รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายต้นตระการ  เชื้อขาว โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทะรัต โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงปณิดา  ลมไธสง โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงปัญชิกา  ปิดตาทะเส โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงวิภาดา  นระศรี โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายธนพล  ฐานะ โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงศรุตา  วงษ์มา โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
8 เด็กชายกิตติศักดิ์  ภูยอดสูง โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงชลดา  ภูถมดี โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองยัง โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายธีรศิลป์  คัณทักษ์ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายนพรัตน์  สุวรรณศรี โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงวันวิสา  ทุมชะ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายวิชาญ  พันธุ์ขวา โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายวิรุฬห์  โสภาศรี โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงหทัพทิพย์  บุตรพรหม โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงจารุภา  บุญมาก โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงจารุวรรณ  สินสอน โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงจิรัชยา  ดาทอง โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
20 นางสาวทินประภาพร  ดวงจันทร์โคตร โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายธนายุทธ  ฤทธิ์โคหา โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายธีรเดช  ศรเพ็ชร โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงนริศรา  ชมชื่น โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงวรชา  พหลทัพ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงสยุมพร  ยกตระกูล โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายหัสดินทร์  วงศ์สุรินทร์ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงเกตวริน  หามะจำ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงชัญญานุช  เพชรหงษ์ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงชุติศรณ์  บุ้งทอง โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงนิพาดา  เมฆะ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงปริชญา  ทะยาธรรม โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงไพลิน  ทองแสนไกร โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงรมิตา  กลางฮวด โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงรัตน์ติยา  กุละคำแสง โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงลลนา  ศรีเรือง โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงวรฤทัย  จำวิเศษ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงอรทัย  สินสอน โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงอรอนงค์  พรมคุณ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงกนกวรรณ  รวมวงษ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายกรวิชญ์  เเสนทวีสุข โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงกฤติยา  ศรีพลไกร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  สมพร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญอาจ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สายสิงห์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ฉิมนิล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายกิตติพิญ  สุดชา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายโกสินทร์  ศรีภูธร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงขวัญตา  ปัจสาพันธ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงขวัญพิชชา  พวงชัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายคณิศร  เชื้อแก้ว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงจรรยพร  สีโสภา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงจิตติมา  หวังเผ่ากลาง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายจิรพัฒน์  ชาน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายจิรภัทร์  วงษา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงจิรัชยา  เจนปรุ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงจิราพร  ทองโคตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายเจษฎา  รัตนพลที โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายชลชาญ  ใสงาม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายชัยธนวัฒน์  เกษาพันธ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงชุติมันต์  ชมวงษื โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงญาณิศา  ถาโคตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงฐานิสา  สีดำ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายณัฏฐกร  โพธิสม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  นามวิจิตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฝาดชมพู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงณัฐณิชา  แหลมคม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายณัฐวัฒน์  กว้างขวาง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายตะวัน  พันธ์โส โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายทวีคุณ  เอกตาแสง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายไทกะ  ชิมาโนะ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายธนกฤต  พูนศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายธนภัทร  น้อยเเพง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีวิชา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงธัญชนก  นาสุริวงษ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงธัญชนก  นิมะลา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายธัญยธรณ์  ศิริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงธิติมา  บรรนามน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายนพรัตน์  แสนสนัด โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงนรารัตน์  พรอภัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายนริศร  เดชประกอบ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงบัณฑิตา  กอทวีทรัพย์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงบุญญานุช  บุญจิต โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงปภัสร  ศรีวังออ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายปภาวิทย์  ช่วยแสง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงประภัสสร  ศิริใจ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงปรายฉัตร  เฟื่องถิ่น โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงปรียาพร  ค้ำชู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  มีพลงาม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงปวีร์ทิชา  หินสุข โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  พิสิทธิ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายพัชรกฤษฎฺิ์  ทัศศิริ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงพัชราภรณ์  อ่อนศรีชัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงพัฒน์กมล  เสริมสุข โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงพิชญ์พัชชา  อาสาชนา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายไพบูลย์  งวงช้าง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายภัคพงศ์  ทองมา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงภัทรธิดา  ใจภักดี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงภัทราภรณ์  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายภาคภูมิ  ภูจักแก้ว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายภานุวัฒน์  ดวงบุปผา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงภาวิดา  อักษร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงภิญญภัทร  ชัยงามเมือง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายภูมิพัฒน์  บุตะเขียว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายภูมิภัทร  ศรีประเสริฐ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายภูวดล  โพธิกมล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงมินตรา  เมล็ดกุล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงมีนา  วิวิชชัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงโยธิตา  ดวงพิมพ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายรณกร  เศษวิสัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงรังสิยา  ศรีบานเย็น โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายรัชกฤช  จิตติมล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายรัชตะ  สาริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงรัตติกานต์  ศิริประสาน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงลภัทรดา  ติงยะ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงวนิดา  นามมาลา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงวัลลปภา  ศรีสะอาด โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายวิชานนท์  ศรีวิชา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายศกุลวัฒน์  ศรีหลอด โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงศรสวรรค์  สัมพันธ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่ไหล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายศิรวัฒน์  นาสมขวัญ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายศิรวุฒิ  เผ่าหอม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงศุภธิดา  สีนาค โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงสรารัตน์ฺ  ยะสีดา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงสุกัญญา  พันลา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงสุทธิดา  ทองโคตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงสุปาณี  ตะเคียนจันทร์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายสุพัฒน์  ดวงคำ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงสุภาพร  ขวัญถาวร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงสุริยา  เตาะอัน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงสุรีรัตน์  จันทรืไทย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงหทัยภัทร  คำตัน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงหฤทัย  พรมมาณ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงอธิชา  รัชชูวงศ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายอนุชิต  ชาหยอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงอมลดา  จันทรักษา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงอรณี  สวรรค์ดอน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงอริญชญา  พละศูนย์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายอัครวินท์  ศรีลาวงษ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงอัญมณี  แก้วกัญหา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงอารยา  บุตโคต โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงอินทุอร  ค่าอุ่น โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงกนกอร  ปุริผาย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงกมลชนก  ทุ่มแห่ว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายกรวิชญ์  ไกรเเจ่ม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายกฤติภูมิ  ทุมชะ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายกฤษณกันต์  ค้องก่ำ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายกฤษณา  ทุ่มแห่ว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงกวิตา  มหาราช โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงกวินทิพย์  อังกลมเกลียว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงกัญชลิกา  ภาชนัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตุ้มน้อย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงกัญญาภัทร  เดชพุฒ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชื้นถาวร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงษ์จวง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงกัญญารัตน์  โทศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงกัณฐิกา  บุญพรม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงกัลยรัตน์  โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงกัลยา  สายวิเชียร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงกัลยาณธรรม  ประโยตัง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เสียงอ่อน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงกานต์พิชชา  คงทรัพย์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงกานต์พิชชา  อิ่มนาง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายกิตตินันท์  สวัสแวงดวง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายกิตติพัทธ์  บัวแสง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงกุมภาพันธ์  ปัญญาพอ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงกุลณัฐ  ศรีหลง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงกุลณัฐดา  ประติพัทร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงเกศินี  ยิ่งสำราญ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงคีตกานต์  กันสีชา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายจักรินทร์  ยศอ่อน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงจินดาพร  ฉิมนิล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายจิรวัฒน์  แก้วลาย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
175 สามเณรจิรายุ  กอทวีทรัพย์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายจีระพันธ์  ปะทะวัง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงชญาดา  เหลาพร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายชนะกฤต  จันทราษี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงชนาการต์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายชนาภัทร  ทองเเสง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงชนิดาภา  ปะวันตัง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงชนิดาภา  มีศิลป์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงชลดา  นามมาลา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงชลธิชา  แก้วทา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อินทะศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายไชยวัฒน์  ขุนขี้เหล็ก โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงญีวรณ์ วินเธีย  บูห์เล่อร์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงณัฐชยาพร  แสงสา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายณัฐดนัย  รัตนพลที โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายณัฐนน  มะลิทอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายณัฐพล  เยียนทรง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงณัฐภัสสร  พลขาง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทุมสิงห์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายดนัยวัฒน์  คำภา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายทักษิณ  ชินศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงทัศนาวรินทร์  ตระกูลวงศ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายแทนคุณ  รักความซื่อ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงธนกร  เรืองเดช โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายธนกฤต  เศวตวงศ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงธนัชญา  เหลาวงค์ศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงธนัญชนก  พิมพ์กิรติ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงธนัญชนก  สมพิทักษ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายธนากร  ศิริ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายธนากร  แก้วอุดม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายธนาธิป  ไชยศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายธรณ์เทพ  พระสุนิล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงธัญพิชชา  สมสาร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงธัญพิชชา  แก่งจำปา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ชัยคำ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงธิษณามดี  ศรีพล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายธีรนัย  ไชยหงส์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงนภัสร  คงปราบ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงนภัสสร  ภูบุญปลูก โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงนภัสสร  แก้วเกตุ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงนริศรา  คำเมรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายนัทวัฒน์  หวังเผ่ากลาง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายน้ำมนต์  ไชยแสง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงนิตยาพร  สังข์สีลา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายนิติธร  วงษ์สายตา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงนิรชร  พลูชู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงเนตรชนก  วระสิงห์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีพุทธา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงบัณฑิตา  สามาลา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงบุณยานุช  ศรีจันทะ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายปฏิภาณ  พานอะนันต์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายปรวัฒน์  ขันตีกรม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายประกาย  แฝงสารคาม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงประภัสสรา  ชาฤทธิ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงประภาดา  พุทธิวงศ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายปัญจพล  แก้วเหลา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายปัญญาวัฒน์  พรมต้อ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายปัณฑระ  แรมจะบก โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงปัถยานี  อาชุมไชย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงปาริชาต  พรมด้าว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงปารียา  พิมพ์หนองแปน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายปิยวัฒน์  ชินทะวัน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายปุญญพัฒน์  นิลนามมะ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงปุณนาพร  เหล่ารัตนศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงไปรยาพร  เสริมสุข โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงผุสดี  ศรีดามุุย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายพงศกร  บุตรโพธิ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายพงศธร  อาภาผล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายพงศ์สิริ  สิริปัญญาพงศ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงพรชรินทร์  พระสว่าง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงพรนัชชา  แพงวิเศษ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงพรนิภา  พิทักษ์บ่อแก โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายพลวัฒน์  ฤทธิยา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายพลวัฒน์  โพธิกมล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงพัชรพร  ไชยสงคราม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงพิชชาพร  โรมพันธ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงพิตตินันท์  ภักดีพันดอน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทยาธรรม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พักตร์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงพิไลพร  เนตรภักดี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงพิสินี  พุฒเขียว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กชายภัทธีมา  วังสอน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงภัทรกมล  สีสะอาด โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงภัทรธิดา  จินดาพันธ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงภัทรวดี  ขัติยะนนท์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงภัทราภรณ์  เดชพันธ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายภากร  ศรีระมัด โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายภาคภูมิ  วงศ์วิริยะชัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงภาวินี  บุญเสริม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  อ่อนศรีชัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายภูมิพิทักษ์  เดชะโชติ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงมนทกานต์  บัวสาย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงมะลิการ์  บายศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายมานพ  แสงโยธา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงมินตรา  ทาบุญมา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงมุกดาวรรณ  วิเวก โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงมุฑิตา  คำพิลา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายเมเยอร์  เลออน วิค โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงรวิปรียา  โสระเวช โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายรังสิมันต์  บุญสมัคร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายรังสิมันต์  สุวรรณเรือง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายรัชชานนท์  จุลาณุกะ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายรัตติกาล  ชัยสงฆ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงรัตนวรรณ  นวลสวาท โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายราเมศวร์  พรมจำปา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายวชิรวิทย์  สุทธิปัญโญ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายวชิระวิชญ์  วิเศษ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงวรกมล  ทัดเทียม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงวรณัน  สีหานาท โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงวรธิดา  อาจหาญ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายวรปรัชญ์  เจริญลอย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงวรรณิดา  วรวงษ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงวรีพร  ขันตี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงวันฟ้าใหม่  ดอกกำยาน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงวาสนา  เงินขาว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงวาสิณี  มงคลเคหา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายวิเชษฐ์  รุดบุญ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงวิภาพร  เเสงศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กชายวีรภัทร  ประเสริฐสัง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายวีรภัทร  เอกตาแสง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงเวธณี  ถิ่นจันดา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงศรัญญา  ชมผา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงศรัญญา  เกิดไผ่ล้อม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงศราวดี  ศิริวงศ์ษา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงศศิพิมพ์  ฐานวิเศษ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายศิรวุธ  แววประเสริฐ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กชายศิลายุทธ์  โพธิ์ยิ้ม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กชายศุภกิจ  เมืองฮามพันธ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายศุภณัฐ  เวียงเหล็ก โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงศุภากร  บุญทอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายสกลพัฒน์  สะอาดวงษ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงสรัญญา  จงรักษ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงสัณห์สินี  ปิงตา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายสามศร  ช่องผม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงสาวิตรี  พรมภักดี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงสิดาพร  ประทุม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายสิทธ์ศักดิ์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายสิปปนนท์  มงคลเคหา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายสิระพงษ์  แจคำ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงสุชัญญา  ภูขาว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงสุชัญญา  อินทรา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงสุธาทิพย์  ชัยโสดา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงสุธิดา  พรดอนก่อ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงสุธิมา  ศรีลาง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงสุนิตา  ยะสีดา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงสุนิษา  พิมผุย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงสุนิสา  ไยงาม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงสุพรรณี  น้ำใจดี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงสุพิชชา  หล้าหาญ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงสุพิชญา  พิมพ์ทอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงสุภาพร  ชินคำ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายสุรจิตต์  มีทอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงสุรปภา  วรรณพราหมณ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงสุวพัชร  ศรีทอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงสุวิมล  คำเลิศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงโสภณาพัชร  วันทวี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กชายอชิรวิชญ์  วิเศษ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายอนุชา  บัวแก้ว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายอภิชาติ  วาละพิลา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงอภิษาฎา  พุทธจิต โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงอรจิรา  จันทะดวง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงอ้อยทิพย์  ทองบุ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงอัครมณี  พรมโกฏ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงอาภัสรา  ศรีชมพู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายอิสราธิปติ์  ประสินเดิม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายจุลจักร  มีจันดี โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.5 คณิตประถม
341 เด็กชายชนาธิป  หลวงจันทร์ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.4 คณิตประถม
342 เด็กชายนพชัย  พันผาง โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.6 คณิตประถม
343 เด็กชายศุภกิจ  พรมจันทร์ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายอภิชัย  ดวงลิวงค์ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงกรณัฐ  หลวงจันทร์ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงขวัญฤทัย  พรมน้อย โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายฐิติวัฒน์  ไชยศล โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงณัฐชา  พันเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายถิรวิทย์  ไชยศาสตร์ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงนงนุช  พลเสน โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงปนัดดา  โคตรโยธา โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงปาริชาติ  กาเจริญ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงพิมลพัทธ์  เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงวรินทร  มอญขาม โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงวิภาวี  ยมสีดำ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายก้องวริศ  สอสุธรรม โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.5 คณิตประถม
357 เด็กหญิงณภัทร  อ่อนชัย โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.5 คณิตประถม
358 เด็กชายณัฐเศรษฐ  จันทะคูณ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.5 คณิตประถม
359 เด็กหญิงธนัชชา  คำแจ่ม โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.5 คณิตประถม
360 เด็กชายป้องภัย  เหล่าอุด โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงพัลลภา  หาญไชย โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 คณิตประถม
362 เด็กชายเพชรลำภู  โพธิ์ดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.5 คณิตประถม
363 เด็กชายภรัณยู  สมต้น โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.5 คณิตประถม
364 เด็กหญิงอินทิรา  พรรคพิง โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 คณิตประถม
365 เด็กหญิงกนกอร  โสมวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงกันยรัตน์  ทิพย์สันเทียะ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงกิตติมา  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงจีรนันท์  จันชา โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงจุฑามาศ  ศิริปะกะ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายชาติชายแดน  สนิทนอก โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงชาลิสา  นาวา โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงฐิติมาภรณ์  สามเมือง โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงฑิตติพร  วงษ์อั้ว โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายณัฐสิทธ์  จันทร์ชา โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงธิติกานต์  ติวทอง โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงประกายดาว  เจริญชัย โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงประวีณา  สนสุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายปวริส  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงพรนภา  แก้วตัน โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงภัทรภา  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายศิวกร  สักลอ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงสุจิตรา  ศรีมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงสุชานรี  แดงแล้ว โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงอรวรรณษา  แยงส่อง โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.5 วิทย์ประถม