รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  ลำใยหวาน โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกันตภูมิ  พรมทา โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกีรติ  ทองบุญมา โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายโกวิทย์  พึ่งตาแสง โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายฉัตรชฎา  ขันทะมาศย์ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงชลดา  วิเศษ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงชื่นนภา  ศรีหาชัย โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายชูพงษ์  แสนตุ้ย โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายณัฐพล  พิมทา โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายณัฐวุฒิ  พินิจมนตรี โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงทองไทย  ไตรนิรันดร โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายธนบดี  ธรรมวงศ์ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงนัชชา  ไชยคินี โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงเนตรกนก  อินทร์อ่ำ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงพัชนินทร์  ลาภไธสง โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายพิชิตชัย  ไพราม โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงเพียงฟ้า  รสชา โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงแพทองธาร  อาสาชนา โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายภานุวัฒน์  สวัสดิ์ชิตัง โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงภูลิตา  อุปบุตร โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายรัฐภูมิ  วงศ์ภัทรนันท์ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงวิชิตา  มายนต์ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายศุภกิตติ์  ไชยแสง โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายสุรจักขส์  บุสดี โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงอภิญญา  ชาวดร โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายอาภากร  วงษาเทียม โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เที่ยงตรง โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงกัลยา  ธนูทอง โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เหลืองประเสริฐ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงกุลปรียา  เย็นประโคน โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงเกวรินทร์  ผิวยศ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงเขมนิจ  นันทจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กชายจิรวัฒน์  บุญโสม โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงชนม์นิภา  ศรีแสนเมือง โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายชวัลย์วิทย์  ชื่นบุญ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กชายชิษณุพงษ์  ดอกพิกุล โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงญาธิการ์  แสนเสนา โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงญานันธร  ลุนแก้ว โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สุวรรณเพชร โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายต้องกานต์  จันทรมณี โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงธิดาวรรณ  โทวันนัง โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายธีระธาดา  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงเนติมา  เชาวดี โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงปฐวีกานต์  มิตรบ้านยาง โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงประกายแก้ว  เดชน้อย โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายพงศ์พณิช  แจ้งนิล โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงพิชญานันท์  สุขสร้อย โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงพิชญาภา  ดอนน้อยหน่า โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงภัทรวดี  วงศ์ศรี โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายเมธิชัย  ดุลยลา โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงรวิสรา  นามสว่าง โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงระพีพรรณ  ปัญญาสาร โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงรัชนีกร  ใจธรรม โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงวชรี  ซองวงษา โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงวรุณพร  พลกลาง โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงวิรากานต์  อุทธพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงศลิษา  ประดิษฐวงค์ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงสุชาดา  วิเศษมาก โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงสุชีรา  อ่านพาณิชย์ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงสุมนา  สิริวิจักษณ์ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีสนิล โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงอังคณา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ตะไชยา โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงอาภัสรา  แปยอ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงไอรดา  แก้วประเสริฐ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงกันยารัตน์  สิงห์วงษ์ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงบัณฑิตา  กองทอง โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายบุญญาศักดิ์  เสนารักษ์ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายปฏิพัทธ์  กลิ่นเจริญ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายพชรพล  โคตรมณี โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงภัทราภรณ์  มวลชัยภูมิ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงอชิรญา  ไชยยืน โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ศรีทรงฮาด โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายกฤษณะ  วงศา โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายกิจจา  บำรุงชาติ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงกุสุมาสพ์  โพธิยารมย์ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงจินตนา  กันภัย โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงจีรนันท์  พินิจ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายชิษณุพงศ์  โสมศรี โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วตัน โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงตรีสุคนธ์  ชนาเนตร โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงธัญรดา  อันแสน โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงเบญญาภา  สิงห์วงศ์ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงปานวาด  คำน้อย โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ม.1 คณิต ม.ต้น
85 นายผดุงเดช  เพ็งจันทา โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงพัชรินภรณ์  ชำนาญกิจ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงพิมพิกา  สิงห์วงศ์ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงเพชรพลอย  สระทองขอ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงภาวนา  ใหม่วงษ์ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงรัตติกา  อินทรจำปา โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ม.2 คณิต ม.ต้น
91 นายวรปรัชญ์  ศรีสว่าง โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายสายพิณ  นาทิพย์ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงสุชาวดี  คุณสาร โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ม.1 คณิต ม.ต้น
94 นางสาวสุณัชฎา  คนซื่อ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงเสาวคนธ์  คำภูแสน โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงอรทัย  ทองโชติ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ม.2 คณิต ม.ต้น
97 นางสาวอริศรา  บุญรุฬ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงจันทกานต์  ศรีมาศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายชัชพงศ์  ทุมแสง โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงนัทธิดา  มูลเลอร์ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายนันทภพ  มูลเลอร์ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงภัทรนันท์  สุรเพ็ญ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายสัจจะพงษ์  แพงน้อย โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงสุทธาสินี  คูณคง โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงสุวรินทร์  ชาญสิงห์ขรณ์ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงอัญธิสา  สุริยะวงศ์ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 วิทย์ประถม
107 นายวราวุธ  สุวรรณแสง โรงเรียนบ้านเพิ่ม (อรุโณอุปถัมภ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายสิทธิพงษ์  ภักมี โรงเรียนบ้านเพิ่ม (อรุโณอุปถัมภ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงมณฑิรา  ดาวเศษ โรงเรียนบ้านเพิ่ม (อรุโณอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงไอลัดดา  ลุนแก้ว โรงเรียนบ้านเพิ่ม (อรุโณอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงชลลดา  มีชัย โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายธนวัฒน์  ผิวงาม โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายธนวันต์  ชาวหล่ม โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงธีรตา  ทองตัน โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายสมยศ  สิงห์ชัย โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายฉันทพล  ผิวงาม โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายณัฐนันท์  ขนันทอง โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ม.2 คณิต ม.ต้น
118 นางสาวดารินทร์  นันทะ โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ม.3 คณิต ม.ต้น
119 นางสาวนบชุลี  แวงแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ม.3 คณิต ม.ต้น
120 นางสาวปุณยนุช  ร้อยจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ม.3 คณิต ม.ต้น
121 นายพุฒิพงศ์  ไชยฮ้อย โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงมีนาพร  โพธิ์หล้า โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ม.2 คณิต ม.ต้น
123 นายเมธา  สีดาบุญมา โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ม.3 คณิต ม.ต้น
124 นายศตพรรษ  กุลวงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ม.3 คณิต ม.ต้น
125 นางสาวศิรสิทธิ์  ขันอ่อน โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงสุจิรา  ไชยศรีดา โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ม.2 คณิต ม.ต้น
127 นางสาวสุวิมล  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายกิตติชัย  พันธ์ชัย โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายธรรมธร  มงคลนำ โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายนวพล  อินทร์ภู โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงรุ่งลัดดา  คะสุดใจ โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงกมลชนก  ปราบคนชั่ว โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จันทรมณี โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงชนิษฐา  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายชยางกูร  พงค์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงณัฐลิตา  กระสี โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงณิชชาภัทร  มาลับ โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงณิชา  เทพวารินทรามาศ โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงทักษพร  แสวงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายธนรัช  บุตรกัณหา โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงธัญพิชชา  พรมจารย์ โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงนันทิษา  ลีเลิศ โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงบุญภัทร  คืนตัก โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงปทิตา  มณีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงปริยาภัทร  พรหมศรี โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงปานฤทัย  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงปุณลิดา  บาดตาสาว โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายยศพัฒน์  หนูราช โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายสรวิชญ์  ลิม โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงสุภาวิณี  ภูขำ โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายอนุชิต  เครือศิริโรจน์ โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงอาทิตยา  พรมชาติ โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงกฤฏิยาภรณ์  ศรีสุโคตร โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงกานญาภัทร  ชาวดร โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงกานต์ธีรา  โคตะเพชร โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงกุลธิดา  เครือเพียกุล โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงคุนัญญา  สุทธิวรรณ โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายจีรวัตร  ประไวย์ โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงชญานิศ  วานิช โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายฑีรวัฒน์  ปานะโปย โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายณัฐนันท์  พรมดี โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายทาวิชญ์  สิงสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายธนกร  สมทิพย์ โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงธนวรรณ  ช่วยชัย โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงธนิษฐา  ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงธัญณันธ์  คงยัง โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงปวริศา  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายพงษ์ภินันต์  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงภัทรปภา  นิธิโชคธนากุล โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงภัศรา  จอดนอก โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายภูริภัทร  บุญสว่าง โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายภูริภัทร  แก้วใส โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงวรินรำไพ  แสวงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายศุชาวุฒิ  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงอริยา  ขุนสุข โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงอิงฟ้า  บุญตะนัย โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงอิสรีย์  สุจิมงคล โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงจัณห์วรา  กรจักร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงชญานันท์  แก้วอาษา โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายชิศณุพงณ์  ลือคำหาญ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายณัฐภาคย์  พรหมโชติ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายธีรเทพ  บุญเวิน โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.4 คณิตประถม
183 เด็กชายธีรพล  ดาวสว่าง โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงธีริศรา  สระบุรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายนันทวัฒน์  โทกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายพลวัตร  มูลคม โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายพัชรพล  โทกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กหญิงพัลลภา  ดีโสม โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายวิธวินท์  เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.4 คณิตประถม
190 เด็กชายสันติวาสน์  ชัยธรรม โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายสุรเดช  ระแพงสี โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงอารดา  สุภะดี โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงกชมาศ  ไชยรักษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายกรวิชญ์  ศรีคำม่วม โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงกวินตรา  วงษ์ปู่ทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงกษิรา  รัตนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงกัญญาพร  จันทะแสง โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายไกรวิชญ์  ไชยอินทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงจรรยาพร  รัจกก โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายจักริน  โภชพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงจารุภิชฌา  คำโชติ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงจุฑามาศ  เกษสว่าง โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายเจษฎา  พินธุนิบาตร โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงชฎาธาร  ลาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงชลลัดดา  เก้ากระโทก โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำเกิด โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงชุติมา  หมื่นพรม โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงญาณิศา  ทนทาน โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  พลมั่น โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงฐิติพร  สิทธิมงคล โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วงเสนา โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ไพรพนม โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงธนภร  วันคำ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายธนภัทร  พิมมะทา โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงธนัญชนก  ธรรมวงษ์ศา โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงธนัญชนก  สีพา โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงนิติกาญจน์  สุริยวงค์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงเนตรนภา  พันรังษี โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงบุญทิวา  พรมสอน โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงปฐพร  อุปฮาด โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงปณิดา  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงปัญญารักษ์  ยิ้มสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงปิยมน  ช้างเผือก โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงพรณัชชา  ชนะมาร โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงพรทิพย์  โพธิ์ศรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงพัชรินทร์  ไผ่โสภา โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงพิญาดา  ภูถมดี โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงพิม  มีสิงห์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงภัทรธิดา  คงบรรทัด โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  สมภักดี โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงวรัทยา  ทองเหลา โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงวราวรรณ  ชัยมูล โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงวิลาวัณย์  พระวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงศรัณยา  ใจมา โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงศิรภัสสร  รุ่งรัตน์ธวัชชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายศุทธิกร  สิทธิเชียงพิณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงสุพรรณษา  รานรมย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงสุพรรษา  เนียมหนองตูม โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงสุรัชติกาน  พิลาทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายอภินันท์  อุนาศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงอัยญดา  นาส่งเสริม โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงอารยา  กัลยาน้อย โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายกิตติศักดิ์  ผ่านกลาง โรงเรียนบ้านแดง ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายมงคลวรรณ์  คำเลิศ โรงเรียนบ้านแดง ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงสุมิตา  เหล่านรสิงห์ โรงเรียนบ้านแดง ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายเชษตะวัน  ลุนแก้ว โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงฐิตาพร  จันทร์เจริญ โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายธนชัย  ทองทิพย์ โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงธีรยา  ทองสมุทร โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายภูผา  ดรไชย โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงมณีรัตน์  ไชยวัน โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายศิขริน  แฟน เดอร์ เมิลเลิน โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงสายธาร  กุลโสภา โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงสุกัญญา  ชาวดร โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงธิติมา  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงศศิวิมล  ฤทธิ์เทพ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงชลลดา  คำสว่าง โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีสังเวช โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายรัฐภูมิ  บูรณสิทธิ์ โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายวรินทร  น้อยยะ โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงปาณิตา  ปัญโยวัติ โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงปาลิตา  ศรีบุญยัง โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายเมฆา  ศรีรัตน์ โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
264 นายศุภกร  ผิวเหลือง โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงอรอุมา  แสนภูวา โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายกฤษฏา  บุตรสาร โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายทัศน์พล  สีสังเวช โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายธีรวุฒิ  พรมมา โรงเรียนบ้านหนองหัวคู ป.5 คณิตประถม
269 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  วงษ์แก้ว โรงเรียนบ้านหนองหัวคู ป.5 คณิตประถม
270 เด็กหญิงชุติมา  หินประกอบ โรงเรียนบ้านหนองหัวคู ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงชุติสรา  สังฆรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองหัวคู ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงดาวเรือง  ศรีสุทัศน์ โรงเรียนบ้านหนองหัวคู ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายธนากรณ์  ภักดีบัณฑิต โรงเรียนบ้านหนองหัวคู ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายธนายุต  ทองกันยา โรงเรียนบ้านหนองหัวคู ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายธีรภัทร  สีธาตุ โรงเรียนบ้านหนองหัวคู ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงนาตยา  สารจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองหัวคู ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงปริชญาดา  ดีแสน โรงเรียนบ้านหนองหัวคู ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงลักษมี  พรมนิล โรงเรียนบ้านหนองหัวคู ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงอรพรรณ  โหมดนอก โรงเรียนบ้านหนองหัวคู ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงอรวรรณ  โหมดนอก โรงเรียนบ้านหนองหัวคู ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายเอกบุรุษ  ศรีภูโรจน์ โรงเรียนบ้านหนองหัวคู ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายอภิวัต  บัวมี โรงเรียนยางโกนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงวิลาวัลย์  มาลาศรี โรงเรียนยางโกนวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงปภาวดี  โพธิ์สุ โรงเรียนยางโกนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงณัฐพร  โพธิ์แข็ง โรงเรียนบ้านโชคเจริญ ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายปฐมากรณ์  กำเนิดกาลึม โรงเรียนบ้านโชคเจริญ ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงนิญากรณ์  อ่อนบำรุง โรงเรียนบ้านโชคเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงปริยาภัทร  โง่นแก้ว โรงเรียนบ้านโชคเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงอนุชิดา  โพธิโชติ โรงเรียนบ้านโชคเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงกาญจนาพร  สุวรรณดี โรงเรียนบ้านหัวขัว ป.4 คณิตประถม
291 เด็กชายจักรพรรดิ์  ฤทธิยา โรงเรียนบ้านหัวขัว ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงชญาดา  บุญทรัพย์ โรงเรียนบ้านหัวขัว ป.4 คณิตประถม
293 เด็กหญิงญานิศา  สว่างศิลป์ โรงเรียนบ้านหัวขัว ป.4 คณิตประถม
294 เด็กชายธนวัฒน์  จงจัดกลาง โรงเรียนบ้านหัวขัว ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงปิณิดา  ไชยา โรงเรียนบ้านหัวขัว ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงปุญญิศา  กาญจน์แก้ว โรงเรียนบ้านหัวขัว ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงมณฑิรา  คำผาย โรงเรียนบ้านหัวขัว ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายสหรัฐ  จันทร์ผอง โรงเรียนบ้านหัวขัว ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงสุดารัตน์  ดวงสำราญ โรงเรียนบ้านหัวขัว ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงสุนิสา  มูลอาษา โรงเรียนบ้านหัวขัว ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายสุริยา  ภูพลผัน โรงเรียนบ้านหัวขัว ป.4 คณิตประถม
302 นางสาวณัฐณิชา  นวนชนะ โรงเรียนบ้านหัวขัว ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายณัฐพล  เข็มทอง โรงเรียนบ้านหัวขัว ม.2 คณิต ม.ต้น
304 นางสาวทองใส  ชัยคำ โรงเรียนบ้านหัวขัว ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายธีรกานต์  วิประทุม โรงเรียนบ้านหัวขัว ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายนันทภพ  ยะหัวดง โรงเรียนบ้านหัวขัว ม.2 คณิต ม.ต้น
307 นายปริญญา  แซกกระโทก โรงเรียนบ้านหัวขัว ม.3 คณิต ม.ต้น
308 นายโภคิน  สิงห์แม้ง โรงเรียนบ้านหัวขัว ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายศหัสศวรรษ  โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านหัวขัว ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายกฤษณะ  คูณศรี โรงเรียนบ้านหัวขัว ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงกะนิกา  จันทะวงสา โรงเรียนบ้านหัวขัว ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงขวัญจิรา  บุญวิจิตร โรงเรียนบ้านหัวขัว ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงชรินทร์รัตน์  คานลุน โรงเรียนบ้านหัวขัว ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงบุญรัตน์  จันทรวงศ์ โรงเรียนบ้านหัวขัว ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงพรชนก  พิมพ์ศูนย์ โรงเรียนบ้านหัวขัว ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงภัทราวดี  สีดาแจ่ม โรงเรียนบ้านหัวขัว ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงรำไพ  ภูพลผัน โรงเรียนบ้านหัวขัว ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงสิริลักษณ์  ดวงทองมา โรงเรียนบ้านหัวขัว ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงกันยา  แซ่ย่าง โรงเรียนคำบงเจริญสุข ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงปวีณา  วรีไทยสงค์ โรงเรียนคำบงเจริญสุข ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงพิชชานันท์  อุทธิสินธิ์ โรงเรียนคำบงเจริญสุข ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงสุภัสสร  หอระพูล โรงเรียนคำบงเจริญสุข ป.5 คณิตประถม
323 เด็กหญิงพลอยชมพู  อินอุดม โรงเรียนคำบงเจริญสุข ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงพิชญ์สินี  อุดชุมพิสัย โรงเรียนคำบงเจริญสุข ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงวณิชยา  ทองงาม โรงเรียนคำบงเจริญสุข ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงอรดี  ชัยดี โรงเรียนคำบงเจริญสุข ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงกชกร  สมสีมี โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงกิตติยาพร  สมสีมี โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงกณิฐา  อุ่นแสนสุข โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงปณิตรา  ศักดิ์ภู่ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงพลอยพรรณี  เหลาแก้ว โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายมนัสนันท์  บุตรสุวรรณ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงรสิตา  ดวงแจ่ม โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายวรินทร์ทร  ยศเตา โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงสุภานิดา  กุตัน โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายอดิเทพ  แข็งแรง โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายชาคริต  กันฤทธิ์ โรงเรียนบ้านเทื่อม ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายไชยเชษฐา  นาฬิกุล โรงเรียนบ้านเทื่อม ป.5 คณิตประถม
339 เด็กชายณัฐพงษ์  วงษ์พรม โรงเรียนบ้านเทื่อม ป.5 คณิตประถม
340 เด็กชายนวพล  วงษ์ลา โรงเรียนบ้านเทื่อม ป.5 คณิตประถม
341 เด็กหญิงพิมญดา  ศรีสร้อย โรงเรียนบ้านเทื่อม ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงเพ็ญธากร  วงษ์ลา โรงเรียนบ้านเทื่อม ป.5 คณิตประถม
343 เด็กชายวชิรเดช  วงษ์ชำนาญ โรงเรียนบ้านเทื่อม ป.5 คณิตประถม
344 เด็กหญิงศลิสา  สุรินทะราช โรงเรียนบ้านเทื่อม ป.5 คณิตประถม
345 เด็กชายสิทธิพล  ยงยืน โรงเรียนบ้านเทื่อม ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายอดิเทพ  พวงผกา โรงเรียนบ้านเทื่อม ป.6 คณิตประถม
347 นางสาวจินตพร  เกณฑ์วิถี โรงเรียนบ้านเทื่อม ม.3 คณิต ม.ต้น
348 นายจิรายุ  มหาสอน โรงเรียนบ้านเทื่อม ม.3 คณิต ม.ต้น
349 นางสาวชนิภา  นวลบุญมา โรงเรียนบ้านเทื่อม ม.3 คณิต ม.ต้น
350 นางสาวญาดา  เถื่อนทอง โรงเรียนบ้านเทื่อม ม.3 คณิต ม.ต้น
351 นางสาวณัฐธิชา  ขุริดี โรงเรียนบ้านเทื่อม ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายธีรศักดิ์  วงตะธรรม โรงเรียนบ้านเทื่อม ม.2 คณิต ม.ต้น
353 นางสาวนันท์นภัส  เกาะแก้ว โรงเรียนบ้านเทื่อม ม.3 คณิต ม.ต้น
354 นางสาวบัณฑิตา  จันทร์สมุด โรงเรียนบ้านเทื่อม ม.3 คณิต ม.ต้น
355 นางสาวปณิตา  นาฬิกุล โรงเรียนบ้านเทื่อม ม.3 คณิต ม.ต้น
356 นายปรเมศวร์  พานเมือง โรงเรียนบ้านเทื่อม ม.3 คณิต ม.ต้น
357 นางสาวปิยะธิดา  ล้านพุฒ โรงเรียนบ้านเทื่อม ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงมาลัย  แก้วชิน โรงเรียนบ้านเทื่อม ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงลริสา  ทองเหลือ โรงเรียนบ้านเทื่อม ม.3 คณิต ม.ต้น
360 นางสาววรรณวิษา  ยอดช้าง โรงเรียนบ้านเทื่อม ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงวรินยุพา  หาญขุนทด โรงเรียนบ้านเทื่อม ม.2 คณิต ม.ต้น
362 นายวายุ  นันทะชัย โรงเรียนบ้านเทื่อม ม.3 คณิต ม.ต้น
363 นางสาวสุภัสสรา  สพสิงห์ โรงเรียนบ้านเทื่อม ม.3 คณิต ม.ต้น
364 นายอนุสร  คำนัน โรงเรียนบ้านเทื่อม ม.3 คณิต ม.ต้น
365 นางสาวอารดา  เป้งชัยโม โรงเรียนบ้านเทื่อม ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายกนกพล  ดีขุนทด โรงเรียนบ้านเทื่อม ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงณัฐนิชา  แสนสุภา โรงเรียนบ้านเทื่อม ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงดลญา  โกบึงกาฬ โรงเรียนบ้านเทื่อม ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงจิรัชญา  ป้องเทพ โรงเรียนบ้านกุดเม็ก ป.5 คณิตประถม
370 เด็กชายธนายุทธ  กุดแถลง โรงเรียนบ้านกุดเม็ก ป.5 คณิตประถม
371 เด็กชายศิวัช  ป้องเทพ โรงเรียนบ้านกุดเม็ก ป.5 คณิตประถม
372 เด็กหญิงเสาวนีย์  ฉิมทัด โรงเรียนบ้านกุดเม็ก ป.5 คณิตประถม
373 เด็กชายชนินทร์  นาฬิกุล โรงเรียนบ้านกุดเม็ก ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงแพรวิไร  ทรเสนา โรงเรียนบ้านกุดเม็ก ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายอธิคมน์  สาริโส โรงเรียนบ้านกุดเม็ก ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายกัมปนาท  เหลืองอ่อน โรงเรียนบ้านโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายกิตติกร  บัวหลง โรงเรียนบ้านโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงธันยะชนก  กินรี โรงเรียนบ้านโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายพรมพิริยะ  เข็มเพชร โรงเรียนบ้านโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงศศิธร  รินทะรักษ์ โรงเรียนบ้านโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงภาวิณี  ดอกไม้พ้วง โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงมณัฐชยา  สีหราช โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงสุธาวัลย์  ป้องเทพ โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงอุทัยรัตน์  เพ็ชรตะกั่ว โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายพชรบดินทร์  สัสดี โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า ป.5 คณิตประถม
386 เด็กหญิงพุทธรักษ์  โยธาภักดี โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายสิรภัทร  ชูเสน โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า ป.4 คณิตประถม
388 เด็กชายสุภกิญห์  โสภาบุตร โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า ป.5 คณิตประถม
389 เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญหยวก โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงพัณณิตา  เวินเมาหา โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  บุญยืน โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงศิรประภา  โยธาภักดี โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงปริตรา  สิมมา โรงเรียนบ้านสวัสดี ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงชญภิญญา  สุธรรมมา โรงเรียนบ้านสวัสดี ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ปราบคนชั่ว โรงเรียนบ้านสวัสดี ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงศิโรรัตน์  คนยง โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดง ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงเมษา  เปรมเขียว โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายรุ่งโรจน์  ธรรมคุณ โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดง ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงปริณดา  นาทา โรงเรียนบ้านเม็ก ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายจิรศักดิ์  ชินคำ โรงเรียนบ้านเม็ก ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงเจตสุภา  เทินกระโทก โรงเรียนบ้านเม็ก ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูโชติ โรงเรียนบ้านเม็ก ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงณัฐพร  แถววงษ์ โรงเรียนบ้านเม็ก ม.1 คณิต ม.ต้น
404 นายทินกร  กันภัย โรงเรียนบ้านเม็ก ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายนันทิพัฒน์  เทพประเสรฺิฐ โรงเรียนบ้านเม็ก ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงน้ำทิพย์  โพธิ์เสน โรงเรียนบ้านเม็ก ม.1 คณิต ม.ต้น
407 นางสาวบุญฑิรา  ดาโส โรงเรียนบ้านเม็ก ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงบุณยอร  จันทจร โรงเรียนบ้านเม็ก ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงเบญจพร  อินสา โรงเรียนบ้านเม็ก ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงปาริตา  มาสุข โรงเรียนบ้านเม็ก ม.1 คณิต ม.ต้น
411 นางสาวไปรยา  ชาภักดี โรงเรียนบ้านเม็ก ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงพินิตอนงค์  หอมคำ โรงเรียนบ้านเม็ก ม.2 คณิต ม.ต้น
413 นายยุทธพงษ์  บัวชม โรงเรียนบ้านเม็ก ม.3 คณิต ม.ต้น
414 นางสาวรัญชิดา  คำมะคูณ โรงเรียนบ้านเม็ก ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงรัตนาพร  มหาชานนท์ โรงเรียนบ้านเม็ก ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงรุ่งนภา  จักรัตน์ โรงเรียนบ้านเม็ก ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงรุจิรา  พรมกุล โรงเรียนบ้านเม็ก ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายวงศกร  ชัยทิพย์ โรงเรียนบ้านเม็ก ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงวิมลสิริ  บุญกว้าง โรงเรียนบ้านเม็ก ม.2 คณิต ม.ต้น
420 นายวีระพน  มะรังศรี โรงเรียนบ้านเม็ก ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายศุภกร  ชัยยอด โรงเรียนบ้านเม็ก ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงศุภลักษณ์  ทองเคน โรงเรียนบ้านเม็ก ม.2 คณิต ม.ต้น
423 นายสุมณฑา  ไชยศรี โรงเรียนบ้านเม็ก ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายอดิศักดิ์  ไชยอยู่ โรงเรียนบ้านเม็ก ม.1 คณิต ม.ต้น
425 นายอนาวิน  ลอดเอ่น โรงเรียนบ้านเม็ก ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงอุบลวรรณ์  ครอบครองวงศ์ โรงเรียนบ้านเม็ก ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงกุลนัดดา  ธรรมกุ โรงเรียนโนนทองโนนหวาย ป.6 คณิตประถม
428 เด็กหญิงธนัชชา  พิมพิสาร โรงเรียนโนนทองโนนหวาย ป.6 คณิตประถม
429 เด็กหญิงพัชรพร  แสนพลมาตย์ โรงเรียนโนนทองโนนหวาย ป.6 คณิตประถม
430 เด็กหญิงชัญญานุช  โนนฤาษี โรงเรียนโนนทองโนนหวาย ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงธัยญรัตน์  พรมบุญ โรงเรียนโนนทองโนนหวาย ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายไวยเด็จ  อัดโดดดอน โรงเรียนโนนทองโนนหวาย ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงนิพาวรรณ  นามวงษ์ โรงเรียนบ้านนาหลวง ป.6 คณิตประถม
434 เด็กหญิงญาณิกา  ผาแก้ว โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 ป.6 คณิตประถม
435 เด็กหญิงนริศรา  ชูแก้ว โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงเพ็ญนภา  เจากระโทก โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 ป.6 คณิตประถม
437 เด็กหญิงอนุสรา  ระหันสิม โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 ป.6 คณิตประถม
438 เด็กหญิงอุไรอร  พลเดช โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 ป.6 คณิตประถม
439 เด็กชายกิตติศักดิ์  หารวาปี โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงชลธิชา  อินทร์นอก โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงสุธินี  บุตตะวงษ์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงกนกอร  วงศ์นารัตน์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงกนกอร  แท่นแก้ว โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงปฏิญญา  ภิบาลแก้ว โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายธนภัทร  คำสีสุก โรงเรียนบ้านหลุมข้าว ป.5 คณิตประถม
446 เด็กหญิงปนัดดา  จันทร์ชื่น โรงเรียนบ้านหลุมข้าว ป.5 คณิตประถม
447 เด็กหญิงศรัณย์พร  สีทาราช โรงเรียนบ้านหลุมข้าว ป.6 คณิตประถม
448 เด็กชายเตือนตน  บุญสะอาด โรงเรียนบ้านหลุมข้าว ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงศศิภา  กุมี โรงเรียนบ้านหลุมข้าว ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงณัฐกานต์  วงษ์ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ ป.5 คณิตประถม
451 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ไชยกุมาร โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ ป.6 คณิตประถม
452 เด็กชายนพรัตน์  อนุศรี โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ ป.4 คณิตประถม
453 เด็กหญิงขวัญปีใหม่  โรจนภา โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงณิภาภรณ์  มูลหาร โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงพัชราภา  บุญแย้ม โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงเวย์หยก  หว่อง โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงศศิธร  บัวคำ โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายณัฐชนน  ทองแกม โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 2 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กชายธนดล  สาสีรัตน์ โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 2 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กชายกฤษณะ  อัคราช โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงขนิษฐา  ประกับศรี โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
462 เด็กชายคเชนทร์  น้อยสง่า โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
463 เด็กหญิงจิราพร  แสงทอง โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
464 เด็กชายจุฑาทิพย์  เมืองพวน โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
465 เด็กชายเจริญพิพัฒน์  มณีดรจน์ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
466 เด็กชายชนก  หลักมั่น โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
467 เด็กหญิงญาตาวี  ทองแดง โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
468 เด็กชายณัฏฐวี  คำแก้ว โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
469 เด็กหญิงณัฐนรี  คันธี โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
470 เด็กหญิงเด่นนภา  คำลือชา โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
471 เด็กชายธนชัย  ใจบุญ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
472 เด็กหญิงธิติมา  พายุพัฒิ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงนภัสสร  เกษาพันธ์ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
474 เด็กหญิงนภาพร  ธรรมวงษ์ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
475 เด็กหญิงนรกมล  โสมเมา โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
476 เด็กชายนัทธพงศ์  พานคำ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
477 เด็กชายปวริศ  ปราบคนชั่ว โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
478 เด็กหญิงพรกมล  บวรมงคลรัตน โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
479 เด็กหญิงพรณิพา  คนดี โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
480 เด็กหญิงพรทิตา  ศรีลาวัณย์ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
481 เด็กหญิงพรนภัส  ประสานศักดิ์ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
482 เด็กหญิงพัชรพร  สาไชยันต์ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงภัทรธิดา  เทพบุปผา โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
484 เด็กหญิงมุฑิตา  ศรีโสภา โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
485 เด็กหญิงวรปรัชญ์  นิลประโคน โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
486 เด็กชายวรวุธ  ล้วนโสม โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
487 เด็กหญิงวัชญาพร  นิลประโคน โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
488 เด็กหญิงวิชิตา  เพ็งลี โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
489 เด็กหญิงวิภา  มาปังโม โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
490 เด็กหญิงวิรัตน์ดา  วิภาตา โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
491 เด็กชายศราวุฒิ  คำภากุล โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
492 เด็กชายศักรินทร์  แดนโคตรผม โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
493 เด็กหญิงอธิชา  มีโสภา โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงอภิญญา  ภานุวัฒน์เจริญ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายอภินันท์  ภานุวัฒน์เจริญ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงอักษราภัค  ศรีกงพาน โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
497 เด็กหญิงไอยรินทร์  จันดาวงษ์ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
498 เด็กชายกชกร  หงษ์ทอง โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงกอบทอง  ทองนำ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ม.1 คณิต ม.ต้น
500 นางสาวกาญจณิการ์  เรืองชัย โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงขนบพร  แก่นดี โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงขนิษฐา  เมืองพวน โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายจารุวิทย์  วิสุขะ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงเจนจิรา  สิงขรณ์ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายเจษฎา  วันรักษา โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงเจษฎาพร  หงษ์คำ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงชมพูนุช  ภาระกุล โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
508 นางสาวญาณิศา  โพตาแสง โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงณัฐนันท์  อุยะพิตัง โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุพรม โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ม.1 คณิต ม.ต้น
511 นางสาวณัฐสุดา  ขุนใหญ่ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายเทพทัต  พลทา โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงนฤมล  ทันขา โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงประกายรัตน์  เบิกบานดี โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงปรางระพิณ  ทองดง โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงพรธิชา  เจดีย์ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงพรธิดา  สุขกมลกุล โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
518 นางสาวพัชรธิดา  สิงห์ทอง โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
519 นายภีรเดช  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
520 นางสาวมนต์ชตา  อาจคงหาญ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงมุจิรา  ไชยสวัสดิ์ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงยุวดี  คันทับ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ม.1 คณิต ม.ต้น
523 นายรัชานนท์  ศรีโสภา โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงลักษิกา  เทศปาน โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงวัชรพันธุ์  เตรียมวงษ์ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงวินันดา  นันทนางกูล โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงวิภาวรรณ  จันทรมนตรี โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงศศิวิมล  ดีลุนไชย โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงศศิวิมล  ไชยสวัสดิ์ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงสุนันทา  ทิพมณี โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
531 นางสาวสุพัตรา  แดนสามสวน โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงสุภัสสร  ผ่องแผ้ว โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงสุวดี  ดีลุนชัย โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อุดมคำ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงอภิชญา  คำภิบาล โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงอันดามัน  นุ่นวงษา โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงเอมมาลิน  สุทธิดี โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงไอรัตน์ดา  อัครวงษ์ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายเจษฏา  มณีศรี โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงนำ้เพชร  ชุมพล โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงพรพชร  บวรมงคลรัตน โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายพิชญุตม์  สุทธิ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายยุทธการ  บุญสิทธิ์ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงวชิราพร  บุตรราช โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายวิวัฒน์  โสบับภา โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายอนุเทพ  หมื่นแร่ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงอรวรรัชน์  ศรีมาปังโม โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงอัจฉรา  กองชนะ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายอัฐภูมิ  จันดาวงษ์ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายธนภัทร  พากุล โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา ป.6 คณิตประถม
551 เด็กชายภูตะวัน  มีอำนาจ โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงภัทรธิดา  อินทชัย โรงเรียนบ้านลำภู ป.5 คณิตประถม
553 เด็กหญิงวนิดา  หอมชื่นชม โรงเรียนบ้านลำภู ป.4 คณิตประถม
554 เด็กหญิงสุชานันท์  เอิ้อนพรหมราช โรงเรียนบ้านลำภู ป.6 คณิตประถม
555 เด็กชายอนันดา  แสนหลวง โรงเรียนบ้านลำภู ป.4 คณิตประถม
556 เด็กชายฐิติพงษ์  อินตา โรงเรียนบ้านลำภู ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงนิภาพร  นวลไสย โรงเรียนบ้านลำภู ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงปาลิตา  บัวรัตน์ โรงเรียนบ้านลำภู ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงปิยะพร  อินนา โรงเรียนบ้านลำภู ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายรัฐภูมิ  ลาภโชค โรงเรียนบ้านลำภู ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายวีรภัทร  นามเมืองรัก โรงเรียนบ้านลำภู ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายอติเทพ  บัวรัตน์ โรงเรียนบ้านลำภู ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงกรกนก  อดทน โรงเรียนบ้านดงบัง ป.6 คณิตประถม
564 เด็กชายกิตติกร  ภวนัย โรงเรียนบ้านดงบัง ป.6 คณิตประถม
565 เด็กหญิงนรินทิพย์  รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านดงบัง ป.6 คณิตประถม
566 เด็กหญิงนันท์นภัส  ละมัยนิล โรงเรียนบ้านดงบัง ป.6 คณิตประถม
567 เด็กหญิงนิธญาภรณ์  ขุรีดี โรงเรียนบ้านดงบัง ป.6 คณิตประถม
568 เด็กหญิงนิศาชล  ประทุมลัย โรงเรียนบ้านดงบัง ป.6 คณิตประถม
569 เด็กชายพงษ์พนา  ขาลวัน โรงเรียนบ้านดงบัง ป.6 คณิตประถม
570 เด็กหญิงภัทราภรณ์  กุดแถลง โรงเรียนบ้านดงบัง ป.6 คณิตประถม
571 เด็กชายธนชัย  เกตุพิบูรณ์ โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา ป.4 คณิตประถม
572 เด็กชายธีรวัฒน์  โคตวงษ์ โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา ป.6 คณิตประถม
573 เด็กชายพายุ  เปลี่ยนเอก โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา ป.6 คณิตประถม
574 เด็กหญิงวนิรัตน์  ใจหาญ โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา ป.6 คณิตประถม
575 เด็กชายนพกร  พันธะ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 คณิตประถม
576 เด็กชายปฏิภาณ  เครือแก้ว โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 คณิตประถม
577 เด็กหญิงพรปวีย์  มิ่งสงค์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 คณิตประถม
578 เด็กชายอมเรศ  พละจู โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 คณิตประถม
579 เด็กหญิงอริสรา  ภูมิตั้ง โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 คณิตประถม
580 เด็กหญิงปาณีศา  อินทร์แต้ม โรงเรียนบ้านท่าลี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายศักดิ์ทวี  แซ่ลอ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงศิริพร  สุวรรณเพชร โรงเรียนบ้านท่าลี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายเอกภพ  สีทอน โรงเรียนบ้านท่าลี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงกัญญารัตน์  โพธิเสน โรงเรียนบ้านม่วง ป.5 คณิตประถม
585 เด็กหญิงจรัญญา  พรหมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
586 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วันคำ โรงเรียนบ้านม่วง ป.5 คณิตประถม
587 เด็กชายธนบดี  ตรากลาง โรงเรียนบ้านม่วง ป.5 คณิตประถม
588 เด็กชายธนวัฒน์  ริวงษา โรงเรียนบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
589 เด็กหญิงพันวรรษา  สายชุมดี โรงเรียนบ้านม่วง ป.5 คณิตประถม
590 เด็กหญิงภาวิตรา  ทิพโสตร โรงเรียนบ้านม่วง ป.5 คณิตประถม
591 เด็กชายศิวกร  บุญชูสุข โรงเรียนบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
592 เด็กหญิงสุกันญา  รินทร์วงค์ โรงเรียนบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
593 เด็กหญิงอรวรรยา  ซื่อสัตย์ โรงเรียนบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
594 เด็กชายณัฐพล  จุลเพ็ญ โรงเรียนบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายธนวัฒน์  นนทะแสง โรงเรียนบ้านม่วง ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงนิลมณี  ทรัพย์สิน โรงเรียนบ้านสามัคคี ป.6 คณิตประถม
597 เด็กชายพงศธร  สุทธาแสง โรงเรียนบ้านสามัคคี ป.6 คณิตประถม
598 เด็กชายยศวริศ  จันทุมมา โรงเรียนบ้านสามัคคี ป.6 คณิตประถม
599 เด็กชายศิรภัทร  สายศรี โรงเรียนบ้านสามัคคี ป.6 คณิตประถม
600 เด็กหญิงกมลพรรณ  วันทนี โรงเรียนบ้านสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงชนิสรา  เรืองศิลป์ โรงเรียนบ้านสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงชัญญานุช  คามตะศิลา โรงเรียนบ้านสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายณัฐกรต์  สมสนุก โรงเรียนบ้านสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงนพจิรา  เหือดไธสงค์ โรงเรียนบ้านสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงนภาพร  อุบลบาน โรงเรียนบ้านสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงรัตติกานต์  ทองพา โรงเรียนบ้านสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงวรัทยา  ใจกล้า โรงเรียนบ้านสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงศิริญากรณ์  ฤทธิมหา โรงเรียนบ้านสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายศุภจักร  พากุล โรงเรียนบ้านสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงสิริธัญญ์  สามารถ โรงเรียนบ้านสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ทีสุ่ม โรงเรียนบ้านสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงสุรัตติกานต์  สมภาร โรงเรียนบ้านสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงอรนลิน  อัมฤตนนท์ โรงเรียนบ้านสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายอิทธิเชษฐ์  น่าชม โรงเรียนบ้านสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายก้องไผ่  ปราบพาล โรงเรียนบ้านนาคูณ ป.6 คณิตประถม
616 เด็กหญิงกัญญาวีย์  ชัยสร โรงเรียนบ้านนาคูณ ป.6 คณิตประถม
617 เด็กชายพงศภัค  ศรีชัยมูล โรงเรียนบ้านนาคูณ ป.6 คณิตประถม
618 เด็กหญิงพรสวรรค์  ด้วงกอง โรงเรียนบ้านนาคูณ ป.6 คณิตประถม
619 เด็กชายพสิษฐ์  ศรีหาสว่าง โรงเรียนบ้านนาคูณ ป.6 คณิตประถม
620 เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญเกิด โรงเรียนบ้านนาคูณ ป.5 คณิตประถม
621 เด็กชายอภินัน  ดวงเทียน โรงเรียนบ้านนาคูณ ป.6 คณิตประถม
622 เด็กหญิงกัญญาณี  สร้อยโอโรจน์ โรงเรียนบ้านนาคูณ ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กชายชญานน  หอมสมบัติ โรงเรียนบ้านนาคูณ ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กชายฐิติวัสส์  มงคลวัฒนสกุล โรงเรียนบ้านนาคูณ ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กชายถิรวิทย์  ขัติยวงศ์ โรงเรียนบ้านนาคูณ ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กชายทัตพงศ์  ตะนะสร โรงเรียนบ้านนาคูณ ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายธีรเดช  เอียรอด โรงเรียนบ้านนาคูณ ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงนภัสสร  บุญไชย โรงเรียนบ้านนาคูณ ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงนภาพร  มงคล โรงเรียนบ้านนาคูณ ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สมต้น โรงเรียนบ้านนาคูณ ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กชายกิตติภณ  กิตติเคนา โรงเรียนบ้านเขือน้ำ ป.4 คณิตประถม
632 เด็กชายเอกรินทร์  ทองคำ โรงเรียนบ้านเขือน้ำ ป.5 คณิตประถม
633 เด็กหญิงณัฐภรณ์  แก้วชิน โรงเรียนบ้านเขือน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายพงศกร  สะแก้ว โรงเรียนบ้านเขือน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กชายพีรพัฒน์  มั่นเขตวิทย์ โรงเรียนบ้านเขือน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงวราภรณ์  แสนชัย โรงเรียนบ้านเขือน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงสุชาดา  สีหาราช โรงเรียนบ้านเขือน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงอภิชญา  เภาคำภา โรงเรียนบ้านเขือน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  บุญประเสริฐสกุล โรงเรียนบ้านจำปาทอง ป.5 คณิตประถม
640 เด็กหญิงปาริตา  โครักษา โรงเรียนบ้านจำปาทอง ป.6 คณิตประถม
641 เด็กหญิงอภิชญา  ภิญโญ โรงเรียนบ้านจำปาทอง ป.5 คณิตประถม
642 เด็กหญิงจิรภิญญา  วิยะรัตน์ โรงเรียนบ้านติ้ว ป.5 คณิตประถม
643 เด็กหญิงนิลยา  แพงชาลี โรงเรียนบ้านติ้ว ป.6 คณิตประถม
644 เด็กหญิงปานกมล  อรุโน โรงเรียนบ้านติ้ว ป.6 คณิตประถม
645 เด็กหญิงภัททิยา  ผิวสว่าง โรงเรียนบ้านติ้ว ป.6 คณิตประถม
646 เด็กชายภูริทัต  ขนานแข็ง โรงเรียนบ้านติ้ว ป.6 คณิตประถม
647 เด็กหญิงอนันตยา  ปราลพาล โรงเรียนบ้านติ้ว ป.6 คณิตประถม
648 เด็กหญิงจรัญญา  ชุมพล โรงเรียนบ้านติ้ว ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงจิราภา  จันทะวงษ์ โรงเรียนบ้านติ้ว ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงณัฐชยาพร  ใหม่วงษ์ โรงเรียนบ้านติ้ว ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงทักษยา  ผิวผ่อง โรงเรียนบ้านติ้ว ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายธนิสร  โทมถา โรงเรียนบ้านติ้ว ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายธเนศพล  โทมถา โรงเรียนบ้านติ้ว ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงศศิกานต์  นิวงษา โรงเรียนบ้านติ้ว ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงกวินธิดา  มหาพรหม โรงเรียนบ้านนางัว ป.5 คณิตประถม
656 เด็กชายณัฐวัฒน์  บัวระภา โรงเรียนบ้านนางัว ป.6 คณิตประถม
657 เด็กหญิงพิชยานันท์  นักทำนา โรงเรียนบ้านนางัว ป.6 คณิตประถม
658 เด็กหญิงศิรินทร์ญา  สัญญจิตต์ โรงเรียนบ้านนางัว ป.5 คณิตประถม
659 เด็กหญิงกัลยา  ทองบ่อ โรงเรียนบ้านนางัว ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายวรากร  ยศอัน โรงเรียนบ้านนางัว ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงกวินตรา  เทพปัญญา โรงเรียนบ้านนาอ่าง ป.6 คณิตประถม
662 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชูโชติ โรงเรียนบ้านนาอ่าง ป.4 คณิตประถม
663 เด็กหญิงพรลภัส  เทพประมวล โรงเรียนบ้านนาอ่าง ป.6 คณิตประถม
664 เด็กชายภูธเนศ  เกษีสังข์ โรงเรียนบ้านนาอ่าง ป.4 คณิตประถม
665 เด็กชายวรากร  หล้ากุล โรงเรียนบ้านนาอ่าง ป.4 คณิตประถม
666 เด็กหญิงวิวัฒน์  พันธ์เถระ โรงเรียนบ้านนาอ่าง ป.4 คณิตประถม
667 เด็กชายกันตพล  นารีจันทร์ โรงเรียนบ้านดงธาตุ ป.5 คณิตประถม
668 เด็กชายปรีชาพล  สัตบุตร โรงเรียนบ้านดงธาตุ ป.4 คณิตประถม
669 เด็กหญิงปาริชาติ  พึ่งตัว โรงเรียนบ้านดงธาตุ ป.4 คณิตประถม
670 เด็กหญิงวนิดา  พันศิริ โรงเรียนบ้านดงธาตุ ป.4 คณิตประถม
671 เด็กหญิงสุกฤตา  นนสกุล โรงเรียนบ้านดงธาตุ ป.4 คณิตประถม
672 เด็กหญิงสุนิสา  มะชัย โรงเรียนบ้านดงธาตุ ป.6 คณิตประถม
673 เด็กหญิงกมลรส  ลาวัลย์ โรงเรียนบ้านดงธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงกุลกัญญา  ทวีจันทร์ โรงเรียนบ้านดงธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายจิรภาส  ดอกจา โรงเรียนบ้านดงธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงชญาภา  ฝ่ายสิงห์ โรงเรียนบ้านดงธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงธัญญารัตน์  จันทร์ประกอบ โรงเรียนบ้านดงธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงธิดารัตน์  นารินยาง โรงเรียนบ้านดงธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กชายธีรภัทร  บุญจำเนียร โรงเรียนบ้านดงธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กชายธีระเดช  ศรีวงษ์ โรงเรียนบ้านดงธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงพรรณธิภา  สมศรีใส โรงเรียนบ้านดงธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงวรันยา  จันไพสน โรงเรียนบ้านดงธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงอริสรา  ดวงแก้ว โรงเรียนบ้านดงธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กชายณัฐกร  ทองสา โรงเรียนชุมชนสงเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
685 เด็กชายธีรพงษ์  เคณคำ โรงเรียนชุมชนสงเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
686 เด็กชายวรันธร  บุญยัง โรงเรียนชุมชนสงเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
687 เด็กหญิงธาริดา  บุญราช โรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนา ป.6 คณิตประถม
688 เด็กหญิงปวีณา  คำอ้อ โรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนา ป.6 คณิตประถม
689 เด็กหญิงชนรดี  ศรีสุธรรม โรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม