รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงจาริน  รักอุดม โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายจิรเมธ  พันธ์แสน โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายโชคชัย  ถาเหลา โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  พรมบัวภา โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายภูตะวัน  หมื่นอภัย โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงคัดตารีน่า  แสนศิลา โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงจิราภา  สีปัดถา โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงนุชวรา  อาดี โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กชายบัญชา  สินแสง โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.5 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงบุญญาพร  สิงห์ขรณ์ โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.4 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงพรพิชญา  ดวงทาวัง โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงพัชริดา  กั้งกลาง โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.4 วิทย์ประถม
13 เด็กชายพาที  สินแสง โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงลักษิกา  โพธิ์สุการ โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.4 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงสุนิชษา  สีดา โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงสุพรรณษา  แก้วมาลา โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงสุภัสษร  ดรนาม โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงอนันดา  ดวงนภา โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.6 วิทย์ประถม