รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงซากีฟะห์  สามะ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงซุลฟาห์  ซอรอเอะ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงซูรัยยา  วาเลาะ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงซูไรดา  เจ๊ะบือราเฮง โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงตัสนีม  มูซอ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงนูรฮานีฟา  สามะ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงอัสมาด  สาแล๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงอาณียะห์  แวอาแซ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงอานีล  แวเด็ง โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงตักวา  ดีตรีเพชร โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงนูรุลอูลยา  วาแมง โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงบายาน  แฮมา โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กชายมูฮัมหมัดนาอีม  ฮะซัน โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กชายมูฮัมหมัดบูคอรี  สาแม โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กชายมูฮำมัดเนาฟัล  หะยีสาอิ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงราโมณ่า  ยามา โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงอัสวานีย์  หะยีอารง โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงอาซีซะห์  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กชายอาลิฟ  เบ๊าะเต๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงนะดา  การีดะ โรงเรียนบ้านกะรุบี ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงยัสมีน  ยีสาแม็ง โรงเรียนบ้านกะรุบี ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงนินาเดียร์  สามะ โรงเรียนบ้านกะรุบี ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงดายาน่า  จิตรบรรทัด โรงเรียนบ้านมือลอ(มะอาแดอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงพาตีฮะห์  มูซอ โรงเรียนบ้านมือลอ(มะอาแดอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงอานิส  หะมะ โรงเรียนบ้านมือลอ(มะอาแดอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงอาฟาติส  ยามา โรงเรียนบ้านมือลอ(มะอาแดอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงฮูไซฟะห์  ดากอฮา โรงเรียนบ้านมือลอ(มะอาแดอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงตัสณีม  อาบู โรงเรียนบ้านตือเบาะ ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายนัสรูล  ลาเตะ โรงเรียนบ้านตือเบาะ ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงนูรฮาลีซา  สาหาด โรงเรียนบ้านตือเบาะ ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงนูรีซา  ลงซา โรงเรียนบ้านตือเบาะ ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายราอูฟ  ฮามิ โรงเรียนบ้านตือเบาะ ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงซีตีมารีแย  วาเต๊ะ โรงเรียนบ้านตือเบาะ ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงนาซีฟะห์  อาแวบือซา โรงเรียนบ้านตือเบาะ ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงนูรไลลา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านตือเบาะ ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงรุซดา  วอซา โรงเรียนบ้านตือเบาะ ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงรุสมี  อาดำ โรงเรียนบ้านตือเบาะ ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงนภัทร  สุดเสมอใจ โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงพรลภัส  นิลประเสริฐ โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายตักวาร์  อูมา โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงนิอานีซะห์  วาบา โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงนูรฟาเดีย  มาน๊ะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายมัรวาน  ตาเห โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายมูฮัมหมัดอาลีฟ  อาแซ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายมูฮำหมัดซุนนูน  แลมีซอ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายมูฮำหมัดนาอีม  สาวัน โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายมูฮำหมัดเนาฟาลย์  สะแลแม โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงรูสฟาเดีย  รอดิง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายอนัส  เจ๊ะมิง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายอัซรอฟ  ดอเลาะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายอัซร็อฟ  ฮาแว โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายอับดุลกอวี  วามะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงอารูวา  ดูละสะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงอิบตีซาม  สะมะแอ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายอิบาดุลเราฮ์มาน  โซะมะดะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายอิลมัน  ตาเละ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายอีดิลฟิตรี  เหาะมะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายอุษบาน  เจ๊ะเลาะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายจีฮาน  ซอดีส โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายชารีฟ  เจ๊ะมะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงซัรฟาอ์  อาแว โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงต่วนฟิจญเราะห์  มะแตนิง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงต่วนอิซยาน  ตวนปูเตะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงตัสนิม  มาหามะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงนริศรินทร์  สามะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงนัสริน  นิสะนิ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงนาญีฮาน  แนซู โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงนาดา  ยาโกะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงนิสรินทร์  เจ๊ะดอเลาะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงนิสรีน  เบ็ญหมัดอาหลี โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายนิอับดุลวาริซ  นิรีย์ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงนูรชามีมีย์  ดอเล๊าะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงนูรฮัยฟา  มะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงฟาซีรา  โต๊ะพา โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายฟาห์มี  ดอเล๊าะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงฟิรดาวส์  เจ๊ะนิ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงมันนาย์  มอลอ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กชายมูฮัมมัดฟาอิซ  เงาะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กชายมูฮัมหมัดนอีม  ดาโอ๊ะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กชายมูฮำหมัดดานิส  กาเจ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงวันนิศรา  เฮาะมะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กชายวีอาม  มอมอสะเตง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายอับดุลมุบดีย์  สาเหาะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายอับดุลฮากีม  ลูคอ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงอัฟนาน  ตาเห โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายอัฟฟาน  แบเลาะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงอัสมะ  สะมาแอ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงอัสริณดา  กาแมแล โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงอาซียัน  มะเซ็ง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายอามีน  อาลี โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงอามีนะห์  อาลี โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายอินสุริยะ  นวลจันทร์ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายอิลฮัม  ปูเตะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายอิหซาน  โซะสกาแว โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงอีมาน  กาเดร์ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายมูฮัมหมัดดาเนียล  ดีแม็ง โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น