รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายGuo  Zhen Yu โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ศรีตระกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกมลศิริ  กุลศิโรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกรณ์พัชร  หอมจำปา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกรวรรณ  กอพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายกรีธาทัพ  ธุศรีวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกฤตชญา  จันทุมา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายกฤตภาส  ฝางแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายกฤติมา  บูรณารมย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายกฤศ  ธีระวัฒนสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกฤษฎิ์ณิชา  อัปกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายกฤษณพล  พิมพ์โพธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายกลวัชร  อุทังสังข์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายกวิน  กะนะหาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายกวินทร์  เอกปริญญารักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายกวินภพ  สุขเสริม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกศิมาภรณ์  นราศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายก้องภพ  อภิรัตน์มนตรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายก้องภพ  แก้วอาจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกันตพร  ทศมงคล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายกันตพัฒน์  กวินัฎธยานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายกันตพัฒน์  หลาวทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายกันตภณ  ทุมเสน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงกันยารัตน์  พงษ์บริบรูณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงกัลยกร  สิงห์สาย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงกาญจิรารัตน์  เพิมศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงกานต์ชนก  รังษีกาญจน์ส่อง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทองเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายกานต์  สูนานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายกิตติกวิน  สมเสนาะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงกิตติกานต์  กิจเพิ่มเกียรติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงกุลณัท  กุลสถิรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงกุลธิดา  เหมรานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงกุลปริยา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายเกียรติภูมิ  ตัณศิประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงแก้วขวัญ  ศรีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายไกรวิชญ์  เอราวัติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายคงสักก์  โกศัลวิตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายคชภัทร  ศรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายคณเดช  งานเจริญธนชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงคนดี  วงศ์ภา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงคานะ  บุ้งทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงจรัสวี  มณีภาค โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายจักรภัทร  ทองพุ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายจักษ์กฤษ  คำศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายจักษณ์ชญา  กาญจนา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงจันทกานต์  ใจเป็น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายจิณณวัตร  พบลาภ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงจิดาภา  ดิษยกาญจน์กูร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายจิรกฤต  ตั้งนิพนธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายจิรภัทร  สวัสดิ์พาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายจิรภาส  ทองดีแท้ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงจิรัชญา  ชารีแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงจิรัชยา  วงศ์บุญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายจิรัฏฐ์  ศรีบริบรูณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายจิรัฐฏ์  เชื้อสุจริต โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงจิรัฐติกานต์  พลไชย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายจิรัฐพล  ชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายจิรายุ  ชาญจิตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายจีรพัฒน์  พากเพียร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงเจตสุภา  ประไพเพชร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงชญาน์นันท์  ทองเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงชญานินท์  นรเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงชนม์ณภัทร  นันทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงชนมน  ดอกจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายชนะดล  ทองปน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงชนัญชิดา  สมุทรรัตนากร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงชนิกานต์  จันทป โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงชนิกานต์  สืบเชื้อ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายชนิศภณ  นวภาณพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงชนิสรา  ศรีรัตน์สิริกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงชนุตร์  ศรีสันต์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงชมนภัส  คำแพง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายชมบุญ  ประจันตะเสน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายชยาภพ  ศรีภูมาตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงชลธนิศร  นารักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายชลวัฒน์  จินารัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงชลิดา  จันทวารา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายชวัลวิทย์  พันธ์พิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายชัชฤทธิ์  เพียเเก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายชัยกรณ์  นาคหรั่ง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายชัยภัทร  พลอำนวย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายชัยมงคล  แก่นกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายชัยศิริ  ผ่องแผ้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายชาฌาธิป  ศรีนาง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายชินกฤต  มณีเนตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงชินันพร  มณีเนตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงศ์คำเหลา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงโชติกา  หอมพิกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายญฐกร  มุสิกสาร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงญฐพร  ปัญญาสาย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายญาณวุฒิ  ผ่องแผ้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงญาณาภรณ์  คำมะลักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงญาดา  ผาลิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงฐาปนีย์  ประสิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เชื้อสิงห์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงฐิติญาดา  เทพคำราม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงฐิติธาดา  บุญโปร่ง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงฐิติพร  อินญาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงฐิติวรดา  ติดชม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายฐิติวัฒน์  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายณคุณ  เชาวกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงณณิชา  หวังเกื้อกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงณปภัช  บุญรัตนาคม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงณปภา  สิทธิโชติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายณภ  จินตนาผล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงณภศศิ  ธีวันดา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงณรรฐธิดา  สัณฑมาศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายณวฐกร  ธานี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายณัช  จูมพระบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงณัชริญา  พวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายณัฏฐ์จิรัฏฐ์  อุปมายันต์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วาภพ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไม้คต โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ตามจิตต์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายณัฐกรณ์  ไชยกาล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายณัฐกิตติ  บัวหยาด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายณัฐกิตติ์  มานิตทวีวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายณัฐกุลปวิศ  สืบศิรินุกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงณัฐณิชา  เถาหมอ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายณัฐดนัย  ภูสิงห์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงณัฐธยาน์  อาภรณ์วิชานพ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงณัฐธิดา  มูลจัด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายณัฐนนท์  เหลืองรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายณัฐภณ  สุคนนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายณัฐภัทร  คำมั่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายณัฐวรรธน์  ธรรมสัตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายณัฐวัฒน์  เหล่าสายเชื้อ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขสะเกษ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงณิชพิชฌานันท์  จันทพาลน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงณิชาลฎา  แสงนิล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายเดโชพล  ประวิง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงเดือนเต็มดวง  เจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายต้นแบบ  เศรษฐปิยานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงตริตา  คริสตกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายตรีนัยน์  ภัสภรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงเตชิตา  ฤทธิ์เปี่ยม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายเตชินท์  พลเทพ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงเตชินท์  ใจชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายทชากร  สุวรรณโกฏ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายทยากร  บัวหยาด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายทรงพล  นนทะการ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงทวารวดี  กิติพิเชฐสรรค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายทัตเทพ  สุวรรณสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายทินภัทร  ดีวะลา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายทีปกร  ตังควนิช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายเทพทัต  สายเเวว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายธนกร  ทานะวงค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายธนกฤต  ต้นบุญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายธนกฤต  มะเฮมี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายธนกฤต  ศรีวิไล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายธนดล  ศรีวันคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายธนธรณ์  มูลสาร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายธนภัทร  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายธนวินท์  โอบอ้วน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายธนัช  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงธนัชชา  หิรัญนวกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงธนัชญา  ฉลวยศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายธนัตภูรินทร์  เสาราช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายธนันต์ภูมิ  ธีระวิทยากุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายธนากร  จิตจักร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายธนากร  เตชพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงธนิยรัศมิ์  ฤกษ์สมสุนัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงธรรชนก  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เพชรพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงธวิภา  วงศประสิทธิพร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงธัญญาทิพย์  ดวงทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  จักรวาลอาชาชาติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงธัญทิพ  ก้อนคำดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงธันยกานต์  กิ่งสกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงธันยพร  สอเเสง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายธิรนันท์  ดุจดำเกิง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายธีรพัทธ์  สินชุม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายธีรภัทร  ศิลปรายะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงธีริศรา  ถือสัตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายเธียรวิชญ์  ถนอมสิน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงนงนภัส  ยอดมาลี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายนภทีป์  ดอกพุฒ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายนภสินธุ์  เติมศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงนภัทร์  แก้วคูณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงนภัสตรา  พงษ์พิสิฐวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงนภัสนันท์  ขจรฟุ้ง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงนโม  แซ่โค้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงนริศรา  แจ้งอรุณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
185 เด็กชายนัฐเศรษฐ์  บุญเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายนัธทวัฒน์  พงศ์อาชว์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
187 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีชื่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงนันทิญา  เทพคำราม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงนาราชา  ทีปวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายนำคุณ  มัทธุจักร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงนิจจารีย์  พิระตระกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงนิชานันท์  เกษกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
193 เด็กชายนิธิศ  ไชยประณิธาน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ผลดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงนุชวรา  เศตราชิตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงเนตรนภา  คำนนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงบุญญาพร  เเสงกล้า โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงบุญศิตา  เเก้วกุลชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงเบญญาภา  คำเสนาะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
200 เด็กหญิงเบญญาภา  โคจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายปกป้อง  เหล่าสายเชื้อ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
202 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ใจแน่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายปฏิญญา  ปิยะเดชสุนทร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงปฏิญญา  พันธ์พยุง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
205 เด็กชายปณวรรษ  อกอุ่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
206 เด็กชายปภังกร  จารุแพทย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
207 เด็กชายปภังกร  รัตนโสภา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายปภังกร  สมุทรเวช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
209 เด็กหญิงปภาดา  คู่สกุลนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
210 เด็กหญิงปภาดา  ผิวเพชร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงปภาวรินศ์  แก้วกันยา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
212 เด็กชายปภาวิน  หอมพิกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
213 เด็กชายปรัตถกร  จรรยาเลิศอดุลย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงปรานต์ณิศา  คำศรีสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายปริญ  ไพศาลรภัทร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงปรีชญา  โหตระไวศยะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
217 เด็กชายปวรปรัชญ์  เคนบุปผา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
218 เด็กชายปวริศ  โกมลวิชญ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายปวเรศ  โกมลวิชญ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงปวันรัตน์  วงษา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงปวิชญา  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงปวิชญาดา  บุรกรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
223 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  คำศรีสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงปัญญดา  ผาสุขมูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
225 เด็กชายปัญญวัฒน์  วริสาร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงปัญญารัตน์  ศิลวันต์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
227 เด็กหญิงปัณณพร  ศรไชย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
228 เด็กชายปัณณวัฒน์  สิงห์เชื้อ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงปานพิมพ์  ไพยรินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
230 เด็กหญิงปาลิดา  ก่องดวง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายปิติ  ขันทะวัตร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายปิติกร  เหล็กงาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายปิติพล  เหล็กงาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
234 เด็กชายปุญญพัฒน์  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  หน่อแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงปุญญิสา  ศิริพานทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
237 เด็กชายปุณณวิช  เขตคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายเป็นปลื้ม  เหล่าสายเชื้อ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
239 เด็กชายเปรมปีย์  มีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
240 เด็กชายพงศกร  จรรยากรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายพงศกร  จันธุลี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายพงษภัทร  พูลพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
243 เด็กชายพชร  พิศาลปารกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายพชรพล  เชื้อชม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
245 เด็กชายพบธรรม  บุญทรง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงพรชนิตว์  ราษฎรดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงพรชรินทร์  วงษา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
248 เด็กชายพรหมพิริยะ  ดีระสา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายพลช  นิลสกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายพลภัทร  บุญคุณการ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
251 เด็กชายพลลภัตม์  จึงจิตรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
252 เด็กชายพสิษฐ์  สีถาการ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายพสิษฐ์  อุดมธนะธีระ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงพอใจ  บุตรดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงพัชรพร  คำทวี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงพัณณิตา  อินทะขันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ตั้งศิริวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  อนุรักษ์ราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงพันธิตรา  โชคธีรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงพิชชานันท์  สุทโธธรรมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
261 เด็กชายพิชญ์พิสุทธิ์  รักษาคุณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงพิชญาดา  นาสารี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงพิชญาภา  อุปถัมภ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงพิณพลอย  วิโรจน์อุไรเรือง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงพิมพ์กัลยา  ลิมปวิทยากุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
266 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กะชา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
267 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  หลายวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงพิมภากร  ไชยสงคราม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
269 เด็กหญิงพิมลณัฏฐ์  สุวรรณเดชากุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
270 เด็กชายพิสิษฐ์  ประกิตชัยวัฒนา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
271 เด็กหญิงพีชนา  นันเทพพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
272 เด็กหญิงพีรดา  พันธ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายพีรวัส  บุญประดิษฐสกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
274 เด็กชายพีรวัส  เฮ่าหนู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
275 เด็กชายพีร์สุกฤษฎ์  ฤทธิ์เปี่ยม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
276 เด็กชายพีระพงศ์  ทองสง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
277 เด็กชายพุทธ  ปานดำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
278 เด็กชายพุทธิคุณ  ศิริพุฒ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายพุทธินันท์  แก้วสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงภัณฑิลา  กสิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
281 เด็กชายภัทรกร  ชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงภัทรณิชา  ชมภูบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
283 เด็กชายภัทรดนัย  ปัญญาคม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายภัทรธณัท  ซึ่งบางยาง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
285 เด็กชายภัทรธร  อาจเมือง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงภัทรธิดา  โคตรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
287 เด็กชายภัทรพล  ศรไชย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
288 เด็กชายภัทรภูมิ  กฤชปัญญาวโร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
289 เด็กหญิงภัทราวดี  วีระกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
290 เด็กชายภาคิน  ภูมิภาค โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
291 เด็กชายภูดิศ  โตวัฒนกิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
292 เด็กชายภูบดี  กาญจนกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
293 เด็กชายภูเบศ  องค์สถาพร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายภูมิ  สารพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
295 เด็กชายภูมิพัฒน์  กสิภูมิ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
296 เด็กชายภูรินทร์  พลสมัคร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายภูริวัฒน์  กอบัว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายภูวริฐ  บุญทน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
299 เด็กชายภูวศิษฏ์  สวัสดิ์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
300 เด็กชายภูวัช  ศุภโชคโชติกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายภูสิษฐ์  น่วมสกนธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
302 เด็กหญิงมันตา  วงศ์กาศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
303 เด็กชายมาเทโอ้  ลุทซ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
304 เด็กหญิงเมธาพร  ศรีโท โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
305 เด็กหญิงเมธาพร  โสภาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
306 เด็กชายเมธาวัจน์  สุริยะดำรงค์วุฒิ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายเมธาสิทธิ์  จิรนภาวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
308 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ตั้งเกษมุกดา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
309 เด็กชายเมธาสิทธิ์  พรมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
310 เด็กชายยุทธภูมิ  เศษสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
311 เด็กหญิงรฐา  ศาลาเเก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
312 เด็กหญิงรมิดา  เกษสุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงรมิดา  โชติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
314 เด็กชายระพีพัฒน์  ศรีมนตรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
315 เด็กหญิงรุจิกานต์  สีหาบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
316 เด็กหญิงรุจิรา  ทางธรรม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
317 เด็กหญิงลัลน์ญดา  บ่อหิน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
318 เด็กชายวงศ์วศิน  เติมสมบัติบวร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายวงศะร  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายวชิรวิทย์  ตันสมรส โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายวชิรวิทย์  ธีระวิทยากุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายวชิรวิทย์  บุญมาก โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายวชิรวิทย์  สำเนียงเสนาะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายวชิระปรัชญ  ทองหล่อ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
325 เด็กหญิงวณัชวรรณ  มณีภาค โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงวรดา  สีมาพล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
327 เด็กชายวรปรัชญ์  รินทา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
328 เด็กชายวรภพ  วรนาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงวรัญญา  โทจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
330 เด็กหญิงวรินยุพา  โพธิ์ธานี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงวริศรา  แห่งธรรม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
332 เด็กชายวสวัตติ์  พันธ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
333 เด็กชายวัชรวีร์  อัมพรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายวิชญ์สรัลธรรม  เถาว์เเสน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
335 เด็กหญิงวิชญาดา  วิรุฬบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
336 เด็กชายวิชญ์  เจียรวิชญ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
337 เด็กชายวิมุติ  สิงห์คง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายวุฒิภัทร  ทาคำรอด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงศรินท์พัทธ์  สิงห์เผ่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีพลาย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
341 เด็กหญิงศิรประภา  ยานู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
342 เด็กชายศิรวัฒน์  สายงาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
343 เด็กหญิงศิริรัตน์  นิยมวงค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
344 เด็กชายศิวกร  ปัญญาธิกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
345 เด็กชายศิวกร  ลอยหา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
346 เด็กชายศิวกร  เกษมทวีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
347 เด็กชายศิวัชร  ทองราช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
348 เด็กชายศุภวิชญ์  บัวกฎ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
349 เด็กชายศุภวิชญ์  เภาพาน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
350 เด็กหญิงศุภสุตา  เเสนศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
351 เด็กหญิงศุภากร  สุขช่วย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
352 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จิงหะรานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
353 เด็กหญิงศุภิสรรัชช์  พงษ์สถิตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
354 เด็กชายษิริวิชย์  นิลรัตน์ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
355 เด็กหญิงสมิตานัน  ดอนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
356 เด็กชายสรวิชญ์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
357 เด็กหญิงสฤษฎิญา  พรมนอก โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงสิตานัน  จิรวัฒน์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
359 เด็กชายสิรธีร์  ตั้งมานะกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
360 เด็กหญิงสิรยา  เสนสอน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงสิริวรางค์  บัวศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
362 เด็กชายสุกฤษดิ์  สุรมาตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
363 เด็กหญิงสุชานันท์  เเก้วเนตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
364 เด็กชายสุภัทรดิส  ศรีวิลัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
365 เด็กหญิงสุภัสสรา  วงษา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
366 เด็กหญิงสุภัสสรา  อ่อนสา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
367 เด็กชายสุรกิติ์  แว่นรัมย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
368 เด็กชายสุวพิชญ์  นิยมพานิชพัฒนา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
369 เด็กหญิงสุวิชาดา  เลิศเสรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
370 เด็กชายเสฏฐพงศ์  รัตนจันทา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
371 เด็กชายอชิตะ  ประกิตชัยวัฒนา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
372 เด็กชายอชิตานนท์  สอนสุภาพ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
373 เด็กชายอดิโรจ  ทิมา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
374 เด็กชายอติคุณ  สุริยะรังษี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายอติราช  โคตรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
376 เด็กหญิงอภัสนันท์  บุญโชติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
377 เด็กหญิงอภิชญา  เงินมัน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
378 เด็กชายอภินันท์  พันธ์ภู่ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
379 เด็กหญิงอภิสรา  ทองวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
380 เด็กหญิงอภิอาภา  คลังทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
381 เด็กหญิงอมรรัตน์  อนันต์เจริญพร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
382 เด็กหญิงอรชพร  ศรีสันต์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
383 เด็กหญิงอรธิดา  สงวนตระกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
384 เด็กหญิงอรไพลิน  จรัสดำรงนิตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
385 เด็กชายอเล็กซานเดอร์  เกสเตล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
386 เด็กชายอัครศักดิ์  ชุมนุม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
387 เด็กชายอังเดร  เกสเตล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
388 เด็กหญิงอัญรินทร์  พันวัตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
389 เด็กหญิงอัณศยา  ยิ่งยืน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
390 เด็กหญิงอัสรีย์  ทองเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
391 เด็กชายอาชวิน  สินวรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
392 เด็กชายอาชัญ  วรพิมพ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
393 เด็กหญิงอาภากร  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงอิงลดา  กาญจนอำไพพร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
395 เด็กชายอิทธิกร  ชำนาญกิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
396 เด็กหญิงอินเดียน่า  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
397 เด็กชายอินทัชธรร  นาเวียง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงอินทุอาภา  สุริโย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
399 เด็กหญิงเอมมิกา  ติดต่อ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
400 เด็กชายเอื้ออังกูร  ศรีคำเวียง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
401 เด็กชายแอนดูร์  เกสเตล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
402 เด็กหญิงเเพรวา  พรรณดวงเนตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
403 เด็กหญิงกชพร  อุรโสภณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงกนกพร  ชินาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงกนกพร  เพ็งชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงกรวรรณ  บุญเอนก โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายกรวิชญ์  ถนอนสิน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงกรวินท์วลัย  ผดุงกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงกฤชอร  กำลังงาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กชายกฤตนน  สุตะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายกฤตภาส  กาญจนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายกฤตภาส  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงกฤตยา  แซ่เตีย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงกฤตาภรณ์  สายดวง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงกฤติมา  บุตนิตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายกฤษฏิ์  ฉายจรัส โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายกฤษณกันต์  ใจภักดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงกวินธิดา  เสลวาปีนุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงกวินธิดา  เอกปริญญารักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กชายกวี  เทียนเจษฎา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงกษมา  สายเมฆ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายก้องเกียรติ  สุทธิกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กชายกองทัพเทพ  สนธินอก โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายก้องนภากาสห์  โชติกวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  น้อยคนดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิริยะพงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงกัญญาพัขร  อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงกัญญาภัค  ขจรเพชร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงกัญญาภัค  วงศ์พรหมพิริยะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงกัญญาภัทร  เกษเพชร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายกันตธีร์  พรหมลาย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กชายกันต์ธีร์  บุตราช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงกันติชา  เดชพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  วีระพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงกัลยารัตน์  สาครวงศ์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  เยาวศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงกาญจนา  สีนวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงกานต์ธีรา  วงศประสิทธิพร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงก้านพลอย  คานเขต โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายกิตติคุณ  ภูผาสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายกิตติภูมิ  บุญเทาว์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายกิตติศักดิ์  บัวสอน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงกีรติ  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงกีรติกา  เมโฆ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงกุลพิพิทย์  กุลสถิรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงเกวลิน  พุฒพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายเกียรติก้อง  อนุชาติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงขวัญชนก  พรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงขวัญชนก  สัตนันท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงขวัญนุช  เติมสมบัติบวร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ผ่องศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายคณินณัฏฐ์  หอมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายจอมทัพ  เหล่าพงษ์ศร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายจักรพงศ์  พันธ์น้อย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายจักรวัฒน์  ทองไทย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงจันทรัศม์  แจ้งไธสง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงจารุภา  โคตรพรม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงจิฑาภรณ์  กัลยาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงจิณห์นิภา  อาจเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงจิดาภา  นรานันทน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงจินต์จุฑา  พงษืเสือ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงจิรชยา  พิกุลศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กชายจิรภัทร  กองคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายจิรภัทร  พลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กชายจิรภัทร  ยิงยืน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงจิรภัทร  สมบูรณ์รุจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงจิรภิญญา  นันทะบรรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายจิรสิน  วิทยารักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงจิรัชญา  หมายดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงจิรัชญา  เขียวศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กชายจิรัฏฐ์  นิชาวัฒนพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงจิรัฐฏิการ์  ปัญญาสาย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงจิราพร  บุญอุ้ม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายจิรายุส  สุยะลา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายจีรวิชญ์  วงศ์วัตถาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กชายเจนวิทย์  กลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงฉัตรฤทัย  ไกรเดช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายชญานนท์  ผิวผา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงชญานันท์  ตันติศิรินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงชญานิศ  สุนทรา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงชญานิษฐ์  นันทนากรชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงชฎาณิส  เลิศอุทัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายชนธัญ  เชื้อสุจริต โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายชนะเก้าทัพ  วิสุตกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายชนะศักดิ์  เตชะศิริธนะกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงชนัญชิดา  ภิราญคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงชนัญญา  ประสารสิงห์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงชนิสา  พันธิมาตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงชมขวัญ  ศรีไมตรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายชมะนันท์  ทะนอก โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายชยพัทย์  พันธ์พิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายชยุตฐพง  กะหมายสม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กชายชรัญ  ศิริสุนทร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายชวัลวิทย์  สาระรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงชัญญนิษฐ์  ศรีธเนษฐ์กุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงชัญญานุช  สำอางค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กชายชาญวุฒิ  เหลืองไตรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงชาลิสา  ครึ้มค้างพลู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายชาวฤธ  จันดีเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงชิสาพัชร์  ปึงเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กชายชื่นชม  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงเชาวริน  ดอกรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายโชคพิทักษ์  วัฒนพงศ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายโชติภณ  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงญดา  ฤทธิ์สว่าง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงญาณิศา  วงษ์ภิญโญวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงญาดา  ดาราช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงญาตา  สุวรรณกูฏ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงญาโนบล  สีแสด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายฐปนวัชร  ฉลูสิริโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงฐานนันท์  บุ้งทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงฐาปณี  เพ็งมี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงฐาสินี  วิชาพร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายฐิติพัทร์  สีด้วง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ดอกดวง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายฑีรสีห์  สมบูรณ์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายเฑียรศาสตร์  พานอ่อน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายณฐพล  ชลายน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงณรัชต์หทัย  ภูวสิฐโกมล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงณฤดี  นนทะการ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงณฤดี  สามทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงณัชญาดา  พัฒนสาร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  บุญใส โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายณัฏฐชัย  เหล่าสาร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงศ์สุววณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายณัฏฐนันท์  เปลี่ยนผึ้ง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงณัฏฐวริศา  สืบศิรินุกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายณัฏฐ์ศรัล  พลสิทธฺ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กชายณัฐกริช  เกาสายะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุดหนองบัว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายณัฐกูล  ดาษดา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กชายณัฐชนน  กีฬา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายณัฐชนน  อุดชมภู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กชายณัฐชนนท์  เทพคำราม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงณัฐชยา  บุตรสง่า โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กชายณัฐฏวัฒน์  ปริหา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงณัฐฐิณี  วงศ์พัชรเมธี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงณัฐณิชา  พวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายณัฐดนัย  สะเดา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงณัฐทิชา  ปริบาล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงณัฐนันท์  คู่สกุลนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายณัฐนัย  วงษ์วัง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงณัฐพร  พึ่มกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงณัฐพร  พื้นผา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายณัฐภัทร  เฮ้าโฮม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงณัฐรดา  คูณค้ำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงณัฐวดี  วงศ์ศรีรักษา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงณัฐวรรณ  สมชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายณัฐวรรธน์  ศิริพานทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงณัทกร  จันทร์ลา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กชายณัทพงศ์  เก้าลิ้ม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงณิชาภัทร  บรรพชาติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงณิชาภา  วรสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายดนุพัฒน์  ทาโพนทัน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายดรัสพงศ์  ชัยรุ่งมณีดำรง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงดลวรรณ  โชติสาร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงดากานดา  บุตรศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงดายานา  ทาทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายเตชินท์  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายเตชินท์  ไชยโกษฐ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายทยาวีร์  จูมลี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงทรงพรพรหม  ยอดคุณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงทอปัด  จิตกุศล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายทักษพงศ์  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงทักษพร  ทองไทย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงทัสดา  โคบาลอีสาน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงทิพยญาณ  อินทร์โทน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กชายทิพากร  สุมงคล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายทีฆทัศน์  รุ่งรัศมี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กชายเทพราชันย์  ทองเหลือง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายธนกฤต  เรืองประดับ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายธนกฤติ  เหรียญทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายธนดล  ทาทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงธนพร  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กชายธนพล  หวังชม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายธนภน  บังศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายธนภัทร  พงษ์สถิตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายธนวัฒน์  สะเดา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงธนัชญา  ชาลี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงธนัญชนก  สุขศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงธนัญญา  เป็งตะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายธนันต์ดิษย์  สิงห์เผ่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กชายธนันท์ปยุต  ธีระวิทยากุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงธนารีย์  พิมพะกรรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงธรรมฉัตรี  ศรีตะเขต โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กชายธรรมดา  จึงมั่นคง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงธัญชนก  ทองงอก โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงธัญชนก  สุขอุทัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงธัญญชนก  แสงนิล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงธัญญ์นรี  ชัยวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กชายธัญญพัทธ์  วรพิพัฒน์พร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงธัญญาภัค  พรมลาย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงธัญพิชชา  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงธัญมน  เกษมทวีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงธัญรดา  ทันธิมา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงธันยา  แซ่หว่อง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงธิดารัตน์  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายธิติภูมิ  คำลุน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงธิติมา  เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายธิษณ์  ขุนจิตรงาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายธีรภัทร  พานทองศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กชายธีรเมธ  จันทร์พิทักษ์ชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กชายธีรเมธ  อารีย์วิจิตรกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กชายธีรัตม์  สีห์พิทักษ์เกียรติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงนถฤณี  พระอารักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายนนทวัฒน์  สานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายนบธรรม  จิตตกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กชายนพเมศฐ์  สโรชนันท์จีน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงนภศวรรณ  ทนงจิตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงนภัสนันท์  ชิตทรงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงนภัสราวดี  จูมกุมาร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงนราภรณ์  บุญบัง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงนรีกานต์  เลิศศักดิ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงนลินญา  บุญคุ้ม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงนลินนิภา  ผาดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงนลินนิภา  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายนวพล  กาญจนเสน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงนัทธ์ชวัล  สามพายวรกิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุขเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงนันทรัตน์  บุญรมย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กชายนันทวัช  สุดาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงนันทิชา  มีคุณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงนิชาภา  ปัญจกนกกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงนิชาภา  เดชผล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงนิตย์รดี  กสิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กชายนิติพงศ์  ยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายนิติวัฒน์  ชายทวีป โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงนิธิดา  คูณป้อง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงนิธิธนันท์  อธิธนัยชัยภัทร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายนิธิศ  อ่อนมิ่ง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กชายนิปุณ  ถามะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กชายนิพัฒน์  แต้ศิริเวชช์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงนิรัญยาภัทร  นวลอินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงนุชญดา  ดิษฐอั๊ง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กชายบรรณาวัฒน์  พิสิษธนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กชายบุญญาพัฒน์  อินยาศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงบุญญาภา  ทองสรรค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายปฏิพัทดิ์  อิ่มโค่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กชายปฐมพงศ์  ศรไชย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงปณาลี  กวีวรญาณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงปณิตา  แซ่อุ่ย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงปทิตตา  วัฒนะไพบูลย์กุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงปทิตตา  แก้วงามสอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายปธานิน  สุทธิเวสน์วรากุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงปพิชญา  วิริยะการุณย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กชายปภังกร  เวชมนัส โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงปภาวริน  เนียมหอม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กชายประวิณ  โสมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงประวีณา  คันธจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายปราชญ์ปิยะ  คำสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กชายปราบปลื้ม  แสงชาติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กชายปรินทร  เถาว์โท โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงปรียาลักษณ์  ดาวใส โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงปวริศา  ขันติวารี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงปวริศา  ชนะไพร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงปวันรัตน์  ผาดาษ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อินทรพานิช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงปวีณ์นุช  บัวขจร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กชายปัณณทัต  ปิยภิญโญภาพ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงปัณณพร  ชาญณรงค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายปัณณวิชญ์  นิปัจการสุนทร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายปัณณวิชญ์  พิริยฉัตรไชย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงปัทมพร  สุขอุทัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงปาณิสรา  ครองยุทธ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงปาณิสรา  สายงาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงปานฤทัย  วรรณวัลย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงปานวาด  เพชรพรหม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงปาลิดา  จังกาจิตต์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายปิติณัฐชนัน  คำมี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กชายปิยกัณ  รัตนูปการ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงปิยธิดา  ดุจดา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงปิยธิดา  นันทบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กชายปิยภูมิ  มูลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายปิยะศักดิ์  ทองสว่าง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายปีติกร  แก้วธรรมมา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงปีย์ญาภัทร  ไหลประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงปีย์รฎา  พนาดร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงปุญญิศา  โพธิสาขา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงปุญญิสา  หนูห่วง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงปุญญิสา  ไหลประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงปุณญดา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงปุณณภา  ขัดโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กชายปุณณวิช  ไขแสง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงปุณณิศา  บังศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กชายปุณยพัฒน์  กุลศิโรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงปุณยาพร  สงวนตระกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กชายปุณวิชญ์  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายเป็นหนึ่ง  สิมเสมอ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงเปมิกา  ผ่านเสนา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงเปมิกา  เปี่ยมมนัส โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กชายเปรมบารมี  ลาภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กชายโปรแกรม  ตันติวาทินกร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กชายพงศกร  ลัทธิรมย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กชายพงศ์ภรณ์  สะใบแพร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กชายพงษภัทร  โมลานิล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กชายพงษ์ศุภวิชญ์  พันธ์โสภา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายพชร  กุระโท โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงพชรกมล  นนทะใส โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กชายพบธรรม  คนขยัน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงพรนพัฒน์  จันทร์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงพรปวีณ์  เยท่าพูด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงพรปวีณ์  แก่นบุปผา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงพรรนดา  ภูผาธรรม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงพรระวี  โกศัลวิตร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายพระปริตร  เรียบร้อย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงพลอยปภัส  ศักดาวัฒนไพศาล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กชายพศวัต  จินามณี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กชายพสธร  สืบภา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงพัฒน์นรี  วงศ์กันทรากร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กชายพัทธนันท์  กุลราช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กชายพัสกร  ผดุงกร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงพาขวัญ  อุ่นท้าว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กชายพิชชานนท์  วรพิมพ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงพิชชานันท์  ปาวิน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงพิชชาภา  ตันสาย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงพิชญดา  จันทาทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงพิชญ์ดา  จันทรสาขา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เต็มธนานันท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กชายพิชญะ  จันทร์ตรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงพิชญาพัค  พิมพกันต์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงพิชยา  บุญประดิษฐสกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงพิชอร  ภวโภคาภินันท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงพิชามญชุ์  รัตนสุนทรทัศน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงพิทย์สุดา  สุทธิโคตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงพิมพกานต์  พุทธเสน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เจริญผล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ประสารวรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ประสงค์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พรหมจรรย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงพิมพ์สราญ  ลือสุวรรณกิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงพิมพ์สิริ  พิมพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงพิราวรรณ  เจียกงูเหลือม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กชายพิศิษฏ์  เต็มธนานันท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงพีรญา  สุกฤตโอฬารกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงพีรดา  ราชิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายพีรวิชญ์  พินิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายพีรวิชญ์  พิบูลมณฑา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กชายพีระ  ผดุงเกียรติโสภณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายพีระ  สุไวศยวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กชายพุทธรักษา  ปราสาทศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายพุทธิวัฒน์  กอบัวกลาง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อุปมา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงแพรวธัญธรณ์  แพงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงแพรวรัมภา  หลายวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงภคพร  นามจันดา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงภคพร  ปั้นปัญญา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงภคพร  วงศ์ผา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงภคพร  อุทรามนตรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงภคมน  ศุภวิจิตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงภภรชล  แนบชิด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงภวรัญชน์  อำพัน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายภวินท์รพี  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  จันต๊ะมา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กชายภัทรกฤต  ศรีลาชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กชายภัทร์ธนัตถ์  มาพรม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายภัทรธร  ปาวรีย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงภัทรปภา  สุทธิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กชายภัทรพล  โอบอ้อมกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงภัทรวดี  ชูบุญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงภัทรวดี  วรรณศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงภัทรวดี  เดชผล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงภัทรศยา  วันประจิต โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กชายภัทราวุฒิ  วีระกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กชายภัทร์  แก้วคูณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายภาณุวัฒน์  ครองยุทธ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงภานิชา  สายสมบัติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงภิชญาภรณ์  สุขสว่าง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงภิรวดี  กฤชปัญญาวโร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กชายภูมินภัทร  บุปผาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายภูมิพัฒน์  ภูคงคา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กชายภูระวิชญ์  กรุดแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กชายภูริพัฒน์  แก้วอมตวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กชายภูวนาถ  ทาระธรรม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กชายภูวภัทร  พิมพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงมนัญชยา  ธเนศราภา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงมนัสนันต์  นิ้วทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงมนัสนันท์  ปฏิพัทธ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงมันตรา  หงษ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงมินนารา  สุวรรณศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กชายยศวริศ  บุญเกษม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงรดาณัฐ  คงพิกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงรภัสสรณ์  สุวรรณอัมพร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงรมณภัทร  ยุระชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กชายร่มธรรม  บุตรศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงรมย์ธีรา  แซ่โล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงรมิดา  จารุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงรมิดา  สรรพสาร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงรมิดา  โกมลวิชญ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงรวิกานต์  เจียงเจนจัด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงรวินทร์นิภา  ศรีธานี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงรินรดา  วงศ์สุคนธนิตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงรุ่งรดา  ดิษฐอั๊ง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
795 เด็กชายรุจิภาส  อุทธสิงห์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงลภัสรดา  มีคุณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงลัลล์ลลิล  วุฒิพรหม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศรีลา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กชายวชิรวิทย์  เอี่ยมธีระกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงวชิราภรณ์  โตสงค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
801 เด็กชายวรกมล  เศรษฐนันท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงวรกัญญา  รินทา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กชายวรชัย  สีมาพล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กชายวรพัฒน์  ปทุมวัน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงวรรณพร  คิม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงวรรษมน  อินต๊ะราชา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงวรางคณา  สุรพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงวรางคณา  โชคศิริวรางค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงวรินทร  แสนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงวริศรา  ลิมปิทีปราการ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงวริสา  ไสยสมบัติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กชายวัชรพล  คำมุงคุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กชายวัชรากร  สาตาละ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงวิชญาดา  บุตรชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงวิชิรดา  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กชายวิภู  ธรรมคงแสงกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กชายวิริทธิ์พล  ดาสันทัด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงวิสารัตน์  เสลวาปีนุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กชายวีรภัทร์  ประเสริฐสม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กชายวีรวิชญ์  อื้อศรีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงวีรสา  วาพบ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กชายวุฒิศักดิ์  บุ่ยสิริวงค์นนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กชายศรัณยพงค์  ประวิทย์ธนา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงศรันย์พร  แก้วกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงศศิญดา  จารุพัชร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงศศิณัฏฐ์  ผิวเหลือง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กชายศศิศ  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงศิริกัญญา  เเม้นศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กชายศิรินทร์  ชมาฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงศิรินภัทร  ชูค้ำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงศิรินภา  วงคูณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กชายศิวัช  มิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงศุณัฎธิดา  ปราณีบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงศุธิรักษ์  ชิณะโคตรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กชายศุภกรณ์  พันธะยุง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กชายศุภเศรษฐ์  อยู่เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงศุภาพิชญา  ศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กชายเศรษฐพงศ์  โนทะยะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงสราญรัตน์  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงสวิชญา  อู่สมบัติชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กชายสันทัด  พันธุ์คำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กชายสิทธิพัฒน์  เกษเจริญคุณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กชายสิรภัทร  พาชื่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงสิริกร  เลิศล้ำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงสิริกัญญา  ทรัพย์คูณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงสิรินดา  สิงคเสลิต โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงสิริยากร  พงษ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กชายสิริสิทธิ์  หมื่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงสิริสุดา  หาโสม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงสุกฤตา  พงษ์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กชายสุขุมภัทร  ศรีวิลัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงสุชานันท์  แม้นพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงสุชารัตน์  นิซัน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงสุตาภัทร  พิบูลย์ศักดิ์โสภณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กชายสุทธิพร  สุทธิสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงสุทธิมนต์  ฝาระมี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงสุเทวา  กองตระกูลดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กชายสุธนพัฒน์  ภูริยานุวัตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงสุธิดา  อภิรัตน์มนตรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงสุพพัตรา  วีระนันทาเวทย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กชายสุพศิน  จันทสุรียวิช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กชายสุรพล  บุญไชย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ทองสุกงาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กชายอชิรวัตติ์  สิทธิพงษ์พร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กชายอติยพัฒน์  ศรีสันต์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กชายอธิภัทร  แซ่เตียว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงอนัญญา  คุสิตา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงอนัญญา  เขมะปัญญา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงอนันตยา  ไขแสง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงอพินญา  เตียวระสิงห์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
871 เด็กชายอภิชาติ  ชลายน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงอภิญญา  ดำบรรพ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงอภิญญา  สมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กชายอภิภู  ภูดิฐธนพัฒ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กชายอภิวิชย์  ชิณกธรรม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงอมรรัตนา  เพชรฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงอรจิรา  สาริบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงอรปภา  ป้องโสม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงอรัชพร  แผนสมบรูณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงอรุณรัตน์  ซาเสน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงอลีนา  ถาวรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
882 เด็กชายออสติน  เอ็กเบิร์ต โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงอักษราภัคส์  เนวลา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงอัจจิมา  ตังคโณบล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงอัญชนา  บุญซ้อน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงอัญวีณ์  พิริยฉัตรไชย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กชายอัฒน์อธิศ  พิมพ์บุญมา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงอัณณา  นันทสำเริง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงอัณธิกานต์  โล่ห์คำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงอันนา  พันธ์นิกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงอัยรินทร์  แจ็คทูเบอร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
892 เด็กชายอัษฎาวุธ  จินาพร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กชายอัษฎาวุษ  จินาพร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กชายอิทธิกร  ผิวผ่อง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กชายอิทธิพัทธ์  เครือวัลย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กชายเอเว่น  โลว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงกชกร  พรมไทย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
898 เด็กหญิงกชกร  ศรศิริ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
899 เด็กหญิงกนกนิกา  โตใหญ่ยิ่งเจริญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
900 เด็กหญิงกมลพรรณ  วิชาพลู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
901 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สายสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
902 เด็กหญิงกรรณิการ์  สุทธิกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
903 เด็กชายกรวิชญ์  เบ้านาค โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
904 เด็กชายกรวิชญ์  ไชยพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
905 เด็กชายกฤดา  วงษานนท์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
906 เด็กชายกฤตภาส  สารรัตน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
907 เด็กชายกฤติพงศ์  นวรัตน์ ณ อยุธยา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
908 เด็กชายกฤษกร  สอดศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
909 เด็กชายกฤษฎา  ไชยวงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
910 เด็กชายกฤษณ์  กุตาวัน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
911 เด็กชายกษิติภูมิ  เพียะวงค์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
912 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดำมา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
913 เด็กหญิงกัญญาพัชร  นะที โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
914 เด็กหญิงกัญญาภัค  กุมรีจิตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
915 เด็กหญิงกัญญาภัค  โพธิ์ไทร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
916 เด็กหญิงกานต์ธิดา  กันพิพิธ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
917 เด็กชายกิตติทัต  กองแก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
918 เด็กชายกิตติธัช  หวังชนะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
919 เด็กชายกีรติ  จารุเกียรติ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
920 เด็กหญิงกุลธิดา  เจนคูณทองคำใบ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
921 เด็กหญิงเกตน์นิภา  พูลผล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
922 เด็กชายเกียรติกร  เข็มหอม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
923 เด็กชายคณบดี  ศรีสำอางค์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
924 เด็กชายคมน์นิภัค  สุยะรา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
925 เด็กหญิงคุณัญญา  วามะขัน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
926 เด็กหญิงจงสุทธา  กรงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
927 เด็กชายจตุรพัฒน์  ศิรบูรณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
928 เด็กชายจักริน  กลมเกลียว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
929 เด็กหญิงจันทร์จิรา  แสงโสภี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
930 เด็กชายจิตติพัทธ์  แสนทวีสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
931 เด็กหญิงจิรปรียา  วงศ์วรรณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
932 เด็กหญิงจิรภัทร  พันธง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
933 เด็กชายจิรภัทร  สายเบาะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
934 เด็กหญิงจิรัชยา  ไกยวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
935 เด็กหญิงจิราพัชร  โสภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
936 เด็กชายจิรายุ  วรไวย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
937 เด็กหญิงจีรสุดา  คำริยา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
938 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปทุมวัน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
939 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ไทยสิทธิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
940 เด็กหญิงชญานิศา  กูลพันธุ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
941 เด็กหญิงชญานิษฐ์  สังฆะมณี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
942 เด็กชายชนะพล  ศรีแสง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
943 เด็กชายชนันธร  ทองชุม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
944 เด็กหญิงชนาธิป  สุวรรณกูฏ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
945 เด็กหญิงชนิดาภา  เผ่าภูรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
946 เด็กหญิงชนิสรา  กากแก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
947 เด็กหญิงชนิสรา  ขัมภรัตน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
948 เด็กชายชยากร  ไชยปัญญา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
949 เด็กหญิงชยามร  สองศร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
950 เด็กหญิงชัญญา  กัลป์ศิริไพศาล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
951 เด็กหญิงชัญญานุช  อ่อนละออ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
952 เด็กชายชัยภัทร  โสบุญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
953 เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
954 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์ทรง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
955 เด็กชายโชคไพจิตร  นารี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
956 เด็กชายฐปนวัฒน์  หวานใจ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
957 เด็กหญิงฐภรณ์ชนก  ภคพลนิธิธนชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
958 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ศิลารักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
959 เด็กชายณฐนนท์  ทองวรรณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
960 เด็กหญิงณฐพร  ขันทะวัต โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
961 เด็กชายณนณ  วทัญญูเลิศสกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
962 เด็กชายณอธิป  พิมพ์ทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
963 เด็กชายณัฎดนัย  มีห่วง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
964 เด็กชายณัฐกฤต  มุสิกสาร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
965 เด็กชายณัฐชนนท์  ทองชุม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
966 เด็กหญิงณัฐชยา  กุลาราช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
967 เด็กหญิงณัฐณิชา  ษรเสวี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
968 เด็กหญิงณัฐณิชา  เข็มเพชร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
969 เด็กชายณัฐตกิตติ์  สายคูณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
970 เด็กหญิงณัฐธิดา  แสนสงค์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
971 เด็กชายณัฐพล  ทานะกิจ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
972 เด็กชายณัฐพล  สาระชาติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
973 เด็กชายณัฐพัชร์  ศรีโนนซี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
974 เด็กชายณัฐศาสษ์  แก้วสง่า โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
975 เด็กชายณาศิส  กาละกาล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
976 เด็กหญิงณิชาภัทร  พรมลาย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
977 เด็กหญิงดรัลพร  วรรณคำ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
978 เด็กหญิงตติยา  สุนศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
979 เด็กหญิงตระการตา  วิไลรัตน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
980 เด็กชายตรัยคุณ  รักสุทธี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
981 เด็กชายตรัยคุณ  สอนสะอาด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
982 เด็กชายถิรคุณ  โล่ห์สุวรรณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
983 เด็กชายถิรณัฐ  คงรอด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
984 เด็กชายทินวัฒน์  บุตรทองทิม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
985 เด็กหญิงธตรีญา  หอมหวล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
986 เด็กชายธนกร  จันดาพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
987 เด็กชายธนกฤต  ลาพ้น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
988 เด็กชายธนกฤต  เยาวบุตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
989 เด็กชายธนบดี  โพธิ์โม้ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
990 เด็กชายธนพล  บัวดก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
991 เด็กชายธนภัทร  บุญตะวัน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
992 เด็กชายธนยศ  พงศ์พิริยะโกมล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
993 เด็กชายธนวัฒน์  คำงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
994 เด็กชายธนวัฒน์  แสวงทรัพย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
995 เด็กชายธนาเดช  มุสิกสาร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
996 เด็กชายธนาธิป  ภักดีไทย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
997 เด็กชายธนารักษ์  ทองจัตุ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
998 เด็กชายธนาวิชญ์  ชินะโยธิน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
999 เด็กชายธนินทร์  ปัญญานวล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1000 เด็กชายธฤตวัน  พันธ์น้อย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1001 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สายสมบัติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1002 เด็กหญิงธันยชนก  วงศ์ธีระศักดิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1003 เด็กหญิงธิษณา  เกษศิลา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1004 เด็กชายธีรดนย์  บุญเหมาะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1005 เด็กชายธีร์ธวัช  ส่งเสริม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1006 เด็กชายธีรภัทร  ทัดเทียม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1007 เด็กชายธีรภัทร  ลาภยิ่ง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1008 เด็กชายธีรเมธ  ธิบูรณ์บุญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1009 เด็กชายธีระเดช  ถึงกลาง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1010 เด็กชายเธียรวิชญ์  เกษกรณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1011 เด็กหญิงนงนภัส  ชิณพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1012 เด็กชายนนธรัช  ปิติธนภัทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1013 เด็กชายนพพล  กาญจนเสน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1014 เด็กชายนพรุจ  จันทร์ทรา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1015 เด็กชายนรวุฒิ  บุญสอน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1016 เด็กชายนฤเบศ  สืดาคำ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1017 เด็กหญิงนลินทิพย์  โคตะสา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1018 เด็กหญิงนัชชา  อุทธา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1019 เด็กหญิงนันท์ณภัส  มีชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1020 เด็กหญิงนันท์นภัส  วังสุทธิสมศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1021 เด็กชายนันทวัฒน์  แสงจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1022 เด็กหญิงนิตยกานต์  สารสมัคร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1023 เด็กชายนิติพงษ์  นรารักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1024 เด็กชายนิพิฐพล  พรหมลักษณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1025 เด็กชายนิรัติศัย  วงศ์สามารถ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1026 เด็กหญิงบงกช  เนตรเถื่อน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1027 เด็กชายบรรณวัฒน์  มะลังศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1028 เด็กชายบรรณวิชญ์  มานุช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1029 เด็กชายบัญญพนต์  ดาผา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1030 เด็กชายบัณณฑิต  ประสิทธิ์สุวรรณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1031 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ตั้งบัณฑิต โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1032 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ใจธรรม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1033 เด็กหญิงเบญญาพร  อิ่มใจ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1034 เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีพรหมมา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1035 เด็กชายปฎิภาณ  กองสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1036 เด็กชายปฐวีกาญจน์  คุลธิ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1037 เด็กชายปณิธิ  ประมวล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1038 เด็กหญิงปพิชญานันท์  เงินมั่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1039 เด็กหญิงปภาวรินทร์  บัวคอม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1040 เด็กหญิงปรมาพร  ประทาน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1041 เด็กชายประธานิน  คำภาทู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1042 เด็กชายปรัชญานนท์  กมล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1043 เด็กชายปรัชญานันท์  กมล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1044 เด็กชายปราบ  พิมพ์พรหมมา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1045 เด็กชายปัญญพัฒน์  สะอาด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1046 เด็กหญิงปัณฑิตา  ทองคำห่อ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1047 เด็กชายปัณณธร  บัวส่อง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1048 เด็กหญิงปัทมพร  หาญชนะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1049 เด็กชายปาณัสม์  บุญศรัทธา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1050 เด็กหญิงปาณิสรา  เสวยสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1051 เด็กหญิงปานดาว  พันตา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1052 เด็กหญิงปานรดา  เดชมณี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1053 เด็กหญิงปิยวรรณ  เรือนสีทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1054 เด็กชายปูรณ์ธนทรัพย์  ศิวประภากร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1055 เด็กชายเปรมปิติ  ควรครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1056 เด็กหญิงเปรมิกา  หวังดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1057 เด็กชายพงศ์พัทธ์  ตาบุดดา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1058 เด็กชายพชร  มานุพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1059 เด็กชายพชรกร  กาแก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1060 เด็กหญิงพณณกร  ผลทวี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1061 เด็กชายพสิน  ยอดกันหา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1062 เด็กชายพสุธร  พวงเพชร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1063 เด็กหญิงพอใจ  แสงคำ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1064 เด็กชายพัชร  รัตนนนท์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1065 เด็กหญิงพัฒนวดี  สุจริต โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1066 เด็กหญิงพัทธีธ์ราภา  ไชยสัจ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1067 เด็กหญิงพิมพ์ชญาณ์  นิลรัตน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1068 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พิมไธสง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงพิมพ์น้ำเพชร  ศรีแก้วกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1070 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  เพ็งพี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงพิรุฬห์ลักษณ์  ไชยวรรณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1072 เด็กชายพีรณัฐ  เจริญศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1073 เด็กชายพุทธินันท์  จัยสิน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1074 เด็กชายภคิน  ไล้เลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1075 เด็กชายภณนน  ศรีเมือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1076 เด็กชายภัทรดนัย  แจ่มสว่าง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1077 เด็กหญิงภัทรดา  นิลคำ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงภัทรภร  นิติอมรบดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1079 เด็กหญิงภัทรวดี  ดอกจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1080 เด็กหญิงภัทรวดี  วรีฤทธิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1081 เด็กชายภาคิน  นกน้อย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1082 เด็กชายภาคิน  บำรุงผล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1083 เด็กชายภาคินทร์  อบบุญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1084 เด็กชายภาณุวิชญ์  พ่อค้า โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1085 เด็กชายภาธร  แสงเทียน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1086 เด็กชายภูเดชา  ภาระอุตส่าห์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1087 เด็กชายภูธดา  ภาระอุตส่าห์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1088 เด็กชายภูเบศ  ทองศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1089 เด็กชายภูมิฤทธิ์  บุญชิต โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1090 เด็กหญิงมณีรัตน์  ก้อนเงิน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1091 เด็กหญิงเมธาพร  อิ่มใจ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1092 เด็กชายยคพนธ์  ทางาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1093 เด็กชายยศกร  เพชรทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1094 เด็กชายยสินทร  สุภะนานัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1095 เด็กชายรชต  แก้วเกตุ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1096 เด็กหญิงรมิตา  สิทธินันท์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1097 เด็กหญิงรวีนันท์  ชูยิ่งสกุลทิพย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1098 เด็กหญิงรัชชวัณณ์  จำปาแพง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1099 เด็กชายรัฐศาสตร์  พิมพ์หล่อ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1100 เด็กหญิงลภัสรดา  ดอกบัว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1101 เด็กหญิงลักษณานันท์  หอมจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1102 เด็กหญิงลันตา  ชัยสุดา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1103 เด็กชายวชิรวิทย์  ดวงโมกข์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1104 เด็กชายวชิระ  ชลกาญจน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1105 เด็กชายวชิราวุธ  ดาราษฏร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1106 เด็กหญิงวรรณิชยา  สุวะจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1107 เด็กชายวรวัฒน์  สร้อยเพ็ชร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1108 เด็กหญิงวรัทยา  แสงส่อง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1109 เด็กชายวรากร  บัวแก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1110 เด็กชายวรินทร  อัมพร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1111 เด็กหญิงวริศรา  แจ้งอรุณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1112 เด็กชายวัชรากร  ภูริยานุวัตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1113 เด็กหญิงวาจา  ตนประเสริฐ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1114 เด็กหญิงวิภาวนี  ศรีสุรัตน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1115 เด็กหญิงวิรัลยุพา  วิภูษิตสมบูรณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1116 เด็กชายวิวัฒน์ชัย  วรเวทย์มงคล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1117 เด็กหญิงวีรกานต์  สมพงษ์ผึ้ง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1118 เด็กชายวีรภัทร  วงษาเคณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1119 เด็กชายวีรวัฒน์  สิริพัฒนวงศ์กุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1120 เด็กชายศตวรรศ  ลอยฟ้า โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1121 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  เมธาวรธันย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1122 เด็กหญิงศรุตา  พรานประเสริฐ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1123 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ธิพรมมา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1124 เด็กชายศิงขร  กุคำวงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1125 เด็กชายศิริโชค  นิลเกษ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1126 เด็กหญิงศิริณัฎฐ์กมล  บริบูรณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1127 เด็กหญิงศิริตระกูล  ศรีประเสริฐ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1128 เด็กหญิงศิรินิพิษฐา  กาศิริ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1129 เด็กชายศิวปรีชา  จันทร์จรัส โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1130 เด็กหญิงศิวพร  แสงงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1131 เด็กชายศิวะกร  ประกอบผล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1132 เด็กชายศุภกร  แสวงนาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1133 เด็กชายศุภกฤต  บุญเจือ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1134 เด็กชายศุภกิตต์  พัฒนกิตต์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1135 เด็กหญิงษมาพร  เดชแก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1136 เด็กชายสรยุทธ  มูลหลหวง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1137 เด็กชายสิรดนัย  สมสิน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1138 เด็กชายสิรวิชญ์  สังฆะมณี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1139 เด็กชายสิรวิทย์  นันทบุตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1140 เด็กหญิงสิริกร  โคตรดก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1141 เด็กหญิงสิริกรณ์  ประทาน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1142 เด็กหญิงสุจิรา  สานนท์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1143 เด็กหญิงสุณัฐชา  เจริญบุตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1144 เด็กหญิงสุทธีธิดา  กลิ่นแก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1145 เด็กหญิงสุทธีรา  สุพะนานัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1146 เด็กชายสุพจน์  หาทวี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1147 เด็กหญิงสุภัสสรา  บุญจริง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1148 เด็กหญิงสุรีย์พร  พงษ์อุดม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1149 เด็กหญิงสุวพิชญ์  ศรีมาคำ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1150 สามเณรสุวิจักขณ์  จันมนตรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1151 เด็กหญิงห่งเอิ้น  เซียว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1152 เด็กชายหย่งคั่ง  เซียว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1153 เด็กชายอดุลวิทย์  คูณแก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1154 เด็กชายอธิวัฒน์  จั่นรอด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1155 เด็กหญิงอนงค์พร  ตรีรักษา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1156 เด็กชายอนาฆินทร์  ทาสะอาด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1157 เด็กชายอนุชิต  แซ่ห่าน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1158 เด็กหญิงอภิชญา   เจริญศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1159 เด็กหญิงอมลณัฐ  เทียมทัด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1160 เด็กหญิงอรชพร  ศรีแสงเมือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1161 เด็กหญิงอรวรรณ  วิสาพรหม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1162 เด็กชายอริญชัย  ศุภโกศล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1163 เด็กหญิงอริสา  บุญชิต โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1164 เด็กชายอัครวินท์  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1165 เด็กชายอัชฌา  บุญพงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1166 เด็กชายอาทิตย์  พงษ์สกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1167 เด็กชายอานนท์  พุ่มหริ่ง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1168 เด็กหญิงอิสรีย์  นักคำพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1169 เด็กหญิงอุบลนภา  สมเทพ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1170 เด็กหญิงกชพร  ตระการจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงกชพร  วิลาวัลย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงกชพรรณ  ไชยชนะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ชมบาล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงกนกรัตน์  พลราช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงกนกอร  กุลวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงกมลชนก  มัชฌิมบุระ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงกมลณัฐ  เทียมทัด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงกรกนก  ทองพิทักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายกรณ์  ทรายขาว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1180 เด็กชายกรวิชญ์  ศรีระวัฒร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงกรองกาญจน์  วงษ์ดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงกรานต์ชิตา  ทองอ่อน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1183 เด็กชายกฤตภาส  มุขขันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กชายกฤศณ  กองอุ่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กชายกฤษกร  อิสาร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายกฤษดา  ตันประเสริฐ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1187 เด็กชายกวินทร์  โชคชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงกวินนาฏ  สายสุด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1189 เด็กชายกษิดิศ  พูลเพิ่ม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีษะคำ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมบุตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมภพ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ตราชู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงกัญยาณี  เดชมุงคุณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กชายกันตณัฐ  ปวงสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1196 เด็กชายกันตวัฒน์  เพียแก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงกัลยกร  กางไธสง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1198 เด็กชายกาญจน์กวิน  สิงห์ทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายการัณยภาส  หงษาวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายกิตติกวิน  ตะวังทัน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายกิตติกวิน  พวงพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1202 เด็กชายกิตติพงษ์  โสภาภาค โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายกิตติพงษ์  ไชยกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายกิตติพัฐ  ผิวบาง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1205 เด็กชายกิตติพัทธ์  สระแกทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายกิตติภัค  มาจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงกิตติยากร  บุญประจง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงกิติญา  วรรณขาว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงกิรติยาภรณ์  นนทบุตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กชายกีรติ  คชฤทธิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงกีรติกร  นำพา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงกุลิสรา  แสงโสภี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงเกวลิน  คงสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงเกศชุฎาพรรณ  แสนศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงเกษสิริ  แก้วพรมดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงแก้วเพชรฌรัตน์  สาจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงขวัญข้าว  โพธิ์คำ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงขวัญจิรา  ไชเอนก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงขวัญชนก  เจริญรอย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ไชยกาล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กชายคเชนทร์  ศรีพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายคมชาญ  วิชาชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1223 เด็กชายคุณานนต์  แสงนิล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายคุณานนท์  โสภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1225 เด็กชายจตุรวิทย์  แสงกล้า โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงจรรยพร  ส่งสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กชายจรัญชัย  คำล้าน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงจริยา  โจระสา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1229 เด็กชายจักรกฤช  บุญมาลี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1230 เด็กชายจักรภัทร  ทัพพ์ชโนดม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงจามิกร  พรมหล่อ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงจิดาภา  คล้ายทรง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1233 เด็กชายจิรภัทร์  มนัส โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงจิรัชญา  วัฒนอินทโรจน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงจุฑามาศ  ยงกุลวณิช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงจุฑามาศ  สมศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงเจนสุดา  โคตวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงฉัตราภรณ์  เจริญบุญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงชฎาณิศ  สุนทรชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงชฎาพร  อ้วนท้วน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงชนกนันท์  สาเมฆ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1242 เด็กชายชนภัทร  รัตนะโสภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงชนรรถวรรณ  วิไลเลิศพงศ์วณิช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1244 เด็กชายชนวีร์  ธรรมสาร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายชนะใจ  จันทร์สนธิมา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1246 เด็กชายชนะชัย  พุ่มแก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงชนัญชิดา  พวงสร้อย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงชนัญธิดา  บัวแก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงชนากานต์  เกียรติกวินพงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายชนาธิป  สายเคน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงชนิกานต์  ดานุวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายชพล  วิเชียรธวัชชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายชยกร  บุญมาศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายชยพล  ชุมมุง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายชยพล  ทับสีรัก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายชยพล  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กชายชโยธิต  บัวหอม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงชลธิชา  ฟิลลิปส์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายชลธี  บูชายันต์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กชายชลสิทธิ์  วงษ์สิงห์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายชวัลว้ศ  แซ่เจียร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายชวัลวิทย์  ผลพันธิน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงชัญญา  เชื้อโชติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายชาคริต  ชนะสิงห์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายชาญชัย  ช่วยอาษา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงชาลิสา  คะเณศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายชิติพัทธ์  สำเภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายชินโชติ  ไชยแสง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1269 เด็กชายชิษณุพงษ์  วงษ์แข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงชีรนัช  วงศ์ชื่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงชุติมา  คชเศียร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงชุติมาภรณ์  ศรีบุรัมย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายเชษฐ์ดนัย  สินงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงฌารดา  ภูดินดิบ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1275 เด็กชายญาณากร  ฝอยทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงญาณิศา  ปลื้มกมล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงฐานิสรา  สีมาวัน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงฐาปนีย์  ผ่องปัญญา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงฐิติชญา  มาพงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงฐิติยา  คำเมือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายณดล  เกื้อสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงณภัทร  บริสุทธิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงณภัทร  วรรณศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายณวัธ  อุทธสิงห์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงณัจฉรียา  ป้อมพิทักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ชมจุมจัง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงณัฎฐนันท์  ศิริพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงณัฐกัญญา  วามะกันต์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ลัทธิรมย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงณัฐชยา  นนท์ศิริ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงณัฐฐา  สมบูรณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองเหลือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงณัฐณิชา  สอนอาจ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงณัฐณิชา  หาญชนะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงณัฐณิชา  โกศัลวิตร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1296 เด็กชายณัฐดนัย  สายแวว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายณัฐธัญพงศ์  ศาสตร์ศศิ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงณัฐธิพร  สิมมาธรณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงณัฐผลิน  จารุการ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1300 เด็กชายณัฐพัสธร  บุญมั่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงณัฐภัสสร  พลหาญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงณัฐรดา  บุญสอน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงณัฐริกา  สาวิไสย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงณัฐวรรณ  พงศ์พิพัฒนชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทานให้ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีราช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1307 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ถีรติบูรณะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงณัฐหทัย  ฝ่ายคำตา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายณัทบุลเศรษฐ์  รักพินิจ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายณิชกุล  ฟักฤกษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงณิชาภา  โลหะสาร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายดิษยทัศน์  อุตส่าห์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายดิษยพัฒน์  อบทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงดุษฎีพร  ดาผา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1315 เด็กชายเดชสิทธิ์  บุดดาพงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงเดือนเต็ม  เทพารักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กชายตุลยวัต  แก้วกล้า โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กชายเตชิต  วีรีรัตน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายเตชิต  สุขเรือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงทิพยพร  แซ่ตั๊น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายเทพทัต  ไชยรัตน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1322 เด็กชายธนกฤต  ก้องเบญจภุช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1323 เด็กชายธนกฤต  พิลาชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1324 เด็กชายธนโชติ  ยืนยาว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายธนดล  ไชยคำภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1326 เด็กชายธนนุกูล  ประชาราษฏร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1327 เด็กชายธนบดี  ธานี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงธนพร  ทรัพย์โคกสูง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายธนพัฒน์  จุลวงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1330 เด็กชายธนพันธ์  บัวแย้ม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายธนภัทร  รัตนโสภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1332 เด็กชายธนภัทร  เกษมสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1333 เด็กชายธนภูมิ  สีหบัณฑ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1334 เด็กชายธนภูมิ  โภคสมบัติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงธนยาพัชร์  ภัคผลธนาศักดิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงธนวรรณ  แสนทวีสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายธนวัฒน์  สายวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1338 เด็กชายธนะพัฒน์  ดวงดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1339 เด็กชายธนัช  ตียาพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงธนัชญา  พลศักดิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1341 เด็กชายธนัตภูมิ  แก้วพร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1342 เด็กชายธนัท  บุญยรัตนกร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1343 เด็กชายธนันณัฏฐ์  พิทักษ์ธงชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1344 เด็กชายธนา  ตันติศิรินทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงธนาทิพย์  แก้วพรม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1346 เด็กชายธรรมเกียติ  ชื่นบาน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1347 เด็กชายธรรศธานินทร์  กมล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายธรอธิป  ยะระเขต โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงธราญา  กลมพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายธราเทพ  นนทะวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1351 เด็กชายธวานนท์  ทานะกาศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  จำเริญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงธัญยพร  สุภผา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงธัญรดา  แก่แสง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1355 เด็กชายธัญวุฒิ  งอกศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงธัญสินี  สุดแสน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงธันยชนก  อระไชย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายธันวา  พณะสันต์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงธิดาดาว  ธุระอบ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงธิดารัตน์  โชคดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงธีมาพร  คะสุวรรณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงธีรกานต์  ทานนท์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1363 เด็กชายธีรดล  ศรีฉลวย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงธีรดา  ศรีโนนซี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1365 เด็กชายธีรพณ  สุนทร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1366 เด็กชายธีรภัทร  คงดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1367 เด็กชายธีรภูมิ  ชนะกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1368 เด็กชายธีรวัฒน์  ทองห่อ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1369 เด็กชายธีรศิลป์  ทองล้วน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1370 เด็กชายธีระเดช  สมรภูมฺิ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1371 เด็กชายธีระวริทธิ์  สามารถ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1372 เด็กชายนนท์ปวิธ  แสนตุ้ย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1373 เด็กชายนพดล  ประยงค์หอม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงนภัสภรณ์  วงศ์คำ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1375 เด็กชายนภัสรพี  ดวงศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1376 เด็กชายนฤชา  สันถวะสกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงนลพรรณ  ศิริผล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงนวพร  บุญลือพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1379 เด็กชายนักรบ  เสียงเย็น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1380 เด็กชายนัธทวัฒน์  ศรีมงคล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงนันทภัทร  แดงทน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงนันท์ลินี  ตังควัฒนา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1383 เด็กชายนิชคุณ  ชาคำ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงนิชาธรรม  บุญอาสา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงนิชามญช์  สุขดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1386 เด็กชายนิติกร  พลสุภี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1387 เด็กชายนิติพงษ์  มาพงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงนิรดา  มุสิกสาร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1389 เด็กหญิงบัญจรัตน์  จันทกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1390 เด็กชายบัวนพคุณ  บัวขาว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1391 เด็กหญิงบัวพรฑิตา  บัวขาว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงบุญญพร  ไชยสัจ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงบุญญิสา  ดอนชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1394 เด็กหญิงบุญสิตา  ทองมูล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1395 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  เกษสุพรรณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1396 เด็กชายปฏิภาณ  ทวีศักดิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1397 เด็กหญิงปนัดดา  นามบุตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1398 เด็กชายปพนรัตน์  ผงาดนอก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงปภาวดี  แสงก่ำ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1400 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เสริญไธสง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงปภาวี  สีห์พืทักษ์เกียรติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1402 เด็กหญิงปรมาภรณ์  คงคาพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1403 เด็กหญิงปรายฟ้า  ทองอ่อน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1404 เด็กหญิงปริตา  คชเศียร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1405 เด็กชายปรินทร  สารมาศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1406 เด็กชายปริพัฒน์  นามวงศ์ษา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1407 เด็กหญิงปริยาภัทร  อุตภู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1408 เด็กชายปรีดิ์ไชยา  แก่นสาร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1409 เด็กชายปวริศ  ลัทธิรมย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1410 เด็กหญิงปวริศา  ลีโคตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1411 เด็กหญิงปวริศา  ศรีมงคล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1412 เด็กหญิงปวริศา  อร่ามเรือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1413 เด็กหญิงปวริศา  แววศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1414 เด็กชายปวิธชาต  พิมพ์วงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1415 เด็กชายปวินท์ไชย  พวงพลอย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ดาโรจน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1417 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ทองประเสริฐ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1418 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  พิมาเกษ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1419 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  โปธา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1420 เด็กหญิงปองปุณย์  วงศ์ปักษา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1421 เด็กหญิงปัณฑารีย์  บรรทอน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1422 เด็กชายปัณณธร  เทพมุสิก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1423 เด็กชายปัณณพัฒน์  พิทักษ์ธงชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1424 เด็กชายปัณณวรรธ  นามวงศ์ษา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1425 เด็กชายปัณณวัฒน์  กาบแก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1426 เด็กชายปัณณวัฒน์  สุบุญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1427 เด็กชายปัณณวิชญ์  คำนนท์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1428 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทานให้ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1429 เด็กหญิงปัทมพร  มุทาพร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1430 เด็กหญิงปัทมา  พระอารักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1431 เด็กชายปาราเมศ  วีระสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงปิยธิดา  คุณราช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงปุญญาพร  กตะศิลา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1434 เด็กชายปุณณวรรษ  อารีเหลือ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1435 เด็กชายปุณณวิช  ศรีเมือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1436 เด็กหญิงปุณยวีร์  ไชยปัญญา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1437 เด็กชายปุณยากร  สุวรรณทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงปุณยาพร  เครือวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงปุณิกา  ขลุ่ยทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงปุณิกา  รัตนบำรุง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1441 เด็กหญิงปุตราจายา  พิมพ์ทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1442 เด็กชายปุรเชษฐ์  พรมสาร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1443 เด็กหญิงปูริดา  วรานนท์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1444 เด็กชายเผ่าภาคิณ  ทองจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1445 เด็กชายพงพิพัฒน์  ยอดเพชร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1446 เด็กชายพชร  เตชะเสน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงพชรรัศมิ์  ทองน้อย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1448 เด็กชายพรเจษฎา  วิลามาศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1449 เด็กหญิงพรณะรินทร์  หัสดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1450 เด็กหญิงพรทิวา  แก้วกลม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงพรรณนารา  สมเสนาะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1452 เด็กหญิงพลอยพรรณ  อมรไชย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1453 เด็กชายพัชรพล  หาระสาย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1454 เด็กชายพัฒนศักดิ์  กองทุ่งมน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงพัณณิตา  ธานี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงพัสตราภรณ์  วิจิตรวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1457 เด็กชายพาทิศ  ศรีอาราม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงพิชชา  มหาผล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงพิชชาภา  เพ็ชร์ภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงพิชชาอร  ใจธง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1461 เด็กชายพิชญตม์  โฮมแพน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงพิชญวดี  ภักดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงพิชญาภัท  รอดบุญมี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1464 เด็กหญิงพิชฎา  จันทร์พวง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1465 เด็กหญิงพิชยา  คำแก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1466 เด็กชายพิชัยศักดิ์  พิมพ์ทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1467 เด็กหญิงพิชามญช์  สุขดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1468 เด็กหญิงพิชามญช์ุ  ทรัพย์คูณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1469 เด็กชายพิเชษฐพงศ์  วงศ์พรมเถาว์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1470 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ลือโสภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1471 เด็กชายพิมพ์นภัทร  แสนสี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1472 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ประวัติพงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงพิมพ์นารา  มะยม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1474 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  มะยม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1475 เด็กหญิงพิมพ์ภัทรกาญจน์  บุญเรือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1476 เด็กหญิงพิมพร  สังฆมณี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1477 เด็กหญิงพิมลภัส  พุ่มเมือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1478 เด็กชายพิเศษภณ  แก่นก่อ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1479 เด็กชายพีรพัฒน์  แสนสี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1480 เด็กชายพีรภาส  คำพระทิตย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1481 เด็กชายพีรวิชญ์  จันทร์นวล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1482 เด็กชายพีรวิชญ์  ทองประเสริฐ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1483 เด็กชายพีรวิชญ์  บุญทวี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1484 เด็กชายพีระภัทร  การภักดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1485 เด็กหญิงแพรพลอย  ศรีสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1486 เด็กหญิงไพรัลยา  กาญจนจิรวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1487 เด็กหญิงฟ้าใส  ต่อนคำสนธิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1488 เด็กหญิงภคนันท์  ศรีจำปา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1489 เด็กชายภควุฒิ  ทองชุม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1490 เด็กชายภรันดร  สุขนิรันดร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1491 เด็กหญิงภัคธีมา  ปัจฉาพร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1492 เด็กชายภัทรกร  เทียมใสย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1493 เด็กชายภัทรดนัย  แสวงศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1494 เด็กหญิงภัทรพรรณ  คูณผล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1495 เด็กชายภัทรพล  รัตนสุนทร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1496 เด็กหญิงภัทรานิษจฐ์  จำปาทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1497 เด็กหญิงภัทริดา  คำมณี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1498 เด็กหญิงภัสร์ศศิร์  เลขะวณิชย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1499 เด็กหญิงภัสสร  ภุชงคกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1500 เด็กหญิงภาขวัญ  อรุณเรือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1501 เด็กชายภาคภูมิ  ใสจูง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1502 เด็กชายภานุพงศ์  วรรณพงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1503 เด็กชายภานุวัฒน์  วรรณวงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1504 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  คำชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1505 เด็กชายภูธเนศ  ทองศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1506 เด็กชายภูปกรณ์  สุวรรณกูฏ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1507 เด็กชายภูมิภัทร  บัวภาเรือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1508 เด็กหญิงภูริชญา  สีรินทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1509 เด็กหญิงภูริตา  อรุโณภาสกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1510 เด็กหญิงมณิสรา  สาธุชาติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1511 เด็กหญิงมรกต  จันทร์โส โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1512 เด็กชายมหัธธภัทธ์  อนัญมลาพนท์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1513 เด็กชายมหานิติศาสตร์  แก่นสาร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงเมทินี  บุ้งทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1515 เด็กหญิงเมธาพร  บุญชารี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงเมษิยาพร  คูณภาค โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1517 เด็กชายยศกร  ประดับเพชร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1518 เด็กชายยศวรรธ  ไชยสัตย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1519 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  ทัศกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1520 เด็กชายยุวราชัย  กะมณี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1521 เด็กชายรตนกาญจน์  บุญเรือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1522 เด็กชายรติวงศ์  บุญลักษณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงรมณ  เพียรสุชเวช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1524 เด็กหญิงรวินท์นิภา  พิมพ์วัน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1525 เด็กหญิงรวิภา  การะทอน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1526 เด็กชายรวีวัตร  อร่ามรุ่งเรืองศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1527 เด็กชายรัฐธีร์  ปัตยวงศ์วริยา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1528 เด็กชายรัฐประศาสนศาสตร์  เฌอแตมอินสิงห์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1529 เด็กหญิงรัตนกมล  แสงวิเชียร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1530 เด็กหญิงรามาวฎี  ธานี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1531 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  วงค์อินทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1532 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  วงศ์อินทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1533 เด็กชายรุ่งรดิศ  สารกอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1534 เด็กชายรุจิสรรค์  ดาทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1535 เด็กหญิงลภัสกร  จันทร์เกษ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1536 เด็กหญิงลภัสภาร์  ศรีลาบุตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1537 เด็กหญิงลภัสรดา  ถนอมสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1538 เด็กหญิงลลิตภัทร  สุวรรณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1539 เด็กหญิงลักษณพร  สุขจันดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1540 เด็กหญิงลักษณพร  เหลาฤทธิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1541 เด็กหญิงลักษณ์พร  สีสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1542 เด็กชายวชิรวัตติ์  กิตติภักดีพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1543 เด็กหญิงวนัสสนันท์  ทองงอก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1544 เด็กชายวรชิต  ศิริจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1545 เด็กชายวรโชติ  อัฒจักร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1546 เด็กชายวรธน  จอมหงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1547 เด็กชายวรปรัชญ์  วันโท โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1548 เด็กชายวรพล  วัณณะพันธุ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1549 เด็กหญิงวรพิชชา  ธรรมสาร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1550 เด็กชายวรภัทร  พงษ์พิละ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1551 เด็กชายวรัชญ์  อนุเคน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1552 เด็กหญิงวรัชยา  แสนสี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1553 เด็กชายวรากร  กองสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1554 เด็กหญิงวริษฐา  ไชยรัตน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1555 เด็กชายวัชรพล  วรรณทวี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1556 เด็กชายวันเสด็จ  คำปันวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1557 เด็กชายวัลลภ  ทองแก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1558 เด็กชายวายุ  มาลาหอม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1559 เด็กหญิงวาราดา  วิเศษหมื่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1560 เด็กหญิงวาสนาดี  งามมาก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1561 เด็กชายวิชชากร  ฉัตสุวรรณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1562 เด็กชายวิชชากร  ศรีพรหม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1563 เด็กชายวิชชากร  อนุพันธางกูร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1564 เด็กหญิงวิชชุดา  สายมั่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1565 เด็กหญิงวิชญาพร  บุญเจริญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1566 เด็กชายวิเชษฐ์  คุณพรหม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1567 เด็กชายวิทวัส  จันทร์แจ้ง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1568 เด็กหญิงวิภาวี  ปรินายวนิชย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1569 เด็กชายวิวัฒนากรณ์  เบาะแฉะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1570 เด็กหญิงวิสาข์  ทองชื่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1571 เด็กชายวีรภัทร  อัปกาญจน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1572 เด็กชายวีระภาพ  จันทร์ตั้ง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1573 เด็กชายวีระศักดิ์  นาเคน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1574 เด็กชายศตวรรษ  มะลีจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงศวิตา  แสนทวีสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1576 เด็กหญิงศิริกัญญา  ส่งสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1577 เด็กหญิงศิริญญา  สุพะนานัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงศิริธิดา  สังข์ทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1579 เด็กหญิงศิลป์ศุภา  ศรีชมภู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1580 เด็กชายศิวกร  เจนจัดการ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1581 เด็กชายศิวดล  สาครขันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1582 เด็กชายศิวภูมิ  อ่อนคำผาง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1583 เด็กชายศิวสิษฐ์  สุวะจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1584 เด็กชายศิวะ  ถมยางกูร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงศุจีภรณ์  ภิญโญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1586 เด็กชายศุภกร  บุตรราช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1587 เด็กชายศุภกร  หน่อแก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1588 เด็กชายศุภกิตติ์  พืชสี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1589 เด็กชายศุภชัย  ทองสลับ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1590 เด็กหญิงศุภธิดา  กาเกษ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1591 เด็กชายศุภวิชญ์  คำแสนโคตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1592 เด็กชายศุภวิชญ์  ทีคะสาย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1593 เด็กชายศุภเศรษฐ์  พันวิชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1594 เด็กหญิงเศรษฐิณี  สีสะอาด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1595 เด็กหญิงสกุลทิพย์  สิริชาติสิทธิโชค โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1596 เด็กหญิงสร้อยสุวรรณ  ทุนเมือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1597 เด็กหญิงสรัลพร  สายสุด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1598 เด็กชายสหรัฐ  อังคุณชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1599 เด็กชายสัณห์พิชญ์  จันทร์แจ่ม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1600 เด็กหญิงสารวดี  บุเงิน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1601 เด็กหญิงสาริศา  ดิศแพทย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1602 เด็กหญิงสิรินพรรณ  สุขเสริม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1603 เด็กหญิงสิรีธร  ไขลาเมา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1604 เด็กหญิงสุชัญญา  ราชอุ่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1605 เด็กหญิงสุชัญญา  สงวนงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1606 เด็กหญิงสุชีรา  ไพเราะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1607 เด็กชายสุพัฒชัย  คณะพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1608 เด็กหญิงสุพิชชา  แกระหัน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1609 เด็กหญิงสุภัคจิณา  บุตรวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1610 เด็กหญิงสุภัทรวดี  รัศมี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1611 เด็กหญิงสุภาวดี  บุญรมย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1612 เด็กหญิงสุวพัชร  คูณทรัพย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1613 เด็กชายสุวรรณพงศ์  คำวชิรพิทักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1614 เด็กชายสุวิศิษฏ์  วงศ์จันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1615 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จุรุเทียบ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1616 เด็กหญิงแสนสิริ  ฝ่ามสิริกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1617 เด็กชายอจลวิชญ์  สาระกิจ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1618 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ครองยุทธ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1619 เด็กหญิงอชิรญาณ์  เสงี่ยมงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1620 เด็กชายอชิรวิทร์  ชุมเสน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1621 เด็กชายอชิระ  บึงจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1622 เด็กชายอติเทพ  ดวงโสภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1623 เด็กชายอนิรุจน์  ราชอุดม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1624 เด็กหญิงอนุนยา  สายป้อง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1625 เด็กหญิงอนุภา  อุจรินทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1626 เด็กหญิงอภิชญา  เจริญศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1627 เด็กชายอภิวิชญ์  คำเหลือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1628 เด็กหญิงอรธิดา  แสนทวีสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1629 เด็กหญิงอริสรา  แก้วดา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1630 เด็กชายอัครราชย์  ชาญเนติกิจ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1631 เด็กหญิงอัจฉรา  บุญเรือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1632 เด็กชายอาชัญ  ใจคิด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1633 เด็กชายอาร์เจน  ลายประจักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1634 เด็กชายอิทธิเชษฐ์  ศิริบุตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1635 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ไหลหลั่ง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1636 เด็กชายเอกนาวา  จุ้ยเจริญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1637 เด็กชายเอกภาพลักษณ์  หงษ์ลอย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1638 เด็กหญิงไอรดา  เจริญกิจสุวรรณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1639 เด็กหญิงไอลดา  ระดาพงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1640 เด็กชายกตัณณ์  จารุตันติ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1641 เด็กหญิงกนกพร  นรดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1642 เด็กหญิงกมลชนก  สุทธิคุณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1643 เด็กชายกฤตภาส  สุรมาศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1644 เด็กชายกฤธนัท  วิชาพูล โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1645 เด็กชายกฤษฎานุพงษ์  ทามแก้ว โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1646 เด็กชายกฤษฎิ์  กาญจนคลอด โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1647 เด็กชายกฤษฏิพงศ์  บัวศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1648 เด็กชายกวิญภพ  ชูราษี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1649 เด็กหญิงกวินธิดาห์  ไพรลักษมี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1650 เด็กหญิงกวินนาถ  พานิชเจริญ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1651 เด็กหญิงกัญจน์ชญา  รุ่งเรือง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1652 เด็กหญิงกัญญา  ลาภพิกิตติ์ภัทร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1653 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ภาเรือง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1654 เด็กชายกันตพงศ์  ดอกบัว โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1655 เด็กชายกิตติ  ทองผาย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1656 เด็กชายกิตติทัต  ทุมวงษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1657 เด็กชายกิตติพงศ์  หินอ่อน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1658 เด็กชายกิตติพัฒน์  สิงห์งาม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1659 เด็กหญิงกุลธิดา  พรมสวัสดิ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1660 เด็กชายเกียรติวัฒน์  สีชนะกุล โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1661 เด็กชายขจรเดช  สีโสพา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1662 เด็กชายเขมนันท์  กาญจนารักษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1663 เด็กชายเขษมศักดิ์  เดชมัด โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1664 เด็กหญิงครองขวัญ  นันตะวงษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1665 เด็กชายคัมภีร์  เจริญศรีสันต์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1666 เด็กชายคุณณ์  วิชัยคำมาตย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1667 เด็กหญิงจักรินทร์วรวลัญ  วงศ์งาม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1668 เด็กหญิงจิดาภา  พรเจริญ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1669 เด็กชายจิตติพัฒน์  เผือกอ่อน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1670 เด็กชายจิรภาส  คำโสม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1671 เด็กหญิงจิรภิญญา  ฝอดสูงเนิน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1672 เด็กชายจิรวรรธ  สาระวัน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1673 เด็กชายจิรวัฒน์  ปักเขมายัง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1674 เด็กชายจิรายุ  พิลาชัย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1675 เด็กชายจิรายุภัทร  ประไพร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1676 เด็กชายเจษฎา  ผลพิบูลย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1677 เด็กชายเจษฎาวัฒน์  วัฒนาไชย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1678 เด็กหญิงชญานิศ  หล่อวินิจนันท์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1679 เด็กชายชญาพิพรรธน์  ศรีสุพรรณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1680 เด็กหญิงชนกพร  ทองคุ้ม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1681 เด็กชายชนะพล  ลายภูมิ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1682 เด็กชายชนินทร  เกษเจริญคุณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1683 เด็กหญิงชลธิชา  มูลเพชร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1684 เด็กชายชลันธร  โสภาพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1685 เด็กหญิงชิตชนก  วงษ์อินตา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1686 เด็กหญิงชุติกาญจน์  หงษ์สุวรรณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1687 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เจริญรอย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1688 เด็กชายชุติมันต์  วันปกิจ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1689 เด็กหญิงโชติกา  พูลเสน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1690 เด็กชายฑัยภัทร์  บุปผาสังข์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1691 เด็กชายณคุณ  หวานใจ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1692 เด็กหญิงณญาดา  สุภาวดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1693 เด็กหญิงณัชณิชา  เชื้อหอม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1694 เด็กชายณัฏฐชัย  ธรรมราช โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1695 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทักทาย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1696 เด็กชายณัฐดนัย  คำอุดม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1697 เด็กหญิงณัฐธนภัสสร์  ตุลยเสวี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1698 เด็กชายณัฐพงศ์  แสนมหา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1699 เด็กชายณัฐพงษ์  ชินโชติ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1700 เด็กชายณัฐพัฒน์  เถลิงรัมย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1701 เด็กหญิงณัฐพันธ์  สายโสภา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1702 เด็กชายณัฐพิเศรษท์  หงษา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1703 เด็กชายณัฐพิเศรษท์  หงสา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1704 เด็กชายณัฐภัทร  เฉลิมศิลป์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1705 เด็กชายณัฐภูมิ  ไตรยสุทธิ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1706 เด็กชายณัฐวร  คุณิรัตน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1707 เด็กหญิงณัฐวศา  โพธะจันตร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1708 เด็กหญิงณัฐวิภา  หมื่นอินทร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1709 เด็กชายณาศิส  พิณศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1710 เด็กหญิงณิชกานต์  สร้อยเพ็ชร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1711 เด็กหญิงณิชาภัทร  พานแก้ว โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1712 เด็กหญิงณิชาภัทร  พิมพ์บุตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1713 เด็กหญิงณิชารีย์  แสนโพ่ง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1714 เด็กหญิงเณศรา  ทานะจิตต์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1715 เด็กหญิงแต้มดาว  จอมทองหลาง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1716 เด็กชายทรัพย์สิทธิ์  วันดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1717 เด็กชายทวีศักดิ์  สารีแก้ว โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1718 เด็กชายทัตเทพ  คำหย่อน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1719 เด็กหญิงทิพยาภา  กิณเรศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1720 เด็กชายธณาวิน  เปาคำ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1721 เด็กชายธนกฤต  สิมมา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1722 เด็กชายธนดล  วิลามาศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1723 เด็กชายธนธรณ์  สอนลัทธิพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1724 เด็กชายธนภัทร  อนุวรรณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1725 เด็กชายธนภัทร์  ทองจันทร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1726 เด็กชายธนยศ  หาสุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1727 เด็กชายธนวินท์  นัยนานนท์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1728 เด็กชายธนากร  คุ้มผล โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1729 เด็กชายธนาธิป  จันทร์ทรง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1730 เด็กชายธนาพร  เมโฆ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1731 เด็กหญิงธมลวรรณ  คำดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1732 เด็กหญิงธัญรดา  ปุสิงห์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1733 เด็กหญิงธันยมัย  มิ่งเมือง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1734 เด็กหญิงธารน้ำทิพย์  คำภาค โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1735 เด็กชายธิติพัทธ์  ชินโชติ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1736 เด็กชายธีรภัทร  บุญสิงห์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1737 เด็กชายเธียรธรรม์  เธียรภูริเดช โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1738 เด็กหญิงนภสร  ภาษี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1739 เด็กชายนราพงษ์  บุญมาศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1740 เด็กหญิงนลินี  พันธ์สุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1741 เด็กหญิงนวกาญจน์  มาตรา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1742 เด็กหญิงนันทิชา  พูลศิริ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1743 เด็กหญิงนันทิชา  แสวงพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1744 เด็กหญิงนันธิดา  ภาคภูมิ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1745 เด็กชายนิชคุณ  ทองพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1746 เด็กหญิงนิชากร  คำตา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1747 เด็กชายนิติธร  ประพันธา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1748 เด็กชายนิธิโชติ  สมเพราะ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1749 เด็กหญิงนิรัชพร  พลราช โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1750 เด็กชายบวรทัต  สร้อยสิงห์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1751 เด็กชายบิลพัสดุ์  คงสนั่น โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1752 เด็กหญิงเบญจวรรณ  สืบเชื้อ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1753 เด็กชายปฐพี  จันทะวงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1754 เด็กหญิงปณิตา  ปินใจ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1755 เด็กหญิงปณิตา  ศิวเลิศพร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1756 เด็กชายปภาวิน  ศิลวันต์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1757 เด็กชายปภาวิน  โพธิ์สีนวล โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1758 เด็กหญิงปริณดา  นาคประโคน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1759 เด็กชายปฤณชกร  สุภาพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1760 เด็กชายปวริศร์  ถนอมพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1761 เด็กหญิงปัญญดา  ขจรกลิ่น โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1762 เด็กชายปัญณวัชร  ประหยัดยา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1763 เด็กชายปัณณ์  จันทร์ผาย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1764 เด็กชายปัณวิชญ์  เชาว์ประโคน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1765 เด็กชายปุณณกันต์  นาสมวา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1766 เด็กชายปุณยวัจน์  สงครามมา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1767 เด็กชายพงศกร  ชมพูพาทย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1768 เด็กชายพงศกร  เจริญดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1769 เด็กชายพงศภัค  พรใส โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1770 เด็กชายพงศ์วิพัฒน์  สว่างศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1771 เด็กหญิงพชร  สิงห์ตะโคตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1772 เด็กชายพชร  แสงศาสตร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1773 เด็กหญิงพนิดา  โพธิ์ศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1774 เด็กหญิงพรธิดา  อามรมย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1775 เด็กหญิงพรภิดา  ฤกษ์พิจิตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1776 เด็กชายพสธร  กุละนาม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1777 เด็กชายพสธร  โยยะลา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1778 เด็กหญิงพัชรธัญญลักษณ์  พันธราช โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1779 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ดอนน้อย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1780 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไชยนงค์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1781 เด็กชายพัฒนพงศ์  ธิมาทา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1782 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  กล่ำฮวบ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1783 เด็กหญิงพิจิตรา  พันธ์สุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1784 เด็กหญิงพิชชานันท์  ชนันเยี่ยม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1785 เด็กหญิงพิชชานันท์  วิทิตพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1786 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สียางนอก โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1787 เด็กชายพิพัฒน์  แกล้วกล้า โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1788 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มาสพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1789 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุขสาย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1790 เด็กชายพุทธพงศ์  จึงประเสริฐ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1791 เด็กหญิงแพรวา  ทาลา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1792 เด็กชายภคิน  นิลรัตน์ศิริกุล โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1793 เด็กชายภัทรดนัย  ปะกะทะโย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1794 เด็กชายภัทรพล  วิรัตกพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1795 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ใจแก้ว โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1796 เด็กชายภาคย์ภูมิ  ศรีนวล โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1797 เด็กชายภูมิพัฒน์  ขามคำ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1798 เด็กชายภูริภัทร  วงศ์จันทา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1799 เด็กหญิงมนปริยา  นนทการ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1800 เด็กหญิงมะลิวัลย์  บุญชาติ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1801 เด็กชายรังสิมันตุ์  คำหมั่น โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1802 เด็กหญิงลลิดา  วิไลสุทธิวงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1803 เด็กชายวงศธร  สีมาลา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1804 เด็กชายวรกานต์  จอมจันทร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1805 เด็กชายวรณธรรม  ทองทาบ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1806 เด็กชายวรเมศร์  นามสิงห์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1807 เด็กหญิงวรวลัญช์  สุดดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1808 เด็กชายวรวัช  แสนทวีสุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1809 เด็กชายวรวัฒน์  บุญทา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1810 เด็กชายวริทธิ์ธร  พรมเกตุ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1811 เด็กชายวรินทร  ศิรินนท์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1812 เด็กชายวัชรพล  แสวงดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1813 เด็กหญิงวิยะดา  กิ่งทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1814 เด็กหญิงวิรวรรณ  สายทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1815 เด็กหญิงวีระปรียา  ปัญญาพรวิทยา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1816 เด็กชายเวธัสน์  ไพรลักษมี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1817 เด็กชายไวณวิณ  คงสนั่น โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1818 เด็กชายศรัญญู  อินทร์สวัสดิ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1819 เด็กหญิงศรัลย์พร  เปี่ยมศิริ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1820 เด็กชายศราวุฒิ  พาดไทยสงค์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1821 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  จินาพร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1822 เด็กหญิงศิรภัสสร  โพธิ์ศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1823 เด็กชายศิรวัตน์  ฉัตรวิริยาวงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1824 เด็กหญิงศิรินภา  คำด้วง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1825 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชาวเนื้อดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1826 เด็กหญิงศิวรินทร์  เดชคุณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1827 เด็กชายศุภกิจ  ไตรยสุทธิ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1828 เด็กชายสรวิทย์  กาสีสอน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1829 เด็กหญิงสรัญญา  บำรุงผล โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1830 เด็กชายสิทธิพิเศษ  นิลเกษ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1831 เด็กชายสิรวิชญ์  โกยทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1832 เด็กชายสุกฤษฏิ์  นันตะวงษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1833 เด็กชายสุขสันต์  ศรีสมุทร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1834 เด็กหญิงสุชญา  มั่นยืน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1835 เด็กหญิงสุชานันท์  บุญจูง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1836 เด็กหญิงสุชาวดี  สุพรรณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1837 เด็กชายสุนิติ  มั่นยืน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1838 เด็กชายสุรเชษฐ์  จิระประพจน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1839 เด็กชายสุรพงศ์  เงาเพ็ชร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1840 เด็กชายสุริยวงศ์  รัชตธรรมมาคุณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1841 เด็กหญิงหทัยชนก  จอมหงษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1842 เด็กหญิงหลิง  หวัง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1843 เด็กชายอติวิชญ์  วงศ์สีดา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1844 เด็กชายอนาวินทร์  ตรีโรจน์พร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1845 เด็กหญิงอรณัชชา  โสมณี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1846 เด็กหญิงอรปรียา  กำทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1847 เด็กชายอัคราเดช  สินเติม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1848 เด็กชายอัยรัตน์  เพ็ชร์ภา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1849 เด็กชายอำนาจ  ผาสุก โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1850 เด็กชายอิทธิพล  บุญลือพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1851 เด็กหญิงอินทิรา  บุญลือพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1852 เด็กหญิงอิศริญาภรณ์  อรัญสุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1853 เด็กหญิงอุบลวรรณ  ชาววัง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1854 เด็กหญิงกนกพร  ยุทธวี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1855 เด็กหญิงกนกพร  แฝงโกฏ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1856 เด็กหญิงกนกรัตน์  วิเวกวิน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1857 เด็กหญิงกมลชนก  สว่างคำ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1858 เด็กหญิงกรธิษณ์ชยา  บุญกอ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1859 เด็กชายกรวิชญ์  พรมน้ำ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1860 เด็กชายกรินทร์  วงศ์ปัสสา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1861 เด็กชายกรุงแก้ว  หลอดคำ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1862 เด็กชายกฤช  พลสมัคร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1863 เด็กหญิงกฤชภร  พงศ์จรรยากุล โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1864 เด็กชายกฤตภาส  สายพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1865 เด็กชายกฤตภาส  แสงสว่าง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1866 เด็กหญิงกฤติยา  โนรีรัตน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1867 เด็กชายกฤษณะ  ขุนไทย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1868 เด็กหญิงกวินธิดา  เนืองเนตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1869 เด็กชายก้องภพ  อุตส่าห์กราน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1870 เด็กหญิงกัญชพร  กันษา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1871 เด็กหญิงกัญญวีร์  ทองสำแดง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1872 เด็กหญิงกัญญาภัค  กูร์ณา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1873 เด็กหญิงกัญญาภัค  แสงเขียว โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1874 เด็กหญิงกัณยาวรรณ  อนันต์เรือง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1875 เด็กหญิงกันยากร  ชูญาติ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1876 เด็กชายกานต์  กันภัย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1877 เด็กชายกิตติ  ศรไชย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1878 เด็กชายกิตติธัช  หาญจิต โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1879 เด็กชายกิตติภพ  พิณทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1880 เด็กชายกิตติภพ  พูลเพิ่ม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1881 เด็กชายกิตติภัทร  จันดารัตน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1882 เด็กชายกิตธิศักดิ์  ล้อมวงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1883 เด็กหญิงกิรติกา  สุโทษา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1884 เด็กหญิงกุลนาถ  พันโสรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1885 เด็กชายเกตนา  พรมเจริญ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1886 เด็กชายไกรวิชญ์  ฝ่ายเพ็ชร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1887 เด็กหญิงขวัญข้าว  หมวดอ่อน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1888 เด็กหญิงเขมิกา  พยุงวงษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1889 เด็กชายคณาธิป  สุุดดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1890 เด็กชายคิมหันต์  บุญฤทธิเดช โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1891 เด็กหญิงจณัทกร  เงินช้าง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1892 เด็กชายจักรพัฒน์  อุดม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1893 เด็กชายจักรภัทร  สายแวว โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1894 เด็กชายจักริน  สาธรราษฎร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1895 เด็กหญิงจารุภาวรรณ  แสนทวีสุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1896 เด็กชายจิตติพัฒน์  สิมมา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1897 เด็กชายจิรกิตติ์  แซ่เลา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1898 เด็กชายจิรพัฒน์  นิยมวงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1899 เด็กชายจิรเมศร์  จันทะเลิศสิริเดช โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1900 เด็กชายจิรวศิน  มีเพียร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1901 เด็กหญิงจิรัชยา  อาตขันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1902 เด็กหญิงจิราภา  จำรัสธนสาร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1903 เด็กชายจิรายุ  กูร์ณา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1904 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วรรณโคตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1905 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เสาแก้ว โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1906 เด็กชายฉัตรเมธี  เหมคุณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1907 เด็กหญิงชญานิน  ตอพล โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1908 เด็กชายชนะนันทน์  พรโคกกรวด โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1909 เด็กชายชนาธิป  ธนาสูตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1910 เด็กหญิงชนิดาภา  สามารถ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1911 เด็กชายชโนดม  เงินยวด โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1912 เด็กหญิงชวัลรัตน์  บังสี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1913 เด็กหญิงชวัลรัตน์  บุญจอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1914 เด็กหญิงชวิศา  ใจสุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1915 เด็กหญิงชะญานิษฐ์  แพงไธสงค์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1916 เด็กชายชัชชัย  จันทบุตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1917 เด็กชายชัยวัฒน์  อ้วนล้ำ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1918 เด็กชายชินดิลก  จัมปะโสม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1919 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กลิ่นกุหลาบ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1920 เด็กหญิงซีรตา  พรมทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1921 เด็กหญิงญาณัช  ทองกลม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1922 เด็กหญิงญาณิศา  วงจันลา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1923 เด็กหญิงญานิศา  เยื่อใย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1924 เด็กหญิงญาสุมินทร์  ปลื้มจิตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1925 เด็กชายฐานุศักดิ์  ศุภสร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1926 เด็กหญิงณฐษมนต์ภรณ์  พูลเพิ่ม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1927 เด็กชายณพล  รักญาติ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1928 เด็กหญิงณภัทรา  รองเมือง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1929 เด็กหญิงณมลชนก  นวลสุมา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1930 เด็กชายณรงค์ธรรม  เถาวัลย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1931 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก่นจันทร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1932 เด็กชายณัฏฐพล  แสวงพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1933 เด็กหญิงณัฏฐิกา  สิงห์งาม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1934 เด็กชายณัฐกิตต์  สุวรรณนครเพชร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1935 เด็กชายณัฐกิตติ์  จันทิมา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1936 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปูเชียงแดง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1937 เด็กหญิงณัฐณิชา  หลักคำ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1938 เด็กหญิงณัฐธิดา  ภาคแก้ว โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1939 เด็กหญิงณัฐนันท์  อาจหาญ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1940 เด็กชายณัฐพงศ์ชัย  จามรโชติปรีชา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1941 เด็กชายณัฐพงศ์  วงค์ทะเล โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1942 เด็กชายณัฐพล  หวังชม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1943 เด็กหญิงณัฐรดา  เหลาแตว โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1944 เด็กหญิงณิชนันทน์  อรพิมพ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1945 เด็กชายณิชพงศ์  เกษตรกาลาม์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1946 เด็กหญิงณิชากร  มาลาดาษ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1947 เด็กหญิงณิชาภัทร  ปารมี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1948 เด็กหญิงณิชาภัทร  สายนาค โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1949 เด็กหญิงดลนภา  กลิ่นทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1950 เด็กหญิงดวงกมล  แท่งทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1951 เด็กหญิงดั่งตะวัน  แสงศิริ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1952 เด็กชายตองหนึ่ง  รากแก่น โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1953 เด็กหญิงทอรุ้ง  ดั่งสิทธิเกษม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1954 เด็กหญิงทักษอร  แก้วดวงงาม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1955 เด็กชายทิโมธี  บ่อเพ็ชร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1956 เด็กชายทิวากร  กาญจนเพ็ญ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1957 เด็กชายทิวากร  นามผลดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1958 เด็กชายทีฆายุ  สมบูรณ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1959 เด็กชายแทนคุณ  ศิรินนท์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1960 เด็กชายธนกฤติ  สายเคน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1961 เด็กชายธนโชติ  จริวรรณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1962 เด็กชายธนดล  ท้าวแก้ว โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1963 เด็กชายธนทัต  กิ่งวัน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1964 เด็กชายธนเทพ  ฤทธิไพโรจน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1965 เด็กหญิงธนพร  รุ่งเรือง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1966 เด็กหญิงธนพรรณ  บุญชิต โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1967 เด็กชายธนพัฒน์  ศรีภูมาตย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1968 เด็กชายธนวัฒน์  พันธ์เจริญ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1969 เด็กชายธนวัฒน์  อุไรวงค์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1970 เด็กหญิงธนัชชา  พันธุ์ชนะพล โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1971 เด็กชายธนัชที  นามภักดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1972 เด็กหญิงธนัญชนก  ศรีวรมาศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1973 เด็กชายธนัทพัชร์  วัชรพิชิตศักดิ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1974 เด็กชายธนากร  กาลาม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1975 เด็กชายธนากร  บำรุงผล โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1976 เด็กชายธนากร  ศรีบรม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1977 เด็กหญิงธันยชนก  ชูกล้า โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1978 เด็กชายธันยาธาม  พุทธขันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1979 เด็กหญิงธิดาขวัญ  เนื้อจันทา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1980 เด็กหญิงธิดารัตน์  ระตุนันต์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1981 เด็กชายธิติสรณ์  มั่นทน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1982 เด็กหญิงธีร์จุฑารัตน์  ลุนระพัฒน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1983 เด็กชายธีรเดช  มีเดช โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1984 เด็กชายธีรนันท์  แก้วกอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1985 เด็กชายธีรพัฒน์  เฉวียงหงส์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1986 เด็กชายธีรภัทร  มุ่งพร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1987 เด็กชายธีรเมธ  เทาศิริ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1988 เด็กชายธีรยุทธ  หาญสู้ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1989 เด็กชายธีระ  บุญมั่น โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1990 เด็กชายธีระยุทธ  พันธ์ชนะ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1991 เด็กชายนพณัฐ  วงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1992 เด็กชายนภดล  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1993 เด็กชายนภดล  รอดรักษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1994 เด็กหญิงนภประภา  ดอกแก้ว โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1995 เด็กหญิงนภัสวรรณ  จงกลศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1996 เด็กหญิงนภัสวรรณ  รัฐเสรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1997 เด็กหญิงนภัสสร  ปัสสา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1998 เด็กหญิงนรพร  ก้อนคำ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1999 เด็กชายนรินทร์ธร  ครองทรัพย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2000 เด็กหญิงนรีกานต์  ธานี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2001 เด็กชายนฤชยา  จำปาพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2002 เด็กชายนะโม  พันพิลา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2003 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ภิรมย์กิจ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2004 เด็กชายนันทวัฒน์  พรเพิ่ม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2005 เด็กชายนิทิชคุณ  สุริสาง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2006 เด็กหญิงนิภาภรณ์  พวงเพชร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2007 เด็กหญิงนิราศลักษณ์  แสนเงิน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2008 เด็กหญิงบัวบูชา  กนกหงษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2009 เด็กหญิงบุญยวีร์  บุญเย็น โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2010 เด็กหญิงบุญยวีร์  แก้วแสง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2011 เด็กหญิงเบญญาภา  บัวกอ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2012 เด็กหญิงปณิตา  ยุพโคตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2013 เด็กหญิงปทิตตา  บุญเจริญ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2014 เด็กหญิงปทิตตา  มูลศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2015 เด็กหญิงปทิตา  พิมพ์ตะคุ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2016 เด็กหญิงปนัดดา  สารสิทธิ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2017 เด็กหญิงปพิชญา  คงวัน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2018 เด็กหญิงปรมาภรณ์  พงษ์สถิตย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2019 เด็กหญิงประกายแก้ว  รุ่งเรือง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2020 เด็กหญิงประภัสสร  หาญสมุทร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2021 เด็กชายปรัตถกร  ภาคทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2022 เด็กหญิงปราญชลี  คำดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2023 เด็กชายปริญญา  เจริญชาติ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2024 เด็กหญิงปริยากร  อนันต์เรือง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2025 เด็กหญิงปรีชญาน์  วิชาพรม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2026 เด็กหญิงปรียาทิพย์  คงมาก โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2027 เด็กหญิงปรียาพร  จันทโกสิน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2028 เด็กชายปวริศ  เคียงวงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2029 เด็กหญิงปวริศา  หอมทรัพย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2030 เด็กชายปวีณ  จิตรักสวนะ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2031 เด็กชายปวีณพล  อำพันทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2032 เด็กหญิงปวีณ์รนุช  บุญจรัส โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2033 เด็กหญิงปัณฑิตา  นาสมใจ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2034 เด็กชายปัณณธร  เลิศล้ำ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2035 เด็กหญิงปาณัสม์  วิริยะกูล โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2036 เด็กหญิงปาณิกา  สมบูรณ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2037 เด็กหญิงปานฤทัย  คล้ายทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2038 เด็กชายปารเมศ  แก้วพา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2039 เด็กหญิงปาริฉัตร  กำทรัพย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2040 เด็กหญิงปาลิตา  อินทรุขา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2041 เด็กชายปิ่นมังกร  อินทร์โสม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2042 เด็กชายปิยดนัย  ดาผา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2043 เด็กหญิงปุณยวีร์  บุญล้อม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2044 เด็กชายพงศ์นริศย์  นิติศักดิ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2045 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  ยนต์ยงค์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2046 เด็กชายพชร  พันโสภาพ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2047 เด็กชายพชรพล  วริพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2048 เด็กหญิงพรปวีณ์  ขำดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2049 เด็กหญิงพรรณนารา  ผลจันทร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2050 เด็กหญิงพรรณภัทร  เชื้อชัย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2051 เด็กหญิงพรรณิภา  อัศฤกษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2052 เด็กชายพลวัตร  ไชยวงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2053 เด็กชายพศิน  โกมลพราหมณ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2054 เด็กชายพัชรพล  สมดวงศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2055 เด็กชายพัทธดนย์  วันดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2056 เด็กชายพัสกร  ลาภกระโทก โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2057 เด็กหญิงพานพาขวัญ  ถนอมเขื้อ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2058 เด็กหญิงพิชญดา  มุกดาหาร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2059 เด็กหญิงพิชญธิดา  แสงพุทธวงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2060 เด็กหญิงพิชญาภา  จันทะมิตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2061 เด็กหญิงพิชญาภา  พิมพา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2062 เด็กหญิงพินลภัส  ศิริบูรณ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2063 เด็กหญิงพิมญดา  หาญชนะ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2064 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  นาภา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2065 เด็กหญิงพีรดา  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2066 เด็กชายพีรพงศ์  เสียงชอบ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2067 เด็กชายพีรพล  บุญเลี้ยง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2068 เด็กชายพุฒธานุภาพ  แพทย์เพียร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2069 เด็กชายพุทธคุณ  แสนทวีสุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2070 เด็กหญิงพุทธาภรณ์  แสนทวีสุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2071 เด็กหญิงเพชรดา  จันทนากรณ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2072 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไตร่ตรอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2073 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  สุขเจริญ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2074 เด็กหญิงไพวรินทร์  วรรณรัตน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2075 เด็กหญิงภคมน  แต้สงเคราะห์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2076 เด็กชายภควัต  เลิศภคพงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2077 เด็กหญิงภัครมัย  ดอกไม้ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2078 เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีจันทร์อ่อน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2079 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พิมพบุตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2080 เด็กชายภีมวัศ  ลาสา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2081 เด็กชายภูมิพัฒน์  ธานี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2082 เด็กชายภูรินท์  ทองภา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2083 เด็กชายภูวดล  สังข์ศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2084 เด็กชายภูวิสิฐกุล  มาลัยนาค โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2085 เด็กหญิงมัญชุพร  คะเณศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2086 เด็กหญิงมานิตา  ทองภู โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2087 เด็กชายเมธัส  พิมพ์พันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2088 เด็กชายเมธี  ถีสูงเนิน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2089 เด็กชายยุติธรรม  ปุยคำ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2090 เด็กชายโยธิน  พนะสรรพ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2091 เด็กชายรชฏ  มาลาคำ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2092 เด็กหญิงรติมา  วัฒนศิลป์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2093 เด็กชายรรรณธัช  มาตรา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2094 เด็กหญิงรวิภา  เข็มเคน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2095 เด็กหญิงรสสุคนธ์  นามประสพ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2096 เด็กชายรัฐติภูมิ  พรหมนิกร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2097 เด็กชายราเมศวร์  วงษ์ประสิทธิ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2098 เด็กหญิงรินรดา  จิตรปัญญา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2099 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  สีดำ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2100 เด็กหญิงลักษิกา  แสงศิริ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2101 เด็กชายวชิรพล  เอ็นดู โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2102 เด็กชายวชิรวิชญ์  นามแสน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2103 เด็กชายวชิรวิทย์  พรมด้าว โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2104 เด็กชายวชิรวิทย์  พัทฒนะ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2105 เด็กชายวรชน  วะสุรีย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2106 เด็กหญิงวรธิดา  จอมหงษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2107 เด็กหญิงวรนิษฐา  ปกพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2108 เด็กหญิงวรวรรษา  กูลรัมย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2109 เด็กหญิงวราภรณ์  บุดดารวม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2110 เด็กหญิงวริศรา  ประสาร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2111 เด็กหญิงวรุณยุพา  สุนะ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2112 เด็กชายวายุ  พิลาชัย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2113 เด็กหญิงวิชญาพร  ทุมวัน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2114 เด็กหญิงวิชาภรณ์  แห้วเพ็ชร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2115 เด็กหญิงวิภาพิทย์  ใจมนต์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2116 เด็กชายวิริยะ  ชมภูจันทร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2117 เด็กหญิงวิสารดี  ศรีบรรเทา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2118 เด็กชายวุฒิศักดิ์  มะลิซ้อน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2119 เด็กหญิงศศิประภา  บุญประชุม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2120 เด็กชายศิรวัจน์  นวลศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2121 เด็กหญิงศิรินทิพย์  พรพรม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2122 เด็กหญิงศิรินภา  สุภาพเนตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2123 เด็กหญิงศิริพร  แสงจันทร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2124 เด็กชายศิวกร  สุวรรณกูฎ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2125 เด็กชายศิวกร  ไชยธรรม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2126 เด็กหญิงศุภกร  ชุมจันทร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2127 เด็กชายศุภกร  สายมา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2128 เด็กชายศุภกฤต  สนใจ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2129 เด็กชายศุภชัย  แก่นเชื้อ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2130 เด็กชายศุภณัฐ  พรมเผ่า โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2131 เด็กหญิงศุภนันท์  หงษ์สุวรรณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2132 เด็กชายศุภวิชญ์  โพธิจักร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2133 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศรีสุระ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2134 เด็กหญิงสกาวใจ  วงศ์โหง่น โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2135 เด็กหญิงสกาวเดือน  พรมดาว โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2136 เด็กชายสมิทธ  ทุมมณี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2137 เด็กชายสรวิชญ์  พงศ์ธนาธนินทร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2138 เด็กหญิงสวรส  วงศ์หอม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2139 เด็กชายสิงหา  ทองเกลี้ยง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2140 เด็กชายสิรดนัย  อุ่นทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2141 เด็กชายสิรภพ  สุขดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2142 เด็กชายสิรภัทร  ตระการไทย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2143 เด็กชายสิรวิชญ์  บุญสุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2144 เด็กหญิงสิริกัญญา  ทวีวรรณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2145 เด็กหญิงสิริประภา  ภิญโภิญโญ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2146 เด็กหญิงสิริวิมล  กาญจนพิมาย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2147 เด็กชายสีห์เมือง  ชาลีกุล โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2148 เด็กหญิงสุชานันท์  กำจร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2149 เด็กหญิงสุชาวดี  ครบอยู่ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2150 เด็กหญิงสุดารัตน์  คำแปง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2151 เด็กหญิงสุนิษา  อินทรสงเคราะห์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2152 เด็กหญิงสุนิสา  สุขะปุณพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2153 เด็กหญิงสุนีย์  วงศ์ชุติมา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2154 เด็กหญิงสุพิชชา  ธุรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2155 เด็กหญิงสุพิชญา  บุญสุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2156 เด็กหญิงสุภัชญา  สันติอารยธรรม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2157 เด็กหญิงสุภาวดี  คำรักษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2158 เด็กหญิงสุรางคณางค์  ควรการ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2159 เด็กหญิงสุริวิภา  ณ อุบล โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2160 เด็กหญิงสุวภัทร  สุวรรณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2161 เด็กหญิงโสภิตะ  ศิลปศร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2162 เด็กหญิงโสรญา  สมบัติมั่น โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2163 เด็กหญิงหนึ่งปรียา  ทองแสง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2164 เด็กชายหิรัณยธร  สายแวว โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2165 เด็กชายอดิศร  บุตรพิมพ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2166 เด็กหญิงอทิติยา  พูลภาพ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2167 เด็กหญิงอนัญญา  บุญจูง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2168 เด็กหญิงอนันตญา  หลุมทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2169 เด็กหญิงอภิชญา  บุญมาศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2170 เด็กชายอภิชาติ  พวงจำปา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2171 เด็กชายอภิมุข  นามวงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2172 เด็กหญิงอมราพร  สายสุพรรณ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2173 เด็กหญิงอรกัญญา  รูปช้าง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2174 เด็กหญิงอรทัย  เส้นทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2175 เด็กหญิงอรสินี  ขุนนาม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2176 เด็กหญิงอริษา  เชื้อชัย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2177 เด็กหญิงอสิตา  ฝาวัง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2178 เด็กชายอัครเดช  นิลเกษ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2179 เด็กชายอัครวินท์  สมบูรณ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2180 เด็กหญิงอัญชิษฐา  โสพิลา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2181 เด็กชายอัฑฒกร  ศรีคูณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2182 เด็กชายอัมฤทธิ์  แก้วแดง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2183 เด็กชายอัศษ์เดช  สระแก้ว โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2184 เด็กชายอัษฎายุธ  วีระวัฒนกุล โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2185 เด็กหญิงอาทิตยา  อุทธามาตย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2186 เด็กชายอานนท์  อนุพัฒนกุล โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2187 เด็กหญิงอารยา  ประชุมรักษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2188 เด็กชายอารักษ์  บุญมานัส โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2189 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  สำเภานนท์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2190 เด็กหญิงอิสริยาภา  สำเภานนท์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2191 เด็กชายเอกรินทร์  มูลทองเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2192 เด็กหญิงแองเจิล นภาภรณ์  ฮอร์เบอร์รี่ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2193 เด็กหญิงโอบสุข  ฝุ่นทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2194 เด็กหญิงกมลทิพย์  กอมะณี โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2195 เด็กชายกมลวัชร  พรมสีใหม่ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2196 เด็กชายกฤตภาส  สมบัติมล โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2197 เด็กชายกฤษฎา  สายคำ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2198 เด็กชายกัมพล  เกษรพันธ์ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2199 เด็กหญิงกานต์ธิดา  พันธ์สัมฤทธ์ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2200 เด็กชายกิตติภณ  บัวจันทร์ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2201 เด็กชายกุลชวาล  กุลโชต โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2202 เด็กหญิงเกษฎาพร  พวงนาม โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2203 เด็กชายแก้วขวัญ  บุญตาม โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
2204 เด็กชายคุณานนท์  บุญรมย์ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2205 เด็กชายจักรพัฒน์  ชาวทอง โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2206 เด็กชายจิตติพัฒน์  สวัสดี โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
2207 เด็กชายจิตติพัฒน์  เสนาะน้อย โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2208 เด็กชายจิรายุ  มองมิตร โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2209 เด็กหญิงจุฑามาศ  โชติกเสถียร โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2210 เด็กชายเจษฎา  ดวงแก้ว โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2211 เด็กชายเจษฎา  เที่ยงธรรม โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2212 เด็กหญิงฉัตรลดา  เดชะคำภู โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2213 เด็กชายชญานิน  เจดีย์ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2214 เด็กชายชนะชัย  สายงาม โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2215 เด็กหญิงชนากานต์  คำน้อย โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2216 เด็กหญิงชนาพร  นามพงษ์ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2217 เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีสง่า โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2218 เด็กหญิงชลิตา  ยืนยาว โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2219 เด็กชายโชคชัย  กอแก้ว โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2220 เด็กหญิงฐิติมา  ไชยนา โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2221 เด็กชายณฐพร  สมพงษ์ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2222 เด็กหญิงณัชชา  วันสามง่าม โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
2223 เด็กหญิงณัฏฐ์พุทธลักษณ์  กานตศิลป์ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2224 เด็กชายณัฐชนน  ปัญญา โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2225 เด็กหญิงณัฐฌา  แฝงบุญ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2226 เด็กชายณัฐภูมิ  ภูฆัง โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2227 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริวรรณา โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
2228 เด็กชายดนยวรรธน์  มุสิกสาร โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
2229 เด็กหญิงทิชาภัคร  พันธ์โสภา โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2230 เด็กชายทินกร  รุ่งเรือง โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2231 เด็กชายธนกร  โภคนันทร์ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2232 เด็กชายธนชัย  พันธ์ขาว โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2233 เด็กชายธนโชติ  กาฬเนตร โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
2234 เด็กชายธนวุฒิ  หอมสมบัติ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2235 เด็กชายธเนศวร  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2236 เด็กหญิงธัญชนก  สังวาลทอง โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2237 เด็กหญิงธัญชนก  เนื่องเฉลิม โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2238 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองศรี โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2239 เด็กหญิงธัญวรัตม์  มาคะวงค์ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2240 เด็กหญิงธิดารัตน์  มูลวงค์ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2241 เด็กหญิงธิดาวัลย์  อิ่มเจือ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2242 เด็กชายธีรเดช  ทองลี โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2243 เด็กชายธีระศักดิ์  กาดนอก โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2244 เด็กหญิงนรินทร์พร  คชยาพันธ์ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2245 เด็กชายนวภณ  สวัสดิ์พันธ ์ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2246 เด็กหญิงนัตติยา  คงราศรี โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2247 เด็กหญิงนิภาพร  ดอนใหญ่ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2248 เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  สุริยะศรี โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2249 เด็กหญิงประภาภรณ์  เทียนทอง โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
2250 เด็กหญิงปิ่นมุข  ชะโกฎ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2251 เด็กชายปุญญพัฒน์  มุริจันทร์ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2252 เด็กหญิงพัชราภา  รักชาติ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2253 เด็กหญิงพิชญธิดา  ผลพันธ์ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
2254 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สายคำ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2255 เด็กชายพุทธกร  แก้วประไพ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
2256 เด็กหญิงภัทราภรณ์  สถานสุข โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2257 เด็กชายภีรภัทร  ลาพ้น โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2258 เด็กชายภูดินันท์  สายวรณ์ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2259 เด็กชายภูริทัต  ทุมมัย โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2260 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สาธุพันธ์ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2261 เด็กชายวงศธร  นามประกอบ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
2262 เด็กหญิงวรกานต์  บุญกอง โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2263 เด็กชายวรพงษ์  พลพวก โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2264 เด็กชายวรวิช  บุตมะ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2265 เด็กชายวรัญชิต  พงษ์เสือ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2266 เด็กหญิงวริญญา  สุโภภาค โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2267 เด็กชายวัชรพล  หงษ์อุทัย โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2268 เด็กชายวายุ  ศรีจำปา โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2269 เด็กชายวิศวะ  สัมพะวงษ์ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2270 เด็กหญิงวิสาขา  หยาดทอง โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2271 เด็กชายศรัณย์  คีรีธีรกุล โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
2272 เด็กชายศราวุธ  สีหา โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2273 เด็กชายศรีศักดิ์  วรบุตร โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2274 เด็กหญิงศศิปรียา  คำรัตน์ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
2275 เด็กหญิงศิริภัทร  ขันสัมฤทธิ์ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2276 เด็กชายศิวกร  หวังชื่น โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2277 เด็กชายศุภัช  มุสิกสาร โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
2278 เด็กชายสรพัศ  สหัสจันทร์ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2279 เด็กชายสันต์ประสิทธิ์  ทันธิมา โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2280 เด็กชายสิทธิศักดิ์  มณีเทพ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2281 เด็กชายสิทธิศักดิ์  หาพันนา โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2282 เด็กหญิงสุกัญญา  สายชาลี โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2283 เด็กหญิงสุพรรณี  สีดามาตย์ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2284 เด็กหญิงสุพรรษา  แสนทวีสุข โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
2285 เด็กหญิงสุภัสธิชา  ภาตุบุตร โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2286 เด็กชายสุรดิษ  ทองอ่อน โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2287 เด็กหญิงสุรีรัตน์  แก้วเกิดมี โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2288 เด็กชายสุวิทย์  ปิงยศ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2289 เด็กชายโสรภัท  บุญเทพ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2290 เด็กชายอติวิชญ์  สุ่มมาตร์ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
2291 เด็กหญิงอธิชา  นักบุญ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2292 เด็กชายอนุกูล  บุญเรือง โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
2293 เด็กชายอนุชิต  บินรวดเร็ว โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2294 เด็กชายอมลณัฐ  คำเพราะ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2295 เด็กชายอรรถนนท์  มะโนรักษ์ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2296 เด็กชายอริญชัย  สุยคำไฮ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2297 เด็กชายอลงกรณ์  แดนพันธ์ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2298 เด็กชายอัครพล  ขยายวงศ์ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2299 เด็กชายอานนท์  พูลทวี โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2300 เด็กชายอานนท์  วาจาสัจกุล โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
2301 เด็กหญิงนภาภัทร  เนียมศรี โรงเรียนบ้านด้ามพร้า