วนาเดช โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 คณิตประถม
349 เด็กชายชนกานต์  ชูจิตร์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 คณิตประถม
350 เด็กชายชาวิช  สุโมตยกุล โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.4 คณิตประถม
351 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ดวงกลาง โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 คณิตประถม
352 เด็กชายปัณณวิชญ์  คำทอง โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 คณิตประถม
353 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ชื่นสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 คณิตประถม
354 เด็กชายมิญชนะ  กฤตสุทธาชีวะ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.4 คณิตประถม
355 เด็กชายรวีโรจน์  กิจวัฒนหิรัญ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 คณิตประถม
356 เด็กชายศุภวัชช์  อรัญนารถ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 คณิตประถม
357 เด็กหญิงอาทิมานันท์  ประชุมวัด โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.4 คณิตประถม
358 เด็กชายอินทัศ  วิสูญ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 คณิตประถม
359 เด็กชายกฤตภาส  กลิ่นชวนชื่น โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กชายกานต์  รัมมนต์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงชญาพัฒน์  สุวินัยชูกิจ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กชายชนาธิป  ฤทธาคนี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายชยากร  ศิริไกร โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงณริศา  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายณัชพล  ตั้งศรีสกุล โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายถิรเดช  รงค์ทอง โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงธนัชญา  ลิ้นทอง โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงธารใส  ไตรคุ้มพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงธาราทิพย์  คำแดง โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายนพกร  ศรีสมหมาย โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงนัฐพัชร์  สีเที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงปทิตตา  โขดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กชายปัญญวัฒน์  นนทสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงพชรอร  พวงเพชร โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายพันธ์กร  เบ็ญจทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายพีรวัส  ทรัพย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายพุทธภูมิ  จันทะเรือง โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงภวิษย์พร  หมวกเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงเมธปิยา  อุดมทัศนีย์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงวชิรญาณ์  กำลังดี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายวิทยา  นารี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงสุชาดา  ปิติพืชญ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายสุรศักดิ์  ครุฑทะเล โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กชายอชรวัช  จึงวิมุติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กชายอติณัส  ปัทมโยธิน โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงอมรรัก  เปลี่ยนแพ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กชายอรรถ  ภูมิจิตร โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กชายกฤตภาส  อุดมกิจโสภณ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงกษิรา  จงใจรักษ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
390 เด็กหญิงกานต์รวี  ไทจำเริญวัฒน์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
391 เด็กหญิงชญาดา  มงคลเมือง โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
392 เด็กชายชัยพิสิฐ  อภิโชติพันธุ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
393 เด็กชายชิษณุพงศ์  ตายัง โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
394 เด็กหญิงญาณิศา  อ่องใจงาม โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
395 เด็กชายฐปนรรฆ์  รัตน์รวีวงศ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
396 เด็กหญิงณรัณฐณัฏบ์  อภิมุขกุญช์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
397 เด็กหญิงณัชพัณณ์  ภัทรโอฬารรัฐ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
398 เด็กหญิงณัฎฐ์ธนา  น้อยบุตร์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
399 เด็กชายธนเดช  รุจานันท์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
400 เด็กชายธนินโชติน์  ภิรมย์โชติศิริ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
401 เด็กชายนพวริทธิ์  วชิระคณาพัฒน์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
402 เด็กชายนันทกร  หมู่พิมล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
403 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ชัยเจริญ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
404 เด็กหญิงเบญญาภา  ผ่องพลีศาล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
405 เด็กหญิงภคพร  แสงนภาศักดิ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
406 เด็กชายภัทระ  ศรีทองสุข โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายภาษิต  แก่นพรม โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
408 เด็กชายมหาสมุทร  ทวีวัฒนโสภณ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
409 เด็กชายเมธาสิทธิ์  อมรพงษ์มงคล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
410 เด็กชายยศวัฒน์  หิรัญเลิศชยังกูร โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
411 เด็กชายยุทธภูมิ  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
412 เด็กชายรัชชศิร์  สิริศรีสัมฤทธิ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
413 เด็กหญิงวรภพ  แสงมี โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
414 เด็กชายวิริยะ  นิ่มอ่อน โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงสิตาทิพย์  สันติวนานนท์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
416 เด็กชายอธิเมศวริย์  ธรรมนภาวงษ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
417 เด็กชายณัฎฐชัย  ทองสมัคร โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายพณิชพล  นกอักษร โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายกฤช  อัศวศิริเลิศ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงกุลพรภัสร์  จิริณีธรรมกุล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงจิราพา  หวง บูรณะพรสถิตย์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงฌริตา  จึงเจริญนรสุข โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ชื่นศิริพรชัย โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายธนพล  ธนกิจหิรัญ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงธีร์รฌา  หอมชง โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงนรกมล  ทีโนรีโอ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายบวรลักษณ์  สำเภาประเสริฐ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงปทิตตา  วงศ์บัติย์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กชายปริญญ์  อุ้ยนิรันดรกุล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กชายปัณณวัชญ์  วรธนะวุฒิพงศ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  สินธนธาราชัย โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงเพราะารัก  บูชนียพงศ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงเมธาวี  อึ้งเจริญ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กชายวสุ  วงษ์ทองทิว โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายวีรวิชญ์  ฉัตรธนะสิริเวช โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กชายศรันยภัทร  ทีโนริโอ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงอนัญลักษณ์  หวังประเสริฐ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กชายอิทธิพัทธ์  อินทนุพัฒน์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายกรณ์  กองแก้ว โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
440 เด็กชายกรณ์  สิริธนกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
441 เด็กชายกฤชณัท  หวู โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
442 เด็กชายกฤษณัฏฐ์  ภักดีพัฒน์พาณิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
443 เด็กชายกฤษณ์  กิตติคุณสิงขร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
444 เด็กชายกษิดิ์ธรรม  สื่อไพบูลย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
445 เด็กชายกันตินันท์  ปีติวรภัทร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
446 เด็กชายจักริน  ต้นชนะชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
447 เด็กชายจิรโชติ  สังข์ทอง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
448 เด็กชายจิรเมธ  ผึ้งน้อย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
449 เด็กชายจิรุษ  ธีระการุณการ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
450 เด็กชายชยากร  โลห์สีทอง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
451 เด็กชายชยุต  เอกโรจนกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
452 เด็กชายชลภัทร  เอี่ยมวรวุฒิกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
453 เด็กชายชวินท์  สิทธิราช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
454 เด็กชายฐิติวุฒิ  เข็มทอง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
455 เด็กชายณฐ  นิ่มพัชราวุธ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
456 เด็กชายณฐภัทร  ผลรัตน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
457 เด็กชายณฐวิญญ์  ประเสริฐสุขสม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
458 เด็กชายณธรรศ  ปราบพาล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
459 เด็กชายณพีพัฐ  ลิ้มเศรษฐานุวัต โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
460 เด็กชายณภัทร  วนิชนนทกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
461 เด็กชายณัฐธัญ  กาวาฮารา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
462 เด็กชายณัฐนนท์  โกศลวัฒนสมบัติ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
463 เด็กชายณัฐภัทร  กาวาฮารา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
464 เด็กชายณิชพน  สมุทรนาวิน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
465 เด็กชายตฤปธรรม  เอี้ยววงษ์เจริญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
466 เด็กชายทินกฤต  สินพิพัฒน์มงคล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
467 เด็กชายธนกร  มหานีรานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
468 เด็กชายธนกฤต  อังคะปัญญาเดช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
469 เด็กชายธนดล  รัตยาภาษ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
470 เด็กชายธนัช  พิทยครรชิต โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
471 เด็กชายธ๊รัตม์  ตันติเมฆิน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
472 เด็กชายธัชชัย  อภินัยนาถ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
473 เด็กชายธีทัต  โอสถศิลป์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
474 เด็กชายธีธัต  ป้อมเมฆี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
475 เด็กชายธีรธรรม  ธรรมชัยพิเนต โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
476 เด็กชายธีรพัฒน์  พันธุ์ธีรานุรักษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
477 เด็กชายธีรินทร์  หล่อภูมิพันธ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
478 เด็กชายนทีสิชณ์  สันติวิภานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
479 เด็กชายนายดิน  ทองเต็ม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
480 เด็กชายนิธาน  เรามานะชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
481 เด็กชายนิพพิชฌน์  เจริญรุ่งศิริ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
482 เด็กชายปภณวัชร  จันทร์สิงห์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
483 เด็กชายปภาวิน  สุตะเขตร์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
484 เด็กชายปริยวิศว์  พงษ์ภาวศุทธิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายปัณณทัต  เมธาจรัส โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
486 เด็กชายปัณณพัฒน์  สรรค์เสถียร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
487 เด็กชายปัณณวรรฒ  ลุนพรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
488 เด็กชายปัณณวิชญ์  พากเพียรสกุลชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
489 เด็กชายปุณณพัฒน์  เสริมสิทธิสิน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
490 เด็กชายปุณณ์  เหลืองนทีเทพ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
491 เด็กชายเป็นปี่  ภมรศักดา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
492 เด็กชายพชร  ธนบดีกาญจน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
493 เด็กชายพลพรรธน์  พรธนาสวัสดิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
494 เด็กชายพลัฏฐ์  จิววัฒนานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
495 เด็กชายพศิน  ประกาศสุขการ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
496 เด็กชายพัฒน์  พัดสุวรรณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
497 เด็กชายพันธุ์ธัช  มาตุเรศ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
498 เด็กชายพิรศุษม์  ตระกูลพรนิมิต โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
499 เด็กชายพีรกานต์  มณีโชติ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
500 เด็กชายพีรพัฒน์  ทิมวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
501 เด็กชายภัทรนรินทร์  พาสพัฒนพาณิชย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
502 เด็กชายภากรณ์  ศรัทธาพุทธ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
503 เด็กชายภาวัต  เลิศสุกิจจา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
504 เด็กชายภูมิพัฒน์  ไพศาลวัชรกิจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
505 เด็กชายรักษ์  สวนศิลป์พงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
506 เด็กชายรัญชน์  บัวนิ่ม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
507 เด็กชายวรพล  ฐานานุศักดิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
508 เด็กชายวรวัฒน์  วงษ์ตระหง่าน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
509 เด็กชายวิววรรธน์  เหลืองอรุณเลิศ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
510 เด็กชายวีรวิชญ์  หวังพึ่งกัน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
511 เด็กชายศิวัชชา  ปลื้มพัฒนกิจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
512 เด็กชายศุภรุจ  ฉัตรสกลุลชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
513 เด็กชายสหวัฒน์  เพ็ญกูล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
514 เด็กชายสาธิษฐ์  อดิศรรณราช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
515 เด็กชายสิปปกร  ติราภิบาล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
516 เด็กชายสุภาษิต  ธรรมเภตรารักษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
517 เด็กชายสุรเสกข์  อรุณสวัสดิ์วงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
518 เด็กชายอธิวัฒน์  ตั้งเลิศสัมพันธ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
519 เด็กชายอธิศ  ทัศนา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
520 เด็กชายอนาวิล  กำลังสถาพร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
521 เด็กชายอภิคม  แท่นทรัพย์ศิริ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
522 เด็กชายอริย์ธัช  ทัศนเมธิน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
523 เด็กชายอริยวิชญ์  ตรัยไชยาพร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
524 เด็กชายอัครวัฒน์  วิมะลิน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
525 เด็กชายอาชวิน  เกียรตินิมิตรา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
526 เด็กชายอินทัช  ไชโย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
527 เด็กชายเอื้อเฟื้อ  พรรณสังข์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
528 เด็กชายกฤชตฤณ  โอฬารรักษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายกฤตธีพัฒน์  วรานุกูลศักดิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายกฤตยชญ์  มโนวัฒนกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายกฤติธีศ์  เจริญเกตุ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายก้องภพ  ห้าวหาญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายกัญจนพล  รชตะวิวรรธน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายกันตพัฒน์  บุญชัยวัฒนโชติ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายกันต์  ตันตนาตระกูล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายกิตติธัช  มานะจิตประเสริฐ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายกิตติธัช  เรืองศรีไชยะ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายจิรัฏฐ์  เมธานราพงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายชยพล  ติรชุลี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายชัยนันท์  จีระศิริ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายฐปนรรฆ์  โรจน์ขจรนภาลัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายณัฐชนน  เสาวลักษณ์สกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายณัฐพัชร์  ตั้งเวนิชเจริญสุข โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายธนกฤต  อุยานนทรักษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายธนกานต์  กาญจนทวีลาภ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายธรรมรักษ์  กอสกุลธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายนภัทร  อัศวมณีกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายบรรณฑูรย์  เชียรเตชากุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายปรานต์  แซ่ตั้ง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายปวริศ  อุดมเดชวัฒน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายปัณณ์  ผาณิตพิเชฐวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายปุณณรุจน์  ศรีวรสุวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายพฤกษ  เมธมนัส โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายพัทธนันท์  ตันประเสริฐสุภา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายพิตตินันท์  กล้วยตระกูล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายพิสิษฐ์  พุฒพันธพงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายพีรวินท์  อธิประยูร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายภัทรวิน  เอี่ยมสุโร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายภูดิศ  ธนกุลไกรฤทธิ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายภูมิพัฒน์  อภิวาทธนะพงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายภูวิศ  เจริญพานิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายมนกร  จักษ์เมธา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายเมธาสิทธิ์  บุญกว้างโพธิ์วงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายรดิศ  มั่นเจริญพร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายรัชพล  เพฑวณิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายราชพล  ชินชนะ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายลภัส  มั่นเจริญพร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายวชิรวัฒน์  อังคทะวานิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายวชิรวิชญ์  กิจคุณาเสถียร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายวชิรวิทย์  อังคทะวานิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายศุภากร  สมจินตนา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายสรวีย์  วรวิชญาวิวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายสันตพงศ์  ศรีมันทยามาศ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายสิรวิชญ์  จงเสถียร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายสิรวิชญ์  พิพิธธนาบรรพ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายสิรวิชย  เฮงสุวนิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายสิรวุฒิ  อัศวรุจิกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายสิรเศรษฐ์  เตชะสมบูรณ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายอชิรภัทร  ลิ่มพันธ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายอธิภัทร  มงคลวรผล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายอธิภัทร  เพฑวนิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายอธิวัฒน์  พุทธศักดิ์โสภณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายอัฏฐโชติ  ฉายภมร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายอาณันย์ทวีป  มงคลเสาร์สุข โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายเอกกวิน  วิศิษฏ์เกียรติชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายเอกทัน  ตระกูลธนศาล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายเอกอนันต์  โชคเจริญเกียรติ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายกฤตฑรรศ  สุวรรณธนาสาร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กชายกฤษณพล  หนูประสิทธิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายกษพล  วรรัตน์โภคิน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กชายกษม  ใช้คล่องกิจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายการินท์  ศรีประทีปกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายคณพศ  เอกตระกูลเกษม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายจรรยวรรธน์  เทพวิโลจนพงค์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กชายจิตติ  จิตวิสุทธิ์วัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กชายจิรภัทร  บุญสิทธิผล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายจิรภัทร  เกียรติชัยพิพัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายชยกร  ตั้งกิจเชี่ยวชาญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายชากร  อังสุวรังษี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายชีวานนท์  ทรัพย์ประพฤทธิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายญาณพัฒน์  เลิศทนงศักดิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายญาณภัทร  ปัญจรงคะ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายฑิปปกรณ์  เตียงพิทยากร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายณชกรณ์  ธีรธรรมเสถียร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายณภัทร  เกศการุณกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กชายณภูดล  ศรีรัตนา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายณัฏฐ์  บุญรอด โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กชายณัฐพุฒิ  ชมภูโคตร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายณัฐวงศ์  ชัยธีระยานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กชายธนกฤต  สุขะกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กชายธนทัศน์  ฉัตรวรสฤษดิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายธนบูรณ์  ลีลามณีพงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายธรรมปพนณ์  จิตต์อารี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กชายธัญญ์ธามกรณ์  จรุงกิจสุวรรณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กชายธิปไตย  ชนะบูรณ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายธิสวุฒิ  จียาศักดิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายธีร์  ตันตนาตระกูล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กชายนพฤทธา  หิญชีระนันทน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กชายนภนต์  เดชตระกูล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กชายนรภัทร  เชาวน์เกษม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กชายนรวร  จงวุฒิชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายนราเศรษฐ์  โรจน์สุขพัฒนา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายนววัต  กลิ่นงาม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายนิปุณ  ศิลาจำรูญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายนิลยวัติ  สมโภชพิสุทธิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายบุรัสกร  ฐิติธนการ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กชายปพณทีป์  สุขวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กชายปพนพัชร์  วิรุฬห์ไววุฒิ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายปภังกร  ปานเสน่ห์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กชายปภาวิน  คงคติธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายปัณณธร  เอี่ยมศริยารักษณ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายปัณณวิชช์  ฐิติจรัสอัญกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายปัณวรรธน์  อนันทวิโรจน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กชายพงศ์ศิริ  กิตติเสถียร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กชายพงษภัทร  วาณิชย์ไพศาล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายพชร  กลย์ธรพงษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กชายพชรพล  พังจุนันท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายพรหมพิริยะ  สุจิรัตน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กชายพลกฤต  กันมะณี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายพสิษฐ์  ทองพูน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายพัทธดนย์  พงษ์ศิริปรีดา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายพิชญุตม์  แสงสุวรรณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กชายพิสิฐพงศ์  วงศ์ทองคำ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กชายพีรณัฐ  สัตตบุศย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กชายพีรพงศ์  ปัญญารุ่งโรจน์กุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กชายภควัต  ตั้งฉัตรแก้ว โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายภวัต  ภัทรอนันตกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กชายภวินทร์  ปัญจทรัพย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กชายภโวทัย  ศุภวิรัชบัญชา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กชายภัฏ  วงศ์รุจิราวาณิชย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายภัทรดิษ  ลิมป์ชนาภา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กชายภาสกร  โซวติเวชย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายภูผา  เตชะโรจนทรัพย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายภูมิพัฒน์  รัศมีปิยรักษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กชายภูวัสส์  ศรีแก้ว โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กชายโยสิยาห์  กำเหนิดรัตน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กชายรณวร  สุริเย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กชายวัน เหย่ากุลบดี  คล่องบุญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กชายวาทะ  ทิพยวรการกูร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายศิลป  กอบกิจวัฒนา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายศิษฏิศร  เอี้ยววงษ์เจริญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายศุภกฤต  จันทรัตน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กชายเศรษฐวัฏ  กิ่งพุทธพงษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กชายสกลพัฒน์  เอี่ยมเสมอ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กชายสรวิชญ์  แก้วล้อมทรัพย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายสิรดนัย  ศิริคุโณปการ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายสิรินธรรม  ศิริพลับพลา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กชายสุภาษิต  สิทธิชาติ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กชายสุวิจักขณ์  แก้วประเสริฐ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กชายอภิกร  จันทร์ฉาย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กชายอรรถวิทย์  ตันติอนันท์กุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กชายอัยยะวิช  งามขจรวิวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กชายกัณฑวัฒน์  เล็กสกุล โรงเรียนกานดา ป.6 คณิตประถม
674 เด็กชายขัตติยะ  ลักษณะเจริญสิน โรงเรียนกานดา ป.4 คณิตประถม
675 เด็กชายคุณภัทร  หรั่งศิริ โรงเรียนกานดา ป.5 คณิตประถม
676 เด็กชายจัสติน  เชีย โรงเรียนกานดา ป.6 คณิตประถม
677 เด็กหญิงชามา  พันธ์มี โรงเรียนกานดา ป.4 คณิตประถม
678 เด็กหญิงณปาหนัน  ศรีสมบัติ โรงเรียนกานดา ป.5 คณิตประถม
679 เด็กหญิงธิติมา  ศรีศุภโชคชัย โรงเรียนกานดา ป.4 คณิตประถม
680 เด็กชายพชร  อ่อนแสงคุณ โรงเรียนกานดา ป.4 คณิตประถม
681 เด็กหญิงภัทรวดี  พันธวงษ์ โรงเรียนกานดา ป.4 คณิตประถม
682 เด็กชายภูบดี  ชูพาน โรงเรียนกานดา ป.4 คณิตประถม
683 เด็กชายสุวัณพจน์  พจน์ทวีเกียรติ โรงเรียนกานดา ป.4 คณิตประถม
684 เด็กชายอภินัทธ์  ไชยประสิทธิ์ โรงเรียนกานดา ป.6 คณิตประถม
685 เด็กหญิงอริยา  งามพล โรงเรียนกานดา ป.6 คณิตประถม
686 เด็กชายกฤต  มหายศนันท์ โรงเรียนกานดา ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงกัญญาภัค  ช่องพิทักษ์ โรงเรียนกานดา ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  เพ็งละและ โรงเรียนกานดา ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายโกเมศ  สมิตะโยธิน โรงเรียนกานดา ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กชายชนกันต์  ศรีสุโข โรงเรียนกานดา ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงชนันท์ณรัตน์  โศภิณเวทยา โรงเรียนกานดา ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงชนันท์นภัสร์  โศภิณเวทยา โรงเรียนกานดา ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กชายชัยภัทร  อุทัยพจน์ โรงเรียนกานดา ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงญาชิตา  สีเขียวแดง โรงเรียนกานดา ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงณัฐฐานิตา  เหลืองศิริรังษี โรงเรียนกานดา ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงณัฐณิชชา  ตันติพงศ์อาภา โรงเรียนกานดา ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงณัฐรินีย์  จินาวรณ์ โรงเรียนกานดา ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงทักศพร  เกิดไธสง โรงเรียนกานดา ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กชายธนพล  กมลพิทักษ์สกุล โรงเรียนกานดา ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กชายปกรเกียรติ  ขันแกล้ว โรงเรียนกานดา ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงประภาสิริ  มินทรรัมย์ โรงเรียนกานดา ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงปาฏลี  สืบบุญศรีพงศ์ โรงเรียนกานดา ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กชายพรภวิทย์  เปี่ยมจิตร์ โรงเรียนกานดา ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กชายพลวรรธน์  อิ่มประไพ โรงเรียนกานดา ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ตรีทศายูร โรงเรียนกานดา ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงพิมพ์นารา  อนุชาตานนท์ โรงเรียนกานดา ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ทินบุตร โรงเรียนกานดา ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กชายภัทรภูมิ  ชื่นชอบ โรงเรียนกานดา ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นิลสลับ โรงเรียนกานดา ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายยุคล  งามพล โรงเรียนกานดา ป.4 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงวิกานดา  หมัดป้องตัว โรงเรียนกานดา ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงศรัณย์ธร  ศรีธัญญรัตน์ โรงเรียนกานดา ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กชายสุริยพิชญ์  พรชัยชนะกิจ โรงเรียนกานดา ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กชายเสวิกุล  พงษ์เกษม โรงเรียนกานดา ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงกนกนิภา  เหล่าจินดามณี โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ป.4 คณิตประถม
716 เด็กหญิงกัณฑ์ณณัฐ  ใจดี โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ป.5 คณิตประถม
717 เด็กหญิงกานต์พิชชา  แย้มงามเหลือ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ป.6 คณิตประถม
718 เด็กหญิงจิดาภา  อิ่มวิทยา โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ป.6 คณิตประถม
719 เด็กหญิงชนกนาถ  เจดีย์พราหมณ์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ป.5 คณิตประถม
720 เด็กหญิงนิชาภา  โพธิวงศ์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ป.6 คณิตประถม
721 เด็กหญิงปริญสิริ  รักษตุล โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ป.5 คณิตประถม
722 เด็กหญิงภิญญาพัชร์  อุไรวรรณ์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ป.6 คณิตประถม
723 เด็กหญิงรัตนาวลี  ศรีหิรัญพัลลภ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ป.6 คณิตประถม
724 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  คงกิตติกุล โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ป.6 คณิตประถม
725 เด็กหญิงอนามิกา  ทวีอัครสถาพร โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ป.4 คณิตประถม
726 เด็กหญิงอินทิรา  ปรุงเกียรติ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ป.6 คณิตประถม
727 เด็กหญิงอิศราภรณ์  เผ่ามหานาคะ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ป.5 คณิตประถม
728 เด็กหญิงกัญจน์จิรา  ธรรมสัจจกูล โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงชาลิศา  ขันตี โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงญาดา  พิพัฒนานิมิตร โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงปัณฑารีย์  คงสวัสดิ์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงมนัญชยา  กิตติปิยะลักษณ์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงรติมา  สุวชูเพ็ชรน้อย โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงวรินทร  หงษา โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงอมลวรรณ  พรหมมาศ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กชายกนกธรรม  มัธยมจันทร์ โรงเรียนจิตรลดา ป.4 คณิตประถม
737 เด็กชายฐานัตถ์  ชาครัตพงศ์ โรงเรียนจิตรลดา ป.4 คณิตประถม
738 เด็กชายธชณัฏฐ์  เตรียมวรกุล โรงเรียนจิตรลดา ป.4 คณิตประถม
739 เด็กชายธนพล  คูสิทธิผล โรงเรียนจิตรลดา ป.4 คณิตประถม
740 เด็กชายนรากร  กุลไทย โรงเรียนจิตรลดา ป.4 คณิตประถม
741 เด็กหญิงนีรนลิน  รัตนพันธ์ศักดิ์ โรงเรียนจิตรลดา ป.4 คณิตประถม
742 เด็กหญิงพิมพ์ณารา  รัตนโรจน์สกุล โรงเรียนจิตรลดา ป.4 คณิตประถม
743 เด็กชายศรุฒ  บุญสิทธิ์ โรงเรียนจิตรลดา ป.6 คณิตประถม
744 เด็กชายศุภพล  สุขประดิษฐ์ โรงเรียนจิตรลดา ป.4 คณิตประถม
745 เด็กหญิงสาริศา  บุญสิทธิ์ โรงเรียนจิตรลดา ป.4 คณิตประถม
746 เด็กชายสุวิจักขณ์  รัตนชู โรงเรียนจิตรลดา ป.6 คณิตประถม
747 เด็กหญิงไอยวริญท์  อ่อนจันทร์ โรงเรียนจิตรลดา ป.5 คณิตประถม
748 เด็กหญิงณัชชา  ภักดีกุล โรงเรียนจิตรลดา ม.1 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงนิรดา  จินตกานนท์ โรงเรียนจิตรลดา ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายพีชญพัฒน์  สถิรกุล โรงเรียนจิตรลดา ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กชายภาวิศ  สืบสาย โรงเรียนจิตรลดา ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กชายวิชัยธร  โกมลทัต โรงเรียนจิตรลดา ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงจาณิศา  ชาญอนุรักษ์ โรงเรียนจินดามณี ป.4 คณิตประถม
754 เด็กหญิงจิดาภา  สัมมาถิรชัย โรงเรียนจินดามณี ป.4 คณิตประถม
755 เด็กชายจิรทีปต์  ศิลปอาชา โรงเรียนจินดามณี ป.5 คณิตประถม
756 เด็กชายชนทัต  กอบสิริโชคดิลก โรงเรียนจินดามณี ป.4 คณิตประถม
757 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เกียรติกวินวงศ์ โรงเรียนจินดามณี ป.4 คณิตประถม
758 เด็กชายณชพัฒน์  พ่วงเจริญชัย โรงเรียนจินดามณี ป.6 คณิตประถม
759 เด็กชายณพสิทธิ์  อร่ามเรื่องสกุล โรงเรียนจินดามณี ป.4 คณิตประถม
760 เด็กหญิงเบญจภรณ์  ลายกระ โรงเรียนจินดามณี ป.5 คณิตประถม
761 เด็กชายภูเบศ  เอี่ยมละออ โรงเรียนจินดามณี ป.6 คณิตประถม
762 เด็กชายศักดิธัช  ปั๊สสิริจา โรงเรียนจินดามณี ป.5 คณิตประถม
763 เด็กชายฮายาโตะ  ดีวงกิจ โรงเรียนจินดามณี ป.4 คณิตประถม
764 เด็กหญิงคาเทีย  เอลเคเรส โรงเรียนจินดามณี ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กชายจิรภัทร  เจียมรังสรรค์ โรงเรียนจินดามณี ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายเจษฎา  บุญยิ่ง โรงเรียนจินดามณี ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงชญาพร  เขียวขำ โรงเรียนจินดามณี ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายณัฐกิตติ์  ประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนจินดามณี ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงปัณณัทฐาน์  อชิรญาวณิชย์ โรงเรียนจินดามณี ม.3 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายพัทธนันท์  ธรรมกิจจานนท์ โรงเรียนจินดามณี ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายพีระณัฏฐ์  อมรานันทกิจ โรงเรียนจินดามณี ม.1 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายยสินทร  สกุลหลัง โรงเรียนจินดามณี ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายยามาโตะ  ดีวงกิจ โรงเรียนจินดามณี ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายราวิทย์  จัดดา โรงเรียนจินดามณี ม.1 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงวารัณรัตน์  ตระกูลตันธนะชัย โรงเรียนจินดามณี ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายอดิชาติ  สิริสุขอานันท์ โรงเรียนจินดามณี ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงอิซาเบล  เต็กซีรา นูเนส โรงเรียนจินดามณี ม.3 คณิต ม.ต้น
778 เด็กชายกฤษณพล  ไตรไมตรีพิทักษ์ โรงเรียนจินดามณี ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงชีรีน  นื่มเจริญ โรงเรียนจินดามณี ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กชายณพพร  อร่ามเรืองสกุล โรงเรียนจินดามณี ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กชายณภัทร  ฤกษ์สิรินุกูล โรงเรียนจินดามณี ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายวรัญญู  เวสสะกุล โรงเรียนจินดามณี ป.4 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงศุภิสรา  บวรวงศ์เสถียร โรงเรียนจินดามณี ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงอชิรญา  จิินดาวงษ์ โรงเรียนจินดามณี ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กชายกฤษกมน  โรจนสุขสกุล โรงเรียนโชคชัย ป.6 คณิตประถม
786 เด็กหญิงกัยญากร  สุขโพลง โรงเรียนโชคชัย ป.5 คณิตประถม
787 เด็กชายกิตติ์ธนทัต  รุ่งเรืองธนวิชญ์ โรงเรียนโชคชัย ป.4 คณิตประถม
788 เด็กชายคฑาอัฏฐ์  อังกมลเศรษฐ์ โรงเรียนโชคชัย ป.5 คณิตประถม
789 เด็กชายจารุพิชญ์  เจ้ยฉิม โรงเรียนโชคชัย ป.4 คณิตประถม
790 เด็กหญิงจิดาภา  ชินะโยธิน โรงเรียนโชคชัย ป.6 คณิตประถม
791 เด็กชายจีรพัฒน์  คุณวุฒิฤทธิรณ โรงเรียนโชคชัย ป.6 คณิตประถม
792 เด็กหญิงฉัตรกมล  เชิงสมหวัง โรงเรียนโชคชัย ป.6 คณิตประถม
793 เด็กชายฌาน  บุนนาค โรงเรียนโชคชัย ป.6 คณิตประถม
794 เด็กหญิงเฌนิศา  ศรีวลีรัตน์ โรงเรียนโชคชัย ป.6 คณิตประถม
795 เด็กหญิงฐนิษดา  สุทธิผล โรงเรียนโชคชัย ป.4 คณิตประถม
796 เด็กชายฐปนนท์  พรสุรศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนโชคชัย ป.5 คณิตประถม
797 เด็กชายฐาณเศรษฐ์  ลิ้มไชยกูล โรงเรียนโชคชัย ป.6 คณิตประถม
798 เด็กหญิงณฐมน  โรจนสุขสกุล โรงเรียนโชคชัย ป.6 คณิตประถม
799 เด็กชายณัฐพัชร์  คงพิทักษ์สกุล โรงเรียนโชคชัย ป.6 คณิตประถม
800 เด็กชายตรอง  ด่านอุดมกิจ โรงเรียนโชคชัย ป.6 คณิตประถม
801 เด็กชายถิรวิทย์  สามล โรงเรียนโชคชัย ป.5 คณิตประถม
802 เด็กชายธนกฤต  จิตจง โรงเรียนโชคชัย ป.6 คณิตประถม
803 เด็กชายธนภัทร  สุวรรณรงค์ โรงเรียนโชคชัย ป.4 คณิตประถม
804 เด็กชายธนเสฏฐ์  นิฏฐิยานนท์ โรงเรียนโชคชัย ป.5 คณิตประถม
805 เด็กหญิงธฤดี  เรืองเดช โรงเรียนโชคชัย ป.4 คณิตประถม
806 เด็กชายธันย์พศุตม์  พรมจันทร์ โรงเรียนโชคชัย ป.5 คณิตประถม
807 เด็กหญิงน่านฟ้า  คิดชอบ โรงเรียนโชคชัย ป.4 คณิตประถม
808 เด็กหญิงบุศริศา  เกียรติเฉลิมคุณ โรงเรียนโชคชัย ป.6 คณิตประถม
809 เด็กชายปูรณมี  เกษมบุญรักษ์ โรงเรียนโชคชัย ป.4 คณิตประถม
810 เด็กหญิงเปรมยุดา  ภาณุมาศตระกูล โรงเรียนโชคชัย ป.6 คณิตประถม
811 เด็กชายพชร  งามเจริญสุขพร โรงเรียนโชคชัย ป.4 คณิตประถม
812 เด็กชายพชร  ศิริมาตย์ โรงเรียนโชคชัย ป.5 คณิตประถม
813 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ตันไถง โรงเรียนโชคชัย ป.4 คณิตประถม
814 เด็กหญิงพิมพ์โมรี  โกไศยกานนท์ โรงเรียนโชคชัย ป.4 คณิตประถม
815 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กวางแก้ว โรงเรียนโชคชัย ป.4 คณิตประถม
816 เด็กชายภัทรธร  อินทรพักตร์ โรงเรียนโชคชัย ป.6 คณิตประถม
817 เด็กชายรวิภัทร  พรตั้งจิตลิขิต โรงเรียนโชคชัย ป.6 คณิตประถม
818 เด็กหญิงรุจิกานต์  วงษ์ปุ่น โรงเรียนโชคชัย ป.6 คณิตประถม
819 เด็กหญิงลภัสรดา  สุชาติพงษ์ โรงเรียนโชคชัย ป.6 คณิตประถม
820 เด็กชายวรัญญู  ภักดียิ่งยง โรงเรียนโชคชัย ป.4 คณิตประถม
821 เด็กชายวริทธิ์นันท์  รัตนสุวรรณ โรงเรียนโชคชัย ป.6 คณิตประถม
822 เด็กหญิงศุภิสรา  พิพัฒเกษม โรงเรียนโชคชัย ป.6 คณิตประถม
823 เด็กชายสรธร  พงษาโคตร โรงเรียนโชคชัย ป.4 คณิตประถม
824 เด็กชายสรวิชญ์  ศิวะบวร โรงเรียนโชคชัย ป.6 คณิตประถม
825 เด็กหญิงอชิรญาณ์  อำนวยศิลป์ โรงเรียนโชคชัย ป.4 คณิตประถม
826 เด็กชายอัสสลาม  ตั้งวรการพานิช โรงเรียนโชคชัย ป.4 คณิตประถม
827 เด็กหญิงกวินทรา  อ่อนชื่นจิตร โรงเรียนโชคชัย ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงกานต์ปภา  ประจิตร์ โรงเรียนโชคชัย ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กชายฉัตรชรินทร์  อัคระจิรากาญจน์ โรงเรียนโชคชัย ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงชญานิศ  แก้วบัณฑิตย์ โรงเรียนโชคชัย ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กชายชวกร  แป้นน้อย โรงเรียนโชคชัย ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กชายชัยศิริ  ตั้งวิริยะเมธ โรงเรียนโชคชัย ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงญาดา  ธนพัฒน์ชัยพงศ์ โรงเรียนโชคชัย ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงณัฐธยาน์  คุ้มพะเนียด โรงเรียนโชคชัย ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กชายธนพัต  ตรีพงษ์ศิลป์ โรงเรียนโชคชัย ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงธนาภา  นานา โรงเรียนโชคชัย ป.4 วิทย์ประถม
837 เด็กชายธีทัต  กฤษติชัย โรงเรียนโชคชัย ป.4 วิทย์ประถม
838 เด็กชายนรภัทร  รัตนาภรณ์ โรงเรียนโชคชัย ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กชายบูรากร  กระจ่างพันธุ์ โรงเรียนโชคชัย ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงเบญญาภา  ก้อนแจ้ง โรงเรียนโชคชัย ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กชายปกฉัตร  เหล็งปก โรงเรียนโชคชัย ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กชายพลัช  บัวแก้ว โรงเรียนโชคชัย ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กชายภูรี  อินทร์หนู โรงเรียนโชคชัย ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงวิชญาพร  เกษมศรีวิวัฒน์ โรงเรียนโชคชัย ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กชายศุภัช  ดาระปนันท์ โรงเรียนโชคชัย ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงอภิษฎา  วัชราภิชาต โรงเรียนโชคชัย ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กชายกรณพงศ์  เกษอ่ำ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
848 เด็กชายกรณ์  อัครานุพรพงษ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
849 เด็กชายกฤตชพัฒน์  ดีประเสริฐวงศ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
850 เด็กชายกฤติน  เรืองเดช โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
851 เด็กชายกฤศ  อุดมแก้วกาญจนา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
852 เด็กชายกฤษณพงศ์  สันติสิริพงศ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
853 เด็กชายกวินภพ  ดิษสุนรัตน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
854 เด็กชายกวี  สุวัฒนะดิลก โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
855 เด็กชายกัญจน์  สิทธิชัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
856 เด็กชายกันตินันท์  เสถียรไชยกิจ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
857 เด็กชายกิตติคุณ  โสภณพงษ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
858 เด็กชายกิตติ์ธนัตถ์  อัตถไพศาล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
859 เด็กชายเขมวัฒน์  แสงไฟ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
860 เด็กชายคุณากร  ดำรงปัญจวงศ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
861 เด็กชายคุณานนท์  บำรุงกิตติกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
862 เด็กชายคุนนธรรม  จิตรถาวรกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
863 เด็กชายจิณณพัต  อินทสอน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
864 เด็กชายจิรภัทร  เศวตบรรเจิด โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
865 เด็กชายจิรสิน  จารุอาภรณ์ประทีป โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
866 เด็กชายจิระพัชร์  พุฒดี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
867 เด็กชายจิราวัฒน์  จิตสุวรรณกิจ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
868 เด็กชายเจนณรงค์ไชย  ลิบน้อย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
869 เด็กชายชญานัท  อภิวัฒนะตระกูล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
870 เด็กชายชนินธร  แซ่ตั้ง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
871 เด็กชายชยพล  นพเกตุ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
872 เด็กชายชยพล  พลสามารถ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
873 เด็กชายชัจจ์ฌนัญ  บุญเรืองรอด โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
874 เด็กชายชัชชัย  วีระวงศ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
875 เด็กชายชิติพัทธ์  อัชฌากุลกิจ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
876 เด็กชายชีวานนท์  ลักษมีวณิชย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
877 เด็กชายญาณสิษฐ์  จันโรจวงศ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
878 เด็กชายฐาณัฎฐ์  จันทร์ศรีระมี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
879 เด็กชายฐิติวัชร์  เหลี่ยวเจริญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
880 เด็กชายฑีนธรม์  ชีพเชี่ยวชาญชัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
881 เด็กชายณฐกร  ศรีปรางค์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
882 เด็กชายณฐวัฒน์  มณีวัฒนชัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
883 เด็กชายณภัทร  ชัยกมลภัทร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
884 เด็กชายณภัทร  พัฒนสุกิจ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
885 เด็กชายณภัทร  เพชรวัชระไพบูลย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
886 เด็กชายณรัชต์พงศ์  งามเชิดตระกูล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
887 เด็กชายณัชฐพรรธน์  นิปัจการนันท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
888 เด็กชายณัฐพัชร์  แก่นแก้ว โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
889 เด็กชายณัฐพัฒน์  ชินธรรมมิตร์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
890 เด็กชายณัฐยุทธ์  เจริญพงษ์สกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
891 เด็กชายณัทนภนต์  ลิมเพชรากุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
892 เด็กชายเตชิส  ชัยศรี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
893 เด็กชายทยากร  ภัทรกรนันท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
894 เด็กชายธนกร  กระต่ายจีน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
895 เด็กชายธนกฤต  ทวีแสงเพชร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
896 เด็กชายธนกฤต  บุบผามาลา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
897 เด็กชายธนกฤต  เกษตรภิบาล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
898 เด็กชายธนเดช  จิตจริงใจ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
899 เด็กชายธนบูลย์  อัสโย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
900 เด็กชายธนภัทร  ทวยเจริญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
901 เด็กชายธนวรรธณ์  หิรัญประดิษฐกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
902 เด็กชายธนวัฒน์  จัดเครือ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
903 เด็กชายธนวิชญ์  วิริยะสกุลธรณ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
904 เด็กชายธนากร  วรุตตมะ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
905 เด็กชายธนิสร  ลีลาวัฒนพาณิชย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
906 เด็กชายธวัฒน์พล  ลีวรวัฒน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
907 เด็กชายธัชพล  พันธุ์ไพโรจน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
908 เด็กชายธัญญวิชญ์  โกมลพันธุ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
909 เด็กชายธาดา  เนตรประภา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
910 เด็กชายธิติพัทธ์  จตุธรรมธาดา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
911 เด็กชายธีชวิณณ์  ทองไชย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
912 เด็กชายธีทัต  คงสินธุ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
913 เด็กชายธีทัต  เตียวิไล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
914 เด็กชายธีรสิทธิ  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
915 เด็กชายธีรันภัส  ชินะภัค โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
916 เด็กชายเธียรธัช  ผาติสุวัณณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
917 เด็กชายนนทพัทธ์  ชมชื่น โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
918 เด็กชายนรเศรษฐ์  วงศ์วิริยากร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
919 เด็กชายนวันธร  จรรยาพูน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
920 เด็กชายนัธทวัฒน์  สุริยวงศ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
921 เด็กชายน่านนที  ทิพย์ธรานุกูล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
922 เด็กชายเนติพงศ์  คำวะเนตร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
923 เด็กชายปฏิพัทธ์  ยี่เข่ง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
924 เด็กชายปรมต  จักรพันธุ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
925 เด็กชายปฤทานนท์  อิงคุทานนท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
926 เด็กชายปฤษฎี  ธรรมจาโร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
927 เด็กชายปวเรศ  พลับพลึง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
928 เด็กชายปองคุณ  ศรีสังวาลย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
929 เด็กชายปัณณวัฒน์  วาจาสิทธิศิลป์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
930 เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีตระกูล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
931 เด็กชายปีติภัทร  ธเนศวร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
932 เด็กชายพงศ์นริศฐ์  งามเชิดตระกูล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
933 เด็กชายพงศนาถ  พรสุขสว่าง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
934 เด็กชายพงศ์วรุตม์  ยิ้มประเสริฐ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
935 เด็กชายพชรพัทร์  ฟองอนันตรัตน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
936 เด็กชายพลัฏฐ  อุยะธำรงสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
937 เด็กชายพัทธนันท์  วาจาสุข โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
938 เด็กชายพิชญะ  ตันติศรีสุข โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
939 เด็กชายพิชญุตม์  สุวรรณสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
940 เด็กชายพิชยพล  สูงสิงห์ทอง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
941 เด็กชายพีรวัส  หิรัญประเสริฐวุฒิ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
942 เด็กชายพุทธมนต์  วิมลภัตรานนท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
943 เด็กชายภัคพันธ์ุ  ดิสรเตติวัฒน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
944 เด็กชายภัทรศักดิ์  อยู่ชา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
945 เด็กชายภาคิน  งามเอกเอื้อ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
946 เด็กชายภาคิน  รุ่งคุณานนท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
947 เด็กชายภาวิช  พิลาทอง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
948 เด็กชายภูเขา  เลขะสมาน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
949 เด็กชายภูรินท์  ปรียงค์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
950 เด็กชายภูสิทธิ  ศักดิ์ภิรมย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
951 เด็กชายโมคคัลลานะ  คุ้มเจริญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
952 เด็กชายรวิพล  สูงสิงห์ทอง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
953 เด็กชายรักพิรุฬห์  เจียมศักดิ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
954 เด็กชายรัฐณพีร์  หมอนจันทร์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
955 เด็กชายโรจนัสถ์กฤต  ชัยสุวรรณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
956 เด็กชายโรมัน  สุขสุมิตร์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
957 เด็กชายวณัฏฐ์  จิวสุวรรณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
958 เด็กชายวิฑัญญู  อร่ามแสงจันทร์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
959 เด็กชายวิรัชพันธ์ุ  พรหมานุกูล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
960 เด็กชายศรณ์รัชโมกข์  ชัยสุวรรณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
961 เด็กชายศิโรตม์  สัทธาธรรมรักษ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
962 เด็กชายศุภณัฐ  ลือวิเศษไพบูลย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
963 เด็กชายศุภทิน  โอฬา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
964 เด็กชายศุภฤต  เกตุพันธ์ุ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
965 เด็กชายสิงหา  พิมพ์ภูราช โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
966 เด็กชายสิทธิพันธ์  เขียวอุบล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
967 เด็กชายสิรภพ  หลิว โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
968 เด็กชายสิรวิณ  อุ่นเจริญพรพัฒน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
969 เด็กชายอธิวัฒน์  อภิรัตนนิธิเลิศ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
970 เด็กชายอนพัช  เอื้อศรีวัฒนากุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
971 เด็กชายอนันดา  เอี่ยมไพบูลย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
972 เด็กชายอเนชา  ชวาลา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
973 เด็กชายอภิชัย  จง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
974 เด็กชายอภิวิชญ์  ชาญณรงค์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
975 เด็กชายอภิวุฒิไกร  กิ่งแก้ว โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
976 เด็กชายอัครวิทย์  บรมินอาชากูล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
977 เด็กชายอัครวินท์  สิริวิวัฒนา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
978 เด็กชายอัคราพงศ์  ชนานันท์ธนากุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
979 เด็กชายอาชวิน  ชวาลา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
980 เด็กชายอู๋เจ็ก  แซ่หลิน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
981 เด็กชายกรณภว์  เกตุพันธ์ุ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.3 คณิต ม.ต้น
982 เด็กชายเกียรติภูมิ  สิเจริญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.1 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายชนกันต์  สุขสมบูรณ์วงศ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.2 คณิต ม.ต้น
984 เด็กชายชนนันทร์  เผือกสม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.1 คณิต ม.ต้น
985 เด็กชายชนาธิป  ภคนันทานนท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.2 คณิต ม.ต้น
986 เด็กชายชนานน  ภคนันทานนท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กชายชยพล  จิระวรรธนะ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.1 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายชินดนัย  ผาณิตพจมาน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.1 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายณฐกร  สวัสดิ์นพรัตน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.2 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายดรุษกร  รังษีภโนดร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.3 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายดีงาม  นามบุตร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.1 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายแดนอโศก  ชินธรรมมิตร์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.1 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายธัช  ปรีชาชัยสุรัตน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.1 คณิต ม.ต้น
994 เด็กชายนระธี  ฐิตะวีระ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.1 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายปุญญพัฒน์  โรจนวงศ์จรัส โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.1 คณิต ม.ต้น
996 เด็กชายภากร  จิตต์สว่างดี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กชายรัฐนันท์  มาตรชัยสิงห์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.2 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายสิทธิโชค  บุญทิตตานนท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.1 คณิต ม.ต้น
999 เด็กชายสิรวิชญ์  นนทนาคร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.1 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กชายกมลพัฒน์  กิจไพศาลศักดิ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายกรณ์  บุญขวัญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายกรณ์  ไชยจิตต์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายกรฤต  อรุณศิริกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายกฤตพล  วงศ์นิรุชา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายกฤตภาส  เรืองอภิรมย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายกฤติธี  หงสุศ์ภางค์พันธุ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายกวีวัฒน์  โอภาสพงษกร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายกษิรา  กษิรวัฒน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายกันตพัฒน์  นมะหุต โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายไกรภัทร  กาญจนาโรจน์พันธ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายคุณพัฒน์  บำรุงกิตติกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายจอมปวีร์  บุนนาค โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายจักษวัชร์  คงวัฒนาศักดิ์ชัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายจิตบุณย์  พวงศรี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายจิรัฎฐ์  จาตุรันต์ภิญโญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายจิรัฏฐ์  เข็มสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายเจตน์  จันทรนิมะ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายชญทัต  กุละปาลานนท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายชยพัทธ์  สุเมธิวิทย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายชลธี  โชติจิรภาส โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายชินพัฒน์  ปิยผดุงกิจ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายฐานวัฒน์  กิรติเสวี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายฐิติพันธ์  สุวรรณวิสารท โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายฐิติวุฒิ  วุธศรี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายณ คุณ  โมสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายณฐกร  เหมพรรณไพเราะ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายณภัทร  สังขบุญชู โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายณภัทร  เอื้อบุณยะนันท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายณรัสย์ชัย  จิตรพึงธรรม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายณวิชญ์  อัตนโถ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายณัฏฐชัย  จันทร์ประสพชัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายณัฏฐพัชร  บุศยดิลกสกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายณัฐกิตติ์  ขันธนมิตรมาศ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายณัฐพัฒน์  ธนไพศาลกิจ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายณาศิส  พรหมฝาย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายดีวิน  แสนผล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายเดชปวีณ์  จันทร์เพชร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายตรีจักร  ธรรมรักษ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายตฤณดิษฐ์  ชนะภัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายติณณ์  มหาวัจน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายตุลยพล  ลีลาสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายตุลย์  หิรัญประเสริฐวุฒิ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายเตชน์  มหาวัจน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายทัศนนันท์  ลิ้มสุวรรณเกสร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายแทนคุณ  สุรัตตะเศรณี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายธนกร  กนกวิลาศ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายธนกร  บัวทองธนะการ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายธนกฤต  สุทธิทศธรรม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายธนคุณกิตติ์  กลั่นเรืองแสง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายธนเดช  วิไลรัตน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายธนัฎฐ์นัน  สุดประเสริฐ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายธีร์ธรัช  ชาติเชื้อ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายธีระ  ยรรยงชัยกิจ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายธีรัตม์  หงศ์ศุภางค์พันธุ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายธีร์  แจ่มนิลกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายนพรุจ  บาลมงคล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายนภวัต  อภินันทชาติ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายนวิน  ทองสุธรรม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายนันทพันธ์  หล่อวิเชียรรุ่ง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายนาวา  สำรวมจิตร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายนิพิฐพนธ์  นิตินทรางกูร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายบุญยกร  บุณยะรัตเวช โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายบุณยกร  เชาวนกิจสกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายปฐมพัฒน์  ลีลาวานิชกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายปณิธิ  สุนันท์กิ่งเพชร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายปรมัตถ์  รอดบุญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายปัณณพัฒน์  ชมภูนุช โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายปัณณวิชญ์  พัชรากิตติ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายปัณณวิชญ์  หัวใจแก้ว โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายปุญญพัฒน์  ศิริทิพย์วานิช โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายปุณณวิชญ์  พันธุ์ไพโรจน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายเปรม  ปานกลาง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายพงศกร  กานต์ประชา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายพร้อมภาม  พัฒนสุวรรณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายพฤกษ์  บุญยกิจโณทัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายพสิษฐ์  บรรจงรุจากุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายพัณณ์กร  เอี่ยวสุพรรณ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายพัสกรเศรษฐ์  ละไมลิขสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายพารากร  รอดเจริญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายพาวิณ  อินสว่าง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายพิภู  กุลตัณฑ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายพิสิษฐ์  อำนาจ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายพีรดนย์  ผลิตวานนท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายพีรภาส  วัชรจิตต์กุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายพีรวิชญ์  รุ่งรอด โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายภทรพัฒน์  พัฒนปรีชากุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายภัคภูมิ  อุดมพันธ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายภาคภูมิ  ชัยสาธิตพร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายภาคิน  สุจริต โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายภูดิษ  คงรักษ์กวิน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายภูริพัชร  จันทรา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายภูวเดช  ปุริสชาติ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายภูวเนศวร์  ตั้งประเสริฐ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายภูวิศศ์  ไกรวาส โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายยศชนินทร์  เหลืองวิรุจน์กุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายรชณัช  อุทัยทิศ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายรชณัฐ  อุทัยทิศ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายรชานนท์  ประถมพันธ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายรนกร  บัวทองธนะการ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายวชพล  หรรษคุณาฒัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายวชิรเชษฐ์  หมั่นวิชาชัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายวชิรวิชญ์  ปิศโน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายวรชิต  สุวรรณนภดล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายวรดรณ์  พวงไพโรจน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายวรปวิช  รุ่งศรีรัตนวงศ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายวริทธิ์  ลือวณิชย์พันธ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายวฤนท์ชัย  สุวรรณนภดล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายวศิน  ดำรงศีล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายวัชรธร  ฐิตะฐาน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายวัฒนพงศ์  วังธนากร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายวีรวิชญ์  ตันภักดิกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายศมน้นทน์  คณิตวรานันท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายศิวัช  จันทร์ศรี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายศุภกร  มาลาไทย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายศุภวิชญ์  ยรรยงชัยกิจ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายสหรัฐ  ช่วยเนียม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1117 เด็กชายสิงหรากร  เชียงทอง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายสิปปกร  บัวอ่วม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายสิรภพพ์  วรวิทย์จรุงวัฒน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายสุกฤษ  สีเทียนสุก โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายสุทธิ์พิรัชย์  พรหมเกิด โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายอชิตะ  พฤกษา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายอติเทพ  จิรภัทร์ภากร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายอธิษฐ์  สัมพันธรัตน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายอัคราพัศศ์  ธนาพัชรโชติ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายอาชัญ  รุกขรัตน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายอุกฤษฎ์  ลิขิตเลอสรวง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายเอื้ออังกูร  เอื้อบุญญาวัฒน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายกฤษฏิ์ทัศน์  กาลพงษ์วาร โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.6 คณิตประถม
1130 เด็กชายกิตติศักดิ์  สุวรรณาสน์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.5 คณิตประถม
1131 เด็กชายจิรโรจน์  ปานแย้ม โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.4 คณิตประถม
1132 เด็กชายณกรธัช  ศรีธนสันต์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.5 คณิตประถม
1133 เด็กชายณัฐพงศ์  อุทัยวนิชวัฒนา โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.6 คณิตประถม
1134 เด็กชายธัญญ์นวัช  ธุระธรรม โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.4 คณิตประถม
1135 เด็กชายนฤชิต  จิตตะเพชร โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.4 คณิตประถม
1136 เด็กชายป้องปก  ศุภสกุลชัย โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.4 คณิตประถม
1137 เด็กชายปูรณ์คณัส  โอมอารักษ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.4 คณิตประถม
1138 เด็กชายพลภัช  วงษ์วิไลวารินทร์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.6 คณิตประถม
1139 เด็กชายภูษกุล  ธนาภากรวิศาล โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.6 คณิตประถม
1140 เด็กชายรัญชน์  วิรัชกุล โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.5 คณิตประถม
1141 เด็กชายวีระวัตติ์  อนุญญาภิสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.4 คณิตประถม
1142 เด็กชายศิรสิทธิ์  กุลพรศิริกุล โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.4 คณิตประถม
1143 เด็กชายสรณิจ  กิติเฉลิมเกียรติ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.5 คณิตประถม
1144 เด็กชายสิทธินันท์  คุณวิเศษกุล โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.4 คณิตประถม
1145 เด็กชายอินทัช  แช่มสุวรรณวงษ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.4 คณิตประถม
1146 เด็กชายนำโชค  สืบทอง โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.6 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กชายกันตภณ  จันทร์สาส์น โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.4 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายจิรพจน์  พึงพระจิตร์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.4 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายชัยพัชร์  เทวะประทีป โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.4 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายธนพัฒน์  ชวณิชย์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.5 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายธนภัทร  จับศรทิพย์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.5 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายปวริศ  เทพไท โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายพาคุณ  เจาประเสริฐ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.4 วิทย์ประถม
1154 เด็กชายพิชญุตม์  จินตภานุ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.4 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายภูมิพัฒน์  อัครพันธ์ไพโรจน์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.4 วิทย์ประถม
1156 เด็กชายภูมิรพี  วิจิตรมนตรี โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.5 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายเยอร์เลมี่  การ์ซีอาร์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.4 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายวรฐดนย์  ตันพงศ์เจริญ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.4 วิทย์ประถม
1159 เด็กชายวิธวินท์  วงษ์วิไลวารินทร์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กชายอนุรักษ์  ทวิ คลังบุญครอง โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายอภิวัฒน์  นันทไพฑูรย์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงจินต์จุธา  สุขแสง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.5 คณิตประถม
1163 เด็กหญิงโชติกา  แก้วประสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.4 คณิตประถม
1164 เด็กหญิงเฌอรัช  เชี่ยวสิริชจร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
1165 เด็กหญิงญาณาธิป  สงสันเทียะ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
1166 เด็กหญิงณัฐญาดา  สันติภาพชัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.5 คณิตประถม
1167 เด็กหญิงณัฐนภา  ธรรมวราภิรมย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
1168 เด็กหญิงดลยา  ฮิลล์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
1169 เด็กหญิงธัญทิต  สุกกรี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
1170 เด็กหญิงปุณยาพร  กานต์ประชา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.4 คณิตประถม
1171 เด็กหญิงพรลภัส  วัฒนกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
1172 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ธีรสิทธิ์โชติการ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
1173 เด็กหญิงรมณ  โกกะอินทร์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.4 คณิตประถม
1174 เด็กหญิงรรกร  โสธรประภากร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
1175 เด็กหญิงลลิตา  ลลิตรัตนา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.5 คณิตประถม
1176 เด็กหญิงสร้อยสุรีย์  นามบุตร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
1177 เด็กหญิงกนกกร  ไตรตรงสัตย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ถนอมปัญญารักษ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1179 นางสาวนิชาภา  ไชยสุริยานุฑิต โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงปานชีวา  ประสงค์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงพิชชาพร  ทองธนะเศรษฐ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงวิธาวีร์  วัรปริยพัฒน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงอภิชญา  สิทธิเชาว์พันธ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงกุณฑีรากาญน์  กรัณย์พิสิฐ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เล้าอรุณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงตรีนุช  ธรรมรักษ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงธีร์พร  ฉายปัญญา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงเนติพร  น้อยนา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงวีรินทร์  ยนต์วิกัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงกชนันท์  โอศิริพันธุ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 คณิตประถม
1191 เด็กหญิงเกตน์สิรี  คงเจริญสุขสันติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 คณิตประถม
1192 เด็กหญิงของขวัญ  จรูงจิตอารี โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 คณิตประถม
1193 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  จิ้วบุญสร้าง โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 คณิตประถม
1194 เด็กหญิงจิรัชญา  เจียมเจริญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 คณิตประถม
1195 เด็กหญิงชญาดา  ศานติวัฒน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 คณิตประถม
1196 เด็กหญิงชัญญภัทร  รัตนภิญโญพงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 คณิตประถม
1197 เด็กหญิงชัญญา  ชดช้อย โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 คณิตประถม
1198 เด็กหญิงณกนกภ์  ศิริทิณพงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 คณิตประถม
1199 เด็กหญิงณฐยา  สินอุดมผล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 คณิตประถม
1200 เด็กหญิงณัฐนันท์  สัตตะพิบูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 คณิตประถม
1201 เด็กหญิงณิชชาอร  ประวีณเมธ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 คณิตประถม
1202 เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีวรรณวัฑฒ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 คณิตประถม
1203 เด็กหญิงดังฝัน  มุตตามระ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 คณิตประถม
1204 เด็กหญิงธนัญชนก  วัยวราวุธ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 คณิตประถม
1205 เด็กหญิงธัญพร  สุคนธเวศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 คณิตประถม
1206 เด็กหญิงนวพร  ลือประกร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 คณิตประถม
1207 เด็กหญิงนับพร  ตะเภาหิรัญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 คณิตประถม
1208 เด็กหญิงเบญญาภา  อริยะสุนทร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 คณิตประถม
1209 เด็กหญิงปรัชญ์รวี  พันธุ์ประภา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 คณิตประถม
1210 เด็กหญิงปรานิศา  มานัสสถิตย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 คณิตประถม
1211 เด็กหญิงปวริศา  อันประเสริฐพร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 คณิตประถม
1212 เด็กหญิงปารณีย์  มหาสุวีระชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 คณิตประถม
1213 เด็กหญิงปุณฑริก  ปฐมนพ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 คณิตประถม
1214 เด็กหญิงพัชรกัญญ์  นาคะวรพันธุ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 คณิตประถม
1215 เด็กหญิงพัทธนันท์  จันทรสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 คณิตประถม
1216 เด็กหญิงพันดาว  วิศิษฐ์ปรีชาวุฒิ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 คณิตประถม
1217 เด็กหญิงพิชชานันท์  เกาะสมบัติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 คณิตประถม
1218 เด็กหญิงพิชชานันท์  เปล่งสะอาด โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 คณิตประถม
1219 เด็กหญิงพิมญดา  วังจินดา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 คณิตประถม
1220 เด็กหญิงเพชรดา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 คณิตประถม
1221 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เสกสิริมงคล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 คณิตประถม
1222 เด็กหญิงรมิตา  มั่นเจริญพร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 คณิตประถม
1223 เด็กหญิงรัศมิ์ทิตา  สนธิเวโรจน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 คณิตประถม
1224 เด็กหญิงรุจิรดา  กินติกิ่งเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 คณิตประถม
1225 เด็กหญิงวิชญ์ณัฐ  ตันพัฒนารัตน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 คณิตประถม
1226 เด็กหญิงวิชญา  วงษ์ตระหง่าน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 คณิตประถม
1227 เด็กหญิงศรินทร์นิตย์  ลาภสมบัติศิริ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 คณิตประถม
1228 เด็กหญิงสกุลกาญจน์  วงศ์สิทธิภัทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 คณิตประถม
1229 เด็กหญิงสิรีปราชญ์  พันธุ์เจริญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 คณิตประถม
1230 เด็กหญิงสุวัชรา  มิตรประยูร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 คณิตประถม
1231 เด็กหญิงสุวีรา  จงอัศญากุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 คณิตประถม
1232 เด็กหญิงโสพิชญ์ตา  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 คณิตประถม
1233 เด็กหญิงฬฬิตา  เวียงเงิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 คณิตประถม
1234 เด็กหญิงอภิชชะญา  เปล่งสะอาด โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 คณิตประถม
1235 เด็กหญิงอารญา  โภคผลเจริญดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 คณิตประถม
1236 เด็กหญิงณภัทร  พงษ์ศิริปรีดา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงณัฐรดา  ปฐมบูรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ศิริประภารัตน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงพิมพ์ภัทรี  สุวรรณทัต โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงรสธร  เรืองวงศ์โรจน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงวรรณชยาลักษณ์  ศุภโชคพานิช โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงกรแก้ว  อุดมธรรมภักดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงกฤตอร  พงศ์ธาดาพร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงกัญพัชญ์  สุริยจันทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงกานต์พิชชา  พิชิตไพศาลกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงกุลธิรัตน์  ตั้งจิตต์ชูวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  อมรรัตนไพจิตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงคริดา  บุญรัตนกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงชนมน  อุบลรัตน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงณฐพร  ธันญบูรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงณัชปภา  มงคลรฒนากุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  เพชรพัฒนวิจิตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงณัฐชา  อาภาวุฒิ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงณัฐธัญญา  เทพวิญญากิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงณิชานันท์  มีเพ็ชรทาน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงธนภรณ์  พงษ์พันธุ์เลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงนิชาภา  ธิรางกูรรัตต์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงปณิตา  คุณวุฒิดิลก โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงปุญญภัทร  ธนะนิรันดร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงปุณณัฏฐา  ขจรบุญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงปุณยาภา  ล่องแก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงพภัสสรณ์  ทรัพย์ส่งสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงพรีดา  วัฒนพงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงพีรญา  รัศมีเกียรติศักดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงภวรัญชน์  ภักดีพันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงภิญญ์รวิณ  อมรชัยชาญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงมีนานันท์  พิรุณธนาไพศาล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงรดา  อุตทานนท์ตรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงลัลน์ณภัทร  พุทธพงษ์วิไล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงวรวลัญช์  กมลพรวิจิตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงวรวลัญช์  จงอัศญากุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงวลัญช์ปภัส  อินภู่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงวันพุธ  ตั้งพินิจกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงวิชญาดา  รักกสิกร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงศตนันท์  เตียเจริญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงสุชัญญา  เล็กสุภาพ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงอนัญญา  บุญประพาน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงอัยรินทร์  ดีประเสริฐกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงกมลชนก  เอกทัน โรงเรียนเทพกาญจนา ป.6 คณิตประถม
1280 เด็กหญิงเนตรปรียา  แซ่อุ่ย โรงเรียนเทพกาญจนา ป.6 คณิตประถม
1281 เด็กชายภูริพัฒน์  บุดดา โรงเรียนเทพกาญจนา ป.6 คณิตประถม
1282 เด็กหญิงลฎาภา  สอาดรัตน์ โรงเรียนเทพกาญจนา ป.6 คณิตประถม
1283 เด็กหญิงอภิญญา  ตันนุตร โรงเรียนเทพกาญจนา ป.6 คณิตประถม
1284 เด็กหญิงอรณี  เต็มกลิ่น โรงเรียนเทพกาญจนา ป.6 คณิตประถม
1285 เด็กชายอิทธิกรณ์  สินธุอารีย์ โรงเรียนเทพกาญจนา ป.6 คณิตประถม
1286 เด็กหญิงชนาภัทร  อยู่เย็น โรงเรียนเทพกาญจนา ป.6 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงชนิดาภา  ศรีสะอาด โรงเรียนเทพกาญจนา ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงณิชกมล  ชูศรี โรงเรียนเทพกาญจนา ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงบัณฑิตา  ขันลื้อ โรงเรียนเทพกาญจนา ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงปพิชญา  ชูเปรม โรงเรียนเทพกาญจนา ป.6 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงพิชญาภา  สุขสมจิตต์ โรงเรียนเทพกาญจนา ป.6 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงภัทรวรรณ  อ้อยบำรุง โรงเรียนเทพกาญจนา ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงอังศวีร์  อุ้มชู โรงเรียนเทพกาญจนา ป.6 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พรหมภักดี โรงเรียนธรรมภิรักษ์ ป.6 คณิตประถม
1295 เด็กชายธนัท  ก้องเกียรติกมล โรงเรียนธรรมภิรักษ์ ป.6 คณิตประถม
1296 เด็กหญิงปาณิสรา  แซ่่ลิ้ม โรงเรียนธรรมภิรักษ์ ป.6 คณิตประถม
1297 เด็กชายพสิษฐ์  เองสุขสิริสกุล โรงเรียนธรรมภิรักษ์ ป.6 คณิตประถม
1298 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  วัฒโน โรงเรียนธรรมภิรักษ์ ป.6 คณิตประถม
1299 เด็กชายวัชรธร  ปั้นศิริ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ ป.6 คณิตประถม
1300 เด็กหญิงวิริยา  พฤกษ์พระกานต์ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ ป.6 คณิตประถม
1301 เด็กชายกฤษณพิชท์  งามน้อย โรงเรียนธรรมภิรักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กชายคมธง  สุวรรณไพรัตน์ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กชายฐิติพันธ์  ลือพันธ์ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กชายธัชชัย  คงสมจิตร์ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายปภังกร  งามน้ำใจ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ศรีสโมสร โรงเรียนธรรมภิรักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กชายมัธวิณ  สีมาวิจัย โรงเรียนธรรมภิรักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงศดานันท์  กริชเตโช โรงเรียนธรรมภิรักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายสิรวิชญ์  ภู่อมร โรงเรียนธรรมภิรักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงอลิชา  โปทอง โรงเรียนธรรมภิรักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายเอกภพ  ราชลำ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายชีวิชญาน์  ชัยชนะ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา ป.5 คณิตประถม
1313 เด็กหญิงธนพร  ลาภประเสริฐล้ำ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา ป.6 คณิตประถม
1314 เด็กชายนัทธกรณ์  เอี่ยมวงศ์ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา ป.5 คณิตประถม
1315 เด็กหญิงพิมวรินทร์  เสาเงิน โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา ป.6 คณิตประถม
1316 เด็กชายรวิภู  โชติกุลพิศาล โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา ป.5 คณิตประถม
1317 เด็กหญิงวชิรวฎี  คุ้มเปลี่ยน โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา ป.6 คณิตประถม
1318 เด็กหญิงวรัญญา  เมืองสนธิ์ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา ป.6 คณิตประถม
1319 เด็กชายศรัณ  สุสำเภา โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา ป.6 คณิตประถม
1320 เด็กชายอิศวนันท์  อนันตชินะพันธุ์ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา ป.4 คณิตประถม
1321 เด็กชายนฤปพน  กิตติวัฒนโชติ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กชายพัชรากร  ชมสำเนียง โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา ป.5 วิทย์ประถม
1323 เด็กชายชวภณ  โอภาสเสรีผดุง โรงเรียนปัญญาศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1324 เด็กชายชิษนุพงศ์  ตันเวธน์สิทธิกร โรงเรียนปัญญาศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1325 เด็กชายวัจนพรหม  เสฏฐัตต์ โรงเรียนปัญญาศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1326 เด็กชายสรวิชญ์  เขื่อนขันธ์เจริญ โรงเรียนปัญญาศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1327 เด็กชายอินทัช  วัฒนาสกุล โรงเรียนปัญญาศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1328 เด็กชายเจตน์จรณินท์  สิ้นภัย โรงเรียนปัญญาศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงณชนก  หมากผิน โรงเรียนปัญญาศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กชายณัฐกร  อัครวิทยาภูมิ โรงเรียนปัญญาศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายติณณ์ธิติ  พุฒิพีรวิทย์ โรงเรียนปัญญาศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงปุญวรีย์  ภูนาหลวง โรงเรียนปัญญาศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1333 เด็กชายพิชญากร  ยอดแสง โรงเรียนปัญญาศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1334 เด็กชายจีราวัฒน์  ไพบูลย์พันธ์ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ป.6 คณิตประถม
1335 เด็กชายณฐรัฐ  พัวพันสวัสดิ์ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ป.6 คณิตประถม
1336 เด็กหญิงณิชา  วนัสพิทักษกุล โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ป.6 คณิตประถม
1337 เด็กชายธัญพศุตม์  พิบูลธนาวนิช โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ป.4 คณิตประถม
1338 เด็กหญิงธันยนันท์  หงษ์สุนิรันดร โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ป.6 คณิตประถม
1339 เด็กหญิงปราญชลี  คงภิบาล โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ป.6 คณิตประถม
1340 เด็กหญิงมัทนิน  จิราธัญญาธาร โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ป.6 คณิตประถม
1341 เด็กชายศิรกฤษฎิ์  กฤษณรักษ์ปาณี โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ป.6 คณิตประถม
1342 เด็กหญิงกานต์ชุดา  มิ่งมาลี โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กชายจิรายุ  แดงติ๊บ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงทักษพร  ศรีคราม โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กชายปรินทร  จิรัตฐิวรุตม์กุล โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ป.4 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงปริยากร  ตระกูลวารี โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กชายพิทยุตม์  พรรณอัมพรสุขี โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ป.5 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงอภิชญา  ปรัชญาวรากร โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ป.6 วิทย์ประถม
1349 เด็กชายขุนศึก  ยี่สุ่น โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1350 เด็กหญิงจิรปรียา  ภักดีปรีดา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1351 เด็กหญิงฉัฐญาณัฐ  ธนิทธิพันธ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1352 เด็กชายชณพัฒน์  ไตรชัยศิษฎ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1353 เด็กชายชณัฐภงค์  บุญชู โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1354 เด็กชายชยณัฐฎ์  เหลาหา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1355 เด็กหญิงชลธเนติ์  พรนิมิตรธรรม โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1356 เด็กหญิงชลนลัท  ขาวสะอาด โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 คณิตประถม
1357 เด็กชายชวิน  ปัณฑรางกูร โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1358 เด็กหญิงณภัทรรฐา  พิศาบดินทร์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1359 เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  คงศ์มัยลิก โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1360 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ยิ้มอยู่ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1361 เด็กหญิงณัฐปภัสร  เทหะสุวรรณรัตน์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1362 เด็กชายณัฐวรรธน์  เลาหโรจน์กุล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1363 เด็กชายณัฐวรรธน์  แดงจันทร์แก้ว โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1364 เด็กชายณัฐวัฒน์  เฉลิมชัยรัตนกุล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1365 เด็กชายณัฐวีร์  แก้วสมนึกสกุล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1366 เด็กหญิงณิชานันท์  รวมวงษ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1367 เด็กหญิงทฤฒมน  จรูญศิริ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1368 เด็กหญิงทักษพร  งามสมทรัพย์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1369 เด็กหญิงทิพปภา  ไทยทองหลาง โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1370 เด็กชายธนกร  อวัสดาพร โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1371 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ทยามันทิรนันท์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1372 เด็กชายนราวิชญ์  อ่อนศรี โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1373 เด็กหญิงประภาสิริ  พฤกษมาศ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1374 เด็กหญิงปวันรัตน์  พรหมรัตนะ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 คณิตประถม
1375 เด็กชายปัณณธร  ลือนาม โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1376 เด็กหญิงพรปวีณ์  บวรสาโชติ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1377 เด็กชายพศวีร์  เผือกใจแผ้ว โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1378 เด็กชายพสิษฐ์  จิตตเศรษฐกุล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1379 เด็กชายพีรวัศ  จิรชัยพิพัฒน์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1380 เด็กชายภัควัฒน์  เจริญพานิช โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1381 เด็กหญิงภัทรวดี  เมฆเมืองทอง โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1382 เด็กชายภูรพี  พิมจักร โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1383 เด็กชายรณกฤต  เกื้อสกุล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1384 เด็กชายวงศธร  เขียนเขต โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1385 เด็กหญิงวชรพร  รัตนวุฒิกร โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1386 เด็กชายวรปรัชญ์  พุ่มมูล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1387 เด็กหญิงวรวลัญช์  พุ่มมูล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1388 เด็กหญิงวรันณ์ธร  กังสนันท์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1389 เด็กหญิงวิจิตรกาญจน์  วงษ์ธีรดนย์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1390 เด็กหญิงวิรัลญาดา  เลิศวัฒนวัลลี โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1391 เด็กชายศรัณยพงศ์  เสาวพันธ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1392 เด็กหญิงศรัณย์พร  ระดมสุข โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1393 เด็กหญิงศิริรัตน์  สุริยาเรืองฤทธิ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1394 เด็กหญิงศุภิสรา  ธรรมดี โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1395 เด็กชายสีหราช  วังริยา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1396 เด็กหญิงสุธนี  สุธรรมพิทักษ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1397 เด็กหญิงอรภิชา  แพรกทอง โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1398 เด็กหญิงกัญญณัท  ลือนาม โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1399 เด็กชายณมน  ดารามาศ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1400 เด็กหญิงณัฎฐิกานต์  อักษรพันธ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงณัฐภัสสร  แพร่ภาษา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1402 เด็กหญิงณัฐหทัย  นาคบุตร โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1403 เด็กหญิงธนัชพร  จินดาไพศาล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1404 เด็กหญิงธนัญญา  ลักษณะสิทธิพันธ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1405 เด็กชายธีทัต  แจ่มแจ้ง โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1406 เด็กชายธีธัช  จันทน์เสนะ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1407 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ภูไทวัฒนา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1408 เด็กชายปัณณ์  ต่ออุดม โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1409 เด็กหญิงพัสราภรณ์  อภิชาชาญ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1410 เด็กชายพิสิษฐ์  ศุภกฤตรัตนวัชร์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1411 เด็กชายพีรภาส  อาภาคัพภะกุล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1412 เด็กชายภูมิรวินทร์  เหลี่ยมเจริญ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1413 เด็กชายภูริพงษ์  ศรีวนิชย์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1414 เด็กชายภูวิศ  อรรถวิทย์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1415 เด็กชายเมธาศิษฐ์  ชัยเรืองกิตติ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงวรนิษฐา  วิทยกฤตศิริกุล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1417 เด็กชายสุธีรัชต์  สุธรรมพิทักษ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1418 เด็กชายอธิทร  เขียนเจริญ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1419 เด็กชายอนาวิล  รักชีพ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1420 เด็กหญิงกณิกร  วานิชธนรักษ์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1421 เด็กหญิงกรัณยกรณ์  พรดุษฎีกุล โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1422 เด็กหญิงกวินธิดา  เกิดแก้ว โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1423 เด็กหญิงกันต์จิติมา  วรหาญ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1424 เด็กหญิงจิตสุภา  แซ่เอี้ยว โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1425 เด็กชายเจตริน  ศุภพันธุ์มณี โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1426 เด็กหญิงชนัญชิดา  ชาญพานิชกิจการ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1427 เด็กหญิงฐิตารีย์  ลีกิตติวณิช โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1428 เด็กชายณธกร  รุ่งศุภกิจ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1429 เด็กหญิงณัจฉรียา  มิ่งมิตรโอฬาร โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1430 เด็กหญิงณัฐนิชา  ตวงทองชัย โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1431 เด็กหญิงธัญกร  เจริญโชค โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1432 เด็กชายธาราธร  มิลินทสูต โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1433 เด็กชายธีรวัฒน์  เอื้อเมธิยางกูล โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1434 เด็กชายปภังกร  สนธิธรรม โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1435 เด็กชายพสุธร  บัวหล้า โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1436 เด็กหญิงพัฒนียา  มิลินกุลนิษฐ์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1437 เด็กหญิงพิมพ์ประภาภร  พงษ์แพทย์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1438 เด็กชายภัทรพัฒน์  เพ่งสุวรรณ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1439 เด็กหญิงภัทรภร  วระศาสตร์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1440 เด็กชายภาวิต  จรุงวิทยากร โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
1441 เด็กชายเมธวัจน์  ปั้นทอง โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1442 เด็กชายรัชพล  ชูใหม่ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1443 เด็กชายวรพล  ช่วยบำรุง โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1444 เด็กหญิงวรารัตน์  เหมือนเกียรติ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1445 เด็กชายสิรดนัย  เกตตะพันธุ์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1446 เด็กหญิงสิริณขวัญ  โตรักษา โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1447 เด็กหญิงสุพิชญา  บูรณวนิช โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1448 เด็กหญิงอุษณิษา  เรืองแรง โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1449 เด็กชายกฤษณะพงษ์  รุ่งเรือง โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1450 เด็กชายกิตติธีร์  ธรรมพิทักษ์กิจ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1451 เด็กชายจิรันธนิน  กิตติวัฒนาชัย โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1452 เด็กชายณฐดล  แปงยะ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1453 เด็กหญิงนรมน  เข้มกลม โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงนุตประวีณ์  สำแดงเดช โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1455 เด็กชายปวริศ  บุญเกิด โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1456 เด็กชายปองคุณ  สุขวราภิรมย์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1457 เด็กชายปัณกร  กุลจารุสิโรดม โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1458 เด็กชายพิชยธรณ์  ศรีสาคร โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงพิชามญชุ์  องค์น้ำทิพย์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1460 เด็กชายพิตรพิบูล  วิทยวานิชย์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1461 เด็กชายพิทักษ์  พิทักษ์ไชยวงศ์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงพิมพาภรณ์  พรหมมานุวัติ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงมณีอัปสร  วิเศษบรรจง โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1464 เด็กหญิงลภัสรดา  ศักดิ์เพชร โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1465 เด็กชายวสวัตติ์  ชัชวาลชลธีระ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1466 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ศักยภาพวิชานนท์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1467 เด็กชายหิรัญกฤกษฎ์  ศักดิ์วีระวงค์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1468 เด็กชายจิรายุ  ุบุนนาค โรงเรียนพิพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1469 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ทองคำ โรงเรียนพิพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1470 เด็กชายปัณณวิชญ์  ชายกิตติบุตร โรงเรียนพิพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1471 เด็กหญิงชนิสรา  ทองคำ โรงเรียนพิพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1472 เด็กหญิงธมกร  จันทร์สวัสดิ์ โรงเรียนพิพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงธัชมณ  โอสนานนท์ โรงเรียนพิพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1474 เด็กชายปัฐวีณ์กร  พิริยโยธากุล โรงเรียนพิพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1475 เด็กชายภัทรดนัย  เอี่ยมชู โรงเรียนพิพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1476 เด็กชายสรรพวัฒน์  สิริทองสาคร โรงเรียนพิพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1477 เด็กชายกลทีป์  สุขวงศ์ โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กชายชนสรณ์  พิเชฐพงศา โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กชายชวินทร์ณวัตน์  ลาภสมบัติศิริ โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กชายฐิติ  หงษ์กิตติยานนท์ โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กหญิงณิชาภา  กรรณล้วน โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กหญิงธนิดา  ตระการวราภรณ์ โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กหญิงธัญญพรรษ  สกุลวิสิฏฐ์ โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กชายธีรวีร์  ศรีสมบัติธนกิจ โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1485 เด็กชายนภหิรัณย์  สถิรประภากุล โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กชายนิธิศ  กาญจนนราวดี โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กหญิงปพิชญา  อำพันสุข โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กชายป้องคุณณ์  ล้วนวรรัตน์ โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กชายปัณณวิชญ์  วะศินรัตน์ โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กหญิงพิมพ์อร  ศรัทธาพุทธ โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กชายพีรวัส  รักษ์โชติวงศ์ โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กหญิงภัทรียา  ศรีทิพย์สุโข โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1493 นางสาวภารดี  ตะวันแสงอร่าม โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1494 นายภูริณัฐ  เตชะอำนวยพร โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กหญิงมนัชญา  ชาญกำแหงเดชา โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กชายวัชรธร  ริเริ่มกุล โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1497 นายวิธวินท์  สิทธิศิรินุกุล โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กชายศุภณัฐ  ว่องไวพันธ์ุ โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กชายสิรวัชน์  ศิริเธียรวานิชกูล โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีบุญเจริญชัย โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กหญิงกชมน  ศรีเรือนทอง โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1502 เด็กหญิงกานต์ธิดา  งามพร้อมพันธ์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1503 เด็กหญิงฉัตรลดา  ก่อวนิช โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1504 เด็กหญิงณัชชารินทร์  บรรจงกิจ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1505 เด็กหญิงณัฐภากัญญ์  วาจาสิทธิศิลป์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1506 เด็กหญิงณิชนันท์  นันท์รุ่งโรจน์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1507 เด็กหญิงธมกร  รุ้งสุวรรณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1508 เด็กหญิงแพรวชญาน์  อภิศักดิ์ศิริกุล โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1509 เด็กหญิงสุภาวิดา  บูรณะเวชหลิม โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1510 เด็กหญิงไอริสา  จันทนวรางกูร โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1511 เด็กหญิงภัทรวลัณณ์  วรรณยศ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1512 นางสาวภัทรวลิณณ์  วรรณยศ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กหญิงเอริณ  วงศ์อนันต์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กหญิงพรเทวี  สุขโต โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1515 เด็กหญิงพิชญ์สินี  อัสวกาญจน์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงกตัญญู  ตันตระกูล โรงเรียนแม่พระฟาติมา ป.6 คณิตประถม
1517 เด็กชายจิรัฎฐ์  ตั้งเศรษฐนากร โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ป.6 คณิตประถม
1518 เด็กชายณชพล  ภักดีโต โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ป.6 คณิตประถม
1519 เด็กชายธัญญวัฒน์  จันทรอุไร โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ป.5 คณิตประถม
1520 เด็กชายนรภัทร  เพียราธิสิทธิ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ป.6 คณิตประถม
1521 เด็กชายปารามี  ผาตินรเวท โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ป.6 คณิตประถม
1522 เด็กชายวริทธ์ธร  สันติวราคม โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ป.6 คณิตประถม
1523 เด็กหญิงกรรวี  ประสงค์สุข โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ป.5 วิทย์ประถม
1524 เด็กชายกวินภพ  สื่อสวน โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ป.5 วิทย์ประถม
1525 เด็กชายนภนต์ภัทร์  สิริธนาบัลลังก์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ป.5 วิทย์ประถม
1526 เด็กชายพงปภัช  พู่ทองคำ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ป.6 วิทย์ประถม
1527 เด็กชายวรายุส์พัชร  กุลกุลกรินีธรรม โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ป.5 วิทย์ประถม
1528 เด็กหญิงศิรภัสสร  ปานประภากร โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ป.5 วิทย์ประถม
1529 เด็กชายเศรษฐ์สรรค์  ตันติอภิรมย์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ป.5 วิทย์ประถม
1530 เด็กหญิงกัลยกร  ลีฬหากาญจนา โรงเรียนราชินี ป.6 คณิตประถม
1531 เด็กหญิงชัชชญา  ดุรงค์พิศิษฏ์กุล โรงเรียนราชินี ป.6 คณิตประถม
1532 เด็กหญิงฌปภัช  ฉัตรรัตนกุล โรงเรียนราชินี ป.6 คณิตประถม
1533 เด็กหญิงณัฎฐ์ชญาณี  เรืองฤทธิ์ชยุต โรงเรียนราชินี ป.6 คณิตประถม
1534 เด็กหญิงนุชประวีณ์  คะจิตรแขม โรงเรียนราชินี ป.6 คณิตประถม
1535 เด็กหญิงปัณณพร  อำนาจวรประเสริฐ โรงเรียนราชินี ป.6 คณิตประถม
1536 เด็กหญิงพินทรดา  สุวรรณปาน โรงเรียนราชินี ป.6 คณิตประถม
1537 เด็กหญิงพิมมาดา  รับรอง โรงเรียนราชินี ป.6 คณิตประถม
1538 เด็กหญิงมาติกา  ไชยยงยศ โรงเรียนราชินี ป.6 คณิตประถม
1539 เด็กหญิงรินา  บุญญานุศิริ โรงเรียนราชินี ป.6 คณิตประถม
1540 เด็กหญิงสุชญา  ชินภูมิวสนะ โรงเรียนราชินี ป.6 คณิตประถม
1541 เด็กหญิงอคัมย์สิริ  สุวรรณรัชตมณี โรงเรียนราชินี ป.6 คณิตประถม
1542 นางสาวพรชนก  วีรวัฒโนดม โรงเรียนราชินี ม.3 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กหญิงวริสรา  ปริญญวัฒน์ โรงเรียนราชินี ม.2 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กหญิงสุพนิดา  สิริทวีศิลป์ โรงเรียนราชินี ม.1 คณิต ม.ต้น
1545 นางสาวอภิญญา  เล้าชัยวัฒน์ โรงเรียนราชินี ม.3 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กหญิงอศิรวรรณ  พลกล้า โรงเรียนราชินี ม.2 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กหญิงกัลยรักษ์  อุชชิน โรงเรียนราชินี ป.6 วิทย์ประถม
1548 เด็กหญิงกานต์ภัสสร์  ชุณหสุวรรณกุล โรงเรียนราชินี ป.6 วิทย์ประถม
1549 เด็กหญิงกุลญาดา  สัมปะชาโน โรงเรียนราชินี ป.5 วิทย์ประถม
1550 เด็กหญิงชนิสรา  ฤดีกุลธำรง โรงเรียนราชินี ป.5 วิทย์ประถม
1551 เด็กหญิงชัชชญา  บุญสิงมา โรงเรียนราชินี ป.6 วิทย์ประถม
1552 เด็กหญิงญาณิศา  วงษ์อุทัย โรงเรียนราชินี ป.6 วิทย์ประถม
1553 เด็กหญิงดนิตา  ดีสวัสดิ์ โรงเรียนราชินี ป.6 วิทย์ประถม
1554 เด็กหญิงธนาภา  จิระนารักษ์ โรงเรียนราชินี ป.6 วิทย์ประถม
1555 เด็กหญิงธัญญ์ลักษณ์  สมสังข์ โรงเรียนราชินี ป.5 วิทย์ประถม
1556 เด็กหญิงนนิพา  อัมไพรวรรณ โรงเรียนราชินี ป.6 วิทย์ประถม
1557 เด็กหญิงนภัสนันท์  รวมศิริวัฒนกุล โรงเรียนราชินี ป.6 วิทย์ประถม
1558 เด็กหญิงปุณณดา  ปินสุวรรณบุตร โรงเรียนราชินี ป.5 วิทย์ประถม
1559 เด็กหญิงเพียง์ขวัญ  สิริวินยานนท์ โรงเรียนราชินี ป.6 วิทย์ประถม
1560 เด็กหญิงวรดา  โทวนิช โรงเรียนราชินี ป.6 วิทย์ประถม
1561 เด็กหญิงวรินทร  สุขแพทย์ โรงเรียนราชินี ป.6 วิทย์ประถม
1562 เด็กหญิงศิรภัสสร  จาริกพฤทธิ์ โรงเรียนราชินี ป.6 วิทย์ประถม
1563 เด็กหญิงสิริกร  บุรีทาน โรงเรียนราชินี ป.6 วิทย์ประถม
1564 เด็กหญิงสิริวนิชษา  คงอ่อน โรงเรียนราชินี ป.6 วิทย์ประถม
1565 เด็กหญิงหทัยกรณ์  เพ็ชรตระกูล โรงเรียนราชินี ป.6 วิทย์ประถม
1566 เด็กหญิงอิสรีย์  อัศวชัยสิทธิกุล โรงเรียนราชินี ป.6 วิทย์ประถม
1567 เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์  เหล่าศิริรัตน์ โรงเรียนราชินีบน ป.6 คณิตประถม
1568 เด็กหญิงชวัลรัตน์  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนราชินีบน ป.6 คณิตประถม
1569 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กิจสมฝัน โรงเรียนราชินีบน ป.6 คณิตประถม
1570 เด็กหญิงณฎาษาฒ์  อินทจาร โรงเรียนราชินีบน ป.6 คณิตประถม
1571 เด็กหญิงธารัณดา  ชุมแวงวาปี โรงเรียนราชินีบน ป.4 คณิตประถม
1572 เด็กชายนันท์พัทธ์  สุโพธิ์ใหม่ โรงเรียนราชินีบน ป.6 คณิตประถม
1573 เด็กหญิงพนัชกร  สุขมงคล โรงเรียนราชินีบน ป.6 คณิตประถม
1574 เด็กหญิงพลอยแพร  จำเริญรัตนากร โรงเรียนราชินีบน ป.6 คณิตประถม
1575 เด็กหญิงแพรวา  จำเริญรัตนากร โรงเรียนราชินีบน ป.6 คณิตประถม
1576 เด็กหญิงลักขิกา  มาลัยหวล โรงเรียนราชินีบน ป.6 คณิตประถม
1577 เด็กหญิงวริศรา  ประเสริฐสม โรงเรียนราชินีบน ป.6 คณิตประถม
1578 เด็กหญิงสุพิชชา  กุสุมภ์ โรงเรียนราชินีบน ป.6 คณิตประถม
1579 เด็กหญิงอมลณัฐ  จำพรต โรงเรียนราชินีบน ป.6 คณิตประถม
1580 เด็กหญิงอิสรีย์  วงศาโรจน์ โรงเรียนราชินีบน ป.6 คณิตประถม
1581 เด็กหญิงกัญชริญา  วิเชียร โรงเรียนราชินีบน ป.6 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงกันต์ภัสสร  ภาณุวัฒน์สุข โรงเรียนราชินีบน ป.5 วิทย์ประถม
1583 เด็กหญิงแก้ว  พิณโสภณ โรงเรียนราชินีบน ป.5 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงของขวัญ  พัฒนไพโรจน์ โรงเรียนราชินีบน ป.6 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงจุฬนี  ศรีชำนาญ โรงเรียนราชินีบน ป.6 วิทย์ประถม
1586 เด็กหญิงเจณิสา  เศรษฐจันทร โรงเรียนราชินีบน ป.6 วิทย์ประถม
1587 เด็กหญิงญภา  วรินทราคม โรงเรียนราชินีบน ป.6 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงณิชชา  ผลผะกา โรงเรียนราชินีบน ป.6 วิทย์ประถม
1589 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เรืองวงศ์โรจน์ โรงเรียนราชินีบน ป.5 วิทย์ประถม
1590 เด็กหญิงนรัฐภรณ์  ภู่ทอง โรงเรียนราชินีบน ป.5 วิทย์ประถม
1591 เด็กหญิงบุญปัน  วงศ์คงคาเทพ โรงเรียนราชินีบน ป.6 วิทย์ประถม
1592 เด็กหญิงปวริศา  หนุนทอง โรงเรียนราชินีบน ป.6 วิทย์ประถม
1593 เด็กหญิงปารมิตา  บัวคีรี โรงเรียนราชินีบน ป.6 วิทย์ประถม
1594 เด็กหญิงปิ่นมนัส  นกพุ่ม โรงเรียนราชินีบน ป.6 วิทย์ประถม
1595 เด็กหญิงพชรวรรณ  วิทยานนท์ โรงเรียนราชินีบน ป.6 วิทย์ประถม
1596 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รักทอง โรงเรียนราชินีบน ป.5 วิทย์ประถม
1597 เด็กหญิงภัคจิรา  ศิริธนาพิพัฒน์ โรงเรียนราชินีบน ป.6 วิทย์ประถม
1598 เด็กหญิงภัทรศรุดา  ศรีฟองคำ โรงเรียนราชินีบน ป.6 วิทย์ประถม
1599 เด็กหญิงภูรณี  ศศิผลิน โรงเรียนราชินีบน ป.6 วิทย์ประถม
1600 เด็กหญิงรมิดา  สิทธิสาตร์ โรงเรียนราชินีบน ป.6 วิทย์ประถม
1601 เด็กหญิงรัตตัญญู  ไทยถิ่นทม โรงเรียนราชินีบน ป.6 วิทย์ประถม
1602 เด็กหญิงศศธร  โพธิ์พันธุ์ โรงเรียนราชินีบน ป.6 วิทย์ประถม
1603 เด็กหญิงสุตาภัทร  บุญรัตน์ โรงเรียนราชินีบน ป.6 วิทย์ประถม
1604 เด็กหญิงโสพิชา  สุปัณณานนท์ โรงเรียนราชินีบน ป.6 วิทย์ประถม
1605 เด็กหญิงอริยาภัทร์  ภัทรรัตนานนท์ โรงเรียนราชินีบน ป.6 วิทย์ประถม
1606 เด็กหญิงอังศวีร์  พฤกษ์มหาชัยกุล โรงเรียนราชินีบน ป.6 วิทย์ประถม
1607 เด็กชายกนกรัฐ  สินทรา โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 คณิตประถม
1608 เด็กชายกรณ์  กาฬะคะชา โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 คณิตประถม
1609 เด็กหญิงกัญจนรัชต์  เนตรมนต์ประภา โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 คณิตประถม
1610 เด็กหญิงจันทร์สิริ  เกียรติบูรณกุล โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 คณิตประถม
1611 เด็กชายจิราวัฒน์  รัตนสุภาพรศักดิ์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 คณิตประถม
1612 เด็กชายชัยธัช  กัลยาณกิตติวงศ์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 คณิตประถม
1613 เด็กชายฐณวัฒน์  วัฒนสกุลพงศ์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 คณิตประถม
1614 เด็กหญิงฐานิตา  ศรีสุข โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 คณิตประถม
1615 เด็กชายฐิติโชค  แซ่เจิ้น โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 คณิตประถม
1616 เด็กชายฐิติพัศ  ยอดกันสี โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 คณิตประถม
1617 เด็กชายณชวินน์  สุดประเสริฐ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 คณิตประถม
1618 เด็กหญิงณภัทร  เครือคล้าย โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 คณิตประถม
1619 เด็กชายณภัทร  เคหะทอง โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 คณิตประถม
1620 เด็กชายณัฎฐ์ชลัท  น้อยใจรักษ์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 คณิตประถม
1621 เด็กหญิงณัฐชยา  ตรีวิศวเวทย์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 คณิตประถม
1622 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทั่งทอง โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 คณิตประถม
1623 เด็กชายธนพิพัฒ  สุนทรประเวศ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 คณิตประถม
1624 เด็กชายธนภูมิ  สิงหนาท โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 คณิตประถม
1625 เด็กชายธนิศ  จินดามณี โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 คณิตประถม
1626 เด็กชายธรรศ  กาญจนพิภพ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 คณิตประถม
1627 เด็กหญิงธัญญ์กาญจน์  โชติภัทรพันธุ์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 คณิตประถม
1628 เด็กหญิงนทิตา  กัณฑาสุวรรณ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 คณิตประถม
1629 เด็กชายนภฤทธิ์  ผลเพิ่ม โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 คณิตประถม
1630 เด็กชายนรินทร์ชาติ  วรรณะ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 คณิตประถม
1631 เด็กชายนฤรงค์  ปรีดีพร้อมพันธุ์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 คณิตประถม
1632 เด็กชายปรานต์  กุลกิติคุณ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 คณิตประถม
1633 เด็กชายพระลักษณ์  จันทร์ประภางกูร โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 คณิตประถม
1634 เด็กชายภัทรปทา  มาลาโคตร โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 คณิตประถม
1635 เด็กชายภูวดล  อัครปัญญาวิทย์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 คณิตประถม
1636 เด็กชายมกร  จันทร์สว่าง โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 คณิตประถม
1637 เด็กชายเมธาธัต  มงคลสมัย โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 คณิตประถม
1638 เด็กหญิงรวิสรา  ปรียาณุรักษ์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 คณิตประถม
1639 เด็กชายวรเมธ  โกศลธนวงศ์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 คณิตประถม
1640 เด็กหญิงวิรามร  ธนทิศนนท์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 คณิตประถม
1641 เด็กชายวิสา  ดาสา โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 คณิตประถม
1642 เด็กชายศักดินันท์  โชติภัทรพันธุ์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 คณิตประถม
1643 เด็กชายศักยะ  ขำโตนด โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 คณิตประถม
1644 เด็กชายสรวิชญ์  ฉู โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 คณิตประถม
1645 เด็กชายสัณห์พิชญ์  อุ่ยวัฒนพงศ์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 คณิตประถม
1646 เด็กชายสินธุ  เรืองศรี โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 คณิตประถม
1647 เด็กชายสิรวิชญ์  ศิริยานุมาตย์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 คณิตประถม
1648 เด็กหญิงอชิรญา  จุณณทัศน์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 คณิตประถม
1649 เด็กชายอนวัทย์  มัณฑะจิตร โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 คณิตประถม
1650 เด็กชายอัคคเดช  จันทร์ดี โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 คณิตประถม
1651 เด็กชายอานิก  เชื้อฟัก โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 คณิตประถม
1652 นางสาวกีรนันท์  หรรษ์หิรัญวัตร โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1653 เด็กชายจิรายุ  นุ่นชูผล โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 คณิต ม.ต้น
1654 เด็กหญิงชาญชญา  ถนอมตน โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1655 เด็กหญิงชุติกาญจน์  นาครัตน์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1656 เด็กหญิงนะทสึมิ  บันโซโน โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 คณิต ม.ต้น
1657 เด็กหญิงบัว แมรี่  เพอร์เซลล์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1658 เด็กหญิงปพิชญา  รติรมย์จิราภา โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1659 เด็กหญิงปาฏิหาริย์ ทีที  พร้อมพันธุ์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1660 เด็กหญิงวิภาวนี  ร่มโพธิรัตนกุล โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1661 เด็กชายอัครวรัญ  อัครเศรณี โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 คณิต ม.ต้น
1662 เด็กชายอิทธิวัฒน์  เครือวัลย์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1663 เด็กชายกัณฑ์ปวิตร  อนันตชัยศิริ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1664 เด็กชายกิตติธัช  บุญสนอง โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1665 เด็กหญิงกุลจิรา  เทียมกลาง โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1666 เด็กหญิงณปภัช  บุญสื่อสุวรรณ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1667 เด็กหญิงณัชญ์พิณ  อนันตชัยศิริ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1668 เด็กหญิงณัฐกฤตา  อินทรครรชิต โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1669 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  อุดมศิริโภคศัย โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1670 เด็กชายแทนไทย  มลิลา โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1671 เด็กหญิงธัญญพัฒน์  ชีวินชัยเฉลิม โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1672 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรีสินรุ่งเรือง โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1673 เด็กชายธีร์ดนัย  ศรีลาวัณย์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1674 เด็กชายนราวิชญ์  ปาณสมบูรณ์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1675 เด็กชายนิธิพัฒน์  ถิระวัฒน์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1676 เด็กหญิงปุณยนุช  ภักดียิ่งยง โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1677 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สว่างรุ่งโรจน์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1678 เด็กหญิงพิมพ์นารา  หอมฟุ้ง โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1679 เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  กุลาหลัก โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1680 เด็กหญิงภัทรมน  พงษ์พานิช โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1681 เด็กหญิงมนัสนันท์  ทัพพะรังสี โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1682 เด็กชายโมกข์  เครือคล้าย โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1683 เด็กชายยุจิรา  กวน โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1684 เด็กหญิงรวิสรา  สาดคล้า โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1685 เด็กชายศกลภัทร  สถิตเทพบัญชา โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1686 เด็กหญิงศศิพิม  จิระเดชวงษ์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1687 เด็กหญิงศุภสิณี  รักศาสตร์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1688 เด็กหญิงสรัลชนา  อุ่ยวัฒนพงศ์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1689 เด็กหญิงอนันท์ชลี  ไตรพงศ์สุวรรณ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1690 เด็กหญิงอนีฆา  โยธารักษ์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1691 เด็กหญิงอภิชญา  แก้วรัศมีโชติ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1692 เด็กหญิงอรพิชญ์  กิจกุลนำชัย โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1693 เด็กหญิงอาทิชา  ไตรรงค์ทอง โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1694 เด็กชายอิศมินทร์  เลาหพูนรังษี โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1695 เด็กหญิงขวัญชนก  ลีสุภาพัชรกุล โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1696 เด็กหญิงคณัสมน  ชาติวิวัฒน์พรชัย โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1697 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  ปัญญาสกุลวงศ์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1698 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขผล โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1699 เด็กหญิงทองธิชา  ทองนุ่ม โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1700 เด็กหญิงปัณฑารีย์  เปี่ยมใย โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1701 เด็กหญิงปาลิดา  ธารินณรัณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1702 เด็กหญิงพรหมภัสสร  ดุลพินิจพัฒนะ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1703 เด็กหญิงแพรไพลิน  วงศ์วิไล โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1704 เด็กหญิงภานิชา  สายแสง โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1705 เด็กหญิงโมทนา เกรซ  มิตรกูล โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1706 เด็กหญิงลลิดา  โชคพิพัฒนผล โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1707 เด็กหญิงศุภมาศ  ใหญ่สวัสดิ์วงษ์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1708 เด็กหญิงสรัลชนา  สมดุลยกนก โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1709 เด็กหญิงอรุณวัลย์  มนต์ชัยนนท์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1710 เด็กหญิงเอมิกา  สมิตะพินทุ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1711 เด็กหญิงกัญญภัส  พัฒนพงศกร โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1712 เด็กหญิงชาคริยา  วุฒิกรีเกียรติ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1713 เด็กหญิงณกมล  ศรีสุข โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1714 เด็กหญิงณัฐยมล  มุ่งธัญญา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1715 เด็กหญิงธชกชภร  ภัทรกุลวิศาล โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1716 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ตันติสุธนารมย์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1717 เด็กหญิงธัญวลัย  อัชวรานนท์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1718 เด็กหญิงบุฏฎารัก  เชื่อมวราศาสตร์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1719 เด็กหญิงปธิตา  ทองจีน โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1720 เด็กหญิงเปี่ยมสุข  หนูแก้ว โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1721 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  มงคลจินดาวงศ์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1722 เด็กหญิงพิชญา  แพร่หลาย โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงภูรดา  จันทระโยธา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1724 เด็กหญิงโมมิจิ  นากาโอะ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1725 เด็กหญิงรัญชน์รมณ  นิธิพิพรรธน์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1726 เด็กหญิงวริศรา  แก่นนาคำ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1727 เด็กหญิงวีรินทร์  ศุภกิจไพบูลย์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1728 เด็กหญิงสลิลลดา  ทวีพรปฐมกุล โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1729 เด็กชายชานนท์  สุวรรณทะ โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.4 คณิตประถม
1730 เด็กชายธนพงษ์  เจริญอุตสาหกิจ โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.6 คณิตประถม
1731 เด็กชายธีรเดช  อัปการัตน์ โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.4 คณิตประถม
1732 เด็กหญิงปาริตา  พลแสน โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.6 คณิตประถม
1733 เด็กหญิงพรไพลิน  สอนศิลา โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.6 คณิตประถม
1734 เด็กหญิงภาสินี  เฮงบุญสุขกุล โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.4 คณิตประถม
1735 เด็กชายภูตะวัน  เชาว์ดีเลิศ โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.6 คณิตประถม
1736 เด็กชายรัชต  วงศ์ศิริ โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.6 คณิตประถม
1737 เด็กชายวัณณุวรรชน์  โยธิคาร์ โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.6 คณิตประถม
1738 เด็กหญิงกมลชนก  น้อยแน่ง โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1739 เด็กหญิงกมลพร  จิรังคสกุลเดช โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1740 เด็กชายกาจพน  เชาว์ดี โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1741 เด็กหญิงฐิดาภา  พัดเชื้อ โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1742 เด็กชายธนาธิป  ตรีพืชน์ โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1743 เด็กหญิงธัญธิชา  อภิชนเสวิยกุล โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1744 เด็กชายธีรพล  เทพรัตนวิชัย โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1745 เด็กหญิงนวสรณ์  พุ่มพิมลหิรัญ โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1746 เด็กหญิงเบญญาภา  วาจารัตน์ โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1747 เด็กหญิงพรจิรา  เพียสำบ้อ โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1748 เด็กหญิงภัคจิรา  จันทรประสิทธิ์ โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1749 เด็กหญิงภัคจิรา  จันทิระ โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1750 เด็กหญิงภิญญาพัชร์  จีรชาติธนวัฒน์ โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1751 เด็กหญิงลิปิการ์ภัทร  จินดารัตนาภรณ์ โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1752 เด็กชายวรวิทย์  ไชยนคร โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1753 เด็กชายวีรภัทร  ศาสตร์ปรีชา โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1754 เด็กชายศิลาหลวง  เหล็กหล้า โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1755 เด็กหญิงสลิลทิพย์  สิริพรรณยศ โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1756 เด็กหญิงสิริยากร  ศรีชุบร่วง โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1757 เด็กหญิงอภิญญา  เทพรัตนวิชัย โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1758 เด็กชายกฤตกร  จันทร์ฉายแจ้งสิริ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.4 คณิตประถม
1759 เด็กหญิงเกรซ  เบญจกาญจน์ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.6 คณิตประถม
1760 เด็กหญิงณัชชา  โชคถนอมทรัพย์ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.5 คณิตประถม
1761 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ชุติธรพงษ์ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.5 คณิตประถม
1762 เด็กหญิงณัฐวรินทร์  นาควัฒนานุกูล โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.6 คณิตประถม
1763 เด็กชายธนณัฏฐ์  คงสินทวีสุข โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.5 คณิตประถม
1764 เด็กชายธรรมวุฒิ  ตันฑเทอดธรรม โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.5 คณิตประถม
1765 เด็กหญิงธารไท  ศุภประดิษฐ์ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.4 คณิตประถม
1766 เด็กชายปริญ  มิตรารัตน์ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.6 คณิตประถม
1767 เด็กหญิงพิชาพัทร์  พัฒณ์พิวรรษ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.6 คณิตประถม
1768 เด็กชายพิรัตน์พนธ์  ปิ่นทองน้อย โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.4 คณิตประถม
1769 เด็กหญิงมนณรัตน์  พลอยเกษมสุข โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.4 คณิตประถม
1770 เด็กชายวีรภัท  โชคถนอมทรัพย์ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.5 คณิตประถม
1771 เด็กหญิงออรินดา  กรธีศรี โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.6 คณิตประถม
1772 เด็กหญิงกีรัฐติยา  สุขผล โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.6 วิทย์ประถม
1773 เด็กชายณัฐศรัณย์  แสงเทียน โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.4 วิทย์ประถม
1774 เด็กชายแทนคุณ  แสงสกุล โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.4 วิทย์ประถม
1775 เด็กชายธงไท  ศุภประดิษฐ์ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.6 วิทย์ประถม
1776 เด็กหญิงนันทินี  สันธนะพานิช โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.6 วิทย์ประถม
1777 เด็กชายปัญญ์  นิยมไทย โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.6 วิทย์ประถม
1778 เด็กหญิงพรรณชญาภา  แก้วปัญญา โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.6 วิทย์ประถม
1779 เด็กหญิงพิชญา  วิจักขณ์พันธ์ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.6 วิทย์ประถม
1780 เด็กชายพิชญ์  เงินทองคู่ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.4 วิทย์ประถม
1781 เด็กหญิงภัทรภร  พันธุมจินดา โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.5 วิทย์ประถม
1782 เด็กชายมาริโอ คาร์โล  ฮูซาริ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.6 วิทย์ประถม
1783 เด็กหญิงวรัตตรา  จิรภาไพศาล โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.5 วิทย์ประถม
1784 เด็กชายศิรกันต์  สุวรรณเมนะ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.4 วิทย์ประถม
1785 เด็กหญิงอรกัญญา  ดอนเส โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.6 วิทย์ประถม
1786 เด็กชายเอกศศิน  สุพิทยาพร โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.6 วิทย์ประถม
1787 เด็กหญิงกชพร  เลอ ลานน์ โรงเรียนสันติสุขวิทยา ป.5 คณิตประถม
1788 เด็กชายจิรพัฒน์  เจริญสุข โรงเรียนสันติสุขวิทยา ป.5 คณิตประถม
1789 เด็กชายชญานน  เสกธีระ โรงเรียนสันติสุขวิทยา ป.5 คณิตประถม
1790 เด็กหญิงปุณณดา  จงไกรวุฒิ โรงเรียนสันติสุขวิทยา ป.5 คณิตประถม
1791 เด็กหญิงพิมนภัส  ไตรเสนีย์ โรงเรียนสันติสุขวิทยา ป.5 คณิตประถม
1792 เด็กชายกันตวัฒน์  เรืองวิจิตร์ โรงเรียนสันติสุขวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1793 เด็กชายชวัลลักษณ์  แซ่ลี้ โรงเรียนสันติสุขวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1794 เด็กหญิงชัชญานันท์  นัดดาเวช โรงเรียนสันติสุขวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1795 เด็กชายธนวัฒน์  อินทะเตชะ โรงเรียนสันติสุขวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1796 เด็กชายธนาภัทร  แซ่ลี้ โรงเรียนสันติสุขวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1797 เด็กชายปิติพงษ์  วรรณพัฒน์ โรงเรียนสันติสุขวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1798 เด็กชายพงศกร  คุณดิกวงศ์กุล โรงเรียนสันติสุขวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1799 เด็กชายพลอยงาม  วรรณวงศ์ โรงเรียนสันติสุขวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1800 เด็กชายพิชญุติม์  นันทนาท โรงเรียนสันติสุขวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1801 เด็กชายภาณุวิชญ์  โมกข์มงคลกุล โรงเรียนสันติสุขวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1802 เด็กชายศุภกร  สุวัฑฒนะ โรงเรียนสันติสุขวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1803 เด็กหญิงสุกฤตา  ศิริปัญโญ โรงเรียนสันติสุขวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1804 เด็กหญิงอริสรา  บุตะเขียว โรงเรียนสันติสุขวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1805 เด็กชายกฤษณ์  เจริญพวง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ป.6 คณิตประถม
1806 เด็กชายณัฐภูมิข์  มีมานะพุทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ป.4 คณิตประถม
1807 เด็กชายปัณณธร  เดชธราดล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ป.6 คณิตประถม
1808 เด็กชายพงศ์ปณต  ดุกสุขแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ป.6 คณิตประถม
1809 เด็กชายพริษฐ์  ขันทีท้าว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ป.6 คณิตประถม
1810 เด็กหญิงวรัตนวรรณ  สุวรรณภักดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ป.6 คณิตประถม
1811 เด็กหญิงอมรวรรณ  เชียงทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ป.6 คณิตประถม
1812 เด็กหญิงอมราวดี  เฟื่องฟุ้ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ป.6 คณิตประถม
1813 เด็กหญิงจิตรลดา  พวงเดช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
1814 เด็กชายชนินทร์  วงศ์คำ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1815 เด็กหญิงณัชชา  ธูปะคุปต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1816 เด็กหญิงปาณิสรา  พรสี่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1817 เด็กชายมุสตาฟา  จรัสโรจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1818 เด็กหญิงวฤนท์ลดา  สิทธิพล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1819 เด็กชายอรรคณัฐ  ชูชาติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1820 เด็กหญิงชนาพร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า ป.5 คณิตประถม
1821 เด็กหญิงชนิสรา  พันทะไชย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า ป.6 คณิตประถม
1822 เด็กชายทชภณ  วัฒนาโภคยกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า ป.5 คณิตประถม
1823 เด็กชายธนกฤต  ดวงฤดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า ป.5 คณิตประถม
1824 เด็กหญิงนราพิชญ์  วัจนาภิญโญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า ป.5 คณิตประถม
1825 เด็กหญิงเบญญาภา  แก้วประดิษฐ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า ป.6 คณิตประถม
1826 เด็กชายปกธรรม  ยอดโสวรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า ป.5 คณิตประถม
1827 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ไลยประดิษฐ์วงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า ป.5 คณิตประถม
1828 เด็กหญิงปุณิกา  สุวัชรังกูร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า ป.4 คณิตประถม
1829 เด็กชายพงษ์พิชเญศ  พันธุสิทธิ์เสรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า ป.4 คณิตประถม
1830 เด็กชายพฤกษ์  สุกก่ำ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า ป.4 คณิตประถม
1831 เด็กชายรักกัน  จันทร์แสนวิไล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า ป.5 คณิตประถม
1832 เด็กชายศิระวุฒิ  จันทร์ศิริ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า ป.6 คณิตประถม
1833 เด็กชายสหรรษ  สุขสินชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า ป.5 คณิตประถม
1834 เด็กชายอัศวิน  รัศมิมาศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า ป.4 คณิตประถม
1835 เด็กหญิงกิ่งฟ้า  รุ่งเกียรติวานิช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า ป.5 วิทย์ประถม
1836 เด็กชายเกียรติพัทธ์  ทองประเสริฐ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า ป.6 วิทย์ประถม
1837 เด็กชายคณิศร  รุ่งหิรัญถาวร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า ป.4 วิทย์ประถม
1838 เด็กชายจิตกวิน  จำปา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า ป.4 วิทย์ประถม
1839 เด็กชายเฉลิมพล  สาระโสภณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า ป.5 วิทย์ประถม
1840 เด็กหญิงชนัญธิดา  มีจั่น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า ป.6 วิทย์ประถม
1841 เด็กหญิงซาเดีย  ดังเดน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า ป.4 วิทย์ประถม
1842 เด็กหญิงณัชชา  สว่างพงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า ป.6 วิทย์ประถม
1843 เด็กหญิงณิชาภา  จุนถิระพงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า ป.6 วิทย์ประถม
1844 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วประดิษฐ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า ป.4 วิทย์ประถม
1845 เด็กหญิงแพรวพรรณ  ลิ้มวัฒนวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า ป.5 วิทย์ประถม
1846 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  พิมลวิชยากิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า ป.6 วิทย์ประถม
1847 เด็กชายสาริศ  น้อยสุวรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า ป.6 วิทย์ประถม
1848 เด็กหญิงกชพรรณ  มาลีแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.5 คณิตประถม
1849 เด็กหญิงกนกลักษณ์  รัตนะธำรงพรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.6 คณิตประถม
1850 เด็กชายกรภัทร์  ริตกันโต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.4 คณิตประถม
1851 เด็กชายกันต์  ประพรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.5 คณิตประถม
1852 เด็กชายกิตติพิชญ์  ไทรแจ่มจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.5 คณิตประถม
1853 เด็กชายเกษชรินทร์  อยู่เกษ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.5 คณิตประถม
1854 เด็กหญิงแก้วกานต์  แพรศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.4 คณิตประถม
1855 เด็กหญิงจิตประภัสสร์  ปกรณ์ประเสริฐ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.5 คณิตประถม
1856 เด็กหญิงเจสิกา  เที่ยงทางธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.6 คณิตประถม
1857 เด็กหญิงชนิกานต์  อาจศึก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.6 คณิตประถม
1858 เด็กชายฐปนัท  มิทิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.5 คณิตประถม
1859 เด็กชายณกรณ์  ใกล้กลาง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.4 คณิตประถม
1860 เด็กชายณฐกร  คงภูรินาถ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.4 คณิตประถม
1861 เด็กหญิงณัฐพร  ธนธีระหิรัญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.4 คณิตประถม
1862 เด็กชายติณภัทร  เชษฐบุรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.4 คณิตประถม
1863 เด็กชายธนกฤต  ธนาอธิวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.6 คณิตประถม
1864 เด็กหญิงธัญรดี  คูหา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.5 คณิตประถม
1865 เด็กชายธีทัต  สินโพธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.4 คณิตประถม
1866 เด็กชายนัธทวัฒน์  ก้องพรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.5 คณิตประถม
1867 เด็กชายนันทวิธู  พนาพิทักษ์กุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.6 คณิตประถม
1868 เด็กชายปภาวิน  แซ่หวัง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.4 คณิตประถม
1869 เด็กชายปรวัฒน์  เดชบำรุง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.5 คณิตประถม
1870 เด็กชายประภวิษณุ์  สุขใหม่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.4 คณิตประถม
1871 เด็กชายปรัชญา  วงษ์ขันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.4 คณิตประถม
1872 เด็กหญิงปราณัสมา  ประทุมไข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.6 คณิตประถม
1873 เด็กหญิงปัญจรัตน์  จันสอาด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.4 คณิตประถม
1874 เด็กชายปัณณทัต  ดีอ่ำ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.5 คณิตประถม
1875 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ขจรจารุกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.6 คณิตประถม
1876 เด็กหญิงแพรวา  อินทรีวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.6 คณิตประถม
1877 เด็กชายภัสภูมิ  สีนวล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.5 คณิตประถม
1878 เด็กชายภูเบศ  สุวรรณโชติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.6 คณิตประถม
1879 เด็กหญิงมนัสนันท์  อ่อนยิ่ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.4 คณิตประถม
1880 เด็กชายรณกฤต  เผ่าจิตรกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.6 คณิตประถม
1881 เด็กหญิงรวิสรา  ตู้แก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.6 คณิตประถม
1882 เด็กชายรัชพล  พุทธานุ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.5 คณิตประถม
1883 เด็กหญิงลดามา  วงศ์ประชา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.6 คณิตประถม
1884 เด็กหญิงลัลน์ญดา  เอี่ยมสอาด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.4 คณิตประถม
1885 เด็กหญิงวรนิษฐา  คงวิมล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.5 คณิตประถม
1886 เด็กชายวิชญาธรณ์  เหม็นเณร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.6 คณิตประถม
1887 เด็กหญิงวีริสรา  รัจรัญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.6 คณิตประถม
1888 เด็กชายศุภกร  บูรณศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.5 คณิตประถม
1889 เด็กหญิงสิรยากร  ตันกุลรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.6 คณิตประถม
1890 เด็กชายอนาวิล  สงวนดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.5 คณิตประถม
1891 เด็กหญิงอนิสา  สุวัฒนวรกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.4 คณิตประถม
1892 เด็กชายอภิชัย  ทาทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.4 คณิตประถม
1893 เด็กหญิงอรชพร  นิลสังข์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.6 คณิตประถม
1894 เด็กชายอัครชัย  พาภักดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.6 คณิตประถม
1895 เด็กชายอัญชุกรณ์  บุญอยู่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.6 คณิตประถม
1896 นายก้องภพ  อ่อนน้อม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ม.3 คณิต ม.ต้น
1897 เด็กหญิงขัตติยา  ฉัตรปราโมทย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ม.3 คณิต ม.ต้น
1898 เด็กชายเจริญไชย์  น้อยคุ้ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ม.3 คณิต ม.ต้น
1899 นางสาวชมษร  ตุลาพิทักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ม.3 คณิต ม.ต้น
1900 นายชุติภัทร์  นาควิโรจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ม.3 คณิต ม.ต้น
1901 เด็กหญิงณิชาภา  ปิยะประภาพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ม.3 คณิต ม.ต้น
1902 เด็กชายธนเสฏฐ์  กรชัยนันทศรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ม.3 คณิต ม.ต้น
1903 เด็กหญิงนฤกร  ปั้นเพชร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ม.3 คณิต ม.ต้น
1904 นางสาวนัทธ์หทัย  บุญเจิม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ม.3 คณิต ม.ต้น
1905 เด็กหญิงปดิวรัดดา  จึงธเนศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ม.3 คณิต ม.ต้น
1906 เด็กหญิงปาลิดา  เผือกอุดม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ม.3 คณิต ม.ต้น
1907 เด็กหญิงพิรยา  เลิศพิรุฬห์วงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ม.3 คณิต ม.ต้น
1908 เด็กหญิงรวิสรา  เรืองขำ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ม.3 คณิต ม.ต้น
1909 นายศุภชัย  เฮงจิตตระกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ม.3 คณิต ม.ต้น
1910 เด็กหญิงกมนวรรณ  ซื่อตรง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.4 วิทย์ประถม
1911 เด็กหญิงกาญพิชชา  น่วมบาง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.4 วิทย์ประถม
1912 เด็กชายจักรภัทร์  วังวุฒิภิญโญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.4 วิทย์ประถม
1913 เด็กหญิงชฎาภา  จันทร์ภู่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.5 วิทย์ประถม
1914 เด็กหญิงชนกนันท์  สิงหอุบล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.5 วิทย์ประถม
1915 เด็กหญิงชนิสรา  ต๊ะปินตา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.5 วิทย์ประถม
1916 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ลิมปนวิวิธ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.4 วิทย์ประถม
1917 เด็กชายชาญคามิน  ชยางกูร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.5 วิทย์ประถม
1918 เด็กชายชินดนัย  ยังสว่าง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.6 วิทย์ประถม
1919 เด็กหญิงณัฐชานันท์  เศรษฐพรหิรัญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.5 วิทย์ประถม
1920 เด็กชายณัฐภัทร  วงษ์ชื่น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.5 วิทย์ประถม
1921 เด็กหญิงณัทกาญจน์  ปิ่นธานี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.5 วิทย์ประถม
1922 เด็กชายธนัท  ชาญติสิงห์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.5 วิทย์ประถม
1923 เด็กหญิงนริศรา  มีกิริยา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.4 วิทย์ประถม
1924 เด็กชายปกรณ์  ปุญญโกมุท โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.5 วิทย์ประถม
1925 เด็กชายปภังกร  ดีพาชู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.4 วิทย์ประถม
1926 เด็กหญิงเปรมมิกา  กุลชนะโรจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.5 วิทย์ประถม
1927 เด็กชายพุฒิพร  ฟักขาว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.4 วิทย์ประถม
1928 เด็กหญิงภควรรณ  สมานกสิกรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.5 วิทย์ประถม
1929 เด็กหญิงภัควลัญชญา  ชาตะวราหะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.6 วิทย์ประถม
1930 เด็กชายภูวนนท์  สามนานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.5 วิทย์ประถม
1931 เด็กชายภูวเนศวร์  กันทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.6 วิทย์ประถม
1932 เด็กหญิงมัณฑิตา  ศรียา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.5 วิทย์ประถม
1933 เด็กหญิงรพีพรรณ  ยี่แพร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.5 วิทย์ประถม
1934 เด็กชายไรวินทร์  เรืองพสุพงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.5 วิทย์ประถม
1935 เด็กหญิงฤดีกร  แสนคำ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.5 วิทย์ประถม
1936 เด็กชายวรพรต  ป้านนาค โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.5 วิทย์ประถม
1937 เด็กชายวิชญะ  ศรีอรุณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.5 วิทย์ประถม
1938 เด็กหญิงศรัณย์พร  เฉลิมฤทธิวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.5 วิทย์ประถม
1939 เด็กชายศิวัช  นาคศรีสังข์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.5 วิทย์ประถม
1940 เด็กหญิงสุคนธรส  สุขในสิทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.5 วิทย์ประถม
1941 เด็กหญิงสุชัญญา  มนัสศิลา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.4 วิทย์ประถม
1942 เด็กชายสุพศิน  กมุทะรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.4 วิทย์ประถม
1943 เด็กชายสุวิจักขณ์  ไชยปัญญา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.6 วิทย์ประถม
1944 เด็กหญิงอรพิมล  ตันยา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.5 วิทย์ประถม
1945 เด็กชายอัฏฐวัฒน์  พุทธานันทเดช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.4 วิทย์ประถม
1946 เด็กหญิงกวิสรา  พิกุลทอง โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 คณิตประถม
1947 เด็กชายจิระวัฒน์  วิรุฒอรรคพงษ์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 คณิตประถม
1948 เด็กชายจิรัฎฐ์  สุธีรพรชัย โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.6 คณิตประถม
1949 เด็กหญิงจี่หาน  หวู๋ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 คณิตประถม
1950 เด็กชายณปภัช  ทักข์พิมาน โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.6 คณิตประถม
1951 เด็กชายณภธฤต  อรรฆยากร โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 คณิตประถม
1952 เด็กหญิงณัชวรัญญ์  ธีร์ธนวัจน์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 คณิตประถม
1953 เด็กหญิงณิชากร  ลิ้มทองสิทธิคุณ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.6 คณิตประถม
1954 เด็กชายดำรงค์พล  บุญกังวาน โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.6 คณิตประถม
1955 เด็กชายแดเนียล เจมส์  มิลล์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.6 คณิตประถม
1956 เด็กชายธีรดนย์  ธนลาภอนันต์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.4 คณิตประถม
1957 เด็กชายธีร์ธวัช  โลหะเสริมทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 คณิตประถม
1958 เด็กชายนนทพัทธิ์  เกิดภู่ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.4 คณิตประถม
1959 เด็กชายนัทธภูมิ  พวงประทุม โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 คณิตประถม
1960 เด็กหญิงปริญ  ธนบดีธรรมจารี โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.6 คณิตประถม
1961 เด็กชายปุณยธร  กันศิริ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 คณิตประถม
1962 เด็กชายพชร  เต็มภัทราโชค โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.6 คณิตประถม
1963 เด็กชายพชรธร  พร้อมสิ้น โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.6 คณิตประถม
1964 เด็กชายพลช  สถิตโศจิกุล โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.6 คณิตประถม
1965 เด็กหญิงพิชญกัญญา  สรณารักษ์โสภณ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 คณิตประถม
1966 เด็กหญิงพิชา  ยุวประกร โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.4 คณิตประถม
1967 เด็กหญิงพิมพ์รพี  สุจริตธรรม โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.6 คณิตประถม
1968 เด็กหญิงภคมน  บูรณปริญญากุล โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.6 คณิตประถม
1969 เด็กหญิงภริณณ์ธร  ภูริวิกรัยพงศ์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 คณิตประถม
1970 เด็กชายภัทรพล  วิสราญกุล โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 คณิตประถม
1971 เด็กชายภัทรวรรธน์  ชวนะสุนทรพจน์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.4 คณิตประถม
1972 เด็กชายภูผา ออแลนโด้  เสริมศรีสุวรรณ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 คณิตประถม
1973 เด็กชายภูริ  โชติวรรณพร โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 คณิตประถม
1974 เด็กชายมาซากิ  นาริตะ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.6 คณิตประถม
1975 เด็กหญิงเมธาพร  อภิชนบุตร โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 คณิตประถม
1976 เด็กชายราชธิป  เอี้ยวบุญญานุรักษ์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.4 คณิตประถม
1977 เด็กชายวิชญ์พล  ไกรศรีโพธิกุล โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 คณิตประถม
1978 เด็กชายศรวัสย์  กิตติพรพงศา โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.4 คณิตประถม
1979 เด็กชายศุภณัฐ  ตั้งวัฒนา โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.6 คณิตประถม
1980 เด็กชายอชิตะ  จันทรประภา โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.6 คณิตประถม
1981 เด็กชายอภิชัย  จันทร์ชูสกุล โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.6 คณิตประถม
1982 เด็กชายอภิณัฐ  วิวัฒน์ธนกุล โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 คณิตประถม
1983 เด็กหญิงกชพร  ศรีวรขาน โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ม.1 คณิต ม.ต้น
1984 เด็กชายกฤตภาส  นฤพนธ์จิรกุล โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ม.1 คณิต ม.ต้น
1985 เด็กชายกัญจน์  รงคะศิริพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ม.3 คณิต ม.ต้น
1986 เด็กชายจุลภัทร  ตันติไชยบริบูรณ์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ม.2 คณิต ม.ต้น
1987 เด็กหญิงณัชชา  ธนลาภอนันต์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ม.1 คณิต ม.ต้น
1988 เด็กหญิงต้นรัก  แซ่เฮ้ง โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ม.1 คณิต ม.ต้น
1989 เด็กหญิงธนพร  ชวนะสุนทรพจน์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ม.1 คณิต ม.ต้น
1990 เด็กหญิงนภัส  วุฒิวิวัฒน์ชัย โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ม.2 คณิต ม.ต้น
1991 เด็กชายบุญญวัฒน์  วัชรสุกิจ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ม.2 คณิต ม.ต้น
1992 เด็กหญิงบุญญิสา  วัจนะพุกกะ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ม.2 คณิต ม.ต้น
1993 เด็กชายปฏิหารย์  แซ่อั้ง โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ม.2 คณิต ม.ต้น
1994 เด็กชายปารัณ  ว่องวัฒนาสกุล โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ม.1 คณิต ม.ต้น
1995 เด็กชายสรวิชญ์  นฤพนธ์จิรกุล โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ม.3 คณิต ม.ต้น
1996 เด็กหญิงกวินนาฏ  ยืนยงพิสิฐ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 วิทย์ประถม
1997 เด็กชายจิรัสย์  ชาญวิทย์พัฒนกุล โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 วิทย์ประถม
1998 เด็กชายจิรายุ  สันติศรีวราภรณ์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.6 วิทย์ประถม
1999 เด็กชายชนาสิน  สมนึก โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 วิทย์ประถม
2000 เด็กหญิงณปภา  หนูอินทร์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.6 วิทย์ประถม
2001 เด็กชายณัฐรักษ์  ดำสำราญ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.6 วิทย์ประถม
2002 เด็กชายณัทกร  ไกรทุกข์ร้าง โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 วิทย์ประถม
2003 เด็กหญิงณิชา  จันทนาอรพินท์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.4 วิทย์ประถม
2004 เด็กหญิงทัชชกร  กิจเกษตรสถาพร โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 วิทย์ประถม
2005 เด็กชายธีร์ธฤษณัช  มีไมตรีจิตต์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 วิทย์ประถม
2006 เด็กหญิงนภัทร์  ฐิติธารดล โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 วิทย์ประถม
2007 เด็กชายนริษฐา  สาโรวาท โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.6 วิทย์ประถม
2008 เด็กชายปรีติ  วงศ์ฝั้น โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 วิทย์ประถม
2009 เด็กหญิงปัณณรัตน์  ลาสุทธิ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.6 วิทย์ประถม
2010 เด็กหญิงพิรญาณ์  วราภรณ์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 วิทย์ประถม
2011 เด็กชายภัทรดิฐ  จันทรโรจน์วานิช โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.4 วิทย์ประถม
2012 เด็กหญิงมีนา  กรสุธาทิพย์กุล โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.6 วิทย์ประถม
2013 เด็กชายวีระพัฒน์  เถลิงนวชาติ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.6 วิทย์ประถม
2014 เด็กหญิงโศจิรัตน์  เทียนกิ่งแก้ว โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 วิทย์ประถม
2015 เด็กหญิงสิริกันย์  มานัสสถิตย์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.6 วิทย์ประถม
2016 เด็กชายอชิตะ  อาลาฐิติวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.6 วิทย์ประถม
2017 เด็กหญิงอธิชากุล  กุลวโรภาส โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 วิทย์ประถม
2018 เด็กหญิงอาคิรา  บูรณปริญญากุล โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 วิทย์ประถม
2019 เด็กหญิงสุพิชัญนันทน์  ฉัตรรัตนกุล โรงเรียนสิบสองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2020 เด็กหญิงกายฟ้า  อาวัฒนกุลเทพ โรงเรียนแสงโสม ป.6 คณิตประถม
2021 เด็กชายกิตติพิชญ์  นิมิตรเกียรติไกล โรงเรียนแสงโสม ป.5 คณิตประถม
2022 เด็กหญิงกิรวยา  สิริกุลพิบูลย์ โรงเรียนแสงโสม ป.6 คณิตประถม
2023 เด็กชายจิรภัทร  จังคศิริ โรงเรียนแสงโสม ป.5 คณิตประถม
2024 เด็กหญิงชญาภา  มธุรพจน์ โรงเรียนแสงโสม ป.6 คณิตประถม
2025 เด็กชายชินพัทธ์  มหาตมัน โรงเรียนแสงโสม ป.6 คณิตประถม
2026 เด็กหญิงเฌอมาศ  ฮาดบุตร์ โรงเรียนแสงโสม ป.6 คณิตประถม
2027 เด็กหญิงตวงพร  พรพัฒนชัย โรงเรียนแสงโสม ป.6 คณิตประถม
2028 เด็กชายทรงธรรม  จุฑาเกตุ โรงเรียนแสงโสม ป.6 คณิตประถม
2029 เด็กชายธีร์ธวัช  สิริภัทรวณิช โรงเรียนแสงโสม ป.5 คณิตประถม
2030 เด็กชายธีรธันย์  สันตินรนนท์ โรงเรียนแสงโสม ป.6 คณิตประถม
2031 เด็กชายธีรพงศ์  นินบดี โรงเรียนแสงโสม ป.6 คณิตประถม
2032 เด็กชายนรวิชญ์  จันทร์ศิริ โรงเรียนแสงโสม ป.6 คณิตประถม
2033 เด็กชายนฤบดินทร์  อ่ำใจ โรงเรียนแสงโสม ป.6 คณิตประถม
2034 เด็กชายปราชญ์  วัฒนสุทธิพงศ์ โรงเรียนแสงโสม ป.6 คณิตประถม
2035 เด็กชายปวีณ  ศรีพิบูลพานิชย์ โรงเรียนแสงโสม ป.5 คณิตประถม
2036 เด็กหญิงปัญญ์รศี  หังสพฤกษ์ โรงเรียนแสงโสม ป.6 คณิตประถม
2037 เด็กชายพาที  แพเจริญ โรงเรียนแสงโสม ป.6 คณิตประถม
2038 เด็กชายวัฒนณัฏฐ์  สุวรรณวุธ โรงเรียนแสงโสม ป.6 คณิตประถม
2039 เด็กหญิงวิรดา  เสร็จกิจ โรงเรียนแสงโสม ป.6 คณิตประถม
2040 เด็กชายวิรัลพัชร  มนูชัย โรงเรียนแสงโสม ป.6 คณิตประถม
2041 เด็กชายวีรเดช  นินบดี โรงเรียนแสงโสม ป.6 คณิตประถม
2042 เด็กชายสรดิษ  เหล่าเรืองโรจน์ โรงเรียนแสงโสม ป.5 คณิตประถม
2043 เด็กชายสุริยะ  นินบดี โรงเรียนแสงโสม ป.6 คณิตประถม
2044 เด็กชายพงศภัค  รงค์ภักดี โรงเรียนแสงโสม ป.6 วิทย์ประถม
2045 เด็กชายภูณัช  จรัสเมตตาคุณ โรงเรียนแสงโสม ป.5 วิทย์ประถม
2046 เด็กชายเมธาวีย์  สวนอุดมสุขใจ โรงเรียนแสงโสม ป.5 วิทย์ประถม
2047 เด็กหญิงรินรดา  ผโลประการ โรงเรียนแสงโสม ป.5 วิทย์ประถม
2048 เด็กหญิงกชพร  เพชรฉิม โรงเรียนโสมาภา ป.6 คณิตประถม
2049 เด็กชายโชคนิพนธ์  ดำศรี โรงเรียนโสมาภา ป.5 คณิตประถม
2050 เด็กชายณัฐดนัย  ไกรนรา โรงเรียนโสมาภา ป.6 คณิตประถม
2051 เด็กชายธีร์รัชร์  สิินพารานนท์ โรงเรียนโสมาภา ป.6 คณิตประถม
2052 เด็กชายนนทพัทธ์  พลหิรัญรัตน์ โรงเรียนโสมาภา ป.6 คณิตประถม
2053 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ใจเย็น โรงเรียนโสมาภา ป.6 คณิตประถม
2054 เด็กหญิงนันทณัฏฐ์  รุ่นสูงเนิน โรงเรียนโสมาภา ป.6 คณิตประถม
2055 เด็กชายปัณณ์  ทรัพย์เพ่ิ่ม โรงเรียนโสมาภา ป.6 คณิตประถม
2056 เด็กชายพนนท์  สุรเกียรติ โรงเรียนโสมาภา ป.4 คณิตประถม
2057 เด็กชายพระนาย  สุรเกียรติ โรงเรียนโสมาภา ป.5 คณิตประถม
2058 เด็กหญิงพิมญาดา  อาจณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนโสมาภา ป.5 คณิตประถม
2059 เด็กหญิงแพรว  พิบูลย์ โรงเรียนโสมาภา ป.5 คณิตประถม
2060 เด็กหญิงฟ้าใส  อาจณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนโสมาภา ป.6 คณิตประถม
2061 เด็กชายภควัต  ทองสิงห์ โรงเรียนโสมาภา ป.6 คณิตประถม
2062 เด็กหญิงภรภัทร  สินภัทรไพศาล โรงเรียนโสมาภา ป.6 คณิตประถม
2063 เด็กชายรักษ์  ลิขิตสุขใจธรรม โรงเรียนโสมาภา ป.4 คณิตประถม
2064 เด็กชายวรเมธ  สงประเสริฐ โรงเรียนโสมาภา ป.5 คณิตประถม
2065 เด็กชายวิชชพันธุ์  คุณารัตนพฤกษ์ โรงเรียนโสมาภา ป.6 คณิตประถม
2066 เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  เกษมสุขสถาพร โรงเรียนโสมาภา ป.4 คณิตประถม
2067 เด็กหญิงสุธาสินี  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนโสมาภา ป.5 คณิตประถม
2068 เด็กชายอติแพทย์  คำขวัญ โรงเรียนโสมาภา ป.6 คณิตประถม
2069 เด็กชายอาชวิน  จัตุนวรัตน์ โรงเรียนโสมาภา ป.6 คณิตประถม
2070 เด็กชายไอศวรรย์  บัวบาน โรงเรียนโสมาภา ป.6 คณิตประถม
2071 เด็กหญิงกรวีร์  จันทร์ศรี โรงเรียนโสมาภา ป.5 วิทย์ประถม
2072 เด็กหญิงจิดาภา  จรุงรัตน์กุล โรงเรียนโสมาภา ป.6 วิทย์ประถม
2073 เด็กชายทัศน์พล  ภักดีเทศพิทักษ์ โรงเรียนโสมาภา ป.6 วิทย์ประถม
2074 เด็กชายธนภูมิ  วิเวกอรุณ โรงเรียนโสมาภา ป.5 วิทย์ประถม
2075 เด็กหญิงธัญชนก  บุณยเกียรติ โรงเรียนโสมาภา ป.6 วิทย์ประถม
2076 เด็กชายพีรพัฒ  กาญจนศรีศิลป์ โรงเรียนโสมาภา ป.4 วิทย์ประถม
2077 เด็กหญิงภูริชญา  เล็กกระจ่าง โรงเรียนโสมาภา ป.5 วิทย์ประถม
2078 เด็กหญิงศศิกาญ  เข็มทอง โรงเรียนโสมาภา ป.6 วิทย์ประถม
2079 เด็กชายสิรภพ  ฟ้าอรุณสวัสดิ์ โรงเรียนโสมาภา ป.4 วิทย์ประถม
2080 เด็กหญิงนุชรี  ตรีศูลรัตน์ โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ ป.6 คณิตประถม
2081 เด็กชายปราณต์  วงศ์ภูมิ โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ ป.6 คณิตประถม
2082 เด็กหญิงปาณิสา  คำจินดา โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ ป.6 คณิตประถม
2083 เด็กหญิงพิชญาภัค  ปรีดาชิณภัทร โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ ป.6 คณิตประถม
2084 เด็กชายรุจิภาส  สินสมบูรณ์ โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ ป.6 คณิตประถม
2085 เด็กชายธรณินทร์  สมบัติจินดา โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
2086 เด็กชายจิรัฎฐ์  ฉันท์พุทธิเวท โรงเรียนโสมาภาพัฒนา ป.4 คณิตประถม
2087 เด็กชายธนกฤต  เมืองทอง โรงเรียนโสมาภาพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2088 เด็กชายนริศ  วงศ์พานิช โรงเรียนโสมาภาพัฒนา ป.4 คณิตประถม
2089 เด็กชายปัณณทัต  สัจจรักษ์ โรงเรียนโสมาภาพัฒนา ป.4 คณิตประถม
2090 เด็กหญิงปาณปวีณ์  จันทร์ฉวี โรงเรียนโสมาภาพัฒนา ป.5 คณิตประถม
2091 เด็กชายปุญญพัฒน์  ประยงค์แย้ม โรงเรียนโสมาภาพัฒนา ป.4 คณิตประถม
2092 เด็กชายยุทธ์นเรศ  สุพัฒน์นราสิน โรงเรียนโสมาภาพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2093 เด็กชายรภัทร  อุดมทองสกุล โรงเรียนโสมาภาพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2094 เด็กหญิงวริศรา  แสนโสดา โรงเรียนโสมาภาพัฒนา ป.5 คณิตประถม
2095 เด็กชายกษิดิศ  วิโรจน์ทวี โรงเรียนโสมาภาพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2096 เด็กหญิงณัชชา  อินทนาชัย โรงเรียนโสมาภาพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2097 เด็กชายณัธชพันธ์  ค้ำจุน โรงเรียนโสมาภาพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2098 เด็กชายธาดาวินท์  ณ พัทลุง โรงเรียนโสมาภาพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2099 เด็กชายปวริศ  หนูวงษ์ โรงเรียนโสมาภาพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2100 เด็กชายเป็นเอก  ภัทรวิมลธรรม โรงเรียนโสมาภาพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2101 เด็กชายภีมป์  เพชรผ่อง โรงเรียนโสมาภาพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2102 เด็กชายยุทธ  วัชโรบล โรงเรียนโสมาภาพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2103 เด็กหญิงรดา  เวียงยา โรงเรียนโสมาภาพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2104 เด็กชายรภีพัฒน์  สีวงษ์แก้ว โรงเรียนโสมาภาพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2105 เด็กชายศุภกิตติ์  โควังชัย โรงเรียนโสมาภาพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2106 เด็กชายศุภวัตรน์  ภักดี โรงเรียนโสมาภาพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2107 เด็กชายกฤษ  ธรรมมารักษ์ โรงเรียนอมาตยกุล ป.6 คณิตประถม
2108 เด็กชายณชนนท์  กรินชัย โรงเรียนอมาตยกุล ป.6 คณิตประถม
2109 เด็กชายถิร  ศิริภรรค์ โรงเรียนอมาตยกุล ป.6 คณิตประถม
2110 เด็กชายธัชพล  พานศิริกุล โรงเรียนอมาตยกุล ม.1 คณิต ม.ต้น
2111 นางสาวนัชชา  วิณวันก์ โรงเรียนอมาตยกุล ม.3 คณิต ม.ต้น
2112 เด็กชายรัชสิญจน์  กิตติอัสนีกร โรงเรียนอมาตยกุล ม.3 คณิต ม.ต้น
2113 เด็กหญิงสุภาวิณี  ฉัตรอัศวปรีดา โรงเรียนอมาตยกุล ม.3 คณิต ม.ต้น
2114 นางสาวสุวพิชญ์  ศรีพลนอก โรงเรียนอมาตยกุล ม.3 คณิต ม.ต้น
2115 เด็กหญิงอรกัญญา  พานศิริกุล โรงเรียนอมาตยกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
2116 เด็กชายปวีรณัฏฐ์  รุจิกรศิริสกุล โรงเรียนอมาตยกุล ป.6 วิทย์ประถม
2117 เด็กหญิงรมิดา  มุสิจรัล โรงเรียนอมาตยกุล ป.6 วิทย์ประถม
2118 เด็กชายวชิรวิทย์  สุขวณิชไพบูลย์ โรงเรียนอมาตยกุล ป.6 วิทย์ประถม
2119 เด็กชายกรณัฐ  ชัยจิระรัตนกุล โรงเรียนอรรถมิตร ป.5 คณิตประถม
2120 เด็กชายกรรวี  ผูกบุญเชิด โรงเรียนอรรถมิตร ป.6 คณิตประถม
2121 เด็กหญิงกุลประภัสสร์  กุลจิตติชุติพร โรงเรียนอรรถมิตร ป.6 คณิตประถม
2122 เด็กหญิงคณัสวรรณ์  ชมภูจันทร์ โรงเรียนอรรถมิตร ป.6 คณิตประถม
2123 เด็กหญิงคุณัญญา  ประวิตรวงศ์ โรงเรียนอรรถมิตร ป.6 คณิตประถม
2124 เด็กชายจิรเมธ  สนสี โรงเรียนอรรถมิตร ป.4 คณิตประถม
2125 เด็กชายเจษทิศ  ฤกษ์แสนสุข โรงเรียนอรรถมิตร ป.4 คณิตประถม
2126 เด็กชายชนกันต์  ชัยแป้น โรงเรียนอรรถมิตร ป.6 คณิตประถม
2127 เด็กชายณชพล  คูโณปการ โรงเรียนอรรถมิตร ป.6 คณิตประถม
2128 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  มาลัยวงศ์ โรงเรียนอรรถมิตร ป.6 คณิตประถม
2129 เด็กหญิงณัฐชนันท์  ถนอมวาจามั่น โรงเรียนอรรถมิตร ป.5 คณิตประถม
2130 เด็กหญิงณัฐธรันญา  สุวรรณวิไลกุล โรงเรียนอรรถมิตร ป.4 คณิตประถม
2131 เด็กหญิงณิชชา  นงค์นวล โรงเรียนอรรถมิตร ป.5 คณิตประถม
2132 เด็กหญิงณิชาพัฒน์  ขวัญมงคลพงศ์ โรงเรียนอรรถมิตร ป.5 คณิตประถม
2133 เด็กชายนฤภพ  พฤฒิชุณหเกตุ โรงเรียนอรรถมิตร ป.6 คณิตประถม
2134 เด็กหญิงนวพร  เจริญวรกิจ โรงเรียนอรรถมิตร ป.6 คณิตประถม
2135 เด็กหญิงนารีรัฐ  ไชยโย โรงเรียนอรรถมิตร ป.4 คณิตประถม
2136 เด็กชายบรรณวิทย์  ชีวินเบญจรัตน์ โรงเรียนอรรถมิตร ป.5 คณิตประถม
2137 เด็กหญิงปริชญา  พุกกะรัตน์ โรงเรียนอรรถมิตร ป.4 คณิตประถม
2138 เด็กชายปุญญพัฒน์  โพธิสาร โรงเรียนอรรถมิตร ป.4 คณิตประถม
2139 เด็กชายปุณณวิทย์  วาจรัต โรงเรียนอรรถมิตร ป.6 คณิตประถม
2140 เด็กชายพรภพ  บูรณสิน โรงเรียนอรรถมิตร ป.5 คณิตประถม
2141 เด็กหญิงพฤกษา  เรืองศิริ โรงเรียนอรรถมิตร ป.6 คณิตประถม
2142 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จิตต์สุวรรณ โรงเรียนอรรถมิตร ป.5 คณิตประถม
2143 เด็กชายภพธรรม  รวีวงศ์อโนทัย โรงเรียนอรรถมิตร ป.5 คณิตประถม
2144 เด็กชายภรัณยู  กาญจนสุธรรม โรงเรียนอรรถมิตร ป.6 คณิตประถม
2145 เด็กชายภัทรชนน  ทากิระ โรงเรียนอรรถมิตร ป.5 คณิตประถม
2146 เด็กหญิงภัทร์รวี  ด่านสุนทรวงศ์ โรงเรียนอรรถมิตร ป.4 คณิตประถม
2147 เด็กชายภูริณัฐ  กาญจนสุธรรม โรงเรียนอรรถมิตร ป.4 คณิตประถม
2148 เด็กหญิงภูริดา  ศิริภูชงค์ โรงเรียนอรรถมิตร ป.6 คณิตประถม
2149 เด็กชายภูรินท์  ภควัตศิตานนท์ โรงเรียนอรรถมิตร ป.5 คณิตประถม
2150 เด็กชายมงคล  สร้างสมวงษ์ โรงเรียนอรรถมิตร ป.5 คณิตประถม
2151 เด็กชายรัชกฤต  ภู่เกษมสมบัติ โรงเรียนอรรถมิตร ป.6 คณิตประถม
2152 เด็กหญิงวลัญช์สุวีร์  พึ่งเเฮง โรงเรียนอรรถมิตร ป.6 คณิตประถม
2153 เด็กชายเศรษฐกูร  เพ็ญจำรัส โรงเรียนอรรถมิตร ป.6 คณิตประถม
2154 เด็กหญิงสมิตา  รัตนโรจนากุล โรงเรียนอรรถมิตร ป.5 คณิตประถม
2155 เด็กชายสิรพัทธ์  ขวัญมงคลพงศ์ โรงเรียนอรรถมิตร ป.6 คณิตประถม
2156 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  จีนาพงษา โรงเรียนอรรถมิตร ป.6 คณิตประถม
2157 เด็กชายสุวพิชญ์  ทวีนุช โรงเรียนอรรถมิตร ป.5 คณิตประถม
2158 เด็กชายอัครวิทย์  อัครจรัลญา โรงเรียนอรรถมิตร ป.5 คณิตประถม
2159 เด็กหญิงอัยรินทร์  บุณย์เดชสิทธิ์ โรงเรียนอรรถมิตร ป.6 คณิตประถม
2160 เด็กหญิงอาภาณัฐ  สุยะคต โรงเรียนอรรถมิตร ป.5 คณิตประถม
2161 เด็กหญิงกัลยากร  จันทร์ด่านซ้าย โรงเรียนอรรถมิตร ม.3 คณิต ม.ต้น
2162 เด็กชายจิรัฎฐ์  เข็มประสิทธิ์ โรงเรียนอรรถมิตร ม.2 คณิต ม.ต้น
2163 เด็กหญิงณัฐกุลจิรา  เจริญสินวรกุล โรงเรียนอรรถมิตร ม.2 คณิต ม.ต้น
2164 เด็กหญิงแพรฟ้า  ทองบุญ โรงเรียนอรรถมิตร ม.2 คณิต ม.ต้น
2165 เด็กหญิงวริศรา  ไกรนรา โรงเรียนอรรถมิตร ม.3 คณิต ม.ต้น
2166 เด็กหญิงสุวพัชร  สิงขร โรงเรียนอรรถมิตร ม.3 คณิต ม.ต้น
2167 เด็กหญิงหัฐยาพร  กลำพบุตร โรงเรียนอรรถมิตร ม.3 คณิต ม.ต้น
2168 เด็กหญิงกมลรัตน์  วิบูลย์จักร์ โรงเรียนอรรถมิตร ป.6 วิทย์ประถม
2169 เด็กหญิงชนิฎา  ลิมปสุรัติ โรงเรียนอรรถมิตร ป.5 วิทย์ประถม
2170 เด็กชายชยพล  หงษ์น้อย โรงเรียนอรรถมิตร ป.5 วิทย์ประถม
2171 เด็กหญิงดาวิกา  วอนขอพร โรงเรียนอรรถมิตร ป.6 วิทย์ประถม
2172 เด็กชายทวีรัช  เนตรน้อย โรงเรียนอรรถมิตร ป.6 วิทย์ประถม
2173 เด็กชายธนบดี  พันธุ์ชื่น โรงเรียนอรรถมิตร ป.4 วิทย์ประถม
2174 เด็กชายนริศ  แก้วหนองปิง โรงเรียนอรรถมิตร ป.6 วิทย์ประถม
2175 เด็กหญิงน้ำฟ้า  เตชะชาญวิชิต โรงเรียนอรรถมิตร ป.6 วิทย์ประถม
2176 เด็กชายนิธิศ  สิริสุวรรณกิจ โรงเรียนอรรถมิตร ป.6 วิทย์ประถม
2177 เด็กหญิงปัญญจิต  อภิสุนทรางกูร โรงเรียนอรรถมิตร ป.4 วิทย์ประถม
2178 เด็กหญิงปิยอร  ปัณฑรมงคล โรงเรียนอรรถมิตร ป.5 วิทย์ประถม
2179 เด็กหญิงเพชรพราว  มหาเจริญสิริ โรงเรียนอรรถมิตร ป.5 วิทย์ประถม
2180 เด็กหญิงภาฝัน  ทองบุญ โรงเรียนอรรถมิตร ป.4 วิทย์ประถม
2181 เด็กชายภูวกร  วัฒนาจินดา โรงเรียนอรรถมิตร ป.6 วิทย์ประถม
2182 เด็กหญิงรดา  พุทธิพิพัฒน์ขจร โรงเรียนอรรถมิตร ป.5 วิทย์ประถม
2183 เด็กหญิงรดา  เพชรอ้อน โรงเรียนอรรถมิตร ป.5 วิทย์ประถม
2184 เด็กหญิงรวินท์นิภา  เหลืองสิริขจร โรงเรียนอรรถมิตร ป.4 วิทย์ประถม
2185 เด็กชายศรุต  สุขแสงศรี โรงเรียนอรรถมิตร ป.5 วิทย์ประถม
2186 เด็กหญิงศิรภัสสร  อินต๊ะเสน โรงเรียนอรรถมิตร ป.4 วิทย์ประถม
2187 เด็กหญิงอมลวรรณ  อ่ำพิจิตร โรงเรียนอรรถมิตร ป.5 วิทย์ประถม
2188 เด็กชายอัคคเดช  อัครพิพัฒน์กุล โรงเรียนอรรถมิตร ป.5 วิทย์ประถม
2189 เด็กชายอัครวัฒน์  อุปราโภ โรงเรียนอรรถมิตร ป.4 วิทย์ประถม
2190 เด็กชายอันดามัน  สุรบท โรงเรียนอรรถมิตร ป.6 วิทย์ประถม
2191 เด็กหญิงอิสรีย์  ดวงแก้ว โรงเรียนอรรถมิตร ป.6 วิทย์ประถม
2192 เด็กชายกฤษฏ์  อรุณคีรีโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.2 คณิต ม.ต้น
2193 เด็กชายกษิตินาถ  จิระกรกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.1 คณิต ม.ต้น
2194 เด็กชายกิตต์พิธาน  อธินนท์หิรัญกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.2 คณิต ม.ต้น
2195 เด็กชายกิตติภพ  ก้าวงามพาณิชย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.2 คณิต ม.ต้น
2196 เด็กชายจีรภัทร  ศรีมหาเอก โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.2 คณิต ม.ต้น
2197 เด็กชายชวินธร  ดุลยสุข โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.3 คณิต ม.ต้น
2198 เด็กชายชุติธัช  ศฤงคารินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.2 คณิต ม.ต้น
2199 เด็กชายณภัทร  จันทรนิภา โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.3 คณิต ม.ต้น
2200 นายณัฏฐ์  ปิยะโอสถสรรค์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.3 คณิต ม.ต้น
2201 นายณัฐวัฒน์  สามัคคีธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.3 คณิต ม.ต้น
2202 เด็กชายตฤณ  นิกรปกรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.2 คณิต ม.ต้น
2203 เด็กชายทัศน์พรพล  กาญจนรินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.2 คณิต ม.ต้น
2204 เด็กชายธนกฤต  นันทดุสิต โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.2 คณิต ม.ต้น
2205 นายธีรติ  เอกเสถียร โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.3 คณิต ม.ต้น
2206 เด็กชายธีรพัฒน์  ธรรมพงษา โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.2 คณิต ม.ต้น
2207 นายพงษ์เสฐ  ภูพงศ์บุญญฤทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.3 คณิต ม.ต้น
2208 เด็กชายพิสิษฐ์  อภินรเศรษฐ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.2 คณิต ม.ต้น
2209 เด็กชายศิวาเศรษฐ์  เกษมโกสินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.2 คณิต ม.ต้น
2210 เด็กชายศุภวิชญ์  อาภาวุฒิคุณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.2 คณิต ม.ต้น
2211 เด็กชายสุรศิษฏ์  อิทธิกมลเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.1 คณิต ม.ต้น
2212 เด็กชายอธิวัตร  เงินเจริญรุ่ง โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.2 คณิต ม.ต้น
2213 เด็กหญิงฑิฆัมภรฐ์  เตโชวิชัยวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ป.6 คณิตประถม
2214 เด็กหญิงณฐนิษฐ์  วงษ์ไชยคณากร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ป.6 คณิตประถม
2215 เด็กหญิงณภัทร์  มณีวรรณกุล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ป.5 คณิตประถม
2216 เด็กหญิงณิชานาฏ  ธาดารัตนมงคล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ป.6 คณิตประถม
2217 เด็กหญิงทศวรรณ  เจริญชัยไพบูลย์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ป.6 คณิตประถม
2218 เด็กหญิงพิชญ์สินี  กีรติพิชญ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ป.6 คณิตประถม
2219 เด็กหญิงรมณ  เหล่ากิตติชัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ป.5 คณิตประถม
2220 เด็กหญิงสีตลา  ติราภิบาล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ป.4 คณิตประถม
2221 เด็กหญิงอมราภรณ์  ขันสาลี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ป.5 คณิตประถม
2222 เด็กหญิงอริสา  แก้วเสริมวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ป.6 คณิตประถม
2223 เด็กหญิงอันนา  กล้าตลุมบอน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ป.6 คณิตประถม
2224 เด็กหญิงฐิตาภา  วีรเมธาชัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ป.5 วิทย์ประถม
2225 เด็กหญิงฐิตาภา  ศิริสันติสัมฤทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ป.6 วิทย์ประถม
2226 เด็กหญิงณัฐสิร์กาภัทร  วงษ์สกุลสุข โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ป.5 วิทย์ประถม
2227 เด็กหญิงธีนิตา  สมคิด โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ป.6 วิทย์ประถม
2228 เด็กหญิงเบญญาภา  หวังฤทธิไกรกุล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ป.6 วิทย์ประถม
2229 เด็กหญิงพบพร  ลิ้มศุภวานิช โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ป.6 วิทย์ประถม
2230 เด็กหญิงพัชรธร  ยอดดำเนิน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ป.5 วิทย์ประถม
2231 เด็กหญิงศุภนุช  รัตกิจนากร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ป.6 วิทย์ประถม
2232 เด็กชายก้องภพ  ชินอำนวยสุข โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ป.5 คณิตประถม
2233 เด็กชายชนัฐศรณ์  วงศ์ปรีชากรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ป.5 คณิตประถม
2234 เด็กหญิงชนันธร  แปลงเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ป.6 คณิตประถม
2235 เด็กชายณฐพล  จำเมือง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ป.5 คณิตประถม
2236 เด็กชายณฐภัทร  ซ้ายงาม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ป.5 คณิตประถม
2237 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศิลาหม่อม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ป.5 คณิตประถม
2238 เด็กชายณัฐปวิชญ์  นงนภัสเปรมปรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ป.6 คณิตประถม
2239 เด็กหญิงณิชาดา  เรืองมานะ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ป.6 คณิตประถม
2240 เด็กชายเตชินท์  พงศ์ศิริศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ป.4 คณิตประถม
2241 เด็กชายธนทรัพย์  ชุมลักษณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ป.6 คณิตประถม
2242 เด็กชายธนวรทัศน์  งามถาวรวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ป.5 คณิตประถม
2243 เด็กหญิงธนารีย์  อัมพามาศ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ป.5 คณิตประถม
2244 เด็กชายเธียรเทพ  จีระบำรุงโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ป.5 คณิตประถม
2245 เด็กชายบุณย์พิศุทธิ์  ภู่ธราภรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ป.6 คณิตประถม
2246 เด็กชายปัญญากร  แพทย์อดิพงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ป.5 คณิตประถม
2247 เด็กชายปัณณวิชญ์  กาวิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ป.5 คณิตประถม
2248 เด็กชายปัณณ์  สันนิธิลาวัณย์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ป.4 คณิตประถม
2249 เด็กชายปิยะศักดิ์  โชติธาดา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ป.5 คณิตประถม
2250 เด็กชายพชร  สาทรานุวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ป.6 คณิตประถม
2251 เด็กชายพรปพบ  แตระกุล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ป.6 คณิตประถม
2252 เด็กชายพลกฤต  วนิชประภา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ป.5 คณิตประถม
2253 เด็กหญิงพัทธนันท์  สุนทรพินิจกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ป.5 คณิตประถม
2254 เด็กหญิงพิชชาภา  สังข์ภิรมย์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ป.5 คณิตประถม
2255 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ผาวิรุฬห์สิริ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ป.6 คณิตประถม
2256 เด็กชายพิริยะพงศ์  ถกลธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ป.5 คณิตประถม
2257 เด็กชายภัทรพงศ์  ดีเทศ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ป.5 คณิตประถม
2258 เด็กชายภาคิน  โอภาสสุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ป.6 คณิตประถม
2259 เด็กหญิงภาพิชมนทน์  คงวุฒิปัญญา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ป.4 คณิตประถม
2260 เด็กชายภูวนิสภ์  จันทราทอง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ป.5 คณิตประถม
2261 เด็กชายรชต  สาทรานุวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ป.6 คณิตประถม
2262 เด็กหญิงรดา  รจิตปริญญา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ป.5 คณิตประถม
2263 เด็กชายฤทธิชัย  ปัจฉิม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ป.5 คณิตประถม
2264 เด็กชายวงศวัฒน์  ลิมิตเลาหพันธุ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ป.6 คณิตประถม
2265 เด็กชายวรภพ  จงสฤษดิ์หวัง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ป.4 คณิตประถม
2266 เด็กชายวรเมธ  กิติภาพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ป.6 คณิตประถม
2267 เด็กหญิงวรัมภร  พงศ์จินดานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ป.6 คณิตประถม
2268 เด็กชายวรายุทธ  พงศ์จินดานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ป.4 คณิตประถม
2269 เด็กชายวรุณ  ทองสง่า โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ป.6 คณิตประถม
2270 เด็กชายศรรวริช  พรมบุตร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ป.4 คณิตประถม
2271 เด็กชายศิวกรณ์  อภิปัญญาโสภณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ป.5 คณิตประถม
2272 เด็กหญิงสกุลทิพพย์  เฉลิมลาภวรบูรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ป.5 คณิตประถม
2273 เด็กชายสรวิชญ์  วังวรัญญู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ป.4 คณิตประถม
2274 เด็กชายสรัล  ลีลาสถาพรกูร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ป.6 คณิตประถม
2275 เด็กชายสิรยศ  นันทราทิพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ป.5 คณิตประถม
2276 เด็กหญิงสิรีธร  สุรกูล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ป.6 คณิตประถม
2277 เด็กชายอภิวิชญ์  รุ่งอภิญญา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ป.6 คณิตประถม
2278 เด็กชายอภิวิชญ์  วังวรัญญู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ป.4 คณิตประถม
2279 เด็กชายอภิวิชญ์  สายัณหรรษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ป.5 คณิตประถม
2280 เด็กชายอัครดิษฐ์  หาญสาธิต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ป.6 คณิตประถม
2281 เด็กชายอัครเดช  หาญสาธิต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ป.6 คณิตประถม
2282 เด็กชายอัศณินฬ์  เสตถี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ป.4 คณิตประถม
2283 เด็กชายอาชาวิน  วงศ์รักษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ป.5 คณิตประถม
2284 เด็กหญิงกนกนภัส  โกวิทกูลไกร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
2285 เด็กหญิงกมลาลักษณ์  ธัญย์วรางค์กุล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
2286 เด็กชายกรปภพ  สิทธิฤทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
2287 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  โซวประเสริฐสุข โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
2288 เด็กหญิงกวันรัตน์  ชัยยกิจหิรัญ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
2289 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ภูมิวสนะ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
2290 เด็กชายกิตติธัช  จันทนะรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
2291 นายกิตติธัช  โฆสิตศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
2292 เด็กชายกิตติภูมิ  เข่งเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
2293 นางสาวคณิภา  ตั้งภาวนา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
2294 เด็กชายจิรพล  เทศแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
2295 เด็กชายจิรัฏฐ์  จันทวี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
2296 เด็กชายจีรภัทร  จอมมงคล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
2297 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ธนพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
2298 นางสาวชนิกานต์  เสมดี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
2299 นางสาวชมพูนุช  โกมุทรัตนานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
2300 เด็กชายชยพล  เดชศร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
2301 เด็กชายชยพัฒน์  โอสนานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
2302 เด็กชายชยุต  เอื้อนพคุณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
2303 เด็กหญิงชลิตา  กิตติคุณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
2304 เด็กชายชิษณุพงศ์  ศรีจันทร์พรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
2305 เด็กชายโชติวิทย์  โกศลเมธากุล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
2306 นายไชยภัทร  ตั้งโชติโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
2307 เด็กหญิงญาณิศา  ปัญญ์สหพัส โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
2308 เด็กหญิงฐิตินันท์  ชีวะธรรมรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
2309 เด็กชายณพชร  พลฤทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
2310 เด็กหญิงณภัทร  จวนรมมณีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
2311 เด็กชายณภัทร  วีระพิพรรธ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
2312 เด็กชายณรงค์วัฒก์  ตันเสถียร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
2313 เด็กหญิงณัชชา  จวนรมณีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
2314 เด็กชายณัฏฐชัย  กีรติธร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
2315 นายณัฐดนัย  ศรีธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
2316 นายณัฐปคัลภ์  พฤฒิเมธานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
2317 เด็กชายณัฐปคัลภ์  โพธิ์แก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
2318 เด็กชายณัฐปภัสร์  วังเย็นสถิต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
2319 เด็กชายณัฐภัทร  บุญโชคชัย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
2320 เด็กชายณัฐภัทร์  ชัยจรีนนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
2321 เด็กหญิงณัฐรินีย์  กัลยารักษ์สกุล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
2322 เด็กชายณันท์นภัช  บารมี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
2323 เด็กหญิงทอปัด  ศิริลัทพร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
2324 นายธนกฤต  โภคสิริวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
2325 เด็กชายธนวัฒน์  รักษาศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
2326 เด็กชายธนวัต  อินทรประคอง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
2327 เด็กหญิงธนาภา  แซ่หลอ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
2328 นายธนิน  สูตรตรีนาถ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
2329 เด็กชายธัญพัฒน์  เนตรประเสริฐชัย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
2330 เด็กชายธีทัต  จาง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
2331 เด็กชายธีร์จุฑา  ถนอมเพ็ชร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
2332 เด็กชายเธียรทรรศน์  วงกตวรินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
2333 เด็กหญิงนันทนัช  แจ่มขจรเกียรติ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
2334 เด็กชายบุญฤทธิ์  สุขพณิชนันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
2335 เด็กชายบุรณัฐพงศ์  หงส์ประภัศร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
2336 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  วสุกาญจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
2337 เด็กชายปัณณวิชญ์  เฉลิมเลิศปัญญา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบ