รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  ขวัญไกรศิริ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายกรวริชญ์  เทศทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ฮวดอำไพ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกัณธิชา  พงษ์โอภาส โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายกันณพงศ์  ทองมั่น โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายกิตติภูมิ  ไพบูลย์วุฒิโชค โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกุลปรียา  ผิวทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกุลลเกล้า  มรกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายเกียรติคุณ  ไพบูลย์วุฒิโชค โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายไกรวิชญ์  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายจารุวัฒน์  จิรวรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงจิณณพัต  ธานีตระกูล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชญาภา  ลัดดาเถาว์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายชวภณ  บัวสาย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงชัญญานุช  สัมพันธ์อภัย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายชินพัฒน์  เจนสาริกิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงญาณิศา  จินเขตรกิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงโญสิญา  ประสาทเขตรการ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายฐปนรรฆ  วัชรเกษมสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายณฐวรรษ์  บางสมบุญ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายณัชพล  ศรีขาว โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายณัฏฐ์พัชร์  ระยับแสงรุ้ง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายณัฐชนน  พูลเขตการ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายณัฐดนัย  อินทโฉม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายณัท  สอนซิว โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายเตชิต  โพธิ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายเต็มคุณ  สว่างโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายแทนคุณ  เลาห์อุทัยวัฒนา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงธัญญรัตน์  อินทสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เจริญธรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ศรีแจ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายธีภพ  พุทธาพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงธีรดา  เอี่ยมพิบูลย์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงธีร์วรา  จันทรภาส โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายนพนันท์  ก้อนจันทร์เทศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายนันทภพ  จันหอม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงนาดา  ขุนพลช่วย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายนิพิฐพนธ์  บัวสำลี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงบัณฑิตา  มารสูตร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายปฐมพงศ์  เสืออุดม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงปนัสญา  ยวงหิรัญ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายปรเมศ  เวียงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ราชสีห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายปัณณวิชญ์  แผ่วัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายปารเมศ  อุณหโชติ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายปุญญพัฒน์  นันทจิตตานนท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายพชธกร  นาคสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงพรรณาราย  เพ็ชร์วรี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สังขะมาตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายพิสิฎฐ์พล  คงศัตรา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายภวัต  อัศวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายภาณุวิชญ์  บัวเหมือน โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงภาวิดา  แม้นพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงภิรมณ  แก้วกาญจน์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายภีมเดช  บุญอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายภีมภพ  กันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายภูริพัทร  ศรีม่วง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงยุรมาศ  สาจุ้ย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงรมมณี  แสนหาญ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายรัชชานนท์  พนมสัย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายรัตนธรรม์  ประสาทเขตรการ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายวรพล  ในจิต โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงวรัทญา  เฟื่องสุขไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายวิชญ์ภาส  อัศวบำรุงกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงศิริประภา  วิเศษชาติ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายศุภกฤต  ถีระพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายศุภณัฐ  โตพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายศุภวิชญ์  จิตร์สมนึก โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ติณะมาศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ทุมมานนท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงสุวนันท์  สุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายอชิระ  รักสิการ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงอะนะ  ขยันเขตกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงอารยา  ศรีทองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงกนกวรรณ  สังข์เดช โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายกรวิก  หินแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายกรวิชญ์  พันธุเมฆ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงกัญจน์ณัฎฐ์  วิเชียรวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายกัญจน์ภูมิ  เลาห์อุทัยวัฒนา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงกัญญาภัค  แคล้วโยธา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กชายกัณหปักษ์สูติ  เครือทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงกัลยกร  อันเตวาสิก โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายกิตติภูมิ  ว่องวิกย์การ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงเกณิกา  นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงขวัญนภัส  แก้วถิ่นดง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กชายคณาธิป  บัวเทศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายคมสันต์  เรือนอุบล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงจรรยาพร  จิรวรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงจัณทัศภา  ขยันเขตกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงจิณณพัต  เหมพิจิตร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายจิราพงศ์  รักชาติ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงจิรารัชต์  พุ่มเพ็ง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เพียรธัญกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายเจษฎา  ตั้งวิบูลย์ชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงชนม์พิชา  มาลา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายชนะพัฒน์  มินทยัก โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงชนัญชิดา  โพธิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายชนาธิป  เกตุสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายชลกานต์  สิงหารุณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงชลธิชา  เหล่าชวลิตกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงญาณภัทร์  ปั้นทิม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงญาณิศา  สังข์ศิลป์เลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงญาณิศา  เพ็ชรอำไพ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงญาดา  ควัธน์กุล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  แก้วเทพ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงฐิติกมล  นุ่มโต โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงณปภัช  รุ่นประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงณภาภัช  ม่วงมี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงณัฐกวินนาฎ  ปีตวิบลเสถียร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชาญวิกย์การ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายณัฐพงค์  เกษมุติ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายณัฐภน  สุภากร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายณัฐภัทร  เหลืองแดง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงณิชารีย์  เรืองชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงทักษอร  เทียนแสง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงทาริกา  รื่นอารมณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายธนพล  ไผ่เทศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงธนวดี  เกษมุติ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงธนสร  วิสานนิตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายธนากร  โทนทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงธัญญรัตน์  การะเกษ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงธัญพร  หล่อทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงธันยมัย  กันธรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กชายธีเดช  สีสอาด โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงธีรดา  จันทร์เงิน โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กชายนนธวัช  โสมทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงนภกานต์  ศิลาภิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายนรัต  ยังอยู่ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงนารา  ทัศมาลี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงนิชาภา  รุ่นประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงนิติรัตน์  ปฏิพัทธาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงนิลวรรณ  พรมมาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายเนติธร  ศิริ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงบงกชกร  นะทอน โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญวรนุช โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงบุณณดา  ขวัญสกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงบุณรดา  นุชรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงเบญจวรรณ  สุวรรณโยค โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายปรเมษฐ์  ชุมพล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงประภัทรศร  เวียงแก โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายปราชญา  ไทยเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงปรียาภัทร  พิมพ์ขาล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงปวริศา  ชุมโกมนต์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายปัญญพนต์  บุญนุช โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายปัณณพงศ์  คะสันต์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กชายปัณณวิชญ์  เพ็ญเสวี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงปิยฉัตร  สอนสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายปิยพัทธ์  ทุมประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงปิยะธิดา  พจนาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงพรชนก  เพ็ชรตะกั่ว โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงพรพรรณ  อุดมศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงพลอยใส  คำเหม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายพศิน  แก้วจงประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงพอเพียง  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สดุดี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงพัณณิตา  สุจารี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายพัสกร  อินทรสวาสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายพายุภัทร์  พูลเขตการ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงพิชญาภา  วรรณสูตร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงพิมพ์ธารา  แสงสงวน โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงพิมพิศา  หมั่นการนา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายพีรณัฐ  จันทรานุสร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงพีรดา  สิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายพุฒินาท  นิลประภา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายพุฒิเมธ  น้ำทรง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ฤกษ์ดี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายภควัต  ยิ้มยัง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงภชสร  ไชยมุสิก โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายภัทรธร  พงศ์ภัทรธรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงภัทรภร  เต่าแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีรัตนเมธี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายภูริณัฐ  สันบุญเป็ง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงภูษิตา  ชุ่มชูจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายรัตน์ชานนท์  ฉิมสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงลภัสรดา  วสุธนพิสิฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงลลิตา  นาคพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงวรกมล  มาลาเพชร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายวรโชติ  รักธัญการณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงวรรณภา  เหล่าประชา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงวรวลัญช์  พันธ์วิชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กชายวรวัติ  จันทบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงวราลี  คงดี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายศรันยสุต  เก่งสาริการ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงศศิวิมล  มิตรอุดม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงศุภกานต์  กล่ำเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายสิทธิกร  จักกิตติ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายสิทธินนท์  วรรณบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงสุธิดา  วราหะ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายสุปัณฑ์โณ  แก้วจัง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงสุพนิดา  ศิริธนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงสุพิชชา  ด้วงจั่น โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงสุพิชญา  จูงวงษ์สุข โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงหฤทชนก  กลิ่นรื่น โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงอชิรญา  จันทมงคลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงอชิรญา  เตียวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายอติคุณ  โกสุม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงอนัญญา  คุ้งโพ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงอภิปวีณ์  บุรวิชเกษตรกร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงอรณิชชา  นนท์พุฒิกร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงอริสรา  มูลจิโน โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงอัจจิมาภรณ์  จักกิตติ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงอัญชลีพร  บัวแพ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายกฤษฎา  ไวเขตรการ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงกษิรา  เสวกพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.5 คณิตประถม
205 เด็กชายคงศักดิ์  สมัครเขตรการณ์ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงจรรญากร  สิทธิการ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 คณิตประถม
207 เด็กชายจิรวัฒน์  จงเจริญ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 คณิตประถม
208 เด็กชายชญตร์  รักสิการ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 คณิตประถม
209 เด็กชายชิษณุพงศ์  สามัญเขตรกิจ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายโชคทวีทรัพย์  อินทร์พิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงณภัทร  บัวผัน โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงณัฐธิชา  หมู่แก้ว โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 คณิตประถม
213 เด็กชายธนวัฒน์  ลิขิต โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 คณิตประถม
214 เด็กหญิงธนิสรา  อ้นหมี โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายธาวิน  เทียนเงิน โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 คณิตประถม
216 เด็กชายนฤนาท  ชื่นชูจิตร์ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 คณิตประถม
217 เด็กหญิงนอแอล  ใจการุณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงบัณฑิตา  กำหลาบ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงบัณฑิตา  บัวผัน โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงปนัดดา  เสือพ่วง โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายปรีดา  พรมลัง โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 คณิตประถม
222 เด็กหญิงปรียานุช  พงษ์เขตรการ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 คณิตประถม
223 เด็กหญิงปิยะฉัตร  นิชานนท์ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 คณิตประถม
224 เด็กหญิงพรวนัช  บำรุง โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.5 คณิตประถม
225 เด็กชายภัทรดนย์  ศรลัมพ์ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงภาพิมล  มาลา โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงภิญญดา  สมัครเขตรกิจ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายภูเบศวร์  ปิ่นศรี โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 คณิตประถม
229 เด็กชายภูรินทร์  เที่ยงศรี โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงมิ่งพร  - โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงรัชนีกร  รัศมี โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงรินลดา  ดวงวรรณา โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายวีระนันท์  เพชรหิน โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงศรุดา  แม้นพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 คณิตประถม
235 เด็กชายศุภกร  มหาชัย โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 คณิตประถม
236 เด็กชายศุภโชค  ทองเจือ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงสุณิสา  บูรณะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายสุทธิพจน์  อินจันทร์ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงสุพรริกา  เพ็ญเขตรวิทย์ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงอรัชพร  เชียวกชีวิต โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 คณิตประถม
241 เด็กหญิงอริสรา  กมุทชาติ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 คณิตประถม
242 เด็กหญิงอลิสา  เริ่มพงษ์ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงอัยศยาภรณ์  เกณฑ์เขตรรักล่ำ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองเรือง โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงกรรณิกาณ์  โพธิ์กระสังข์ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงกวินธิดา  โฉมศรี โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงกวิสรา  มาลา โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงกัญชลิกา  ดีปาน โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายกัณฐิกา  จินดาวงค์ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงกีรติกา  อินทโชติ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงขวัญชนก  อินทร์วิเชียร โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงคุณัญญา  เกิดศรี โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงจันทกานต์  คุ้มญาติ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงจินดารัตน์  ยอดบัว โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงจิราพรรณ  บุญมา โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงชาลิสา  ม่วงสุข โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายณัฐกิตติ์  เพ็ญเขตรวิทย์ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงณัฐชยา  เพ็ญเขตรวิทย์ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายทนงศักดิ์  รักเขตรการ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายธนโชติ  กลับชัยนาท โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงธนพร  คันศร โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงธัญรดี  หอมขจร โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงนิชากานต์  จันทร์ทาบ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงนิพาดา  วะรังษี โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายปวรปรัชญ์  หาญเชิงค้า โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงเปมิกา  บำรุงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงพรรณปพร  ศิริเขตรกรณ์ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงพัชรพร  วราหะ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงพัชรวลัย  กล้าสาริกรรม โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงพิมพ์จิต  สุขแจ่ม โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จรรยาลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายพีรกร  สุขโต โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงภิรัญญา  ทองคำขาว โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงมนพัทธ์  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงรศิตา  กันมั่ง โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงลักษิกา  ไผ่บง โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงวรรณรภา  ทองเรือง โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงวรวรรธน์  หมู่มาก โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงวริสรา  เหมือนทอง โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงวศินี  เชื้อฉิม โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงวันทนีย์  พูลกสิวิทย์ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงวิชญาดา  บัวผัน โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงวิลาวัณย์  เสือพ่วง โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงเวธกา  ชาสอนตา โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายศิวกร  สุทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงสวภัทร  ศิริเขตรกรณ์ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงสิยาพัฐ  คำไพ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงสิรินทรา  ชุตินทร โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงสุวิมล  มาหัวเขา โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงเสาวนีย์  ไทยวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงอัจฉราพร  คล้อยเชียงของ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงอารดา  กำเหนิด โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงอารดา  ภุมรินทร์ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงณัชชารุจรวี  พูลศรี โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.4 คณิตประถม
295 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทวีการไถ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงณัฐนิชา  บุษวดี โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.5 คณิตประถม
297 เด็กชายทัชชกร  พิลึก โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงนวพร  ไกรสินธุ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงปวริศา  ยาชัย โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.4 คณิตประถม
300 เด็กหญิงพรพิพรรษ  หมั่นมาก โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.5 คณิตประถม
301 เด็กชายพลวัฒน์  ผุดผ่อง โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.5 คณิตประถม
302 เด็กชายพัชรพล  อัมระนันท์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.4 คณิตประถม
303 เด็กชายพิชญะ  ด่านอุดมโชติ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.4 คณิตประถม
304 เด็กหญิงพิมพ์พัตรา  สุวรรณศิริ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.4 คณิตประถม
305 เด็กชายภูมิบริภัทร์  รักอู่ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.6 คณิตประถม
306 เด็กชายวีรภัทร  จรุญวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.4 คณิตประถม
307 เด็กหญิงสิริวิภาดา  จิตรแจ่ม โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.4 คณิตประถม
308 เด็กหญิงอลินรัชวดี  แสงขำ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.5 คณิตประถม
309 เด็กหญิงกมลวรรณ์  อภิบาล โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงจิรภิญญา  มีขำ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สกลรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงชนิกานต์  อยู่สว่าง โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงนริศรา  คล้อยชาวนา โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงเปรมยุดา  โรจนกิจ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายภัทรกร  อ่อนสา โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงสโรมา  งามสมชาติ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงสุปัญฑิตา  นวลปิ่น โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงอาทิมา  ผ่านพิบูลย์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงไอริสา  บุญเกตุ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญนิ่ม โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงกรพินธุ์  การกล้า โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงกัญญาณี  สุนันทนาม โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงกัญญาพัฒน์  แยบการไถ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงจันทัปปภา  คำใส โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อุโคตร โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงชนากานต์  เขียนงิ้ว โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายชินวุฒิ  จุลพงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงญาณดา  ศรีบุญไชย โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงณัฐณิชาภรณ์  พันธุ์เขียน โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงตีรณา  กลายสุข โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงเตชิตา  ประทุมมาศ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายแทนคุณ  โพธิกาธาดา โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายธนวัต  อาจมิตร โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงธนัชพร  เปรมกมล โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายธนัตสิทธิ์  ปฎิพัทธาภิรมย์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงธัญจิรา  รักงาม โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงธัญชนก  วงษ์ปาน โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงธันย์ชนก  อยู่เจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงธิดาพร  เยี่ยมเมืองไทย โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายนพรัตน์  บุญแจ่ม โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายนราวิชญ์  วัตตะ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงปวริศา  สมัครการค้า โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงเปรมมิกา  แดงดา โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงไปรยา  เหล่าเปี่ย โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงพลอยพิมพ์  นิลเกษม โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายพัทธดนย์  ชำนาญ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงพิชชาภา  อูปอินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงพิชญา  วัตตะ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงพิชญา  แซ่ฮ้อ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงพิมญาดา  ชูศรีโฉม โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงภัคธีมา  เหล่าเปีย โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงภาวิณี  จินดา โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายมงคลณพัฒน์  ธนพัฒน์ดิลก โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายยศภัทร  กิจเจริญไชย โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายรัชชานนท์  ศิริทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงรัตนนิรันดร์  ไวสาริกรรม โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กชายวรกฤต  กล่ำเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงวรรณวริน  ม่วงพัฒนา โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายวราวุฒิ  อินทร์เถื่อน โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กชายศรัณย์ภัทร  สงพรมทิพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงศิรดา  หิรัญชโลธร โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงสโรชา  แกว่นกสิกรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงสุชัญญา  น้ำคำ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงสุชาดา  จำปาพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงนิชานันท์  หลากสุขถม โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต ป.4 คณิตประถม
366 เด็กหญิงปานดาว  หมั่นการนา โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต ป.6 คณิตประถม
367 เด็กชายอธิระ  จันทร์แสง โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต ป.5 คณิตประถม
368 เด็กหญิงชาลิสา  สายเทียน โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงธนภรณ์  น่วมเกิด โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กชายธนา  หลากสุขถม โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ทองแท้ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.5 คณิตประถม
372 เด็กชายณัชพล  ทิพรส โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.6 คณิตประถม
373 เด็กหญิงธนัชชา  แก้ววิเชียร โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.5 คณิตประถม
374 เด็กหญิงธัญชนก  พัฒโนทัย โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.5 คณิตประถม
375 เด็กชายนครินทร์  ว่องวิการณ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.6 คณิตประถม
376 เด็กชายภุชค์  เกิดศรี โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงวรพรรณ  พิมพ์เปีย โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.5 คณิตประถม
378 เด็กชายศรันพงศ์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.6 คณิตประถม
379 เด็กชายอนาวิน  เปาจีน โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.5 คณิตประถม
380 เด็กหญิงกัญญาภัค  เอเซ่โวโบโด โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายจีรวัฒน์  ทองม่วง โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงทอแสง  แก้ววิเชียร โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายธีรเดช  เทียนทอง โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงนันท์ลภัส  พิมพ์ศรี โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงนันธิภา  ทิพวรรณ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายปรเมษฐ์  มากวงษ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายรัชชานนท์  เหล่าวรรณทอง โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ม.2 คณิต ม.ต้น
388 นางสาวรุ่งทิวา  สุราฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงลักษิกา  เกณเกตกรณ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ม.2 คณิต ม.ต้น
390 นางสาววชิราภรณ์  เกิดสุวรรณ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ม.3 คณิต ม.ต้น
391 นางสาวศิรภัสสร  สมัครการไถ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ม.3 คณิต ม.ต้น
392 นางสาวสุทัตตา  พงษ์ธัญญการ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายเฉลิมชัย  อาสุระ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงณัฐธิดา  โนวิชัย โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงนภพร  คำเพ็ญ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายพีรพัฒน์  พลอยแดง โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงมีนา  ศิริดำรงค์พานิชย์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายวีรยุทธ  พูลก๋ง โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงศิรประภา  ทองแท้ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงสุทธิตา  ประดิษฐ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายอภิชัย  พินทอง โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงอรุณรัตณ์  จิตรสุระผล โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายกรวิชญ์  เสมือนพันธ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
404 เด็กหญิงกวินธิดา  ท้วมทองดี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
405 เด็กชายกันตพน  จันทร์ขาว โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
406 เด็กหญิงเกล้ากัลยา  นิลวัตถา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
407 เด็กหญิงเกวลิน  คนดี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
408 เด็กชายจารุวัฒน์  เลาหวัฒนเสรี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
409 เด็กชายจิตติคง  รัตนันต์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
410 เด็กชายจิรายุทธ  ภู่เขียว โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
411 เด็กหญิงชนนิกานต์  รักธัญการ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
412 เด็กหญิงชนรดี  รูปปัทม์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
413 เด็กชายชนวีร์  กาศสาริกรรม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
414 เด็กชายชยพล  มรรยาทอ่อน โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
415 เด็กชายชยพัทธ์  เรืองรุ่ง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
416 เด็กชายชัชพล  ทับฤทธิ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
417 เด็กหญิงฐิตาพร  คำภาวิช โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
418 เด็กชายณฐกรณ์  ดิเรกสุข โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  สร้อยสนธิ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
420 เด็กหญิงณัฐณิชา  ถิราวัฒน์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขสอาด โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
422 เด็กหญิงณัฐนิชา  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
423 เด็กชายณัฐพัชร์  พิมพ์สอน โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
424 เด็กชายณัฐพัฒน์  อัมรนันท์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
425 เด็กชายณัฐวัฒน์  รุ่งอรุณ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
426 เด็กชายธนกร  แซ่ลี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
427 เด็กชายธนดล  อินทร์พรหม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
428 เด็กชายธนพงศ์  กอบเกตกรรม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
429 เด็กชายธนภัทร  รักธัญการ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
430 เด็กชายธนภัทร  สีดำ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
431 เด็กชายธนวัฒน์  สุขเปี่ยม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
432 เด็กหญิงธัญพิชชา  วรรณพันธ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
433 เด็กชายธิติวัฒน์  สีสด โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
434 เด็กหญิงนันท์นภัส  สอนจีน โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
435 เด็กชายนันทิพัฒน์  พัฒโนทัย โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
436 เด็กชายนันทิพัฒน์  เสือน้อย โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
437 เด็กชายนิพัทธ์  ศรีแก้ว โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
438 เด็กชายปกรณ์ธรรม  วรรณกุล โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
439 เด็กหญิงปภัสรา  ท่าเจ็ง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
440 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ตรีเดช โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
441 เด็กหญิงปาณิสรา  บุญลอย โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
442 เด็กหญิงปาณิสรา  สุ่มเงิน โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
443 เด็กชายพวิน  ธรรมเจริญศีล โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
444 เด็กชายพัฒนศักดิ์  งิ้วงาม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
445 เด็กหญิงพิชญาภา  ลีปลา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
446 เด็กชายพีรวัส  ศิริเทียน โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
447 เด็กชายภาณุพงศ์  เก่งธัญการ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
448 เด็กชายรณชัย  เรืองเขียว โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
449 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คณฑา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
450 เด็กหญิงวรกานต์  เพ็ชรอำไพ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
451 เด็กชายวรพล  เรืองรุ่ง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
452 เด็กชายวรภพ  รัตโนทัย โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
453 เด็กหญิงวันวิสา  กลั่นสกล โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
454 เด็กหญิงวิภาดา  นะวารีย์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
455 เด็กชายวีรภัทร  เย็นสุข โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
456 เด็กชายศุภวิชญ์  อัมภาราม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
457 เด็กหญิงสวิชญา  เชื้อศรี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
458 เด็กหญิงสุดาสิริ  พูลศรี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
459 เด็กชายสุทธิพงษ์  บุญช่วย โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
460 เด็กชายสุทธิพจน์  เชี่ยวชาญ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงอมรรัตน์  สีสด โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
462 เด็กชายอรรถพล  ฟักผล โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
463 เด็กชายอัครวินท์  จันตา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
464 เด็กหญิงกนกวรรณ  อุสาหะ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายกมลวิช  ฉิมพาลี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายกฤตติกุล  เก่งสาริกิจ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายกฤตภาส  มากวัฒนาพร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กชายกฤษกร  ศรีโสภา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงกวินธิดา  แข็งธัญกรณ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงกัญญาภัค  รัศมี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กชายกิตติวัฒน์  กุจนา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงกุสุมา  มีแพง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงขวัญชนก  คละจิตตา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กชายคณัสนันท์  ก๊กศรี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายคณานนท์  คณฑา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายคณิน  ฟองศรีจันทร์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายคเณศม์  เชื้อศรี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กชายคุณัชญ์  นาคินี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายจักรพงศ์  ลอยล่อง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงจิรชยา  นุ้ยตูม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กชายเจษฎา  ชะอุ่มดวง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงชญาน์นันท์  ภู่เกตุ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงชนัญชิตา  จรูญพันธ์เกษม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงชนัณชิดา  สีโสด โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงชมพูนุช  พัฒโนทัย โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายชัชวาล  สุพลจิตร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงชาลิษา  วงษ์รักษ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงชิดชนก  ใจมั่น โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ตันเต็ง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงฐิตารีย์  ทูลมาลย์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงฐิติกานต์  มงคล โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายฐิติรัตน์  จินดามัง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กชายณฐกร  กอบเกตกรรม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กชายณฐนน  สงวนวงษ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงณภัสสรา  อินทโลหิต โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นาคยา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงณัฐจิรา  ทีปะลา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงณัฐณิชา  มาแก้ว โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงณัฐณิชา  สีมาลักษ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงณัฐณิชา  อินต๊ะพันธ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงณัฐนันทพร  สุพัฒน์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายณัฐพงศ์  อัมระนันท์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กชายณัฐวัฒน์  พันราตรี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กชายณัฐเศรษฐ  จำนงค์สังข์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงดารินทร์  เชื้ออภัย โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายเตชินท์  บัวปลอด โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงทักษอร  บัวบาน โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงเทอร์ชา แองเจิ้ล  แลนฮาร์ด โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายธนกร  สุขจิตร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายธนกร  หัตถวงค์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายธนกร  เชยสวรรค์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายธนชาต  มหาคันธ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กชายธนโชค  คำกุ้ง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายธัญเทพ  อ่อนจันทร์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงธัญพร  จินดา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายธันวา  ชูทรัพย์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายธิติภูมิ  โพธิ์ศรี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กชายนภนัย  วงษ์ธัญกิจ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงนภัส  วิเลปะนะ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงนรมน  คุปติเกษม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงนวนิตย์  ล้อมลาย โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กชายนักรบ  ทองอินทร์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงนันท์นภัส  เทียมจันทร์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงนิชาภา  วงศ์นากนากร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงบุญญาภา  ซื่อตรง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายปกป้อง  อักษร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงปนิตา  สูนประหัต โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงปพิชญา  คำพร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงปภัสรา  ประดับญาติ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงปราณณิชา  หนูตะเภา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงปรียาภัทร์  มนูญวงษ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงปัณพร  เชี่ยวชาญ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงปาณิภา  ซื่อตรง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงปาลินี  รงค์ทอง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กชายปิติภัทร  มรรยาทอ่อน โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  โคกม่วง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงปุณยนุช  นิลสนธิ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงปุณยวีร์  ทวีการไถ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายพงศกร  เชิดสูงเนิน โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  สูนประหัต โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายพงษกร  ครุฑธานุวัฒน์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงพนิตพิชา  ท้วมทองดี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงพรชิณิน  สินสวาท โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงพรนัชชา  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายพรรษกร  อุนวิจิตร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงพฤกษา  บัวบาน โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กชายพลกฤต  จั่นบำรุง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายพัชรเดช  สืบสอาด โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงพิชชากร  จินนะ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงพิชญา  โพธิพิทักษ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงพิชญาภา  ไวสาริกรรม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงพิมชนก  วิสิกสิวิทย์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พริบไหว โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงพิริยากร  อัคคะบุญ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงเพาลีเน่ ภานุพันธ์  โอคเคส โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงไพริน  เชาวนโชติ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงภัทรนันท์  นิลผ่อง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงภัทราวดี  เกตุเส็ง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กชายภานุพงศ์  บุญนิ่ม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กชายภูริช  เจนเขตต์การณ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงมตัญญุตา  จันทร์แก้ว โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงเมธาวินี  อุนวิจิตร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  สะดวก โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  จรูญพันธ์เกษม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อริยะพงศ์กรณ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงวนิดา  เหล่าเขตกิจ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายวรกร  สิงห์ทอง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายวรยศ  นิลตระกูล โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงวรัญญาภรณ์  วิทยาภรณ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายเวชพิสิฐ  ทาสะโก โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายศุภกิตติ์  จุ้ยดอนกลอย โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กชายสรรค์บุรี  รอดเหลือ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายสหภพ  โพขวาง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กชายสิรภพ  สิทธิ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงสิริวิมล  สังข์ทอง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงสุชานันท์  ท้วมเทศ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงสุญาณี  ทองดี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงสุนีย์  อินทร์สังข์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงสุปัญญา  บำรุงนาม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงสุพิชชา  บุญมา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ปุยะพันธ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายอดิเทพ  ลงทอง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงอนันตญา  วรรณกุล โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงอภิสรา  ยาเขต โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงอริยา  อักษร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงอริสา  อักษร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายอัครชัย  สุวรรณคุณ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กชายอัฑฒ์  จันทร์ศรี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงอัฬลฎา  ร่มโพธิ์เย็น โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงอาทิตยา  กลิ่นพิกุล โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ปากเกร็ด โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กชายนิพพิชณน์  จีนจรรยา โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี ป.6 คณิตประถม
593 เด็กชายสุทธิภัทร  เพิ่มธัญกิจ โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี ป.6 คณิตประถม
594 เด็กชายญาณภัทร  พิษณุนาวิน โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงวรัชยา  พานทอง โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายวุฒิพงษ์  มรรยาทอ่อน โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงกัญญวรา  นพรัตน์ โรงเรียนวัดดอนกลอย ป.6 คณิตประถม
598 เด็กหญิงนภัสสร  เกิดแก้ว โรงเรียนวัดดอนกลอย ป.6 คณิตประถม
599 เด็กชายฐนกร  สุพัฒน์ โรงเรียนวัดดอนกลอย ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายพีรพัฒน์  สุกเละ โรงเรียนวัดดอนกลอย ป.6 วิทย์ประถม