รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกมลชนก  ขวัญเมือง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤษฏิ้พิชญุตน์  เพ็ชรสันทัต โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกัณธลิกา  พานกุหลาบ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกันต์กวี  ไปเจอะ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายกันติพจน์  ขำดี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกีรติ  สุนิรันดร์กาล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกุลณสร  กันอุปัทว์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงขวัญข้าว  พูลพัฒนา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงเขมจิรา  ภาคสุทธิผล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงจริญญา  มณีนิล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงจิตตานันท์  จันทร์อาภาส โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงจิราพร  ยิ้มสอาด โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ผดุงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชัญญาดา  เอกเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงชุตินันท์  มีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงณกัญญา  ภู่พงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายณธนัทฐ์  อรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณพิชญา  สะใบพร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงณัชชา  ธนัทไกรกุล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายณัชพล  สุวรรณมาลา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงณัฐชา  ค้ำชูชัยแสง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณัฐณิชา  นิ้วน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณัฐณิชา  ผลเกตุ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายณัฐพล  ฤทธิ์กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายณัฐพัชร์  ฤทธิ์กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายณัฐพัฒน์  ยาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายถิรภัทร  สำเนียง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงทักษอร  แป้นพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายทัตเทพ  ชัยโชติ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายธนโชติ  ยิ่งยงสมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายธนธัส  สำเนียง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายธนภัทร  เหมือนนรุธ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายธนวินท์  ลำมะเวช โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงธัญญรัตน์  พลายจั่น โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงธันย์ฐิตตา  กิตติอุดมธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายธีรธร  สิทธิสันต์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายนนทพัทธ์  ไวยมะยุรา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายนพกร  สุขทั้งโลก โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายนภดล  ศรีวัฒนาธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงนรีกานต์  ศรีทองสุข โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายนาวิน  ศรีคชไกร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายนิชคุณ  บุษบา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงนิชธิดา  โกฎแสง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงนิติญา  ใจหาญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายนิพิฐพล  เอื้องเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงเบญญาพร  ทรัพย์ที่พึ่ง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  รักซ้อน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายปณัยกร  ขำอิ่ม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงปรียาลักษณ์  จิตรภัทร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงปัญชุพร  สุราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายปัณณวิชญ์  โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายปานปรีย์  กวยาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายปิติภัทร  ไชยโชค โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงปิยธิดา  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงปุญณิสา  สุโกสี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายปุณณพัฒน์  ยืนต้น โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายปุณณวรรธน์  จันทร์ทองอยู่ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงปุณยณัชฐ์  อยู่เกษ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงปุณยนุช  เทียนสังขมนตรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงพรปวีญ์  เรือศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายพรรษกร  จำเรียงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายพระนาย  จิญกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงพริมพิชญา  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายพลวรรธน์  ฉัตรชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงพัฒนสรณ์  คงปรีชา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายพัทรดนย์  ล้วนทับทิม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายพันธกานต์  ทรัพย์สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงพิชชาอร  อารีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงพิชญธิดา  เฉลยกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงพิชญา  จำเนียรศรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงพิชฎา  จ่างเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงพิชามญช์  ยิ้มไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงพิมพ์นารา  กล่อมปัญญา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายพีรวิชญ์  ไตรยวงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อิ่มเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงแพรวพรรณ  วิธิสินธ์ู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงภัคธีมา  ฟองเพชร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายภัทราวุธ  กุณฑลทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายภูริณัฐ  อ่วมทร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายภูรี  แม้นทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายยศวีร์  สุทธิโรจน์วรทัต โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายรังสรรค์  เพ็ชรพยัพ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายรัชชานนท์  บู่ชั่ง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงลฎาภา  เพ็ชรวิจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงวรรวิษา  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงวรัญญา  หรุ่นโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงวรินทร  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงวริศรา  พูลประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายวศิน  สุขสันต์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงวิภวานี  แสนหาญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงวิรัลณัฐ  พลอยกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายวีรพล  ผดุงกมล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายวีรศรุต  คุ้มลาภ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงศตพร  ช้างสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงศรัณย์พร  อิ่มใจ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงศริตา  เจริญพร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายศิรชัช  ปิลกศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายศิรณัฏฐ  พึ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายศิวกรณ์  รอดฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายศุภณัฐ  บุญสาทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายสรวิชญ์  ไวยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายสรัล  เลิศเจริญศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงสรัลพร  รัตนอมรชัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงสรัลรัตน์  จึงธนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงสาธิมา  กาลคลอด โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายสิรวิชญ์  ขำดี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายสิรวิชญ์  สีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายสิรวิชญ์  หมดมลทิน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงสุพิชฌาดา  โพธิ์ภูมี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงสุพิชญา  พึ่งทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงสุภาวิดา  กองโคตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายสุวรรณภูมิ  มูลอนันต์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงหทัยชนก  เขียวสวาส โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงอณัชญา  เนียมประเสริิฐ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงอภิญญา  อริยพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงอมรรัตน์  คำคง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายอรรถเนติกร  ดอนสว่าง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงอริสราพร  สอนแจ้ง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงอริสา  ภัทรสิริโชติกุล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงกรกฎ  แจ่มทับทิม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงกรวี  โพธิ์ยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายกฤษธร  คล้ายมาลี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงกวินธิดา  นิยมการ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงกันต์ชิสา  วิเศษพานิช โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายกันตพล  นิลประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายกัลยกร  ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงกัลยากร  จำนงค์หมู่ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายกิตติ์กวิน  ตั้งเกียรติตระกูล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงเขมวิรัณยา  นายกชน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายจักรพงศ์  พงศ์อรุโณทัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายจารุพรรนธ์  ปีตินทรางกูร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงจารุพิชญา  คำปันโน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายจารุวิทย์  เสถียรกิจการชัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงจิดาภา  หวังสะและฮ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงจินดามณี  ปรีเปรม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงจิรกานต์  ไชยพันนา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายจิรภัทร  จันทนา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายจิรภัทร  พงพุฒ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายจิรายุ  คนกลาง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงชญานี  พานคำ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายชณกฤต  งามรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงชนากานต์  เกษไชยศรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายชมเพชร  จำนงค์ไว โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายชาลี  อานแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายชิษณุพงศ์  จันทร์พลงาม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายญาณศรณ์  ท่าทราย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายฐปนรรฆ์  สุขสุเมฆ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายณชนน  สุรวัตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณภัชชานันท์  คงประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กชายณภัทร  ผลโภชน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงณรัญญา  หมอนวด โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายณัฏฐพร  โตอุรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายณัฐกิตติ์  ไพบูลย์ธนายุ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงณัฐธิดา  ดวงเนตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงณัฐภัสสร  อนุปัญญาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงณิชกมล  เฉลาภักตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายทิณปกร  ดวงขจี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กชายธนภัทร  มีศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กชายธนภัทร  วงษ์พานิชย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายธนวัฒน์  พัฒนะ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายธนัญชัย  ศิริสุโขดม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายธนาธิป  เกตบุญเนตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงธัญญรัตน์  โกมลบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  จันทร์ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทรัพย์นิมิตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงธันย์ธมนต์  อวนกลิ่น โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายธีธัช  รักเสรีไทย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงธีมาพร  โพรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กชายธีรศานต์  สุวรรณนิล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงนนนรี  ถ้วนถวิล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายนภทีป์  พึ่งจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายนภัทร  ขันทะสา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงนภัสกร  ยอดระยับ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงนภาพร  พึ่งทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงนริศรา  จำนงค์วุฒิ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงนลินนิภา  วงษ์สด โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงนันทนา  จิตร์ไทย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายนันทวัฒน์  ศิวอักษร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายนิธิศ  รัตนถาวร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงบุณยาพร  ศรีสุบรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงปพิชญานันท์  ศักดิ์สิทธิดา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายปรเมศวร์  เอมสมบุญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายปราชญา  คัชชิมา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายปวเรศ  คามีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายปวินทกานต์  เหล่าศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงปวีณา  ฤทธิยา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงปาฏลี  พื้นผา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงพชรพร  นวลละออง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงพชรวรรณ  ชูจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงพนัชกร  รุ่งเลิศสกุล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงพรนภัส  งามรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงพรปวีณ์  อินทมาน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงพัชรดา  ขลังธรรมเนียม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงพัชรพร  รื่นสิน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงพัชริญา  สนสำราญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงพัฒวลัย  แตงดี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายพัสกร  เอี่ยมแสง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายพิจัยณรงค์  วณิชกุลธวัช โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายพิชญุตม์  อนุมาตย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายพิเชษฐ  จำเนียรศรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงพุฒแก้ว  ลาภอุดม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายภควัฒน์  มีศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายภัควัฒน์  โนนน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงภัทรนันท์  เพ็ชรคงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงภัทรศยา  จำนงค์บุตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายภาคิน  สำราญจิต โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงภาณี  มีคล้ำ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงมินตรา  นูเนตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงยรินทร์ภัทร์  รอดประยูร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงรวีวรรณ  ศรีเมฆ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงรสสุคนธ์  ขำอภัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กชายรัชชานนท์  จงปัตนา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงลักษิกา  ผลหมู่ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงวงศ์ชนก  ชูเชิด โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงวชิรญา  ศัพทเสวี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงวณากมล  หอมอุดม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายวรชิน  ศุขธณี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงวรัทยา  จันทร์ไพจิตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงวราภรณ์  ลือนิคม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงวลัยพร  อ่ำวิถี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายวัชรวิทย์  จุลกสิกร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงวิชญาดา  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงวิชญาพร  เลิศถิรานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงวิลาวัณย์  สุนทรสุข โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงวิลาสินี  สุนทรสุข โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงศรัณย์พร  อยู่สุข โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายศักดิ์นฤน  สุขโต โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายศักย์ศิรา  คงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงศิริขวัญ  มณีเนตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายศิวกร  บุตรคำลือ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายศุภณัฐ  มะกล่ำแดง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงศุภัชญา  ทองน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายสรวิศ  สันโต โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายสวิตต์  เลิศเจริญศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายสิรวิชญ์  ชนะอุตสาหะ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงสิริกร  สุวรรณชนะ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงสิริวรรณ  พวงมณี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายสุกฤษฎิ์  กาเวระ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายสุดที่รัก  สิทธิพงษ์พานิช โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงสุทธิชา  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงสุประวีณ์  ตั้งเกียรติตระกูล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายสุรัชภณ  พรมยม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายอดิศักดิ์  โพธิ์เย็น โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงอภิชญา  สิริช่วยชูชัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงอภิชญา  เพียรการ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายอภิวิชญ์  แสงวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงอรรถยา  อาวรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงอริสรา  สุริฉาย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายอรุษ  เพ็งสาธร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงอัจจิมา  จำนงค์ไว โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงอาธัชยา  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงกนิตา  สุกแสง โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายณฐพล  ทับทิมบัว โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายธนโชติ  รักชาติไทย โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายนนทกร  ทองใบ โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงนลินญา  มาว่อง โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงนิพาดา  บัวทอง โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงนิภาพร  สุภาวิมล โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงมิกะ  ใหม่เจริญ โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายรัชชานันท์  ฉ่ำกริ่ง โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงศศิวิภาภรณ์  กลิ่นชาติ โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กชายสิทธิโชค  ภู่ประสงค์ โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายอดิเทพ  มากระดี โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายดังตฤณ  ศรีเงิน โรงเรียนวัดไชโย ป.6 คณิตประถม
268 เด็กชายนันทพงศ์  บุญเพ็ง โรงเรียนวัดไชโย ป.6 คณิตประถม
269 เด็กชายวรพล  สว่างประทีป โรงเรียนวัดไชโย ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงวีระตา  นิลอิ่ม โรงเรียนวัดไชโย ป.6 คณิตประถม
271 เด็กชายกิตติศักดิ์  ยอดมี โรงเรียนวัดไชโย ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายณัฐปคัลภ์  บาลลา โรงเรียนวัดไชโย ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายวัชรพล  คำเปลี่ยนวงษ์ โรงเรียนวัดไชโย ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายกานต์ธีรา  ครุวิทย์ โรงเรียนวัดนางเล่ว ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายพงศธร  พลนา โรงเรียนวัดนางเล่ว ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายภาคิน  เข็มรัตน์ โรงเรียนวัดนางเล่ว ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงศศิลดา  เทพวงศ์ โรงเรียนวัดนางเล่ว ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายอติกันต์  ชาติจันทึก โรงเรียนวัดนางเล่ว ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงรัตติกาล  ทิตถาพันธ์ โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงอัญชรี  เชื้อจีน โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงเฉิดฉาย  สงหลำ โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงปาริชาติ  ธรรมชาติ โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงเพชรรัตน์  ดำริห์รัมย์ โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายอัฐกรณ์  วงษ์ชัยยะ โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายภูวนัตถ์  เพ็ชร์คุ้ม โรงเรียนวัดถนน ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายณัฐชากรณ์  อร่ามศรี โรงเรียนวัดถนน ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายธนธร  วิหกน้อย โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายนนธวัฒน์  แก้วเง้า โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายรุจธร  สุขเติม โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายนวพล  จันทโชติ โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายรัชชานนท์  วงศ์เครือศร โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงณัฐณิชา  เอี่ยมระหงษ์ โรงเรียนวัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงพรธีรา  วงษ์คล้อย โรงเรียนวัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงพัชรสุชา  สุวรรณบัตร โรงเรียนวัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) ป.5 คณิตประถม
295 เด็กชายรวีโรจน์  มั่งมีธนพิบูลย์ โรงเรียนวัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) ป.5 คณิตประถม
296 เด็กชายรัชชานนท์  หอมกระแจะ โรงเรียนวัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) ป.4 คณิตประถม
297 เด็กชายศิริพงษ์  เกิดพระจีน โรงเรียนวัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) ป.4 คณิตประถม
298 เด็กชายณัฐนันท์  ตรีวิพัฒน์ โรงเรียนวัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงณัฐนันท์  นกขุนทองทิพย์ โรงเรียนวัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายธัญยธรณ์  โพธิ์มณี โรงเรียนวัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงพัชราภา  ยิ้มละมาย โรงเรียนวัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงสุนิสา  บุบผาศรี โรงเรียนวัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายเกษมสันต์  ทองม่วง โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) ป.4 คณิตประถม
304 เด็กหญิงเขมจิรา  สุขมาก โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) ป.4 คณิตประถม
305 เด็กหญิงชุติมา  แก้วบวร โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) ป.4 คณิตประถม
306 เด็กชายณัฎชนนท์  ร้อยแก้ว โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) ป.4 คณิตประถม
307 เด็กหญิงณัฐตวรรณ  ทองอ่อน โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) ป.4 คณิตประถม
308 เด็กหญิงประภัสสร  รอดนุช โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงภาพตะวัน  ปานรักษา โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) ป.4 คณิตประถม
310 เด็กหญิงสุมลรัตน์  ถนอมทรัพย์ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) ป.4 คณิตประถม
311 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
312 เด็กชายฐปนวัฒน์  เงินแถบ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงณณน  บุญอำพร โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงณัฐชา  สระทองอุ่น โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายปารเมศ  แสงระยับ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายภัทรดนัย  โสมาบุตร โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงกัลยรัตน์  รักกล่อง โรงเรียนวัดท่าตลาด ป.5 คณิตประถม
318 เด็กชายเจษฎาภรณ์  สว่างแสง โรงเรียนวัดท่าตลาด ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงฐิตารีย์  แพลอย โรงเรียนวัดท่าตลาด ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายพงษ์ศิริชัย  หลงประไพ โรงเรียนวัดท่าตลาด ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายภรินัฐ  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนวัดท่าตลาด ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงศรุตา  พุ่มกันเกลา โรงเรียนวัดท่าตลาด ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงไพลิน  งามป้อ โรงเรียนวัดท่าตลาด ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงวนัชพร  พงษ์โสภณ โรงเรียนวัดท่าตลาด ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงอริณภรณ์  นิ่มสนอง โรงเรียนวัดท่าตลาด ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงกรกนก  อินสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงฐิติชญา  หงษ์ทองคำ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง ป.5 คณิตประถม
328 เด็กหญิงจีรนันต์  ชุบขึ้น โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงปภาวรินทร์  กล่อมปัญญา โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายมนัสนันท์  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายกิตติกวิน  สุดใจ โรงเรียนวัดม่วงคัน ป.6 คณิตประถม
332 เด็กชายณัชพล  มากมี โรงเรียนวัดม่วงคัน ป.5 คณิตประถม
333 เด็กชายธนโชค  ประสาทศิลป์ โรงเรียนวัดม่วงคัน ป.6 คณิตประถม
334 เด็กหญิงวรัญญา  บุญเส็ง โรงเรียนวัดม่วงคัน ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายวันชนะ  สิทธิ์น้อย โรงเรียนวัดม่วงคัน ป.5 คณิตประถม
336 เด็กชายอนุชิต  ขอพึ่ง โรงเรียนวัดม่วงคัน ป.5 คณิตประถม
337 เด็กหญิงเจนจิรา  ช้างทอง โรงเรียนวัดม่วงคัน ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชมภูนาค โรงเรียนวัดม่วงคัน ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงธันยรัศมิ์  โพธิโน โรงเรียนวัดม่วงคัน ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงธีมาพร  พานเงิน โรงเรียนวัดม่วงคัน ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงนัฐพร  บุญรอด โรงเรียนวัดม่วงคัน ม.2 คณิต ม.ต้น
342 นายภัครพงศ์  สำแดงฤทธิ์ โรงเรียนวัดม่วงคัน ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงศศิกาญจน์  เฉกแสงทอง โรงเรียนวัดม่วงคัน ม.2 คณิต ม.ต้น
344 นายสหรัตน์  กุลณะ โรงเรียนวัดม่วงคัน ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงอภิชญา  อาวสกุลพาณิชย์ โรงเรียนวัดม่วงคัน ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงจงรัก  นงนุช โรงเรียนวัดม่วงคัน ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงจิดาภา  ยิ่งยวด โรงเรียนวัดม่วงคัน ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงณัฐภัทร  ปรางทอง โรงเรียนวัดม่วงคัน ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงพิริษา  โพธิ์ศรี โรงเรียนวัดม่วงคัน ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายวิรัตน์  หินอินทร์ โรงเรียนวัดม่วงคัน ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายธนิณพัฒน์  จันลุทิน โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายวันชนะ  วะยะลุน โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายคฑาหัตถ์  แจ่มจำรัส โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงจารุวรรณ  สีใส โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายกิตติภัทร  เที่ยงทิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
356 เด็กหญิงกุลณัฐ  นุชเสียงเพราะ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
357 เด็กหญิงเกสรา  ภู่รัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
358 เด็กชายชัยณรงค์  แสงอ่อน โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
359 เด็กชายฐาปกรณ์  รังผึ้ง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
360 เด็กชายณกร  ปานสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงณัชชา  พูลสมบัติ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
362 เด็กหญิงณัชชา  อ้ายจันทึก โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
363 เด็กหญิงณัฐกมล  ไหลอุดมพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
364 เด็กหญิงธนพร  แช่มช้อย โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
365 เด็กหญิงธนวรรณ  ศิริทอง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
366 เด็กหญิงนิภาพรรณ  เกิดมณี โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
367 เด็กหญิงเบญจพร  พุ่มหิรัญ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
368 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  บุญบรรดาล โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
369 เด็กชายพลภัทร  ขอพึ่ง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
370 เด็กหญิงพิชชามญข์  ชโลธร โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงพิมพ์ลภัสร์  มงคลไวย โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
372 เด็กหญิงพุทธธิดา  มูลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
373 เด็กหญิงภูริชญา  รอดเสียงล้ำ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
374 เด็กหญิงรินลดา  ลายประหยัด โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
375 เด็กหญิงรุจิรา  พุ่มจำปา โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
376 เด็กหญิงลักษิกา  มังกร โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงวรรณพร  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
378 เด็กชายศรันย์ภัทร  จ่ายเคร่ง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
379 เด็กชายศิวัฒน์  กำเหนิดคุณ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
380 เด็กชายสิรวิชญ์  ทั่วกลาง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
381 เด็กหญิงสุขิตา  โสพจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงสุฐิตา  โสพจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
383 เด็กชายสุนิธิ  ไพรสันต์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงสุมณฑา  เรืองสม โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
385 เด็กชายอธิพัชร์  สิริรัตน์เชาวกุล โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงอรพรรณ  เรืองสม โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
387 เด็กหญิงอสมาพร  วสุนันท์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
388 เด็กหญิงไอยวรินทร์  หุ่นทอง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
389 เด็กหญิงกชพรรณ  กสิผล โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงกวิณณา  แก้วอร่าม โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิ่มสนอง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงกานต์สินี  ชูสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายกิตติทัต  อ่อนละออ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายจิรพัชร  สำแดงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายณัฐภัทร  ฐิตานุกูล โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายธนกร  สุขศรี โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ชุ่มนาเสียว โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงนุชชณาด  พฤกษาสวย โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เปาอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงปสุตา  พงษ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงพัทร์ธีรา  ปกป้อง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงพิชชาภา  มีมงคล โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงพิตราภรณ์  ภู่ระย้า โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  แพทย์หลักฟ้า โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายยศวรรธน์  เตียวสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงรดา  รวยทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงลดาภรณ์  เชื้อฉ่ำหลวง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายวรัญชิต  ครองตน โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงวิชชุดา  ชวดตระกูล โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กชายสุรเสนีย์  ทองโอภาส โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงอมรพรรณ  รุกขชาติ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายภูติณัฐ  แซ่โง้ว โรงเรียนมงคลธรรมนิมิต ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงวิสารัท  ชูวงษ์ โรงเรียนมงคลธรรมนิมิต ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงณิชา  บุญมา โรงเรียนมงคลธรรมนิมิต ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายมงคล  แซ่โตว โรงเรียนมงคลธรรมนิมิต ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายอรรฆพร  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนมงคลธรรมนิมิต ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงณิชานันท์  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง ป.4 คณิตประถม
418 เด็กชายภัคพล  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง ป.4 คณิตประถม
419 เด็กหญิงกัญญาภัทร  แจ่มสอน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน ป.5 คณิตประถม
420 เด็กชายฐิติกร  จันทร์สอน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน ป.6 คณิตประถม
421 เด็กชายณัฐปพัชร์  นิยมแสง โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน ป.6 คณิตประถม
422 เด็กหญิงเป็นขวัญ  โพธิ์ศรี โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน ป.5 คณิตประถม
423 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ลาสอน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน ป.6 คณิตประถม
424 เด็กหญิงวราพร  ตัดสมัย โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน ป.6 คณิตประถม
425 เด็กหญิงกนกพร  ทองคำ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงกันติชา  อ่องเจริญ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงขวัญชีวา  นามมะตะ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายปุญญพัฒน์  ศรีรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงปุณยพร  คุณสมบัติ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงพรทิพย์  คุณพงษ์ลิขิต โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงรสสุคนธ์  เพชรทอง โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงโสรยา  หวังดี โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงเอกมณี  ฉัตรไทย โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายณตะวัน  แตงเผือก โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
435 เด็กชายนนทกร  วีระสัย โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงน้ำฝน  ตันติสุนทรชัย โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
437 เด็กชายรพีภัทร  สุนทรนันท์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงกวินตรา  ดิษฐ์อารี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงจินตนา  หน่ายสังขาร โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงชญานุช  ใจสันทัด โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศุภกรกุลธรา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงณัฐทิชา  แนบสนิท โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายตรีเทพ  สงวนฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายธีรดนย์  ตุ๊สำราญ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงพิชชานันท์  การีกลิ่น โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายรัชตา  พลนิกร โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงวรรณชนก  กันทะนิด โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  เครือประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงศุภารมย์  ภู่สุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงอนันตญา  ยิ้มนิล โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงอาทิตยา  ผลยาม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงเปมิกา  สกุลจีน โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ ป.4 คณิตประถม
453 เด็กชายวงศพัทธ์  สงเคราะห์มิตร โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ ป.5 คณิตประถม
454 เด็กชายกรวิชญ์  เนื้อเย็น โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กชายวรพรต  ดิษฐี โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ ป.4 วิทย์ประถม