รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์รัตน์ โรงเรียนบ้านควนยวน ป.6 วิทย์ประถม
2 เด็กหญิงจันทกานต์  ชัยศรี โรงเรียนบ้านควนยวน ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงชนิกานต์  พลผอม โรงเรียนบ้านควนยวน ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองสง โรงเรียนบ้านควนยวน ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงณัฐวดี  ทองทวี โรงเรียนบ้านควนยวน ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงทิพา  สังข์ศรีสุข โรงเรียนบ้านควนยวน ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงเทพธิดา  อินทรนก โรงเรียนบ้านควนยวน ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงนิยุตา  สุวรรณโชติ โรงเรียนบ้านควนยวน ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ขุนวัน โรงเรียนบ้านควนยวน ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงพัณณิตา  สุวรรณฤกษ์ โรงเรียนบ้านควนยวน ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  สงวนปรางค์ โรงเรียนบ้านควนยวน ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงวริศรา  เครือคำคุณ โรงเรียนบ้านควนยวน ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงณัฐธิตา  วัณโณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงวรวลัญช์  มณี โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงสราพร  แก้วชูช่วย โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงดาเนีย  แก้วสุกสี โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กชายนเรศ  นาคสุขปลั่ง โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงปราชญา  ศรีนวลเอียด โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงปริณดา  แก้วอ่อนแสง โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงวริศรา  ช่วยชื่น โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงศศิกาญจน์  แก้วชูเสน โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงสรัญญา  แก้วชูช่วย โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงกวินทรา  ไชยแก้ว โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงจันทัสมา  จันทร์เทพ โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงจิดาภา  หมินเส็น โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงปัณฑารีย์  จันทร์พรม โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงพรปวีณ์  คงเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงพิชญาภา  เอียดเกื้อ โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงวริสรา  รามณีย์ โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงศิรภัสสร  ขนานสุข โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงศิริกานต์  ชายเกตุ โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงศิริวิมล  ชายเกตุ โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงสลิลทิพย์  เทพราช โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงสิริรัตน์  หอยบาง โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงอรกานต์  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กชายอาทิตย์  ดำชื่น โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงไอลดา  ทองแดง โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงกุลวานีย์  ติเสส โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงปิยะดา  คุ้มบ้าน โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงกชนัดดา  เส็นบัตร โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงธัญพิชชา  ขุนสุด โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงนัสมี  หวัดแท่น โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงนุรซาฟีร่า  ตาเยะ โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงเพชรไพลิน  พรหมปลัด โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงยัสมิน  วิทยคำนวณ โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงอรอุมา  จันทร์เทพ โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงอารีซ่า  เพชรกาหรีม โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงฮูดา  เหล็มปาน โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงศศิธร  วีระชาติเทวัญ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงกชมน  ศรีชูทอง โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงกัลยทรรศน์  ปิ่นมี โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงจารุวรรณ  วงศ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายธนเดช  คงช่วย โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงนันท์นภัส  ลอยลิบ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงเบญจมาศ  คำเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงปุณยาพร  ชัยแก้ว โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เอียดเหตุ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงภัททิยา  อุทัยรังษี โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงรพีภรณ์  ดำแป้น โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงวิภารัตน์  เรืองทอง โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงอนุธิดา  ยกแก้ว โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงอรณิชา  เกื้อคลัง โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงอัจฉริยา  มิตรคุณ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงทักษพร  เรืองชัย โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงภัทราวดี  ศรีภักดี โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายภูธน  ทองจันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายภูริวัฒน์  แก้วเอียด โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายราชันย์  ขวัญอ่อน โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงแสงดาว  ประทุม โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ป.6 คณิตประถม
70 นางสาวจันทวรรณ  บุญนุ้ย โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
71 นางสาวภาวิดา  กล้าคง โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
72 นายภูวนัย  ทองศรี โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงกฤษณา  วงค์บัว โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กชายไกรศร  เศรษฐรินทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงจิรพัชร  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไพโรจน์ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงญาณสิรี  หนูรัตน์แก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วหนู โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงพิมพิศา  รุ่นกลิ่น โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงจารุณี  ชูเมือง โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงจารุพิชญา  มั่นสอน โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายซัลฟาฮ์  ด้วงรัตน์ โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงธิติกานต์  มีเสน โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายธีรเดช  แป้นเงิน โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายปธานิน  นิลทะรัตน์ โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายพชรพล  ช่วยพิชัย โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายภัสติกรณ์  สุขธร โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายภานุวัฒน์  กิ้มไซร้ โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงภูริชญา  ใจห้าว โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายวรกฤต  ปฏิสุวรรณ โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายศุภชัย  เกศสุวรรณ โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายเศรษฐบุตร  ไวยากรณ์ โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงสุธาศิณี  สังข์ทอง โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงสุธินี  ศรีเพ็ชร โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงเสาวณีย์  ชูยัง โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงกวิตรา  ช่วยพิชัย โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายชลากร  แต้ตระกูล โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงชิฟาร์  เหตุหาก โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายฐณะวัฒน์  เขียวใหญ่ โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  จันทรอุไร โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงทิษฏยา  หนูนัง โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายธนวัฒน์  แก้วนาง โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายนันทชัย  สามัคคี โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงปภาวรินทร์  โฉมทอง โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายปาราเมศ  ทุมพระสาระ โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงปาริฉัตร  มูสิกะนิลพันธ์ โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงพลอยณิชา  ด้วงแก้ว โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงภัทรนันท์  พลเพชร โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงรุ่งฤดี  จันทรสวัสดิ์ โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงลลิตา  รัตนสำเนียง โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงวิภาวี  แก้วแกมทอง โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงศศิกานต์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงศศิมา  พูลดวง โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงสุพรรษา  นวลสุวรรณ โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงอนันตญา  ขุนทอง โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงอารีรัตน์  แก้วกาญจน์ โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายคเณศร์  ลักษณะ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงชญานิศ  เดชสงคราม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงณิชนันท์  เซ่งลั่น โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายธนพล  คำใหญ่ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงธนัญชนก  พรมศิลา โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายธนากร  มาสุข โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายธนาวัฒน์  สุวรรณมณี โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงนนทพร  คุณะ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงนรวรา  ปานแก้ว โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงปทิตตา  ศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงปพิชญา  คงยัง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงปวีณ์กร  แก้วชูทอง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายรพีภัทร  สุวรรณชูศรี โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายวงศ์วรัณ  ปานแก้ว โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงวรรณกานต์  หนูพลับ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงสาวิตรี  ชะนะฮวด โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงสุทธิกานต์  เนียมหะ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงสุมิตตา  มูสิกะสง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงหฤทชนัน  รอดเข็ม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายอภิสิทธิ์  ช่วยแก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงกัณดาณัฎฐ์  ทองขำ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงเกวลี  สังข์พิชัย โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงชฎาภรณ์  ช่วยรักษ์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงชนิดาภา  ศรียา โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงชนิตา  สุดใจ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายชิติพัทธ์  หมัดอาดัม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงฐิติกานต์  สวัสดีนาราย โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายฐิติวุฒิ  หนูเทพ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายณฐพล  สุวรรณเรือง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  โยงกระโทก โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงณัฐกฤตา  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงณัฐธยา  สังทอง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณัฐนันท์  สังคะโต โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายณัฐพงษ์  มณีสว่าง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายณัฐภัทร  คุ้มบุญ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณัฐวรา  สังข์แก้ว โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงทาภัสสร  ราดจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายธนโชติ  ชูสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายธราเทพ  วรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงธัณชนก  คงทอง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงธาราทิพย์  เส้งดำ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงธิดากานต์  สุดใจ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงนราธิลักษณ์  ชาติวงค์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงนุชจนาถ  ศิริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงประกายวรรณ  สุจริตธุระการ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงปวริศา  พูลแก้ว โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงปัทมาพร  ไกรแก้ว โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงปานชีวา  สังทอง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงปาริชาติ  วงษ์ไทย โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงปิ่นสุดา  เทียนยี่ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายปุณย์ณัฐ  จันทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงพลอยนารา  เส้งตุก โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงพัชริดา  ชูทอง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงพัชรินทร์  แก้วชูทอง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงพัชริศา  ศิริ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงพิชญ์นรี  สัจจา โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงพิมพ์ลพัช  ยิ้มแย้ม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จันทโร โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สัจจา โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงภัทรนันท์  เอียดเฉลิม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายภูริพัฒน์  ดิษสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงรุสนานี  โส๊ะสมาคม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงลลิตา  นุกาศรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงวริศรา  จันทนะ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงวาสนา  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงวิชยา  เย็นทั่ว โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงวิภาวดี  วิสูตร โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงศิริวรรณ  จิตรพรหม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายศิวกร  บุญณจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายศิวัช  สุุวรรณกุล โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายศุภัณฐ  ทิพวารี โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ชูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงสิริกาญจนา  มาสุข โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงสุพิชชา  ปานอินทร์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงสุภาวดี  เอียดสุย โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงสุมณฑา  ทองขำ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงสุริยา  จาริยะ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงสุวรรณเกสร  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงสุวิมล  ถิระผลิกะ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เพชรจำรัส โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงแสงราวี  บัวเนี่ยว โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ยิ้มละม่อม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงอนันตญา  หวันยีเตีะ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายอนิรุทธ์  ลักษณ์เล่ง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงอภิรดี  ไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงจันทกานต์  แสงช่วง โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงณัฐณิชา  ณ พิบูลย์ โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงนูรีน่า  ขุนทอง โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงฟาตีนี  ฤทธิโต โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงมิรันตี  สะอาด โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงมุกดาพิศุทธิ์  ชูมณี โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงวรัญญา  พลพงษ์ โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายอัสนี  ก็เด็ม โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงอาซียา  ชอบงาม โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายเอกลักษณ์  ไกรรักษ์ โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.5 คณิตประถม
212 เด็กชายฮัมดาน  ผอมเกื้อ โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงกนิษฐา  พรหมเทพ โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงซูฮาน่า  หมุดตาเหล็บ โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงณัฐชยา  เขน็ดพืช โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงณัฐนิชา  ฝ้ายเส็ม โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงธัณย์สิตา  พลซา โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงฟิตรียะห์  หมานระโต๊ะ โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายรอซซากี  ฉาดหลี โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายราชันย์  มุเก็ม โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายสุรศักดิ์  จินดาดวง โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายอภิรัฐ  บัวหลวง โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายอาชวิน  หีมสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงอารียา  หลำจะนะ โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงกาญจนาพร  เมืองสง โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายคณาธิป  สุคนธวดี โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายติณณภพ  ปลอดแก้ว โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายธีรภัทร  เรืองสุข โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 คณิตประถม
229 เด็กหญิงนรมล  มารักษา โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 คณิตประถม
230 เด็กชายปพนวิช  หนูนุ่น โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 คณิตประถม
231 เด็กหญิงปรีชญา  ปานมั่งคั่ง โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 คณิตประถม
232 เด็กหญิงพัชรีวรรณ  เอียดสุย โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 คณิตประถม
233 เด็กหญิงพิมลวรรณ  นวลเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 คณิตประถม
234 เด็กชายพีรวิชญ์  ภู่ประดิษฐ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายภพธร  เซ้งอิ้น โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงภัททิตา  นวลดี โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายภูริช  ศรีอรรคพรหม โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายรัชชานนท์  คลังมณี โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงวิกันดา  ทองเมฆ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 คณิตประถม
240 เด็กชายศักรภพ  กรุงแก้ว โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงอจิรภาส์  เย็นทั่ว โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายกฤตภาส  หนูนุ่น โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ซื่อสกุล โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทองจันทร์แก้ว โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายกิตติเดช  ย่องซี้ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายชยาทิต  สาสุธรรม โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงซีมิยาอ์  ปูตีล่า โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงณัฐณิชา  คงมา โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงณัฐณิชา  หนูสุด โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงณัฐติกานต์  กลิ่นบุญ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงณัฐวดี  สุวรรณโณ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงธนิศา  เรืองแก้ว โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงธันย์ชนก  หนูหมอก โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงเนตรนภา  แก้วบุตร โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงปวีณอร  จันทร์แก้ว โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงปวีธิดา  หมวดสง โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงรัศสิกาลณ์  สุวรรณกาศ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงลิปิการ์  ศรีเส้ง โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงศุภรัตน์  รัตนพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงศุภาวรรณ  คงนิล โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงสศิตา  คำหอม โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงอมรรัตน์  ภักดี โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงอสมาภรณ์  รำจวน โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงอังศุมาลี  ขุนศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงอินทิมา  ลักษณะ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงเอมวิกา  ฉายมณี โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงกรกกมล  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสินธนา ป.5 คณิตประถม
269 เด็กหญิงกรวรัญ  แช่มช้อย โรงเรียนอนุบาลสินธนา ป.4 คณิตประถม
270 เด็กชายกริชจุฬา  พรหมสะอาด โรงเรียนอนุบาลสินธนา ป.4 คณิตประถม
271 เด็กหญิงกัญญภัทร  สุขนุ่น โรงเรียนอนุบาลสินธนา ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  ฉิมปลอด โรงเรียนอนุบาลสินธนา ป.4 คณิตประถม
273 เด็กชายจตุรวิทย์  เคนมี โรงเรียนอนุบาลสินธนา ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงณปภัช  เสือน้อย โรงเรียนอนุบาลสินธนา ป.4 คณิตประถม
275 เด็กชายเตชินท์  ทองอุบล โรงเรียนอนุบาลสินธนา ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงบุณยานุช  ขุนอักษร โรงเรียนอนุบาลสินธนา ป.4 คณิตประถม
277 เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วมา โรงเรียนอนุบาลสินธนา ป.5 คณิตประถม
278 เด็กชายภูธนวัฒน์  สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลสินธนา ป.4 คณิตประถม
279 เด็กหญิงวชิรญาณ์  แก้วถาวร โรงเรียนอนุบาลสินธนา ป.4 คณิตประถม
280 เด็กชายวรัญญู  ธุสินแก่น โรงเรียนอนุบาลสินธนา ป.4 คณิตประถม
281 เด็กหญิงอภิรดา  เส้งเซ่ง โรงเรียนอนุบาลสินธนา ป.4 คณิตประถม
282 เด็กหญิงอลีนา  จิตต์หลัง โรงเรียนอนุบาลสินธนา ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงไอยวรินทร์  เกื้อแแก้ว โรงเรียนอนุบาลสินธนา ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายกสิพัฒน์  หนูนุ่น โรงเรียนอนุบาลสินธนา ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงชุติมา  หนูเมียน โรงเรียนอนุบาลสินธนา ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงณพัชญา  เพชรสงคราม โรงเรียนอนุบาลสินธนา ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  ด้วงคต โรงเรียนอนุบาลสินธนา ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงณัฐวรา  เสนแก้ว โรงเรียนอนุบาลสินธนา ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงธัญพิชชา  โรจน์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลสินธนา ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทองจินดา โรงเรียนอนุบาลสินธนา ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงเปมิกา  ด้วงรอด โรงเรียนอนุบาลสินธนา ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงพันธนันท์  พลเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสินธนา ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงพิชญ์สินี  แสงจง โรงเรียนอนุบาลสินธนา ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงพิชญา  บิลกะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสินธนา ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายภัทรภณ  โชติกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสินธนา ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายยุทธภัทร  หะ โรงเรียนอนุบาลสินธนา ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงวริศรา  โนนุษย์ โรงเรียนอนุบาลสินธนา ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กชายสุวรรณภูมิ  สงเล็ก โรงเรียนอนุบาลสินธนา ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงอภิสรา  เรืองเทพ โรงเรียนอนุบาลสินธนา ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายอาศิส  เหล็มหมาด โรงเรียนอนุบาลสินธนา ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กชายภูวเดช  ชัยวิเศษ โรงเรียนวัดปลักปอม ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงญาณิศา  ประนอม โรงเรียนวัดปลักปอม ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงภัทรลิดา  ช่วยรักษา โรงเรียนวัดปลักปอม ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายวาทิต  ก่อเกื้อ โรงเรียนวัดปลักปอม ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงอทิตา  พลเพชร โรงเรียนวัดปลักปอม ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงกวินทิพย์  บุญศรี โรงเรียนวัดตะโหมด ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงกุญช์ภัช  คงแก้ว โรงเรียนวัดตะโหมด ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงนภัสสร  ฉ้วนกลิ่น โรงเรียนวัดตะโหมด ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงพัชรพร  อาศัย โรงเรียนวัดตะโหมด ป.4 คณิตประถม
310 เด็กหญิงพิชชาภา  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนวัดตะโหมด ป.5 คณิตประถม
311 เด็กหญิงเพชรไพริน  เพชรสังข์ โรงเรียนวัดตะโหมด ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงภัณฑิตา  พรหมขาว โรงเรียนวัดตะโหมด ป.5 คณิตประถม
313 เด็กหญิงวาริศา  คุ่มเคี่ยม โรงเรียนวัดตะโหมด ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงศุภากร  คงคำแก้ว โรงเรียนวัดตะโหมด ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงสุภัสสร  ทองมน โรงเรียนวัดตะโหมด ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงกวินธิดา  คุ่มเคี่ยม โรงเรียนวัดตะโหมด ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงชนัญธิดา  คุ่มเคี่ยม โรงเรียนวัดตะโหมด ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายณฐกร  ชัยรัตน์ โรงเรียนวัดตะโหมด ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงปณิษา  ทองมนต์ โรงเรียนวัดตะโหมด ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กชายปรินทร  พุทธพงค์ โรงเรียนวัดตะโหมด ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงปียาพัชร  ประทุมรังษี โรงเรียนวัดตะโหมด ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงรติรส  รัตนาานุกูล โรงเรียนวัดตะโหมด ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงกมลวรรณ  ด้วงสุด โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงกวิสรา  มาไข่ โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ ป.5 คณิตประถม
325 เด็กหญิงกุฎาธาร  กองเอียด โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงดารารัตน์  ศรีวิลัย โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงนภาพร  สุขเนียม โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ ป.5 คณิตประถม
328 เด็กชายบูรณ์พิภพ  คงฤทธิ์ โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงเบลสซิ่ง อาดาอิเซ  อิิเซห์ โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงปริญญา  เหตุทอง โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงพิชฎา  วรรณรัตน์ โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ ป.5 คณิตประถม
332 เด็กหญิงพิมลแข  นิ่มมณี โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงสิรินทรา  ขาวชู โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ ป.5 คณิตประถม
334 เด็กหญิงสุขฤทัย  เส็มหมาด โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ใหม่อ่อน โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงชะยุดา  อิสสะโร โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายชุติมันต์  นุ่นสง โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายณฐกร  หมาดสง่า โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายธนภัทร  เพชรสง โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงนภัสสร  ศิริรัตน์ โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายนิธินันท์  หนูน้อย โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงพิชยา  สรรเสริญ โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงภัทรวดี  อินทร์จันทร์ โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงวารินทร์ญา  สงรอง โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงศิริกานดา  คงสุด โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงศิริพร  เส็มหมาด โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายสุทธิพงษ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงสุพพัตรา  เรนเรือง โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงกานดามณี  เพ็ชรสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ป.6 คณิตประถม
350 เด็กชายกิตตินันท์  แสงสว่าง โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงจริญญา  สามัคคี โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ป.4 คณิตประถม
352 เด็กชายจักรภัทร  บินต่วน โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ป.5 คณิตประถม
353 เด็กชายจิรวัฒน์  แด่หวา โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ป.4 คณิตประถม
354 เด็กหญิงจีรนันท์  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ป.5 คณิตประถม
355 เด็กชายชัดเจน  หวั่นไหว โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ป.6 คณิตประถม
356 เด็กหญิงไซด้า  บินหล๊ะ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ป.6 คณิตประถม
357 เด็กชายฐิตินันท์  เกื้อสุด โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ป.5 คณิตประถม
358 เด็กชายณพีภัทร  ชอบหวาน โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ป.6 คณิตประถม
359 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ช่วยนาค โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ป.6 คณิตประถม
360 เด็กหญิงนัฐริชา  อาหมีน โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงนิตยา  จันทร์เหมือน โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงพลอยวรินทร์  หมุดแหละ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ป.6 คณิตประถม
363 เด็กหญิงพัชรี  โต๊ะกาหลี โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ป.4 คณิตประถม
364 เด็กชายเมธี  หนูนุ่น โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ป.6 คณิตประถม
365 เด็กหญิงรสธร  จุลฉีด โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ป.4 คณิตประถม
366 เด็กหญิงรอฮานี  ขำวิจิตต์ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ป.6 คณิตประถม
367 เด็กชายวัชรากรณ์  อินทรัตน์ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ป.6 คณิตประถม
368 เด็กชายศราวุฒิ  สันหมุด โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงสิรินดา  คะรุณ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ป.6 คณิตประถม
370 เด็กหญิงอลิชา  เหมมันต์ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ป.5 คณิตประถม
371 เด็กชายอานนท์  เหมมันต์ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ป.6 คณิตประถม
372 เด็กหญิงอารียา  ฝันฝา โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ป.5 คณิตประถม
373 เด็กชายอุเซร  ประเสริฐดำ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ป.4 คณิตประถม
374 นายกิตติกรณ์  รัตนะ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ม.3 คณิต ม.ต้น
375 นางสาวเกรศรา  ครองทรัพย์ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายชนพัฒน์  ประชุมชนะ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายชารีฟ  หรีมหนก โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ม.3 คณิต ม.ต้น
378 นายชิตพล  แก้วสุวรรณ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ม.3 คณิต ม.ต้น
379 นางสาวชุติมา  อานับ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงณัฐธิดา  รัตนโชติ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ม.2 คณิต ม.ต้น
381 นายณัฐวุฒิ  ชาลี โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ม.3 คณิต ม.ต้น
382 นายณัฐวุติ  โสมสา โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงตันหยง  ดุลระหีม โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงธรารัตน์  ช่วยนาค โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ม.2 คณิต ม.ต้น
385 นายธัญญะ  ตะเอ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงธัญลักษณ์  อินชุม โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายนนทกาญณ์  บุญตุโล โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ม.3 คณิต ม.ต้น
388 นายนนทการณ์  บูญตุโล โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงนภัทสร  มะหวีเอ็น โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงนภัสสร  หนูชะดี โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ม.2 คณิต ม.ต้น
391 นายนวพล  ถาวรัตน์ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ม.3 คณิต ม.ต้น
392 นายนัสรอน  จันทนา โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ม.3 คณิต ม.ต้น
393 นายนัสรอน  หมุดแหละ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงนาตาชา  สุวรรณมณี โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายบัยอากี  นิยมเดชา โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ป.6 คณิต ม.ต้น
396 นางสาวปณิดา  หมานหมิด โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงปณิตา  โม่โสย โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงปนัดดา  หมานระเด็น โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ม.2 คณิต ม.ต้น
399 นางสาวปภาดา  โต๊ะกาหลี โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงปวันรัตน์  อิ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงปาณิศา  สุระวี โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงปาลิตา  เหมมันต์ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ม.2 คณิต ม.ต้น
403 นางสาวผริดา  พันชนะ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ม.3 คณิต ม.ต้น
404 นายพงศักดิ์  คงยัง โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงพรรณธิพา  ปานนิล โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงฟาดียา  หมานหมิด โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงมาราตี  มุดและ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายรัฐพงศ์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ม.2 คณิต ม.ต้น
409 นางสาววราพร  เเขกพงค์ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ม.3 คณิต ม.ต้น
410 นายวสันต์  เหมมันต์ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงวีวะภา  สุระวี โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ม.2 คณิต ม.ต้น
412 นายสรศักดิ์  ฤทธิโต โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงสรัญญา  แหนะหมัด โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ม.2 คณิต ม.ต้น
414 นายสหรัฐ  โม่โสย โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงสุธิดา  สงเอียด โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ม.2 คณิต ม.ต้น
416 นายหรัญ  วีนาดะ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงเหมือนฝัน  กันชู โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงอรวรรณ  ไชยมงคล โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงอัญยาณี  อาหรับ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ม.2 คณิต ม.ต้น
420 นางสาวอัสมา  ชอบหวาน โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ม.3 คณิต ม.ต้น
421 นางสาวอาบีต้า  เหมมันต์ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงอาสิตา  ศรียะพงศ์ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ม.3 คณิต ม.ต้น
423 นายอุสมา  โต๊ะหวัง โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงกันตะพร  ประชุมชนะ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กชายค่อดาฮุดดีน  เหตุหาก โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายคัมภีร์  แขกพงศ์ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กชายจิรภัทร์  นุ่นปาน โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงเจนจิรา  แหนะหมัด โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กชายเจษฎา  อินทรัตน์ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายชนพัฒน์  รักขุนส่อง โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ป.6 วิทย์ประถม
431 นายฐิติภิทรา  ชูแก้ว โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงฑิตฐิตา  ปานเจี้ยง โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงดาราเกต  หนูชะดี โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กชายธีรเทพ  ตาหลี โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายเปรมกิตต์  สงฆ์สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายหัสดิน  เหมมันต์ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายองครักษ์  โตแสนพรประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายอนาวิน  ดอรอแม็ง โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงกุลธิดา  คารี โรงเรียนบ้านหารเทา ป.5 คณิตประถม
440 เด็กหญิงชวิศา  เทพศรี โรงเรียนบ้านหารเทา ป.5 คณิตประถม
441 เด็กหญิงณัฐธยาน์  บุญคงมาก โรงเรียนบ้านหารเทา ป.5 คณิตประถม
442 เด็กชายณัฐวัชต์  วงศ์กระจ่าง โรงเรียนบ้านหารเทา ป.5 คณิตประถม
443 เด็กหญิงนิสรีน  ยา โรงเรียนบ้านหารเทา ป.5 คณิตประถม
444 เด็กชายชัยวัฒน์  หนูโหยบ โรงเรียนบ้านหารเทา ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงณัฐธิดา  สงไข่ โรงเรียนบ้านหารเทา ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงธนัญชนก  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหารเทา ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงนพวรรณ  ชูดวง โรงเรียนบ้านหารเทา ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงนวรัตน์  พรมเมศ โรงเรียนบ้านหารเทา ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยพลฤทธิ์ โรงเรียนบ้านหารเทา ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงปราณณิชา  คงแดง โรงเรียนบ้านหารเทา ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงปาริชาต  จงเจตร โรงเรียนบ้านหารเทา ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงปิยะวรรณ  ศรีไชยกิจ โรงเรียนบ้านหารเทา ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงปุญญิสา  แสงแก้ว โรงเรียนบ้านหารเทา ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงเปรมยุดา  สุวรรณละออง โรงเรียนบ้านหารเทา ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงมุธิตา  จิตรหมั้น โรงเรียนบ้านหารเทา ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงวรรณชนก  แก้วมณี โรงเรียนบ้านหารเทา ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายวรัชสัณห์  เอียดคง โรงเรียนบ้านหารเทา ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงวิมลสิริ  จิตโสภา โรงเรียนบ้านหารเทา ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงศิรินธร  ศรีชูทอง โรงเรียนบ้านหารเทา ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงสุพัชรี  เกตุหมูหยะ โรงเรียนบ้านหารเทา ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงจรรยาพร  ขอบทอง โรงเรียนบ้านท่าควาย ป.6 คณิตประถม
462 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จันทร์เทพ โรงเรียนบ้านท่าควาย ป.6 คณิตประถม
463 เด็กหญิงปวิมล  ฟักหมิด โรงเรียนบ้านท่าควาย ป.6 คณิตประถม
464 เด็กหญิงวริศรา  สังข์บูรณ์ โรงเรียนบ้านท่าควาย ป.6 คณิตประถม
465 เด็กหญิงสิโรชา  ศรีอินทร์ โรงเรียนบ้านท่าควาย ป.6 คณิตประถม
466 เด็กหญิงสุชัญญา  คงนิน โรงเรียนบ้านท่าควาย ป.6 คณิตประถม
467 เด็กหญิงสุรีย์นิภา  หนกลาย โรงเรียนบ้านท่าควาย ป.6 คณิตประถม
468 เด็กหญิงสุวรรณี  มีมุสิทธิ์ โรงเรียนบ้านท่าควาย ป.6 คณิตประถม
469 เด็กหญิงอัญชิสา  สุขแก้ว โรงเรียนบ้านท่าควาย ป.6 คณิตประถม