รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  ไชยกุล โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายชารีฟ  มามะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายไซคอิดรุส  รายอลือแฆะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายธนชัย  รัดไว้ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายธีรวัฒน์  จินนะมงคล โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงนีอาม  มะดิง โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงนุฟาเดีย  เจ๊ะดอเล๊าะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงปวีณ์กร  หนูอักษร โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงฟาตีมะห์  ดอคอแย โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายฟ้าประทาน  เพชรบริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายภัทธรเมศติ์  สุรีย์ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายรัชชประภา  หนูชู โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายรัชชานนท์  พุฒิยัติ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงวรรณกร  จิตรอรัญ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายศิวะ  บุญแก้วขวัญ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงศุภิสรา  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงสีตีโรฮานา  เลาะสุรี โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงสุภาวินี  มีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงอาฟีฟา  กายอ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกัลยากร  จิตรอรัญ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงกัสมีรา  มะสาแม โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายคมกริช  พูนขุนทด โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กชายชลกร  ตุดดำ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงซัยรา  ปาแนแจกะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงซัรฟา  ลานง โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงซุลฟา  มามะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงฐิติพร  ทองนุ่น โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงตัสนีม  เด๊ะหะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงทักอักษร  สุจิตร์ธนวัชร โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กชายธนกฤต  รัดไว้ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงธมนภัทร  สกุลจีน โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงนลินี  สีน้อย โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.4 วิทย์ประถม
33 เด็กชายนัศรูล  นิจะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงนาเดียร์  มามะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงนิคัมณี  วาเฮาะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงนิอัสมา  มะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงนุรซารีฟาร์  เจ๊ะแล โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงนูรฟาติน  เจ๊ะแว โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงนูรอัยมี  มะอีลา โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงนูรอารีสา  มะยิ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงนูรูลอีมาน  มะสุกู โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงนูรูลฮูดา  หะยีมูซอ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงนูรูฮูดา  อาราดินิง โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กชายเนติธร  ชนะพาล โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงโนรฮาฟีซัน  อูเซ็ง โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กชายบุคอรีย์  ยีตา โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงเปรมฤดี  รัตนจินดา โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กชายพงศธร  จินนะมงคล โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กชายพิชญางกูล  ไร่สงวน โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงฟาตอนะห์  ยาสะอา โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงฟาราฮ  ตาซา โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงฟูฏัยล์  บือราเฮง โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กชายไฟซอล  มามะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงมูซีรา  ลือบาสูลา โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กชายมูฮัมหมัดอาฟีซาน  แวเด็ง โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายมูฮำหมัดตามีซี  สาแล โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กชายมูฮำหมัดฟาอิส  เจ๊ะอาแซ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กชายมูฮำหมัดอาลีฟ  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงรัตนา  วรรณะวิไล โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงรุสนา  สาและ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงวันฮันนาน  บือราเฮง โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กชายสิทธิกร  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงสิรยากร  ชาตรีวงค์ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กชายอัฟฎอล  มือลอ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงอัลวาณีย์  ดอเลาะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายอัลหะดิษ  ดอเลาะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กชายอัสรี  มะรุดิง โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายอาดีลัน  อาแวบือซา โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงอาฟีนา  อูมา โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายคอยรูลมาลีกี  เจ๊ะเงาะ โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงซัลซาบีลา  เจ๊ะแม โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงต่วนซุลฟา  ตูแวปึนาวา โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายมูฮัมหมัดอัฟฟิต  ซาแมง โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายลุกมัน  หะยีดิง โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงคอลีเยาะ  บือซา โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงนัสรีน  เจ๊ะเย็ง โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงนิรอยฮาน  ดอรอแม โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงนูรฮีดายู  สะอิ โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงบิสมี  มือลี โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กชายฟากิฮ  วอลี โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงอัสมะ  วอลี โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงอาฟะต์  เจ๊ะนุ โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงกูฟัจญ์รา  ตีงี โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงซูไวบะห์  สาเม๊าะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงนิฟาซียะห์  นิยอ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงนูรหะนาณ  เจ๊ะโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงนูรอัฟซาน  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงนูรฮาฟีซัน  กาเด โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงฟาดียา  แมเละ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงซารีดา  ตาเละลีเย๊าะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงนัตตีเราะห์  สะอิ โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงนุรตัสนี  มะเร๊ะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงนุรฟิรดาว  เซ็ง โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงนูรบีลลา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงนูรอีมาน  จิใจ โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงนูรไอนี  กาเด โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.1 คณิต ม.ต้น
97 นางสาวนูรูอีซะห์  เจ๊ะซอ โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงฟิตรียา  มะอิลา โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงมุคไอร์ดา  มาแย โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงอาดีลา  ยะกี โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงอาอีซะห์  แดอีแต โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงนัจมีย์  มะดีบิง โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงนัสริญดา  สะบูดิง โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงนัสรีฟา  ทองคำ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงนาซูฮา  กาเจ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายนาดีม  บาแย โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายนินัซรู  โมง โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงนุรมี  ยายา โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงนุรฮาฟาติน  มูซอ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงนูรฟาซีรา  สาและ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงนูรอัซม๊ะ  เจ๊ะเงาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงนูรอัดณีย์  บูโย๊ะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงนูรอัลฟา  อุดอ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงนูรอาซีรา  ดาโอะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงนูรอามานี  ยามา โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงนูรไอณีย์  สามานะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงนูร์ฮีดายะห์  ซีรอมา โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงบุสรอ  อุมาเจะแต โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงฟาติน  มณีหิยา โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายมุตาซีม  ดะยี โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงวาริสรา  เจะหลง โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงสีตีฟาตีเมาะห์  สีรอมา โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงอวาติ๊ฟ  สาเม๊าะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงอัฟณานร์  นิบง โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงอัยมัน  กะรือมอ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงฮากีมี  ราแดง โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงฮานัน  ขาเดร์ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงฮุสนา  อาแว โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายเกษมศักดิ์  ชูช่วย โรงเรียนวัดร่อน ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงทองทวี  อนุเกตุ โรงเรียนวัดร่อน ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงนฤมล  สองชัย โรงเรียนวัดร่อน ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงภวิษย์พร  อ่องพัฒนกุล โรงเรียนวัดร่อน ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงโยษิตา  รามัญ โรงเรียนวัดร่อน ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงอัสวานี  มามะ โรงเรียนวัดร่อน ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงอารยา  หน่อแดง โรงเรียนวัดร่อน ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายซอลาฮูดีน  สาและ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงนุสรา  กูตงกือเตง โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายฟาเด  สุลง โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายมูอัซซิน  หวังอีน โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงคอซีรอ  สือนิ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงโซเฟีย  วะบังลับ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงโซเฟีย  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงณัสรินดา  ฮาลูมะ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงนดา  แวนิ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงนาเดีย  สาเร๊ะนุ๊ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงนุรอีซาน  อะลีกาซอ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงนูรอาริซา  สาแล๊ะ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงนูรไอนุง  สาและ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงนูฮัยด์  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงอาซียะห์  บาโหะวา โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงอานาตี  อูตง โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงอาแอเสาะ  เจ๊ะดอเลาะ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายฮาเรฟ  เจ๊ะยอ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายกษิเดช  ปอสุวรรณ โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายขจรเกียรติ  แพทย์ศรี โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงเขมจิรา  เอนกรัตน์ โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายชโยดม  แดงเอียด โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงช่อชฎา  สารวิทย์ โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงชุติมา  ทองผาเสาวภา โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงธนัชชา  ชูไชย โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงน้ำเพชร  ยอดละเอียด โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงนิศารัตน์  ไชยยาว โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายภูมิพัฒน์  จับจันทร์ โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายซาลาม  ลาเต๊ะ โรงเรียนบาโงสะโต ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายนิอากิฟ  บอตอ โรงเรียนบาโงสะโต ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายนิอามีรีน  นิยอ โรงเรียนบาโงสะโต ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงฟัตมี  วาเงาะ โรงเรียนบาโงสะโต ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายมูฮำหมัดโซเฟียน  อูมา โรงเรียนบาโงสะโต ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายซิลมาน  ลาเต๊ะ โรงเรียนบาโงสะโต ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงนาอีฟ  ตีงี โรงเรียนบาโงสะโต ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงนูรฟาเดีย  เปาะนิ โรงเรียนบาโงสะโต ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายอับดุลวาริส  กาเซ็ง โรงเรียนบาโงสะโต ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายฮัมดาม  แมเร๊าะ โรงเรียนบาโงสะโต ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงนัสรี  แวหะยี โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายมูฮำหมัดอาซีซี  หะยีมะลาเด็ง โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายสุกรี  แวหะยี โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงซัลวา  อายีอาแว โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงซูฮายลา  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงนารีมาน  แซะมามุ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงนาวาตี  มะลาเซ็ง โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงนินาซูฮัน  นิมุ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงนูรอาบีมาร์  หะยีมะแซ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงนูรฮาซามี  วาเต๊ะ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงนูรฮาญาณา  กาจิ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงนูรูลฮูดา  ต่วนบอสู โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงโนรไฮฟา  บาเย๊าะกาเร๊ะ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงฟาตอนะ  วาเต๊ะ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงมารีน่า  บือราเฮง โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงมุสลีมะห์  เจ๊ะดอเลาะ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายมูฮำหมัดซาฟิก  กล้วยแก โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายมูฮำหมัดฟิรมาน  โต๊ะแม โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงสีตีมาเรียม  กะราสี โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงสุไรนี  เต๊ะ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ม.1 คณิต ม.ต้น
194 นายอัสรัน  ปูเต๊ะ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงอัสวาณี  บาแย โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายอานัส  เด็งนามอ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงอานีตา  รอมะ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงอาอีละห์  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายอิหม่าม  โต๊ะเฮง โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงฮานีฟา  วาด๊ะ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายนิอับดุลเลาะ  หนิกือจิ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงนุรการีซา  ดิง โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายอับดุลรอฟูร  ยามา โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงฮณาญ  เบ็ญต่วนฮารูน โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงซอลีฮะห์  บูรอแมง โรงเรียนบ้านสิโป ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงซัลซาบีลาห์  ซาและ โรงเรียนบ้านสิโป ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายซูฮันรี  จารง โรงเรียนบ้านสิโป ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงเซาญาน  โต๊ะหน๊ะ โรงเรียนบ้านสิโป ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กชายฌีรีณ  มะโซ โรงเรียนบ้านสิโป ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงนัจมีย์  มะโด๊ะ โรงเรียนบ้านสิโป ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กชายนัสรูน  ตาเละ โรงเรียนบ้านสิโป ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงนาบีล๊ะห์  เจ๊ะโซะ โรงเรียนบ้านสิโป ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงนูรณาวาร์  สามะนิ โรงเรียนบ้านสิโป ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงนูรอัฟฟะห์  บินมามะ โรงเรียนบ้านสิโป ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงนูรอัยนี  อาลี โรงเรียนบ้านสิโป ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงนูรฮาฟาติน  สาและ โรงเรียนบ้านสิโป ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงนูรฮาฟีฟะห์  ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านสิโป ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงบิลกีส  และ โรงเรียนบ้านสิโป ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงฟาฆีตะห์  ต่วนยูละ โรงเรียนบ้านสิโป ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงฟารีณี  หะยีบีดิง โรงเรียนบ้านสิโป ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงมูนีร  บือราเฮง โรงเรียนบ้านสิโป ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายมูฮัมมัดอัลอามีน  อุทธิยา โรงเรียนบ้านสิโป ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กชายมูฮัมหมัดซุรฟัน  ซีโปสาและ โรงเรียนบ้านสิโป ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายอดิลัน  หะยีเจ๊ะเด็ง โรงเรียนบ้านสิโป ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงอัซญาน  ปะดอ โรงเรียนบ้านสิโป ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายอับดุลฮากิม  สาแม โรงเรียนบ้านสิโป ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงอาทิตย์ยา  แลรอซา โรงเรียนบ้านสิโป ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายอาฟาฟ  เงาะ โรงเรียนบ้านสิโป ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงอิสมีฮัน  ลีตาเละ โรงเรียนบ้านสิโป ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงฮัศลินดา  ฮะ โรงเรียนบ้านสิโป ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงฮุษณา  เจ๊ะดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านสิโป ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงฮิลวาณา  ยามาดีบุ โรงเรียนบ้านสะโล ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงฮานีซาห์  ดือราแม โรงเรียนบ้านสะโล ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงซีตีอามีนะห์  มะเส็ง โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายมูฮัมหมัดฟิตรี  มีนา โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงวรนุช  อาแว โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายอัฟนาน  มูซอ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงซอลีฮ๊ะ  เงาะมูซอ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงซัลวา  สาและ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงซาลีฮา  หาเก็ง โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายซุลกิฟลี  ตููแวลอ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงซุลฟา  ดือรามะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงซูฮัยลาวาตี  มูฮิ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงณัฐรินทร์  ไชยเดช โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงนัสรินทร์  เจ๊ะตู โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายนิกูซัยฟู  ินิเซ็ง โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงนุรอาตีกะห์  บีรู โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงนุรุลาดาวียา  เจะมะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงนูรลีลี  สาแม โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงนูรอัฟรีนา  อาแวกือจิ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงนูรอาวาฏิฟ  ยาการียา โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงนูรอีมาน  สาเร๊ะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงนูรฮาม  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงนูรฮายาณีย์  วาแฉะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงนูรฮีมาณี  ยะปา โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงนูรุฮีมาน  ลาเตะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงนูรูลอัฏฟาลร์  เจ๊ะและ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายฟาดีลุดดีน  ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงฟาตีมะห์  บีรู โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายฟาอิส  เจ๊ะแน โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงมารีนิง  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายมูฮัมมัดอารีฟีน  มะดิเย๊าะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  ดือราแม โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายมูฮำหมัดฟิรเดา  สาและ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงรอกีเยาะ  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงรอดียา  หาเก็ง โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงรอฮานา  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายอนัส  อารง โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงอัยรินทร์  โรจนภาพงศ์ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงอัสมะ  หะรงค์ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายอาฟัยต์  บองออาแซ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายอามาน  อาบู โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายอามีรุดีน  บีรู โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงอิบตีซาน  อาแวยอรอ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงฮาซานะห์  ดือราแม โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายฮาร์กีนีน  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงฮารีฟา  ใจกว้าง โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายฆอรฟะห์  มะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.4 คณิตประถม
279 เด็กชายนัสรูดีน  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงนูรฟัฎรีณีย์  มะและ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายมูฮัมหมัดฆอยรู  เจ๊ะแม โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.5 คณิตประถม
282 เด็กชายมูฮัมหมัดฟัจรี  ดือเร๊ะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.5 คณิตประถม
283 เด็กชายริฟอัตร  มะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงซูวัยบะห์  บูเก๊ะเจ๊ะลี โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงนูรฟารีชา  มีเหาะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงนูรวัยดา  เจ๊ะดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงนูรีฮัน  วาหะมะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายฟัครูดีน  สาและ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  อวนสินธู์ โรงเรียนผดุงมาตร ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงซอบารียะห์  สะมะแอ โรงเรียนผดุงมาตร ป.5 คณิตประถม
291 เด็กหญิงณิชากร  เกื้อทอง โรงเรียนผดุงมาตร ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงนูรฟาเดีย  อาแว โรงเรียนผดุงมาตร ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงฟาดีล๊ะ  ยูโซ๊ะ โรงเรียนผดุงมาตร ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายมูฮำหมัดฮาฟิต  บือราเฮง โรงเรียนผดุงมาตร ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงรุสมี  ยูโซะ โรงเรียนผดุงมาตร ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงสุนิสา  มะสาและ โรงเรียนผดุงมาตร ป.5 คณิตประถม
297 เด็กชายอัครินทร์  แวอุเซ็ง โรงเรียนผดุงมาตร ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายอับดุลรอฟา  เยื้อหนูซ.ส์ โรงเรียนผดุงมาตร ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงอารีฟี  อูมา โรงเรียนผดุงมาตร ป.5 คณิตประถม
300 เด็กหญิงอาวาตีฟ  ดอเลาะ โรงเรียนผดุงมาตร ป.5 คณิตประถม
301 เด็กหญิงซาฟีรา  มามุ โรงเรียนผดุงมาตร ม.3 คณิต ม.ต้น
302 นางสาวซูนีรา  เจ๊ะเงาะ โรงเรียนผดุงมาตร ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงโซฟียา  เจ๊เหง๊าะ โรงเรียนผดุงมาตร ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงนารียา  บอสู โรงเรียนผดุงมาตร ม.2 คณิต ม.ต้น
305 นายนิยาลานี  บอสู โรงเรียนผดุงมาตร ม.3 คณิต ม.ต้น
306 นางสาวนูรูลไอซ์  อาแวจิ โรงเรียนผดุงมาตร ม.3 คณิต ม.ต้น
307 นายมูฮำหมัดเซาฟี  หะยีมะเซ็ง โรงเรียนผดุงมาตร ม.3 คณิต ม.ต้น
308 นางสาวรอซีฟัซ  สาอิ โรงเรียนผดุงมาตร ม.3 คณิต ม.ต้น
309 นางสาวรุสนีดา  ยูโซะ โรงเรียนผดุงมาตร ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงฮาลีเม๊าะ  ยะโก๊ะ โรงเรียนผดุงมาตร ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงซัลวานี  อาแวยอ โรงเรียนผดุงมาตร ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงซูเฟีย  มะ โรงเรียนผดุงมาตร ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงดาซาลิณี  อาแซ โรงเรียนผดุงมาตร ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงนูรซาวาตึ  บุญญา โรงเรียนผดุงมาตร ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงนูรยีฮัน  สาแมง โรงเรียนผดุงมาตร ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงฟิรดาว  หาเก็ง โรงเรียนผดุงมาตร ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงอัมณีย์  คงแก้วท่าช้าง โรงเรียนผดุงมาตร ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงซูไฮลา  เจะแต โรงเรียนบ้านยานิง ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงนิโซเฟีย  ราพู โรงเรียนบ้านยานิง ป.5 คณิตประถม
320 เด็กหญิงนูรฮัยฟา  สาเมาะ โรงเรียนบ้านยานิง ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงฟีรรียาล  ปูเตะ โรงเรียนบ้านยานิง ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายมูหัมมัดอิฟฟาน  ดอฮะ โรงเรียนบ้านยานิง ป.4 คณิตประถม
323 เด็กชายริดวาน  วี โรงเรียนบ้านยานิง ป.4 คณิตประถม
324 เด็กชายอาลีฟ  แยนา โรงเรียนบ้านยานิง ป.4 คณิตประถม
325 เด็กชายฮีลมาน  สะแลแม โรงเรียนบ้านยานิง ป.5 คณิตประถม
326 เด็กชายซอลีฮีน  มะดือเระ โรงเรียนบ้านยานิง ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายซูกิฟลี  อูมา โรงเรียนบ้านยานิง ม.1 คณิต ม.ต้น
328 นางสาวซูไลกา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านยานิง ม.3 คณิต ม.ต้น
329 นางสาวมายารีนา  มามะ โรงเรียนบ้านยานิง ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายมูฮัมหมัดอีรฟาน  สุหลง โรงเรียนบ้านยานิง ม.1 คณิต ม.ต้น
331 นางสาวแวซันตรีว่าตี  อาแว โรงเรียนบ้านยานิง ม.3 คณิต ม.ต้น
332 นางสาวสุไบดะห์  เจ๊ะมูดอ โรงเรียนบ้านยานิง ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายอัรฮัม  ยูโซะ โรงเรียนบ้านยานิง ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายอิสกันดาร์  สาเร๊ะ โรงเรียนบ้านยานิง ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงกูมาเรียม  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านยานิง ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงมาเรียม  มามะ โรงเรียนบ้านยานิง ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงรอฮีมะห์  ปูลา โรงเรียนบ้านยานิง ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงอานีตา  สุหลง โรงเรียนบ้านยานิง ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงอานีตา  เจ๊ะแล โรงเรียนบ้านยานิง ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงอามีนะห์  แยนา โรงเรียนบ้านยานิง ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงซัลวา  วาเต๊ะ โรงเรียนบ้านโคก ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงซูรียานา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านโคก ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงนูรอนีฟา  โดส โรงเรียนบ้านโคก ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงนูรไอซะห์  วาเต๊ะ โรงเรียนบ้านโคก ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงนูรไอนิง  วานอ โรงเรียนบ้านโคก ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายสับรี  สาและ โรงเรียนบ้านโคก ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงสีตีฮาจาห์  เจะอาลี โรงเรียนบ้านโคก ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงอานาตาชา  สะแลแม โรงเรียนบ้านโคก ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงอาอีซะห์  แมเราะห์ โรงเรียนบ้านโคก ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงฮีดาย๊ะห์  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านโคก ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายซอลาฮุดดีน  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านโคก ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายไซยิดอิรฟาน  เจะอุมา โรงเรียนบ้านโคก ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงนูรฟามีซัน  แยนะ โรงเรียนบ้านโคก ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงนูรฮายะห์  หนิมะ โรงเรียนบ้านโคก ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงนูรูลอัลฟา  ปิ โรงเรียนบ้านโคก ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงพาตือมา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านโคก ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กชายมุคลิสห์  มะแซ โรงเรียนบ้านโคก ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายมูฮำหมัดนากิบ  คอร์แด โรงเรียนบ้านโคก ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายอับดุลมูฮัยมิน  เจ๊ะอาแซ โรงเรียนบ้านโคก ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายอาลี  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านโคก ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงเอมีเลีย  สะมะแอ โรงเรียนบ้านโคก ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงนูรฟาตีย๊ะห์  มามะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.5 คณิตประถม
363 เด็กหญิงนูรอีซะห์  สาเม๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.5 คณิตประถม
364 เด็กหญิงมาเรียม  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.5 คณิตประถม
365 เด็กชายอัรฮัม  มะลี โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงอาริสมี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.6 คณิตประถม
367 เด็กหญิงฮูซัยฟะห์  สานิ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.6 คณิตประถม
368 นางสาวจัลวาตีย์  เจ๊ะนิ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงซูรีนา  เจ๊ะแล โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงซูลฟา  อารี โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงนุรดีนี  ดอแม โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ม.2 คณิต ม.ต้น
372 นางสาวนูรมีย์  แบเล๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงนูรอีมาน  เจ๊ะโด โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายฟุรกอน  หะยีกาเล็ง โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ม.1 คณิต ม.ต้น
375 นายมูฮัมหมัดไพศอล  วาเลาะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายมูฮัมหมัดฮัยกา  บือซา โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงรอสาดา  สาเม๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงรุสณี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงนายูวา  หะยีดือเร๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงนูรอัศมาณีย์  เจ๊ะดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงนูรอาซีกีน  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงนูรอามาลิน  สาและ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงนูรูลซาฟีกา  ยะปา โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงนูรูฮาซมาดียะห์  นอรอเอ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงยูรีฟา  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงศอฟียะห์  หะยีดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงอัยซ๊ะห์  แวจิ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงอัสวาณี  กุโน โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงอัสวาณี  สะอารี โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายซีรอยุดีน  แวดือราแม โรงเรียนราชประสงค์ ป.4 คณิตประถม
391 เด็กหญิงโนรฟาดีละห์  ต่วนดาโอ๊ะ โรงเรียนราชประสงค์ ป.5 คณิตประถม
392 เด็กชายแวอิสฮัก  มะเล๊าะ โรงเรียนราชประสงค์ ป.4 คณิตประถม
393 เด็กหญิงสูมัญยา  มะแซ โรงเรียนราชประสงค์ ป.4 คณิตประถม
394 เด็กชายอัฮมัด  แวดือราแม โรงเรียนราชประสงค์ ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงซีตีคอดีเย๊าะ  ยูโซ๊ะ โรงเรียนราชประสงค์ ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงนารีมะ  ทองมา โรงเรียนราชประสงค์ ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  เต๊ะตานี โรงเรียนราชประสงค์ ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงมัรยัม  เจ๊ะแม โรงเรียนราชประสงค์ ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายอับดุลฮาเล็ม  เย๊ะ โรงเรียนราชประสงค์ ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงอูมิลอัสริน  วาจิ โรงเรียนราชประสงค์ ป.6 วิทย์ประถม