รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกิติศักดิ์  จันทร์หอม โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงเกศสกุลวรรณ  ผลาไวย์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายเกียรติกมล  มะลิต้น โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงจิรภิญญา  คชยาพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญต่อ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงจิรภิญญา  เสนานนท์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงจิรัชยา  โยธี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงฉัตรชนก  ทองงอก โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงชลิดา  ลื้อเพ็ง โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงฐิติวรดา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายณัฐวุฒิ  สมปัก โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงธนวรรณ  พลหาญ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายธนศักดิ์  พวงอนันต์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงนริศรา  โฉมงาม โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงนิสาชล  บุญดก โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงปัทมาพร  มหาวัน โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  พิมพ์หนู โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงภัทรพร  อารีย์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายภาวัช  วรรคสังข์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงภาสินี  บำเพ็ญ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงมนัสชนก  คำภาแก้ว โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงรินท์นิตา  จันทวี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงรินรดา  ขนทอง โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายวัชรพล  บุญทูน โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายวิชชากร  พาพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงวิยะดา  ปัตตัง โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  สระแก้ว โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงศศิธร  เหมือนเหลา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงศิริยาภรณ์  พรมลาย โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายศิวกร  อ้วนใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายศุภณัฐ  พุ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงอภิญญา  แสงเดช โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงอัจชาวดี  นามบุญตรี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงอัณณ์ญาดา  สุริโย โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงอิสสริยาภรณ์  จำปาศรี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงกนกขวัญ  สายทิพย์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงกมลเพชร  รัตนะ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายกรกฏ  เตชะคำภู โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงกรกนก  สอนลัทธิพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายกฤตภาส  เหล่าหมวด โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เชยชิต โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายจิรภัทร  จันทกาญจน์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายจิรายุ  อาภรศรี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายเจนวิทย์  พนากานต์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงเจริญพร  มณีสาย โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงชนิดา  แสนโคตร โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงชวพร  ชารีรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงชัญญา  บริพัตร์โชคชัย โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงชิดชนก  พันธุ์บุปผา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายชุติพนธ์  ภาเรือง โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายโชคประเสริฐ  กัลยะลา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายโชคอัษฎาวุธ  สระแก้ว โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายไชยฏุลา  ไชยนามน โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงฐานิตา  สารพัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  เหล่าแก้ว โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายณัฐพงษ์  เพ็งธรรม โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายณัฐภูมิ  นะโส โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายณัฐวุฒิ  ภักดีล้น โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงณิชกุล  นามแก้ว โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงดวงกมล  ไชยฤทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายดุริยะศิลป์  ทองคำ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายทฤษฎี  ลาทอง โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงธรชญาน์  สุภโกศล โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายธันวา  ชิณโชติ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงธิดารัตน์  มนูญญา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงธิติมา  เสนานนท์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายนาราวินท์  เฟื่องโพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงบัณฑิตา  มลิลา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงบุญญาภา  บุญช่วยแล้ว โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงบุณณภาณัฏฐ์  อบมาพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงปรียาภรณ์  เลือดไทย โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงปวันรัตน์  บาทสุวรรณ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงปาลิตา  บัวผัน โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงปิยพร  พิมา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายปุญญภัทร  พากเพียร โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายปุลพัชร์  แสงหิรัญ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงเปรมยุดา  ม่วงเลี่ยม โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายพงศกร  บุญรมย์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงพัชราภา  จันทร์ถอด โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงพิชญธิดา  สุวรรณะ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงพิชญาภา  ภูมิพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  บุญประชุม โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กชายพิธธรรม  สมใจ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ขจรฤทธิ์อนันต์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  แก้วมั่น โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายภูริทัศน์  จันทร์ทอง โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงเมธาพร  สมภักดี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายรัฐวัฒน์  โพธิ์ขาว โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายฤทธาคนี  อิ่มพรมราช โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงลภัสรดา  บุญชื่น โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงวนิษา  โพธิวัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงวรรณวิสา  ทองงอก โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงวรัญญา  บรรเลง โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงวราภรณ์  สายวัน โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายวัชรชัย  บัวดก โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายวันชนะ  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงวิมุตติยา  ผลานันต์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงศิรินธร  บุญไว โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงศิริรัตน์  วงษาราช โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงศิวปรียา  บุญรมย์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายสรวิชญ์  กัญญาพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงสร้อยสุดา  บัวสด โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงสิรินรัตน์  มิตรชอบ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงสิริวิมล  ตัดโท โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายสุกลวัฒน์  พลหาญ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงสุภัสสรา  สุวะจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงสุภาวดี  ตนสุขขา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงสุภาวดี  มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงสุมิตตา  สาโพธิ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงอมรรัตน์  พินโย โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงอรัญญา  เฉลิมวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงอสมา  ใจเพียร โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงอารญา  จงภู่ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายชินวัตร  ทินโนรส โรงเรียนบ้านป่าโมง ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายนพรัตน์  สีอินทร์มน โรงเรียนบ้านป่าโมง ม.1 คณิต ม.ต้น
116 นางสาวนราวรรณ  บุษบา โรงเรียนบ้านป่าโมง ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงพิจิตรา  ลาภมาก โรงเรียนบ้านป่าโมง ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงพิชญาพร  ตรีเกษม โรงเรียนบ้านป่าโมง ม.2 คณิต ม.ต้น
119 นายรติพงษ์  ดวงศรี โรงเรียนบ้านป่าโมง ม.3 คณิต ม.ต้น
120 นางสาววิภารัตน์  คลังทอง โรงเรียนบ้านป่าโมง ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงแสนแก้ว  สิทธิโชค โรงเรียนบ้านป่าโมง ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงกรรณิการ์  อรอินทร์ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายกันต์เกรียงไกร  หงษ์วิเศษ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงเกียรติกูล  โสภา โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงขวัญข้าว  สุระนา โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงทัศนีย์  หอมสมบัติ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายธนกฤษ  กัญญาชาติ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายธวัชชัย  นวลเปล่ง โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายปกรณ์  พานิช โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายพงศธร  สีมาทอง โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงพัชราภรณ์  แพงยา โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงพิมพกานต์  พิเดช โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  บุลารัตน์ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายพีรภาส  โสภา โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงวนิดา  นันทะสาร โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงวรรณิสา  ประทุม โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงศรันญา  สีทา โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงสู่ขวัญ  สุระนา โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงอำไพพร  โสภา โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ป.6 คณิตประถม
140 นางสาวกนกวรรณ  ประทุม โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงฌิชนก  โคตตัสสา โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายธวัชบวร  พุทธาทร โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ม.1 คณิต ม.ต้น
143 นางสาวนิพาดา  นามลักษ์ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงนิภาพรรณ  ภาหวัน โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงประทานพร  ศรีมงคล โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงปัณฑิตา  นาคสระเกษ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงปิยะธิดา  สาลี โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงพัชรีภรณ์  แพงศรี โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงไพรจิตรา  เสนา โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงวราทิพย์  ขันทา โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงศิริณญา  พาสง่า โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ม.1 คณิต ม.ต้น
152 นางสาวศิริรัตน์  ถะเกิงสุข โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายสมภาร  ละทะโล โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ม.2 คณิต ม.ต้น
154 นายสุนทร  ไชยสน โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงอภิญญา  ศรีทา โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงกวินตรา  ขันทา โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงกีรติกร  ศรีบัว โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงณัชชา  ศรีโกศล โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงทานตะวัน  จันทร์เลื่อน โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงทิพวรรณ  คำศรีสุข โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงเบญญาพร  การสมพรต โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายพงศธร  พิบูลย์พงษ์ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงพิชญาภา  วรรณสันต์ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงพิมนภา  จันดาลุย โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงมณีรัตน์  น้อยสวาท โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงมนัญชยา  ใจยินดี โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงมาริษา  แพงศรี โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงวรัทยา  วงค์นามเถาว์ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงวราภรณ์  บุญเรือง โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงวรินทิรา  ขันทา โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงวินิดตา  แพงศรี โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ศรีจำปา โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายอติวิชญ์  ประกอบศรี โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงเอมิสตรา  ผาลัง โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงอชิรญา  ดำริห์ โรงเรียนเวตวันวิทยา ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงกนกพิชญ์  จันทร์พวง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงปาลิตา  สารพัฒ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงปุณณิศา  พละโย โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงพรเพ็ญ  เเสวงศรี โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงวรัญญ์รัตน์  คำทา โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงวราภรณ์  น้อยสี โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงวริศรา  นุชนารถ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงกนกวรรณ  นาคนวล โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงชญาดา  จำรัสกุล โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงญาณภา  พาเจริญ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงดาววล้ญช์  สุปัญญา โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายธนพงษ์  ไชยสนธ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงนริศรา  ทุมมา โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงปิยะพร  ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายพณิชพล  เสาเวียง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงอุไร  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ชาภักดี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ผ่านพิเคราะห์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงทิพรัตน์  อ่อนสี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายนนทกร  แพนศรี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญทรง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงเสาวภา  ศรีกุลวงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายกรภัทร์  บัวสด โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายกันทพัฒน์  กันยาพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายกิตติพงศ์  แสนทอง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายไกรวิทย์  มีทา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายจิรพัส  รักโคตร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายจิรภาส  รักโคตร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายจีระพงศ์  อ่อนขันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงเจนจิรา  ญารักษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายทวีเดช  อนุวรรณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงทอฟ้า  เทศพานิชย์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงธัญญารัตน์  รักโคตร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายธีรเดช  รัตนศรี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงนริศา  แสนหาญ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงปราณปรียา  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงปริตา  แผ่นคำ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงปรินลมัย  สายโสภา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายพัทธนันท์  วงษ์หมี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงภัทรรินทร์  กอคูณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายภูริ  พรชัย โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายฤทธิ์เดช  มินาผล โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายวิชยุตม์  พิพัฒน์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงสายชล  พุ่มแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงสุมิตรา  ทิพเนตร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญสนิท โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายอนุรักษ์  ประดับวงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงอริศราพร  บืนยิ่ง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงอลิสา  ทรารมย์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงณัฐวดี  เดชะคำภู โรงเรียนบ้านนาแก ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายก่อศักดิ์  วรสิงห์ โรงเรียนบ้านโนน ป.5 คณิตประถม
227 เด็กชายกิตษกร  บุญส่ง โรงเรียนบ้านโนน ป.5 คณิตประถม
228 เด็กชายชัยพัฒน์  ตะนะสุข โรงเรียนบ้านโนน ป.5 คณิตประถม
229 เด็กชายกฤษฎา  จำปาเต็ม โรงเรียนบ้านโนน ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายชัยพล  หลายเตื่อย โรงเรียนบ้านโนน ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายธนพล  อนุลุน โรงเรียนบ้านโนน ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายธนาวัฒน์  พิกุลทอง โรงเรียนบ้านโนน ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงธัญพิชชา  ตะนะสุข โรงเรียนบ้านโนน ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงรสสุคนธ์  สมอินทร์ โรงเรียนบ้านโนน ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายสิริวากรณ์  ทองไสล โรงเรียนบ้านโนน ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายนคินทร์  ทาแหวะ โรงเรียนบ้านป่าพอก ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงพิชญา  กำพุธ โรงเรียนบ้านป่าพอก ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายเอกวุฒิ  คำศรีสุข โรงเรียนบ้านป่าพอก ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงกัลยา  บัวใหญ่ โรงเรียนบ้านป่าพอก ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายชวัลวิทย์  โทบุดดี โรงเรียนบ้านป่าพอก ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงปณิตา  ตามแต่รัมย์ โรงเรียนบ้านป่าพอก ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายปัญญากร  ตัดโท โรงเรียนบ้านป่าพอก ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงปุณรดา  ภูริกิตติธัช โรงเรียนบ้านป่าพอก ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายภูริช  สามิโส โรงเรียนบ้านป่าพอก ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงหิรัณยา  พรมโต โรงเรียนบ้านป่าพอก ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงกชพร  พุทธเกต โรงเรียนบ้านยางกลาง ป.4 คณิตประถม
247 เด็กหญิงเกวลิน  นามณีย์ โรงเรียนบ้านยางกลาง ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงขวัญจิรา  ปุณประวัติ โรงเรียนบ้านยางกลาง ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงชุติอร  กุลอนงค์ โรงเรียนบ้านยางกลาง ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงณัฏฐิติมา  สกุลโกน โรงเรียนบ้านยางกลาง ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงศุภกร  สารพงษ์ โรงเรียนบ้านยางกลาง ป.4 คณิตประถม
252 เด็กชายอัฑฒ์ธีรัตม์  คะณะพันธ์ โรงเรียนบ้านยางกลาง ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายกิตติศักดิ์  บุตรบุราณ โรงเรียนบ้านหนองแปก ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงจิรภิญญา  สีมอม โรงเรียนบ้านหนองแปก ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายฉัตรตะวัน  กุตโต โรงเรียนบ้านหนองแปก ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงชญานันท์  สุวะจี โรงเรียนบ้านหนองแปก ป.5 คณิตประถม
257 เด็กชายชินวัฒน์  ยะราช โรงเรียนบ้านหนองแปก ป.5 คณิตประถม
258 เด็กชายณัฏฐภัทร  ภักดีล้น โรงเรียนบ้านหนองแปก ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงณัฐชญา  คงศิริ โรงเรียนบ้านหนองแปก ป.4 คณิตประถม
260 เด็กชายณัฐชัย  นนท์ศิริ โรงเรียนบ้านหนองแปก ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายดุสิต  นามศรี โรงเรียนบ้านหนองแปก ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงนภาพร  สุวรรณ โรงเรียนบ้านหนองแปก ป.4 คณิตประถม
263 เด็กหญิงนิตยา  ดาวเรือง โรงเรียนบ้านหนองแปก ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงปาริตา  สุทนัง โรงเรียนบ้านหนองแปก ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงปิยะนุช  ดาสี โรงเรียนบ้านหนองแปก ป.5 คณิตประถม
266 เด็กชายปุณณภพ  คันธจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองแปก ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงพิชญาภา  จะโลนา โรงเรียนบ้านหนองแปก ป.5 คณิตประถม
268 เด็กชายพิชญุตม์  คำทองเที่ยง โรงเรียนบ้านหนองแปก ป.5 คณิตประถม
269 เด็กหญิงมิรันตี  เกษฎางคศรี โรงเรียนบ้านหนองแปก ป.4 คณิตประถม
270 เด็กหญิงสราภรณ์  พรมวิหาร โรงเรียนบ้านหนองแปก ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงสุกัญญา  เมืองกลาง โรงเรียนบ้านหนองแปก ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายอนันต์  เกื้อกูล โรงเรียนบ้านหนองแปก ป.5 คณิตประถม
273 นางสาวจินตภา  รัตโน โรงเรียนบ้านหนองแปก ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงจิรวรรณ  พรมหอม โรงเรียนบ้านหนองแปก ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายชัยชนะ  พูลเฉลียว โรงเรียนบ้านหนองแปก ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายธวัชชัย  โพธิไชย โรงเรียนบ้านหนองแปก ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงธัญพิมล  คำเพราะ โรงเรียนบ้านหนองแปก ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงนฤมล  สุวรรณ โรงเรียนบ้านหนองแปก ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงประภัสสร  ตั้งใจ โรงเรียนบ้านหนองแปก ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงแฟนซี  มีคูณ โรงเรียนบ้านหนองแปก ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายลภัสยศ  ภูถวิล โรงเรียนบ้านหนองแปก ม.2 คณิต ม.ต้น
282 นางสาววรรนิภา  นนท์ศิริ โรงเรียนบ้านหนองแปก ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงวันอาสาฬห์  อุดรพูล โรงเรียนบ้านหนองแปก ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงศิวปรียา  สุภากร โรงเรียนบ้านหนองแปก ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงสุธิดา  ตุละโก โรงเรียนบ้านหนองแปก ม.1 คณิต ม.ต้น
286 นางสาวอรปรียา  ศรีสุพรรณ์ โรงเรียนบ้านหนองแปก ม.3 คณิต ม.ต้น
287 นางสาวอริสรา  ไชยรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองแปก ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชาย้กิตติพงษ์  อินตะตัน โรงเรียนบ้านหนองแปก ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กชายจิรวัฒน์  แก้วสุข โรงเรียนบ้านหนองแปก ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงณัฐชนัน  คงศิริ โรงเรียนบ้านหนองแปก ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงทิพวรรณ  ธรรมพร โรงเรียนบ้านหนองแปก ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายนิรพันท์  จะโลนา โรงเรียนบ้านหนองแปก ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงโบ  ชัยสงคราม โรงเรียนบ้านหนองแปก ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  สาทำโล โรงเรียนบ้านหนองแปก ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายพัชรพล  วงษ์คำ โรงเรียนบ้านหนองแปก ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายพีระพล  จันทะนา โรงเรียนบ้านหนองแปก ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงวารี  คำอดุลย์ โรงเรียนบ้านหนองแปก ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงศศิธร  สายคูณ โรงเรียนบ้านหนองแปก ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงอารญา  คูณดี โรงเรียนบ้านหนองแปก ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายอิศราเมษ  คันธะเนตร โรงเรียนบ้านหนองแปก ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  วงศ์กระจ่าง โรงเรียนบ้านนาแคน ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ยาเลิศ โรงเรียนบ้านนาแคน ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายแทนคุล  ยาเลิศ โรงเรียนบ้านนาแคน ป.4 คณิตประถม
304 เด็กชายธีรเดช  แท่นคำ โรงเรียนบ้านนาแคน ป.6 คณิตประถม
305 เด็กหญิงภัคภัสสร  ลือเดช โรงเรียนบ้านนาแคน ป.5 คณิตประถม
306 เด็กชายราชินทร์  วุฒิยา โรงเรียนบ้านนาแคน ป.4 คณิตประถม
307 เด็กชายวาคิม  ชไนเดอร์ โรงเรียนบ้านนาแคน ป.4 คณิตประถม
308 เด็กชายเอกราช  สร้อยสูงเนิน โรงเรียนบ้านนาแคน ป.4 คณิตประถม
309 เด็กหญิงชญานุช  บัวใหญ่ โรงเรียนบ้านนาแคน ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงนิตยา  มาคำ โรงเรียนบ้านนาแคน ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงปรัชดา  สีหาเทพ โรงเรียนบ้านนาแคน ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงยุวาณี  สุระพล โรงเรียนบ้านนาแคน ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  คำศรี โรงเรียนบ้านนาแคน ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงสุมิตรา  พรมวงษ์ โรงเรียนบ้านนาแคน ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงจันทราวดี  จันทร์เหลือง โรงเรียนบ้านห้วยทราย ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ไชยเศษ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงชนันธร  พลอยมุข โรงเรียนบ้านห้วยทราย ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายดวงสิทธิ์  โสวะพันธ์ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ป.5 คณิตประถม
319 เด็กหญิงนิตยา  ปริหา โรงเรียนบ้านห้วยทราย ป.4 คณิตประถม
320 เด็กชายพิทักษ์  จันทร์เหลือง โรงเรียนบ้านห้วยทราย ป.4 คณิตประถม
321 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เพียะวงศ์ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ป.4 คณิตประถม
322 เด็กชายเพชรพงศ์  ศรีวัชร์จารุธร โรงเรียนบ้านห้วยทราย ป.5 คณิตประถม
323 เด็กหญิงวรรวิสา  ดารัตน์ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายศรันย์ภัทร  หงษ์ไชยคำ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ป.4 คณิตประถม
325 เด็กหญิงศศิกานต์  บุดดาโจม โรงเรียนบ้านห้วยทราย ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงสมใจ  วงษ์ธนู โรงเรียนบ้านห้วยทราย ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงจิรัชญา  สินสาตร โรงเรียนบ้านห้วยทราย ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงจุติพร  ไชยเศษ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายตุลยวัตร  จันทะเจียด โรงเรียนบ้านห้วยทราย ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงปุณยนุช  จรรยากรณ์ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายสมพล  จันทร์เหลือง โรงเรียนบ้านห้วยทราย ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงจิราพัชร  กำปั่น โรงเรียนบ้านห้วยทราย ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงนภัสสร  จารุกาล โรงเรียนบ้านห้วยทราย ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงนวนันท์  ล่ามกระโทก โรงเรียนบ้านห้วยทราย ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงมาริสา  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงวินิดา  ทะศรี โรงเรียนบ้านห้วยทราย ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงสุดารัตน์  คำศรี โรงเรียนบ้านห้วยทราย ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงอรอนงค์  ศรีพุด โรงเรียนบ้านห้วยทราย ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงนัชญาพร  วรรณทอง โรงเรียนบ้านป่าสน ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงสุดารัตน์  จุไร โรงเรียนบ้านป่าสน ป.5 คณิตประถม
341 เด็กชายจารุกิตติ์  กองปาน โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก ป.6 คณิตประถม
342 เด็กชายฉัตรชัย  ศิริเวช โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก ป.4 คณิตประถม
343 เด็กชายยศนนท์  สมภาร โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก ป.5 คณิตประถม
344 เด็กหญิงศิริยากร  โคตรคันทา โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก ป.5 คณิตประถม
345 เด็กหญิงอังค์วรา  นันโท โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก ป.4 คณิตประถม
346 นางสาวจิรภิญญา  สาระศิลป โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงฑิฆัมพร  มณีเนตร โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงนันทิพร  ยาเคน โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก ม.2 คณิต ม.ต้น
349 นายพิเชษฐ์ชัย  ศิริเวช โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงภัทรธิดา  เขียวคำเลิศ โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก ม.1 คณิต ม.ต้น
351 นางสาวภัทราวรรณ  สุทธิสา โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงวิยดา  นามวงษา โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายสุรชัย  บัวใหญ่ โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายกฤษณวงศ์  ฤทธิมาศ โรงเรียนบ้านโนนหมากเดือย ป.4 คณิตประถม
355 เด็กชายพลวัฒน์  ดวงสว่าง โรงเรียนบ้านโนนหมากเดือย ป.4 คณิตประถม
356 เด็กชายกวินภพ  บัวใหญ่ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน ป.4 คณิตประถม
357 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ครองบุญ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน ป.4 คณิตประถม
358 เด็กชายธีรภัทร  พรมกอง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน ป.6 คณิตประถม
359 เด็กหญิงปุณญาณัช  พรมกอง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน ป.4 คณิตประถม
360 เด็กหญิงปิยะธิดา  ปัญญายิ่ง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงพัชราวรรณ  ตาสุวรรณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงภัททิยา  ชุมสิงห์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงภัทรภร  โพธิ์งาม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน ม.3 คณิต ม.ต้น
364 นางสาวศิริลักษณ์  คูณแแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงอัจฉริยาพร  วงศ์หาญ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายเอกรินทร์  บุญมั่น โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายปกาสิต  เสนาะศัพย์ โรงเรียนบ้านกุดเรือ ป.6 คณิตประถม
368 เด็กชายวีรยุทธ  นิลบารันต์ โรงเรียนบ้านกุดเรือ ป.6 คณิตประถม
369 เด็กชายวันชัย  บุรารัตน์ โรงเรียนบ้านกุดเรือ ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายวันชัย  สายโส โรงเรียนบ้านกุดเรือ ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงกุลญา  มะลิหอม โรงเรียนบ้านกุดเรือ ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายชยานันท์  ชินวงค์ โรงเรียนบ้านกุดเรือ ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงนิภาภรณ์  มะลิหอม โรงเรียนบ้านกุดเรือ ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายยศกร  เมียดธิมาตย์ โรงเรียนบ้านกุดเรือ ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงฤทัยกาญจน์  คำสุข โรงเรียนบ้านกุดเรือ ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงสุพิญญา  ทรารมย์ โรงเรียนบ้านกุดเรือ ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงอุษณา  กองธรรม โรงเรียนบ้านกุดเรือ ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายกิตติภพ  สีสาย โรงเรียนบ้านหนองอ้ม ป.6 คณิตประถม
379 เด็กชายคุณานนท์  จำปาเต็ม โรงเรียนบ้านหนองอ้ม ป.6 คณิตประถม
380 เด็กหญิงจิตราพร  เกตุศักดิ์ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม ป.6 คณิตประถม
381 เด็กชายฐเดช  พัฒนสาร โรงเรียนบ้านหนองอ้ม ป.5 คณิตประถม
382 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  บัวใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม ป.6 คณิตประถม
383 เด็กชายภูริณัฐ  โมรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงวิภาดา  จันทร์พวง โรงเรียนบ้านหนองอ้ม ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงสไบทอง  ยุวผล โรงเรียนบ้านหนองอ้ม ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายสิทธิพล  คำโสภา โรงเรียนบ้านหนองอ้ม ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงสุวิภาวดี  คำศรีสุข โรงเรียนบ้านหนองอ้ม ป.5 คณิตประถม
388 นางสาวกินรี  ชมอินทร์ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม ม.3 คณิต ม.ต้น
389 นางสาวจุฑามาศ  บัวใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม ม.3 คณิต ม.ต้น
390 นางสาวณัฐฏณิชา  ปัญญาคม โรงเรียนบ้านหนองอ้ม ม.3 คณิต ม.ต้น
391 นางสาววันวิสา  มาลา โรงเรียนบ้านหนองอ้ม ม.3 คณิต ม.ต้น
392 นางสาววิจิตรา  บุญสงค์ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงศตพร  พลหาญ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงกชกร  ธิษาไชย โรงเรียนบ้านหนองอ้ม ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงคริษฐา  มีโภค โรงเรียนบ้านหนองอ้ม ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงจิราพร  สดชื่น โรงเรียนบ้านหนองอ้ม ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงจุฑามาศ  หงษ์วิเศษ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงบัญฑิตาพร  ศรีคำ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงประภามณีรัตน์  ปฏิิโชติ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงพิมลพรรณ  เจริญไทย โรงเรียนบ้านหนองอ้ม ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงวรรณิสา  โสมเกษตะรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงสุกันญา  นามมุงคุณ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงสุวิชาดา  จันทาสี โรงเรียนบ้านหนองอ้ม ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายกิตติธัช  ศรีอนุช โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายจักรพันธ์  บุษภาพ โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น ป.6 คณิตประถม
406 เด็กหญิงเดือนจิต  รักสนิท โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายพิรุฬห์รัตน์  พิชัย โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงสิริวิภา  ศรีขันธ์ โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น ป.6 คณิตประถม
409 เด็กชายอภิวัฒน์  สะดอนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น ป.6 คณิตประถม
410 เด็กหญิงกนกพร  เจริญทัศน์ โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงกวินธิดา  วันแต่ง โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงฉัตราพร  นาลีคำ โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  พันธ์แก่น โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงณัฐชญพร  ธรรมมา โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงเพชรชมพู  ท่ากัว โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงวรรณวิศา  สุกรี โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงวราพร  โลเตียะนันต์ โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงวราภรณ์  ยืนยง โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงกรวิภา  วงษาเคน โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายพงษ์พิทักษ์  ทะระวงษา โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงกนกวรรณ  คำหมั่น โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
422 เด็กหญิงชนัญชิดา  บุปผา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงชลธิชา  บุตรอุดม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 คณิตประถม
424 เด็กชายณัฏฐากรณ์  ปราบชมภู โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 คณิตประถม
425 เด็กหญิงมโนชา  สุมา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงรินลดา  ทวีชาติ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
427 เด็กชายวีรศักดิ์  สุขร่วม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 คณิตประถม
428 เด็กหญิงศศิธร  นนท์ศิริ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
429 เด็กหญิงศิรินภา  จำปาโพธิ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
430 เด็กชายอมรเทพ  บุปผาวัลย์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 คณิตประถม
431 เด็กหญิงนัชชา  ธรรมจิตร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายบัณฑัด  แซ่โก โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายพุฒิพงค์  แซ่โก โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญสาลี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายวรัตถ์  ศรีอุดทา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงสุดารัตน์  นินบารันทร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายกฤษณะพงศ์  รัตนตรัยวงษ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงกวิสรา  มิ่งไชย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายกัญญาณัฐ  วงค์ศรี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วตีนแท่น โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กชายกันตภูมิ  จันทะเกษ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงกานต์ธิดา  พละที โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายเกียรติปวีณ์  มุทรพัฒน์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายขัตติยาพร  ปริหา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงครีมพิชชา  ต้นคำ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงแคทเทอร์เรีย  จันทะเกษ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงจิรภิญญา  ภาคะ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงจิราวรรณ  พลับเพลิง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ไตรยะพันธ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายชฎาพร  เกาะแก้ว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงชัชรินทร์  เพียโคตร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  หนูอินทร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงณัฐรดา  บุราชรินทร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงณัฐสลิล  จันทร์เครือ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงณัฐสุดา  การบรรจง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายเตชินสร์  หาญพล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงธัญยมล  จอมตั้ง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กชายธีรภัทร  ประมนต์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กชายนฤนาถ  ขานอัน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงนันทกันต์  เชื้อตาพระ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงนิฐิญา  ไตรยสุทธิ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายนิลุบล  จันทะเกษ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายบัญญวัต  นะราช โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงบุณยวีร์  สภา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงปพิชญา  แก้วโท โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงปาริฉัตร  งานขยัน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงปาริชาต  ประถมไชย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายปิยทัศน์  ทาเสมอ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงปุญญิสา  แท่นทอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายพงศ์ภรณ์  ปริวันตัง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงพรฐิมนต์  รวมแก้ว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงพรนัชชา  จันสลา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงพักตร์พริ้ง  สารยศ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงพัชรี  บุญทอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงพิชอาภา  ศรีปราชญ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงพิมพ์ณพัฒน์  สหพิพัฒน์พาณิชย์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงพิรดา  สิทธิพรม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หนักแน่น โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายภัทรดนัย  สูงสง่า โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีสวย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงภัทราวดี  จันดี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายภูมิสิทธิ์  นวลอินทร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงมัฌฑริกา  สายเนตร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงรินลดา  ไชยา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงรุ่งฤดี  หาวิรส โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงรุ่งฤดี  แก้วดวงดี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายลภน  เกษม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงลิปิการ์  บุญประสาร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงวราภรณ์  แสงทอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงวิภาดา  บัวใหญ่ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กชายเวชพล  กลิ่นบัว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงศุภัทรตรา  จันทร์พวง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงสิรินดา  จันทะเกษ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงสุภาพร  สรจักร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงสุภาวดี  สุระพล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายอติชาติ  ดำศิลป์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กชายอนุชิต  ชุมปัดชา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กชายอมรเทพ  พวงดอกไม้ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงอรัญญา  สัตย์ธรรม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงอัยรดาพร  บุญกว้าง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงอาทิตยา  แดนเดช โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กชายเอกภวิษย์  จูมมณีย์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม