รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกณวรรธน์  โยธาประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกนกวรช  แพงน้อย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกรณ์  นามประเสริฐกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤต  ศักดิ์ศิลปอุดม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกฤษวรรณ  แก้วกองแสง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกิติยากร  วรรณคีรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายกีรติ  หงษาคำ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงเขมิญาณ์  แซ่จึง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายคมธง  ทิพมาตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายคุณากร  สิงห์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายฆรวัณณ์  ชาวเชียงยืน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงจิรฐิดา  บัวขาว โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายจิรทีปต์  ทีตอ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงจิรภา  วะจีปะษี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายชนนนท์  วงษ์คลองเขื่อน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรีหริ่ง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงชรินรัตน์  ศรีระโส โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายชินบัญชร  ล่องสุวรรณา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายโชคชนุตม์  สกุลพานิช โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณกัญญา  พรไพศาล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายณฐาภพ  คำปากดี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายณธัช  จุลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายณธีพัฒน์  ภูคานา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายณภพ  หลวงวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายณัชพล  เหลืองจิตวัฒนา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณัฏฐกมล  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  นิงเจริญพาณิช โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายณัฐวร  พร้อมจันทึก โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายทรรศนพล  วังทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงทิพธิดา  อุดมวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายแทฮัน  สุทธิคัง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายธนวัฒน์  ลี้วงศ์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายธนะศักดิ์  ช่วยรัก โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายธนาวุฒิ  สุรมรรคา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายธนุส  ฮังโยธา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงธมลวรรณ  มีโสม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงธัญญารัตน์  โชคภิญโญวรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายธีธัช  หล้ามา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายธีรดนย์  บุตตะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายนพรุจ  จีระไพบูรณ์กิจ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายบัญญวัต  แพ่งศรีสาร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงบุญญาดา  พุกโฉมงาม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายปฏิพล  วงษาหาราช โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงประณยา  ศรีไสยเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายปรัชญา  สุธีสุนทรกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงปรียาดา  โพธิศิริ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงปวริศา  พรหมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายปองภพ  บุญศิวนนท์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงปัญฑ์ชนิต  สนธิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงปัณฑิตา  นาวัง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายปัณณธร  มุริจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายปัณณวิชญ์  ไชยสงค์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายปัณณ์  วงษ์ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงปานไพลิน  โมลี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงปานระวี  ภูมิเพ็ง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายพชร  เชียงทอง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายพรหมพิริยะ  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายพัสกร  พลธัม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายพิชญุตม์  จิระชีวี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เจียวิริยบุญญา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายพีรวิชญ์  ตรีเมืองสอง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายเพรียวสพัฒน์  ระติเดช โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายภัทรดนัย  บุญพาสิริสกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงภัทรวรรณ  ศรีพระจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายภูเบศ  วิจิตขะจี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายภูวิภัฏฐ์  พุทธิ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงเภยริตา  สุภัคกาญจนา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายร่มปวีณ์  โพธิ์ร่มเย็น โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายวงศพัทธ์  แก้วแก่น โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงวรญา  ภูมิชัย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายวราวิช  สุวรรณจักร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงวิชญาดา  ชมภูธร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงศตพร  นามวิจิตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายศาสตรพล  วังทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงศิรดา  โคธิเสน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายศิริโชค  อินทร์ดี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงศิริภรณ์  สอนฮูม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงศิวพร  ไมยะปัน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายศุภกร  ภูมิวัตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงศุภศรี  ไผ่โสภา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงศุภิสรา  โสรมรรค โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายสรรพวัฒน์  เฉลิมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงสโรชา  ชำนาญพล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงสิรภัทร  สหธรรมิกะชาติ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงสุธาวี  จำปาบุรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงสุวรินทร์  ตันทัดประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายอภิวิชญ์  ทองกูล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงอรกัญญา  จองศิริ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงอรอนงค์  ปลัดบาง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายกรกฤต  ไผ่รุ่ง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กชายกฤษฎี  ภูมิศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  ปวีณสุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงกัญภร  มาลัยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงกัณภัค  เชิดชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายกันตพัฒน์  บุญรวม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงกันทลัส  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงกานดาภรณ์  กัณหา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงกุลจิรา  เหลืองอังคะสุต โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายเกียรติพงษ์  คำแน่น โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายจณกร  จันทรบุตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายจักริน  พิลาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายจิรกร  ตุงคโสภา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายจิรพัส  สุภาพ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงฉัตรเพชร  จิระขจรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงชณิสรา  นวลละออง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงชนัญธิดา  ชัยมี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงชัญญานุช  เอื้อวงศ์กูล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายไชยวัฒน์  พรมยาลี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงญาณิดา  ปาระศรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงญาณิศา  โฆสิต โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายฐนกร  เพียงงาม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงฐปนรรฆ์  ภู่เหลือ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงฐปนีย์  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงณญาดา  ชมภูนิมิตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายณฐเดช  บุญอุ้ม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงณฐพร  ลักษณะ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงณฐอร  ดอนละ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงณปภัช  ไชยกุมาร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายณรงค์พร  หงษ์โต โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายณริวรงค์  อุดมศักดิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายณัฎฐพล  อาษานอก โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กชายณัฐกิตติ์  สุระขันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ฟักทองพรรณภา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายณัฐภัทร  แก่นท้าว โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  มะเสนา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงณิชาดา  วิระตา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงดานุวดี  ศรีประทุมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายเดชปภัช  กาศลุน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายตฤณ  เสนานิคม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายติณณภพ  อุปโคตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงทอฝัน  กองสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงธญาณี  อุปรโคตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายธนโชติ  ชัยศิริ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงธนพร  คำโคตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายธนภัทร  เศรษฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายธนวิน  อันทฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายธนาธีร์  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายธีระเดช  วรรณราม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายธีวสุ  สืบนุการวัฒนา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงนพพัสสร  มะลาศรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงนภัทร  รัตนพลที โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงนรากร  ศรีภูมั่น โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายนราวิชญ์  สาเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กชายนราวิชญ์  ไชยกาฬสินธ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงนิธาลิน  ชะลุยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงนิพิชญา  จินดาภู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายบุญฤทธิ์  แก้วเกิด โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงบุณยาพร  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงบุตรน้ำเพชร  วงศ์คำพระ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงเบญญาภา  สุธรรมมา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายปฏิญญา  พรมเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายปณิธาน  กองสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงปพิชญา  สาลีอาจ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายปรเมษฐ์  มารศรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงปริยากร  นนทปัญญา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงปรียาปกรณ์  อินทร์สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงปรียาพร  ใจขาน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายปิยะ  ทาสีแสง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงปุณิกา  สุวรรณโคตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงพราวลิน  ชะลุยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายพัชรกร  กิตขจรเมธา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงพาขวัญ  พิลาแดง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายพิชชากฤษฏิ์  พุ่มมาลี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงพิชญาภา  ภักดีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ธรรมธาตุวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงพิทยารัตน์  ชาลีผล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงพิมพ์ปภัชญ์  เวชชนินนาท โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงพิมพ์อักษิภรณ์  วงศ์ภาคำ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงฟ้าใส  บุดดีคำ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายภัทรพล  คตภูธร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายภาคิน  พันธุมาศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงภูริชญา  มุกดา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายภูริวัจน์  ศิระลักขณาวิชญ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กชายมงคล  บำรุงศิริ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายรชต  ศรีลาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงรรรรรร  แก่นสำโรง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  เจษฎาพรนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กชายรัฏฐาธิปัตย์  แก้วภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายรัฐนันท์  ตันวิเศษ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายรัฐศาสตร์  เถื่อนฤชัย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงลลิตา  เครือเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงวรนิษฐา  พ่อค้าช้าง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายวรภพ  เพชรวิชิต โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงวรรณวนัช  วิรติกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงวรรณารัตน์  พุทธิ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงวรรณิศา  แซ่เต้ง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงวรัญรัตน์  พิลาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงวสสา  วรรณไสย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงวันวิวาห์  หลวงชาญ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงวิมลศิริ  สิงห์คำ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงวีรดา  สายทอง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายศิธนา  เจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายศุภัจชกรณ์  นุสนธรา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงศุภากานต์  คำภูนอก โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายษมาวีร์  ประทุมวัน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายสรวิศิษฎ์  จันสุภีร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงสิริกร  คำศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงสิริกร  ศิริเกตุ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงสิรินดา  เสนาเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงสุชัญญา  สุวรรณบุตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงสุธีรา  สุวรรณเกษม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงสุภาวดี  อุดมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายอติวิชญ์  สงครินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายอมตะ  อวนศรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงอลิสา  ประจันตเสน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงกันติชา  วิลาวรรณ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 คณิตประถม
207 เด็กชายกิติพงษ์  วิสิลา โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายจิรภัทร  จันทะศรี โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายชนาธิป  แก้วประเสริฐ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายชยนันท์  ปานงาม โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 คณิตประถม
211 เด็กชายชลัมพ์  ฉิมมา โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 คณิตประถม
212 เด็กชายชิติพัทธ์  ตนัยพุฒิ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 คณิตประถม
213 เด็กชายเตชิต  ผาดวงดี โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายธนกฤต  เคนศิริ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายปรมิน  แผ้วสูงเนิน โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 คณิตประถม
216 เด็กชายพีรภัทร  ขุลิลัง โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงรุ่งรดิศ  กัญญ์วรากุล โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 คณิตประถม
218 เด็กชายศิวาวัฒน์  คงคาสี โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 คณิตประถม
219 เด็กชายอานนท์  ญาติสังกัด โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงกรรณิกา  มูลปลัด โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงกรวรรณ  สุนทรภัค โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายกันตพงศ์  โสภิณ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงขวัญชนก  ปัญญาชีวิน โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายจิรกิตต์  พลยศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงชนม์พิชา  จอมคำสิงห์ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายชนรพ  ภักดีพันธ์ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายณัฐชนน  ลำทอง โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงณัฐชนัน  พละสาร โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายณัฐนนท์  ระยะเชิด โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงณัฐพร  ฉิมจิ๋ว โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงณิชาภัทร  สีดาช่วย โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายถนอมชัย  สุขศรี โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงนภัสนันท์  ทานผล โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงนันทัชพร  แก้วหล้า โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายน้ำเพชร  นวลงาม โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงปนัสยา  บุดดาวงค์ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายรัชชานล  บุญชู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายวชิรพล  นามโต โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายวชิรวิทย์  กาฬษร โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงวริศรา  เส้นเศษ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงวริศรา  โมลี โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายสมิท  แสงสว่างวัฒนกุล โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงสุภาพร  ตระกูลธีรชัย โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงอมรวรรณ  เสนาะสำเนียง โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงอาริยา  แสนภักดี โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงกรวรรณ  เล็กเจริญกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายกล้าธรรม  โตตรธนวดี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 คณิตประถม
249 เด็กหญิงกัญจน์ธนรัตน์  จิตติพร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชัยมณีเทศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายกิติพัฒน์  เรืองสินธุสถาพร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายขันฐวิชัย  เหล็กกล้า โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 คณิตประถม
253 เด็กชายจิรันธนิน  อินทรสิทธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 คณิตประถม
254 เด็กชายชาญชัย  ศรีปัญญา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายณเดชม์  ปิยะศิริศิลป์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 คณิตประถม
256 เด็กชายณัฎฐพล  ทองโพธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงณัฐนันท์  รุจิระธนาพันธ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายณัฐภัทร  อังพสุ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายณัฐวัฒน์  คำกันหา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายณัษฐพงศ์  กิจจงเจริญยิ่ง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงณิชชา  ชื่นบุญเพิ่ม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงณิชา  ไชยผาสุข โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงดิษยา  วงษ์หาจักร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายติณห์นภัทร์  ยิ้มพราย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงทรรศมนวรรณ  พินิจการวัฒน์กุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายธนกฤต  ไชยเอีย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายธนพงษ์  สลับศรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
268 เด็กชายธนภัทร  ฝังใจ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงธนัชชา  เหมวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงนาตลัดดา  มณีพันธ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
271 เด็กชายนิเวศน์  บุตรรักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 คณิตประถม
272 เด็กหญิงปณาลี  พิทักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 คณิตประถม
273 เด็กชายปราณนต์  เชยคำแหง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงปราณปรียา  วานิช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงปราณิศา  ศิริวัฒนาเลิศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงปริยาภัทรท์  โชคเงิน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 คณิตประถม
277 เด็กหญิงปวีณวัขร์  พานนนท์ฐิติ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายปุญญพัฒน์  สนิทวงศ์ชัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงปุณยนุช  วินิจชัยรัตนกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายเปรมปุลิน  สิมพา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายพรหมพิริยะ  ทองธัญรัตน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
282 เด็กชายพรหมพิริยะ  พิริยะสกุลยิ่ง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงพริมา  รสโสดา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายพัฐนนท์  อึ้งอารี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงพิณเพทาย  พิทักษ์ทิม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายพิสิฐนันท์  งามชัยภูมิ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
287 เด็กชายเพชรพระพุทธ  องค์ตระกูลอารี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงแพรชมพู  ประสาร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงภัทรวดี  ศิริวัฒนสิทธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
290 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  บุตรแสนลี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายภาคิน  สมบัติกำไร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
292 เด็กชายภีมากร  จันทร์สรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 คณิตประถม
293 เด็กชายภีรวิช  ปภาวิชกูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
294 เด็กชายภูมิรพี  ศรีสถาน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 คณิตประถม
295 เด็กชายภูมิอัมรินทร์  อินทร์สีดา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
296 เด็กชายมาแทน  พาลิวงษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงมินตรา  ชาวดร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายรพีพงศ์  ชูบัณฑิตจิรยศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
299 เด็กชายรวีโรจน์  ชูบัณฑิตจิรยศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายรัชพล  สมบัติกำไร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 คณิตประถม
301 เด็กชายรัชพศุตม์  นิ่มทวัฒน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
302 เด็กหญิงรัตนาวลี  ชัยสุภิธนรักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายวงศธร  แสนโยธะกะ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงวชิรญาณ์  การโอสถ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายวรินทร  ทัตตินาพานิช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงวลิญา  ตรีเพชรสมาคุณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 คณิตประถม
307 เด็กชายวิชญ์รัตน  ชัยจักร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
308 เด็กชายวีรภัทร์  พูนผล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงศศินันท์  เรืองกิตต์ชัยกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
310 เด็กหญิงศิริภัสสร  มาศแก้ว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายศุภสัณห์  หล้าพิมพ์สิงห์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 คณิตประถม
312 เด็กชายสิปปสิชญ์  ฮ้อยก่ำ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงสิริอารยา  มาตะรักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายสุขธัช  แซ่ลี้ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงสุรภา  พัฒนาวิวัฒนพร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
316 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  เปาวนา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงอริสรา  โคตรแสนลี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงอัยยาวีร์  ชัยอมรไพศาล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
319 เด็กชายเอกวัสส์  ตันคงจำรัสกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
320 นางสาวกนกกร  ศรีสำราญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายกมล  จันทร์ดำ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงกมลชนก  ปาตู โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงกรกันยา  ต้นกันยา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายกรภัทร์  ใจยศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายกฤตปกรณ์  น้อยนาง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายกฤตภาส  ตั้งรัตนผล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
327 นายกฤตย์  เพ็งลี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายกฤษกร  เหง้าพรมนิล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงกัญญาวีร์  โยบุตดา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
330 นายกันต์กวี  มองโพธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายกันต์พงษ์  คณาพิพัฒน์กุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายกันตินันท์  ผดุงกมล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงกัลยกร  อารัญภาณุ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สารโภค โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายกานต์นิธิ  แชง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายกิตติพิชญ์  อุ่ยเจริญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายกิตติภณ  ลีโสม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายกิตติภูมิ  ไชยวารี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายกิตติสัณห์  โพธิ์ศรีดาภร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
340 นายกิติพัฒน์  ศักดิ์กุลพัฒน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงกิติยาพร  รัตนวารีวงษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงเก็จแก้ว  แซ่จึง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายเขมวัฒน์  แก่นท้าว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงจรัสพร  ลีเลิศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายจารุวัฒน์  ชะนะสะแบง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงจิตต์พิสุทธิ์  โสชู โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายจิตรภานุ  นารีกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ดอกบัวหลวง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายจิม ไรเลนะ  กูสาโกสกิ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายจิรกร  วาจนสุนทร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายจิรภัทร  ปัจชามาตย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายจิรัสย์  จิรวัสวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายจุฑากรณ์  มังคละแสน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายเจษฎา  มาพร้อมฐิติกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายเจษฎากร  ผาแดง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายฉัฐราชย์  ทองใบ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงฉัตรแก้ว  เตียวศิริทรัพย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายฉัตรเพชร  เตียวศิริทรัพย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงชญากาญจน์  อบเชย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงชญาภา  ตั้งโนนสูง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายชยพล  สิงห์หลง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายชรัส  บุตรวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงชลกร  โสภา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงชัญญพัชร์  เอ็งอุทัยวัฒน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายชิน  หอมสวาสดิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายชิษณุพงศ์  สารกรณ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายชีวธันย์  มหาปัญญาวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พันธุ์นรเศรษฐ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงโชติกา  จันทร์ศิริ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงโซเฟีย กฤตยา  ทองทวี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงเฌอร์มาลย์  สายวิลัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายญาณวุฒิ  ปรีชาฎก โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายฎีรวิชญ์  ลื่อเลื่อง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงฐิตาภร  เต็งรังสรรค์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงฑิชภร  รัชฏาตระกูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายณ นนท์  พิริยะสกุลยิ่ง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงณภัทร  ทิศกลาง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายณัฏฐพล  รักษาภักดี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงณัฐกฤตา  นงนุช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงณัฐกันต์ธิดา  ไกรวิทย์กุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงณัฐชยา  ศิริวัฒนาเลิศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงณัฐชา  กงศรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตระกูลกิจเจริญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายณัฐพงศ์  ทองอุทัยศิริ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายณัฐพล  บุญใส โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายณัฐพล  ปรีชาอนันตกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงณาขวัญ  อมรวัฒนสวัสดิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงณิชชานรี  คำกันหา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงณิรินทน์ลิตา  ชัยนรานนท์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงไดอะน่า  เรห์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงตรีรญา  ศิริโยธา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงติชิลา  ศักดิ์สง่าวงษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงตุสิตา  ชูสาย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายไตรภูมิ  พลศิลา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงถิรัชนันท์  พรศรีมงคล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงทัตพิชา  อิงศิโรรัตน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายธนกร  ศรีพันดอน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายธนโชติ  รัตน์ประเสริฐกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายธนโชติ  เจราจาศิลป โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายธนภัทร  ผดุงกิจ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายธนวรรธน์  ชำนาญณรงค์ศักดิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
402 นายธนวัฒน์  สุริยะสิงห์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายธนวัฒน์  เหลืองเรืองทอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายธนะรัชต์  โคสาดี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายธนัช  นพพิบูลย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
406 นางสาวธนัชพร  สานจันทร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงธมนวรรณ  พิชัยกาล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายธรรม์กรณ์  ชีวินเจริญรุ่ง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายธวัชชัย  อามาตทัศน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงธัญญา  ศรีคำ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงธัญยธรณ์  คำศรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงธัญรดา  เพ็ชร์เหลือง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ตรีพรวสุ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงธัญวรัตน์  รัตนประเสริฐ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงธันยพร  จอดนอก โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายนครินทร์  จันทร์งามธนกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายนนธภัทร  ขยันดี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
418 นางสาวนภสร  เพชรดี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายนภัสดล  วรรณธนะชานนท์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เลิศแสงอรุณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงนริศรา  อินทรพาณิชย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงนฤนาถ  มาหลิน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงนันทกานท์  พรหมบุตร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายนันท์นภัส  คลื่นแก้ว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายนาทธาดา  ชัยนรานนท์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงนาราภัทร  สมวัชรจิต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายนำโชค  ดวงบุปผา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงนิจจารีย์  เพ็งลี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
429 นายนิติธร  วรอนุ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายนิธินันท์  เจริญลาภศุภวัตร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงนิษฐกานต์  สกุลเจริญลาภ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
432 นางสาวเนติญา  ฟ้าร่มขาว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายบวรวิทย์  จันทะดวง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
434 นางสาวบุณิกา  วงศ์คำหาร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงเบญญาพร  ชมภูโคตร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายปฏิพัธย์  ขัตติยะ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายปฏิภาณ  มะนิลทิพย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายปฏิภาณ  ไชยธนนันท์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงปณาลี  ศรีคัฒนพรหม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
440 นางสาวปณิฏฐา  นาสมผล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงปทิตตา  พิทักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงปพิชญา  เหลืองมีชัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงปภาดา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงประภาลักษณ์  นิติกิตเจริญวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงประภาวรินทร์  แก้วส่อน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงปราณปรียา  เค้าโคตร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงปรียนันท์  ฟ้าขลิบทองเจริญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงปรียาณัฐ  วะจีประสี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงปรียาภัทร  จุลนิล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงปวริญญา  ฮามไสย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายปัญญากร  แซ่โง้ว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายปัณณธร  ภัทรอภิวันท์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายปัณณวัฒน์  โสมาณวัฒน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทักษะชำนาญการ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายปัณณวิชญ์  อุ่นจิต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงปารีณา  วานิชชัง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายปิติพัฒน์  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงปิยนันท์  ยงเจริญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายปิยวิช  พรมโสภา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายปิยังกูร  อุ่นเวียง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงปี้จวน  เฉิน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายปุณณภพ  ศรีชะนนท์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงปุณยาพร  อนุสุริยา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงเปมิกา  จิตธรรมมา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงเปรมยุดา  เที่ยงปัด โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงไปรยาพร  ศรีไชยโยรักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายพชร  ภูหัดสวน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายพชรพล  กิจนุกร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงพรรณวรฑ  โครตรรัตน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงพรรษมน  เกิดลาภา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายพอเพียง  งามบุษกรโสภา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงพัชรนันท์  เธียรธนเกียรติ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
473 นายพัฒนะ  พิชญาตระกูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายพัสกร  พิชญาตระกูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงพิจิตตรา  อัศวเรืองชัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงพิชญาภัช  เฉิน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงพิชามญชุ์  แสงสอดแก้ว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงพิญดา  อิ่มประสิทธิชัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงพิมพ์นารา นีนา  นาวาโร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงพิมพ์พาขวัญ  วงษ์หาแก้ว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงพิมพ์แพรวา  พนาวัฒนวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงพิมพาภรณ์  วงษ์สนิทธีรา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงพีรญา  พรมลี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงพีรดา  คำมะณีจันทร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายพีรพล  ริมสกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายพีรพัฒก์  ศรีแขไตร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีเพ็งมาตย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายพีระวิทย์  โสภณธนารักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงพุทธธิดา  ชัยสว่าง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงแพรวนภา  ประทุมลัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงภคนันท์  ริมชัยสิทธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงภนิตา  ไชยเอีย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายภพธร  พูนศรีอร่าม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายภพธรรม  พูนศรีอร่าม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายภวิศ  อินทรประเสริฐ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงภัทราธร  ศรีปลั่ง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงภาคินี  เจียมรุ่งแสง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายภีมยุตม์  ด้วงบาง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงภูชญาภา  ชีวินเจริญรุ่ง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายภูบดินทร์  พรหมสุวรรณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายภูมินทร์  ษมากรวิทิต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายภูมินทร์  สายสุพรรณ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายภูมิภักดิ์  มีเพียร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายภูมิรพี  ดวงดี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายภูรินทร์  กงศรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายภูวกฤต  อุ่นวิเศษ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายภูวิศ  ลือวิเศษไพบูลย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงมณฑิรา  สิงหสุริยะ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงมณิภา  อัญญโพธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
510 นายมนพัทธ์  สิทธิพรหม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงมนัสนันท์  ทิพชาติ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงมัชฌิมา  สาลี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายยชญ์ธเนศ  หารคุโน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงยูนา บาร์บาร์รา  ยาโกฟเลฟ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงรดา  วรรณาสุนทรไชย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงรวิสรา  สร้อยกุดเรือ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายรัชพล  นัทธี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงรัตนาพร  ลิ้มชัยพฤกษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงฤทธาพร  โชติกลาง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงฤทัยณัฐ  บวรทัต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงลลิตา  ฟ้ากระจ่าง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายลีโอ  แมนโกลด์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายวชิรวัจน์  วิบูลย์กุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายวรธันย์  ดารารัตน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงวราภรณ์  นามสมบูรณ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงวรินท์ปภา  สนทนารักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายวรินทร  เวฬุพิชญวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงวริศรา  สุริยะเดช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายวศิน  ดรจันทร์ใต้ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงวาเนสสา พลอยไพลิน  ร็อคเคอร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายวิชญ์พล  ช่างเกวียน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงวิชัชญา  ณ หนองคาย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
533 นางสาววิภาวรรณ  ศรีทอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายวิลเลี่ยม  ริชาร์ดส์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายวิวิศน์  ชูบัณฑิตจิรยศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายวิศรุฒ  ใหญ่โสมานัง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายวุฒิภัทร  โคตรแสนลี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
538 นางสาวศราวดี  แสนสาระ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงศศิกานต์  กิตติชัยวัฒนา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงศิริกร  สุลา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายศิวนาถ  ธนทรัพย์อำไพ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงศิวาการ  ศิริวานก โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงศุจินันท์  ตัณฑุละเกษม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายศุภทิน  เมธีปฏิภาน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงศุภรดา  พินิจการวัฒน์กุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
546 นายศุภเศรษฐ์  ผ่องใสโสภณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงศุภานัน  เรืองเทพ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงศุภิสราช์  พินิจการวัฒน์กุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงสรัลพร  กิตติญาณขจร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ว่องไวรัตน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายสวิตต์  โดมพนานคร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายสหรัฐ  แก้วหาญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงสิตานัน  ศิริ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายสิปปวิชญ์  คำมุงคุณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายสิปปวิชญ์  ชินวานิชย์เจริญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายสิรภัทร  พลพันธ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงสิริยากร  ชมพจนานันท์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงสิริยากร  ทรงผาสุก โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
559 นางสาวสิริรัตน์  ชาทอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
560 นางสาวสุชานันท์  แก้วมงคล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงสุญาณี  สารสุวรรณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายสุทธิรักษ์  สายเชื้อ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงสุธาสินี  พิมพ์สาลี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงสุประวีณ์  พุฒชัยพาณิชย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงสุปะวีณ์  ทองสังวรณ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงสุพิชญา  นพคุณโชค โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงสุรมณี  มาลาศรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
568 นางสาวสุริยาพร  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายสุวิจักขณ์  ภูนากลม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงสุวีรยา  สัตยะยุกต์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายหัสกร  ชูคต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
572 นางสาวอติกานต์  สังสรรค์อนันต์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายอนันต์สิทธิ์  ไชยวารี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายอภิสิทธิ์  ถำวาปี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงอภิสุตา  เรืองสิริโชค โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงอรกัญญา  งามจันทึก โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงอรกัญญา  แสนทวีสุข โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงอรอนงค์  สายเชื้อ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงอริสรา  จวงจรัสโรจน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายอัครพัชร์  นิธิศโชติกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายอัครวัฒน์  จิตติพร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงอัจฉรียา  เชื้อสัตตบงกช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงอารดา  มหาพงศ์ไพศาล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายอิทธิกร  แสงระพี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายอุดมโชค  ชัยคำรงค์กุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงเอ็ล์ กัลระโห  ซเทริฟ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงเอื้อฤดี  อติแพทย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงฮานน่า  โอลิเวอร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายฮารุโตะ  โนกุจิ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงกชภัส  กาญจนสรกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กชายกนกพล  แสงมณี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กชายกรภัทร  คูณแก้ว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงกรภัทร  ศรีชุณหวณิช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงกรัณฑ์รัตน์  เวฬุวันใน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กชายกฤชณัฐฐ์  เอ็งอุทัยวัฒน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายกฤตธนะ  สุไชยชิต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงกฤตพร  เกษตรเอี่ยม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายกฤติน  โขมพัตร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงกวินธิดา  นาราษฎร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กชายก้องทัพพ์  บรมปิยสวัสดิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายกันตพัฒน์  อึ้งอารี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กชายกันตพิชญ์  ใจยศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงกานต์สินี  บุญญาพิพรรธน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กชายกิตติพัทธ์  เจียศิริพร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กชายกิตินันท์  โพธิ์แหบ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงขวัญรัตน์  เจริญลาภศภวัตร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงฆัสรา  ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กชายจอมภพ  ใจทน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงจิณณะ  คงธนโฆษิตกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงจิณห์นิภา  เล็กจินดา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงจิดาภา  ธนกิจขจรกูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงจิราภัค  บุตรสาระ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงชนัญญา  จีนะกาญจน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงชนิสรา  ใจหาญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงชมดาว  เครือทองศรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายชยบดินทร์  ดีสุข โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายชยพล  บุศราคัม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงชลดา  พันธุ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ภูขมัง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงชัญญานุช  หอมนาน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายชินโชติ  คมนานุกิจ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลิ้มชัยพฤกษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงญาณ์ณิศา  บัวเข็ม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงฐจิรา  มั่นเหมาะ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายฐปนวัชร์  ศิริทิพยัณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายณเดชน์  คำเมืองโม้ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กชายณัชพล  วรฐิติ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ธรรมโชติธนาศิริ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงณัฐชาภัทร  เตียวศิริชัยกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายณัฐนนท์  ยืนนาน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงณิชกุล  ศรีกุลศศิธร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงณิชา  ลลิตเลิศวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายดรณ์  วิเศษโพธิ์ศรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงตุลยดา  ไวทยานุวัตติ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายตุลยวัฒน์  อมรพัฒน์ภาคิน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงทัชชา  ทองธัญรัตน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงทิพย์วรรณ  ยิ้มวัน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงทิพย์สุดา  คูวัฒนสุชาติ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายแทนคุณ  โสภาคำ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายธนกร  ฉัตรชมชื่น โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายธนพนธ์  สกุลธนวัฒธ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กชายธรรม์รพี  อุ้ยเลิศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กชายธัญธรณ์  สุวรรณประสิทธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กชายธีร์ธวัช  ขันลุน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงนภสร  สุวรรณบุตร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงนภัสนันท์  ตั้งกิจวานิชย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงนภาศิริ  โคตรแสนลี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงนวินดา  นครแก้ว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายนาราภูมิ  เต็งศิริกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายบุญคุณ  บุษราคัม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงบุลย์จิรา  รัตนะเจริญธรรม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงเบญญา  พรหมศิริ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงเบญญาภา  สุทธจรรยา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กชายปัญญ์ณัฐ  เลิศพงศ์เมธี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงปัญญาพร  เหง่าลา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายปัณณธร  สนิทวงศ์ชัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กชายปาฏิหาริย์  ภูชูธรรม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงพรสวรรค์  จึงสงวนพรสุข โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงพราวสุภัค  แสนคำ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงพิชญา  คาดบัว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงพินธ์พิมล  แสงฉายา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงพิภัทรา  พันธวัชรวรการต์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  โสภณธนารักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายพิสิษฐ์  อภิรัตน์วรากุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายพีรณัฐ  ตันตระกูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายพีรัช  เตชอภิชาติ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงแพรไพลิน  อรุณแสงศิลป์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กชายภทรธร  ผลินยศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงภพรดา  พูนศรีอร่าม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงภวินท์รัตน์  ชาวสุรินทร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายภัคอนันต์  เอียสกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงภัทราพร  คงกิจคุณากร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายภากร  โคตรธนวดี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงภาสุนัน  พรหมสุข โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  นรานันทน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายภูริวัฒน์  พรหมไชยา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายภูวสิษฎ์  ท้าวมะลิ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายมโนพัฒน  ศุภรัตนชาติพันธ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กชายมาโคโตะ  มิโยชิ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงเมธาพร  เทพบุตร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายยงยุทธ  โพธิราช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายยศพัทธ์  เมธาสิทธิ์ธนโชติ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงรัชศรัญญ์  หวัง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงรุ่งเรืองรอง  โชคศิริเจริญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงลฎาภา  อมรสิน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีเมือง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงลลิตรภัทร  ไชยแสนท้าว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงลักษิกา  ใหม่วงษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายวชิรวิทย์  ธรรมโหร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงวรณัน  คงธนโฆษิตกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กชายวิกร  บวรกิติวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงวิภาลักษณ์  กุลตังวัฒนา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงศิรินภา  พึงไชยพัฒน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กชายศุภกร  ธีรกวินสกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายสมลักษณ์  เสารยะวิเศษ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงสิริกร  ตั้งรัตนผล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กชายหฤษฎ์  ชูปัญญา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กชายอภิวิชญ์  ทองแท้ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงอัญชลีพร  เอียสกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงกชวรรณ  พลนิโคตร โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
701 เด็กหญิงกมนพร  ศรีพุทธา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
702 เด็กหญิงกมลรัตน์  วรรณคำ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
703 เด็กหญิงกัญญาภัค  รักษ์มณี โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
704 เด็กหญิงกำไรทอง  ธัญญรักษฺ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
705 เด็กหญิงไข่มุก  แก้ววิเชียร โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
706 เด็กหญิงจิตติมา  อุดมรัตนกุลชัย โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
707 เด็กหญิงจิราพัชร์  อุทัยรัฐนิธิกุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
708 เด็กหญิงจุฑามาศ  ชรารัตน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
709 เด็กหญิงชญานุช  อาวพิทักษ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
710 เด็กหญิงชารี  เกา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
711 เด็กหญิงฐิติวรดา  พลท้าว โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
712 เด็กหญิงณฐอร  พรหมเครือ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
713 เด็กหญิงณัชชา  ศรีวรสาร โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
714 เด็กหญิงณัชชาจารย์  เหง้าพรหมมินทร์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
715 เด็กหญิงณัฏฐินันท์  ยาวิธี โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
716 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วงตา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
717 เด็กหญิงณัฐรดา  สุขพานิช โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
718 เด็กหญิงณัฐรุจา  ศรีษะ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
719 เด็กหญิงณัฐวรา  ธรรมรักษา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
720 เด็กหญิงดาเน้  แวนสีดา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
721 เด็กหญิงทิญญ์วรา  ประกอบการ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
722 เด็กหญิงธนัชพร  วรรณแสวง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
723 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ผุยมาตย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
724 เด็กหญิงธารทอง  ทาทอง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
725 เด็กหญิงนฤมล  บุญคำ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
726 เด็กหญิงนันทกันต์  จันทร์คำพันธ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
727 เด็กหญิงบัญฑิตา  แข็งขัน โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
728 เด็กหญิงปฐมพร  ปิลอง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
729 เด็กหญิงปณภัช  พงศ์พาป้อ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
730 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุทธิบาก โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
731 เด็กหญิงปรานปริยา  ศรีจันทร์โท โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
732 เด็กหญิงปรายฟ้า  แก้วเวียงชัย โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
733 เด็กหญิงปรียาดา  ประสานศรี โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
734 เด็กหญิงปรียาพร  รู้บุญ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
735 เด็กหญิงปวริศา  บุญชู โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
736 เด็กหญิงปัณฑากวินษ์  พุทธน โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
737 เด็กหญิงปานธีรา  สัมมา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
738 เด็กหญิงปารณี  จวนแจ้ง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
739 เด็กหญิงปาริชาติ  รัตนเพชร โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
740 เด็กหญิงปุณยาวีร์  อุทัยรัฐนิชิกุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
741 เด็กหญิงพัชร์อริญ  ศิริมั่น โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
742 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บุญผ่องศรี โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
743 เด็กหญิงพิชญดา  คมทัศนียกุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
744 เด็กหญิงพิชญาภา  จักมา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
745 เด็กหญิงพิชญาภา  จันทร์ลี โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
746 เด็กหญิงพิมสวรรค์  จันพลา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
747 เด็กหญิงพีรดา  เพ็งชัย โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
748 เด็กหญิงเพชรรัตน์  พุทธาผา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
749 เด็กหญิงเพียรวริศศร์  ชีวินเจริญรุ่ง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
750 เด็กหญิงฟาริดา  ทองจันทนาม โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
751 เด็กหญิงภธิรา  ใจศิริ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
752 เด็กหญิงภิญญดา  ภูริชนวุฒิ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
753 เด็กหญิงภูริตา  สุภาพันธ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
754 เด็กหญิงมนัสชนก  นันธานี โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
755 เด็กหญิงรินรดา  แสงห้าว โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
756 เด็กหญิงฤดีพร  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
757 เด็กหญิงลักษิกา  เภตราพลาดิศัย โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
758 เด็กหญิงวนัชพร  ชาวนา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
759 เด็กหญิงวรัทยา  โสมชัย โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
760 เด็กหญิงวัลลดา  รัตนเจริญเดช โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
761 เด็กหญิงวิชญาดา  ณรงค์ศักดิ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
762 เด็กหญิงวิชญาดา  พงศ์สิทธิศักดิ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
763 เด็กหญิงวิภาดา  พุ่มไพร โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
764 เด็กหญิงศิริกานดา  พรรณรังษี โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
765 เด็กหญิงอติพร  ไข่เพชร โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
766 เด็กหญิงอริญชยา  ภูธรศรี โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
767 เด็กหญิงอารยา  สีทาแก โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
768 เด็กหญิงอาริยา  ศรีวงษ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
769 เด็กหญิงเออะมีเรีย  โบว์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
770 เด็กหญิงไอริน  อาภาพร โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
771 เด็กหญิงกชกร  ไชยดี โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงกมลพร  วันประเภา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สีขาว โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงกรวิภา  ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงกษมา  วงศ์ทองเจริญ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงกัลยาณี  คริสติอองเซน โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงกานต์พิชชา  พิริยะสกุลยิ่ง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงขนิษฐา  ศิลาวงศ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงแคทเธอรีน  อุลลมานน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงจิณณ์ณณัช  ไพสิริภาส โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงจิรฐา  คลังแสง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงชนัญธิดา  ชัยธนยศ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงชัญญพัชร์  เลิศทินรัตน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงญาดา  ทับสุรีย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงฐิติชญา  คุโณปถัมภ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงณัฎฐธินี  ทับสมบัติ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงณัฐกนก  โพธิ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงดุษฎีมณี  สุวะนาม โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงธนพร  เทียมแก้ว โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงธราวัลย์  แก้วเหล็กไหล โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงธัญวลัย  คำตา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงนถัสนันท์  เจริญวิทยนันท์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงนภธิดี  เจริญมิตร โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงนาตาชา  คาบู โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงนิรัชฌา  คุณแสง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงปฏิมาพร  สัตย์ซื่อ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงปวริศา  สิทธิประภาพร โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงปวีณา  รุ่งเรือง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงปาณิศา  ฝ่าน โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงพจนาถ  หนูลัดปัญญา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงพชรมณ  คุโณปถัมภ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงพร้อมฉัตร  ชูโต โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงพัณณิตา  ปั้นทอง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงพัธราวดี  ลิขิตสัจจากุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงพิชญาภา  งามเหลา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงพิชพร  เบ้าทองจันทร์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไชยขันธ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงพิรดา  เสนามนตรี โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงพิสชานาฎ  แล่นทม โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศรีดี โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงภริตพร  พิพัฒนะพร โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงภัคนันท์  ชาวเวียง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงภัณทิลา  โคตกระพี้ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงภัทรธิดา  อุตรนคร โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงมณิกา  น้อยดอน โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงมนัญชยา  ไชยแก้ว โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงมุทิตา  สิทธิกรชัย โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงเมธาวดี  วงษ์ศรี โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงโยโกะ  คามิโจ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงรมย์ธีรา  พิสัยสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงรัตชนา  ผดุงวงษ์จันทร์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงวชิราวรณ  อภิญญานุรังสี โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงวรัญญา  ต้นตะภา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงวรัญญา  วงษ์จำปา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงวลัยทิพย์  สินประเสริฐกุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงวลัยพรรณ  ศิริบุตร โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงศิรดา  อึ้งมณีประเสริฐ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จูงพันธ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โคตรมีชัยศกุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงสการ์เล็ต เบญญา  แมคฟาด์เด้น โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงสกุลกาญจน์  แก้วเงิน โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงสลิลเกตน์  เมฆะสุวรรณ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงสวิตตา  พรหมคุณ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงสิริญาดา  มงคุณดา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงสุธิมา  ภูผายาง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงอนรรฆวรรณ  ชาบุญมี โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงอมรกานต์  ก้อนศิลา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงอรวรา  จำเพียร โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงอริสรา  พานเสน่ห์ศรี โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงอริสรา  วัฒนสาครศิริ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงอัญชนิสรา  พรมสอน โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงอาทิตยา  ร็อคเคอร์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  บุญทน โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ชีพจำเป็น โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงกันตินันต์  เอบุญมา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงกัลยกร  กฤตย์จิรกร โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงกิตินันท์  แสงโสภณ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงคุนัญญา  งามเหลา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงจิรภิญญา  คุยบุตร โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ไกรราช โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงณวันวิสา  ไวยภาษ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงณัชพร  สมันวงค์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  โททองดี โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงณัทภร  วัฒนจัง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงทยิดา  พรพิรุณโรจน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงธนัชญา  สาลาด โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงธัญชนก  ไมตรี โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงธัญญภัสร์  ภูพันนา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงธัญพิชชา  นนนุศาสตร์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงธีมาพร  โคตะมี โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงนวพร  ไข่เพชร โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงนันท์นภัสร  สุขพานิช โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศิริพลพงศ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงปภาดา  ประสาททอง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงปาลิตา  มงคล โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงพรรณิดา  ลาภเกียรติเสรี โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงพัชราพร  ศรีหะวงษ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงเพชรชนก  สายคง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  พิมพระ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงภัทรณัฐ  ไชยบุบผา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงภัทรธิดา  อุ่นสิม โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงภัทรปภา  ขันโททอง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงวชิรญาณ์  กองมณี โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงวชิรญาภรณ์  ภูริศรี โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงวรกัญญา  พวงมั่ง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงวรรณวชิรา  อภิญญานุรังสี โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงวรรณศิริ  ตะไลชั่ง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงวันเพ็ญ  ใกล้กลาง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงวันวิสา  สุวรรณาแสง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงวิมลณัฐ  ศรีสารคาม โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงศรัณพร  นาไพรวัน โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงสกุลทิพย์  เขียวจันทรา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงสิริยากร  หาชัย โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงสุชาวดี  มาสุ่ม โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงไหมแก้ว  ไชยราช โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงอชิรญา  อุ่นเวียง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงอชิรญา  เตียสุวรรณ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงอภิชญา  บุระคำ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีอ่อนแสง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงอภิวดี  อภิวัฒน์ธำรง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงอรยา  อรจันทร์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงอักษราภัค  นาเหล็ก โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กชายจิรัฏฐ์  หนองผือ โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 คณิตประถม
895 เด็กหญิงชลลดา  โจนส์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 คณิตประถม
896 เด็กหญิงซินา วาเนสสา  เอกเกอร์คิง โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 คณิตประถม
897 เด็กชายณัฐพัชร์  โชคธฤตอนันต์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.4 คณิตประถม
898 เด็กชายเตชินท์  ธาตุวิสัย โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 คณิตประถม
899 เด็กหญิงปวีณ์รดา  รุดชาติ โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 คณิตประถม
900 เด็กชายศุภวิชญ์  เกิดลาภผล โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 คณิตประถม
901 เด็กชายสหรัฐ แดเนียล  โชลซ์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 คณิตประถม
902 เด็กชายกานต์  ศุภการพิทยากุล โรงเรียนพัฒนาปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
903 เด็กชายชินวัตร  วรรณทอง โรงเรียนพัฒนาปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายณธรรส  นัทธี โรงเรียนพัฒนาปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงรวิวรรณ  เทพนวน โรงเรียนพัฒนาปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
906 เด็กชายรัฐภูมิ  ธรรมวงษ์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงลิต้า  เพ็ตเตอร์สัน โรงเรียนพัฒนาปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
908 เด็กชายอชิระ  ธนานุาภาพไฟศาล โรงเรียนพัฒนาปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
909 เด็กชายเคียวตะ  เซ็นซุย โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงจิณณพักต์  มนต์สันเทียะ โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กชายณัฐกร  กลิ่นเกษร โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงณัฐนันท์  โชคธฤตอนันต์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กชายเดวิด  ซูสลี่ โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กชายธนากร  เมเซเนน โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงปธิมาภรณ์  กฤษเกล้า โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงปัญจรัศม์  บุตรทองคำวงษ์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สบายใจ โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กชายภณุพงษ์  พุฒิสันติกุล โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงภัทรนันท์  จันทร์แดง โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กชายไมเคิล มุริกา  โบเอฮันเซน โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กชายรัชพล  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กชายวิลเลี่ยม โรเบิร์ต  ดิคกี้ โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงอคิราภ์  ปัดถาวโร โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงออิเซีย มุริกา  โบเอ ฮันเซน โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงอารยา  ลุคเซซี โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กชายณัฐปคัลภ์  คำไสย โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 คณิตประถม
927 เด็กหญิงณัธวิภา  รุ่งโรจน์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 คณิตประถม
928 เด็กหญิงทยิดา  ไชยเดช โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 คณิตประถม
929 เด็กหญิงธนิศรา  รัตนบุรัมย์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 คณิตประถม
930 เด็กชายนนทกานต์  ภูหัดสวน โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 คณิตประถม
931 เด็กชายภูมินทร์  แสงวิจิตร โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 คณิตประถม
932 เด็กชายภูวเนศวร์  สดใส โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 คณิตประถม
933 เด็กชายศุภวิชญ์  ผาดีอุ่น โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 คณิตประถม
934 เด็กชายอุดมทรัพย์  อินทรีย์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 คณิตประถม
935 เด็กชายเอ็นโซ่  เธียร์เร โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 คณิตประถม
936 เด็กหญิงเอมิลี่ อรปียา  ดอว์สัน โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 คณิตประถม
937 เด็กหญิงกฤดาภัทร  วริศวิชญกุล โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กชายกฤตพล  วงค์จันทะเรือง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงกวินทรา  สุทธิประภา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขัติยะเนตร โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ผลภักดี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงกัณฑิมาภรณ์  ศรีสุนทร โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กชายกันตภณ  รอดขันเมือง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงเกตน์นิภา  ปุ่มสิน โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กชายคามิน  ศรีนระสิทธิ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กชายจักรี  สุขจิตร โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กชายจิยานนท์  สารีพันธ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กชายจิรายุ  อักษรวงษ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กชายเจษฎา  วุฒิวิมลรัตน์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงโจเซเบลล์ เปลาโย  สุภาแปง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กชายชัยธนาสิน  ลีพฤติ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงชุติมา  บุญทีย์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงโชคอนันต์  เสนานิคม โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กชายฐิติวัฒน์  ดีกุดเรือ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงณปภา แจนน่า  ยูฮาร่า โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงณภัทร  สัตยธรรม โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กชายณัฐชนน  สรเเสง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงณัฐธิดา  เเก้วกันทะ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กชายณัฐพงศ์  เวียงศีร โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กชายไตรภพ  สุวรรณสิงห์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงทยิดา  ปุ้ยธนาวัฒน์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กชายทักษพล  สังวาลย์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กชายแทนพงศ์  สิทธิจันดา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กชายธนกฤต  สินชื่น โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กชายธนทัต  ศรีขัดเค้า โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กชายธนภัทร  พากุล โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กชายธนวัฒน์  น้อยพันดี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กชายธนวัฒน์  ประเสริฐศรี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กชายธนากร  โตพังเทียม โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กชายธรรพ์ชนก  ราชป้องขันธ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กชายธีรภัทร  รัตนวงษ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กชายธีรศักดิ์  มังคละคีรี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กชายนนทพัทธ์  พิมพ์สักกะ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงนนทิชา  จานศิลา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงนริธยา  สมออ่อน โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงนัยน์ปพร  ศรีดิลกวงส์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กชายปฐิพล  พุทธชนม์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กชายปณชัย  เกิดกลาง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กชายปณชัย  เข็มเพ็ชร โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงประภัทรสรณ์  พาพิมพ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กชายปราชญ์ญาพล  วิรัชชู โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กชายปฤณฤทธิ์  อารมย์ชื่น โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงปลายฟ้า  หรัดศรี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงปัณณพร  นามวิเศษ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงปารีชาตี  นันคำ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กชายพงศพัศ  มาสอน โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงพนิดา  จันทร์ทิตย์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กชายพัชรพล  มะวังนุทูล โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กชายพัชรวิชญ์  อุ่นทานนท์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงภัทร์จาริน  สุพร โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงภาสุ  กลั่นสุภา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กชายมงคลราช  อินทรบุตร โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  สัมมา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงมีเรีย  มาร์ช โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงเมทินี  กิจเวชเจริญ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงเมษา  วงษ์จำปา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงยาณิน  อัครพงษ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงรวินท์ลดา  โสภาวรรณ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กชายรัฐภูมิ  หนึ่งน้ำใจ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงรินทร์ลภัส  เมษสิทธิวงศ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงวรรณวิภา  สร้อยทอง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายวรวรรธน์  บุดนาชิน โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายวริทธ์  อีหม่าน โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายไวยากรณ์  นครสันติภาพ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงศลิษา  นามณีชม โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงศศิวิมล  ทองน้อย โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงศิริวรรณ  ศิริภัคเจริญกิจ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายศุภกฤต  ศรีชัยมูล โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายสตีเว่น กฤษติภูมิ  ดูน โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงสเตฟานี่ จอยซ์  ชารฟ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงสลิลทิพย์  เสนาฤทธิ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายสหรัฐ  นามบุดดี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงสิริยากร  อุทามตรี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงสุภาวิดา  รินทรักษ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงอัจฉริยา  หิรัญอนันตศิริ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงอัยรินทร์  เมษสิทธิวงศ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงเอลิซาเบท  พลันเค์ทท์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงแอชลีย์  วอล์คเกอร์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายิกิตติ์กวิน  รุ้งเรืองผล โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงกชพร  บุตรพันธ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1021 เด็กหญิงกัญญาภัค  วัลภา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1022 เด็กหญิงกานต์ศรันย์  ตรียินดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1023 เด็กชายกิตตินันท์  สัวุฒนพูลลาภ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1024 เด็กชายกิตติมงคล  สำราญ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1025 เด็กหญิงกุมารี  วงศ์ษาบุตร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1026 เด็กหญิงเกษศิรินทร์  แก้วชิน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1027 เด็กหญิงจันทร์ประกาย  อัครมหามงคลชัย โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1028 เด็กหญิงจิรัชยา  ช่างบุ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1029 เด็กหญิงจุฑามณี  ยอดผา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1030 เด็กหญิงชงภร  นราทร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
1031 เด็กหญิงชนกสุดา  แสงภักดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1032 เด็กชายชนกันต์  คำชมภู โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1033 เด็กชายชยนนท์  สุวัฒนพูลลาภ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1034 เด็กหญิงชี ควั้น  อึ้ง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1035 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ธาตุทอง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1036 เด็กหญิงชุติณัฏฐ์  แสงสุริยมงคล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1037 เด็กหญิงฐายิกา  แป้นพยอม โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1038 เด็กหญิงฐิตาวรรณ์  บุญแสง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1039 เด็กหญิงณปภัช  ทองเชื้อ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1040 เด็กหญิงณภัทรลภา  สีอ่อน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1041 เด็กชายณัฐดนัย  คำอ่าง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1042 เด็กหญิงณัฐภัทร  วงศ์คำสม โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1043 เด็กหญิงณิชากานต์  ศรีทอง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1044 เด็กหญิงณิราณัฐ  แก่นดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1045 เด็กหญิงดีนาห์  ยินดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1046 เด็กชายแดเนียล ราฟาเอล  ริวตอร์ท พาเยราส โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1047 เด็กชายติณห์ณภพ  ธนวัชร์ปกรณ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1048 เด็กชายเตชาพล  แก้วส่อน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
1049 เด็กชายเตชิต  สุระขันธ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1050 เด็กหญิงทิชากร  ภู่สง่า โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1051 เด็กชายธนโชติ  ทองชำนาญ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1052 เด็กชายธนภัทร  ประวะเสนัง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1053 เด็กชายธนวิชญ์  อัครสาร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
1054 เด็กชายธนาทิพ  สิริชนาธาร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
1055 เด็กหญิงธมนต์ชิตา  กันหา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1056 เด็กหญิงธัญทิพย์  บรรจงชีพ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1057 เด็กหญิงธิราพร  ชาวประชา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1058 เด็กหญิงนวพร  จี้กระโทก โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
1059 เด็กหญิงนันทกานต์  วิไลพันธ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
1060 เด็กชายนิฑคุณ  กาฬสิงห์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
1061 เด็กหญิงปนัดดา  วันโย โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1062 เด็กหญิงปภาวดี  แสนมี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1063 เด็กหญิงปัณพร  เฉลิมพจน์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1064 เด็กชายปานชัย  ศรีสุข โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1065 เด็กหญิงปุณยาพร  สมใจ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1066 เด็กหญิงปุณยาภรณ์  ตันติถาวรกุล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1067 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  คำพรมมา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
1068 เด็กชายพงศ์วิชญ์  ไชยศิริ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงพรรณมัย  ปานมงคล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
1070 เด็กหญิงพรหมชนก  รักสุจริต โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงพอฤทัย  เสวตวงษ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงพัชราภา  บู่สุข โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1073 เด็กหญิงพุทธอร  ไวสู้ศึก โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงภคพร  ดวงดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงภัคธีมา  อึ้งพรหมบัณฑิต โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1076 เด็กชายภาณุวิชญ์  ราชบัณฑิต โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
1077 เด็กหญิงภีรดา  ขยันดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงภูษณิศา  ทองศรีพงศ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1079 เด็กหญิงมาริซ่า  แฮร์เบอร์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
1080 เด็กหญิงรัตนสุดา  พุทธจันทร์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1081 เด็กชายฤทธิ์  ธีสุระ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงวรารัตน์  แสนอุบล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
1083 เด็กชายวิชรธร  สิงห์ทิศ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1084 เด็กชายวีรภัทร  มากศรี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1085 เด็กชายวีระชัย  ศรีสุวะ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1086 เด็กชายศรัณย์พัฒน์  สังฆธรรม โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1087 เด็กชายศรุตานนท์  รูปสม โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1088 เด็กหญิงศศิธร  กองศรี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
1089 เด็กหญิงศุธีรญา  หนาดเสน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
1090 เด็กชายศุภพล  มีธรรม โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1091 เด็กหญิงศุภัคจรินทร์  สิทธิโชติ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1092 เด็กหญิงสุชัญญา  ตั่งมั่นดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1093 เด็กหญิงสุชานันท์  สิงห์วี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1094 เด็กหญิงสุพิชญา  ทุมทอง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1095 เด็กหญิงสุภัทรวดี  ภูมินทร์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1096 เด็กชายหิรัณย์  นันทะพงษ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1097 เด็กหญิงอชิรญา  เย็นสำราญ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1098 เด็กชายอชิระ  วิเศษอุด โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1099 เด็กชายอนาวิน  ฝอยเงิน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1100 เด็กชายอภิวิชญ์  สุทธิประภา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1101 เด็กหญิงอรรถยา  บุญแสง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1102 เด็กหญิงอรินชิตา  สุวรรณ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1103 เด็กหญิงไอรดา  แก้วเชียงหวาง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1104 เด็กหญิงกรภัทร์  คลื่นแก้ว โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายกฤษฎา  วิเศษหลง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงกัญญาณัฐฏ์  ประจุดทะศรี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงกุลปรียา  เกตุนา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงคริษฐา  แบงค์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายจตุรวิทย์  สามัญสุข โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงจรรยวรรธน์  ปรีดาพันธ์ุ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงจิณณพัฒ  อ่อนทอง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงชนิดาภา  ศูนย์รวมทอง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงชลลดา  ด่านระหาร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงช่อลดา  เพชรดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงชาแนล อ่อนศรี  ลอนเนอแกน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงโชติกา  เหง่าศรี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงญาณิศา  พ่วงมี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายฐิติวัฒน์  พิมพา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เลิศจิตเทวินท์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงณัฐณิชา  นิลฉายรัตน์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปิลอง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงณัฐณิชา  เทพศิลา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยแสง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงณัฐริกา  มาลาภูมิ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายณัฐวัศ  โคตจันทร์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงณิธิกรณ์  อ่อนโพธิ์ทา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงณํฎฐณิชา  คำภู โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายตรีทศพล  อินทร์พันธ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายธนภัทร  ทาดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงธนัญญา  เจริญสุข โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายธนาธรณ์  คำภู โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงธิดารัตน์  หาญวงษ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงนภัสสร  ทองหล่อ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงนลินนิภา  วรรณพฤติ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  สีมะชัย โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงนันท์นลิน  สวนสีดา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงนาราภัทร  บุญพา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงปณิชาติ  สาริโส โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายปธานิน  นาโสก โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงประภารดา  โสแสง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายปรัญชัย  ศรีจันเทพ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายปรานทร์  ไชยนิคม โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงปาณิศา  ชูทองดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงปุญญตา  แพสยันดร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงพรสุดา  แซ่ตั้ง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  ชาวสวน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ไพรตื่น โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงพิชชาพร  โชคพระสมบัติ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงพิชญาภร  พละกุล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงพิชญาภา  สร้อยเสนา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายพิสิษฐ์  เดชภัทรไพบูลย์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายพีรติ  ภาไชย โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายพีรพล  ศรีแป้นเพชร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงเพียงดาว  จันทะชา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงภัทรปภา  อินทรา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงภุลภญา  กำไรเงิน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายเมธัส  อ่อนทอง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงรมิดา  บุญสิทธิ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงรวิพร  จิตประสงค์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  คำสะอาด โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายวชิรวิทย์  ชินภาส โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงวชิราภรณ์  พฤติสาร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงวนชพร  บุญกว้าง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายวรปรัชญ์  ทองมี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงวรฤทัย  วิบูลย์กุล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงวรัณปภา  สีอ่อน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงวรารัตน์  บัวระพา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงวรินธร  ทาปุ๋ย โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงศิวารินทร์  หอมสมบัติ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายศุภนัฐ  เจริญศักดิ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงสโรชา  โสสีทา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายสุกฤษณ์  ศรีสนอง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงสุภิสรา  จันทวงศ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงอชิญาภรณ์  พิทักษ์กิตติธร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กชายอธิธัช  ฉลาดธรรม โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายอรรถนนท์  จูปาน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงอรัญยพร  เป้าป่าเถื่อน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กชายอัครพรหม  เหล่าวรรณะ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงอัจฉะริยา  พนมภู โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กชายอัษฎา  งามสีทา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงอิศริยาภรณ์  พนมภู โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงเอวาเจลีน  อภิพัฒน์สว่างกุล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงกวินนาฏ  จำปาหอม โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1184 เด็กชายฐปนรรฆ์  จีระพันธ์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1185 เด็กหญิงธัญนุช  หมุนทา โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1186 เด็กชายนิติธร  สร้อยคำ โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1187 เด็กหญิงพรรษชล  สุภมาตย์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1188 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำพิมพ์ปิด โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1189 เด็กชายวชิรพล  รุ่งเทิน โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1190 เด็กชายอดิศร  อุ่นศรี โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1191 เด็กหญิงกนกพร  ศรีลา โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1192 เด็กชายเจสัน  โอลิเฟนท์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายชญานนท์  พรมมิตร โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงญาณัจฉรา  กุลสุวรรณ์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1195 เด็กชายณฐกร  ผ่องกลาง โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงปภารินทร์  หอมนาน โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงพียพัชร  ซันกา โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงแพรวแพรวา  พระสว่าง โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงวรกมล  เหลือจ้าย โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงวรัญญา  สารีงาม โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงวันวิสา  พลตรี โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงสุศิริ  ปู่น้อย โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงเหมือนฝัน  ก่ายกอง โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงอัญญาณี  พลตรี โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1205 เด็กชายอาทิวราห์  คำพิชิต โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงไอรินทร์  หอมนาน โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1207 เด็กชายไคโตะ  เมืองแวง โรงเรียนอาภาพัชร ป.6 คณิตประถม
1208 เด็กชายมงคล  อักษร โรงเรียนอาภาพัชร ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กชายรัชพล  จำปาหอม โรงเรียนปรมินทร์ ป.5 คณิตประถม
1210 เด็กหญิงกันตยา  โลหิตดี โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1211 เด็กชายกิตตินันท์  พรหมเสนา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1212 เด็กชายณัฐกร  มูลหาร โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1213 เด็กชายณัฐกฤต  จันทะนิตย์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1214 เด็กชายณัฐพงษ์  กองสุข โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1215 เด็กชายธาดา  โสไข โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1216 เด็กหญิงปาณิตา  แก้วอินทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1217 เด็กหญิงเปรมฤดี  โคตรจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1218 เด็กหญิงพรชนก  มาบุญ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1219 เด็กชายสิทธิ์ศักดิ์  กุญชรน้อย โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1220 เด็กหญิงอริศรา  สุคนธา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1221 เด็กชายออมสิน  ปัตถามัย โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1222 เด็กหญิงอัญชวรัชญ์  ดวงแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1223 เด็กชายเอกพล  แพงสา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1224 เด็กหญิงกวินนาถ  วงศ์เพชรอนันต์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงเกวาลิน  สีหภาค โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 วิทย์ประถม
1226 เด็กชายฐิติศักดิ์  ดีบุญมี โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงณัฐชานันท์  พุทธพลพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.5 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงณัฐณิชา  ท้าวมะลิ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.6 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงณัฐณิชา  มหธนาคม โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงธนพร  ไกรเทพ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงธนัชชา  พรมหา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงเบญญาภา  แก้วเบญจา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กชายกิตติธร  สุวรรณกูฏ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.4 คณิตประถม
1234 เด็กหญิงโชติกา  โคตรทะจักร โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.5 คณิตประถม
1235 เด็กหญิงธิชานันท์  ทองหอม โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 คณิตประถม
1236 เด็กชายนรบดี  สิงห์สกุล โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.4 คณิตประถม
1237 เด็กหญิงพาทรัพย์  ทองมี โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.4 คณิตประถม
1238 เด็กหญิงวรัญณัฏฐ์  ภัทรกุลวิศาล โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.4 คณิตประถม
1239 เด็กหญิงกชมล  จันทวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.5 วิทย์ประถม
1240 เด็กชายณัฐธนกกฤษฏ์  บุญสิงห์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.5 วิทย์ประถม
1241 เด็กชายธนชัย  บัวศรี โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.5 วิทย์ประถม
1242 เด็กชายธีรเดช  ไทยศิริภักดี โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.5 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงนิศิตา  บุญมี โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงบุษกร  สุมหิรัญ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายเบญจพล  แก่นจวง โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงปนัดดา  ธุระพระ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงปราณี  สุขวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายพงศ์ปรีฎา  พระสว่าง โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.5 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงพลอยไพลิน  บุญเฮ้า โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงพิมพ์นพัตร์  ชมภูนิมิตร โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.5 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงภัศอร  ภูกาบกล้วย โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.5 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายรณัฐณ์  พันธ์อุดมสิน โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.4 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงสุภาพร  เศวตวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.5 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงอรัญญา  ยาเขียว โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.5 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรมกุล โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1256 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มอโท โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1257 เด็กหญิงจิรัชยา  ศรีฮาด โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1258 เด็กชายชัชวาลย์  ทัดเทียม โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1259 เด็กหญิงณัฐณิชา  โลสิงห์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1260 เด็กชายธนคุณ  อ่อนคำ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1261 เด็กชายธนากร  แสงทวง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1262 เด็กชายธีรภัทร  บัวภา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1263 เด็กชายธีรภัทร์  แสนบุปผา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1264 เด็กหญิงนวรัตน์  สุนุรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1265 เด็กหญิงนัฐลิกา  มูลพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1266 เด็กหญิงนาตาลี  แก้วมงคล โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1267 เด็กหญิงน้ำเพชร  คำลิ้ม โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1268 เด็กหญิงบุญยานุช  เพียผ่าน โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1269 เด็กชายบุญฤทธิ์  ชูเสน โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1270 เด็กหญิงปภาวดี  ส่งเสริม โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1271 เด็กชายประกายสิทธิ์  มะโนชาติ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1272 เด็กหญิงปุญญิศา  เดธาวุธ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1273 เด็กชายพงษ์เทพ  เอบุญมา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1274 เด็กชายพชรพล  พรหมคุณ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1275 เด็กชายพรเทวา  มุสิกะบุญเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1276 เด็กหญิงพัชริดา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1277 เด็กหญิงพัณณิตา  โสมาสี โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1278 เด็กหญิงมธุริน  สิงห์แดง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1279 เด็กหญิงวรนุช  สุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1280 เด็กชายวุฒิชัย  พรมเสน โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1281 เด็กชายไวภพ  สดใส โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1282 เด็กชายสุทธิชัย  ทุมดี โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1283 เด็กหญิงสุนันทา  ชาวเชียงยืน โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1284 เด็กชายอภิธาร  กงชา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1285 เด็กหญิงกัญญาภัค  แสนสุทธิ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กชายขุนพล  เพิ่มชอบ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงชญาดา  แง่พรหม โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กชายดนุภัทร  สีสวย โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงนฤมล  จงกลาง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กชายปิยวัตร  สงวนศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กชายพงศธร  นากลาง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กชายพงษ์ศกร  นามวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กชายพชร  ยงยืน โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงพรนิภา  ชัยพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กหญิงพิมมาดา  พวงเพชร โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงศิรินทรา  หลาวเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงศิรินาทชนก  ธรรมมิภักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กชายศุภวิชย์  สุภะดี โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1299 นายอดิเทพ  ดวงชาญ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กหญิงอรรถฉรา  ไมรา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กชายกริชเมธา  กล่อมจอหอ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  อุตมา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงเขมจิรา  เพ็งแพง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงจิรัชฎา  ชาเครือ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายชยานันท์  ล่ำสัน โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงชิงหลิง  อ่อง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1307 เด็กชายเตชภณ  ยามวัน โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงธนภัทร  อ่อนคำ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายธวัชชัย  ปาคูณ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายธาดาพงษ์  แสนโภชน์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงธิดารัตน์  พรมพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายธีรภัทร  เอื้อวิไลเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงปนัดดา  ปัญญาแก้ว โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงพาขวัญ  คำชุ่ม โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงพิมญดา  บุตรราช โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1316 เด็กชายพีรวรพัฒน์  แสนสิงห์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1317 เด็กชายพีระพันธ์  ศรีเจริญ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1318 เด็กชายรัชชานนท์  ชาเหลา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายศศธร  เพ็งหมุ่ย โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงศศิประภา  เสาะก่าน โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ชุมศรีแก้ว โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กชายศิลวิชช์  นามโส โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1323 เด็กชายสิรวิชญ์  สุจริต โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงอภิชญา  บัวโคก โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายฉัตรจักร  พาลี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) ป.4 คณิตประถม
1326 เด็กชายชลศิษย์  นามคันที โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) ป.4 คณิตประถม
1327 เด็กหญิงนันทวรรณ  มีชัย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) ป.6 คณิตประถม
1328 เด็กชายประภัทร  ฤๅชากุล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) ป.5 คณิตประถม
1329 เด็กหญิงพนิดา  มาลิตร โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) ป.5 คณิตประถม
1330 เด็กหญิงรินรดี  พิมพ์สุวรรณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) ป.5 คณิตประถม
1331 เด็กหญิงวนิดา  กวยสวัสดิ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) ป.6 คณิตประถม
1332 เด็กหญิงสุกัลยา  ศัพทานนท์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) ป.5 คณิตประถม
1333 เด็กชายหฤษฏ์  รัตโชติ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) ป.4 คณิตประถม
1334 เด็กชายอานน  พงษ์ประเทศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) ป.5 คณิตประถม
1335 เด็กชายเกียรติศักดิ์  พละกาบ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงคัทลียา  ธรรมาภิรักษ์กุล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) ป.6 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงณัฐณิชา  ซองทุมมินทร์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กชายตะวัน  กรมสินไทย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) ป.5 วิทย์ประถม
1339 เด็กชายทรงพล  ภูมิกระจ่าง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) ป.5 วิทย์ประถม
1340 เด็กชายธนพจน์  ทารารมย์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) ป.5 วิทย์ประถม
1341 เด็กชายพงศ์กฤต  ศิริวัฒนกูล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กชายภูริทัต  เจตวัน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กชายยุทธณากร  พาจร โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงวันวิภา  จันธิพุฒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) ป.5 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงศิริภิญญา  เซนทองหลาง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงกานต์ชนก  จันทระ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กชายกิตติศักดิ์  บุตรธนู โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กชายจักริน  เกรียงกรกฏ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กชายจีรศักดิ์  คุดคำ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กชายจีระศักดิ์  คุดคำ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กชายชิติพันธ์  รัตนโครต โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กชายฌาณ  ประจงสาร โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กหญิงฐิติมา  ชาวโพธิ์สระ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กหญิงณัฐกุล  บุญวัน โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กหญิงณัฐธิชา  บุญหล้า โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กหญิงณัฐวดี  เนื่องคำมา โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กชายณัฐวัตร  ทองมีลา โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กหญิงด.ญ.มุธิตา  จำนงศาสตร์ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กหญิงทิชากร  มิ่งมูล โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กชายธนภัทร  บุตรแก้ว โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กชายธนวัฒน์  บารมี โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กชายธนวัฒน์  โชติพินิจ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กชายธนัตถ์  ฟ้าขลิบทอง โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กชายธีรพล  ศักดิ์อุบล โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กชายปวรปรัชญ์  เกาะสูงเนิน โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กชายปิยังกรู  วานิช โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กหญิงพรชนก  ศรีสุข โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กหญิงพรประภา  แสนาผา โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กหญิงพรพิมล  โคตรณรงค์ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กหญิงพสุนิต  โยชน์สุวรรณ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กชายพัทธดนย์  จิณเสน โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1372 นางสาวพิมพ์พัชชา  สิริชา โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กชายพีรพล  ดวงมาลา โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กหญิงภัทราพร  ศรีสุภาร โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กชายภานุพงศ์  อ่อนผึ้ง โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กชายโยธิน  ธุทินนท์ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กชายรพีภัทร  มาลัยศรี โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กชายวรากรณ์  บุญชุศรี โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กชายวัชรพงษ์  ผิวดำ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กชายวาคิม  ด่านระหาร โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1381 นางสาววิภาดา  มูลหาญ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีคุยรักษ์ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กชายศุภวิชญ์  ปรางค์ทอง โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กชายสตญ  อินทรีจ่าง โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กหญิงเสาวคนธ์  สิงห์ขร โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กหญิงไหมแก้ว  ทองชมภู โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กชายอภิชาติ  สมอ่อน โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กหญิงอรกัญญา  เสมอใจ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1389 นางสาวอรอนงค์  สำราญจิต โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กหญิงอัญญารัตน์  พรมบุตร โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กหญิงอาริญา  สุดชา โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กชายกิตติพัศ  แสงทามาตย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
1393 เด็กหญิงกิรณา  กิจรังสิกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
1394 เด็กชายคณิน  พุทธรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
1395 เด็กหญิงจิรสิตา  สิริบุตรวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
1396 เด็กชายจีรัชญ์พัฒน์  มาลาพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
1397 เด็กชายฐากร  ภัทรชื่อดำรงกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
1398 เด็กชายณฐกร  ศรีภูมั่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
1399 เด็กชายณัฐนนท์  ผดุงสันต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
1400 เด็กหญิงธรรมชนพร  วงษ์ดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
1401 เด็กชายธรรมบุตร  ทรัพย์สกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
1402 เด็กชายธราทร  สิงห์เถื่อน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
1403 เด็กหญิงปุณยนุช  เชยกรีวงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
1404 เด็กชายพชรคุน  โพธิไหม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
1405 เด็กชายพสธร  ผดุงสันต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
1406 เด็กชายรัชพล  สิงห์คำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
1407 เด็กชายวชิรพงศ์  รอบรู้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
1408 เด็กชายวรโชติ  อ่อนนาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
1409 เด็กชายวันทยานุวรรธน์  นามบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
1410 เด็กหญิงศศิวิมล  พลนรา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
1411 เด็กหญิงสาริศา  สาริมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
1412 เด็กหญิงสิรยากร  เฟสูงเนิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
1413 นายณัฏฐ์วัฒน์  แดงประวัติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กหญิงจันทร์เจ้่า  ทัศคร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
1415 เด็กชายฉัตรวศิน  อินทรประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงณัฏฐา  มะลิซ้อน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
1417 เด็กหญิงณัฐษา  ฐิติรัตน์สานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
1418 เด็กชายธนรินทร์  นภามาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
1419 เด็กชายธีรภัทร  ตรงเพชร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
1420 เด็กชายปราชญวิท  วงศ์ใหญ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
1421 เด็กหญิงปราณณิชา  อินทรประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
1422 เด็กหญิงปารจรีย์  ผดุงญาติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
1423 เด็กชายพงศ์พิชิต  เยี่ยมเวหา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
1424 เด็กหญิงพชรธิดา  เกษมสินธุ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
1425 เด็กหญิงวรรณพร  เยี่ยมเวหา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงสิริวรรณ  ภาจำปา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
1427 เด็กหญิงกนิษฐา  บุตรศรี โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว ป.6 คณิตประถม
1428 เด็กหญิงมณิชยา  บุญปก โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว ป.6 คณิตประถม
1429 เด็กหญิงไมลี อซูนซน  ลิชาร์โด โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว ป.6 คณิตประถม
1430 เด็กชายรัฐวุฒิ  ชามะริ โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว ป.6 คณิตประถม
1431 เด็กหญิงณภัทร  ฉัตรพรธนโชติ โฮลี่เมรี่อุดรธานี ป.6 คณิตประถม
1432 เด็กหญิงพิชชาภา  เบ้าหล่อเพชร โฮลี่เมรี่อุดรธานี ป.6 คณิตประถม
1433 เด็กชายวีรวิชญ์  ต.ศรีวงษ์ โฮลี่เมรี่อุดรธานี ป.6 คณิตประถม
1434 เด็กหญิงพชรพรรณ  วิเศษสมบัติ โฮลี่เมรี่อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
1435 เด็กชายภูพิงค์  วิเศษสมบัติ โฮลี่เมรี่อุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
1436 เด็กหญิงกชกร  วรรณพัฒน์ โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก ป.6 คณิตประถม
1437 เด็กชายกิติภพ  แดงด้วง โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก ป.6 คณิตประถม
1438 เด็กหญิงปาริชาติ  ขนานแข็ง โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก ป.6 คณิตประถม
1439 เด็กหญิงภูศนิษา  ดอนวิรัตน์ โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก ป.5 คณิตประถม
1440 เด็กหญิงวาสนา  เจียมศักดิ์ โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก ป.5 คณิตประถม
1441 เด็กชายวิษณุ  พรหมศิริ โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก ป.4 คณิตประถม
1442 เด็กหญิงสุจิตรา  ราชเจริญ โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก ป.5 คณิตประถม
1443 เด็กหญิงปานชีวา  แนวหาร โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก ป.6 วิทย์ประถม
1444 เด็กชายปิยะชัย  นิยมชัย โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก ป.6 วิทย์ประถม
1445 เด็กชายวันเฉลิม  ลุนอินทร์ โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก ป.6 วิทย์ประถม