รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกนุช  ศุภษร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกรกนก  ทองเทพ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤตานนท์  ทาทอง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ลาตวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกัญวรา  โสมเกตริน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ผิวทอง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายกิตติกวิน  แพทย์เพียร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายกิตติพิชญ์  ภาดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายกิรินท์  วงศ์เพชรชารัต โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงเกวลิน  คงยืน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงขวัญสกุล  ชำนาญเวช โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  พรหมลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายคมกริช  ทองเทพ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายคุณต้นกล้า  พรทิพย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายคุณานนต์  เสระทอง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงงามลักษณ์  จันทวีสุข โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงจรรยพร  สีลากุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายจันทกานต์  บุญทวี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงจันทรากานต์  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงจิรธิดา  เจริญปพิชญา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายจิรพัส  โมกข์ศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วสะอาด โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายชนพัทธ์  สิทธิโสม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงชนัญชิดา  ลักษณะดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงชนัญธิดา  อุปัชฌาย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายชลชาติ  ชื่นตา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายชินกร  จันทร์แจ้ง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายชิษณุพงศ์  ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายชุติภาส  เลิศล้ำ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงญาณดา  อัครภาชื่นสกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงญาณัจฉรา  มีธรรม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายฐิตากร  วงศ์โสภา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายฐิติโชติ  พิศรูป โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงฐิติวรดา  อรุณพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายณชพลคณพศ  ยองใย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายณฐกร  มีสอาด โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายณฐวัฒน์  คำทอง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายณภัทร  มุทาพร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงณภัทร  สารบรรณ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายณัฏฐพัชร์  พรทิพย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายณัฐกรณ์  บัวคำ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงณัฐนันท์  หุ่นประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ปรีชาสุปัญญา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายณัฐพัชร์  ทองเทพ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงณิชชา  จันทกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงณิชานันท์  กันปี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงเณศรา  สินทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายต้นน้ำ  ศรีษะนาราช โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายเตชสิทธิ์  สุภชัยเจริญ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงทักษอร  วงษ์กล่ำ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายธนกฤต  วรรณพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายธนเดช  บุญครอง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายธนเดช  หาสุข โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายธนพนธ์  ผลาเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายธนพล  แสงอ่อน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายธนภัทร  มุงเฟีย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายธนวิทย์  ชูจิตร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงธนัชญา  นนทสิน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงธมนันท์  ทองเกิด โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายธรรมเมธา  บุญมาคาร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงธัญชวัลลักษณ์  สัณฑะมาศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายธัญลักษณ์  ธนัญชัย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายธานน  พงษ์อุดม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงธารวรินทร์  กำศร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายธีรดนย์  พันธ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายนราธิป  นาจาน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายนิติธร  พลไพร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายนิติรัฐ  โพธิพิณ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงนุชประวีณ์  ยืนยงกุลวุฒิ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายบัลลังก์  ขลุ่ยแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงบุณยาพร  มีมาก โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายปกรณ์พศ  ทองทวี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายปฏิพัทธ์  แก้วเขียว โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายปฐพงษ์  ตังควัฒนา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงปณิตา  พรมโคตร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงปพิชญา  ดีมาก โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงปภาวรินท์  บุญไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายปภิณวิช  จำรูญพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงประณัฐดา  เยื่อใย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงปัญฑ์ชนิต  เสนาคุณ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงปัณฑารีย์วดี  เสนาคุณ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงปาณิสรา  สายเนตร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายปุณร์วสุ  พิมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายพงศกร  เทียนหอม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ระย้าย้อย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายพชร  เพ็ญพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงพรพนิดา  สมโคตร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายพัชรพล  ทนงค์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงพัชรีวรรณ  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทองเหลือง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงพาขวัญ  ปิ่นอนันต์สกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงพิชญธิดา  มีพิษ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายพิชิตชัย  ผิวเงิน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงพิมพ์จันทร์  กาชัย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงพิรญาณ์  เล็กสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายพีรวิชญ์  นาล้วน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงพีระพินดา  วรพิมพ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายเพทาย  เพ็ญโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงภษมน  เปรยะโพธิเดชะ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงภัทรปภา  จันทกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงภัทราวดี  รักพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายภาณุภณ  โกศัลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายภาวัต  จันทะเวช โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายภาสกร  พาลคำ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายภุมิภัทร  ไวยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายภูบดี  ทองมี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายรณกร  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงรักษ์ษา  ละเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายราชินทร์  โมขศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายรุ่งโรจน์  เสริมศรี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายวงศกร  สัตยากูล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายวงศ์สกุล  โคตพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายวชิรวิทย์  สันติวิชัยกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงวนัชพร  บุญสูง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงวนัชพร  เอียดเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายวรกร  บรรหารบุตราไชย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายวรภพ  โมกข์ศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงวรัชญา  จำปาเทศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายวิทิต  ราชาธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงวิภาวี  ส่องแสง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายวิวัฒน์  สวัสดิ์มงคล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายวีระชัย  วงศ์ราชา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายวุฒินันท์  หวังดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายศตพร  ดวงอุปมา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงศศิธร  โนนใหญ่ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงศศินันท์  สุดโคตร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายศาสตราวุธ  สันติวิชัยกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงศุทธิญานี  พลไพร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงสาวิตรี  บุญวัง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงสิริกัญญา  แมงประโคน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายสิริพัชระ  โชติกเสถียร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงสุชัญญา  อ้วนผิว โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงสุพีลา  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงอณิชนันท์  จันพิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงอธิชา  สายสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงอธิฌนันท์  ไชยลา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายอภิวิชญ์  พากุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงอรณิชา  พวงดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงอัจฉราพร  ชาญจิตร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงอัจฉราวรรณ์  เลติวานิช โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายอันดา  ขวัญคำ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงอาทิตยา  สายสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงกชนันท์  ทองเจริญ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงกนกลดา  เมืองมูล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กชายกฤษฎา  พรไชย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กชายกษิดิษ  นัยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แนวทวิช โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงกัญญาภัค  สงวนรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงกันติชา  ไชยวินิจ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงกาญจนา  บุตรจันทา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงกิริยาภรณ์  ทองสวีสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงขวัญข้าว  พร้อมสุข โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงขวัญเอย  มัชแมน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงคฑาดาว  กุลเกตุ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงจันทร์พิมพ์  สุขสำราญพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายจิรภัทร  อินทร์เสน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงจิราพร  อิสรานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงจีรินันท์  สาครวงศ์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงฉัตรมณ  บรรพตะธิ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงฉันทิศา  สุภาพ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงชญาดา  สมศรี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงชาคริยา  พลบุบผา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงญาณกวี  นาคำรอด โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  คำมะนาถ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงณัชชา  แน่นอุดร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ขวัญคำ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงณัฐกมล  คำมูล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรหมดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงณัฐณิชา  โสมณี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายณัฐภาคย์  บุญนำ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายณัฐวุฒิ  แก่นกูล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายแทนคุณ  โพธิ์ไทร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายธนเมศฐ์  รุ่งสิทธิ์ศรีกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงธนิดา  บุตรมาตย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงธนิตรามณี  สุวรรณกูฎ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายธเนศวร  ทีอุทิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายธฤต  ธรรมรส โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เรือนเจริญ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงธัญพิชชา  ต้นคำ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงนรวรกรพรรณ  ยองใย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายนำโชค  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงบรรธิตา  รองศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายบุญชนะ  เพ็งแจ๋ม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงบุญญานุช  สาขา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงบุญญาพร  ศรีชนะ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงเบ็ญญาภา  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงปริฉัตร  พรหมดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงปริชญา  บรรพตะธิ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงปวริศา  ผิวก่ำ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงปารมี  สุขเสมอ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงปุณยวีร์  เมอมะนา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงพรพิมล  เบ้าสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงพรรัตน์  วันดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายพลวัต  โคตรมนตรี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงพลอยทองเพชร  บัวใหญ่ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงพิชณ์สินี  มะลิลา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงพิมรภัทร  สอนพลงาม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายพิสิษฐ์  สมเสาร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงเพ็ชรฎา  พลอยประดับ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงเพ็ญนภา  โชติราษี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงเพียงขวัญ  บุตรมาตย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงไพลิน  หลักบุญ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงฟ้าใส  ดิษฐ์อ่วม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายภัทรกร  กันนาลี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายภัทรดนัย  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงภัทรดา  คงศรี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงภัทรธิรา  สุตะคาน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงภัทรวดี  บุญเฉลียว โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงภัทรวดี  สุระสาย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายภูริตะวัน  อินทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงเมธาพร  ธานี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงรัติยากร  บุญเเก้ว โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายฤทธิธรรม  สงสินไพศาล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงวรปภา  จันทกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์คำดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายวรินทร  ดรุณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงวริศรา  แก้ววิมล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงวิชญาดา  เบ้าเงิน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายศมน  ผ่องศรี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงศมนีย์  สนใจ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงศรัณย์พร  ชมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงศศิธร  บุดดาเพศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายศุภกิจ  เคนตา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายสิรภัทร  แก้วดอน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงสุชานันท์  โชตะวัน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงสุนีย์  ตันติสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายสุพลวัฒน์  พุ่มแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงสุวิชาดา  ทองสง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงสุวิชาดา  เรือนฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายเสกสรรค์  ริมทอง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สาขา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายอชิตะ  ธนู โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงอนิชา  คีมกลางดอน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายอนุชิต  แก้วอุดร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงอโนมา  หาระสาร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายอภิรักษ์  พันธุ์เสือ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายอภิวิชญ์  พิศรูป โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงอรไพลิน  สมชัย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงอริศรา  กิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงอริสรา  เห็นนนท์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงอัจฉริยา  วงศ์ราชา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงอัญธิกา  วงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงอัธภิญญา  ฝางคำ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงอาทิตยา  มะณีสุข โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงอาริศ  สุภาสาย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงอารีรัตน์  แหนกลาง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายอิกขณา  แก่นสา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายอิรวัฒน์  บุดดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงไอศิกา  เพ็ชรยิ้ม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงกุลธิดา  หอมทรัพย์ โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงปภาดา  บุญฤกษ์ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงพรสวรรค์  บุญยอด โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงจินติราภา  เรืออาจ โรงเรียนบ้านนกเต็น ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายจิรภาส  หนูนา โรงเรียนบ้านนกเต็น ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายชัชพงษ์  เส็งเศียร โรงเรียนบ้านนกเต็น ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงณัฐวิภา  สดไธสง โรงเรียนบ้านนกเต็น ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายถิรวุฒิ  บัวงาม โรงเรียนบ้านนกเต็น ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงธิดารัตน์  นันตะวงษ์ โรงเรียนบ้านนกเต็น ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงศุภัชชา  ทาวะรัตน์ โรงเรียนบ้านนกเต็น ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายกิติศักดิ์  ศุขรักษ์ โรงเรียนบ้านนกเต็น ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อ่อนจันทร์ โรงเรียนบ้านนกเต็น ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีจันดา โรงเรียนบ้านนกเต็น ม.1 คณิต ม.ต้น
263 นายธรณิศวร์  พรทิพย์ โรงเรียนบ้านนกเต็น ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงนพวรรณ  บัวคำ โรงเรียนบ้านนกเต็น ม.1 คณิต ม.ต้น
265 นายนราธิป  วงษาชัย โรงเรียนบ้านนกเต็น ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายนันทภพ  พูลมาตย์ โรงเรียนบ้านนกเต็น ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงพิมชนก  วันทาสุข โรงเรียนบ้านนกเต็น ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงภัทร์ทิรา  วารินทร์ โรงเรียนบ้านนกเต็น ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงมุกดา  พรมพิลา โรงเรียนบ้านนกเต็น ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงวิชญาดา  อ่อนจันทร์ โรงเรียนบ้านนกเต็น ม.3 คณิต ม.ต้น
271 นายสิทธิพล  กอแก้ว โรงเรียนบ้านนกเต็น ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายชญานน  หันณรงค์ โรงเรียนบ้านนกเต็น ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายรัฐติกานต์  มงคล โรงเรียนบ้านนกเต็น ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงวรรณิสา  เกมิโย โรงเรียนบ้านนกเต็น ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงวรัญญา  จูมทอง โรงเรียนบ้านนกเต็น ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงศศิภา  นุชนาถ โรงเรียนบ้านนกเต็น ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงสุกัญญา  บั้งทอง โรงเรียนบ้านนกเต็น ป.5 วิทย์ประถม
278 นายชโรธร  บุญช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ม.3 คณิต ม.ต้น
279 นายณัฐพล  สีจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ม.3 คณิต ม.ต้น
280 นายนภัสกร  ศรีรักษา โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ม.3 คณิต ม.ต้น
281 นางสาวพิยดา  สารบรรณ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ม.3 คณิต ม.ต้น
282 นางสาวพิยาภรณ์  วงศ์เจียม โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ม.3 คณิต ม.ต้น
283 นางสาววรินยุพา  ทองสี โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงศิริโสภา  มั่นวงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ม.3 คณิต ม.ต้น
285 นายศุภชัย  โพธฺิ์งาม โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายกันตชาติ  ธุศรีวรรณ โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง ป.4 คณิตประถม
287 เด็กหญิงฐิตาพร  ทองแจ่ม โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงธนัชพร  บุญแล โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงบุญญาพร  สุขดี โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายปวริศร  แสงสาย โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง ป.4 คณิตประถม
291 เด็กหญิงพิชชานันท์  สุขดี โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง ป.4 คณิตประถม
292 เด็กหญิงละอองดาว  ฉัตรสุวรรณ โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงวันวิสา  วิสูจน์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง ป.4 คณิตประถม
294 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แสนพันธ์ โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง ป.5 คณิตประถม
295 เด็กชายอดิศร  แก่นจันทร์ โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายศักรินทร์  สมบูรณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงปาณิสรา  สมสุข โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงพิมลพรรณ  ยังผ่อง โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายรัชกฤช  บัวทองธนานนท์ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงสุภัทรธนัน  สมแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว ป.4 วิทย์ประถม