รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พันธ์โสดา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกันยรัตน์  แก้วเกษศรี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงจรรย์อมล  สาสีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายจิรายุส  บุญหลาย โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงญาณิสา  กาญจนะโกมล โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ท้าวเงิน โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณัฐณิชา  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณัฐนันท์  ทับสุริ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงณิชนันท์  จันทะศรี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายธีรภัทร  ศรีบตตา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายนิติภูมิ  วังคำ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงเบญญาภา  อินไข โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายปราชญ๋  ตุลารัต โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงปริยากร  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายปาราเมศ  คงคาวารี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายพศุตม์  ฤทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงพุทธิมา  ดีสม โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายภัทรนัน  เอ็มบัลซาโด โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายภาคิน  สละ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายรัฐศาสตร์  นวลดั้ว โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายศิวกร  สุริ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงอัญชลี  วังคำ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงอารดา  อ่อนสมา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงกชพรรณ  ดวงไชย โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงกมลชนก  แก้วโสม โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงกวิสรา  ไชยเลิศชินภัทร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กชายก่อบุญ  จันทศร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงกัญญณัท  ยิ่งยืน โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ประโคตร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายกิตติพงศ์  พรหมมนี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายกีรติกร  วรรณศรี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงเกษฎาพร  อุ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายจตุพร  ซาวน้ำ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงจีรนันท์  วันทองสังข์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายจีรวัฒน์  ขันตรีมิตร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงชญานิศ  โยประโคน โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กชายชนะพล  ดีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายชโนทัย  สารมะโน โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายชาญณรงค์  วงศ์อามาตย์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงชิณัณธิญาภรณ์  ตันโยสิ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงชินันพร  เมืองขวา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายชีวัธนัย  แสงอรุณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มัชปะโม โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงฐิติมา  แถวบุญตา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายณภัทร  หรรษา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายณัฏฐกร  ฤทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชายคำ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงณัฐณิชา  อภิวัน โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงดุจษฎี  อุ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายทักษ์ดนัย  ไตรพรหมมา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายธนกฤษ  แสนคำสอ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงธนพร  หล่ำผล โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายธรกร  ชินแสน โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงธัญวรัตน์  พรหมมณี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงธัญวรัตม์  วงศ์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กชายธิติวุฒิ  สุวรรณโชติ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายธีรเดช  พันธุ์ทุมสาร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงนภัสสร  ศรียัง โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงนัฐทิญา  แก้วสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายนัทธพงศ์  โพธจันทร์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงนันทิชา  นนทะโคตร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายบวรลักษณ์  มาวัน โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงบุรัสกร  จันทรศรี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงเบญญาภรณ์  ศรีบุญ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงปพิชญา  รัตนมงคล โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงปริยาภร  โยธาสุภาพ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงปุณญาพร  วันทองสุข โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายพงษ์กฤษ  ฤทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายพชรพล  ฤทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายพลพล  พันธ์โสดา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายพัชรพล  จันทศร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงพัสกร  ศรีกันยา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงพิชญธิดา  อุ้ยเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายพิสูจน์รัก  อิ่มเอิบ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายพีรพล  ปานสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายพีรพล  พวกดอนเค็ง โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายพีรพัฒน์  พวกคอนเด็ง โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายพีรพัฒน์  เย็นขัน โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายพุฒิพงษ์  อินปลัด โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงภัทราพร  ประครองสุข โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายภูมินทร์  ศรีสุทโท โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงรัชธรณ์  ศรียาบับ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายรัฐศาสตร์  ฤทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงรัตติมา  เหมสุทธิ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายวรปรัชญ์  อันทะลัย โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงวิกานดา  ขุนนาเลด โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายวิทย์สรัช  บุตรดีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายวิพุธ  ประกิระตา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงวิรัญญาภา  บุญเมือง โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงศรัญญา  บัวพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงศิริภัสสร  จันทาสี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงศิริยากร  เชื้อบุญมี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายศิวัท  เลียงกาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายศุภกิตต์  ฤทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายศุภวิชญ์  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงศุภิสรา  เพียรวิทยา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายสิทธิพงษ์  ฤทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงสุชานันท์  วันทองสังข์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายสุรเดช  แซ่ลี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์  เสนานุช โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายอดิศร  ทิพย์ประโชติ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายอดิสรณ์  ภาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงอภิชญา  เหง้าสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงอัสยุชมา  แถวบุญตา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายอานุภาพ  นนทะโคตร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงอินทราทิพย์  ทอนสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงกมลชนก  เชื้อบุญมี โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงกมลลักษณ์  แสงราช โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กชายกันตพงศ์  ผาสุข โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงเจนจิรา  นนทะโคตร โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายณัชพล  เชื้อบุญมี โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายณัฐภูมินทร์  อารีเอื้อ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สรวงวัฒนา โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงธัญพร  หอมชื่น โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายธีรยุทธ  ทรงพุฒิ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กชายธีรายุตม์  สุทธิ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายบารมี  ยองตา โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายปริวัตร  ยศพิมพ์ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กชายพีรพัฒน์  จันทะพินิจ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายภูมิรพี  อารีเอื้อ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กชายวรปรัชญ์  ศรีเศษพิมพ์ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงวรรณนิสา  เอี่ยมน้อย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายวรวัฒน์  ศรีพรหม โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงวรฬกาญน์  พิมพ์เสนา โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กชายไวยรเดช  ไชยโยทา โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายศิวัตร  พงษ์ประพันธ์ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ทองหล่อ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงสุภนิดา  สุทธิ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงเสาวภา  เมืองแสน โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงอนัญญา  ราชอินตา โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายอนาวิล  ยศปัญญา โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายอเนชา  แก้วพวง โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายอภิวิชญ์  นกกูล โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงอริสา  สมภาศรี โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายกิตติพงศ์  คำภาผง โรงเรียนบ้านหัวนาแหลม ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงจันทร์จรี  ธัญญะอุดม โรงเรียนบ้านหัวนาแหลม ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายอดิศร  อรัญภูมิ โรงเรียนบ้านหัวนาแหลม ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงณิชานันท์  ปะหุปะโมง โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมย ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายเด็กชายณัฐพร  จั่นขุนทด โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมย ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงธันยาภัทร  เนตรแสงศรี โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมย ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงทักษอร  นุ่มมาก โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมย ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายธนัช  คันธิราช โรงเรียนบ้านปางคอม ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงพัชรพร  จันทร์ศรี โรงเรียนบ้านปางคอม ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงพิยดา  คันธิราช โรงเรียนบ้านปางคอม ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงภัทรวดี  กันยาประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านปางคอม ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงชนิสรา  ทมเจริญ โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงณัชณรัตน์  แสงพลสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงดลกมล  สุขผล โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายธนกฤต  โกษาจันทร์ โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงธนพร  สุทธิ โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายปวริศ  แจ้งโทน โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงวรณิกา  สุวรรณชาติ โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงวันมีสุข  เสือเนียม โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงฉันท์สินี  หล้าหนองเรือ โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงปพิชญา  สีทาสังข์ โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงสุทธิพร  ศรีชมษร โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) ป.6 คณิตประถม