รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกณิฏฐ์  หงษ์ยิ้ม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกนกพร  ขวัญเพ็ง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกนกพิชญ์  พระสุทัย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกรกช  ถิ่นบาง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกรกมล  บัวหอม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัณต์ฐิตารีย์  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายกัณตภณ  เสริมธนวิศาล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายกันตพัฒน์  จูเที่ยง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกันต์สิตา  ยิ้มสท้าน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกัลยกร  บูรพา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  นนธิสรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกาญนภัส  ทิมหอม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายกิตติกรณ์  นฤคนธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกุลธิดา  ชูศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกุลนาถ  ต่วนเทศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกุลภัสร์  อินทสว่าง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงขนิษฐา  บัวสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงจนิสตา  นวกุล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงจรรยาพร  เฟื้อแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงจารุพร  ฉาวกระฉ่อน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายจิรภัทร  ลาสุด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงจิรัชยา  นาควัน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงจีรชญา  ภู่สำอางค์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงชญานันท์  อยู่เกษ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงชญานิศ  สกลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงชญานิศ  สมัครการไถ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงชนกกานต์  ศรราม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงชนิสรา  สารบรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายชยุตพงศ์  อินสละ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงชลกร  เกิดขำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงชลทิชา  คงเขียว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายชานนท์  แรกดำเนินกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองฟัก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงฐิติพร  มหาชน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายณภัทร  วชีระสูตร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงณัฐณิชา  น้ำแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายณัฐพงศ์  กุสุโมทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณัฐวดี  เรื่อศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ม่วงภู่ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายณัธฐ์นนท์  สุดเขตต์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงณิชานัณฐ์  ตั้งมั่น โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงดิษยา  บุญเชิด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายต้นสน  ใจเพ็ชรดี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายเตชัส  ไวกสิกรรม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายทักษิมันต์  บูชาธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงทัชชา  ศรีมงคุณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายทัตเทพ  ปิฏฐปาตี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงทิฆัมพร  สุพสร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายแทนคุณ  แมลงภู่ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายธนโชติ  บุปผา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงธนพร  ทองยา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายธนพล  คหฤปาน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายธนพล  จีรดิษฐ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายธนวัฒน์  มากมี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงธิดารัตน์  กาละพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงธิรดา  จิระอาระยากูล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงธิษตยา  ยิ้มพะ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายธีทัต  เยาวโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายธีรวัฒน์  แก้วนิ่ม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงนพรัตน์  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายนพวินท์  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงนภัสกร  พัฒนศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงนิชา  แย้มหนองเต่า โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงนิศากร  ลงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงเบญญาภา  หวยสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายปภาวิชญ์  เศรษฐเสถียร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงปภินดา  คงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงปราณปรียา  รงค์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงปราณปรียา  แกล้วการไถ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงปริชญา  วิสุชาติ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงปวิชญาดา  จงเกษกรรม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  วิทยารัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงปาณิสรา  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงปารมี  ลิลา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายปิยพนธ์  หัสแดง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงปุณยพศวีร์  อินสว่าง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงพนิตพร  บุญมี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงพรทิพย์  รอดวิหค โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายพสธร  ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงพัชนันท์  ดาใจคำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงพัณณิตา  ฟักผล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงพิชชภา  ม่วงภู่ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงพิมพาภรณ์  เกษแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงพีรกาญจน์  แก้วทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายภัคธร  ทับทวี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายภานุสรณ์  จำปา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงภาฝัน  พลอยเพชร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายภูวดิท  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงมนัสพรรณน์  คำภา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงเมธาวดี  พุ่มห้วยรอบ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายยศธร  ทิพยวงศ์วิจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายรชานนท์  อุ่นพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายรังสิโชติ อรวรรณ  มาทีฆะ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงรัตนวดี  ยงเขตรกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงลภัสรดา  รื่นรวย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายวชิรวิทย์  ครุธพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายวรปรัชญ์  ว่องวิการณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายวัชรวีย์  มาสสุข โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงวิกานดา  เช่นพิมาย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายวุฒิชัย  โพธิ์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงศตพร  ไตรศรีวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายศักดิ์ชัย  พรหมศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงศิรธดา  รอดหนิด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายศิรภัสสร  นิลสาตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายศิรวิชญ์  คันศร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงศิราเพชร  ปัทมะสุนทร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายศิวรักษ์  อำภา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายศุภกร  บรรเทิงจิตต์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายศุภกฤต  ขำทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายเศรษฐพงศ์  คำมณี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายสราวุฒิ  ยะใข่ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายสิงหรัฐ  ชำนาญเกษกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายสิรภัทร  นุ่มมาก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงสิรามล  ทองอยู่สุข โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงสุพิชญา  บูรณะจารุ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงสุภัทรา  กันปี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงสุภัสสร  บัวเกตุ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงสุภัสสรา  ทิพยวงศ์วิจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงสุรีย์พร  เพ็ญนภา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงหทัยชนก  วิเชียรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงอนัญญา  จุ่นบุญ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงอภิปภา  ยี่สุ่นเดชากร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงอรกันยา  ศรีบุญ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงอริสรา  โพธิ์ขวาง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงอักษรศิริ  สุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงอัญชิสา  ปัทมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงอัญชิสา  อ่อนผาง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงอาชิสา  ขำคม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงอารยา  ลำพึงกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายอุปถัมก์  อินทร์ทิม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงอุรัสยา  เชื้อชวด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายเอกวิทย์  บุญกมุติ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงเฮเลนน่า  เคลียล่า บัวก์บา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายืธนวัฒน์  ฉิมพาลี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงกชกร  อินทพาส โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกณิศา  สายเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายกรธณัฐฐ์  ตั้งกมลศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กชายกฤษณพันธ์  กลัดเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงกัญขน์จิรา  ปาลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกัญชพร  คุณาพลเทวินท์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงกัญญาพัค  ประสิทธิการ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกันยา  ณรงค์มี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงกัลยกร  ตุริยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงกุลชญา  วัฒนเกษกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายกุลชวาล  สิงทะยม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายโกเฮง  ลำเภา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงขวัญสุดา  โพธิ์มี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายคณาชาติ  นวลนุ่ม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายจักรกฤษ  จบศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายจารุวิทย์  กล่ำทวี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงจิดาภา  ทบพวก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงจิตนิภา  ยิ้มพะ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายจิรพัฒน์  บุญเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงชญาณี  สีทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายชนกันต์  อ่อนคล้าย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายชยณัฐ  พันธ์ุแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงชรันรัตน์  พันธุยี่ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงชลนิชา  เผ่าคง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงชลิตา  นนท์คำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายชวกร  บุญนก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายชวิศ  แอ๊ดมา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายชิณณวรรธน์  คงห้วยรอบ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายชิติพัทธ์  ฤทธิ์ธา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายชิษณุพงศ์  นวกุล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงชุติมณฑน์  สุขสบาย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงญาณดา  แก้วเกษ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงฐิตาพร  ว่องวิกย์การ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงฐิติกานต์  สมานสทิกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายณชพล  คุ้มภัยเพื่อน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงณภัทร  สายสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายณรัฐพล  พิลึก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงณัชชา  ชีววัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เหล่าแช่ม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงณัฏญดา  วารี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  ฉ่ำทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชุตินทร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงณัฐกฤตา  บ่อพิมาย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายณัฐชนน  ยืนยง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงณัฐชยา  วิลัยตรวจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงณัฐชวดี  เวรุวาปี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีอชูรส โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายณัฐดนัย  โกส้ม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงณัฐธิดา  เสนาลา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายณัฐพงษ์  ดวงมี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายณัฐภัทร  ศรีโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายเดชาวัฒน์  ยศนันท์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงทตวรรณ  สัมพันธ์อภัย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายทัตเทพ  ชุ่มจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงทิพย์ตะวัน  อสิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงทิพย์อาภรณ์  เอี่ยมฉิม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายเทวินทร์  ตามพระหัตถ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายธนกฤต  สำฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายธนกฤต  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายธนภูมิ  พะลัง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กชายธนวัฒน์  ปากเกร็ด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กชายธนวัฒน์  สุวรรณคำภู โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายธนัท  เครือดวงคำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายธรรมรัตน์  ประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงธัชตวัน  หัสแดง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงธัญชนก  ทิมินกุล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงธัญชนก  อ่อนคล้าย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายธัญชนน  อนันตรักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงธัญยพร  เหนือคูเมือง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงธันย์วรินทร์  ช่วยพยุง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงธิดาวดี  นักเทศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงธีร์จุฒา  ไทยขำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายธีร์ธวัช  บุญเพียร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายธีรวัฒน์  แข็งกสิกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กชายนนณพัทธ์  วารี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงนภัทร  อ่ำสุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงนภัสวรรณ  คงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงนภัสสร  ชูนพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงนวพร  ชำเนินเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายนันทภพ  จิตรปลื้ม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงนันทิกานต์  หัสแดง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงนิชานันท์  ศุภศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงนิชาภัศ  บัณฑวิหค โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงบุญญารัก  ศรลัมพ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงบุณยวีร์  ดำดล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงเบญจวรรณ  โพธิ์เรือนดี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงเบญญาภา  วงษ์บุญมา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงเบญญาภา  วชิรัคกุล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงเบญญาภา  วินทะไชย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงปภาดา  แพ่งพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายปรัชญกมล  ใจครัว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงปรียาภัทร  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายปองคุณ  สุพบุตร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กชายปัณณทัต  ทองคำขาว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงปัทมวรรณ  สมทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงปาณรวินท์  หนูกลัด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายปิยพัทธ์  หัสแดง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายพงศกร  พงศ์ชีวะกุล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายพงศกร  สุขภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงพชรวรรณ  ชื่นนอก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงพนิดา  ม่วงแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงพรชนัญญ์  จันทฤก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงพรพิมล  เงินกลั่น โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายพรรษกร  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงพอฤดี  วิทยารัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายพันธุ์ธิช  อ่อนบาง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงพิชชานันท์  นันทะโกมล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายพิชชาภา  งามขำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงพิชชาภา  พัฒนวิริยพิศาล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงพิชญากร  กล้าธัญกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงพิชญาภา  กล่ำน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายพิตติธาดา  กำเหนิด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  รสมนตรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายพีรภัทร  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงเพชรธัญณา  แข็งเขตการณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายภัคพล  ยศนันท์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายภัทรพล  บุญหนุน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงภิชญาพร  บุญสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงภิญญาพัชร์  คงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กชายภูชิสส์  บุญถาวร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กชายภูริช  สาลี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายภูริพัฒน์  พัสราริกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงเมษยา  เชยชม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายรณกฤต  กางกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงรดา  ชูประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงรมย์นลิน  หนูทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายรัชชานนท์  ปาลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงรัตน์สตรี  อินทรีย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงรินรวี  บุษบงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายรุ่งสิน  ปู่สาร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงลฎาภา  รัคสิกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงลลนา  วงษ์เวช โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายวชิรวงศ์  เตชะนา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายวรโชติ  เกษศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงวรดา  ดีพิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายวรภัทร  ดิษหร่าย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงวรรณิก  พัฒนา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงวรัญญา  ขยันเขตกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงวษญา  ศรีฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กชายวันศุกร์  อัศวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายวินทวิชญ์  พิลึก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงวิรัญชนา  วารีศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กชายวิวัฒน์  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงศรัณย์ฉัตร  ใยหวัง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายศรัณยธร  เกิดศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงศรันต์รัตน์  ชำนิเขตรการ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กชายศักดา  ยอดทองดี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงศิรประภา  หวังผล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงศิรวดี  นิกรกุล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายศิริมงคล  จบศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงศิวาพร  ทองลิ้ม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายศุภกร  จำเนียรศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายศุภณัฐ  พลบุตร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายศุภวิชญ์  ทับรอด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงสโรชา  กันวิชา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงสาวิตรี  ศิวิใจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายสิทธิทูล  ทองดี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายสิรวิชญ์  คุรุเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงสิริกร  ระงับภัย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงสิริธัญญ์  ไชยศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงสิริภรณ์  ฉัตรสุริยากรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงสิริรัตน์  ท่าขุมดิน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงสุขจิรา  ทรัพย์ปราชญ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีไพร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงสุนิศา  โพธิ์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงสุพพัตรา  แป้นทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงสุพรรษา  สอนสกุล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงสุพัตรา  ทวัชศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงสุภทัรา  เวฬุ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงสุภาวดี  กสิกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงเสาวณีย์  ศาลา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงอถิสรา  ตั้งเชยวิไล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายอนวัช  ทองคำดี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงอภิญญา  พูนพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงอริสรา  ธรรมศร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงอัญชลักษมิก์  ปอตระกูล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กชายอาทิตย์  มานะกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กชายอิทธิกร  สัตบุคร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงไอรวี  นาคพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงกานต์ธีรา  มานะกิจ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงณัฏฐิกาภัค  ธนกัญจน์รัตน์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงณัฐกานต์  ธนะสมบัติ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงณัฐณิชา  นิ่มพระยา โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายธีรภัทร  กะระวะสุ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงปานไพลิน  พงษ์เผ่า โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายเปรมวาคริชจ์  หอมชะเอม โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงวรภัทรา  อุ่นเจริญ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายวุฒิภัทร  พานิชประเสริฐ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายเอกบุรุษณ์  สอาด โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.4 คณิตประถม
325 เด็กหญิงกณิกนันต์  จันทร์ศรี โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยาโตรปะมา โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายณัฐนนท์  พันธุ์เขียน โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงทอศีล  ยาวิลาศ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กชายธนกฤต  สุขเรือง โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงธมลวรรณ  บุญธรรม โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงธีร์วรา  ชูใหม่ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงบัณพร  เชาวนะ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กชายปุญญพัฒน์  ประสิทธิการ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  น้อยกลัด โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ภู่แก้ว โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงภัทราพร  แข็งธัญกิจ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงมนสิชา  บุตรดอน โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงรมิตา  สารีนนท์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงรัชยากรณ์  มีมุข โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงรินรดา  ยะไข่ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กชายศตวรรษ  สิทธิชัย โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงศศิชา  เพ็งอุ่น โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงศิริกัลยา  อุปสัน โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  บัวสำลี โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงอรณิชา  จำปาทอง โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงอรปรียา  สมศรี โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายจิรภัทร  อุทัยวงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กชายฐิติโชติ  อินสรรค์ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 ป.5 คณิตประถม
349 เด็กหญิงณภัทร  จันทรารัศมีโชติ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 ป.5 คณิตประถม
350 เด็กชายศิลา  มลิวัลย์ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงสุกัญญา  เขียนเขียว โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 ป.5 คณิตประถม
352 เด็กหญิงเกศวรินทร์  ปุ่มเพ็ชร โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงชนม์นิภา  สานุทิตย์ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายณัฐฐาพล  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายกฤษภาณุ  เหล่าเขตรกิจ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
356 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ชมสน โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงชญาน์พร  สุภาพ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
358 เด็กหญิงชลดา  ทองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.5 คณิตประถม
359 เด็กชายณัฏชา  แก้วพิลา โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
360 เด็กหญิงณัฏฐาพร  พงศ์ทักษิณ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.4 คณิตประถม
361 เด็กชายณัฐชัย  ธัญธเนส โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.5 คณิตประถม
362 เด็กชายณัฐธัณเวทิศ  พงษ์เขตกิจ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
363 เด็กชายเตชิต  ขจร โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
364 เด็กหญิงธนัญญา  ทัศนสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
365 เด็กชายธนากร  วงศ์แต๋ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.5 คณิตประถม
366 เด็กหญิงธัญรดา  กุสุโมทย์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายนนทกานต์  โพธิ์คง โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
368 เด็กชายปิยพัทธ์  โพธิ์สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงปีติภัทร  นัยเนตร โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
370 เด็กหญิงพรลภัส  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงพัชรพร  ศิริโยธา โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.4 คณิตประถม
372 เด็กหญิงพิภัทรา  อ่อนพุทรา โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.5 คณิตประถม
373 เด็กหญิงเพชรญาณิญร์  ชาวหล่ม โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
374 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โพธิ์ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.4 คณิตประถม
375 เด็กหญิงภัทรนรินทร์  ชินฮาด โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.5 คณิตประถม
376 เด็กชายรัชชานนท์  ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงวนิชศรา  แห้วเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.5 คณิตประถม
378 เด็กหญิงวริศรา  ดีสุ่ย โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.4 คณิตประถม
379 เด็กชายวลภพ  น้อยเจริญ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายวีรภัทร  เฟื่องศิลา โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
381 เด็กชายวีรภาพ  เฟื่องศิลา โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงศิราณี  มหาเสนา โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.5 คณิตประถม
383 เด็กหญิงสุภัสสรา  ชุมแวงวาปี โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
384 เด็กชายอดิศร  หนุนกลาง โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
385 เด็กชายอนุชิต  ประทุมแบน โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายอภิธน  มณีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายอัครภูมิ  กลิ่นศร โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงกชพรรณ  นารี โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายกฤธานนท์  มากมี โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เจนเขตรการ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงจันทกานต์  ป้องป้อม โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงจิรภัทร  พันทอง โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กชายฉัตริน  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงฉันชนก  ตังไชย โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  อินทสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงณัฐชา  ยิ้มเนียม โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงณัฐธิดา  วงษ์ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กชายณัฐวุฒิ  ฉิมพาลี โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงทัศวรรณ  บุญสง่า โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายธนวัฒน์  เลิศเดชะ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงธัญธร  จตุรภัทร์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงธันยธรณ์  กงเวิน โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงนริน  เย็นสุข โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงนริศรา  รัตนบุตร โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงน้ำเพชร  จันทร์ชื่น โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงนิชา  จูแจ่ม โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายปัณณวัฒน์  ไทยหินโจน โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงพรรณพัชร  รัตนเทพ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงพัชชา  เจริญสว่าง โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กชายพิเชษฐ์  สุขวานนท์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายภูมิพัฒน์  ทะวิลา โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายภูริ  พวงทิพย์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงวงษา  ยิ้มแย้ม โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงวริศรา  ชาสงวน โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงเวธนี  ยิ้มพะ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงอธิชา  กองคูณ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงอธิชา  ปุ้ยทอง โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายอนุชา  แซ่แต้ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงอภิชญา  เนตรมณี โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงอริสรา  ดีปานแก้ว โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงจุติอร  ทรัพย์สิน โรงเรียนวัดทัพคล้าย ป.6 คณิตประถม
422 เด็กชายปิยวัฒน์  ธรรมภิทักษ์ โรงเรียนวัดทัพคล้าย ป.6 คณิตประถม
423 เด็กชายรติวรรชน์  จันทร โรงเรียนวัดทัพคล้าย ป.6 คณิตประถม