รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกฎชากร  อินขวัญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายกนก  มายรรยงค์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายกนกพล  พรมสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกมลเทพ  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกมลพร  โมรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายกรวิชญ์  หมื่นจี้ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายกฤตภาส  นนทโคตร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายกวิน  ชุ่มทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายก้องนาวี  เริงสำราญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกัญญ์ชิสา  แจ้ใส โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายกันตณน  วัชวนันท์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายกานตพงศ์  สาวะดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายกิตติกวิน  สีทา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายกิตติภพ  นพศรี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายกิตติวินท์  เพ็ชรจอก โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกุลชา  คำเพ็ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงเกณิกา  ศรีเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงขวัญจิรา  ใจอ่อน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายคณิศร  ขันปิงปุ๊ด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายคมิก  ยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายคุณภัทร  มณีฉาย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายคู่บุญ  ภาณุวัฒนภาคิน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายจตุรภัทร  ติ๊ปรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายจตุรวิชญ์  มีมา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายจักรินทร์  พึ่งเงิน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายจักรี  คำเพ็ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายจารุกิตติ์  อ่วมสั้น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงจิรยุตา  คงเกตุ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายจิรัชต์ติกานต์  ยิ้มอ่ำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงจุฑามาศ  ปั้นจีบ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายชญานิน  เพิ่มพล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายชยณัฐ  รักษาสัตย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายชัยกร  รีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายชุติพนธ์  สวัสดิ์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงชุติพัทธา  กุลณาวงค์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงญาฑิชา  นวนสีใส โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายญาณภัทร  เขียวชะอุ่ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายฐิติวัฒน์  เพ็ชรคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายณฐนนท์  สนแย้ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายณฐพัชร์  สุวรรณเนาว์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายณฐภัทร  ดำริธรรมเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายณฐา  มงคลชัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายณภัทร  อภิวัฒน์สุขสกุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงณัชชา  นวลคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ยิ้มฟ้อย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำไท้ย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงณัฐณิชา  วิศวไพศาล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงณัฐณิชา  เป็งเนตร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายณัฐดนัย  ปินะถา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงณัฐธิดา  ดีไทย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงณัฐนรี  สมคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายณัฐพัชร์  เรือนคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายณัฐภูมิ  ปะวะขัง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงณิชาพัฒน์  พิพรรธน์วาณิช โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายดนัยฤทธิ์  เมืองเปีย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายดิศรน์  เเก้วน้ำอ่าง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายเดชพสิษฐ์  คมอาวุธ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงทรรศพร  ทรงคุณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายทัณฑธร  เครือประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงทิชามญชุ์  ปลิวทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายทินกฤต  กรฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงธณัญชนก  ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายธนกร  อินทรโชติ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายธนกร  เชียเชื้อ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงธนภรณ์  เอี่ยมดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายธนภัทร  อยู่เป็นสุข โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงธนัชชา  ยศวงศ์ษา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงธนัญชนก  ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายธนัตถ์  แสงรัศมี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายธรรมรัฐ  ครันดอน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายธรรศ  เกษศรี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายธัชพล  ธิยะศิริ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงธัญญ์พิชชา  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงธัญพร  ทิพย์ทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายธันชนน  กาพิน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงธันรดา  ดีเจือ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายธารเมศร์  เชาว์มงคลชัยยา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายธาวิน  ศรีพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายธิติกร  หรั่งเมือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายธิติศักดิ์  เคน้ำอ่าง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายธีรดนย์  เจริญอ้น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายธีร์ธวัช  ยศปัญญา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงธีรพงศ์  ทาจ๋อย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายธีรภัทร  น้อยนามบุญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายธีรยุทธ  บุญหวา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายนนทิวรรธน์  บู่แย้ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงนพดา  สองวรวรา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงนพรัตน์  อ้นภู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงนภัทรชนก  รัตนศิลป์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงนภัสวรรณ  กองทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงนภัสสร  ยุทธ์ธนวิเศษ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตันติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทวีผล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงนันท์นภัส  เปรมกมล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงนันทัชพร  พรมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายบวรพจน์  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายบุญญฉัตร  อินต๊ะนอน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงบุญสิตา  พันธชาติ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายบุณยสิทธิ์  แก้วจบ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทานา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อุตสาหปัน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายปรัชญา  จินดาทา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงปริชาติ  เอมอ่ำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงปริยากร  ลิขิตปรีชากุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายปองคุณ  ตันอนุกูล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงปัญณ์กมล  ริตเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายปัณณทัต  ชูขวัญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายปัณณทัต  บุญญธนัง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงปัณณธร  มีหอม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงปิย์วรา  ชนบท โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายปุญญพัฒน์  ขัดคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงปุณณนันทน์  พันธุ์ศุภมงคล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงเปมิกา  อุดเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายพงศ์ธร  จันทร์ยวง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  น้อยเทพ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงพลอยนภัส  โตทินา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงพลอยแพรวา  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงพลอยไพริน  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงพศิญาณี  เกิดช่าง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  ยศปัญญา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงพาขวัญ  สายสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงพิชชาญาณ์  สมปัญญา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงพิชญาภา  เหมือนทิพย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงพิมพ์เพชร  สว่างโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทองแถม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงพิศราภรณ์  ยอดเกตุ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายพิษณุวัศร์  พิทูรทัศน์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงพีรดา  ดำสนิท โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายพีรัช  อ่อนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายพูนศักดิ์  อ่อนคง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงเพตรา  เนียมสอน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงแพรไหม  สมุทรหล้า โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายภคนันท์  มีบุญอนันต์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงภคพร  แถวปลิว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายภควัตร  ขำไทยแท้ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายภัทรชนน  พร้อมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายภัทรชนน  สิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  น้อยพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายภากร  ศักดิ์ศรชัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายภูตะวัน  โนยาชัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายภูมิพัฒน์  สังข์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายภูมิศักดิ์  เจริญเรือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายภูศกร  เจริญมิตร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงมิ่งกมล  เชิดชูกิตติคุณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายรชต  ยอดถา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงรมณ  บูรณะพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงรวิพัณณ์  ธนเดชสิริพงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงรักษิตา  พุ่มชุ่ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายรัชชานนท์  โอสถานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงรัญชน์ทิชา  วงศ์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงรัสรินทร์  ฮวบสมบรูณ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายเรวัต  สวัสดิ์กลาง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงลภัสสินี  อินมณเทียร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงลัลน์ญดา  วงศ์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญทาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงวรรณิภา  คำจีน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายวรวรรธน์  เกษมชลธาร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงวรัชยา  ยิ้มฟ้อย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายวรายุส  แดงกองโค โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายวโรดม  เกตุเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายวัฒนา  บรูพศิริ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงวันวิรัตน์  กรเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายวิชชากร  บัวมีธูป โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงวิชญาพร  ขัดสี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายศิวกร  กาบินทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายศุภโชค  มีเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงสโรชา  บุตรสกุลกุญชร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงสิรินยา  ธรรมสอน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายสิริภาส  สอนแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายสุกฤษฎิ์  สิงห์เสวก โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงสุชาวดี  อ้นทุ่งยั้ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงสุพิชญา  ฝึกสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายหนึ่งตระกูล  โกฎแสง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายอธิพัชร์  จิราวัฒน์ธนากิจ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงอธิษฎา  เย็นคต โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงอนุธิดา  อิวชาวนา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงอภิชญา  กันทะกอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงอภิสรา  รัตนสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงอมลวรรณ  ัจันทร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงอริสา  สุดาสุด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายอัครพนธ์  จีจอม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงอัจฉริยา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงอาทิสตรี  เกษรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายเอกวิทย์  ฝามงคล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงกชณิช  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงกนกกาญจน์  ชมภูงาม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงกนกณัฐ  อุดหนุน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายกนกพล  ผักเปี้ย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงกมลชนก  บุญมาติด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงกรกนก  ลิ้มสมมุติ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงกรกนกกาญจน์  สารเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงกรธิดา  วรชลพรชัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายกรวิชญ์  อยู่นัด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายกรวิชญ์  อ้นทองทิม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายกรวีร์  เอียมสนาม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงกฤชนพัต  ชุมพล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงกฤตติกา  อินทร์เมือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายกฤตอังกูร  ทองคำเปลว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงกฤติกานต์  วัชฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงกวินทิพย์  จ่าแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายก้องกังวาน  ดีศิริ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายก้องนคร  เพ็งแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ปานใย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงกัญญารัตน  ชมภู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทิมศร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เทียมสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงกัณฑรัตน์  ยิ้มอ่ำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายกันตพิชญ์  ไชยแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงกัลยกร  วิเทศสนธิ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงกัลยกร  เขียวจันทร์เเสง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กชายกานต์  เอี่ยมสกุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญน้อย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายกิติภูมิ  บุญหมื่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายเกียรติศักดิ์  สมแตง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายโกวิท  กัดมั่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายไกรวิชญ์  ชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงขวัญจิรา  ทาเหล็ก โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายเขตตะวัน  โกสุมา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายคทาหัสต์  วัชรพุทธ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กชายคุณภัทร  เล็กอุทัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กชายจอมทัพ  พลูใจ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายจักรพรรดิ  สังข์มูล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงจารุพิชญา  เกตุสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงจารุภา  หมื่นยุทธ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ทับแว่ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายจิรภัทร  แว่นสิม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงจิราภา  สุริยันต์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายจิรายุ  จักอะโน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงชญานิน  อินมา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงชญานุช  นามะคุณา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงชญานุช  สุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงชญานุตม์  เพชรวิจิตร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงชนัญธิดา  แสนอุ้ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงชนัฐปภา  ไวยกสิกรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงชนิดาภา  คำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงชนิสสินี  เตี่ยเอี่ยมดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายชยังกูร  ทั่งเรือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายชยากร  ทั่งเรือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายชยางกูร  มหาวัน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงชรินรัตน์  ปั้นจาด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงชลดา  สังวาล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงชลดา  อ่อนนิ่ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายชวัลวิทย์  มาดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายชวิน  หมื่นวิจิตร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายชานนท์  สืบสาย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายชูเกียรติ  คงนุ่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายไชยวัฒน์  มีรอด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงซามานทาร์ไลล่า  ซาดาร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายญาณวรุตน์  ทนุชน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  สุขร่องช้าง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงฐิตาภา  เอี่ยมดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงฐิติกานต์  เสวนา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงฐิติมา  ชมภูง่าว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บำรุงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงฐิติวรดา  พิชญ์พิทยานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายณฐกร  พุทธกิจ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายณฐกร  รักวัติ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายณฐพล  ภูสมศรี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงณฐศร  เมืองเชย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงณฤดี  พวงห้วย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงณัจฉริยา  สรงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายณัญดนัย  ทองอู๋ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จำปาแดง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญกลิ่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายณัฐกรณ์  อยู่อิ่ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายณัฐกิตติ์  แสงกลาง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงณัฐชญา  รอดสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายณัฐชนน  จิตรแจ้ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายณัฐชนนท์  มีมา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงณัฐชวัล  โกษาแสง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายณัฐชัย  หนูน้อย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงณัฐชา  ธีรสุนทรานันท์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงณัฐณภาส์  ไทรชมภู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทิงโคตร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงณัฐณิชา  หลวงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กชายณัฐดนย์  มั่นแย้ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายณัฐดนย์  สุวรรณพรม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายณัฐดนัย  ทองอู๋ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายณัฐธนธรณ์  อินทร์นวล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงณัฐธัญญา  กุมลา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายณัฐธาวินทร์  พันธ์แตงไทย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงณัฐนิชา  นนธิสอน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายณัฐพัชร์  เชื้อภักดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายณัฐภัทร  รักโถ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงณัฐวรา  ณ หนองคาย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุตรเชื้อ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายณัฐวุฒิ  สีทา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงณัทธมนกาญจน์  มูลนานเที่ยง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงณิชกานต์  แป้นวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงณิชธาวัลย์  ยินดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงณิชนันทน์  ครุฑปักษิณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงณิชา  แผลงเดช โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงณิศวรา  เงินอยู่ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงดรุณวรรณ  เพ็ชรเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงดลยา  กาญจนะสมบัติ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายเดชาพล  ล้อสินคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายตุลธร  เจนวิทย์การ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายทินภัทร  คิ้มสิงห์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงทีราพร  ทานะขันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงเทพอักษร  จูมปา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายแทนคุณ  มาประสพ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายธติวัฒน์  ทับขวัญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายธนกฤต  ขิงเขียว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายธนธัช  ศิริโณทัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กชายธนบดินทร์  ใจตรง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายธนพล  สนั่นนาม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายธนภัทร  เข็มเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายธนฤกต  เกิดประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายธนัช  ปานสังข์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายธรรศกร  เเย้มอ้นสุข โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กชายธราดล  ใยอินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงธัญจิรา  ทับแว่ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงธัญญาพร  ขันทะศิลา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงธัญญาเรศน์  โกพัตตา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงธัญพร  ป่าสัก โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  มูลนานเที่ยง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ต๊ะสี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงธันยรัศมิ์  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงธามิศา  ทองสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายธิติภูมิ  รักนาค โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายธีรดนย์  ทำมา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายธีรพงษ์  อ่องอ้น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายธีรวัฒน์  จันทร์เส็ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงนนธิชา  บางโม้ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายนพดล  สีวัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงนภัสส์กมล  เคน้ำอ่าง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายนรภัทร  พึ่งโภคา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงนฤภร  เกลียวทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงนลินทิพย์  ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายนวพล  แปวขุขันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายนักรบ  บุญนิตย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายนัฏฐ์ปพน  จำนงค์จิตร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กชายนัฐภูมิ  โพจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงนันท์นภัส  มาสุด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงนันทิกานต์  เเก้วชม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กชายนันทิพัฒน์  คำโสมศรี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงนัยน์ปพร  แสงเทียน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายนาถวัฒน์  ดาทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กชายนิติพัฒน์  มีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงนิธิชา  คำมงคล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงนิสารัตน์  แก้วศรี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงนุชรดี  สุขก้อม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กชายบุญโชค  จันทร์ยวง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงบุญญาภา  โชติมานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงบุญยพร  บุญเย็น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงเบญญาสิริ  แก้วอุ่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  หาญสมบัติ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายปฐวี  อุปหล้า โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ฉลวยศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงปภาวี  แซ่จันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายปรมะ  ภาณุวัฒนภาคิน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายปรมะ  เตชะเอราวัณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงปริญญา  พุ่มมี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายปริณวัฒน์  ดวงทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงปลายฝน  คำจันหอม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงปวริศา  กิ่งจำปา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงปัญญภา  แก้วหล้า โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายปัญญากร  คุดขำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กชายปัญญากร  ศรียอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กชายปัณณวิชญ์  เปี่ยมผล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  เที่ยงทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายปิติพัฒน์  เตชัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงปิยะฉัตร  จันทร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงปิยะมาศ  ใจยา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายปิยังกูร  ต๊ะปัญญา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงปุญธีรา  พลีดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงปุณยนุช  ทองกลั่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงเปรมณพัชร์  พุ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายพงศกร  คำแสน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายพชรคุณ  เชียงส่ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงพชรพร  หมื่นยา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กชายพรพิพัฒน์  เพชรสุข โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายพรหมพร  ทองดอนแอ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายพรหมพิรพยะ  สุวิลาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงพราวพิชา  คุ้มขำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายพลกฤต  อ่อนดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายพัชรพล  บำรุงพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  คำจีน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงพัสสพร  เจริญทั้งสิริกุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงพาขวัญ  สมบัติ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงพาไสว  ฤทธิ์เต็ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงพิชญธิดา  พรมสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายพิชยะ  เจริญวิวัฒน์สกุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เม่นแต้ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงพิมลวรรณ  เงินน้อย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงพีนรภัทร  อนุโยค โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายพีรวิชญ์  ติณวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กชายพุฒิพงศ์  ดวงเด่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงแพรทอง  อิ่มแจ้ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงแพรวา  สกุลประไพ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงภรภัทร  เศวตบรรเจิด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงภัคจิรา  นนทนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายภัครินทร์  เเท่งเฝื่อ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กชายภัทรชนน  เณรเนือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กชายภัทรดนัย  ไชยพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงภัทรธิดา  เกิดผล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงภัทรพร  จันทร์เหม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงภัทรพร  เจริญทั้งสิริกุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงภัทรพรรณ  แตงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายภัทรพล  กองศรี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กชายภัทรภูมิ  ศรีสอาด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงภัทราสรณ์  ดำริธรรมเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายภากร  จันทร์มี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายภาคภูมิ  ดีอุดม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายภาคภูมิ  เล็กวิไล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กชายภานุพงษ์  ชดช้อย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายภาวัต  ธนภูมิชยกร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายภูดิศ  กามินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายภูน่าน  ภู่พัฒน์วิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กชายภูมิบดินทร์  กัลยาณมิตร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กชายภูมิรพี  โกศัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายภูวริช  ประภัสสร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายภูวศิษย์  เทพยา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงมนัสนันท์  ขุนศาล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายยูจีน ลีออน  วอล์คเกอร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงโยษิตา  นุมัติ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายรชตะ  วิริยะ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงรติมา  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงรวินท์นิภา  ยิ้มเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงรสริน  สุขสวาท โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  คงคุด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงรัตน์ชนก  จุ้ยศิริ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายรัตนชัย  บุญอยู่ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงรุ่งทวี  ศรีสุนทร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงลลนา  ขินวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงลลิตญาดา  สุขวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงลักษณารีย์  อินดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงลักษิกา  ตระกูลไพศาล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กชายวชิรวิชญ์  บุญกลิ่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กชายวชิรวิชญ์  สมโนชัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายวชิรวุธ  เอื้อจิรวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงวณิชญา  อิ่มแจ้ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงวณิชยา  เมืองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงวรกานต์  จันน้ำคบ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายวรพงศ์  จันทร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงวรรณวิศา  คูสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายวรรธนัย  จันทร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงวรรษชล  หวั่นใจ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายวรวิช  แก้วนาคแนว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงวราวัตน์  ใจวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงวริสา  ยาน้อย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายวัชรากร  ตุนาโป่ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงวาเลนติน่า  ยูแอล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงวินชญา  ฉ่ำเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงวิรัญชนา  อุพพา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงวิราศิณี  เจริญอินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายไวทย์วิชญ์  แพ่งมาศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงศรินันท์  ศรีนานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงศรุชา  สุทธิพล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงศศิชา  เทวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายศักดิณนท์  อยู่รอด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายศิรวิชญ์  กันยะมี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงศิรินภา  เทพประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงศุภกานต์  รอดจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายศุภโชค  ฟองทราย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงศุภรดา  โหมดเณร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายศุภวิชญ์  สุกสา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงศุภิสรา  ชิวชื่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงสมิตานัน  เย็นสำราญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายสรยุทธ  คำสุดใจ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงสวิชญา  กรุณามิตร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กชายสหปราม  พรมมิทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงสิตานัน  จินะปัน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงสิทธรัตน์  แก้วมะณี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายสิรวิชญ์  เพชรแบน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงสิริกร  ปั้นคุ่ย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงสุกัญญา  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงสุจิตรา  แฟงน้อย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงสุชานาถ  สุชาติวุฒิ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงสุธีมนต์  พุฒโต โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงสุพิชญา  เนตติดต่อ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงสุภัชญา  เนียมสอาด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงสุภาวดี  มีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงสุวิชาดา  ประเสริฐสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงหทยา  นวลมะ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงอนงค์รัตน์  พุกรอด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายอนพัช  ควรนำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายอนุชิต  มีรอด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงอภิชญา  คะสุดใจ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงอภิญญา  ปัญญาคง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงอรอนงค์  ทองสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงอริญรดา  กุศล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายอลิตภัทร  มาลูซี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายอัครเดช  สังฆพร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กชายอัจฉริยวิทย์  สอนคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงอัญธิชา  แท่นคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายอิทธิเดช  คำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ทองแม้น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กชายอินทรวุธ  รองจ่าเมือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายเอกภวิษย์  อ่ำเมือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงเอมมิกา  มาปุ้ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงกรวีรินทร์  วิกรมประสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
496 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ขวัญนาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
497 เด็กชายกัณฑ์อเนก  อินทรไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
498 เด็กหญิงกาญจนาณัฐ  กันเพชร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
499 เด็กชายณปัณวิชญ์  ชุมพล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
500 เด็กหญิงณัชชนม์  ประดิษฐ์ขำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
501 เด็กหญิงณัชริญา  พร้อมญาติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
502 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
503 เด็กหญิงณัฐณิชา  วรปรัชญ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงณัฐอภิชา  คำอยู่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
505 เด็กชายธีรโชติ  ซ้อมจันทา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
506 เด็กหญิงนัญฐกาญ  กาญจนสันติกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
507 เด็กหญิงเบญญาภา  มันทากาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
508 เด็กหญิงปภัสสิริย์  จันทร์เที่ยง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
509 เด็กชายปภาวิชญ์  วงค์อ่อน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
510 เด็กหญิงปรัชญาพร  ฤทธิ์ทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
511 เด็กชายปัณณวิชญ์  นิธิกุลวราวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
512 เด็กชายปิยะพัชร์  จันทร์อิ่ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
513 เด็กชายพลภัทร  อุปธารปรีชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
514 เด็กชายพิพัฒน์  แผ้วผา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
515 เด็กหญิงพิมพ์พราวเพชร  พุทธรักษ์ขิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
516 เด็กหญิงเพียงพอ  ศุภศิริภิญโญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
517 เด็กชายภัททโชติ  อินทนนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
518 เด็กชายภูมิพัฒน์  ธำรงโรจนโกมล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
519 เด็กชายภูมิพัฒน์  ปิ่นรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
520 เด็กหญิงรมิตา  นะบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
521 เด็กหญิงลภัสญา  ดวงตาน้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
522 เด็กหญิงวรดาภา  โกฎแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
523 เด็กชายวิชยุตม์  ศรีทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
524 เด็กหญิงศาศวัตรา  ศุภศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
525 เด็กหญิงสุภัทรา  กาวิชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
526 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  อิสสระ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
527 เด็กหญิงอักษราภัค  บุตรชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
528 เด็กหญิงอัญชิษฐา  แสงแปลง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
529 เด็กหญิงกชวรรณ  ปันนาวิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงกนต์รพี  ภักดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพ็ชร์กระจ่าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงกานต์พิชชา  แก้วหลำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงเกศกาญจน์  มีสติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายเฉลิมชัย  กิจสวน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายไชยภัทร  เผ่าโหมด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงณชกนก  ประหลาดเนตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายณวัฒน์  ศรีวงษ์ทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กชายณัชพล  เขียวแท้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงณิชาณัณทณ์  เอื้อประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กชายธนกฤต  เทียนไชย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงนิรินทร์  อรัณยะปาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายปณิธิ  ขาวเมืองน้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงปารดา  คณิตปัญญาเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงปิยนุช  นามอื่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายพสุ  จงอัจฉริยกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงพิมพ์บุญ  พามา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงภัทรภัสสร  ทับเกษม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ชูประเสริฐสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายภีคเดช  ขอบใจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงวรรณวริน  แก้วยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  ขาวป้อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายศุภพัชรกฤษณ์  เหล่าเขตกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายอัครวิทย์  สิขัณฑกนาค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายอิทธิพัทธ์  จินทา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงจิดาภา  สายะพันธ์ โรงเรียนบ้านในเมือง ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงณัฐฐาพร  หาดทะมา โรงเรียนบ้านในเมือง ป.6 คณิตประถม
557 เด็กหญิงธัญยพร  เพ็ชรภู่ โรงเรียนบ้านในเมือง ป.6 คณิตประถม
558 เด็กหญิงนภัสร  อินทรสิทธิ์ โรงเรียนบ้านในเมือง ป.6 คณิตประถม
559 เด็กชายปัณณทัต  สนโต โรงเรียนบ้านในเมือง ป.4 คณิตประถม
560 เด็กชายพลพัฒน์  ศรีริอ่วม โรงเรียนบ้านในเมือง ป.6 คณิตประถม
561 เด็กชายพิรพัศ  อินทิม โรงเรียนบ้านในเมือง ป.6 คณิตประถม
562 เด็กชายภาคิน  อินทิม โรงเรียนบ้านในเมือง ป.4 คณิตประถม
563 เด็กหญิงวรวรัญชน์  พุทธา โรงเรียนบ้านในเมือง ป.6 คณิตประถม
564 เด็กชายปาราเมศ  กำยาน โรงเรียนบ้านในเมือง ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงพรทิพย์  ศรีวิจิตร โรงเรียนบ้านในเมือง ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายพีรเชษฐ์  พุ่มสิทธิโชค โรงเรียนบ้านในเมือง ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงวรรณภา  กำปั่น โรงเรียนบ้านในเมือง ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ชูเกตุ โรงเรียนบ้านในเมือง ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายศิวกร  สุขใส โรงเรียนบ้านในเมือง ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงสิรินดา  บุญธรรมมา โรงเรียนบ้านในเมือง ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงสุภนิดา  กรประพันธ์ โรงเรียนบ้านในเมือง ป.6 วิทย์ประถม