รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกวินตรา  กาณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกัญจน์ณัฐฐ์  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกิตติชัย  กุลแก้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกิติยาภรณ์  นาคพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกุลจิรา  เกิดสุข โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงขวัญจิรา  แผ่นทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงเขมจิรา  คติสุข โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงจิณัฐตานันท์  สุภาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงจิตตราภรณ์  กองสิน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายจิรวัฒน์  ไชยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงจิรัชญา  พิมพาลัย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงจุฑามาศ  ได้เลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายชนินทร์  วิริยะกุล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายชยพล  ต้นพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายญาณกวี  ถาวรคุณ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายฐิติพัทธ์  สีฟ้า โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายณฐกร  จันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สอนเผือก โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงณัฐชยา  คุณุ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณัฐธีรา  แพงโคตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายณัฐปภัสร์  เจษฎาพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณิชชาภัทร  บุดดาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณิชานันท์  ตราทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายดีแลนด์ แพทริค  วาสนีแอ็ค โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายเดชาวัต  กะมุทา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายตรัยรัตน์  เจริญคุณ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายธนกร  กานนท์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายธนกฤต  ปัญญานุภาพ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายธนพงษ์  สะอาด โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายธนรัฐ  จันทร์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายธนวัฒน์  มงคลมาตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงธมลวรรณ  พงษ์เสือ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายธรรมปพน  สอิ้งทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายธราเทพ  สวัสดิ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงธัญชนก  ชุณหปราณ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงธัญรัศม์  รุ่งหิรัญเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงธัญวรัตม์  จำปาหอม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายธีรโชติ  ศิริโภค โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายนพณัช  คติสุข โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงนันทรัตน์  อิสสะรีย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงนิชาภา  จอมหงษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายบวรศักดิ์  ชนนิยม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงเบญญาภา  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงปณัฏฎา  ปัตตา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงปณิตา  ตั้งสกุล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายปภังกร  โสมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายปภัชเดช  อุ่นทวง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อุทธจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงปวริศา  ต้นพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายปัญญาพฒน์  ทวีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงปัณชญา  กอบบุญโชติ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายปัณณธร  คำเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายปัณณวัฒน์  เอราวรรณ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายปัณณวิชญ์  พิลาทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายปาณัท  ปัญญาคง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงปาลิตา  แสงใบ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงปิยาพัชร  สุเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายพงศกร  บุดดาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายพงศกร  พิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  วันทาพรม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายพชรพล  แก้วชารี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายพบธรรม  เดชเสน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายพัทธดนย์  แก่นสาร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  หวังสุข โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงพิมณัฏฐา  ศรีพุทธรินทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงพิมธิดารัตน์  ตั้งพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทองเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายพีรกาญจน์  กาญจนวาส โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายเพลงศักดิ์  พูลภูงา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงแพรวา  กาตีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงภาวินี  เรืองบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายภาสกร  ชัยภูมูล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายภูกวิน  กุลสุทธฺ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงมนรดา  โททอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายรักษ์  ชารีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงรินรดา  ดวงมาลา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงรุจิรตา  คันธะมาลา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายวรชัย  สารทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงวรพิชา  สุขสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายวรเมธ  ทิปีวาส โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงวรันธร  หลอดคำ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงวริศรา  เถาว์แสน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงวัชราภาณ์  แก้วมงคลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงวิภาดา  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงวิรตา  บุญเสริม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงศศินา  มีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงศศิวิมล  ไชยเวช โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงศิมัญตรา  อ่อนสา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายศุภสัณห์  ภารสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงศุรดา  ปาวะรีย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายสายนทีทอง  ฤทธิโคตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายสิทธินนท์  วิรุฬวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายสิทธิศักดิ์  สุ่มมาตย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงสุจินดา  ไชยนต์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงสุชัญญา  อินอ่อน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงสุชาดา  แม้นศรี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงสุพิชญา  พวงเจริญศรี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงสุวพิชญ์  ศรีโคตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงสุวิชญา  ยืนยงค์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายอชิตะ  ลิ้มกัญจน์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงอทิติยา  แสนคำมูล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงอนัญพร  วระโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงอนุธิดา  สว่างเนตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงอภิษฎา  โคตรเจริญ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงอรปภา  สมานพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายอัครวัฒน์  แก้วตา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงกนกวรรณ  สืบสิน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงกนกอร  ธุมาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงกนกอร  ภาระเวช โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงกนกอรวลี  ยุวบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงกมลลักษณ์  แพงโคตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงกมลลักษณ์  แสงโสมไพศาล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายกรวิชญ์  ปะตะสังค์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายกริชปกุล  โคตรชาลี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายกฤชพล  ฤาชัย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายกฤตภาส  สว่างวุฒิไกร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายกฤษกร  พิมพ์เนตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายกฤษดา  เถาว์โท โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงกวินตรา  ศักดิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงกวินทิพย์  พันธทัน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงกวิลธิดา  สุขสะอาด โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายก้องกิดากร  กิ่งชัยสนธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงกัญญานัฐ  สีนอร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงกัญญาภัทร  สารพล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงกัญยพัทร  ยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงกัลยกร  อัครวงค์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงกัลย์สุดา  พาตะวัน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุพรรณ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายกานต์  กาฬบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  คำงาม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กชายกิตติกวิณ  ดาบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  ปัญญาวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายกิตติพศ  อินทร์พิมพ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายกิติคุณ  มณีกรรณ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงกีรติกานต์  บุญธิมาศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงกุลธิดา  สิงคเวหน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงเกวลิน  ถามะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงเกษมณี  บุญสะอาด โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายเขมณัฐ  นาคนวล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงเขมิกา  จารุสิทธิ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายคณากร  สามารถ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงคณาพร  สิงห์คำ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายจรัลชัย  ภาระเวช โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายจักรภพ  ประยุทธ์พร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงจารุพิชญา  ชุมภูกุล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงจารุพิชญา  แก้วมะ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงจิณวารห์  ช่วงชิง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงจิดาภา  ดำมา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงจิดาภา  บุญรุ่ง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงจิตรดา  พละศูนย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายจิรกุล  ศิริโภค โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายจิรพัชร  เย็นรัมย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงจิรัชฌา  อุดโท โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงจีรพร  สายสินทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายจุลจักร  โคกโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงฉัตรภิญญา  โพธิ์มาตย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงชญานิศ  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงชฎาทิพย์  บุญคง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงชฏาพร  ถิ่นใต้ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายชนกฤต  วงศ์ละคร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงชนรดี  มารักษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายชนะโชติ  วงค์มณี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงชนาภา  นามหงษา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายชยกร  อ่อนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายชยุตม์พงศ์  สายเจียง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงชลนิภา  วิชิต โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงชลลดา  ธัมมานุกูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายชลินทร  แขกวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงชัญญา  คุณุ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงชัญญาธรณ์  จอมแก้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายเชษฐวุฒิ  พันธุ์ปลาโด โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงโชติมา  ลุนชิตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายไชยพันธ์  สว่างอรุณพร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงญาดา  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงฏีฉัตร  ไชยศรี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายณฐกฤต  สุทธิบริบาล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายณฐพงศ์  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงณดา  แสนสุรีย์รังสิกุล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายณธยศ  บุญธิมา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กชายณวพรรษ  มุระศรี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงณัชชา  ทองเจริญ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทานุมา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มนต์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เฉานอก โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงณัฏณิชา  เฉานอก โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงณัฐชยา  พันธ์แก่น โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงณัฐชา  เกื้อทาน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงณัฐณิชา  กุลเนตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทะภา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  วรรณโท โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงณัฐธิดา  ธรรมวรีย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงณัฐธิดา  เหมือนเหลา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงณัฐนิชา  ไชยงค์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ฟักสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงณัฐพร  บูรณปรีชา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงณัฐพร  ลายทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายณัฐพล  รัตนศรี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงณัฐภัสสร  คืนดี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายณัฐภูมิ  บุดดาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายณัฐยศ  บุกกลาง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายณัฐรัฐ  ทัศบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงณัฐริกา  คุ้มขำ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญธรรมนุก โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงณัฐิดา  บุญแปลง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กชายณันฐกิดติ  สมหวัง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายณัษฐพงษ์  ตั้งตระกูลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายณิชพงศ์  พรมมี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงณิชานันท์  โคตอาษา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงเณศรา  ธีรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายดนุสรณ์  นีระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงดรัสวิน  ธรรมวรีย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายต้นกล้า  แก้วเลื่อน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายตนุวัฒน์  สมปอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงตรีชฎา  ใจทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายเตชินท์  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายถิรวัฒน์  คำจร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงทักษพร  เตริ่นดิ่น โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงทักษอร  สุกันต์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายทัศน์พงศ์  ทัศบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายทัศน์พล  ทัศบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงทาณิชา  ฟักสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงทิพรดา  เสน่หา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงแทนขวัญ  ดันนอก โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงธณัญชนก  จำปาทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายธนกฤต  ตันติรัตนชาติ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กชายธนกฤต  ประชุมชัย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายธนกฤต  อันทะเดช โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายธนกฤต  โคตรอาษา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงธนพร  วงวิจิตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงธนพรรณ  สะอาด โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายธนพัฒน์  คำสุมาลี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายธนพัฒน์  ต้นแก้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงธนภรณ์  จันทรงศิลป์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายธนภัทร  ขันธุปัทม์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายธนภัทร  หลักคำ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายธนัชชา  เนืองเผือก โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงธนัชพร  จันทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงธนัญชนก  ศาลารมย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายธนาธิป  จันทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายธนานพ  มะโนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงธนานัน  พลดรกิจเจริญ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงธนาภร  แสงย้อย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงธนาภา  เรืองวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายธนาวิทย์  คุ้มผล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงธนิษฐา  สวยกลาง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงธมนวรรณ  ธารารมย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายธรรพ์ณธร  ปัญญานาม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงธัญจิรา  กระจ่างใจ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงธัญญธร  ชายทวีป โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงธัญญารัตน์  บุตรเครือ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงธัญสิริ  ไชยมาตย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงธาราธร  ชื่นบุญเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงธารารัตน์  วงศ์ผาคุณ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงธิดารัตน์  เข็มแก้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงธิราภรณ์  สำเภานนท์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงธีรญาภรณ์  ทองโส โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายธีรเดช  อ่อนสา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายธีรศักดิ์  สุวะมาศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายธีระพงษ์  ดวงลาพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายธีระภัค  แก้วตา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายเธียรชัย  ทำชอบ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงนงลักษณ์  มาลารัตน์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงนภัสร  บุญสมยา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงนภาดา  เลารัตน์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงนราพร  ไชยฮะนิจ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายนราวิชญ์  จันทะโชติ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงนริศรา  อารีจิตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงนฤพร  พนาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงนลพรรณ  ผลประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงนลินญา  แซ่โค้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงนัฐลดา  แก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีสงคราม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงนันทิชา  ดำเดียง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงนันทิชา  วรรณพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงนันทิยา  เอื้อวงษ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  ชัยวรรณ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายนิติธร  ปฏิจิตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายนิติรัฐ  สัมพะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายนิธิธาดา  คติอุดมพร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงนิรชา  นุชเนตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงนุตประวีณ์  โชติรสนิรมิต โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายบวรศักดิ์  ต้นโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงบุญญาพร  อมรพรพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายบุพกร  จันทร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายเบญจมินทร์  ทองย้อย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายปฎิภาณ  ทนุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงปณิดา  จิตรมาศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงปณิตา  โมระดา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงปทิตตา  บัวจูม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายปพนธีร์  ทองปาน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงปภัสรา  ประการะสังข์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงปภาดา  เพ็งพา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงปภาวีร์  คำยอด โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายประดิทรรศณ์  ศรีกำพล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงประทานพร  เกษงาม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงประพัชร์สุฎา  สุริยะศรี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงประภาวดี  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงปรางค์สินี  ผาปรางค์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงปราณปริยา  สายลุน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายปริญญา  สายจันดา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงปริยาภัทร  ขันธุปัทม์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงปริยาภัทร  พรมสมบัติ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กชายปริวัฒน์  วายทุกข์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงปรียาลักษณ์  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงปวิชญาดา  ยศพันษา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงปวิตรา  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงปวีณา  ประชาปกป้อง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงปัญญาพัฒน์  สะอาด โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงปัญฑิตา  กาลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงปัณฑิตา  กาลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงปัณณพร  บุญกัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายปัณณวัฒน์  แสงรุ่ง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงปาริสา  ดาคำ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงปาลิตา  พุทธขันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายปิยชล  สุขใส โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายปิยชาติ  วังทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงปุณณดา  ผิวขำ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงปุณยานุช  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงเปมิศา  ปริญญาสกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงเปรมสิริ  พวงจินดา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงไปณา  คล้ายชัง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  พรมเสน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงพงษ์พิชญาพร  มาสุข โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายพชรกร  ไทยชาติ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายพชรธร  ไทยชาติ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายพชรพล  บุบผาพวง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กชายพนธกร  รูปแก้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงพรชนก  บุญโสม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงพรปภา  กาษี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงพรลภัส  ยอดเอื้อ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงพริ้มพักตร์  วอศิริ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงพลอยนภัส  พันธ์สายเชื้อ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กชายพสิษฐ์  นิยมพานิชพัฒนา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงพัชรพร  โสมอินทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายพัชรพล  พรมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงพัชร์พิชชา  มาศพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงพัชราภรณ์  กุลบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงพัชริดา  บัวมาศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงพัชรินทร์  ทองบ่อ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  โมรา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงพัสวี  ทองไชย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงพาขวัญ  พรหมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงพิชชากร  บุญโสม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงพิชชาภา  มีแก้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงพิชชาภา  สินเติม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงพิชญธิดา  วังคีรี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงพิชญา  คำสุมาลี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงพิชญาภัค  โหมดม่วง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงพิชญาภา  บรรใดทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงพิชญาภา  พสุมาตร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กชายพิชเญศ  ขันติจิตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงพิชยดา  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายพิชัยภูษิต  การะเกษ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายพิชิตพงษ์  ชิตวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงพิมรภัทร  สุรเกษ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงพิยดา  กันหา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงพิยดา  ศรีวะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายพีรพัฒน์  ผิวลมูล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายพีรภัทร  เนืองไชยยศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงเพชรไพลิน  รุจิต โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงเพลินพิศ  นันทะเสน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงแพรวพรรณ  จันทนะชาติ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงฟ้าใส  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายภคพล  อุ่นวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีคราม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงภัทรธิดา  เครือดี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงภัทรพร  บุญเสริม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายภัทรพล  กิตติวโรดม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงภัทรภร  เพชราเวช โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงภัทรภัสสร  เรืองชาญ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงภัทรวดี  ตอสกุล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายภาณุพงศ์  โหมดม่วง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายภานุวัฒน์  จันทา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กชายภาวิต  ประชาปกป้อง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงภิญญามาศ  ภิญโยทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กชายภูริ  พลราช โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายภูริคุณ  สีนอร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายภูริณัฐ  ลุสมบัติ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กชายภูริพรรดิ  เกิดเหตุ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายภูสิทธิ  มีทองแสน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงมนธิดา  วงษ์พรม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงมนัสนันท์  โสคำภา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงมนัสพร  มุทุจิตต์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงมนัสวี  รุ่งวิไลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงมารีญา  กลมเกลียว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงมิ่งมณี  จำปาหอม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงมุกมณีรัตน์  รัตนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงมุทาดา  มุทา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงยุพารัตน์  สินเติม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงยุวดี  ศีสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายรณกร  สาตร์นอก โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงรติวันต์  สุภาพ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายรภสกร  อินทมนต์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงรวิพร  บัวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กชายระพีพัฒน์  ธิษาไชย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงรักฝัน  โพธิ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงรัฐนันท์  สารธิมา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงริญญารัตน์  ทองดี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงรินลดา  สุราพิท โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงลฎาภา  พรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงลักษิกา  ลุสมบัติ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ช่วยสุข โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงวรกาญจน์  สนั่นเครื่อง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายวรกานต์  ลิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงวรรณยารัฐ  เรียบเรียง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงวรวลัญช์  ไตรโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายวรวิช  มีแก้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงวรัญญา  ขรขวา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงวรัญญา  ทองให้ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงวรัญญา  รุสำเร็จ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กชายวรากร  อุตอามาตย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงวรินมณี  กุบแก้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงวริศรา  ดวงสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงวริศรา  บุญมาก โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายวรุตม์พงษ์  คงทน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงวลัยพรรณ  ตั้งตระกูลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กชายวันชนะ  มัชฌิมา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงวาคาณา  ทานากะ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายวายุ  นิลแสง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายวิชัยยุทธ  บุตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กชายวิษณุ  ชนนิยม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายวิษณู  ชนนิยม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงวิสสุตา  โนโชติ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายวีราทร  โคตรอาษา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กชายเวทิศ  พิมพ์สะกะ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายศตคุณ  เรืองบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงศรัณย์พร  บุญจอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายศรัณย์ภัทร  บุตรอำคา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงศลิตา  บุญภา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงศศิ  หล่าบรรเทา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงศศิกานดา  สุนทะมาลา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงศศินา  ศรีทะวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงศศิประภา  ละติเดช โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงศิรภัสสรณ์  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงศิริญญ์รดา  สุขอยู่ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงศิริรัตน์  สารธิมา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงศิริวิพาโชค  พิกุลศรี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงศิริสิริ  วรวงค์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กชายศิวกร  บรรเทา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายศิวาวุธ  กล้าทุกวัน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงศุจีภรณ์  คืนดี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายศุภกฤต  ปรุโปร่ง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงศุภนุช  แย้มสรวล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงศุภิสรา  จันทร์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีมาชัย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายศุุภวัฒน์  ประกอบศรี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงสมัชญา  เถาว์โท โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงสรัณรัตน์  สุตาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงสรัสวดี  นครรัมย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กชายสวัสดิ์วงศ์  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายสันติชัย  จันทบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงสาลิศา  หินผา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายสิงหา  มุมทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงสิริกัลยา  สุตาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงสิริณัฏฐ์ภัทค์  บุญทำนุก โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงสิริรัฐ  ศิริชมภู โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงสุจรรย์จิรา  ถามะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  สุขสำราญ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงสุณิสา  จุมพล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงสุณิสา  อำลุงพล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงสุธิณี  จำปาทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงสุธิดา  เหมือนเหลา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงสุธีกานต์  เบ้าเงิน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายสุประวีณ์  ช้อนทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายสุภเวช  หนันอ้าย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงสุภัทรา  สีงาม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงสุภัสสรา  กีรตินันท์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงสุภาดา  ลุนระวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงสุมินทร์ตรา  กาตีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงสุรัตนาวดี  สารีพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงโสมศิริ  ศรีรินทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงโสรญา  รูปดีเหมาะ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงอธิฏญา  วามะลุน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงอนินทิตา  สุลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงอภิชญา  สมปอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงอภิญญา  วงกลม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงอมรรัตน์  โมริพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงอรจิรา  อินธิแสง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงอรปภา  เดชะเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กชายอรรถพร  นามสร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงอรัชพร  พุ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงอรัชพร  สารรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงอเล็กซานดรา  แน็ททรีส โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงอัญมณี  ภิญโญดุลยเจต โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงอัยวรินทร์  ภูคำวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กชายอำนาจ  ชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงอิฐภิญญา  มุทาพร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายอิทธิณัฐ  สารธิมา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายอิสระพงษ์  เสนสม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงอิสรา  กีรตินันท์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  วันเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงะนัชพร  อันไขหน้า โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายกลวัชร  สุวะรักษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
495 เด็กชายกุลชวาล  พละศูนย์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงจิระชาตา  เกษปัญญา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
497 เด็กชายเจตนิรันดร์  เกษกุล โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
498 เด็กหญิงเจริญรัตน์  ระดาพงษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงฉัตรปวีณ์  พรมวงค์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
500 เด็กชายฉัตรมงคล  ไชยต้นเทือก โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
501 เด็กหญิงญาณิศา  ไชยะโอชะ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
502 เด็กหญิงญารินดา  ภูริชปภพ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
503 เด็กหญิงฐณัชญ์พร  จำปาเนตร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
504 เด็กชายณฐนนท์  ตระการกสิกิจ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
505 เด็กหญิงณัชชภัชร  บัวทอง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
506 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ใจกระจ่าง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
507 เด็กชายณัฏฐ์  วันดี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
508 เด็กหญิงณัฐพร  มารักษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
509 เด็กชายณัฐรัช  ภูพวก โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
510 เด็กชายดิชฐพณศ์  นันณ์ตะวรรณ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
511 เด็กชายทักษ์  นวลอินทร์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
512 เด็กชายธนพิพัฒน์  สุขบัติ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
513 เด็กชายธนาธิป  สวัสแวงดวง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
514 เด็กหญิงธัญญามาศ  พิมพ์ตรา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
515 เด็กหญิงธันยกานต์  รัตนมณีรัศมี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
516 เด็กหญิงนภัสวรรณ์  พันธุ์เลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
517 เด็กหญิงนฤกมล  วุฒิพรหม โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
518 เด็กชายนวพล  นนท์พละ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
519 เด็กหญิงนันทภัค  ทองพรม โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
520 เด็กหญิงน้ำฟ้า  ธานี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
521 เด็กหญิงนิศาชล  ชาววัง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
522 เด็กหญิงปกิตตา  อุทธา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
523 เด็กหญิงประพิณพร  เมืองพิล โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
524 เด็กชายปัญญา  ไชยสุระ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
525 เด็กหญิงพาขวัญ  บุตสีนนท์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
526 เด็กชายพีระภาส  วงษ์พินิจ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
527 เด็กหญิงภัทรวดี  พทาเพชร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
528 เด็กชายภานุวัฒน์  โคตรติ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
529 เด็กชายภูมิพิพัฒน์  ดอกบัว โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
530 เด็กหญิงรุ่งนฐา  ตรีภพ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
531 เด็กหญิงวรัชต์ริน  นิ้วทอง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
532 เด็กชายวริศ  ป้องกัน โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
533 เด็กหญิงวริศรา  อัฒจักร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
534 เด็กหญิงศตพร  ขันธเกษ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
535 เด็กชายสิปปภาส  ธนชัยทิมากร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
536 เด็กหญิงสุพิชชา  แววบุตร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
537 เด็กหญิงอรกัญญา  กันไชยชาติ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
538 เด็กหญิงอรจิรา  โป๊แซ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
539 เด็กชายเอื้ออังกูร  ศรเพชร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
540 เด็กหญิงกนกพิชณ์  จารุจิตร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายกรรณวิษณ์  จำนงค์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายกฤตภาส  ฝ่ายบุตร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายกฤตภาส  เวชกรณ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กชายกฤตยพร  สุริพล โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงกวินปราณ  ทองเพ็ญ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงกัญจนพร  วงศ์กระจ่าง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุดวิเศษ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงกันร์นิภา  เสนาะพิน โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กชายกิตติวัฒน์  ขจัดมลทิน โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายกิตติศักดิ์  สายงาม โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงกุลธรา  เทพสุวรรณ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงกุลธิดา  บุญหนา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงเกศราภรณ์  ดาบเพ็ชรธิกรณ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กชายขจรศักร์  กีกอง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงขวัญจิรา  โอบโคกสูง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงขวัญชนก  พาหา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงเขมจิรา  ทองแสง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กชายคณพศ  คณาดี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กชายจักรพันธ์  จันทะโคตร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงจันทร์วรา  เศรษฐวงศ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงจิตต์พิชชา  ศรัณย์ธรรมกุล โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงจิตรวรรณ  ไสลวงษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายจิรพงศ์  พัฒนราช โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญเรือง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วเกิด โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงจิรัชยา  กำหอม โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายจิรัฏฐ์  เตาเงิน โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญมาวัด โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มีปากดี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กชายเจษฎา  โคตรอาษา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงชญาดา  พวงพันธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงชนัญธิดา  โกมล โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กชายชยพล  ลัทธชัยดิลก โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กชายชลธาร  ชิดดี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงช่อทิพย์  จันทบาล โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายชัยยารัฐ  สีหาพงษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กชายไชยยนต์  ขันติจิตร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงญาณภัทร  จงเจริญ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงญาณิชดาภา  สุรารักษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงญาณิศา  สิงห์ชาติ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กชายฐิติ  จันทร์แดง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงฐิติพร  บุตตะ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายฑฤษดฤณ  เพชรโปรี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงณพัชญา  พิมพะเลีย โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เกษียร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงณัฐกมล  สิงหาวงค์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กชายณัฐดนัย  สุวรรณศรี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุตรมาศ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กชายณัฐพัฒน์  ศักขินาดี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายณัฐภูมินทร์  คำกุณา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงณัฐยา  พวงสำลี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายณัฐสิทธ์  อุตสาหพันธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงดลพร  คุณมาศ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงดลพร  ปัญญามาตร์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายเดชปภัช  เดชเสน โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายต่อตระกูล  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายถิรวุฒิ  ไชยแสง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายธนัตถ์สิษฐ์  เรือกิจ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กชายธนากร  มิลยะมาตย์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงธมลวรรณ  ปุระมาปัด โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงธัญชนก  ปราณี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงธัญชนก  หลวงแก้ว โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  โพธารินทร์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุตะภักดิ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงธารารัตน์  มุลานนท์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงธีรนาฏ  แสนเริง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กชายนราวิชญ์  พึ่งพบ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงนวพร  โชครังสฤษฎ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายนัธทวัฒน์  บุตตะ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงนันท์นภัส  ขันธเกษ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายนันทพัทธ์  บุตตะ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กชายนันทยศ  ลาผ่าน โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงนาราภัทรณ์  รัตนมณีรัศมี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กชายนิติวัฒน์  นามกุล โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงนิลาวัลย์  ตรีพิทักษ์วงศ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงนิศารัตน์  ศรีสุข โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงบัณฑิตา  ภิญโญ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงบัณฑิตา  รำไพ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายบุญยกร  ทัศบุตร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงบุณยวีย์  ขีระมาตย์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงประภาสิริ  สายเย็น โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงปริมพิชญา  จตุรัส โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงปวริศา  จันทน์สุคนธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงปัญญวีฬ์  สาระไทย โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงปาลีรัตน์  ปรือทอง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กชายปิติภัทร  ลาลุน โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงปิยภัทร  เจริญจิตร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงเปรมสุดา  พยัคฆทา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กชายพงศพัศ  เชื้อสิงห์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กชายพงษ์เพชร  อุดมสันต์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงพรชนก  หมิ่งทอง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงพรรณปพร  จักษุพันธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงพลอยภัทรา  ทองสอาด โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงพัชรากาญณ์  ศรีสุพรรณ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  มีแสง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กชายพันณรงค์  ณรงค์พันธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เกษร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  มฎารักษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มฎารักษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  พลพันธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทิพระษาหาร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงพีรยา  ไชยกุล โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กชายเพชรพุทธ  โคลนพันธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กชายภธน  ศรีประสงค์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงภัณฑิรา  สุวะโสภา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายภัทรวิทย์  รักจันทร์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กชายภูธช  กิมยงค์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงภูพิงค์  วงศ์อนันท์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงภูมรินทร์  เป็นบุญ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กชายมินทร์ธาดา  สาสะเดาะห์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ดอกบัว โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กชายเมธาสิทธิ์  เรืองสา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กชายรณกร  ปัญญาดิษฐ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กชายราชันย์  คำเวบุญ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงวรพิชชา  เจริญวัย โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กชายวรภพ  ยอดสวย โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงวรัทญา  ขวัญทอง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายวัชรพงศ์  เกษียร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงวิชญาพร  นงรักษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงวิชญาพร  บัวภาเรือง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงวิมลรัตน์  รุ่งพิรุณ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงวิลาวัลย์  โคสูงเนิน โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงวีรด์ทิตา  ศิริพงษ์อาภรณ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงศศิธร  สุลักษณ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงศศิภา  ศรีประเสริฐกุล โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กชายศิวกร  ทองรัง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กชายศุกลณัฎฐ์  ถาวรฟัง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กชายศุภกฦต  ผิวทอง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายศุรศศิศธร  สอดส่อง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายสถิตคุณ  ป้องเพชร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กชายสิรวิชญ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงสุธาสินี  ไชยดี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงสุริตา  ขามช่วง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงหทัยชนก  โกมลศรี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงหยาดฟ้า  อิงบารมี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงอติภา  สุวะสาร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กชายอธิภัทร  ผุดผ่อง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กชายอนุวัต  คณาสาร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงอภิชญา  ยศบุญ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงอิสรียา  ทองปาน โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงไอรินทร์  คงสุนทรสินธุ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กชายกษิดิศ  มณีไพศาล โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
683 เด็กชายชนะพล  ไชยคำ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
684 เด็กชายณัฏฐพล  ภูชะตัง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
685 เด็กหญิงวริศรา  สารทอง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
686 เด็กชายศิวัช  นรศรี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
687 เด็กชายศุภสิทธุ์  ชนแดง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
688 เด็กหญิงสุชาดา  สาวะการ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
689 เด็กชายสุเมธ  บุญยืน โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
690 เด็กหญิงกนกพร  มั่นคง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายกนกพล  เคนมี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงกนกวรรณ  แน่นชารี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงกมลชนก  ตนสุขขา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงกฤชนก  คำนนท์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงกัญชพร  จงใจงาม โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสงทอง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงกาญจนา  สายคำวงศ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงแคทเธอรีน  โมธิเมอร์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีแย้ม โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กชายจิตติพัฒน์  การกล้า โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กชายจิรภัทร  บุตรมาศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงจิรภา  บุคะธรรม โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงเจนอักษร  สุขไชย โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงชญานุตม์  ทองศรี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงชยุดา  แก้วกอง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงชลิตา  ชุมสุวรรณ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงชาลิสา  ธุระบุญ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กชายชิติพัทธ์  บุญธรรมมา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงณพิชชาญ์  ทองมหา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายณัฎฐากร  ธิมาไชย โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงณัฏฐ์  แก้วสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทาตะชัย โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงณัฐิดา  โสดา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กชายทนุธรรม  ไสยรส โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายธนพล  วันดอนแดง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายธันวา  สิงหาวงศ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงนรีกานต์  จันทร์อ่อน โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงบุณยาพร  ปัญญาพันธ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงบุษรา  ตั้งตระกูล โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงปภาวรินทร์  กมลรัตน์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงปวิชญาดา  บุญคำ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงปวีณอร  ศีลพันธ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงปัทมา  อ่วมรัมย์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงปิยะภรณ์  สายวรณ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงปุณณดา  สุนทอง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงพัชรา  ไม่เสียสัตย์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงไพรินทร์  กันยะสินธุ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงภัทรธิดา  พยาธรรม โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงภิญญดา  นางาม โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงมนัสตนันท์  มูลจันดา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงรัตติมา  บุญจันทร์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กชายวชิรวิทย์  บุตตะโคตร โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงวราพร  บัวชุม โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงวรารักษ์  บุตรบุญ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงวิยะดา  บุญเรือง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงศุภิสรา  มีชัย โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงศุภิสรา  ศิริอำนาจ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายสิขเรศ  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงสุทธิดา  เทียนมล โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงสุธาสินี  หนองเป็ด โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงสุปรียา  สมุทรเวช โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โพธิ์งาม โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงเหมันตวดี  โยคณิตย์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายอครพล  จันดี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงอนุสรา  ลัทธิรส โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงอัญชลี  สายแวว โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงอัญญานุช  ธรรมโรจน์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กชายกฤติธัส  อุปริวงศ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
749 เด็กชายกษิดิศ  วิริยพงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
750 เด็กหญิงกัญญ์รพี  อินขาว โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
751 เด็กชายกิตติภพ  ทิพวงค์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
752 เด็กหญิงกิตติมา  บุญฟุ้ง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
753 เด็กชายกิตติศักดิ์  วรรณพัฒน์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
754 เด็กหญิงคิดงาม  ชุนศิริวัฒน์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
755 เด็กชายจักรพงษ์  พิมพ์จักเแสน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
756 เด็กชายจารุกิตติ์  บุญแนบ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
757 เด็กหญิงจิรภิชญา  กัลยกฤต โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
758 เด็กหญิงจิราภัทร  ไชยสัจ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
759 เด็กหญิงชนกพร  ไวสูงเนิน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
760 เด็กหญิงชยาภรณ์  แสนคำ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
761 เด็กชายชยุต  พลายโถ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
762 เด็กชายชวกร  บุญเติม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
763 เด็กชายชวิศาล  บุญเติม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
764 เด็กชายณฐพงศธร  ไชยมงคลดิษฐ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
765 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ตังวงศ์ประเสริฐ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
766 เด็กหญิงณัฐชยา  อุสาห์จันทราบูรณ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
767 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปัญญาดิษฐ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
768 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  สิงห์จันทร์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
769 เด็กหญิงณัฐิดา  สานนท์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
770 เด็กหญิงณิชากร  แจ่มใส โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
771 เด็กชายถกลเกียรติ  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
772 เด็กชายธนกร  เจริญวงค์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
773 เด็กชายธนกฤต  จันทะเพชร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
774 เด็กชายธนปกรณ์  ทองศรี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
775 เด็กหญิงธนภรณ์  เนตรวงค์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
776 เด็กชายธนวรรธน์  ขันคง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
777 เด็กชายธนวินท์  หมายสุข โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
778 เด็กชายธนัช  ธันญบูรณ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
779 เด็กหญิงธนัญญา  ถือโคตร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
780 เด็กชายธีรพงศ์  ศรีอุดร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
781 เด็กชายธีรภัทร์  พรมรักษ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
782 เด็กหญิงธีระดา  หอมอ่อน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
783 เด็กหญิงนคิรัตน์  แสงพระเวส โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
784 เด็กชายนนทนัตญ์  นพเก้า โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
785 เด็กชายนนทภัทร  นพเก้า โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
786 เด็กหญิงนพพัสสร  รุ่งเรือง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
787 เด็กหญิงน่านฟ้า  มีนา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
788 เด็กหญิงนาราภัทร  นพเก้า โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
789 เด็กหญิงปณิธิญา  ศิริบูรณ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
790 เด็กหญิงปรมาพร  ธนาคุณ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
791 เด็กชายปรเมศ  ธนูศรี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
792 เด็กชายปองภพ  ศิริพันธะ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
793 เด็กชายปัณณสิทธิ์  บุญมาวงศ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
794 เด็กหญิงปานกมล  วานิศวณะทอง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
795 เด็กหญิงปานตะวัน  ธาตุทอง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
796 เด็กหญิงปิยะรัตน์  ภูมิมะลา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
797 เด็กชายปุรเชษฐ์  แสนคุ้ม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
798 เด็กหญิงพรรณปพร  ก้อนคำ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
799 เด็กหญิงพรวิสา  วันดีวงษ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
800 เด็กหญิงพลอยชมพู  สุวะสาร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
801 เด็กหญิงพาขวัญ  สุจิวโรดม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
802 เด็กชายพิจักษณ์  จันจอม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
803 เด็กหญิงพิชญาภา  ทองเกตุ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
804 เด็กชายพิริยากร  วิกรัยพัฒน์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
805 เด็กหญิงพูนทรัพย์  เทวา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
806 เด็กชายภัทรบดี  ปัสสาทิพย์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
807 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
808 เด็กชายภานุวัฒน์  สุขมา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
809 เด็กชายภูริทัต  พิลาพันธ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
810 เด็กหญิงมณฑิตา  คงทน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
811 เด็กชายเมธาวิน  ทองน้อย โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
812 เด็กชายรชนนธ์  บุญทอง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
813 เด็กหญิงรวีนิภา  ธเนศสุขไพศาล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
814 เด็กหญิงระพีพรรณ  นารีโภชน์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
815 เด็กชายวรภพ  ไพจิตร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
816 เด็กหญิงวรัชยา  วังสการ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
817 เด็กหญิงวิภาวินี  สุระเกษ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
818 เด็กหญิงศรินธร  ทองโคตร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
819 เด็กชายศุภกร  สิงห์นาค โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
820 เด็กชายสิปปกร  นาสุอินทร์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
821 เด็กชายสิรดนัย  พลหาญ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
822 เด็กหญิงสุภารัตน์  แสงเพ็ชร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
823 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สกลไชย โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
824 เด็กหญิงโสพิชา  มาศิริ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
825 เด็กชายอธิป  บัวชุม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
826 เด็กหญิงอภิสร  จันทมูล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
827 เด็กหญิงเอมวิภาพรรณ  ลาหาญ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
828 เด็กหญิงเอมิกา  โมฬา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
829 เด็กหญิงกชพร  ไชโยดม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายกตัญญู  ผิวเงิน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงกนกพร  สันธิเสน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กชายกรวิชญ์  วรสาร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงกริชสุดา  ศาลาน้อย โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กชายกฤชนนท์  เสือดาว โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงกวินตรา  เทวา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กชายก้องภพ  จันทะศรี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กชายกัญจน์ติพัฒษ์  ไชยถาวร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสงสา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ชิงครุ่ย โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฤทธิตา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กชายกิตติธัช  ผาริบุตร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ผาริบุตร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ขันธุปัทม์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงขวัญจิรา  เกษมสุข โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงขวัญชนก  ระวะใจ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงขวัญหทัย  ศรีสุพรรณ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงแคทรียา  ธรรมมามนต์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงงามพิศ  วงศ์จันทร์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงจันทร์เจ้า  คิงจ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงจัสมิน  บ่อหน่าย โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงจารุพิชญา  กาเผือก โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงจิรภิญญา  อุทธา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงจิรภิญญา  เจริญขึ้น โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กชายจิรยุ  อัตไพบูลย์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กชายจิรวัฒน์  อัตไพบูลย์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กชายจิรสิทธิ์  เจริญบุญ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงจุฑามณี  วระโพธิ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีอุดร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงฉัตติยา  แรมฤทธิ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงชลธิชา  ทิพศร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กชายชัยวิชญ์  เห็มสุข โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กชายชินวริศร  โคตรอาษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กชายชินวุฒิ  เดชา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กชายชิษณุพงศ์  อาร์รวส โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงชุติสรา  บัวเขียว โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงญาณภา  วันดีวงษ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กชายฐปวรรฆ์  อิสรีย์กุลภัทร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กชายฐาปกร  พิมพะไชย โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงฐาปนี  รักถิ่น โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กชายณฐประภาส  สว่างเนตร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กชายณฐพัฒน์  เลิศพันธ์พิพัฒน์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กชายณพล  นิยมเดชา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงณภัชชานันท์  ชูลี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงณัชชนันท์  สุ่มมาตย์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กชายณัฐกิตติ์  คำหงษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงณัฐนันท์  วังสการ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงณัฐนิชา  โสดามาตร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กชายณัฐวัฒน์  ทองสง่า โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงติณณา  ไชยนา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กชายเตชิษฐ์  ภักดีทา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กชายทวีทรัพย์  วันเพ็ญ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กชายทัตธน  ศรีสะอาด โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กชายธนกฤต  ยุติรักษ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กชายธนกฤต  วรรณเสน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายธนโชติ  ติดสุข โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กชายธนพล  สงวนนาม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กชายธนพัฒน์  โสมอินทร์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กชายธนภัทร  แสงธิ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงธนัญชนก  ถือโคตร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงธนิดา  อนุกูล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กชายธฤต  ประการแก้ว โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ได้เลิศ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงธัญสุดา  ตาทอง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กชายธีรโชติ  ดอกบัว โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงธีรตา  บุญเจริญชัยยศ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กชายธีรัตม์  ธนเจริญสกุล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กชายนธกร  พิละมาตย์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กชายนนทพัทธ์  ธิบูรณ์บุญ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กชายนราธิป  สิงห์เชื้อ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กชายนราวิชญ์  ยิ่งยง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กชายนฤเทพ  ภูแม่น้ำ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงนันทรัตน์  จันทนัด โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงนันทวดี  เกษมสุข โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กชายนิติพล  วงค์จันทา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงนุชลัดดา  ถาวร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กชายบรรณวัชร  นารีโภชน์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงเบญญาภา  อรฃัย โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงเบญญาภา  โรจนบุญถึง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กชายปภาวิน  ทองหลอม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงปริตา  พรรณรัตน์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงปวริศา  กัลยาพันธ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงปวริศา  ระติเดช โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงปาณิสรา  บอนบุตร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กชายพงษ์พิทักษ์  ช้อนทอง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กชายพชร  มั่นใจ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กชายพชรพล  จึงจิรโรจน์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงพรรณพัชร  บุญค้ำจุน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงพรรณพิชชา  ทองโคตร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงพลอยกาญจน์  หมายทอง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงพัชรมัย  เงาดำ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงพัชรียา  วริพันธ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงพิชชานันท์  ชูลี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงพิชญ์ชิชา  ขันแก้วบุญทิพย์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงพิชญธิดา  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ประสารศรี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กชายพีรจักร  ทัศบุตร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงเพชรลดา  แสงโชติ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  วิเศษแก้ว โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงภรณ์ชนก  มารัตน์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กชายภัฏ  ไวยะเลิศ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายภัทรดนัย  ตาทอง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กชายภัทรพล  สีบุญนำ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงภัทราพร  ทานุมา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กชายภาคิณาวัฒน์  มารัตน์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กชายภาคิน  แสงเพชร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงภาราตรี  คุณวงค์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
937 เด็กชายภูริวัฒน์  วระสุข โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงมนัญชยา  ภูกองสังข์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กชายเมธาสิทธิ์  อั้งยุทธ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงรมิตา  เจษฎาพาณิชย์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กชายรัชตะ  สร้อยงาม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กชายวชิรญาณ์  ละม่อม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงวชิราวรรณ  ภาพันธ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
944 เด็กชายวรเมธ  สุขสาร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กชายวรเมธ  โสมรักษ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กชายวัชรพงษ์  แก้วจันทึก โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กชายวัชรพล  แก้วจันทึก โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กชายวัชรวาทย์  วิรักษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กชายวัชระ  ลุนจำพรรค โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงวานิสา  จันทสิทรางกูล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กชายวิทวัฒน์  วันทาพรม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
952 เด็กชายวิทวัส  อุปริวงศ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กชายวิมุติ  เสเมืองปัก โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงศดานันท์  ลืนภูเขียว โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
955 เด็กชายศตวรรษ  สีชาเชต โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กชายศรัญพงศ์  บุณยรัตพันธ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงศรัณญา  พิชัยกุล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงศรัณต์รัชน์  เลิศพันธ์พิพัฒน์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
959 เด็กชายศรัณย์พงษ์  ไชยเสริฐ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงศศิภา  ภูหมั่นเพียร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงศิรประภา  ทุมชาติ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงศิริวารีย์  พลบุรี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงศิริโสภา  กระจ่างใจ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กชายศุภกฤต  สุภาพรม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงโศภิตา  โสมอินทร์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงสมิตานันท์  วรรณพัฒน์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กชายสหัสวัต  สีพิมพ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กชายสัณหณัฐ  สกลไชย โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงสาวิตรี  พลหงษ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กชายสิทธิพล  มุ่งหมาย โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กชายสิริเทียนชัย  บุญธิมา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงสุชานาถ  คำสนอง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงสุธาวี  เงินเรียน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงสุพรรษา  ภูมีศรี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
975 เด็กชายสุพิชณันฑ์  สิงห์จันทร์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงหทัยพร  ทองพุ่ม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงองค์อินทร์  ดวงใจ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงอนัญญา  คูณมา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงอลิส  เจอร์แรมส์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงอังสนา  ชัยวิวัฒน์ตระกูล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กชายอิทธิชัย  สินอ้วน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กชายอิทธิพล  บุญเลิศ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงไอยาริญ  จันทวารา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงกรกัญญา  หิรัญวรณ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
985 เด็กชายกฤตกร  โพธิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
986 เด็กชายก่อกุศล  บุตรวัง โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
987 เด็กหญิงกานต์ชนา  ภักดียุทธ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
988 เด็กหญิงกิตติวรา  วามะลุน โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
989 เด็กหญิงขนิษฐา  แสงกล้า โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
990 เด็กหญิงขวัญข้าว  โลจรัส โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 คณิตประถม
991 เด็กหญิงคุณาพร  กากแก้ว โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
992 เด็กหญิงจอมขวัญ  วิริยะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
993 เด็กหญิงจันทกานต์  ศรีภิลา โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
994 เด็กชายจิระเมธ  สมณา โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 คณิตประถม
995 เด็กหญิงจุไรพร  แก้วเลื่อน โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
996 เด็กชายฉัตรพิศุทธิ์  พิลาวุฒิ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 คณิตประถม
997 เด็กหญิงชญานิน  พรมนาค โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 คณิตประถม
998 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกษงาม โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 คณิตประถม
999 เด็กหญิงณัฐณิชา  มณีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 คณิตประถม
1000 เด็กชายณัฐดนย์  โอสถ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 คณิตประถม
1001 เด็กชายณัฐพงศ์  เถาว์โท โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 คณิตประถม
1002 เด็กหญิงณีรนุช  แก้วเลื่อน โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
1003 เด็กชายดิชญนันท์  ภาคสุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 คณิตประถม
1004 เด็กชายเตชินท์  ลายทอง โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 คณิตประถม
1005 เด็กชายทีฆทัศน์  ทิศาเวช โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
1006 เด็กหญิงธดาพร  สุวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
1007 เด็กชายธนกฤต  ศรีสุระ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 คณิตประถม
1008 เด็กชายธนรัตน์  มีบุญ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 คณิตประถม
1009 เด็กชายธนวัฒน์  ดิษธรรม โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 คณิตประถม
1010 เด็กชายธีรยุทธ  สุวิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 คณิตประถม
1011 เด็กหญิงนุชจรีย์  ตุละวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
1012 เด็กหญิงบุณยานุช  วงษา โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงบุณยาพร  โลจรัส โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
1014 เด็กหญิงปัณณ์ภัคนัย  ศรีลาชัย โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
1015 เด็กชายปิยวัฒน์  ศรีโท โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 คณิตประถม
1016 เด็กชายพงษภัทร  สวัสดิ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 คณิตประถม
1017 เด็กหญิงพรนัชชา  สุขี โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
1018 เด็กชายพัชรพล  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 คณิตประถม
1019 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  การะสุข โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
1020 เด็กหญิงพิชชาพร  ชั่งจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 คณิตประถม
1021 เด็กหญิงพิชานันท์  ยอดมงคล โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
1022 เด็กชายพีรภัทร  ทองโพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
1023 เด็กชายพุฒิพงศ์ธร  เวียงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 คณิตประถม
1024 เด็กชายภควัต  จันทะโพรี โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
1025 เด็กหญิงภัทราภรณ์  สุวิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
1026 เด็กหญิงมนัญชยา  พุทธรักษา โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
1027 เด็กหญิงยุพารัตน์  สาริพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
1028 เด็กชายวชิรวิทย์  สมณา โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 คณิตประถม
1029 เด็กชายวรเสกข์  ทองโพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 คณิตประถม
1030 เด็กชายวัชฌิรายุทธ  สิงห์ป้อง โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 คณิตประถม
1031 เด็กหญิงวัชวินญาภรณ์  สิงห์ป้อง โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
1032 เด็กชายวีรพงษ์  มีหิริ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
1033 เด็กหญิงศศิตานันท์  กิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 คณิตประถม
1034 เด็กชายสรรักษ์  เขาแก้ว โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
1035 เด็กชายสัณฐิติ  บุตรวัง โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 คณิตประถม
1036 เด็กชายสิทธิชัย  โสภาพรม โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 คณิตประถม
1037 เด็กหญิงสุชาณัณท์  ธนูชัย โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
1038 เด็กหญิงสุธิมา  คำศรี โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 คณิตประถม
1039 เด็กหญิงสุภารัตน์  สายธนู โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 คณิตประถม
1040 เด็กชายอนุชิต  ดวงสินธ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
1041 เด็กหญิงอิศริยา  สานัน โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 คณิตประถม
1042 เด็กหญิงกมลพร  ธนูชัย โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงกฤตยาณี  วงศ์สุข โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายกิติพันธ์  จันทป โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงขวัญข้าว  เมืองโคตร โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายจักรธร  กุลแก้ว โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงจันทกานต์  แดนรับรัมย์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงจารุพิชญา  สมควร โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายจิตติพัฒน์  แซ่จาง โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงจิระภิญญา  สุขใจ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายใจดี  เลิศพุฒิสรรค์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงชลกานต์  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายชัญญา  เสียงเย็น โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงณัฐวรรณ  แย้มโอษฐ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายดิสพัฒน์  ศิริวรรณ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายธนาคาร  ชาววัง โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงธัญญารัตน์  มั่นขัน โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงธัญวรัตน์  มูลมณี โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงธินัดดา  มีแสง โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายธีระพัฒน์  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงนฤมล  สว่างวัน โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงนัทธมน  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงนิศารัตน์  แก้วกอ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายเนติภูมิ  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายบรมวุฒิ  สุขชาวนา โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงบุยยาภา  สมานพงษ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงปภาวรินท์  ใคร่ควร โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงปริยากร  บุญแก้ว โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงปัณณธร  ทองโพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายพรรษกร  รากทอง โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายพิชญะ  เชิญนิยม โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงพิชญา  เพ็งพา โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงพิมพ์พกานต์  สุจริต โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงพิมลพรรณ  ภาโท โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายพีรวิชญ์  กิตติชัยสุภาพ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายภพรัก  ศรีหวาด โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายภรันยู  สายใยรักษ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงภารดี  แฝงเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงภูธิญา  ระติเดช โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงรุ่งนภา  วามะลุน โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายวงศธร  สุประเทา โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงวิชญาดา  อัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายวุฒิชัย  ภู่ก๋ง โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายศรันยพงศ์  เมฆขุนทด โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงศศิวิมล  สีดาสมา โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายศุภกิจ  บุตรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายศุภโชค  เกษรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงศุภรดา  วงษ์ชัย โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีทองเทศ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายศุภวิชญ์  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงศุภัชญา  วิวัฒน์โรจน์กุล โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายสมเจตน์  วงษ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงสุชวดี  คณาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายอดิสร  ศิริเทศ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงอภิญยา  ช่วยสุข โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายอัยการ  สายสุด โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายอิทธยา  มะลิหอม โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงเอม์ปภัส  ชารีสิทธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายณัฐกรณ์  อระวงศ์ โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
1100 เด็กหญิงทิพย์ประภา  สรวงศ์ โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
1101 เด็กชาย๊ธีระพงษ์  วงศ์สาแก้ว โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
1102 เด็กหญิงนภัสสร  วุฒิชัย โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
1103 เด็กชายปวีณ  อินทะโคตร โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
1104 เด็กชายภูชนะ  วรวงศ์ โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
1105 เด็กหญิงรจนา  มาลารัตน์ โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
1106 เด็กหญิงวรัญญา  จันทร์ดาชัย โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
1107 เด็กหญิงอรนริน  เอี่ยมชม โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ ป.6 คณิตประถม