รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกตวิณหุ์  ศรีปัจฉิม โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกนกจันทร์  จันทรไทยธชา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชาวดง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกมลชนก  ธรรมคุณ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกฤติยา  สีหะ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายกันตินันท์  สุภา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายกิตติศักดิ์  ขุนเพชร โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกิติยามาศ  ราชบัณฑิต โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายจิตธนา  ด้วงท้าวเศษ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เนื่องชมภู โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชนัญชิดา  โคตรกอก โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงชนิดาภา  การีชุม โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายชยางกูร  กาซาว โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชิดชนก  ดิษฐ์ขำ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงชิดชนารถ  ดิษฐ์ขำ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงฐิตินันท์  ศรีพันธบุตร โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณฐอร  คณาศรี โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณัฐคุณา  ชาวศรี โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายทักษ์ดนัย  สุขสมร โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายธนกร  ศรีเสมอ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายธนกฤต  พรมจารย์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงธนภร  หอมสมบัติ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงธนิสร  อินทองสุข โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงธัญวรัตน์  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงธิมาพร  อนันตภิญญา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายนพกร  นิยมเหลา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายนฤวัต  สุราช โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงนิฏฐิตา  ดอนลาดพันธ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงปพิชญา  ศรีเจริญไพบูลย์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงปราณปรียา  เวียงจันทร์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายพงศธร  แก้วแกมแข โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงพชรมน  ศรีทะรัง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงพัณณิตา  แสงประดิษฐ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายพันอวยชัย  สารราษฎร์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายพิชญะพันธุ์  สุทธิสุวรรณา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงพิชา  สาระกิจจานนท์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงพิชามญชุ์  จวงโส โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายพีรธนา  ด่านพงษ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายพุฒิเมษ  ชินวงศ์ศรีกุล โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงภริตพร  ศรีหะ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงภัทระ  พลวิบูลย์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงภิญญาดา  บุตรสิม โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงภูน้ำฟ้า  คิดรอบ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงเมธาพร  เหมะธุลินทร์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงรมิตา  กองคำ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงรวิพร  พลนุรักษ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายวรกฤต  วรสุทธิ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายวรพัทธ์  กองกล้า โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงวรัชยา  มะโนสุข โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงวิกานดา  ปลาหนองโปร่ง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงวิชญาดา  แสนศรีมหาชัย โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงวิลาสิณี  ศรีคัฒนพรหม โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายวีรภัทร์  สำราญใจ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงศศิลดา  ศรีเจริญไพบูลย์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายศิระเวคิน  เขียวสี โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงศิรัญญา  สีหาราช โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงศิริวิมล  พุทธาคำ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงสุชัญญา  วงษ์หาจักร โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงสุธิมา  ใยเกตุ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายเสฎฐาวฒิ  โยเหลา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายิิืิืิืสิรวิชญ์  ขุนจ่าเมือง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงกนกพร  ช่วยวัน โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงกนกพิชญ์  พลดีงาม โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงกันย์สุดา  โพธิ์ศรี โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงกานต์สิรี  มาลี โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กชายกิตติธร  แสนศรีมหาชัย โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงกุลธิดา  วิรติกุล โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงณฐพร  นิยมเหลา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายณรัช  สมณะ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงณัฏฐพร  บุญแย้ม โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงณิชานาฎ  ลุนละวงษ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงทอฝัน  สุขรักษา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กชายธนภัทร  จันทบุตร โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายธนวัฒน์  พิมมะหา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายธนาคาร  เจริญชัย โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญโท โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงธัญชนก  มาโยธา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายนธีธร  สุวรรณ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงนิธินันท์  เกินขุนทศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงนิศารัตน์  บุญแสน โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงบุญสิริ  พวงงาม โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์กอง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงปิยภัทร  ศรีดำรงค์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงปิยาภัสร์  ภูมิพานิชย์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงพัสวี  ควรพงษากุล โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงภัณฑิลา  เบ้าสวัสดิไชย โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงภีมพีรกานต์  พรมสิทธิ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงวรัฐพร  ทรเทพ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายวรัฐภูมิ  ทรเทพ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงวริษฐา  หารคำภา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายศศิวิมล  ดาวเฉลิมวงศ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายศุทธิวัจน์  นาทันตอง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงสุพัชชา  ทับทิมดำ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงอรอนงค์  ถูกดี โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงอัญมณี  ฉวีทอง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงอัยยาวีร์  ผิวทอง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงอิญชยา  ศรียางบุตร โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม