รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกันติชา  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกัลยาณี  พรมโสภา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกุลธิดา  เฉยฉิว โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงขวัญมุก  ภักดีโชติ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายจักรกฤช  มูลเชียงใต้ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงณัฐชา  สำโรง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายตรัยคุณ  กุลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายธนกฤต  ไชยคลัง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายธันวา  กรมทอง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายธันวา  มิตตสีดา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงธาราทิพย์  โอฬาร โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายธีระพงศ์  ดวงภักดี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงนภัสนันท์  มหาโยธี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงปทุมมาศ  ทุนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงพรทิพย์  ชารีโคตร โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายพลาเทพ  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงพัชรินทร์  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายเพียงตะวัน  บุญเชียงมา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงภัควดี  มาทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายภูมิภัทร  สุขดี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงรมิดา  ศรีภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายเรืองศักดิ์  จอมสว่าง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายวันชนะ  งาคม โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายสิรภพ  ชาวประมงค์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายสุกฤษฎิ์  วิประทุม โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงสุชาดา  นาทราย โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงสุทธิดา  แหวนหล่อ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงสุนีนุช  ชนะสะแบง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายอนุชิต  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงอมรา  แก้วประสาน โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายอรรถพล  โพธิดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงอลิชา  ศิริดล โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงกรชนก  ครุฑสังข์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายกรวิชญ์  แก้วดี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กชายกฤตภาส  เหลืองทอง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงกัลยารัตน์  พลชาลี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ช่างทาพิน โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ผดุงเวียง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงกิติญาดา  พลสิมมา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงเกล้าเกษ  สุระเสน โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงเกล้าแก้ว  สุระเสน โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงขวัญจิรา  เหล่าชัย โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงจิราภรณ์  จินดามล โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายเจริญศักดิ์  ธรรมรักษา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กชายชยพล  สุขอินทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงญาณิศา  ไชยสัตย์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงณัฐฐาพร  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้ววันทา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กชายธรรมวัฒน์  เจริญสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงธัญพิชชา  สีลา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายธินกรณ์  พลขันธ์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กชายนิธินนท์  โฮหนู โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงบุญญธิดา  ลาไป โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงพัชราวดี  ศรีลาพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายศตพร  อะมะมูลย์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงศุภานิช  บุญประสาน โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กชายสถิตคุณ  บุญโนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กชายสิปปกร  สุทธิวรรณา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงสุชาวดี  บุญโกมุท โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงสุธีรญา  ประทุมเขตต์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงสุนิสา  พฤกษาโคตร โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายสุวโรจน์  ศรีปัจฉิม โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  สำคัญควร โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เพ็ญอินทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงอชิรญา  ขันอาสา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงอรณิชา  บำรุงพืช โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงไอลดา  มุงคุณคำซาว โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงกมลชนก  นาสิงหฺขันธ์ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงกัญชนิตา  นาชิน โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงกุลปรียา  ทองแสน โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงขวัญข้าว  พิกุล โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงจิราภรณ์  วงษ์คำพระ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงชญาภา  มูลจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงชนม์นิภา  ภูน้ำเย็น โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายชนะพล  นาสมยนต์ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงซินดี้  อินทพรหม โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีดารักษ์ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงณัฐนิชา  เพ็งครั่ง โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายณัฐพงษ์  ทิศาใต้ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงณิชนันท์  แซ่เต็น โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายทักษ์ดนัย  แก้วหยาด โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงทิพย์สุดา  ปัญจะสีลา โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายเทพฤทธิ์  พรมแสงใส โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายธนธรณ์  เชิญชม โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายธนภัทร  สีสมพัด โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายธนภูมิ  พลซิมมา โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงธิตืมา  สิมมาตั้น โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายนิติศาสตร์  ดวงใจ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายปิยังกูร  เทศจันทึก โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายปุณยวัฒน์  บุญประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงปุณิกา  สวัสดิ์ศรี โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงพรไพริน  ชนะบุญ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายพัทธดล  สุทธิวรรณา โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงพิชญธิดา  เพ็งโคตร โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงพิชยาพร  พรหมลิ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายพิชยุตม์  พรมสอน โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายพิพัฒน์พร  จงรักกลาง โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงภัทรธิดา  สุทธิบริบาล โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายภูริพัฒน์  ไชยหาญ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงรัตติกาล  สิงห์เสนา โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงวชรวรรณ  ศรีภารักษ์ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงวนิดา  เจริญพัฒนวดี โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงวรัชยา  ทองแสน โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงวรัญญา  พิลาพรหม โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายศรายุทธ  งามดี โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายศิริธนวัฒน์  พลสิมมา โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายศุภวิชญ์  แสงศิลา โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงสโรชินี  คุ้มโศก โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงหัสญา  ช่วยจวน โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงอธิชา  ศรีบุโฮม โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงอรกัญญา  พิญญะพงษ์ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงอรปรีญา  ไพเราะ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงอรอนงค์  สีนา โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงอุมาพร  สาครเจริญ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงกมลวรรณ  ร่วมจิตร โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายกฤษณ  ทองอินทร์ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สังข์สีราช โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงกัลยาณี  พลยศ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายกิตติพล  ราชธานี โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงกีรัตญา  สุวรรณสิงห์ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายคฑาเดช  เสมาเพชร โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  หาญวัฒนา โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงชญานิตย์  ชนะสะแบง โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงชนัญธิดา  เพ็งโคตร โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงชลิตดา  ชำนิยันต์ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายชาญณรงค์  มีกุศล โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายญาณพัฒน์  ลีละอินทร์ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายฐิติกร  สายกระจ่าง โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงฐิติมนต์รัตน์  มหาโยธี โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายณฐภณ  เที่ยงแท้ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายณภัทร  สุ่มมาตร โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์ปา โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงณัฐณิชา  เหล่าพุทธา โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงณัฐธ์ชญา  สีหาราช โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงณิชกาญจน์  สมสนุก โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงดลนภา  ลือจันดา โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงดารากร  จริตไชสง โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงทิพย์วรา  สีลา โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายธนกร  พรมพิทักษ์ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายธนภูมิ  โปงสันหาญ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงธนัชพร  เครือเนตร โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายธนากร  แสนประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายธนารัตน์  แพงวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงนพัชญา  สายประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงนริศรา  กล้าหาญ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงนริศรา  ภูพิลา โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงนันท์นภัส  อินทวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงนันทิชา  รสดี โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงนิติยา  พานใย โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายเนติพัทธ์  แฝงฤทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  บุญรักษา โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงประภัสสร  มิประทัง โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายปัณญธร  สมสนุก โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงปารฎาพร  เบคเก่อร์ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายปุนณกันต์  วงษ์อนันต์ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงพรพิมล  คณานิตย์ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายพรรษกร  ผันผ่อน โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายพัชรพล  ทิภูเวียง โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงพัชรวดี  บุญพวง โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงพิชญธิดา  คำมะฮุ่ง โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงพิมพ์อร  เนตรไสว โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงพีมรภัทร์  สืบจากอำ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงแพรวพิชชา  จันทสี โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงภัทราพร  กอแก้ว โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงมนัญชยา  คุ้มโศก โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงเมธปรียา  ชลมารค โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงเมธาพร  บ่วงนาค โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายยงยุทธ  ประครองกลาง โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายรัชพล  ศรีบุโฮม โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงรัศมีจันทร์  จันไพสน โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงวรรัตน์  จำนงค์นิจ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงวริศรา  ศรีอาษา โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายวายุภังค์  สุมาลี โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงวิริภัทรา  นาคมอญ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงศศิวิมล  วรจักร โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงศิวนาถ  แสงศิลา โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงสาวิตรี  ตรีเสียง โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงสุปรียา  รัตนประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงอนันตญา  วินาดอน โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายอภิชานนท์  รัตนโกเมศ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงอัญชิสา  แดนนอก โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายอัฐนันท์  วิรุณพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงณัฐชยา  หินเธาว์ โรงเรียนบ้านเชียงงาม ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงสุนิสา  มอโท โรงเรียนบ้านเชียงงาม ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายคณพศ  แสงยศ โรงเรียนบ้านเชียงงาม ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายจิระภัทร  ดีขัน โรงเรียนบ้านเชียงงาม ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงชนกานต์  ผันผ่อน โรงเรียนบ้านเชียงงาม ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงชลธิมาตร  บัตรวิเศษ โรงเรียนบ้านเชียงงาม ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงณัฐนิชา  ค้าเจริญ โรงเรียนบ้านเชียงงาม ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายธนกร  ศรีปัตถา โรงเรียนบ้านเชียงงาม ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงนฤมน  เสนปอภาร โรงเรียนบ้านเชียงงาม ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงประวีณา  ตึ๋งลำโส โรงเรียนบ้านเชียงงาม ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงสราลี  มีประเทศ โรงเรียนบ้านเชียงงาม ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงอุบลวรรณา  เครื่องโค โรงเรียนบ้านเชียงงาม ป.6 วิทย์ประถม