รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกรรณิการ์  แดนดี โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกันตวิชญ์  สีเทา โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายกิตติพัศ  คำนาม โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงจรรยพร  มะณีเรือง โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงจิราพัชร  สิ้นภัย โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายชุตินันท์  บุตรศรี โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณัฏฐินี  บุดตะโคตร โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายทรงเกียรติ  หอมนวล โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายธนกฤต  เยาวศรี โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงธัญวรรณ  ดวงศรี โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สิงสีทา โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงปิยฉัตร  ยิ่งยง โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายพฤทธิพร  เงาแจ้ง โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงพุทธรักษา  ธิอินทร์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงมนัสนันท์  ลัดดา โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงมัทยาทิพย์  ปัดนา โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายยุทธภูมิ  อึ่งน้อย โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงรัชนี  เจือบุญ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายเรืองชัย  เรืองแสน โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงวรดา  อินทร์ตา โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงวัชราภรณ์  รูปสงค์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงวารินทิพย์  สลัยรัมย์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงวิสาระดี  แซ่โง้ว โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงอมรรัตน์  คำวัน โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงอรจิรา  หินนาค โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายอัครชัย  นวลพงษ์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงอัญชลี  ทบประดิษฐ์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงอ้ายอิ่ง  ซู โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงกมลชนก  แสนทวีสุข โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กชายกวินภพ  สองศร โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิลาวัล โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กชายกิตติกวิน  สองศร โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงกิตติกานต์  ทองพันชั่ง โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงแก้วกัลยา  จันทรา โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายจิตติพัฒน์  แซ่จ๋าว โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงจิตติภัทร  เครืองาม โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงจิระนันท์  ศรัทธาพันธ์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงจิรัชญา  สีสำรวม โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงจิรัชญา  โพนแก่น โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงจิราพร  วงค์ทอง โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มาลัย โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงชนวรรณ  ดรุณพันธ์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงชรัมพร  กอบเกื้อ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงชรินรัตน์  มาสู่ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงชลพรรษา  อยู่มี โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงชุตินันท์  บุตรพิลา โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงฌานิดาภรณ์  เรืองแสน โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงณัชญาดา  ปัญญา โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คำศรีสุข โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  นิ่มนวล โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงณัฐชยา  กาหา โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงณัฐชยา  สีสุวะ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงณัฐทิชา  หวานฉ่ำ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงดาราธิป  ปูคะภาค โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายเตชินท์  อิ่มบุญ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงทักษิณา  ประกอบผล โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กชายธนดลย์  ทุนมาก โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กชายธนวัฒน์  วงษาเนาว์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กชายธีรเทพ  วรรณวัตร โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงนะฤมล  ชนะพาห์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงนิชชาภา  ใจเดี่ยว โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงนิตยา  คู่แก้ว โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงบัณฑิตา  ดาลัย โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงบุณยานุช  คงทน โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงปรียาภรณ์  วันทา โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  วิชาวัง โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายปัณณวิชญ์  ดาผา โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงปาลิดา  ชมชิต โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงปิ่นรัตน์  ท่วงที โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงปุญญิสา  ชมตันติ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายพงศธร  โภคทรัพย์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงพบพร  แสงยางใหญ่ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กชายพรหมพิริยะ  แสงพชร โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงพัทธนันท์  พันโคตร โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายพันเทพ  ประสาน โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงพิชญธิดา  โนนเทิง โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงพิญญาพร  จันทร์สิงห์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงฟาริตา  วิชุวงค์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงภักดิ์พิลัย  ว่องไว โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงภัทราภรณ์  รีรัตน์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงภาวิณี  แก้วเรือง โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงภีรดา  เสียงไพเราะ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงมุฑาวรรณ  ปัญญามาตร โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงมุทิตาจิต  กิติศรีวรพันธุ์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายวรากร  โลมรัตน์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายวริศ  ขาววงศ์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงวิมลศิริ  ทันธิมา โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กชายศุภกร  วามะกันต์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงศุภิสรา  พงศิลา โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายสราวุฒิ  หาวุฒิ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงสิตานัน  บุญสุข โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงสิริกัญญา  แถมวัน โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงสุจิตรา  ไชยลา โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงสุภิเพ็ญพร  อิทธิสกุลชร โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงสุวรรณา  ใยทอน โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายอชิระ  ชนะสกุล โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงอภิญญา  อมตเวทิน โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายอมรเทพ  บำเพ็ญ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงอรนุช  คันชพฤกษ์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายอัครเดช  ชนะพาห์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงอินธิรา  แสนบุดดา โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายกนกพล  กระแสกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายกฤตธัชพงศ์  ลาสา โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงกฤติกา  ศรีสะอาด โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายกฤติน  ป้อมแดง โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายก้องภพ  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงกัลยกร  อกนิษฐานนท์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงกานติศา  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายกิตธิกร  แก่นทน โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายกิติเชษฐ์  จันทร์ขาว โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายจิรภัทร  เจียรนัย โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงจิระชะตา  สมศรี โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงจิรัชญา  พลีดี โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงญาดา  โคตรวันทา โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายฐปนวัฒน์  คำสุนันท์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงฐิตามนทร์  ยงกุลวณิชนันท์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายณัฏฐวี  ศรีวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายเตชินท์  อ่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายธนกร  เหลืองโกวิท โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายธนธรณ์  ศิลา โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายธนภูมิ  แดนดี โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายธนาธิป  วงเวียน โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายธานิน  อินทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายนพคุณ  ก้อนศิลา โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงนพินประภา  จันสุพรม โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงนันท์นภัส  กองพล โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงนิสาชล  วัฒนพรหมธาดา โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงปกิตตา  ยางธิสาร โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงปานไพลิน  โกมลศรี โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายปิยะวัฒน์  วรพิมรัฐ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงพรรพษา  บุญยงค์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายพันธุ์พฤกษ์  กางกั้น โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงพิชญากร  อำไพพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  สีสุวะ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายภาคิน  สุรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายภูริวัฒน์  ไชยวิเศษ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงรักชนก  สารรัตน์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายรัฐศาสตร์  บุญครุฑ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายรุ่งเกียรติ  สีมาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายวิชภูมิ  หมุนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงวิพรธิดา  สุภาคาร โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงศิรกานต์  ชัยน้อย โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายศุภโชค  วักจันทร์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงศุภิสรา  ยาวะโนภาส โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายสิปปกร  นวลฉวี โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงสุตาภัทร  พิทักษ์เทพสมบัติ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงไอยวริญท์  อินทร์เสนา โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงกานติมา  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงจิรชยา  เกษมสุข โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กชายจิรวัฒน์  ส่องแสง โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงชนัญชิดา  พิทยโทณุศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงชนัญธิดา  สำเภา โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงชริณทิพย์  เกษมสุข โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงชวภร  ถึงปัดชา โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงชัญญานุช  เพราะพืช โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงฐิติวรดา  นาคสุด โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายณัฎฐากร  โข่งเขียว โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายณัฏฐภัทร  หมายมี โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงณัฐรดา  ทุมนันท์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงณัฐริกา  ศิลา โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงณิชชญานันท์  ทาลา โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายดิลกธรรม  กาญจนวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงทรัพย์ศิริญธา  โมหา โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายธนากร  กะลาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายธนาทร  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงนิติพร  สร้อยทอง โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กชายบรรพต  กัญญะลา โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงเบญจพร  มะโนวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายปวีณ์กร  บุญสาง โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงพัชรพร  ยลไชย โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงพิชญานันท์  ดอนมาลา โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายภัทรนันท์  จันทรา โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงมะลิชาติ  การกล้า โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงมัจฉา  สุตคาร โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงลภัสรดา  แก้วพวง โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายศรชัย  บุญยงค์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงศรันญ์พร  กาทอง โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายศิวกร  ขันตี โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายสิทธินันท์  จินดากุล โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงสุธีกานต์  แดนดี โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงสุธีกานต์  โสมอินทร์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงสุรชา  พึ่งพรม โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงสุรัตน์ธิดา  ภะวัง โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงอักษิกา  วงศโภชย์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายอัจฉริยกวิน  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายกฤตเมธ  วะนา โรงเรียนบ้านฮี ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงกีรติกา  พลเสริม โรงเรียนบ้านฮี ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงขวัญวจี  สีมาบัติ โรงเรียนบ้านฮี ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงญารินดา  กันหาชาติ โรงเรียนบ้านฮี ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงณัฐชยา  ทิพรส โรงเรียนบ้านฮี ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงณัฐชยา  ยิ่งยง โรงเรียนบ้านฮี ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทิพรส โรงเรียนบ้านฮี ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านฮี ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายตระการศักดิ์  จุใจล้ำ โรงเรียนบ้านฮี ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายธนเทพ  จุใจล้ำ โรงเรียนบ้านฮี ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายนพรัตน์  สุขแสง โรงเรียนบ้านฮี ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงปิยะกาญจ์  บุญทิตย์ โรงเรียนบ้านฮี ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงพรรณชนิดา  พิมพ์สาร โรงเรียนบ้านฮี ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงพิชญธิดา  หาสุข โรงเรียนบ้านฮี ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงภัทราภรณ์  เชื้อท้าว โรงเรียนบ้านฮี ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงภัทราวดี  น้ำคำ โรงเรียนบ้านฮี ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายภูมิมินทร์  คำสิม โรงเรียนบ้านฮี ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายเมธิชัย  สุดหล้า โรงเรียนบ้านฮี ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายยศพล  สุจริต โรงเรียนบ้านฮี ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงรัชนีกร  ยิ่งยง โรงเรียนบ้านฮี ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงวิชญาพร  สุขสิงห์ โรงเรียนบ้านฮี ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงวิภารัตน์  สิงห์คาย โรงเรียนบ้านฮี ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงศรินทร์ทิพย์  แพงทรัพย์ โรงเรียนบ้านฮี ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงสุพัฒตรา  ศุภรักษ์ โรงเรียนบ้านฮี ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงสุภาวดี  วะนา โรงเรียนบ้านฮี ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงสุภาวิดา  ท่าหาร โรงเรียนบ้านฮี ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงอารยา  สุจริต โรงเรียนบ้านฮี ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงกนกพรรณ  พึ่งสิงห์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายกอบชนม์กวี  สืบก่ำ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงขวัญจิรา  โกมลเดชาชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เทพรงทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายเทพฤทธิ์  เหล่าบุญมา โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงธนพร  เสียงเพราะ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงธิติกานต์  เคนสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงนิจวิภา  จันทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายธเนศพล  พร้อมวงค์ โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี ป.5 คณิตประถม
222 เด็กชายพีระพัฒน์  สุวรรณโค โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายศักดิเดช  อุดมภ์ โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี ป.5 คณิตประถม
224 เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีธาตุ โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงชลดา  กาสา โรงเรียนบ้านนาม่วง ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงจารุวรรณ  สีสุข โรงเรียนบ้านนาม่วง ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายจิรเดช  มุทระพัต โรงเรียนบ้านหนองบั่ว ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงนิรัชพร  คณาทอง โรงเรียนบ้านหนองบั่ว ป.6 คณิตประถม
229 นางสาวปิยดา  ช้างสกล โรงเรียนบ้านหนองบั่ว ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงอรดี  ชารีวัน โรงเรียนบ้านหนองบั่ว ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงปรีญาภรณ์  พึ่งโพธิ์ โรงเรียนบ้านหนองบั่ว ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงสาวิกา  อาจแก้ว โรงเรียนบ้านหนองบั่ว ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายเจษฎา  มูลพันธ์ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงพรปวีณ์  ธนะโท โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายภูริพัฒิ  วรรณศักดิ์ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายภูวดล  สุขสบาย โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายอัครชัย  วริสาร โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ป.6 คณิตประถม