รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงรัยญาน  ฮาเซ็ม โรงเรียนบ้านธารน้ำใส ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงฮานาน  สาและรี โรงเรียนบ้านธารน้ำใส ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงนัจมีย์  แวกือจิ โรงเรียนบ้านธารน้ำใส ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงนิสรีน  ฮาเซ็ม โรงเรียนบ้านธารน้ำใส ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กชายซูกิฟลี  ดาหะตา โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงโซเฟีย  มะดาฮู โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายอัรฟาน  ซียง โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงอาซูรา  ดาแดะ โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงนูรฟาติน  ดาฮายะ โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงยูลีน่า  มะลี โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กชายซุฟเฟียน  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายดิเรกรัตน์  สุพร โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงนิสตีฟา  มามะ โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงนูรนาดา  สาและรี โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายทินภัทร  พลประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ ป.4 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงมาซีรา  บารู โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงวรรณกาญจน์  เลี้ยงพันธ์สกุล โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงต่วนนูริสลา  กะตะโม๊ะ โรงเรียนบ้านมาลา ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายฟัยซา  วาเด็ง โรงเรียนบ้านมาลา ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายมูฮัมหมัดฟิตรี  เจ๊ะเอ็ม โรงเรียนบ้านมาลา ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงรุวัยดา  อาหวังกะจิ โรงเรียนบ้านมาลา ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายนาอีม  อาแย โรงเรียนบ้านมาลา ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กชายบัสรี  ซามะ โรงเรียนบ้านมาลา ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงยามีละห์  เลาะมาวา โรงเรียนบ้านมาลา ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กชายวาริส  ดาหะตอ โรงเรียนบ้านมาลา ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กชายอัมมัร  เต๊ะสาโฮม โรงเรียนบ้านมาลา ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงกัญชพร  แซ่อึ่ง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงขวัญชนก  สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงธัญรดา  อุ่นอก โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงปัณณิกา  สีคำดี โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายพีรกานต์  ชอบจิต โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายมูฮัมหมัดคอยรน  มะลี โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายมูฮัมหมัดฟาอิส  แดเบาะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงวรรณพงษ์  เรืองพูนวิทยา โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แก้วใสพร โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงอชิรญา  ฟุ้งสิริวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงฮาบีบี  สาและ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายธฤต  มีบุญลาภ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายภูริภัทร  แสงชาตรี โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงเมตตา  บัวเกิด โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงสุพัตสา  เหมือนเมือง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงกมลพิสรา  จิรรัตนโสภา โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงกิรณา  แซ่เล่า โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงคณิสร  ไชยแสง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงชนม์ภัททา  คุณโท โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงณัชชาวีณ์  อริยะชลีย์กร โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงณัฐชญา  แซ่หลี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายเตชัส  โสภโณวงศ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายธนกฤต  เวียงทอง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายธนราชันย์  ราษฎรภักดี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายธีรพิชญ์  หิรัญ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สานคล่อง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงเมธาพร  จันทยากร โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงวรวลัญซ์  สันตานนท์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายวัทธ์สิริ  อิสสระ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายศรัญพงศ์  เหล่าเจริญกุล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายสุขสันต์  จงรักวารี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายอัครพล  จำปา โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงกชกร  อุดมบริภัณฑ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายกฤตบุญ  กองสุข โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงกัลย์ธิดา  จอมบดินทร์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
62 นางสาวจีรนันท์  ไพโรจน์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงณภัทร  พูนทอง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
64 นางสาวดวงกมล  แซ่ซี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายธนภัทร  มากอ้น โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายนันทิพัฒน์  มารมย์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายปณชัย  เถาทิพย์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงประภัสสร  แซ่ลิ่ม โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายพลพสุธา  แช่มช้อย โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สุขปักษา โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายรัตภูมิ  วิศิษฐกุล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
72 นางสาววชิรญาณ์  ณ สงขลา โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงศิรินภา  วัฒนดำรงสวัสดิ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงศุภรัตน์  ลิปิการวงศ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงสิริกานต์  หงษ์สี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
76 นางสาวสุธาสินี  โทนะพันธุ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  แซ่ซ่ง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
78 นางสาวอภิลดา  ประเสริฐคงแก้ว โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงกมลวรรณ  เสถียรดิลก โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงกรรณิการ์  แซ่ว่อง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายกฤษฏิ์  ชินศิริไพบูลย์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงกล้าสิริ  เรือนสากล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงกัญญาพัชร  คงอินทร์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงกุลณิชา  แซ่เยี่ยง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กชายแก้วกล้า  เทพบรรหาร โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงเขมจิรา  ยาหัวดง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายคุณกร  หนูเกื้อ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงจรรษะณัย  เชี่ยวชาญศิลป์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่เล่า โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กชายเจษฎา  เยาวพันธุ์กุล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงชนกภัค  วงศ์จิรทีปต์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงชลภัสสรณ์  รุ่งภักดีสวัสดิ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชะวิช โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงชุติกาญจน์  นิวาส โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายณชภัสกร  หนูยวญ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แซ่แต้ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีจันทร์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  แซ่หลี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงทอฝัน  อัครวรมาศ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงธนนันท์  ธนศิริสุข โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายธนล  ณ สงขลา โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายธนัท  อัครวรมาศ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายธภัทร  เขียมวัชนะ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายธัชชัย  โชติวัฒนกุล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงธัญชนก  เจนจิรภัทร โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายธันยธรณ์  ทองคำ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายนวพล  กานุมาน โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงนันท์นภัส  โล่ห์ชิงชัยฤทธิ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงปทิตตา  จิรรุ่งธรากร โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงปริญญาพร  ตรีวัย โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงปาณิสรา  สว่างรัตน์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงปาลิตา  ฐาปนาฐาน โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงปิ่นวรา  ภูสิทธิอุดมเดช โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงปิยะภา  แซ่จ๊ะ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายปุญญาพัฒน์  แซ่โก โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงเปรมาพัชร์  เลิศศุภศาสตร์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กชายพงศพัศ  ลิ้มวิโรจน์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายพชรพล  เอกมงคลบุญมี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงพชรอร  เอกมงคลบุญมี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงพลอยนภัส  แซ่ล่อ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงพัทธนันท์  ชัยพานิชย์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ทรัพย์สิน โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ชาญวิรวงศ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงพิศุทธินี  ตั้งจิตถนอม โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงพุธิรา  สนธิสว่าง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงภัคจิรา  โกศลวิทยาธรรม โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงภัทรวรรณ  สวนจันทร์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายภูชิต  ปริเปรมกุล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงมนิตชา  นกทิพย์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายมีกาแอล  ดีนามอ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงเยี่ยซิน  ตัน โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  รัตนวรรณี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กชายวรัญชิต  เขียวเทโพธิ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงศนัณณพัฒน์  เต็งมีศรี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กชายศิรวิทย์  แซ่เลี่ยง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงศุภกานต์  พิภูพัชญ์ชา โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายศุภดิตถ์  สง่าราศรี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายสิทธิโชค  พานิช โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงสิริยากร  ชูพันธ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงสุขกมล  จงรักวารี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายสุรินทัศน์  ทิราชีพ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงอนิสนีน  เบญญาศักดิ์สกุล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายกฤษณะ  ประกิจนรากร โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงกิ่งกาญ  ฟ้าแสงสรรค์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงจันทรรัตน์  แซ่เช่น โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงจัสมีน  สาเล็ง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายจิรายุ  โล่ห์ชิงชัยฤทธิ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงชนากานต์  แซ่เบ้ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงชริญญา  เซ่งเขียว โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายญาณพัฒน์  เอี๋ยวสกุล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงฐิติกานต์  แซ่วจาง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ่ว่อง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงธัญสินี  ขุนกลับ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายธันวา  มะดาฮู โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายธาวิน  มะดาฮู โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายนภ  ภคพงศ์พันธุ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายนรรทฐกรน์  เลิศโชติชวลิต โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ลีเศรษฐวรรณ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงนิภาภรณ์  วาฑิตศุภผล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงนิศามณี  วิมลสุขวิวัฒน์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงนูรดีน่า  เปาะโน โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงนูรอุลฟา  สนุง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงปวริศา  กิจพรอนันต์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงพนิตพิมพ์  สิริโชคชัยกุล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงพัชรกร  รักบุญ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงพิชญา  บุรีศรี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.5 คณิตประถม
167 เด็กชายวชิรวิทย์  ธนาคริษฐา โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
168 เด็กชายศุภฤกษ์  ทิมพวงทอง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายศุภวิชญ์  มากจันทร์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายสนธยา  แซ่เยี่ยง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
171 เด็กชายสิทธิชัย  ช่วยเกิด โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงสิริยา  มะลิวัลย์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงสุพิชญา  จองเลิศอนันต์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายอธิภัทร  ชาห์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายอาทิตย์  แซ่เลื่อง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงกนกกร  แซ่ซำ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงกนกวรรณ  พึงพิทยากุล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงกวินธิดา  ณ นคร โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายกษิดิ์เดช  เทียมเมฆ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงกูอิฟ๖ีซาม  ดาจูดา โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายเกษมสันต์  พ่อชมภู โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงจรรยาภรณ์  ฐิติชวลิตกุล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายจักรินทร์  ทิมพวงทอง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายฉัตริน  สาเล็ง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายฉันทวัฒน์  ฉันทจุลสินธุ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงชนิดาภา  แซ่ย่อง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายชุติพล  ปักษาสว่าง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงณัฎฐา  ถึงสุขวงศ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายณัฐนนท์  องค์ศรีเจริญพร โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงณัฐพร  แจ่มแจ้ง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงธัญชนก  เผ่าวรรธนะพันธ์ุ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงธัญลักษณ์  แซ่เลี่ยง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายนันท์นภัทร  แซ่จ้อง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงนันทนา  เสถิกะ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงนุรไอมี่  มะดาฮู โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงนูรฟาคีร่า  แนปิแน โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงบัญฑิตา  แซ่ซำ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายปรมินทร์  ศิริครินทร์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงประพิน  วงศ์นิรัติศัย โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงปุณญิสา  สุทธิหิรัญพงศ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงพัชรพร  สังข์แก้ว โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายภาณุเดช  มิงการี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงภูริชญา  แวเต๊ะ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงยุพารัตน์  แซ่อึ่ง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงรดี  พิรามรักษ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงวรัญญ์ภัค  แซ่ว่อง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายศุภณัฐ  จรัสวิชากร โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายศุภวิชญ์  เลื่องรุจิเศรษฐ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายสิรวุฒิ  แซ่เจน โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงอรวรรณ  แซ่เลื่อง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายซำอูน  ดารามอ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงซุลฟา  ดูดิง โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงนิสรีน  ตอกอ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ป.4 คณิตประถม
214 เด็กหญิงมุซีรา  เปาะแซ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงศุนิษา  อาบา โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงณัฐวิภา  หวันละโส๊ะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายมูฮัมหมัดเภาซี  ดือมาลี โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิต  ดือมาลี โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงรอวิยานีย์  สง่าบ้านโคก โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายสุเมธ  เพชรเจ้ย โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงจีน่า  โม๊ะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงซอฟวานี  มูเซะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงฟิตเราะห์  ตาเซะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายมะสุเรน  ตาบาซา โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงวารุณี  มิ่งแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงศุภลักษณ์  อาบา โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงอนุสราย์  ดอเฮง โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายอิรฟาน  มะมิง โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายซูการนัย  ดามาดา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงตัสนิม  อาวากาจิ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงซูมัยยะห์  ตาเซ๊ะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงบุซรอ  กาเดร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงปุญญิสา  ซุ้นสัน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บาราเฮง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายถิรวิทย์  พรหมเกตุ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงสุลดา  สามัน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงอาลีฟะห์  มะหะวี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงอูมัยรอฮ์  กูวะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ป.6 วิทย์ประถม