รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายณัฐพงษ์  เสสสี โรงเรียนเจียหมิน ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงจันทกร  ดวงแก้ว โรงเรียนเจียหมิน ม.2 คณิต ม.ต้น
3 นางสาวชมภู่  สุวรรณสุข โรงเรียนเจียหมิน ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายยุคันธร  นาคปฐม โรงเรียนเจียหมิน ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายณัฐดนัย  อุปรัง โรงเรียนเจียหมิน ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงพรรณิสา  สิงห์ทอง โรงเรียนเจียหมิน ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กชายคมพิศิษฐ์  เกียรติสุดาศักดิ์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายชญานน  พิบูลกุลสัมฤทธิ์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงนมิตา  ลิ้มอุดมพร โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงปาณิศรา  เกียรติสุดาศักดิ์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายพันวา  คุณสารธรรม โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายกฤษฏิพัทธ์  ชมภู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
13 เด็กชายกวีวัฒน์  ชมภู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงชนัญชิดา  พิบูลกุลสัมฤทธิ์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
15 เด็กชายชัยธารา  วงษ์ภา โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กชายปณิธาน  ทบพักตร์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงเพตรา ชิเวย์  โนวซู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กชายภูบดินทร์  แก้วเนตร โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงศุภนิชา  บุญแย้ม โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กชายศุภวิชญ์  ขัติยะ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
21 เด็กชายสรวิชญ์  สุคนธประทีป โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 วิทย์ประถม