รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกิตติคุณ  จันทป โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกิตติพศ  บัวจูม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกิรณา  นวลศิริ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายเกียรติวิสุทธิ์  พิมพ์ชาย โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายชยานันต์  สุวะไกร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายชานนท์  นาคเเนวดี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณัฐวรา  จันดาบุตร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายธนกฤต  คนหาญ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงนันท์นภัส  สิงห์แก้ว โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงนันท์นิชา  วุ่นบำรุง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายปภังกร  ภูสมบัติ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงปภาดา  เชื้อตานาม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายปัณณวิชญ์  บุญชาลี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายปุญญาพัฒน์  สมคิด โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายพรรณพัฒน์  ตันติปัญจพร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพิชชาภา  ไชยรัตน์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายพีรพัฒน์  มวลสุข โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงพีระดา  สีราช โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงรติกร  ถาแก้ว โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงวาสิณี  พระฮึด โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายสรยุทธ  บัวทอง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงอนุตตรีย์  ชมชัย โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พรหมทา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงชัญญานุช  อำพระรัตน์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงญาณิศา  มั่นวงศ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายณัฐพงศ์  ศิริวงศ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงเตชินี  แสงงาม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายธนภัทร  อดุลพงษ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงธัญจิรา  บุญรินทร์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายธีเดช  นะวะคำ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงบุญวาด  จันทร์หา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงปรียาพร  สร้อยสิงห์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงปวีณ์นุช  วิชาดี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีโพน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กชายพันเนตร์  เย็นรัมย์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงพิชชาพร  ผกาลา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ขน้นไทย โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงพิชญาภา  ธีรจางคพิชัย โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงภัทรปภา  เลิศยิ่งดี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงรวินทร์ภัค  ศักดิ์ธนวัฒน์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงรินรดา  ขยันการ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงวิชญาพร  นันทบุตร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงสุภัคต์ชฎา  ปวะภูโต โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงอารีย์รัตน์  เหมาะเจาะ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กชายอิทธิกร  ก่องดวง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กชายจันทกานติ์  เฟื่องฟู โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงชุติกาญน์  จันบัว โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงฟ้าใส  ชัยยะ โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงศุภัทรษร  บริบาล โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายสยมภู  สำแดงเดช โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายกรวิชญ์  สายลาด โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงกัลย์สุดา  หงษ์ตระกูล โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงกัลยาพร  เพชรผา โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงเกษศรา  มังคะรินทร์ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงจิราพัชร  ทองเหลืองสุก โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายชุติพงษ์  ภาดี โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายธีรภัทร  พรหมบุตร โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงธีริศรา  ประกอบสุข โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงนวรัตน์  มีน้อย โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายนาวิน  ทางประโยชน์ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงมุฑิตา  ขวัญใจ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงวาเนสซ่าส์  วังศรีแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายอภิสิทธิ์  ดวงดี โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงกัลยาณี  ทีคะสาย โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายการ์ดครินย์  เสนสีอริยะ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงณัฐธิตา  สมอินทร์ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงนัชชา  สุทธิชา โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงพิชาดา  ชาตะเคน โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงกาญจนา  วงศ์คำเหลา โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายอาทิตย์  ไชยรักษ์ โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงณภัทร  เกตุศักดิ์ โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงพัชริดา  นิยืนรัมย์ โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงกมลวรรณ  ผุยพัฒน์ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงธนาภา  มะลิวัลย์ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงชลฤดี  จำปาแก้ว โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา) ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงญาณินี  วิวิวแสง โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา) ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงปันถิตา  ทองท่อน โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา) ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงพรนภา  ไสลรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา) ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงวราภรณ์  ทะวงษา โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา) ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายสุรชา  ศรีสมุทร โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา) ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงดาริน  จันประไพ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กชายธนากร  โทพิลา โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงนรพร  วิวิวแสง โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงสริดา  ศรไชย โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงอรนันท์  ศรีวงษา โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงอัญชลี  สโมสร โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กชายวีรพัฒ  หึมมา โรงเรียนบ้านนาดี ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายวีรภัทร  เกษรักษา โรงเรียนบ้านนาดี ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายศุภกิตติ์  ไชยศิลป์ โรงเรียนบ้านนาดี ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงกมลชนก  ประคองใจ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุพรม โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงจิราพชร  สิมาทอง โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ม.1 คณิต ม.ต้น
93 นางสาวณฐพร  พิลารัตน์ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงทองทิพย์  สุพรม โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ม.1 คณิต ม.ต้น
95 นางสาวน้ำผึ้ง  แสนใส โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ม.3 คณิต ม.ต้น
96 นางสาวเนตรนภา  ประคองใจ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงปนิดา  พรมสุ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงพรรณวร  จันทะสิงห์ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายพิสิทฐ์  พันยาวงษ์ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงแพรวา  หงษ์คำ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายภานุวัฒน์  วรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายภาสกร  คูณโปก โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงยลศิภัตค์ตา  วงค์ชาลี โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายสหภาพ  เลือกนารี โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงอริสา  วารีนิพนธ์ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงอุบลรัตน์  จันทาใส โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายคณพศ  สอาด โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงณัฏฐณิช  ศาลาทอง โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มั่นการ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงสุภัสสร  จันดาชาติ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายกฤษกร  ตะริวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองเทา ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายธนโชติ  ทรัพย์โภคเจริญ โรงเรียนบ้านหนองเทา ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายนพณัฐ  คุลธิ โรงเรียนบ้านหนองเทา ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงแพรวา  บัวเรียง โรงเรียนบ้านหนองเทา ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงวัชราภรณ์  พรมลา โรงเรียนบ้านหนองเทา ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ฉันไชย์ โรงเรียนบ้านหนองเทา ม.1 คณิต ม.ต้น
117 นางสาวทิพย์สุดา  มะรีจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองเทา ม.3 คณิต ม.ต้น
118 นางสาวพรรณธิวา  โสชะดา โรงเรียนบ้านหนองเทา ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงพัชราวดี  ยอดมาลี โรงเรียนบ้านหนองเทา ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงวรรณณิษา  คูณเลสา โรงเรียนบ้านหนองเทา ม.2 คณิต ม.ต้น
121 นางสาววิชญาดา  ดีใจ โรงเรียนบ้านหนองเทา ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงศิริวรรณ  ปรีสวิง โรงเรียนบ้านหนองเทา ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงสุชาดา  วันโมลา โรงเรียนบ้านหนองเทา ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงอทิติยา  พาลสัน โรงเรียนบ้านหนองเทา ม.2 คณิต ม.ต้น
125 นางสาวอรุณรัตน์  ยอดมาลี โรงเรียนบ้านหนองเทา ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงธัญจิรา  วันโมลา โรงเรียนบ้านหนองเทา ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงปภัสสร  แสงคำ โรงเรียนบ้านหนองเทา ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงพรณะรินทร์  ทองคำยศ โรงเรียนบ้านหนองเทา ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายภานุพงษ์  ซอเพชรสมงาม โรงเรียนบ้านหนองเทา ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงศิรประภา  อินอร่าม โรงเรียนบ้านหนองเทา ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงอรวรรณ  จันทร์แก่น โรงเรียนบ้านหนองเทา ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญเติม โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงจุไรพร  ทองแจ่ม โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงประภัสสร  หาญกิ่ง โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายรุ่งสุริยา  หาทวี โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงอัญชลี  แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงเกตน์นิภา  ลวดทอง โรงเรียนบ้านนาจาน ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงชญานิศ  พิมา โรงเรียนบ้านนาจาน ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงชนัญธิดา  สาบุตรดี โรงเรียนบ้านนาจาน ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มณีทัศน์ โรงเรียนบ้านนาจาน ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงทิชาภรณ์  มาคะวงค์ โรงเรียนบ้านนาจาน ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ดวงบุบผา โรงเรียนบ้านนาจาน ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายธันวา  โกสม โรงเรียนบ้านนาจาน ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายธีรเดช  สร้อยสิงห์ โรงเรียนบ้านนาจาน ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงนุจรินทร์  แสวงดี โรงเรียนบ้านนาจาน ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายปฏิภาณ  บริบาล โรงเรียนบ้านนาจาน ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงปนัชดา  สีดำ โรงเรียนบ้านนาจาน ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงปุญญาพร  แก้วมณี โรงเรียนบ้านนาจาน ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงเปรมยุดา  มีบุญ โรงเรียนบ้านนาจาน ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายพรพิพัฒน์  ไพจิตร์ โรงเรียนบ้านนาจาน ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายฟ้าลิขิต  คันธศร โรงเรียนบ้านนาจาน ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงภัทรากรณ์  คำอ้อ โรงเรียนบ้านนาจาน ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงภาวิไล  มาคะวงค์ โรงเรียนบ้านนาจาน ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงรุ่งลดา  บุญลอย โรงเรียนบ้านนาจาน ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงวรกมล  ธรรมราช โรงเรียนบ้านนาจาน ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงวรัญญา  กุหลาบ โรงเรียนบ้านนาจาน ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงวริศรา  ทะนานคำ โรงเรียนบ้านนาจาน ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายวัฒนชัย  คำหาญ โรงเรียนบ้านนาจาน ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงวิชญาพร  เหล่าระเหว โรงเรียนบ้านนาจาน ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงวิลาพร  พิทักษ์ โรงเรียนบ้านนาจาน ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายวีรวัฒน์  สายสมบัติ โรงเรียนบ้านนาจาน ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายสกลวัฒน์  รัตนวงค์ โรงเรียนบ้านนาจาน ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงกอบแก้ว  ศรีสะอาด โรงเรียนบ้านนาจาน ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงกัญชลิกา  ศรีหัน โรงเรียนบ้านนาจาน ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงกาญจนา  พันธ์ทอง โรงเรียนบ้านนาจาน ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ศรีแจ่ม โรงเรียนบ้านนาจาน ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงเกียรติศักดิ์  โสภี โรงเรียนบ้านนาจาน ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายธนวัฒน์  ยาเสร็จ โรงเรียนบ้านนาจาน ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงปาริชาติ  พิลากุล โรงเรียนบ้านนาจาน ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงพรรณผกา  ธานี โรงเรียนบ้านนาจาน ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงวนิดา  เรืองพล โรงเรียนบ้านนาจาน ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงวัชราภรณ์  วงวรรณ โรงเรียนบ้านนาจาน ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงสโรชา  โกสม โรงเรียนบ้านนาจาน ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงแสงจันทร์  อนุสรณ์ โรงเรียนบ้านนาจาน ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงอนัญพร  ร้อยทุย โรงเรียนบ้านนาจาน ป.6 วิทย์ประถม