รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกพร  สันติวัฒนากุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกรกันต์  คำผา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤตษณธรรม  กันหาชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกวิน  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายก้องภพ  พิมพากุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายก้องภพ  ภัทรมานนท์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกัญชลิกา  อินเรืองศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงขวัญหทัย  คำวะเนตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายคามิน  แก่นสารี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายจิระภัทร  ชื่องาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงจิรัชญา  ปะตังถาโต โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายฉัตรดนัย  เชาว์ประมวลกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงฉัตรฤทัย  สุวรรณเกษม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ศรีธงชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายชวิศ  มากมูล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายชิษณุพงศ์  อินเพ็ง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงญาดา  เลิศชนะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายฐปนวัฒน์  อริยะวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายฐาปกรณ์  โคตรชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายณภัทร  สารกรณ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายณัชพล  คำเรืองศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณัฐณิชา  เชียงพฤกษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณัฐธยาน์  รัตนศรีวงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณัฐนิชา  พละกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายณัฐนิพิฐ  รัตน์รองใต้ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายณัฐภัทร  จันทะโพธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงณิชนันท์  ศรีมันตะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณิชานันท์  พัดไธสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงทิติยา  ติยะบุตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายธนโชค  สรวงศิริ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงธนภรณ์  กะวีกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายธวัชพงศ์  สวรรยาวิสุทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายธีรภัทร  โดดชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงธีร์วรา  แสงจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงธีราลักษณ์  สุระมรรคา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายนรภัทร  ภัทรมานนท์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงนรารัตน์  วงษ์จันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงนลิน  แพลนสัมฤทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงนันท์ธีรานาถ  บัวขันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงนาวีพร  ลุนสะแกวงค์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายน้ำหนึ่ง  คำสุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายนิติณัฐ  วงศ์เอี๊ยดเจริญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายปกป้อง  แสงสว่าง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายประวรรณวิทย์  มาเห็ม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายปรีชาชาญ  สุขสว่าง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายปิยะนันท์  ประสงค์ศิลป์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงเปรมศิริ  บริกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายพชร  พลสงคราม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงพอเพียง  สุริยะจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงพัชราภา  ทิฐิพงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพิชชาภา  ชาลีสมบัติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พันธุวาปี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงภัทรวดี  ชอบสุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงภิญญดา  แสงสว่าง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงภิญญามาศ  เทพจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงมาริตา  พลรัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายยศกร  ทาระแพน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายรัชชานนท์  กาลวิบูลย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงวรพิชชา  เหล่าจันอัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงวรัชญา  สมบูรณ์วงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงวรัญญา  คำภาแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงวราศิกาญจน์  โพธิ์สีมา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายวไลยอลงกรณ์  พันธุรัส โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายวัชเรส  ประทุมทิพย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายวิชญะ  เธียรธนวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงวิมลทิพย์  สุริยะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงศศิวิมล  กองแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายศุภโชค  แสงสุวรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงศุภลักษณ์  กูลมา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายศุภวิชญ์  มีคุณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ลาวรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงสรัลชนา  ก๊อกพิมพ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงสลิลทิพย์  พละกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วมา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงสุตาภัทร  รัตนหน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงสุภัทรตรา  แสงดาว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงสุรัตติกาล  วงษ์เปรียว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงสุรัสดา  บุตรสาระ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงอติกานต์  มาลาอ่อน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงอนัญญลักษณ์  ปานพิพัฒน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายอภิวิชญ์  ศิริวรโชติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายอิทธิพล  แก้วฤาชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายอินทัช  ปัดทุม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายเอื้ออังกูร  ระย้าศิลป์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงไอยวริญ  พลสาร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงกมนวรรณ  พานนนท์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายกฤตพรธาดา  พันธุรัส โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงกฤติญดา  ผือสูงเนิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายกฤษชานันท์  สุขวาปี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายกฤษฎา  สุขรมย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงกวินตา  สุภีคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงกวินธิดา  ทินบุตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงกษมาภรณ์  อนุประดิษฐ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงกัญจนพร  ศิริภักดิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  อันทะศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงกัญญาภัค  ภักดิ์จรุง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงกิตติญา  มะณีสา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายกิตติพงษ์  บุญสิทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายกิตติพัทธ์  ตางจงราช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงกิตติวรรณ  วิชัยวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงขวัญข้าว  พลอาษา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงขวัญพิชชา  บุญสิทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายคณิศร  คงวิเชียร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายจิรวัฒน์  ทะวาปี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงชญาดา  ม้าทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กชายชยณัฐ  กิติราช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงชลิตา  อุปมัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงชุติมา  รูปงาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายโชคทวี  เจียมจิตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายฐิฒิวัชร์  นิมมา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายฐิติกร  อ่อนสันสี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายณฐกร  จิตธรรมมา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงณรินทร์ทิพย์  บุญพา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  เจริญสุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทับอาสา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงณัฐชนิกานต์  ศิลพรม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงณัฐธัญญา  ชูแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงณัฐธิกานต์  ไชยเทศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทะจร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงณัฐวศา  สิงห์สกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายณัฐวัฒน์  ธุนันทา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงณิชานันท์  ศิริชนม์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กชายถิรพุทธิ์  จุดโต โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายทักษพร  ศรีวงศา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงทิพนรินทร์  เขตบุญไสย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายธนกฤต  นามสอน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายธนชาติ  จิตนอก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายธนพัฒน์  รักษาราช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กชายธนาธิป  พิทักษ์วาปี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายธนาวินท์  ทำนาเมือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายธีรภัทร  ศิริสุทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายธีรเมธ  คำพิมาน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายนพรัตน์  หลักงาน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายนราวิชญ์  ถิ่นถาน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงนลินทิพย์  คงเสมา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงนัชชา  นารัตน์โท โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงนันท์นภัส  สิทธิจันเสน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงนาตาชา  พยอมหอม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงนาถลดา  ปัญญาสิทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงนิรมล  หมื่นหลุบกุง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงเนตรณัฐนิชา  สิทธิคำทับ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงบวรรัตน์  บวรกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงบัณฑิตา  วระศิริ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงบุษกร  วาริศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  อสัมภินวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กชายปฐมพงษ์  ภาโนมัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงปภาวรินท์  เบิกบานดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงประภาวรินทร์  ลาพิมล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงปรินทร์ญาดา  ศารารัมย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงปัญฐ์ชลี แอนเดรีย  คูเนลลิส โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงปาลิดา  บุบผา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงปุณยวีร์  คำศรีทวีวัฒน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงเปรมมิกา  อรุณไพศาล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายพชรดนัย  บุญสิทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายพัชชา  รัชกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  อุดชาชน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงพิชชานันท์  ด้วงเอียด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงพิชชาภัค  จิตตฤทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายพิชัยภูษิต  สิทธิวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงเพชรลดา  เหลาดวงดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงเพียงขวัญ  แซ่ฟุ้ง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงเพียงนภัส  สุนทโรทก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงภคพร  ศรีสมศักดิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงภูริชญา  วงปัตตา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงเมธาพร  หนูกลาง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายเมธาวิน  กงพลี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงรวินท์นิภา  พิลาดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายฤทธิวงศ์  ฤทธิสอน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายวรกานต์  เทพสมพร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงวรการณ์  แหมไธสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงวิชญาพร  เสนาะศัพย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงวีรินทร์  ถีติปริวัตร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายศกุนิชย์  ไชยนาพันธุ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงศิรินภา  สาระคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กชายศุกลพัชร์  ยศตีนเทียน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายศุภัทศักดิ์  เทพาศักดิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายเศรษฐพงศ์  กล้าหาญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายสรวิชญ์  จันดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายสิรภัทร  อนันตโสภณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงสิริพิพรรธน์  แสงนอก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงสุปภานดี  หาญกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงสุภัสสรา  ฝ่ายศิลา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงหนึ่งนัดดา  สุวัตถินันท์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงอณุภา  มณีรัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายอัครวิทย์  เงยไธสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายอัศวรุ่งเรือง  พิราโสภา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายกฤษฎากรณ์  ก้านสารชัย โรงเรียนกมลาลักษณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายกิตติ  รัตนวงษา โรงเรียนกมลาลักษณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงชญาน์นันท์  อุดมผล โรงเรียนกมลาลักษณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงเนตรอัปสร  กองหล้า โรงเรียนกมลาลักษณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงปิยพร  นันทเพ็ชร โรงเรียนกมลาลักษณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงไปรยา  อุ่นสงคราม โรงเรียนกมลาลักษณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงพิชญาภา  อาจวิชัย โรงเรียนกมลาลักษณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายพีรภัทร์  นรากุล โรงเรียนกมลาลักษณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายพีรภูมิ  มุงเคน โรงเรียนกมลาลักษณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงภัทราพร  พิมพะวงษ์ โรงเรียนกมลาลักษณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงภัสริยา  พาเจริญวงษ์ โรงเรียนกมลาลักษณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงรวินันท์  คำโยค โรงเรียนกมลาลักษณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงวรรณิภา  เสาะไธสง โรงเรียนกมลาลักษณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงอภิญญา  นามสง่า โรงเรียนกมลาลักษณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงอรอโรชา  แก้วศิริ โรงเรียนกมลาลักษณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น